open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ
СХВАЛЕНО

рішення колегії

Держархбудінспекції

14 грудня 2007 р. N 7

( vr007676-07 )
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з підготовки експертного висновку

щодо визначення спроможності суб'єктів

здійснювати господарську діяльність,

пов'язану зі створенням об'єктів архітектури

1. Підготовку висновку здійснює організація, установа,
уповноважена Держархбудінспекцією на проведення ліцензійної
експертизи (далі - експертна організація).
2. Суб'єкт будівельної діяльності за самостійним вибором
звертається до експертної організації щодо проведення експертизи
та підготовки висновку щодо визначення спроможності здійснювати
господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів
архітектури для отримання ліцензії.
3. Проведення ліцензійної експертизи та підготовка
експертного висновку здійснюється на підставі договору між
експертною організацією та суб'єктом будівельної діяльності. Зміст договору повинен відповідати вимогам цих Методичних
вказівок.
4. Склад експертів, які здійснюють ліцензійну експертизу,
залежить від кількості заявлених для ліцензування робіт і
визначається керівником експертної організації у кількості не
менше двох фахівців.
5. Строк роботи експертів з підготовки висновку не може
перевищувати 25 робочих днів, у тому числі перевірка суб'єкта
будівельної діяльності не може перевищувати 5 робочих днів.
6. Експерти з виїздом на місце здійснюють експертизу суб'єкта
будівельної діяльності і перевіряють: - достовірність інформації, що буде подаватися до органу
ліцензування разом із заявою про ліцензування; - відповідність організаційно-функціональної структури
суб'єкта будівельної діяльності переліку робіт, пов'язаних зі
створенням об'єктів архітектури, які зазначені в заяві згідно з
Кодифікатором робіт; - розподіл обов'язків, повноважень та відповідальності
посадових осіб, укомплектованість інженерно-технічними
працівниками, освіта і фах яких відповідає переліку робіт, що
заявляються, наявність трудових книжок, контрактів, наказів; - нормативно-методичне забезпечення робіт, що заявляються; - забезпечення робочими приміщеннями, виробничою базою; - забезпечення технікою, обладнанням, устаткуванням для
виконання робіт, що заявляються; - дотримання технології виконання робіт; - наявність системи контролю та управління якістю виконання
робіт; - забезпечення охорони праці при виконанні робіт; - інші дані, які характеризують спроможність суб'єкта
будівельної діяльності виконувати заявлені види робіт.
7. Експерти мають право: - безперешкодного доступу на територію та в приміщення
суб'єкта будівельної діяльності для їх огляду і з'ясування питань,
безпосередньо пов'язаних з експертизою; - ознайомлюватись із необхідною документацією щодо діяльності
суб'єкта будівельної діяльності, отримувати копії (ксерокопії)
необхідних документів; - отримувати від суб'єкта будівельної діяльності в
установленому порядку інформацію про його діяльність; - звертатися до інших установ та організацій за отриманням
даних, які стосуються діяльності суб'єкта будівельної діяльності.
8. Експерти зобов'язані: - керуватись нормами законодавства та правильно їх
застосовувати; - об'єктивно відображати стан речей щодо відповідності
забезпечення суб'єкта будівельної діяльності встановленим
нормативам; - підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих
експертів висновком, додавати до нього викладену письмово свою
окрему думку); - зберігати конфіденційність інформації щодо діяльності
суб'єкта будівельної діяльності, яка була отримана при проведенні
експертизи; - інформувати суб'єкта будівельної діяльності про результати
експертизи.
9. За результатами експертизи експерти готують у трьох
примірниках висновок за формою згідно з додатком 1. Два примірники
висновку видаються керівнику (уповноваженому представнику)
суб'єкта будівельної діяльності, третій залишається в організації,
яка здійснювала експертизу, та зберігається 5 років після
закінчення строку дії відповідної ліцензії.
10. Усі примірники висновку підписуються експертами на кожній
сторінці та затверджуються керівником експертної організації і
засвідчуються печаткою.
11. Порушення чи недоліки, викладені у висновку, повинні мати
посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових
актів, ДБН, ДСТУ тощо. Довільне викладення або трактування вимог
нормативно-правових актів не допускається.
12. У разі створення перешкод з боку суб'єкта будівельної
діяльності щодо проведення експертизи складається відповідний акт,
який є підставою для припинення подальшої експертизи суб'єктів
будівельної діяльності.
13. Висновок ліцензійної експертизи може бути: - позитивний - рекомендація щодо надання ліцензії суб'єкту
будівельної діяльності з наведеним переліком видів робіт, які може
виконувати заявник; - негативний - зауваження щодо доопрацювання або
обгрунтування щодо неможливості видачі ліцензії.
14. У разі, коли результат експертизи є негативним, або
виникли розбіжності чи зауваження при проведенні ліцензійної
експертизи, суб'єкт будівельної діяльності має право звернутися із
заявою у двох примірниках (додаток 2) до ліцензійної комісії з
проханням розглянути зазначені питання.

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник експертної

організації
__________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)
"___" "_________" 200_ р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N ____
щодо спроможності суб'єкта будівельної

діяльності виконувати роботи,

пов'язані зі створенням об'єктів архітектури,
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта)
"___" ________ 200_ р. м. ________________
Експертний висновок підготовлений згідно з Порядком
ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1396, та договором від "___" ____________
200_ р. N ____.
1. СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1.1. Відповідність правової (організаційно-технічної)
документації для юридичної особи: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,
ідентифікаційний код, контактні телефони; для фізичної особи:
прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання,
ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.2. Наявність правової документації: а) свідоцтва про державну реєстрацію ________________________ _________________________________________________________________

б) довідки органу статуправління про внесення підприємства до
Єдиного державного реєстру _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.3. Наявність у довідці органу статуправління видів
будівельної діяльності підприємства _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.4. Засоби ведення будівельних робіт (підрядний,
господарчий, змішаний), наявність підрядних контрактів _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.5. Наявність організаційної структури підприємства щодо
виконання заявлених робіт _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІСТІВ
2.1. Відомості щодо складу інженерно-технічних робітників, їх
професійний та кваліфікаційний рівень _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.2. Наявність відомостей про атестацію, підвищення
кваліфікації персоналу, зокрема щодо виконання робіт у складних
інженерно-геологічних умовах, сейсмічних зонах і т. ін. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.3. Наявність затверджених посадових інструкцій
інженерно-технічних працівників _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.4. Відомість щодо професійного складу робітників, згідно із
заявленим переліком робіт. Наявність професійних посвідчень, які
підлягають контролю Держпромгірнаглядом _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА БАЗА
3.1. Наявність і стан виробничо-технічної бази (власної,
орендованої) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.2. Стан виробничих і офісних приміщень _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.3. Технічна оснащеність (наявність будівельних машин і
механізмів технологічного обладнання, засобів підмощування,
електроінструменту і т. ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. СТАН БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ
4.1. Наявність і стан документів, які підтверджують навчання
інженерно-технічних працівників та робітників безпечним методам
праці _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.2. Наявність дозволів Держпромгірнагляду на право ведення
робіт підвищеної небезпеки, спеціальних дозволів газової інспекції
та ін. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНУВАНИХ ВИДІВ РОБІТ
5.1. Наявність керівних та розпорядчих документів із
забезпечення якості робіт і розподіл повноважень та
відповідальності керівництва та персоналу щодо забезпечення
показників якості _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.2. Наявність переліку документованих методик (стандартів
підприємства) системи управління якістю видів робіт, які
виконуються, згідно вимогам ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 14001; стан
розроблення та їх впровадження (наявність графіка розроблення,
впровадження) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.3. Наявність атестованих лабораторій або договорів на
лабораторні випробування матеріалів, виробів та конструкцій, які
застосовуються на об'єктах будівництва _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.4. Документальне підтвердження здійснення вхідного контролю
застосовуваних матеріалів, конструкцій та виробів, їх
сертифікатів, робочих проектів, ПВР, технологічних карт _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.5. Наявність інструментів і обладнання для забезпечення
контролю якості виконуваних робіт (нівелір, теодоліт і т. ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. СИСТЕМА ДОЗВОЛІВ І РЕАГУВАННЯ
6.1. Наявність дозволів на виконання будівельних робіт (у т.
ч. у складних інженерно-геологічних умовах) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6.2. Наявність рекламацій замовників щодо організації
виробництва та якості робіт, що виконуються _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6.3. Наявність власних рекламацій замовнику, постачальникам
продукції і реакція на них _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6.4. Відгуки та зауваження замовників та третіх осіб, а також
державних наглядових органів, реакція на них _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ І ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ

ДОКУМЕНТАЦІЇ
7.1. Наявність фонду діючої нормативно-правової документації,
яка визначає вимоги якісного виконання видів робіт, що замовлені
на ліцензування _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2. Наявність відомостей, які підтверджують актуалізацію
нормативної документації _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.3. Наявність відповідальної особи, на яку покладено
обов'язки із обліку, зберігання, внесення змін та видачі
нормативно-технічної документації _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.4. Оцінка умов зберігання нормативно-технічної документації _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.5. Наявність на робочих місцях і постах контролю необхідної
проектно-кошторисної документації _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
(для суб'єкта будівельної діяльності,

який мав попередню або має дійсну ліцензію)
8.1. Перелік об'єктів-представників ----------------------------------------------------------------- N | Назва об'єкта, | Види робіт* | Дата закінчення | | адреса, замовник | | | ---+---------------------+----------------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+---------------------+----------------+---------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Види робіт визначаються згідно з виконавчим кошторисом.
9. ВИСНОВКИ, ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
9.1. Виявлені недоліки, які необхідно усунути _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9.2. Пропозиції та рекомендації _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9.3. Висновки 9.3.1. Суб'єкт господарювання спроможний виконувати такі види
робіт _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

9.3.2. Не має спроможності виконувати такі види робіт _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Експерт(и):
Експерт _______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Експерт _______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Представник юридичної або фізичної особи
________________ _______________ _______________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 2
У ліцензійну комісію

від _____________________

(посада) _________________________

(прізвище, ім'я, по

батькові)

"___" ____________ 200_ р.

ЗАЯВА
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта будівельної діяльності)
була проведена ліцензійна експертиза експертом (експертами) _________________________________________________________________

(П.І.Б. експертів) метою визначення спроможності здійснювати господарську
діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури. При проведенні експертизи виникли розбіжності в експертній
оцінці. Прошу розглянути нашу справу на засіданні ліцензійної
комісії з присутністю уповноваженого представника заявника.
Представник заявника ________________ (_______________)

(прізвище) (підпис)
Запросити представника заявника на засідання ліцензійної
комісії "___" ____________ 200_ р.
Секретар ліцензійної комісії _________________

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: