open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2007 N 7
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

служби експортного контролю

N 34 ( v0034610-10 ) від 19.03.2010 }
Про затвердження Порядку проведення

перевірок наявності та рівня

функціонування систем внутрішньофірмового

експортного контролю, створених суб'єктами

здійснення міжнародних передач товарів

З метою врегулювання механізму діяльності в галузі здійснення
державної атестації систем внутрішньофірмового експортного
контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів, порядку здійснення перевірок наявності та рівня
функціонування таких систем та виконання п. 4.2 рішення Колегії
Держекспортконтролю від 14.12.2005 (наказ Держекспортконтролю
України від 22.12.2005 N 448) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення перевірок наявності та рівня
функціонування систем внутрішньофірмового експортного контролю,
створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (далі
- Порядок), що додається.
2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити в
тижневий термін з дня затвердження цього наказу розміщення його
електронної копії на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю
України.
3. Начальнику загального відділу наказ довести до відома
начальників управлінь та відділів Держекспортконтролю України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Решетілова І.В.
Перший заступник
Голови Служби О.Гришуткін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держекспортконтролю

України

17.01.2007 N 7

ПОРЯДОК

проведення перевірок наявності та рівня

функціонування систем внутрішньофірмового

експортного контролю, створених суб'єктами

здійснення міжнародних передач товарів

1. Цей Порядок встановлює механізм підготовки та проведення
перевірок, що здійснюються Державною службою експортного контролю
України з метою визначення рівня функціонування систем
внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами
здійснення міжнародних передач товарів, та надання відповідної
інформаційно-методичної допомоги (далі - перевірка). Перевірки
проводяться з урахуванням пункту 7 Порядку державної атестації
системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної
суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1080
( 1080-2003-п ).
2. Перевірки, спрямовані на визначення рівня виконання
комплексу заходів організаційного, правового, інформаційного та
іншого характеру, що виконуються суб'єктом здійснення міжнародних
передач товарів з метою дотримання ним та підпорядкованими йому
структурними підрозділами вимог законодавства в галузі експортного
контролю. Узагальнений перелік питань, що підлягають опрацюванню
під час здійснення перевірки наявності та рівня функціонування
систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених
суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів, наведений у
додатку 1 до цього Порядку.
3. Для здійснення перевірки створюється відповідна
уповноважена комісія, до складу якої входять представники
Держекспортконтролю України, що є членами Комісії з державної
атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, склад
якої затверджено наказом Держекспортконтролю України від
13.09.2006 N 312 (із змінами).
4. Орієнтовний графік проведення перевірок стану та рівня
функціонування створених підприємствами систем внутрішньофірмового
експортного контролю щорічно складається Держекспортконтролем
України.
5. З метою належної підготовки до проведення перевірки: 5.1. Сектор зв'язків з громадськістю, засобами масової інформації
та підприємствами: - готує та забезпечує підписання наказу Держекспортконтролю
України про утворення комісії з перевірки функціонування системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом
здійснення міжнародних передач товарів; - не менш як за тиждень до запланованої дати перевірки
інформує суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів щодо
проведення перевірки функціонування систем внутрішньофірмового
експортного контролю.
5.2. Експертний відділ, співробітник якого бере участь у
проведенні перевірки, готує аналітичну довідку з питань дозвільних
документів, що надавалися суб'єкту здійснення міжнародних передач
товарів протягом попереднього та поточного років, звітності про
проведення переговорів щодо укладення договорів (контрактів),
звітності про використання наданих дозвільних документів за
формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.
5.3. Відділ правозастосування готує довідку стосовно
наявності правопорушень в діяльності суб'єкта здійснення
міжнародних передач товарів в галузі експортного контролю за
формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.
6. Суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів, що
отримав повідомлення про проведення перевірки, з метою
забезпечення необхідних умов для проведення об'єктивної та
всебічної перевірки рекомендується:
6.1. Надати Держекспортконтролю України перелік уповноважених
посадових осіб, що забезпечуватимуть роботу уповноваженої комісії
під час перевірки.
6.2. Підготувати: оригінали документів, що стосуються організаційно-штатної
структури створеного на підприємстві підрозділу експортного
контролю (накази, положення, посадові інструкції); оригінали документів, що регламентують поточну діяльність
зазначеного підрозділу; довідку щодо функціонування системи експортного контролю
суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів у письмовому
вигляді за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Довідка
підписується керівником підрозділу експортного контролю та
керівником суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, до неї
долучаються копії вказаних в текстовій частині документів; переліки зовнішньоекономічних контрактів на експорт товарів,
укладених підприємством протягом попереднього та поточного років
(або укладених раніше, але ще діючих у цей період) за формами,
наведеними у додатку 5 до цього Порядку, та підготувати зазначені
контракти для можливої вибіркової перевірки на предмет їх
відповідності вимогам законодавства в галузі експортного контролю.
7. Уповноважена комісія у запланований термін здійснює
перевірку та вносить відповідні висновки до Акта перевірки
функціонування системи внутрішньофірмового експортного контролю,
створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товару (далі -
Акт), форма якого наведена у додатку 6 до цього Порядку.
Примітка. У разі незгоди одного з членів уповноваженої
комісії з висновками, наведеними в Акті, він має право оформити за
своїм підписом документ, що міститиме особливу думку з наведених
питань. Зазначений документ стає невід'ємною частиною Акта.
За рішенням Голови уповноваженої комісії до Акта додаються
зазначені у пунктах 5.2 та 5.3 цього Порядку довідки: зазначена у
пункті 6.2 цього Порядку довідка щодо функціонування системи
експортного контролю суб'єкта здійснення міжнародних передач
товарів та документи, що містять особливі думки членів
уповноваженої комісії (у разі наявності). Акт підписується усіма
членами уповноваженої комісії та затверджується Головою
Держекспортконтролю України. Копія затвердженого Акта надсилається
суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів та центральним
органам виконавчої влади, представники яких брали участь у
проведенні перевірки.
8. Контроль за вжиттям заходів щодо викладених в Акті
рекомендацій уповноваженої комісії по вдосконаленню створеної
суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів системи
внутрішньофірмового експортного контролю здійснюється
Держекспортконтролем України та іншими центральними органами
виконавчої влади шляхом отримання від такого суб'єкта відповідних
повідомлень-звітів, що надсилаються Держекспортконтролю України у
визначені в Акті строки, або шляхом проведення повторних
перевірок. Інформація щодо вжиття суб'єктом заходів з виконання
рекомендацій, викладених в Акті, виноситься на розгляд Комісії з
державної атестації системи внутрішньофірмового експортного
контролю та береться до уваги під час вирішення питання щодо
атестації або переатестації таких систем.
9. У разі проведення перевірок рівня функціонування систем
внутрішньофірмового експортного контролю за рішенням Кабінету
Міністрів України механізм здійснення таких перевірок визначається
відповідно до Порядку проведення перевірки робочими групами
центральних органів виконавчої влади суб'єктів господарювання
державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 червня 2006 р. N 886 ( 886-2006-п ).

Додаток 1

до пункту 2 Порядку

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК

питань, що підлягають опрацюванню

під час здійснення перевірки наявності

та рівня функціонування систем

внутрішньофірмового експортного контролю,

створених підприємствами

1. Документи про створення системи внутрішньофірмового
експортного контролю та механізм функціонування.
2. Керівництво, підпорядкованість та персонал підрозділу
експортного контролю.
3. Організаційно-технічне забезпечення підрозділу експортного
контролю.
4. Порядок підготовки та передачі до підрозділів підприємства
керівництв, вказівок та інструкцій щодо виконання конкретними
підрозділами вимог експортного контролю.
5. Порядок визначення характеру операцій, пов'язаних з
міжнародними передачами товарів, які здійснюють підрозділи
підприємства, та отримання в Держекспортконтролі України потрібних
для їх виконання дозвільних документів.
6. Порядок підготовки, подання (отримання) документів про
гарантії відносно товарів, що підлягають державному експортному
контролю, а також товарів, щодо яких можуть бути застосовані
процедури державного експортного контролю.
7. Порядок забезпечення правил експортного контролю по
товарах та країнах (ідентифікація товарів).
8. Контроль за використанням отриманих дозвільних документів.
9. Система перевірки кінцевого використання товарів,
замовників та споживачів товару.
10. Внутрішні програми підприємства щодо перевірок (ревізій)
дотримання встановленого порядку здійснення міжнародних передач
товарів.
11. Ведення облікової документації.
12. Ведення бази даних законодавчих та нормативно-правових
актів в галузі експортного контролю та наявність довідкової
літератури.
13. Професійна підготовка та навчання.
14. Інші питання.

Додаток 2

до пункту 4.3 Порядку
Зразок

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

з питань дозвільних документів,

що надавалися
_________________________________

(назва підприємства)
протягом ______ років, звітності

про проведення переговорів щодо укладення

договорів (контрактів), звітності про

використання наданих дозвільних документів

1. Повна та скорочена назва підприємства та код за ЄДРПОУ. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
2. Місцезнаходження підприємства. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
3. Посада та П. І. Б. керівника підприємства. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
4. Основна сфера діяльності підприємства. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
5. Номер та дата реєстраційного посвідчення підприємства.
N ____________________ від ________________.
6. Наявність у підприємства повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю.
7. Кількість звернень до Держекспортконтролю України з метою
отримання дозвільних документів протягом звітного періоду ____________________________________.
8. За результатами розгляду вищезазначених звернень:
8.1. Надано дозвільних документів (зазначити кількість):
- дозволів _____________ (з них разових ________, відкритих _______, генеральних ____________);
- висновків _____________.
8.2. Знято з розгляду _____________________.
8.3. Відмовлено у наданні дозвільного документа ________________.
9. Причини зняття з розгляду звернень підприємства:
9.1. ____________________________________________________________
9.2. ____________________________________________________________
10. Причини відмов у наданні дозвільних документів
10.1. ___________________________________________________________
10.2. ___________________________________________________________
11. Результати аналізу якості оформлення отриманих від
підприємства заяв: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12. Результати аналізу звітності підприємства про проведення
переговорів щодо укладення договорів (контрактів), звітності про
використання наданих дозвільних документів: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
13. Пропозиції стосовно вдосконалення діяльності підприємства в
галузі експортного контролю та питань, що підлягають перевірці.
Експерт відділу ____________________ (підпис та П. І. Б.)
Начальник експертного
відділу ____________________ (підпис та П. І. Б.)
Начальник управління ____________________ (підпис та П. І. Б.)
Дата

Додаток 3

до пункту 4.3 Порядку
Зразок

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

стосовно наявності правопорушень

в діяльності
______________________________

(назва підприємства)
в галузі експортного контролю

1. Назва підприємства. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Аналіз діяльності підприємства з точки зору наявності
правопорушень в галузі експортного контролю. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Перелік правопорушень підприємства та санкції, що
застосовувались до підприємства у зв'язку з виявленими
порушеннями. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Основні причини вчинених правопорушень: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Пропозиції стосовно вдосконалення діяльності підприємства в
галузі експортного контролю та питань, що підлягають перевірці.
Експерт відділу
правозастосування _______________ (підпис та П. І. Б.)
Начальник відділу
правозастосування _______________ (підпис та П. І. Б.)

Додаток 4

до пункту 5.2 Порядку

ДОВІДКА

щодо рівня функціонування системи

внутрішньофірмового експортного контролю
_______________________________

(назва підприємства)

1. Організаційна структура системи внутрішньофірмового
експортного контролю.
1.1. Документи про створення та механізм функціонування: - наказ про створення підрозділу експортного контролю; - положення про підрозділ експортного контролю; - обов'язки та права підрозділу експортного контролю; - структура підрозділу; - регламент роботи підрозділу.
1.2. Персонал підрозділу експортного контролю: - підпорядкованість; - керівник підрозділу (посадові інструкції, повноваження,
рівень знань в галузі експортного контролю); - члени підрозділу (посадові інструкції, повноваження,
відповідальність, кваліфікаційні вимоги, рівень знань в галузі
експортного контролю).
1.3. Засоби організаційно-технічного забезпечення: - територіальне розташування; - приміщення, де розташовується підрозділ; - забезпечення необхідними засобами оргтехніки.
2. Рівень виконання основних завдань та функцій підрозділом
експортного контролю підприємства.
2.1. Порядок підготовки та передачі до підрозділів
підприємства керівництв, вказівок та інструкцій щодо виконання
конкретними підрозділами вимог експортного контролю: - перелік підрозділів, пов'язаних із функціями в галузі
експортного контролю; - функції кожного підрозділу, пов'язані з виконанням вимог в
галузі експортного контролю; - забезпечення взаємодії виробничих підрозділів із
підрозділами, що здійснюють підготовку та міжнародні передачі
товару; - рівень участі підрозділу експортного контролю у підготовці
та укладенні кожного контракту; - рівень участі підрозділу експортного контролю у процесі
відвантаження і відправлення товару, а також під час надання
послуг; - наявність на підприємстві військового представництва та
організація його взаємодії з підрозділом експортного контролю.
2.2. Порядок визначення характеру операцій, пов'язаних з
міжнародними передачами товарів, які здійснюють підрозділи
підприємства, та отримання в Держекспортконтролі потрібних для їх
виконання дозвільних документів: - наявність розроблених підприємством рекомендацій (вказівок)
про порядок підготовки і оформлення документів, необхідних для
отримання в Держекспортконтролі відповідних документів про
реєстрацію підприємства та товарів, а також дозвільних документів.
2.3. Підготовка, подання (отримання) документів про гарантії
відносно товарів, що підлягають державному експортному контролю, а
також товарів, щодо яких можуть бути застосовані процедури
державного експортного контролю: - наявність розроблених підприємством рекомендацій (вказівок)
про порядок підготовки, оформлення та подання (отримання) до
Держекспортконтролю відповідних документів про гарантії.
2.4. Порядок забезпечення правил експортного контролю по
товарах та країнах: Ідентифікація товарів, міжнародні передачі яких планує
здійснити підприємство: - система здійснення ідентифікації товарів та наявність
нормативно-правових актів в галузі експортного контролю, що
стосуються списків товарів.
2.5. Контроль за використанням отриманих дозвільних
документів: - наявність розроблених підприємством рекомендацій (вказівок)
щодо контролю використання отриманих дозвільних документів,
включаючи механізм підготовки та оформлення звітів, що
надсилаються Держекспортконтролю; - наявність довідок про поточний стан використання отриманих
підприємством дозвільних документів (регулярність їх подання
керівнику підприємства).
2.6. Система перевірки кінцевого використання товарів,
замовників та споживачів товару: - Наявність розроблених підприємством рекомендацій (вказівок)
щодо забезпечення механізмів: - перевірки можливого використання товарів для створення
зброї масового знищення (ядерної, хімічної, біологічної) чи
ракетних засобів її доставки; - перевірки ризику незаконного використання товарів, тобто
використання у цілях, які не були заявлені при укладенні контракту
("червоні прапорці" значного ризику правопорушень у галузі
експортного контролю); - перевірки та недопущення виконання експортної операції до
країн, щодо яких існують обмеження (ембарго) на поставки таких
товарів; наявність таблиці відмов щодо надання дозволів або
висновків Держекспортконтролю; - організації перевірки доставки товару до кінцевого
споживача; - здійснення перевірки кінцевого використання товару.
2.7. Внутрішні програми підприємства щодо перевірок (ревізій)
дотримання встановленого порядку здійснення міжнародних передач
товарів: - наявність плану проведення перевірок (ревізій); - оформлення звітів щодо проведених перевірок (ревізій).
3. Ведення облікової документації.
3.1. Ведення справ по дозвільних документах (дозволах,
висновках та міжнародних імпортних сертифікатах).
3.2. Ведення справ по країнах.
3.3. Ведення справ за напрямами здійснення міжнародних
передач товарів.
3.4. Система обліку та зберігання найбільш важливої
інформації, а саме: - зовнішньоекономічний договір (контракт) або письмове
замовлення на постачання товарів (послуг) за підписом замовника; - копії (чи оригінали) контрактів з визначенням реквізитів
замовників, переліків товарів, їх вартості, особливих умов
постачання та інших даних, що рекомендується вносити до
контрактів; - документи про посередників та кінцевих споживачів; - документи про зобов'язання та гарантії; - документи про перевізників, маршрути та способи доставки
(коносамент чи авіанакладна), у тому числі: - документи (довідки) про ступінь таємності товарів; - технічні довідки, за якими можна однозначно ідентифікувати
товар за відповідною позицією контрольних списків; - документи, підписані капітаном, власником чи агентом
морського судна, які є письмовим підтвердженням транспортування
товарів, та договір про їх доставку; - документи, що оформлюються авіакомпаніями для перевезень
товарів за кордон, які містять відповідні вимоги авіакомпаній; - засвідчені копії сертифікатів кінцевого споживача,
імпортних сертифікатів та сертифікатів підтвердження доставки; - звіти до державних органів експортного контролю про
використання дозвільних документів чи документів про гарантії.
4. Ведення бази даних законодавчих та нормативно-правових
актів в галузі експортного контролю та наявність довідкової
літератури.
4.1. Система ведення бази даних законодавчих та
нормативно-правових актів в галузі експортного контролю.
4.2. Наявність довідкової літератури або інших інформаційних
матеріалів з питань експортного контролю.
5. Професійна підготовка та навчання.
5.1. Участь персоналу підрозділу експортного контролю
підприємства у навчальних семінарах та конференціях з питань
експортного контролю.
5.2. Наявність плану проведення навчання та перепідготовки
представників підрозділів, діяльність яких пов'язана з процедурами
експортного контролю.
Керівник підрозділу ______________ (підпис, П. І. Б.)
експортного контролю
Керівник підприємства ______________ (підпис, П. І. Б.)

Додаток 5

до пункту 5.2 Порядку
Зразок

ПЕРЕЛІК

зовнішньоекономічних контрактів, укладених,
___________________________________

(назва підприємства)
_____________ протягом ________ років

(або укладених раніше але ще діючих

у цей період), за якими отримувались

дозвільні документи Держекспортконтролю України

------------------------------------------------------------------ N |Номер та| Держава |Найменування|N та тип | Вих. N та дата | з/п| дата |призначен-| товару |дозвіль- | звіту, що | |контрак-| ня | | ного | надавався | | ту | | |документа|Держекспортконт- | | | | | | ролю України | ---+--------+----------+------------+---------+-----------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК

зовнішньоекономічних контрактів, укладених _____________________________

(назва підприємства)
_____________ протягом ________ років

(або укладених раніше але ще діючих

у цей період), які здійснювалися без отримання

дозвільних документів Держекспортконтролю України

------------------------------------------------------------------ N з/п| Номер та дата | Держава |Найменування товару | | контракту | призначення | | -----+------------------+------------------+--------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 6

до пункту 6 Порядку
Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби

експортного контролю

України ___________________

(підпис, П. І. Б.)
"___" _________ 20__ р.

АКТ N ______

від "___" ____________ 20__ р.

про проведення перевірки стану та рівня

функціонування системи внутрішньофірмового

експортного контролю, створеної
____________________________

(повна назва підприємства)
_______________________________________

(місцезнаходження підприємства)

I. Загальні положення.
II. Питання перевірки з висновками по кожному розділу.
III. Загальні висновки щодо стану та рівня функціонування
створеної підприємством системи внутрішньофірмового експортного
контролю.
IV. Рекомендації уповноваженої комісії щодо вдосконалення
створеної підприємством системи внутрішньофірмового експортного
контролю та усунення виявлених під час перевірки недоліків.
Голова Комісії _______________________________ (посада, П. І. Б.)
Члени Комісії: _______________________________ (посада, П. І. Б.)
_______________________________ (посада, П. І. Б.)
_______________________________ (посада, П. І. Б.)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: