open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2004 N 7

Про План заходів, спрямованих на виконання

Закону України "Про Державний бюджет України

на 2004 рік"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики

N 256 ( v0256555-04 ) від 19.07.2004 )
На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 10 грудня
2003 р. N 78785 до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів щодо виконання окремих пунктів
доручення, що відносяться до компетенції міністерства, що
додається.
2. Затвердити відповідальних за розробку нормативно-правових
актів та виконання цільових програм, фінансування яких передбачено
Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 ), згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра - керівника апарату Ю.Я.Лузана. ( Пункт 3 в
редакції Наказу Мінагрополітики України N 256 ( v0256555-04 ) від
19.07.2004 )
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Мінагрополітики України

10.01.2004 N 7

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання окремих пунктів доручення

Прем'єр-міністра України від 10 грудня 2003 р.

N 78785 до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2004 рік" ( 1344-15 ),

що відносяться до компетенції міністерства

-------------------------------------------------------------------------------- NN |Пункт | Зміст заходу | Термін | Виконавці |Відповідальні | з/п|дору- | |виконання | | | |чення | | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 1. |П. 12 |Підготувати | протягом |Державний |Кіщак Ю.П., | |до |проект постанови | січня |департамент |Письмак В.П. | |статті |Кабінету | 2004 р. |продовольства | | |11 |Міністрів | | | | | |України щодо | | | | | |порядку | | | | | |реалізації квот | | | | | |на ввезення | | | | | |цукру-сирцю | | | | | |тростинного | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 2. |П. 24 |Подати Кабінету | | | | |до |Міністрів | | | | |абзацу |України | | | | |восьмого|погоджені у | | | | |статті |встановленому | | | | |27 |порядку проекти | | | | | |нормативно-правових | | | | | |актів щодо | | | | | |порядку | | | | | |використання | | | | | |коштів | | | | | |державного | | | | | |бюджету, які | | | | | |виділяються: | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| | |на часткову | протягом |Департамент |Лаврик О.М. | | |компенсацію | січня |ринків | | | |вартості | 2004 р. |продукції | | | |мінеральних | |рослинництва | | | |добрив | |та | | | |вітчизняного | |розвитку | | | |виробництва | |насінництва | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| | |на фінансову | протягом |Департамент |Куць О.І., | | |підтримку | січня |реформування |Лобас С.В. | | |фермерських | 2004 р. |сільського | | | |господарств | |господарства, | | | |через механізм | |Департамент | | | |мікрокредитування | |фінансово- | | | | | |кредитної та | | | | | |податкової | | | | | |політики | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| | |на часткову | протягом |Департамент |Лаврик О.М. | | |компенсацію | січня |ринків | | | |витрат | 2004 р. |продукції | | | |сільсько- | |рослинництва | | | |господарських | |та розвитку | | | |підприємств з | |насінництва | | | |посіву ярих | | | | | |зернових культур | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| | |на часткове | Протягом |Департамент |Лобас С.В. | | |здешевлення | місяця |фінансово- | | | |страхових | після |кредитної та | | | |платежів по | внесення |податкової | | | |обов'язковому | змін до |політики | | | |страхуванню | Закону | | | | |сільськогосподарських| України | | | | |культур | "Про | | | | | |Державний | | | | | | бюджет | | | | | |України на | | | | | |2004 рік" | | | | | |( 1344-15 )| | | | | | щодо | | | | | |виділення | | | | | |асигнувань | | | | | | на | | | | | |зазначені | | | | | | цілі | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 3. |П. 26 |Завершити роботу | протягом |Департамент |Лобас С.В., | |до |над підготовкою | січня |фінансово- |начальники | |статті |і погодженням з | 2004 р. |кредитної та |відповідних | |42 |Мінфіном | |податкової |структурних | | |проектів | |політики, інші |підрозділів | | |паспортів | |департаменти |міністерства | | |бюджетних | |згідно з | | | |програм та у | |функціональними| | | |встановленому | |обов'язками | | | |порядку подати | | | | | |їх на | | | | | |затвердження | | | | | |Першому | | | | | |віце-прем'єр- | | | | | |міністру, Міністру | | | | | |фінансів України | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 4. |П. 31 |Подати Кабінету | протягом |Департамент |Письмак В.П. | |до |Міністрів | січня |міжнародної |Бочковська С.М.| |пункту |України | 2004 р. |інтеграції, | | |5 |пропозиції щодо | |інвестиційної | | |статті |порядку | |політики та | | |50 |зарахування | |розвитку | | | |коштів до | |аграрного | | | |державного | |бізнесу, | | | |бюджету у | |Юридичне | | | |рахунок | |управління | | | |погашення | | | | | |заборгованості | | | | | |за кредитами, | | | | | |залученими | | | | | |державою або під | | | | | |державні | | | | | |гарантії і | | | | | |наданими для | | | | | |закупівлі | | | | | |сільськогосподарської| | | | | |техніки | | | | | |іноземного | | | | | |виробництва, | | | | | |переданої | | | | | |сільгосптоваро- | | | | | |виробникам та | | | | | |іншим суб'єктам | | | | | |господарювання | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 5. |П. 44 |Подати | протягом |Департамент |Лобас С.В. | |до |Мінекономіки | січня |фінансово- | | |статті |пропозиції щодо | 2004 р. |кредитної та | | |72 |нормативу і | |податкової | | | |порядку | |політики | | | |відрахування | | | | | |частини прибутку | | | | | |(доходу), | | | | | |визначеної цією | | | | | |статтею | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 6. |П. 54 |Подати Мінфіну | протягом |Управління |Савицька О.П. | |до |обгрунтовані | січня |реформування | | |статті |пропозиції щодо | 2004 р. |управління | | |91 |встановлення | |АПК та | | | |граничної | |соціально- | | | |чисельності | |трудових | | | |працівників | |відносин | | | |центрального | | | | | |апарату | | | | | |Мінагрополітики | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 7. |П. 63 |Привести свої | протягом |Державний |Кіщак Ю.П., | |до |нормативно- | січня |департамент |Лаврик О.М., | |додатка |правові акти у | |продовольства, | | | |відповідність з | | | | | |додатком N 8 до | | | | | |цього | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| |N 8 до |Закону та у разі | 2004 р. |Департамент |Лобас С.В., | |Закону |необхідності | |ринків |Письмак В.П., | | |надати | |продукції |Бочковська С.М.| | |пропозиції щодо | |рослинництва | | | |внесення змін до | |та розвитку | | | |нормативно- | |насінництва, | | | |правових актів | |Департамент | | | |Кабінету | |фінансово- | | | |Міністрів | |кредитної та | | | |України | |податкової | | | | | |політики, | | | | | |Юридичне | | | | | |управління | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 8. |П. 67 |До 5 числа |щомісячно |Структурні |Начальники | | |місяця, |до 5 числа |підрозділи |відповідних | | |наступного за |до зняття |міністерства |структурних | | |звітним, |з контролю |згідно з |підрозділів | | |подавати | |планом | | | |Департаменту | |контролю | | | |фінансово- | | | | | |кредитної та | | | | | |податкової | | | | | |політики | | | | | |інформацію щодо | | | | | |виконання | | | | | |відповідних | | | | | |пунктів цих | | | | | |заходів | | | | ---+--------+---------------------+-----------+---------------+---------------| 9. |П. 67 |До 10 числа |щомісячно |Департамент |Лобас С.В. | | |місяця, | до 10 |фінансово- | | | |наступного за | числа до |кредитної та | | | |звітним, | зняття з |податкової | | | |подавати Мінфіну | контролю |політики | | | |інформацію про | | | | | |виконання | | | | | |відповідних | | | | | |пунктів | | | | | |доручення | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної та
податкової політики С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Мінагрополітики України

10.01.2004 N 7

ПЕРЕЛІК

цільових програм, фінансування

яких передбачено Законом України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

( 1344-15 )

та відповідальні за розробку

нормативно-правових актів і виконання

цільових програм

-------------------------------------------------------------------------- КПКВ |Найменування |Підрозділ, |Керівник |Контроль | |програм |відповідальний | | | | |за розробку | | | | |нормативно- | | | | |правових актів і| | | | |виконання | | | | |цільової | | | | |програми | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801170|Докорінне |Департамент |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |поліпшення земель|ринків продукції| | | |підприємств |рослинництва та | | | |агропромислового |розвитку | | | |комплексу |насінництва | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801180|Агрохімічна | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |паспортизація | | | | |земель | | | | |сільськогоспо- | | | | |дарського | | | | |призначення | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801200|Заходи по | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |боротьбі з | | | | |шкідниками та | | | | |хворобами | | | | |сільськогоспо- | | | | |дарських | | | | |рослин | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801210|Фінансова |Департамент |Лаврик О.М., |Сергеєв В.В.,| |підтримка |ринків продукції|Микитюк Д.М., |Мельник Ю.Ф.,| |виробництва |рослинництва та |Саченко В.І. |Яковенко В.П.| |продукції |розвитку | | | |тваринництва та |насінництва, | | | |рослинництва: |Департамент | | | |- за напрямками |ринків | | | |використання |продукції | | | |бюджетних коштів |тваринництва з | | | | |Головною | | | | |державою | | | | |племінною | | | | |інспекцією, | | | | |Департамент | | | | |науково- | | | | |технічної | | | | |політики | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801220|Селекція в |Департамент |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |рослинництві |ринків продукції| | | | |рослинництва та | | | | |розвитку | | | | |насінництва | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801260|Заходи з охорони | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |і захисту, | | | | |раціонального | | | | |використання | | | | |лісів, наданих | | | | |у постійне | | | | |користування | | | | |агропромисловим | | | | |підприємствам | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801280|Фінансова | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |підтримка | | | | |агропромислових | | | | |підприємств, що | | | | |знаходяться в | | | | |особливо складних| | | | |кліматичних | | | | |умовах | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801330|Створення і | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |забезпечення | | | | |страхового запасу| | | | |елітного та | | | | |сортового | | | | |насіння | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801370|Часткова | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |компенсація | | | | |вартості | | | | |мінеральних | | | | |добрив | | | | |вітчизняного | | | | |виробництва | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801390|Часткова | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |компенсація | | | | |витрат | | | | |сільськогоспо- | | | | |дарських | | | | |підприємств з | | | | |посіву ярих та | | | | |озимих зернових | | | | |культур | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801510|Закладення і | -"- |Лаврик О.М. |Сергеєв В.В. | |нагляд за | | | | |молодими | | | | |хмільниками | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801350|Закладення і |Управління з |Агафонов М.Ф. |Сергеєв В.В. | |нагляд за |питань | | | |молодими садами, |садівництва, | | | |виноградниками і |виноградарства | | | |ягідниками |та виноробства | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2808030|Докорінне |Державна служба |Волкодав В.В. |Сергеєв В.В. | |поліпшення земель|з охорони прав | | | |сортодослідних |на сорти рослин | | | |станцій та | | | | |опорних пунктів | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2808040|Селекція в галузі| -"- |Волкодав В.В. |Сергеєв В.В. | |сортовипробування| | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801190|Селекція в |Департамент |Микитюк Д.М. |Мельник Ю.Ф. | |тваринництві та |ринків продукції| | | |птахівництві на |тваринництва з | | | |підприємствах |Головною | | | |агропромислового |державною | | | |комплексу |племінною | | | | |інспекцією | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801340|Запобігання | -"- |Микитюк Д.М. |Мельник Ю.Ф. | |розповсюдженню | | | | |збудників | | | | |інфекційних | | | | |хвороб тварин | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2S01240|Здійснення |Департамент |Зуб Г.І. |Лузан Ю.Я. | |фінансової |фінансово- | | | |підтримки |кредитної | | | |підприємств |та податкової | | | |агропромислового |політики | | | |комплексу через | | | | |механізм | | | | |здешевлення | | | | |короткострокових | | | | |кредитів | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801500|Здійснення |Департамент |Зуб Г.І., |Лузан Ю.Я. | |фінансової |фінансово- |Саченко В.І., | | |підтримки |кредитної |Микитюк Д.М. | | |підприємств |та податкової | | | |агропромислового |політики, | | | |комплексу через |Департамент | | | |механізм |науково- | | | |здешевлення |технічної | | | |довгострокових |політики. | | | |кредитів |Департамент | | | | |ринків продукції| | | | |тваринництва з | | | | |Головною | | | | |державною | | | | |племінною | | | | |інспекцією | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801070|Оздоровлення та |Департамент |Гайдар М.В. |Яковенко В.П.| |відпочинок дітей |розвитку | | | |працівників |соціальної | | | |агропромислового |інфраструктури | | | |комплексу |сільської | | | | |місцевості | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801160|Державне пільгове|Департамент |Гайдар М.В. |Яковенко В.П.| |кредитування |розвитку | | | |індивідуальних |соціальної | | | |сільських |інфраструктури | | | |забудовників |сільської | | | | |місцевості | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801300|Реформування та | -"- |Гайдар М.В. |Яковенко В.П.| |розвиток | | | | |комунального | | | | |господарства | | | | |у сільській | | | | |місцевості | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801520|Розвиток | -"- |Гайдар М.В. |Яковенко В.П.| |тепличного | | | | |господарства НВО | | | | |"Пуща-Водиця" | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801230|Фінансова |Департамент |Ковалів О.І., |Сергеєв В.В. | |підтримка |реформування |Зуб Г.І. | | |фермерських |сільського | | | |господарств |господарства, | | | |через механізм |Департамент | | | |мікрокредитування|фінансово- | | | | |кредитної | | | | |та податкової | | | | |політики | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801270|Розробка зразків |Департамент |Саченко В.І. |Яковенко В.П.| |техніки |науково- | | | |для сільського |технічної | | | |господарства, |політики | | | |харчової | | | | |та переробної | | | | |промисловості | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801430|Часткова |Департамент |Саченко В.І. |Яковенко В.П.| |компенсація |науково- | | | |вартості складної|технічної | | | |сільськогоспо- |політики | | | |дарської | | | | |техніки | | | | |вітчизняного | | | | |виробництва | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801290|Проведення |Департамент |Тесленко В.П. |Лузан Ю.Я. | |державних |зв'язків з | | | |виставкових |Верховною Радою | | | |заходів у сфері |України та | | | |агропромислового |організаційної | | | |комплексу |роботи | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801420|Впровадження |Департамент |Саченко В.І. |Яковенко В.П.| |енергозберігаючих|науково- | | | |технологій в |технічної | | | |агропромисловому |політики | | | |комплексі | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2801450|Здійснення |Департамент |Розгон А.В. |Сергеєв В.В. | |фінансової |формування та | | | |підтримки |функціонування | | | |заставних та |аграрного ринку | | | |інтервенційних | | | | |операцій | | | | |з зерном | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2802020|Протиепізоотичні |Державний |Вербицький П.І.|Мельник Ю.Ф. | |заходи та участь |департамент | | | |у Міжнародному |ветеринарної | | | |епізоотичному |медицини | | | |бюро | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2804070|Відтворення та |Державний |Алимов С.І. |Мельник Ю.Ф. | |охорона водних |департамент | | | |живих ресурсів і |рибного | | | |регулювання |господарства | | | |рибальства | | | | -------+-----------------+----------------+---------------+-------------| 2804080|Сілекція у |Державний |Алимов С.І. |Мельник Ю.Ф. | |рибному |департамент | | | |господарстві |рибного | | | | |господарства | | | -------------------------------------------------------------------------
( Перелік в редакції Наказу Мінагрополітики України N 256
( v0256555-04 ) від 19.07.2004 )

ПЛАН

контролю виконання Плану заходів, затверджених

наказом від 10 січня 2004 року N 7 "Про План

заходів, спрямованих на виконання Закону України

"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

------------------------------------------------------------------ Порядковий| Термін | Виконавці | номер | виконання | | пункту | | | заходів | | | ----------+-------------+---------------------------------------| 1 |30 січня п.р.|Кіщак Ю.П., Письмак В.П. | ----------+-------------+---------------------------------------| 2 |30 січня п.р.|Лаврик О.М., Куць О.І, Лобас С.В. | ----------+-------------+---------------------------------------| 3 |30 січня п.р.|Кіщак Ю.П., Алимов С.І., | | |Вербицький П.І., Волкодав В.В., | | |Лобас С.В., Лаврик О.М., Микитюк Д.М, | | |Савченко В.І., Гайдар М.В., Куць О.І., | | |Костяк М.М., Розгон А.В. | ----------+-------------+---------------------------------------| 4 |30 січня п.р.|Письмак В.П., Бочковська С.М. | ----------+-------------+---------------------------------------| 5 |30 січня п.р.|Лобас С.В. | ----------+-------------+---------------------------------------| 6 |30 січня п.р.|Савицька О.П. | ----------+-------------+---------------------------------------| 7 |30 січня п.р.|Кіщак Ю.П., Лаврик О.М., Лобас С.В., | | |Письмак В.П., Бочковська С.М. | ----------+-------------+---------------------------------------| 8 |5 лютого, |Кіщак Ю.П., Алимов С.І., | |5 березня, |Вербицький П.І., Волкодав В.В., | |і т.д. до |Лаврик О.М., Микитюк Д.М, | |виконання |Савченко В.І., Гайдар М.В., | |відповідного |Куць О.І., Костяк М.М., | |пункту і |Розгон А.В. | |зняття його з| | |контролю | | ----------+-------------+---------------------------------------| 9 |10 лютого, |Лобас С.В. | |10 березня | | |і т.д. до | | |зняття з | | |контролю | | -----------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Департаменту - начальник
Управління прогнозування,
фінансування цільових програм,
заходів та бюджетних установ С.І.Недашківська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: