open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2008 N 7

Щодо активізації роботи з питань запобігання

проявам корупції в органах державної

судової адміністрації

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
15.08.2007 N 657-р ( 657-2007-р ) "Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху
до доброчесності" на період до 2010 року", з метою підвищення
рівня правової культури і правової свідомості державних
службовців, активізації роботи з питань запобігання проявам
корупції Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік посад державних службовців центрального
апарату Державної судової адміністрації, які працюють у сферах, де
існує високий ризик прояву корупції, що додається.
2. Ректору Академії суддів України (Войтюк І.А.) запровадити
для вказаних у додатку працівників періодичне (один раз на
півріччя) проведення спеціальних семінарів (тренінгів) з питань
запобігання проявам корупції, етики поведінки державних
службовців.
3. Управлінню кадрового забезпечення апеляційних і місцевих
судів та державної судової адміністрації (Гайдученку В.Д.)
забезпечити підвищення кваліфікації вказаних у додатку працівників
у Київському національному університеті внутрішніх справ
(відповідно до рознарядки Головдержслужби України).
4. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації вжити зазначених у пунктах 1-3 цього наказу заходів
з питань запобігання проявам корупції серед працівників
підпорядкованих підрозділів.
5. Управлінню організаційно-аналітичної роботи,
документування та контролю (Бровко Т.В.) довести наказ до відома
керівників структурних підрозділів центрального апарату Державної
судової адміністрації України та начальників територіальних
управлінь державної судової адміністрації.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
першого заступника та заступників Голови Державної судової
адміністрації України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова І.І.Балаклицький

Додаток

до наказу ДСА України

05.02.2008 N 7

ПЕРЕЛІК

посад державних службовців центрального

апарату Державної судової адміністрації

України, які працюють у сферах,

де існує високий ризик прояву корупції

------------------------------------------------------------------ N з/п | Діяльність | Сфера/орган, | Перелік посад | | | де існує | | | |високий ризик | | | | прояву | | | | корупції | | ------+-------------+--------------+----------------------------| 1. |Управлінська |Центральний |Голова ДСА України; | |діяльність |апарат |перший заступник Голови ДСА | | |Державної |України; | | |судової |заступники Голови | | |адміністрації |ДСА України; | | |України |помічники Голови | | | |ДСА України; | | | |начальник управління | | | |організаційно-аналітичної | | | |роботи, документування та | | | |контролю; | | | |начальник управління | | | |кадрового забезпечення | | | |апеляційних і місцевих судів| | | |та державної судової | | | |адміністрації; | | | |начальник юридичного | | | |управління; | | | |начальник управління | | | |планово-фінансової | | | |діяльності; | | | |начальник управління | | | |бухгалтерського обліку | | | |та звітності; | | | |начальник управління | | | |організації роботи з ведення| | | |судової статистики, | | | |діловодства та архіву судів;| | | |начальник управління | | | |матеріально-технічного | | | |забезпечення | ------+-------------+--------------+----------------------------| 2. |Адміністрати-|Розпорядження |Голова ДСА України; | |вно- |коштами в |перший заступник Голови | |господарська |центральному |ДСА України; | |діяльність |апараті |заступники Голови | | |Державної |ДСА України (за напрямком | | |судової |діяльності); | | |адміністрації |начальник управління | | |України |планово-фінансової | | | |діяльності; | | | |заступник начальника | | | |управління - начальник | | | |відділу видатків | | | |місцевих судів та установ | | | |державної судової | | | |адміністрації; | | | |головні спеціалісти відділу;| | | |начальник відділу видатків | | | |апеляційних та | | | |спеціалізованих судів; | | | |головні спеціалісти відділу;| | | |завідуючий сектором праці та| | | |соціального забезпечення; | | | |головні спеціалісти сектору;| | | |начальник управління | | | |бухгалтерського обліку та | | | |звітності; | | | |заступник начальника | | | |управління - начальник | | | |відділу | | | |бухгалтерського обліку; | | | |головні спеціалісти сектору;| | | |начальник відділу звітності;| | | |головні спеціалісти відділу;| | | |начальник управління | | | |матеріально-технічного | | | |забезпечення; | | | |заступник начальника | | | |управління - начальник | | | |відділу капітального | | | |будівництва; | | | |головні спеціалісти відділу | | | |капітального будівництва; | | | |начальник відділу | | | |матеріально-технічного | | | |забезпечення та | | | |інформаційних технологій; | | | |головні спеціалісти відділу | | | |матеріально-технічного | | | |забезпечення та | | | |інформаційних технологій; | | | |начальник господарського | | | |сектору | ------+-------------+--------------+----------------------------| 3. |Контрольно- |Проведення |Голова ДСА України; | |інспекційна |перевірок, |перший заступник Голови | |діяльність |службових |ДСА України; | | |розслідувань |заступники Голови | | |та |ДСА України; | | |спецперевірок |помічники Голови | | | |ДСА України; | | | |завідуючий | | | |контрольно-ревізійним | | | |сектором; | | | |головні спеціалісти | | | |сектору; | | | |завідуючий режимно-секретним| | | |сектором | ------+-------------+--------------+----------------------------| 4. |Робота з |Підготовка |Начальник управління | |кадрами |матеріалів на |кадрового забезпечення | | |призначення, |апеляційних і місцевих судів| | |переведення, |та державної судової | | |обрання і |адміністрації; | | |звільнення |заступник начальника | | |суддів, |управління - начальник | | |обчислення |відділу суддівських кадрів | | |стажу, що дає |управління кадрового | | |право на |забезпечення апеляційних і | | |отримання |місцевих судів та державної | | |щомісячного |судової адміністрації; | | |довічного |головні та провідний | | |грошового |спеціалісти, які здійснюють | | |утримання |підготовку матеріалів та | | |суддів |обраховують стаж, що дає | | | |право на отримання | | | |щомісячного довічного | | | |грошового утримання судді | | |--------------+----------------------------| | |Організація |Начальник управління | | |роботи Вищої |кадрового забезпечення | | |кваліфікаці- |апеляційних і місцевих судів| | |йної комісії |та державної судової | | |суддів України|адміністрації; | | |та окружних і |начальник відділу | | |спеціалі- |організаційного | | |зованих |забезпечення діяльності | | |кваліфікаці- |кваліфікаційних комісій | | |йних комісій |суддів - секретаріату Вищої | | |суддів |кваліфікаційної комісії | | | |суддів України; | | | |головні та провідний | | | |спеціалісти, відповідальні | | | |за опрацювання матеріалів | | |--------------|за напрямками роботи | | |Підготовка | | | |матеріалів для| | | |розгляду | | | |кваліфікацій- | | | |ними комісіями| | | |суддів питань | | | |щодо | | | |дисциплінарних| | | |проваджень | | | |стосовно | | | |суддів, | | | |присвоєння та | | | |пониження | | | |кваліфікаційни| | | |х класів | | ------+-------------+--------------+----------------------------| | |Опрацювання |начальник управління | | |штатних |кадрового забезпечення | | |розписів |апеляційних і місцевих судів| | |апарату |та державної судової | | |територіальних|адміністрації; | | |управлінь |начальник відділу кадрів | | |державної |працівників апарату судів | | |судової |та державної судової | | |адміністрації |адміністрації; | | |та апеляційних|головні спеціалісти, які | | |і місцевих |відповідають за опрацювання | | |судів |штатних розписів | | |загальної | | | |юрисдикції | | | |--------------+----------------------------| | |Проведення |Перший заступник Голови | | |конкурсу |Державної судової | | | |адміністрації України - | | | |голова конкурсної комісії; | | | |начальник відділу кадрів | | | |працівників апарату судів та| | | |державної судової | | | |адміністрації; | | | |секретар конкурсної комісії | | |--------------+----------------------------| | |Робота з |Заступник Голови Державної | | |кадрами в |судової адміністрації | | |центральному |України, який координує | | |апараті |діяльність кадрової служби; | | |Державної |начальник управління | | |судової |кадрового забезпечення | | |адміністрації |апеляційних і місцевих судів| | |України; |та державної судової | | |підготовка |адміністрації; | | |матеріалів про|начальник | | |призначення, |відділу кадрів працівників | | |звільнення, |апарату судів та державної | | |переведення |судової адміністрації; | | |працівників, |головні спеціалісти за | | |присвоєння їм |напрямками роботи | | |рангів | | | |державного | | | |службовця, | | | |встановлення | | | |надбавок за | | | |вислугу років,| | | |накладення | | | |дисциплінарних| | | |стягнень, | | | |заохочення | | ------+-------------+--------------| | | |Робота з | | | |кадрами | | | |керівництва | | | |територіальних| | | |управлінь | | | |державної | | | |судової | | | |адміністрації:| | | |підготовка | | | |матеріалів на | | | |погодження | | | |Ради суддів | | | |України, про | | | |призначення, | | | |звільнення, | | | |накладення | | | |дисциплінарних| | | |стягнень, | | | |заохочення | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: