open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7 від 19.03.99

м.Київ
vd990319 vn7

( Регламент втратив чинність на підставі Наказу

Генерального Прокурора

N 43 ( v0043900-01 ) від 20.09.2001 )
Про Регламент Генеральної прокуратури України

З метою подальшого удосконалення організації роботи
Генеральної прокуратури України, підвищення ефективності
керівництва підпорядкованими прокуратурами відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 20 березня 1999 року
Регламент Генеральної прокуратури України. 2. Заступникам Генерального прокурора України, керівникам
Головних управлінь, управлінь (відділів) забезпечити виконання
Регламенту працівниками структурних підрозділів. Першому заступнику Генерального прокурора України періодично
вивчати додержання Регламенту та вносити пропозиції колегії
Генеральної прокуратури України щодо удосконалення організації
роботи, зміцнення виконавської дисципліни. 3. Регламент надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
до відома та використання в роботі. 4. Регламент Генеральної прокуратури України, затверджений 27
жовтня 1998 року, вважати таким, що втратив чинність.
Регламент Генеральної прокуратури України
Організація і порядок діяльності Генеральної прокуратури
України визначаються Законом України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), наказами і розпорядженнями Генерального прокурора
України, а також цим Регламентом.
1. Розподіл обов'язків, узгодження дій

між структурними підрозділами
1.1. Загальне керівництво Генеральною прокуратурою України
здійснює Генеральний прокурор України. У відсутності Генерального
прокурора його обов'язки виконує перший заступник або відповідно
до наказу один із заступників Генерального прокурора України. 1.2. Заступники Генерального прокурора України спрямовують та
контролюють роботу Головних управлінь, управлінь (відділів) згідно
з встановленим Генеральним прокурором України розподілом
обов'язків, приймають рішення управлінського та процесуального
характеру з питань, віднесених до їх компетенції. 1.3. Начальники Головних управлінь, управлінь (відділів)
Генеральної прокуратури України, їх заступники є безпосередніми
організаторами роботи відповідних структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України. 1.4. Генеральним прокурором України затверджуються положення
про Головні управління, управління (відділи), якими визначаються
їх завдання і функції, а також обов'язки працівників підрозділів. 1.5. Заступники Генерального прокурора України затверджують
розподіл службових обов'язків між працівниками підпорядкованих
підрозділів. 1.6. Службові обов'язки між керівниками Генеральної
прокуратури розподіляються наказом Генерального прокурора України.
2. Колегія Генеральної прокуратури України
2.1. Колегія Генеральної прокуратури України є дорадчим
органом, який очолює Генеральний прокурор України. Він же визначає
склад колегії. Рішення колегії в необхідних випадках реалізуються
наказами. План роботи колегії формується організаційно-контрольним
відділом за пропозиціями заступників Генерального прокурора
України і затверджується Генеральним прокурором України.
Доповнення та зміни до плану можуть бути внесені тільки за
вказівкою Генерального прокурора. Засідання колегії проводяться відповідно до плану або за
вказівкою Генерального прокурора України, який визначає дату, час
та місце проведення засідання, коло учасників, затверджує порядок
денний. На її розгляд вносяться найбільш важливі питання, що
стосуються стану законності та правопорядку, діяльності органів
прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України,
кадрового забезпечення, поширення позитивного досвіду роботи та
інші, після їх глибокого і всебічного вивчення за наявності
підготовлених документів. У разі необхідності проводяться виїзні
або розширені засідання. 2.2. Матеріали на засідання колегії (доповідні записки,
довідки, аналізи чи узагальнення, проекти рішень і наказів, список
запрошених посадових осіб та інші документи) готуються у
структурних підрозділах, візуються виконавцями, начальниками
управлінь (відділів) і подаються відповідним заступникам
Генерального прокурора, як правило, за два тижні до колегії.
Відповідальність за якість, достовірність та повноту підготовлених
матеріалів покладається на заступників Генерального прокурора
України. 2.3. Про підготовлені матеріали та проекти рішень відповідний
заступник Генерального прокурора доповідає Генеральному прокурору
України, який приймає рішення щодо можливості винесення питання на
розгляд колегії. Матеріали колегії подаються до управління
організаційно-контрольного та правового забезпечення за 5 днів до
визначеної дати проведення засідання і вручаються членам колегії
не менше як за три дні до нього після відповідної резолюції голови
колегії. Відповідальність за своєчасність підготовки матеріалів на
колегію, ознайомлення з ними членів колегії і відпрацювання з
урахуванням обговорення несуть керівники структурних підрозділів,
організаційно-контрольного відділу та заступники Генерального
прокурора України, що відповідають за конкретні питання. 2.4. Запрошення працівників підпорядкованих прокуратур,
центрального апарату та інших посадових осіб на засідання колегії,
ознайомлення їх з необхідними документами, як правило,
забезпечують начальники управлінь (відділів), які готували питання
для розгляду, після узгодження з Генеральним прокурором України. У
випадках, коли питання готуються кількома підрозділами, в тому
числі підсумкові колегії, організація їх підготовки покладається
на начальника організаційно-контрольного відділу та заступника
прокурора України, що відповідає за організаційно-контрольну
роботу Генеральної прокуратури. 2.5. Засідання колегії проводяться за наявності більшості її
членів. Головує на засіданнях Генеральний прокурор України, а за
його відсутності - виконуючий обов'язки. Ведення протоколу
покладається на начальника організаційно-контрольного відділу. Хід
засідання колегії стенографується та записується на магнітну
плівку. 2.6. Доповідь, звіт або інформація виступаючих мають бути
чіткими і стислими, з відповідним аналізом, висновками та
конкретними пропозиціями, їх тривалість встановлюється головуючим.
На засіданнях колегії, як правило, доповідають заступники
Генерального прокурора України. 2.7. Рішення з кожного питання, яке обговорюється,
приймається відкритим голосуванням. У разі розбіжностей між
головою і більшістю членів колегії остаточне рішення приймає
Генеральний прокурор України. 2.8. Розглянуті колегією матеріали з прийнятими доповненнями
та пропозиціями протягом трьох робочих днів доопрацьовуються
виконавцями, візуються з доопрацюванням відповідними заступниками
Генерального прокурора і подаються на підпис Генеральному
прокурору України його заступником, що відповідає за організацію
роботи. 2.9. Рішення колегії, а також прийняті на їх підставі накази
і вказівки Генерального прокурора України, після його підпису,
доводяться до відома працівників органів прокуратури, яких вони
стосуються. Повноту, всебічність та своєчасність виконання рішень
забезпечують начальники структурних підрозділів, відповідні
заступники Генерального прокурора України. 2.10. Рішення колегії знімаються з контролю колегією,
Генеральним прокурором або виконуючим його обов'язки на підставі
мотивованого рапорту відповідного заступника Генерального
прокурора України.
3. Наради при керівництві прокуратури
3.1. З метою узгодження дій у боротьбі зі злочинністю
проводяться наради при Генеральному прокуророві України або його
заступниках за участю керівництва правоохоронних органів,
державних відомств. Матеріали та проекти постанов нарад готують
працівники структурних підрозділів, до компетенції яких належить
винесене на розгляд питання. Вони ж забезпечують участь у нарадах
запрошених осіб і складають протокол. 3.2. Оперативні наради проводяться керівниками Генеральної
прокуратури, начальниками управлінь (відділів) за необхідності
розгляду результатів перевірок стану роботи, аналізів і
узагальнень, звітів прокурорсько-слідчих працівників і випадків
неналежного виконання службових обов'язків, а також для вирішення
інших питань діяльності органів прокуратури. Організація
проведення і підготовка нарад при Генеральному прокуророві України
здійснюються управлінням організаційно-контрольного та правового
забезпечення. 3.3. Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень нарад
покладається на керівників управлінь, відділів, а нарад при
Генеральному прокуророві - на заступників Генерального прокурора.
4. Планування роботи
4.1. План роботи Генеральної прокуратури України складається
поквартально і передбачає найбільш важливі заходи структурних
підрозділів, які випливають з пріоритетних напрямів діяльності
органів прокуратури, стану законності та злочинності. 4.2. Пропозиції до плану роботи вносяться начальниками
структурних підрозділів разом з заступниками Генерального
прокурора України з відповідним обгрунтуванням доцільності щодо
проведення у підпорядкованих прокуратурах комплексних та галузевих
перевірок і не пізніше як десятого числа останнього місяця
кварталу подаються до організаційно-контрольного відділу,
працівники якого їх опрацьовують та складають проект плану роботи. 4.3. Узгоджений з керівниками структурних підрозділів і
завізований заступниками Генерального прокурора проект плану після
обговорення на нараді керівництва затверджується Генеральним
прокурором України. 4.4. План роботи не пізніше 15 числа останнього місяця
кварталу організаційно-контрольним відділом надсилається
прокурорам обласного рівня та передається для організації
виконання керівництву Генеральної прокуратури України і
начальникам структурних підрозділів. 4.5. Завдання на виконання плану роботи підпорядкованим
прокурорам готуються в структурних підрозділах і надсилаються на
місця за підписом Генерального прокурора України або його
заступників не пізніше як у двотижневий строк з дня його
затвердження. Для здійснення заходів кількома структурними підрозділами
надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку
якого покладається на першого виконавця, зазначеного в плані
роботи або в резолюції Генерального прокурора України. Направлення підпорядкованим прокурорам позапланових завдань
здійснюється тільки за рішенням і підписом Генерального прокурора
України. Всі завдання і доручення підлягають обов'язковій
реєстрації в організаційно-контрольному відділі до їх підпису, де
їм надається вихідний номер. Зазначеному відділу після підпису та
відправки завдання чи доручення передається на зберігання їх
перший примірник. Відповідальність за доцільність направлення
позапланових завдань та їх якість несуть начальники структурних
підрозділів та заступники Генерального прокурора, в тому числі
відповідальні за організаційно-контрольні функції. 4.6. У Головних управліннях, управліннях (відділах) ведеться
облік виконаної роботи, їх керівники несуть відповідальність за
контроль виконання і доповідають про це заступникам Генерального
прокурора України у встановлений ними строк. У випадках порушення
виконавської дисципліни заступник Генерального прокурора України,
відповідальний за контрольні функції, доповідає про це письмовим
рапортом, в якому викладаються відповідні пропозиції щодо
виконання і відповідальність винних у порушенні. 4.7. Поширення позитивного досвіду роботи підпорядкованих
прокуратур проводиться лише після попередньої перевірки на місці
та розгляду колегією Генеральної прокуратури України. Інформаційні листи про позитивний досвід, а також листи
орієнтувального або узагальнюючого характеру з окремих питань
прокурорсько-слідчої діяльності надсилаються на місця за підписом
Генерального прокурора України. Розмноження та направлення на місця інформаційних листів,
оглядів, методичних посібників проводяться після реєстрації цих
документів в організаційно-контрольному відділі. Таким же чином здійснюється направлення названих документів
факсимільним зв'язком. Відповідальність за поширення та впровадження в роботу
позитивного досвіду несуть заступники Генерального прокурора
України та керівники структурних підрозділів.
5. Організація розгляду документів
5.1. Розгляд, реєстрація та проходження документів
здійснюються відповідно до Інструкції з діловодства в органах
прокуратури України, за винятком особливостей, встановлених цим
Регламентом. 5.2. Генеральному прокурору України доповідаються документи,
які надходять від Президента України, Голови Верховної Ради
України та його заступників, Прем'єр-міністра України і
віце-прем'єр-міністрів України, Глави адміністрації Президента,
Секретаря Ради національної безпеки та оборони України при
Президентові України, першого помічника Президента України, Голови
Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України,
Голови Вищого арбітражного суду України, Міністра внутрішніх справ
України, Голови Служби безпеки України, Міністра оборони України,
Міністра юстиції України, Голови податкової адміністрації України,
Голови Вищої Ради юстиції України, депутатські запити, повторні
звернення народного депутата, скарги на дії заступників
Генерального прокурора. 5.3. Заступниками Генерального прокурора України
розглядаються звернення комітетів і комісій Верховної Ради
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Голови Центральної виборчої комісії України, Голови
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю при Президентові України, заступників Голів
Конституційного, Верховного та Вищого арбітражного судів України,
а також заступників міністрів юстиції та внутрішніх справ, оборони
України, Голови Служби безпеки України та Голови Вищої Ради
юстиції України, звернення народних депутатів України, суддів
Конституційного Суду України, керівників міністерств та інших
центральних органів державної виконавчої влади, Верховної Ради і
Уряду Автономної Республіки Крим, представника Президента України
в Криму, керівників обласних, Київської та Севастопольської
міських рад народних депутатів та державних адміністрацій,
спецповідомлення, відповіді щодо розгляду протестів, подань, інших
документів, а також скарги на рішення начальників управлінь та
відділів, листи, повідомлення про найбільш серйозні порушення
законів. 5.4. Начальникам структурних підрозділів та їх заступникам
передаються на розгляд віднесені до їх компетенції документи,
звернення громадян щодо рішень, прийнятих підлеглими працівниками
або керівниками прокуратур обласного рівня. Звернення громадян та посадових осіб щодо порушень законів,
не передбачені п.5.2, п.5.3 Регламенту, які надійшли до
Генеральної прокуратури вперше і по них не приймалися рішення
прокурорами обласного рівня, розглядаються в управліннях
(відділах) і за підписом їх керівників можуть направлятися у
відповідні прокуратури областей (без встановлення контролю) на
адресу заступників прокурорів. Доручення, пов'язані з перевіркою або розглядом конкретних
звернень у кримінальних і цивільних справах, а також з інших
питань, по яких встановлюються строки виконання, направляються
прокурорам областей за підписом заступників Генерального прокурора
України, які встановлюють конкретні строки виконання. Завдання, доручення, листи та інші документи, адресовані
особисто прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів із
встановленням контролю або без такого, направляються за підписами
Генерального прокурора України або його заступників. 5.5. Листи і скарги на недбалість, тяганину та порушення
встановленого в органах прокуратури порядку розгляду та вирішення
скарг, допущені працівниками апарату Генеральної прокуратури,
начальник секретаріату доповідає заступникам Генерального
прокурора України, які і визначають порядок їх вирішення, що
доводиться до відома Генерального прокурора України і в документах
робиться відповідна відмітка. 5.6. Закони України, постанови Верховної Ради України, укази
і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів, інші нормативні акти органів державної влади
передаються секретаріатом до відділу правового забезпечення для
реєстрації і зберігання, а також ознайомлення працівників
Генеральної прокуратури. Якщо у цих правових актах містяться
конкретні доручення Генеральній прокуратурі України, то вони
невідкладно передаються для доповіді Генеральному прокурору
України, після чого беруться на контроль управлінням
організаційно-контрольного та правового забезпечення. 5.7. Належний облік, розмітка, своєчасна передача документів,
що подаються на розгляд керівникам Генеральної прокуратури
України, здійснюються секретаріатом, за винятком тих, що готуються
на доповідь відділом прийому громадян, розгляду звернень та
депутатських запитів. Порядок проходження інших документів регулюється Інструкцією
з діловодства в органах прокуратури України. Управління організаційно-контрольного та правового
забезпечення здійснює контроль за вирішенням документів, якщо його
встановлено Генеральним прокурором України, за винятком
документів, проходження яких контролює відділ прийому громадян,
розгляду звернень та депутатських запитів. Контроль, встановлений
заступником Генерального прокурора, в цих випадках здійснюють
персонально начальники управлінь, відділів, у тому числі
організаційно-контрольного відділу. 5.8. Копії планів роботи та рішень колегій, прокуратур
обласного рівня передаються для ознайомлення начальникам
структурних підрозділів через організаційно-контрольний відділ,
працівники якого узагальнюють і за підписом заступників
Генерального прокурора України надсилають на місця внесені
пропозиції та зауваження. Термін ознайомлення з такими документами
в управліннях, відділах не може перевищувати двох днів, а
направлення зауважень обласним прокурорам - десятиденного терміну
з дня їх надходження до організаційно-контрольного відділу. 5.9. Первинний розгляд документів здійснюється заступниками
Генерального прокурора та керівниками управлінь, відділів, як
правило, в день їх надходження. Відповідно до чинної інструкції на
них накладаються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки
та порядок вирішення, ставиться дата і підпис. Повинні виключатись
випадки загальних вказівок, письмових вимог внести пропозиції
тощо. Документи, що потребують перевірки із залученням працівників
різних управлінь і відділів, передаються на доповідь першому
заступнику Генерального прокурора України, котрий визначає
виконавців, виходячи зі змісту документа. Резолюція на документі накладається на вільному від тексту
місці, а в разі необхідності його повернення та щодо законів,
постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента
України, нормативних актів Кабінету Міністрів України - на
окремому аркуші. Надходження документів від керівництва Генеральної
прокуратури до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати
двох робочих днів. 5.10. Доведення змісту резолюції до інших посадових осіб,
зазначених у ній, своєчасна підготовка завдання і загальної
відповіді, їх візування начальниками підрозділів та підпис у
керівників Генеральної прокуратури покладається на першого за
списком виконавця. 5.11. Якщо рішення з об'єктивних причин не може бути прийнято
у визначений термін, виконавець звертається за продовженням строку
до керівництва Генеральної прокуратури на підставі завізованого
начальником підрозділу обгрунтованого рапорту, а також готує
попередню відповідь. У разі затримки одним із виконавців
підготовки свого розділу на нього покладається обов'язок
продовження строку, підготовка, візування та подання на підпис
загальної інформації. В кожному випадку несвоєчасного прийняття
рішень повинно слідувати вивчення причини цього і, за
необхідності, вжиття відповідних заходів. 5.12. На підпис Генеральному прокурору України документи
подаються заступниками Генерального прокурора, за винятком
випадків, коли доручення були дані ним безпосередньо конкретному
працівникові. Такі документи повинні бути завізовані виконавцями,
керівниками відповідних структурних підрозділів і заступниками
Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків, коректором. На підпис заступникам Генерального прокурора документи
подаються начальниками управлінь і відділів, візуються керівниками
підрозділів, виконавцями та коректором. Начальники підрозділів несуть повну відповідальність за
своєчасність виконання та якість підготовки документів. Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до
чинного законодавства, а також у яких є посилання на статистичні
дані, до підпису візуються в управлінні організаційно-контрольного
та правового забезпечення. У разі розбіжностей між запропонованим проектом відповіді за
підписом Генерального прокурора і рішенням, прийнятим заступником
Генерального прокурора, безпосередній виконавець може звернутися з
цим документом до Генерального прокурора, який і приймає остаточне
рішення. У разі розбіжностей у прийнятті рішень заступниками
Генерального прокурора при повторному розгляді листів подібні
факти доповідаються Генеральному прокурору України для прийняття
остаточного рішення. 5.13. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші
документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву
Генеральної прокуратури України або зняття з контролю, надаються
працівникам управління організаційно-контрольного та правового
забезпечення та відділу прийому громадян, розгляду звернень та
депутатських запитів безперешкодно у встановлений термін.
Своєчасність надання документів і матеріалів покладається на
керівників структурних підрозділів. Кримінальні справи, які розслідуються слідчими Генеральної
прокуратури України, для перевірок чи вивчення надаються тільки з
дозволу заступника Генерального прокурора України, який відповідає
за слідство, або безпосередньо Генерального прокурора. Недопустиме
залучення до вивчення кримінальних справ працівників, які не мають
до них відношення. Документи та наглядові провадження з одного структурного
підрозділу до іншого передаються через канцелярії і лише за згодою
обох начальників при умові, що це не суперечить рішенню,
прийнятому керівництвом Генеральної прокуратури. За відсутності
згоди передача здійснюється за письмовою вказівкою відповідного
заступника Генерального прокурора. 5.14. У разі виїзду працівника Генеральної прокуратури у
відрядження, на час відпустки та в інших випадках службові
документи, провадження за якими не закінчено, передаються ним
безпосередньо начальнику управління (відділу) з відміткою у
картці. Ключі від сейфу та службового кабінету в таких випадках у
запечатаному конверті передаються для зберігання до першого
відділу Генеральної прокуратури України.
6. Підготовка та організація виїздів у відрядження
6.1. Організація виїздів у відрядження працівників управлінь
і відділів Генеральної прокуратури покладається на їх начальників
та заступників Генерального прокурора України, а на комплексні
перевірки - на призначених для цього керівників груп. Розпорядження щодо виїзду на комплексні та інші перевірки за
участю кількох підрозділів готуються організаційно-контрольним
відділом і підписуються Генеральним прокурором України або його
заступниками, які несуть відповідальність за обгрунтованість
відряджень. 6.2. Очолює проведення комплексних перевірок за вказівкою
Генерального прокурора України один з його заступників, який
відповідає за повноту і якість перевірки, підготовку документів за
її результатами. До складу груп щодо таких перевірок повинні
включатися, як правило, керівники структурних підрозділів. 6.3. Інструктаж працівників, які виїжджають у відрядження,
проводять начальники структурних підрозділів, а при виїздах на
комплексні перевірки - керівники груп. Перевірки проводяться на підставі планів, які складають
учасники перевірки та затверджують відповідні заступники
Генерального прокурора (керівники груп). План комплексної
перевірки складається заступником Генерального прокурора України,
який її очолює, і затверджується Генеральним прокурором України. Відрядні посвідчення підписуються лише після затвердження
планів перевірок і закриваються після представлення відповідних
документів перевірок заступниками Генерального прокурора України. 6.4. Результати комплексних, галузевих та інших перевірок
оформляються довідками (доповідними записками) на ім'я
Генерального прокурора України. Цей документ повинен бути аргументованим, змістовним, з
відповідними висновками і пропозиціями. В ньому повинно
указуватись, яка практична допомога надавалась щодо усунення
викритих недоліків, відповідати вимогам галузевих наказів
Генерального прокурора України, максимальний обсяг: до 15 сторінок
- за результатами комплексних перевірок, до 10 - інших. Довідка складається на місці, підписується керівниками і
членами групи, з нею ознайомлюється керівник прокуратури, якому
залишається один із примірників. Результати повинні
пропрацьовуватись на місцях перевірок. До довідки, за необхідності, повинні додаватись статистичні
дані та інші документи. Члени групи складають окремі довідки, які
додаються до матеріалів перевірки. 6.5. Результати перевірок та виїздів з наданням практичної
допомоги повинні обговорюватись на місцях, і в триденний термін по
них доповідає начальник управління (відділу) і заступник
Генерального прокурора України, який відповідає за даний напрям
роботи. Матеріали комплексних перевірок доповідаються керівником
групи Генеральному прокуророві України, який і приймає остаточне
рішення щодо їх реалізації. У разі неповноти або неякісно проведеної перевірки
Генеральний прокурор може призначати її повторно та водночас
вирішити питання про відповідальність працівників за неналежне її
проведення. 6.6. Оформлення посвідчень на відрядження та забезпечення
працівників проїзними документами покладається на відділи
фінансування та бухгалтерського обліку, матеріально-технічного
забезпечення та соціально-побутових потреб. 6.7. Відрядження та виклик працівників підпорядкованих
прокуратур до Генеральної прокуратури може мати місце лише з
дозволу керівництва Генеральної прокуратури України.
"Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
Юрінком Інтер, Київ, 2000 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: