open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Додаток

до постанови правління

Укоопспілки,

ЦК профспілки працівників

споживчої кооперації України

17.01.2007 N 7/П-6/Р-6

КОНЦЕПЦІЯ

молодіжної політики Центральної спілки споживчих

товариств України і профспілки працівників

споживчої кооперації України

Розділ I. Загальні положення
Концепція молодіжної політики Центральної спілки споживчих
товариств України та Профспілки працівників споживчої кооперації
України (далі - Концепція) визначає перспективні напрями та
завдання для створення організаційних, соціально-економічних умов
соціального становлення і розвитку молоді в системі споживчої
кооперації України. Майбутнє кооперативних підприємств і організацій
безпосередньо пов'язується з молоддю, адже саме їй продовжувати
реформування, удосконалення та підвищення ефективності
господарювання системи і посилення її соціальної місії у
багатогалузевій економіці країни. На нинішньому етапі розвитку системи споживчої кооперації
робота з молоддю потребує ціленаправленої координації дій та
зусиль правлінь споживчих товариств, споживспілок та їх
профспілкових організацій. Молодіжна політика у системі споживчої кооперації України
проводиться через виборні органи управління споживчих товариств,
споживспілок та їх профспілкових організацій на всіх рівнях і
реалізується в межах прав і повноважень, визначених Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про кооперацію"
( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ),
"Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) і іншими
нормативно-правовими актами, а також відповідно до вимог статутів
Укоопспілки, Профспілки, споживчих товариств та споживспілок. Концепція спрямована на активізацію роботи з працюючою і
студентською молоддю, залучення її до роботи в системі споживчої
кооперації, створення умов для формування резерву кадрів з числа
молоді. Концепція визначає: - єдину спрямованість у проведенні молодіжної політики як
пріоритетного напряму діяльності керівних органів кооперативних
організацій і підприємств, профспілкових органів членських
організацій профспілки; - вивчення, аналіз та узагальнення специфічних проблем різних
категорій молоді для їх вирішення; - персональну відповідальність керівників усіх рівнів системи
за реалізацію молодіжної політики; - підвищення зацікавленості та мотивації молоді для роботи в
системі споживчої кооперації; - забезпечення правового захисту обраних молодіжних рад,
комісій із роботи з молоддю та створення їм належних умов праці; - розширення інформування молодих людей про роботу
кооперативних організацій і підприємств, молодіжних організацій і
комісій у системі Укоопспілки через газету "Вісті Центральної
спілки споживчих товариств України" та інші засоби масової
інформації; - регулярний моніторинг стану роботи з молоддю на засіданнях
керівних органів кооперативних підприємств та організацій,
профспілкових органів членських організацій профспілки.
Розділ II. Мета та основні завдання Концепції

молодіжної політики в системі споживчої

кооперації України
Метою Концепції є: - залучення молодих кооператорів до активної участі в
реалізації програм реформування та розвитку споживчої кооперації
України, зміцнення матеріальної бази і стабільного економічного
стану підприємств та організацій системи; - застосування у роботі нових форм і методів, адекватних
сучасним умовам і реаліям розвитку суспільства, які є близькими і
зрозумілими молоді; - соціально-економічний захист студентської та працюючої
молоді на підставі виробленої стратегії взаємодії кооперативних
організацій і підприємств з органами державної влади, місцевого
самоврядування, роботодавцями, їх організаціями й об'єднаннями, а
також з молодіжними громадськими організаціями; - захист культурних і духовних інтересів молоді шляхом
створення відповідних умов для загальнодоступного користування
надбаннями української національної культури, культур національних
меншин, які проживають на території України, світової культури,
свободи літературної, художньої, технічної творчості. Пріоритетом молодіжної політики є створення таких виробничих,
соціально-економічних і психологічних умов, що сприяють
професійному становленню молодих працівників, підвищенню їхньої
кваліфікації, всебічному розкриттю інтелектуального й духовного
потенціалу, зарахуванню до резерву кадрів із числа молодих
фахівців. Основні завдання Концепції молодіжної політики: - залучення молоді до роботи в кооперативних організаціях та
підприємствах, участі в громадській і профспілковій роботі на всіх
рівнях; - створення в споживчих товариствах, споживспілках та їх
профспілкових органах молодіжних рад, комісій, представників
членських організацій профспілки і спрямування їх діяльності на
захист прав і свобод молодої людини, гарантованих Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України та нормами міжнародного права; - участь молоді в управлінні кооперативними організаціями і
підприємствами, забезпечення їх повною зайнятістю, надання
гарантованого першого робочого місця випускникам вищих навчальних
закладів різних рівнів акредитації, збільшення асигнувань на
потреби молодіжного житлового будівництва; - залучення молодих фахівців до розробки відомчих
нормативно-правових актів; - взаємодія з органами державної влади, місцевого
самоврядування, громадськими об'єднаннями (спілками, асоціаціями,
спортивними товариствами) в питаннях розвитку туризму,
оздоровлення, відпочинку, фізичної культури й спорту, збереження
мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і
фізкультурно-оздоровчих закладів; - організація й координація навчання, підвищення кваліфікації
молодих фахівців системи і молодого профспілкового активу; - проведення конкурсів, змагань, вечорів відпочинку тощо, що
сприяло б формуванню духовних цінностей і менталітету молоді; - створення умов для отримання молодими кооператорами
пільгових кредитів на навчання, житло та інші матеріальні блага; - узагальнення й поширення досвіду роботи молодіжних
громадських організацій системи споживчої кооперації.
Розділ III. Основні напрями реалізації Концепції

молодіжної політики в системі споживчої

кооперації України
Для реалізації Концепції молодіжної політики необхідно
забезпечити: - створення спілок молодих кооператорів та надання їм
необхідної підтримки; - створення рад, постійних комісій з роботи з молоддю або
обрання її представника (у віці до 35 років) у малочисельних
кооперативних підприємствах, організаціях та їх профспілкових
органах; - введення в усі керівні виборні органи системи гарантованого
представництва молоді та обрання голів рад, постійних комісій
роботи з молоддю в керівні профспілкові органи усіх структур; - передбачення в бюджетах на усіх рівнях системи споживчої
кооперації статті витрат на реалізацію молодіжної політики; - розробку і прийняття спеціальних програм щодо роботи зі
студентською та працюючою молоддю, а також програм, направлених на
вирішення окремих, особливо гострих соціально-трудових проблем
молоді; - участь у спільних акціях, організованих на різних рівнях з
метою захисту прав молоді. Основними напрямами реалізації Концепції є:
1. Створення умов для доступності якісної освіти, сприяння
творчому та інтелектуальному розвитку молоді, що передбачає: * оновлення змісту освітніх програм, інформатизацію
навчального процесу, повне забезпечення потреб вищих навчальних
закладів у комп'ютерній техніці, забезпечення вищих навчальних
закладів доступом до мережі Інтернет, модернізацію форм і методів
навчання, запровадження стандартів освіти та поглиблення її
демократизації; * створення умов для всебічного розвитку особистості,
навчання обдарованих дітей та молоді; * створення умов для наукової та науково-технічної діяльності
учнівської та студентської молоді; * формування системи підтримки молодих учених; * організацію та підтримку здійснення програм з міжнародного
навчання та міжнародного обміну студентами; * створення умов для інформування молоді, яка бажає здобути
відповідну освіту; * підтримку друкованих видань студентської молоді; * створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді; * удосконалення виховної роботи у вищих навчальних закладах,
використання українських національних традицій навчання та
виховання, посилення соціальної роботи з учнівською та
студентською молоддю; * підтримку програм, спрямованих на співпрацю вищих
навчальних закладів з молодіжними громадськими організаціями, їх
спілками, органами студентського самоврядування; * поліпшення умов проживання учнів та студентів у гуртожитках
навчальних закладів; * участь студентів у громадському контролі за наданням
освітніх послуг вищими навчальними закладами; * підтримку програм освіти з питань екології та розвитку
свідомості молоді у сфері екології.
2. Забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької
діяльності молоді, що передбачає: * сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим
місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих
місць для молоді; * регулярне заслуховування на засіданнях керівних органів
кооперативних підприємств і організацій, керівних профспілкових
органів усіх рівнів питання про роботу з молоддю; * включення розділу "Робота з молоддю" у Галузеву,
регіональні угоди, колективні договори та постійного контролю за
його виконанням; * моральне і матеріальне заохочення для зростання професійної
майстерності молодих кадрів; * сприяння професійній адаптації молодих працівників,
формуванню резерву кадрів, призначенню молодих спеціалістів на
відповідальні посади, відновленню інституту наставництва; * створення у вищих навчальних закладах підрозділів з
працевлаштування студентів та випускників; * створення умов для праці студентської молоді без відриву
від навчального процесу; * створення умов для професійної орієнтації та професійного
навчання молоді; * активізацію роботи із залучення молоді в члени споживчих
товариств та члени профспілки; * підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх
спілок, спрямованих на вирішення проблем зайнятості молоді та
реалізацію її підприємницьких ініціатив.
3. Формування здорового способу життя молоді, що передбачає: * формування у молоді відповідального ставлення до свого
здоров'я та здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності
у здоровому способі життя; * підвищення якості проведення щорічного медичного обстеження
молоді; * підготовку і впровадження в навчальних закладах програм,
курсів, навчальних посібників, дидактичних та відеоматеріалів з
питань здорового способу життя; * забезпечення інформаційними матеріалами профілактичного
спрямування педагогічних, медичних, соціальних працівників, учнів,
студентів, їх батьків, залучення засобів масової інформації до
цієї діяльності; * здійснення пропагандистської діяльності, спрямованої на
популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню
та вживанню наркотиків тощо; * створення умов для сезонного оздоровлення молоді, підтримку
молодіжних оздоровчих центрів; * підтримку заходів, спрямованих на популяризацію
любительського спорту, проведення районних, міських, обласних
змагань з різних видів спорту серед непрофесійних молодіжних
команд; * сприяння діяльності молодіжних громадських організацій, їх
спілок щодо формування здорового способу життя, залучення молоді
до занять фізичною культурою, спортом і туризмом.
4. Підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих
сімей, що передбачає: * виховання у молоді почуття відповідальності за виконання
шлюбно-сімейних і батьківських обов'язків, подальше зміцнення
сім'ї як соціального інституту; * сприяння розв'язанню соціальних проблем студентських сімей,
зокрема оздоровлення, працевлаштування в межах одного населеного
пункту; * сприяння виділенню молоді та молодим сім'ям кредитів і
позик на придбання товарів довгострокового користування,
будівництво й реконструкцію житла, компенсацію витрат на навчання,
професійну підготовку й перепідготовку; * пропаганду українських традицій подружнього життя,
виховання дітей.
5. Сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності,
моральності молоді, організації їх змістовного дозвілля, що
передбачає: * сприяння утвердженню у свідомості молодих людей притаманних
українському народові моральних цінностей, засвоєнню кращих
зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, вихованню
любові до Батьківщини; * підтримку професійної та самодіяльної художньої творчості,
діяльності спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів; * удосконалення організації та проведення молодіжних
культурно-мистецьких, спортивних та дозвіллєвих,
туристично-краєзнавчих заходів, спрямованих на розвиток
інтелектуальних, творчих і спортивних здібностей молоді; * пропаганду культурних цінностей українського народу, в тому
числі мистецтва, кінематографії, книговидання, поширення кращих
світових досягнень у цих сферах, ідей та принципів кооперативного
руху; * сприяння проведенню державних, професійних, народних та
традиційних свят із залученням молоді; * підтримку діяльності молодіжних громадських організацій, їх
спілок, які сприяють розвитку духовності, патріотизму, організації
змістовного дозвілля молоді шляхом відзначення видатних дат,
урочистого вручення трудових книжок, прийняття молодих
спеціалістів у члени споживчого товариства, проведення святкових
заходів, конкурсів на професійну майстерність, "круглих столів",
семінарів тощо.
6. Формування у молоді поваги до закону та запобігання
негативним явищам у молодіжному середовищі, що передбачає: * підтримку програм, спрямованих на посилення ролі сім'ї,
школи, засобів масової інформації, органів виконавчої влади,
громадських організацій у процесі формування правової культури,
попередження негативних проявів у поведінці молоді; * залучення молоді до охорони правопорядку на вулицях, у
місцях масового перебування та відпочинку громадян; * проведення оперативно-профілактичних заходів щодо
запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі; * підтримку програм молодіжних громадських організацій та їх
спілок, спрямованих на формування у молоді правової культури,
пропаганду соціально безпечної поведінки молоді, співпрацю з
органами внутрішніх справ, залучення студентської молоді до
надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам.
Розділ IV. Заключні положення
Концепція є невід'ємною частиною єдиної молодіжної політики
України. Центральна спілка споживчих товариств України та Профспілка
працівників споживчої кооперації України може співпрацювати,
обмінюватися досвідом роботи з молоддю та інформацією з іншими
молодіжними галузевими, регіональними профоб'єднаннями та
Молодіжною радою Федерації профспілок України. Розроблена Концепція молодіжної політики сприятиме поліпшенню
соціально-економічного становища молоді, працюючої у системі
споживчої кооперації України, її подальшій адаптації в
ринковоорієнтованому суспільстві та залученню до профспілкового
членства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: