open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2009 N 7

Про затвердження плану заходів

Мінагрополітики щодо реалізації Концепції

державної системи професійної орієнтації

населення на період до 2011 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
17 вересня 2008 р. N 842 ( 842-2008-п ) "Про затвердження
Концепції державної системи професійної орієнтації населення"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів Мінагрополітики щодо реалізації
Концепції державної системи професійної орієнтації населення на
період до 2011 року ( 842-2008-п ) (далі - план заходів), що
додається.
2. Міністру аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів
міністерства:
2.1. Взяти до виконання вищезазначений план заходів;
2.2. Щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним
періодом, надавати Управлінню організаційних структур і
соціально-трудових відносин (Ніколаєнко В.М.) інформацію щодо
виконання плану заходів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Завалевську В.О.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

12.01.2009 N 7

ПЛАН

заходів з реалізації Концепції

державної системи професійної орієнтації

населення на період до 2011 року

( 842-2008-п )

--------------------------------------------------------------------------------------------- NN | Положення Концепції, | Захід Мінагрополітики |Термін |Відповідальний | з/п|шляхи розв'язання проблеми | |виконання|виконавець | | | |(роки) | | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 1 |Формування |а) Розглянути перелік |2009 |Департамент аграрної | |нормативно-правових, |нормативно-правових, | |освіти, науки та | |соціально-економічних, |соціально-економічних, | |дорадництва | |інформаційно-методичних, |інформаційно-методичних та | |Науково-методичний | |матеріально-технічних і |матеріально-технічних засад| |центр аграрної | |фінансових засад системи |системи професійної | |освіти | |професійної орієнтації |орієнтації населення і при | | | |населення |необхідності взяти участь у| | | | |їх доопрацюванні чи | | | | |розробках нових | | | | | | | | | |б) Взяти участь в |2009-2011|Управління | | |опрацюванні проекту Закону | |організаційних | | |України "Про професійний | |структур і | | |розвиток працівників" у | |соціально-трудових | | |разі надходження до | |відносин | | |Мінагрополітики | |Департамент харчової | | | | |промисловості | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 2 |Залучення до участі в |а) Проведення зустрічей, |2009-2011|Департамент аграрної| |управлінні системою |круглих столів, днів | |освіти, науки та | |професійної орієнтації |відкритих дверей | |дорадництва | |населення представників |ярмарків-вакансій, | |Мінагрополітики АР | |громадськості та |конкурсів професійної | |Крим, головні | |роботодавців |майстерності, | |управління | | |кваліфікаційних іспитів за | |агропромислового | | |участю професійно-технічних| |розвитку | | |навчальних закладів, | |облдержадміністрацій,| | |роботодавців, молоді і | |Професійно-технічні | | |дорослого населення. | |навчальні заклади | | | | | | | |б) Передбачати в галузевих |2009-2011|Управління | | |угодах зобов'язання сторін | |організаційних | | |стосовно визначення у | |структур і | | |колективних договорах | |соціально-трудових | | |обсягів професійного | |відносин | | |навчання працівників, а | | | | |також загальних витрат | |Департамент харчової | | |коштів на цю мету | |промисловості | | |відповідно до потреб | | | | |виробництва та вимог | | | | |законодавства | | | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 3 |Створення умов для |Активізація роботи з |2009-2011|Мінагрополітики АР | |активізації роботи з |професійної орієнтації | |Крим, головні | |професійної |населення та надання на | |управління | |орієнтації населення та |належному рівні | |агропромислового | |надання на належному рівні |профорієнтаційних галузевих| |розвитку | |профорієнтаційних послуг |послуг | |облдержадміністрацій,| |усім його соціальним групам| | | | |і віковим категоріям | | |Професійно-технічні | | | | |навчальні заклади | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 4 |Диференціація |Надання диференційованих |2009-2011|Професійно-технічні | |профорієнтаційних та |профорієнтаційних та | |навчальні заклади | |переорієнтаційних заходів |переорієнтаційних послуг | | | |відповідно до основних |відповідно до основних | | | |видів праці |видів праці в | | | | |агропромисловому комплексі | | | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 5 |Широке використання |Надання сучасних |2009-2011|Професійно-технічні | |сучасних |інформаційно-комунікаційних| |навчальні заклади | |інформаційно-комунікаційних|послуг | | | |технологій та засобів | | | | |зв'язку | | | | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 6 |Підготовка та професійний |Включати до |2009-2011|Департамент з | |розвиток кадрового ресурсу |навчально-тематичних | |контролю апарату та | |професійної орієнтації |програм з підвищення | |роботи з персоналом | |населення, |кваліфікації керівників та | | | |професіоналізація |спеціалістів | | | |профорієнтаційної |агропромислового комплексу,| | | |діяльності |що проводяться | | | | |Навчально-науковим | | | | |інститутом післядипломної | | | | |освіти НАУ та вищими | | | | |аграрними навчальними | | | | |закладами III-IV рівнів | | | | |акредитації , навчальний | | | | |модуль з основ ведення | | | | |професійної орієнтації | | | | |серед сільського населення | | | | |із врахуванням потреби в | | | | |працівниках певних | | | | |професій за перспектив ними| | | | |напрямками розвитку галузі | | | | |(інноваційний розвиток | | | | |рослинництва і тваринництва| | | | |виробництво альтернативних | | | | |видів палива, розвиток | | | | |соціальної інфраструктури | | | | |села, зеленого туризму | | | | |та ін.) | | | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 7 |Проведення фундаментальних |Підтримка прикладних |2009-2011|Департамент аграрної | |та прикладних наукових |наукових досліджень у сфері| |освіти, науки та | |досліджень |професійної орієнтації | |дорадництва | |у сфері професійної |населення і забезпечення | | | |орієнтації населення і |широкого впровадження їх | |Мінагрополітики АР | |забезпечення широкого |результатів у практику | |Крим, головні | |впровадження їх результатів| | |управління | |у практику | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій,| | | | | | | | | |Професійно-технічні | | | | |навчальні заклади | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 8 |Удосконалення механізму |Удосконалення механізму |2009-2011|Департамент аграрної | |науково-методичного та |методичного та навчального | |освіти, науки та | |навчального забезпечення з |забезпечення з питань | |дорадництва | |питань професійної |професійної орієнтації | | | |орієнтації населення |населення | |Професійно-технічні | | | | |навчальні заклади | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 9 |Оновлення змісту, форм та |Оновлення змісту, форм та |2009-2011|Департамент аграрної | |методів профорієнтаційної |методів профорієнтаційної | |освіти, науки та | |роботи з різними |роботи з | |дорадництва | |соціальними групами і |різними соціальними групами| | | |віковими категоріями |і віковими категоріями | |Професійно-технічні | |населення з урахуванням їх |населення з урахуванням | |навчальні заклади | |специфіки |специфіки АПК | | | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 10 |Забезпечення одержання та |а) При формуванні державних|2009-2011|Департамент з | |використання в |програм з розвитку галузей | |контролю апарату та | |профорієнтаційній роботі |агропромислового комплексу | |роботи з персоналом | |соціально-економічної |передбачати розділи щодо | | | |інформації про перспективи |здійснення | | | |розвитку національної |профорієнтаційної роботи | | | |економіки з урахуванням |серед населення згідно | | | |регіональних особливостей |потреб в певних професіях | | | |окремих галузей економіки |та рівні кваліфікації | | | |відповідно до їх потреби у |працівників | | | |робітниках певних професій | | | | |і рівня кваліфікації |б) Використання в |2009-2011|Департамент аграрної | | |профорієнтаційній роботі | |освіти, науки та | | |соціально-економічної | |дорадництва | | |інформації про перспективи | | | | |розвитку економіки з | |Мінагрополітики | | |урахуванням особливостей | |АР Крим, головні | | |галузі АПК відповідно до | |управління | | |потреби у робітниках певних| |агропромислового | | |професій і рівня | |розвитку | | |кваліфікації | |облдержадміністрацій | | | | | | | | | |Професійно-технічні | | | | |навчальні заклади | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 11 |Розроблення сучасних |Застосування сучасних |2009-2011|Департамент аграрної| |стандартів та норм |стандартів та норм | |освіти, науки та | |профорієнтаційної роботи |профорієнтаційної роботи | |дорадництва | | | | |Професійно-технічні | | | | |навчальні заклади | ---+---------------------------+---------------------------+---------+---------------------| 12 |Розвиток міжнародного |Передбачати залучення |2009-2010|Департамент | |співробітництва у сфері |допомоги Європейської | |зовнішньоекономічного| |професійної орієнтації |Комісії в рамках | |співробітництва | |населення |інструменту інституційної | | | | |розбудови TAIEX | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організаційних структур
і соціально-трудових відносин В.М.Ніколаєнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: