open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.01.2003 N 8

Про утворення Реєстру виробників та

розповсюджувачів програмного забезпечення

З метою збору та систематизації на загальнодержавному рівні
достовірних даних про суб'єкти господарювання, які в Україні
здійснюють виробництво та/чи розповсюдження програмного
забезпечення, вжиття ефективних заходів, спрямованих на захист
прав інтелектуальної власності, створення цивілізованого
конкурентного середовища у цій сфері, забезпечення прозорості
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та
досягнення оптимального і раціонального їх використання, а також
на виконання завдань Концепції легалізації програмного
забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
15 травня 2002 року N 247-р ( 247-2002-р ), Н А К А З У Ю:
1. Утворити Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного
забезпечення (далі - Реєстр).
2. Затвердити Положення про Реєстр виробників та
розповсюджувачів програмного забезпечення, що додається.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності
(Паладій М.В.): забезпечити ведення Реєстру шляхом збору та постійного
оновлення даних про виробників та розповсюджувачів програмного
забезпечення; забезпечити видачу свідоцтва встановленого зразка суб'єктам
господарювання, внесеним до Реєстру; забезпечити розповсюдження даних Реєстру шляхом його
опублікування та підтримки постійно діючих сторінок в мережі
Інтернет.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Гуржія А.М.
Міністр В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

08.01.2003 N 8

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр виробників та

розповсюджувачів програмного забезпечення

Загальні питання
1. Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного
забезпечення (далі - Реєстр) формується відповідно до чинного
законодавства України.
2. Метою формування Реєстру є: вдосконалення та підтримка охорони прав авторів та їх
правонаступників, пов'язаних із створенням та використанням
комп'ютерних програм і баз даних найбільш ефективними шляхами і
методами; використання даних Реєстру для проведення статистичних
спостережень щодо створення та використання об'єктів авторського
права; забезпечення прав юридичних і фізичних осіб на доступ до
достовірної інформації про діяльність виробників та
розповсюджувачів програмного забезпечення як об'єкта авторського
права; збір і систематизація на загальнодержавному рівні достовірних
даних про суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та
розповсюдження програмного забезпечення; створення прозорого і цивілізованого конкурентного середовища
у сфері розробки та розповсюдження програмного забезпечення; створення умов для розвитку інфраструктури та механізмів
функціонування вітчизняної індустрії програмного забезпечення; забезпечення інформування органів державної влади про
виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення з метою
забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти та досягнення оптимального і
раціонального їх використання.
3. Держателем Реєстру є Державний департамент інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.
4. Формування та ведення Реєстру здійснюється закладом, що
входить до державної системи правової охорони інтелектуальної
власності, уповноваженим на цю діяльність Державним департаментом
інтелектуальної власності (далі - Уповноважений заклад).
Інформаційна база Реєстру
5. Інформаційна база Реєстру створюється у вигляді масивів
реєстрових записів. Реєстровий запис містить наступні відомості: повна і скорочена назви учасника Реєстру та код ЄДРПОУ; дані про державну реєстрацію, назва органу, що здійснив
реєстрацію, реєстраційний номер, дата реєстрації; поштовий індекс; юридична адреса; телефон, телефакс, електронна адреса (E-mail), адреса
веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL); відомості про керівників; номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану
вартість; індивідуальний податковий номер; коротка характеристика видів діяльності у галузі програмного
забезпечення; програмні продукти, виробництво та/чи розповсюдження яких
здійснює суб'єкт господарювання, що здійснює виробництво та
розповсюдження програмного забезпечення (далі - Суб'єкт); дата оформлення реєстрового запису.
Порядок внесення до Реєстру
6. Внесення Суб'єктів до Реєстру відбувається на добровільних
засадах на підставі поданої заяви (додаток 1).
7. Заява про включення до Реєстру подається до Уповноваженого
закладу з доданням встановленого пакета документів, що
підтверджують діяльність Суб'єкта у галузі виробництва та/чи
розповсюдження програмного забезпечення.
8. Заява та документи, що до неї додаються, подаються до
Уповноваженого закладу особисто заявником чи можуть надсилатися
рекомендованим поштовим відправленням.
9. До заяви додаються наступні документи: - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
господарювання; - витяг з статутних документів Суб'єкта, який підтверджує, що
зазначений вид діяльності передбачений як статутна діяльність
цього Суб'єкта; - копія свідоцтва про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств, установ і організацій; - довідка державної податкової служби за місцем реєстрації
про взяття Суб'єкта на облік як платника податків; - копія документа про присвоєння індивідуального податкового
номера; - авторські договори, ліцензійні угоди чи договори
(контракти) або інші документи, якими підтверджується наявність у
суб'єкта господарювання авторського права на програмне
забезпечення або в яких зазначаються дозволені способи
використання програмного забезпечення; - документи, що підтверджують місцезнаходження Суб'єкта. Крім зазначених документів, у випадку, якщо Суб'єкт здійснює
розповсюдження програмного забезпечення на дисках для лазерних
систем зчитування, до заяви додається копія ліцензії на
виробництво (імпорт) дисків для лазерних систем зчитування. У разі
коли розповсюджувач не є безпосередньо виробником (імпортером)
дисків для лазерних систем зчитування, до заяви додається копія
ліцензії на виробництво (імпорт) та документи, що підтверджують
законність потрапляння дисків для лазерних систем зчитування від
безпосереднього виробника (імпортера) до такого розповсюджувача. Заява та копії вищезазначених документів повинні бути
завірені підписом керівника суб'єкта господарювання та скріплені
печаткою суб'єкта господарювання.
10. Заява про внесення Суб'єкта до Реєстру розглядається в
місячний термін з дня надходження матеріалів заяви до
Уповноваженого закладу. У випадку надання неповних чи не
оформлених належним чином документів Уповноважений заклад робить
письмовий запит заявнику про надання чи переоформлення документів.
Термін внесення до Реєстру, в цьому випадку, відкладається до
надходження від заявника таких документів.
11. Після прийняття рішення про внесення до Реєстру
Суб'єктові, на його прохання, видається свідоцтво за встановленим
зразком (додаток 2).
Внесення змін до Реєстру
12. У разі зміни назви Суб'єкта, зміни (розширення) виду
діяльності у сфері програмного забезпечення до Реєстру, за заявою
такого Суб'єкта, вносяться відповідні зміни і видається нове
свідоцтво.
13. Для внесення змін до Реєстру необхідно надіслати на
адресу реєструючого органу відповідну заяву та документи, що
підтверджують такі зміни.
Виключення Суб'єкта з Реєстру
14. Суб'єкт виключається з Реєстру у зв'язку з припиненням
ним виробництва та/чи розповсюдження програмного забезпечення чи
за його ініціативою.
15. Виключення Суб'єкта з Реєстру провадиться Уповноваженим
закладом в місячний термін з дня отримання письмового повідомлення
від Суб'єкта про припинення ним виробництва та/чи розповсюдження
програмного забезпечення чи про його бажання бути виключеним з
Реєстру.
Користування інформацією Реєстру
16. Користувачами даних Реєстру є державні органи, органи
місцевого самоврядування і представницькі органи, підприємства,
установи, організації та окремі громадяни.
17. Для компенсації витрат на надання додаткових послуг з
користування даними Реєстру такі послуги можуть надаватись на
платній основі, у порядку, передбаченому чинним законодавством та
статутними документами Уповноваженого закладу.
18. Верховна Рада України, Адміністрація Президента України,
Кабінет Міністрів України, Національний банк, Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, Уряд Автономної Республіки Крим,
центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші органи, що
фінансуються з державного бюджету, отримують інформацію з Реєстру
за їх запитами на безоплатній основі.
19. За достовірність наданої до Реєстру інформації несуть
відповідальність виробники та розповсюджувачі програмного
забезпечення, які таку інформацію надали.

Додаток 1

до Положення про Реєстр

виробників та

розповсюджувачів програмного

забезпечення

ЗАЯВА

про включення до Реєстру виробників

та розповсюджувачів програмного забезпечення

Заявник _____________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи;
__________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер
__________________________________________________________________

паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма _________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи ________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи _______________________
розрахунковий рахунок _______________________________________

(найменування банківської установи, МФО)
телефон _________________ факс _________________
просить включити до Реєстру виробників та розповсюджувачів
програмного забезпечення.
Сфера діяльності в галузі програмного забезпечення: _________________________________________________________________

(виробництво, розповсюдження)
Найменування виробника (продавця, постачальника) програмного
забезпечення, з зазначенням країни _______________________________
Найменування програмного забезпечення, яке виробляється
(розповсюджується) _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Підпис заявника (суб'єкта господарювання)
_____________________________________________ ______________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, дата) (підпис)
М. П.

Додаток 2

до Положення про Реєстр

виробників та

розповсюджувачів програмного

забезпечення

Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО

про внесення суб'єкта підприємницької

діяльності до Реєстру виробників та

розповсюджувачів програмного забезпечення

Серія ________________ N ________
__________________________________________________________________

(повна та скорочена назва суб'єкта підприємницької
__________________________________________________________________

діяльності із зазначенням організаційно-правової форми)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
__________________________________________________________________

суб'єкта підприємницької діяльності)

Ідентифікаційний код ________________________________________
Вид діяльності у сфері програмного забезпечення _____________
Місце знаходження (місце проживання) ________________________
Найменування програмного забезпечення, яке виробляється
(розповсюджується) _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

М. П.
__________________________________________________________________

(посада і прізвище керівника органу, що видав свідоцтво)

____________________ _________________

(дата видачі) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: