open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНТРАНСГАРАНТ І КОМПАНІЯ"
18.04.2007 N 7

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА

про надання митним органам фінансових гарантій

щодо обов'язкової доставки товарів до митниць

призначення у вигляді фінансової гарантії

незалежного фінансового посередника

Державна митна служба України (далі - Служба) в особі Голови
Служби Єгорова Олександра Борисовича, який діє на підставі
Положення про Державну митну службу України ( 1022/2000 ), з
однієї сторони, та Командитне товариство "Донтрансгарант і
компанія" (далі - Товариство) в особі Директора Лінніка Володимира
Петровича, який діє на підставі Меморандуму, з іншої сторони (далі
- Сторони), уклали цю Генеральну угоду (далі - Угода) про
наступне.
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом цієї Угоди є діяльність із надання фінансових
гарантій митним органам щодо обов'язкової доставки товарів у
митниці призначення, визначена Положенням про надання фінансових
гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо
обов'язкової доставки товарів до митниць призначення (далі -
Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.96 N 1216 ( 1216-96-п ), а також іншими нормативно-правовими
актами з цього питання.
1.2. Відповідно до цієї Угоди Товариство визнається
незалежним фінансовим посередником (гарантом), уповноваженим
Службою на надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки
товарів у митницю призначення з їх фінансовим забезпеченням у
вигляді укладення договорів страхування відповідальності
перевізника, або отримання від перевізника застави у розмірі
фінансової гарантії, чи отримання гарантійного листа
уповноваженого банку на суму фінансової гарантії.
1.3. Терміни, що вживаються у цій Угоді: вантажна митна декларація (ВМД) - застосовується у значенні
визначеному в Положенні про вантажну митну декларацію,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) (із змінами); вимога про сплату коштів за гарантійним документом - належним
чином оформлений митним органом України лист визначеної цією
Угодою форми на адресу Товариства щодо необхідності сплатити
грошові кошти за наданим гарантійним документом; гарантійний випадок - факт порушення перевізником узятих на
себе зобов'язань щодо обов'язкової доставки товару до митниці
призначення без зміни його кількості, найменування, на умовах та у
строк, визначений митним органом України, з додержанням
установленого порядку перевезення товарів між митними органами
України, у зв'язку з настанням якого у Товариства виникає
зобов'язання сплатити грошові кошти у сумі митного боргу за
відповідним гарантійним документом; гарантійний документ - документ визначеної цією Угодою форми,
відповідно до якого Товариство бере на себе зобов'язання сплатити
у разі настання гарантійного випадку на визначений Службою рахунок
грошові кошти у розмірі митного боргу; документ контролю за доставкою товарів - застосовується у
значенні, визначеному нормативно-правовими актами Держмитслужби
України; митний борг- визначена митним органом України після настання
гарантійного випадку сума податків і зборів (обов'язкових
платежів), яка підлягає сплаті до Державного бюджету України.
Митний борг може відповідати сумі фінансової гарантії або
становити частину від суми фінансової гарантії, відповідну частині
товару, яка не була доставлена у митницю призначення; митниця відправлення - будь-який митний орган України, з
якого починається перевезення усієї кількості товарів або їх
частини територією України; митниця призначення - будь-який митний орган України, в якому
для усієї кількості товарів або їх частини закінчується
перевезення товарів територією України; обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) -
обставини та події (природного характеру: землетрус, ураган,
шторм, повінь, зсув ґрунту тощо; війна та воєнні дії, блокада;
техногенного характеру: радіаційне, хімічне, біологічне зараження;
запровадження надзвичайного стану), які не можуть бути передбачені
Сторонами під час надання фінансових гарантій, у разі виникнення
яких неможливо вжити відповідних заходів щодо їх усунення для
забезпечення своєчасної і в повному обсязі доставки товарів у
митний орган призначення; сума фінансової гарантії - сума розміру всіх податків і зборів
(обов'язкових платежів), нарахованих щодо конкретного товару
згідно з порядком, установленим чинним законодавством України для
його оподаткування у разі ввезення в Україну з метою вільного
використання; фінансова гарантія - спосіб забезпечення виконання
зобов'язань перевізника щодо доставки товару у митний орган
призначення; інші терміни, що вживаються за текстом цієї Угоди,
визначаються у Митному кодексі України ( 92-15 ) та Положенні
( 1216-96-п ).
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. З метою організації виконання умов цієї Угоди та
забезпечення взаємодії Сторін Служба зобов'язується: 2.1.1. Забезпечити інформування Товариства про настання
гарантійного випадку з наданням Акту про настання гарантійного
випадку (далі - Акт) (Додаток 1) та Вимоги про сплату коштів за
гарантійним документом (далі - Вимога) (Додаток 2). 2.1.2. За умови надання Товариством документів, що
підтверджують настання обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин), перерахувати на рахунок Товариства протягом п'яти
банківських днів після отримання цих документів та проведення їх
перевірки суми митного боргу, отримані/стягнені у разі недоставки
товарів, які потрапили під дію цих обставин. У разі зарахування
суми митного боргу до Державного бюджету України повернення коштів
здійснюється в установленому чинним законодавством порядку. 2.1.3 У разі настання гарантійного випадку сприяти
уповноваженим представникам Товариства в ознайомленні з
документами митниці, які мають відношення до цього випадку. 2.1.4. В установленому порядку дозволити доступ уповноважених
представників Товариства на територію митних об'єктів, де вони
здійснюють діяльність з надання фінансових гарантій. 2.1.5. В установленому порядку визначити ділянки для
обладнання представництв Товариства на території митних органів,
через які здійснюється ввезення на митну територію України товарів
з наданням Товариством фінансових гарантій. Умови розрахунків за засоби та послуги, які надаються цими
митними органами, визначаються окремими договорами між ними і
Товариством. 2.1.6. У визначеному Службою порядку приймати, зберігати,
передавати митним органам електронні копії гарантійних документів.
2.2. Служба та підпорядковані їй митні органи мають право: 2.2.1. Приймати гарантійні документи як свідчення про
зобов'язання Товариства сплатити у разі настання гарантійного
випадку на визначений Службою рахунок грошові кошти у розмірі
митного боргу. 2.2.2. Перевіряти дані, зазначені у гарантійному документі
Товариства, та відмовляти у його прийнятті, якщо він не відповідає
формі, зазначеній у Додатку 3 до цієї Угоди, або містить
недостовірні чи неповні дані. 2.2.3. Перевіряти фінансове забезпечення наданої фінансової
гарантії у вигляді укладення договорів страхування
відповідальності перевізника, або отримання від перевізника
застави у розмірі фінансової гарантії, чи отримання гарантійного
листа уповноваженого банку на суму фінансової гарантії. 2.2.4. Виставляти Товариству Вимогу за формою, наведеною у
Додатку 2 до цієї Угоди, для подальшого перерахування належної
суми митного боргу на рахунок, зазначений у цій Вимозі.
2.3. З метою надання фінансових гарантій митним органам
України та забезпечення взаємодії Сторін Товариство
зобов'язується: 2.3.1. Надавати митним органам України фінансові гарантії
щодо обов'язкової доставки товарів до митниці призначення,
фінансово забезпечені відповідно до чинних законодавчих та
нормативно-правових актів України, з видачею гарантійного
документу у формі, наведеній у Додатку 3 до Угоди. Фінансові
гарантії мають надаватися до або на момент митного оформлення
товарів митницею відправлення. 2.3.2. Надавати гарантійний документ тільки на одну партію
товарів, які будуть декларуватися митниці відправлення для
здійснення їх переміщення митною територією України на адресу
одного одержувача за одним товарно-транспортним документом
(накладною, коносаментом тощо) з оформленням одного документу
контролю за доставкою товарів. 2.3.3. У разі настання гарантійного випадку сплатити суму
митного боргу відповідно до наданого гарантійного документу. Гарантійний документ уважається чинним з дати його видачі,
якщо у ньому не зазначене інше. Строк дії гарантійного документу і фінансової гарантії
закінчується: у разі виконання перевізником свого зобов'язання щодо
доставки товарів у митницю призначення - днем здійснення митного
оформлення товарів у митниці призначення; у разі порушення перевізником свого зобов'язання щодо
доставки товарів у митницю призначення - днем повної сплати
митного боргу до державного бюджету України. 2.3.4. Не пізніше трьох банківських днів, починаючи з
наступного за днем отримання від відповідного митного органу
України Акту та Вимоги, перерахувати належну суму митного боргу за
вказаними у Вимозі реквізитами. 2.3.5. Щомісячно звітувати Службі про діяльність з надання
фінансових гарантій за формою, наведеною у Додатку 4, у порядку,
погодженому Службою. 2.3.6. На вимогу Служби надавати статистичну й аналітичну
інформацію з питань надання фінансових гарантій митним органам
України. 2.3.7. Забезпечити наявність уповноважених представників
Товариства у пунктах пропуску через митний кордон, підпорядкованих
митним органам, через які здійснюватиметься ввезення товарів з
наданням фінансових гарантій, створити належні
матеріально-технічні умови для їх ефективного функціонування. 2.3.8. Створити, погодити зі Службою в установленому порядку
та ввести в експлуатацію електронну систему обміну даними між
Товариством та митними органами України. Забезпечити захист
інформації, яка передаватиметься та накопичуватиметься у цій
системі, від несанкціонованого використання, копіювання та
модифікації. 2.3.9. Забезпечувати конфіденційність інформації, яка
стосується діяльності Товариства, митних органів, їх взаємодії,
процесу переміщення товарів, надання фінансових гарантій тощо, а
також належне зберігання документації з питань надання фінансових
гарантій. 2.3.10. Забезпечувати сумлінне ставлення представників
Товариства до виконання своїх обов'язків а також дотримання ними
режиму перебування на території відповідних митних органів.
2.4. Для забезпечення виконання умов цієї Угоди Товариство
має право: 2.4.1. На відповідні письмові запити одержувати від митних
органів України роз'яснення з питань надання фінансових гарантій
митним органам. 2.4.2. У разі настання гарантійного випадку ознайомлюватися з
документами митниці, які мають відношення до цього випадку, а
також з іншими матеріалами, що стосуються надання і повернення
фінансових гарантій. 2.4.3. В установленому порядку одержати дозвіл на доступ
уповноважених представників Товариства на територію митних
об'єктів, де вони здійснюють діяльність з надання фінансових
гарантій. 2.4.4. На визначених в установленому порядку ділянках для
обладнання представництв Товариства організовувати діяльність цих
представництв на власний розсуд, за умови дотримання у необхідних
випадках внутрішнього режиму, режиму зони митного контролю тощо. 2.4.5. За умови надання Товариством документів, що
підтверджують настання обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин), вимагати перерахувати на рахунок Товариства протягом
п'яти банківських днів після отримання цих документів та
проведення їх перевірки суми митного боргу, отримані/стягнені у
разі недоставки товарів, які потрапили під дію цих обставин. У
разі зарахування суми митного боргу до Державного бюджету України
повернення коштів здійснюється в установленому чинним
законодавством порядку.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань
за цією Угодою Сторони несуть відповідальність, установлену чинним
законодавством України.
3.2. За недотримання строків розрахунків, визначених цією
Угодою, винна Сторона сплачує на користь іншої Сторони пеню у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від
простроченої суми за кожний день прострочення.
4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ МИТНОГО БОРГУ
4.1. У разі настання гарантійного випадку посадова особа
митного органу складає Акт у двох оригінальних примірниках. Цей
Акт затверджується начальником митниці (особою, яка його заміщує).
Один оригінальний примірник Акту залишається у справах митниці,
другий надсилається до Товариства. До Акту мають бути додані копії
документів, що свідчать про настання гарантійного випадку. Разом з Актом начальником митниці (особою, яка його заміщує)
підписується і надсилається на адресу Товариства оригінал Вимоги.
Копія Вимоги залишається у справах митниці.
4.2. Не пізніше третього банківського дня після дати
отримання від митниці оригіналів Акта і Вимоги Товариство
перераховує належну суму митного боргу за вказаними у Вимозі
реквізитами. У випадку не перерахування повної суми митного боргу у
визначений термін Служба одержує право на стягнення зазначеної
суми відповідно до норм чинного законодавства України.
5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо воно
сталося в наслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин). Строк виконання зобов'язань продовжується на період дії
таких обставин.
5.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, що
призвело до неможливості виконання зобов'язань нею за цим
Договором, повинна протягом одного робочого дня, що слідує за днем
настання такої події, повідомити про це іншу Сторону, а у разі,
якщо цей день припадає на вихідний або святковий день, у наступний
за ним робочий день.
5.3. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили
повинні підтверджуватись уповноваженим на те державним органом або
особою, уповноваженою на це згідно з чинним законодавством
України.
6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність
інформації, яка стосується їх діяльності щодо здійснення процедур
надання фінансових гарантій у вигляді гарантії незалежного
фінансового посередника перед третіми особами.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. У процесі виконання цієї Угоди та у разі виникнення
питань, які не врегульовані її умовами, але з неї випливають,
Сторони зобов'язуються керуватися чинними нормативними актами, які
регламентують митну справу та правовідносини у галузі надання
фінансових гарантій митним органам.
7.2. Усі спори, які можуть виникнути в процесі виконання цієї
Угоди або у зв'язку з нею, вирішуються Сторонами шляхом
переговорів або підлягають розгляду та остаточному вирішенню у
судовому порядку.
7.3. Будь-які зміни до цієї Угоди, додатки до неї та інші
документи вважатимуться дійсними, якщо вони складені у письмовій
формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. Кожна зі
Сторін зобов'язується у місячний строк розглянути письмову
пропозицію іншої Сторони щодо змін до цієї Угоди та підписати
відповідний документ або у письмовій формі надіслати відмову.
7.4. Ця Угода укладається на невизначений строк та набирає
чинності з дня виконання Товариством вимог, зазначених у пунктах
2.3.7, 2.3.8 цієї Угоди.
7.5. Кожна зі Сторін залишає за собою право розірвати цю
Угоду в односторонньому порядку у разі систематичного невиконання
або неналежного виконання іншою Стороною умов цієї Угоди. У такому випадку Сторона, яка виявила бажання припинити дію
Угоди, повинна не пізніше ніж за місяць повідомити про це іншу
Сторону з мотивованим обґрунтуванням причин припинення дії Угоди. Після цього повноваження, надані п. 1.2 Угоди, припиняються,
але її дія закінчується тільки після остаточного завершення
сторонами всіх розрахунків, пов'язаних з цією Угодою.
7.6. Ця Угода укладена у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної із Сторін.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ

ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Державна митна служба України Командитне товариство
04119, Київ, вул. Дегтярівська, "Донтрансгарант і компанія"

11-г 01032, Київ, вул.

код ЄДРПОУ 00033005, Саксаганського, 84/86, к. 7

р/рах. 35309305101, код ЄДРПОУ 34820485 отримувач - Держмитслужба, р/рах. 2600270161

банк НБУ м. Київ, в Шевченківському відділенні

МФО 300001 N 1 "Райффайзен Банк Аваль",

МФО 380805

9. ПІДПИСИ СТОРІН
Голова Державної Директор Командитного товариства
митної служби України "Донтрансгарант і компанія" _________________ О.Б.Єгоров ________________ В.П.Ліннік

Додаток 1

АКТ

про настання гарантійного випадку

Товар (найменування, код за УКТЗЕД) _____________________________ _________________________________________________________________
у кількості ____________________________________________________,
який повинен був бути доставлений у митницю призначення (назва) ____________________ перевізником (назва) _______________________
за маршрутом ____________________________________________________
у строк до "___" _____________ 200__ р. без зміни його кількості,
вартості і найменування, не доставлений у митницю призначення в
установлений строк/ доставлений не у повному обсязі/ інше
(підкреслити необхідне).
Вартість товару, що не прибула до митниці призначення, становить ______ грн. ___ коп. _________________________________________________________________

(сума прописом)
Сума податків та зборів (обов'язкових платежів), що повинні бути
сплачені за митне оформлення цих товарів складає _________ грн. _____ коп. _________________________________________________________________

(сума прописом)
Особливі відмітки: ______________________________________________ _________________________________________________________________
До Акта додаються документи:
- копія гарантійного документа Командитного товариства
"Донтрансгарант і компанія" від "___"____________ 200_ р. N ____;
- копія ВМД (або копія документу контролю доставки товарів)
від "___"___________ 200 __ р. N _______________________; (копія
повинна бути засвідчена штампом "Під митним контролем" та
особистою митною печаткою посадової особи митниці відправлення,
яка здійснювала митне оформлення зазначеного товару);
- копії товаротранспортних документів на товар, згідно з
переліком: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Посадова особа митного органу ___________________________________

(посада, підпис, ім'я, по батькові,

особиста номерна печатка)

Додаток 2

БЛАНК МИТНИЦІ
Командитному товариству

"Донтрансгарант і компанія" ____________________________

01032, м. Київ,

вул. Саксаганського, 84/86,

к. 7

ВИМОГА

про сплату коштів за гарантійним документом

На підставі гарантійного документа від " ___" __________ 200__ р.
N ___________________, виданого Командитним товариством
"Донтрансгарант і компанія", сума митного боргу (сума податків та
зборів (обов'язкових платежів), який підлягає сплаті відповідно
до чинного законодавства України за недоставлений у митницю
призначення товар, зазначений в Акті про настання гарантійного
випадку від "____"________________ 200____ р. N _________________
у розмірі ___________ грн. ______ коп. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(сума прописом)
підлягає перерахуванню на користь митних органів України за
реквізитами: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник митниці

(підпис)

Додаток 3
КОМАНДИТНЕ 01032, м. Київ, ТОВАРИСТВО вул. Саксаганського,
"ДОНТРАНСГАРАНТ І 84/86, к. 7
КОМПАНІЯ"

ГАРАНТІЙНИЙ ДОКУМЕНТ N ________ код

Відповідно до цього Гарантійного документа Державній митній
службі України надається гарантія щодо сплати суми митного боргу
у разі порушення перевізником зобов'язання про доставлення товару
в митницю призначення.
ПЕРЕВІЗНИК
------------------------------------------------------------------ Найменування | | -------------------------------+--------------------------------| Адреса, телефон | | -------------------------------+--------------------------------| Керівник | | -------------------------------+--------------------------------| Товар | | -------------------------------+--------------------------------| Номер і дата договору поставки | | -----------------------------------------------------------------
ТРАНСПОРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
------------------------------------------------------------------ Назва транспортної | | організації | | -------------------------+--------------------------------------| Адреса, телефон | | -------------------------+--------------------------------------| Керівник | | -------------------------+--------------------------------------| Марка і номер |номер | транспортного засобу | | -------------------------+--------------------------------------| Прізвище, ім'я, по |паспорт | батькові водія, дані | | документа, що посвідчує | | його особу | | -------------------------+--------------------------------------| Марка і номер |номер | транспортного засобу | | перевантаження | | -------------------------+--------------------------------------| Прізвище, ім'я, по |паспорт | батькові водія | | транспортного засобу | | перевантаження, дані | | документа, що посвідчує | | його особу | | -------------------------+--------------------------------------| Номер і дата | | товарно-транспортної | | накладної | | -----------------------------------------------------------------
ДЕКЛАРАНТ
------------------------------------------------------------------ Прізвище, ім'я, по батькові | | декларанта, дані документа, що | | посвідчує його особу | | ---------------------------------+------------------------------| Митниця відправлення |Митниця призначення | ---------------------------------+------------------------------| Номер і дата ВМД або документу | | контролю за доставкою | | ---------------------------------+------------------------------| Маршрут транзиту | | ---------------------------------+------------------------------| Термін транзиту | | -----------------------------------------------------------------
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЇ
------------------------------------------------------------------ Гарантію митним органам |від | забезпечено договором | | ------------------------------+---------------------------------| Укладеним з | | -----------------------------------------------------------------
СУМА ФІНАНСОВОЇ ГАРАНТІЇ
------------------------------------------------------------------ | -----------------------------------------------------------------
ІНШІ ТА ОСОБЛИВІ УМОВИ
МИТНИЦЯ ВІДПРАВЛЕННЯ
------------------------------------------------------------------ Представник НФП |Представник митниці | Дата ввезення _______ 200__ р.|Дата ввезення _______ 200__ р. | М.П. |М.П. | -----------------------------------------------------------------
МИТНИЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
------------------------------------------------------------------ Представник НФП | код |Представник митниці | Дата вивезення _____ 200__ р.|виїзду|Дата вивезення ____ 200_ р.| -----------------------------+------+---------------------------| | | | -----------------------------+------+---------------------------| М.П. | |М.П. | -----------------------------------------------------------------

Додаток 4

ЗВІТ

Командитного товариства "Донтрансгарант і компанія"

про надання фінансових гарантій

-------------------------------------------------------------------------------------- N | N |Суб'єкт ЗЕД| Митниця | Митниця | Сума | Інформація |Примітка| з/п|гарантійного| якому |відправлення|призначення|гарантії|про доставку| | | документа | надано | | | (грн.) | товару або | | | |гарантійний| | | | сплату по | | | | документ | | | |гарантійному| | | | | | | | документу | | ---+------------+-----------+------------+-----------+--------+------------+--------| | | | | | | | | ---+------------+-----------+------------+-----------+--------+------------+--------| | | | | | | | | ---+------------+-----------+------------+-----------+--------+------------+--------| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: