open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.01.2007 N 7

Про затвердження нової редакції

Статуту Харківського державного

медичного університету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерство охорони здоров'я

N 598 ( v0598282-07 ) від 27.09.2007 }

У зв'язку зі змінами у структурі університету та з метою
приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України
Статуту Харківського державного медичного університету
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію статуту Харківського державного
медичного університету (додається). Попередню редакцію Статуту див. в Наказі МОЗ N 398
( v0398282-05 ) від 15.06.2006 }
2. Ректору Харківського державного медичного університету
забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Харківського
державного медичного університету у встановленому чинним
законодавством України порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гайдаєва Ю.О.
Міністр Ю.В.Поляченко

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство освіти Міністерство охорони
і науки України здоров'я України
Заступник Міністра 15.01.2007 N 7 ________________ Міністр
12.01.2007 ___________ Ю.В. Поляченко
Зареєстровано

в Міністерстві охорони

здоров'я України

15.01.2007 N 127

СТАТУТ

Харківського державного медичного університету
(Нова редакція)

ПРИЙНЯТО

конференцією трудового

колективу

Харківського державного

медичного університету

від 13 грудня 2006 р.

Харківський державний медичний університет (далі -
Університет) отримав статус університету відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. N 244
( 244-94-п ) "Про удосконалення мережі вищих навчальних закладів"
внаслідок перетворення Харківського медичного інституту, який
в 1920 році став правонаступником створеного 17 січня 1805 року
медичного факультету імператорського Харківського університету,
заснованого 5 листопада 1804 р. Указом імператора Олександра I.
1. Загальна частина
1.1. Даний Статут розроблено відповідно до чинного
законодавства України і є документом, який регламентує діяльність
Харківського державного медичного університету.
1.2. Харківський державний медичний університет заснований
на державній формі власності і підпорядкований Міністерству
охорони здоров'я України і є неприбутковою організацією. Повна назва російською мовою: Харьковский государственный
медицинский университет. Повна назва англійською мовою: Kharkiv State Medical
University.
1.3. Місцезнаходження Університету: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4. Тел. (057) 705-07-11, 705-07-03, 705-07-09. Факс (057) 705-07-54, Електрона адреса: jurist@khdmu.bestnet/kharkov.ua
1.4. Основними напрямками діяльності Університету є: - підготовка згідно з державним замовленням і договірними
зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для охорони здоров'я
за напрямом 1101 "Медицина"; - підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних
кадрів; - науково-дослідна робота; - спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка
лікарських кадрів; - культурно-освітня, методична, видавнича,
фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота; - здійснення зовнішніх зв'язків; - організація та здійснення довузівської підготовки громадян
України та іноземних громадян.
1.5. Головними завданнями Університету є: - здійснення освітньої діяльності у галузі медицини, яка
забезпечує підготовку фахівців відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів; - здійснення освітньої діяльності напряму "Медицина", яка
забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
"молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" і
відповідає стандартам вищої освіти; - здійснення наукової і науково-технічної, творчої,
культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; - забезпечення набуття студентами знань у галузі медицини,
підготовка їх до професійної діяльності; - забезпечення виконання державного замовлення та угод
про підготовку фахівців з вищою освітою; - здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних
кадрів та їх атестація у вищому навчальному закладі; - проведення наукових досліджень як основи підготовки
майбутніх фахівців і науково-технічного та культурного розвитку
держави; - підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької та
професійної діяльності; - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці
і сприяння працевлаштуванню випускників; - перепідготовка та підвищення кваліфікації шляхом
тематичного удосконалення лікарських кадрів; - просвітницька діяльність; - розвиток міжнародних зв'язків у галузі підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців,
науково-педагогічних кадрів, громадян зарубіжних країн; - підготовка до вступу у вищий навчальний заклад громадян
України, а також іноземних громадян; - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі патріотизму
і поваги до Конституції України ( 254к/96-ВР ); - підвищення освітньо-культурного рівня громадян; - постійний розвиток матеріально-технічної бази Університету.
1.6. Університет має право готувати фахівців за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр, з правом підготовки іноземних громадян
з кожної спеціальності. Університет здійснює післядипломну підготовку спеціалістів
шляхом навчання в інтернатурі випускників вищих медичних
навчальних закладів, медичних факультетів університетів
за переліком спеціальностей, встановлених чинним законодавством.
1.7. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно,
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав
і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Університет веде самостійний баланс, має реєстраційні рахунки в
органах Державного казначейства, валютні рахунки в установах
банку, печатку із зображенням Державного герба України та своєю
назвою, емблему (торгівельний знак), стяг та інші атрибути
юридичної особи.
1.8. Університет здійснює свою діяльність відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту.
1.9. Структурні підрозділи вищого навчального закладу
створюються відповідно до законодавства України та головних
завдань діяльності Університету і функціонують згідно з окремими
положеннями, що розробляються вищим навчальним закладом та
затверджуються ректором Університету. Основними структурними підрозділами Університету є:
факультети, кафедри, бібліотека та інші структурні підрозділи. Факультет створюється рішенням Вченої ради Університету за
умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри, і на
ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми
навчання. Факультети діють на підставі Положень, які після
рекомендації Вченої ради Університету затверджуються ректором. Керівництво факультетом здійснює декан. Вчена рада факультету
обирає і рекомендує ректору Університету кандидатуру на посаду
декана факультету з числа науково-педагогічних працівників
факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий
ступінь. Ректор Університету призначає декана факультету строком
на п'ять років. Декан факультету виконує свої повноваження
на постійній основі. Кафедра - базовий структурний підрозділ Університету, що
проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або
кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних
дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну
діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням Вченої
ради Університету за умови, якщо до її складу входить не менше ніж
п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є
основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий
ступінь або вчене звання. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який
обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою Університету
строком на п'ять років. Завідувач кафедри призначається ректором
Університету на умовах контракту. Бібліотека Університету є навчально-допоміжним, інформаційним
та культурно-освітнім підрозділом, який діє на підставі Положення,
затвердженого ректором Університету. Директор бібліотеки
обирається Вченою радою Університету на п'ять років. Структурними підрозділами Університету є: - підготовчі відділення; - навчально-методичні кабінети; - лабораторії; - центри; - філії; - клініки; - інститути (комплекси); - музей історії ХДМУ, навчальні музеї кафедр; - віварій; - адміністративно-господарські, фінансово-економічні,
навчально-науково-методичні відділи, міжнародних зв'язків і
виробничої практики; - господарські служби та групи; - студентські гуртожитки; - студентське містечко; - редакція газет та журналів; - видавництва; - спортивно-оздоровчий табір; - заклади культурно-побутового призначення; - інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
законодавством; - Медичний коледж Харківського державного медичного
університету. Абзац девятий пункту 1.9 Розділу 1 "Загальна частина" із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство охорони здоров'я
N 598 ( v0598282-07 ) від 27.09.2007 } Університет має навчально-науково-виробничі об'єднання кафедр
з науково-дослідними інститутами під головуванням завідувачів
кафедр, які одночасно є директорами НДІ. Створення нових навчальних і наукових підрозділів, ліквідація
або реорганізація діючих структур проводиться ректором згідно з
рішенням Вченої ради Університету в установленому діючим
законодавством порядку. Усі зміни в структуру вносяться як зміни
до Статуту Університету.
2. Права та обов'язки

Міністерства охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України: - бере участь у здійсненні державної політики у галузі вищої
освіти, науки, професійної підготовки кадрів; - делегує повноваження ректору згідно з чинним законодавством
для безпосереднього управління діяльністю Університету; - здійснює фінансове забезпечення Університету; - бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації
Університету; - здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо
якості вищої медичної освіти; - формує і розміщує державне замовлення на підготовку
фахівців з вищою медичною освітою; - сприяє працевлаштуванню випускників Університету; - затверджує умови прийому на навчання до Університету; - затверджує за погодженням з Міністерством освіти і науки
України статут Університету; - затверджує кошторис доходів і видатків та штатний розпис; - організовує вибори, затверджує та звільняє з посади
керівника Університету; - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
Університету; - здійснює інші повноваження, передбачені чинним
законодавством.
3. Обсяг цивільної правоздатності
3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту
реєстрації цього Статуту і складається з його прав та обов'язків.
3.2. Університет для здійснення поставлених перед ним завдань
має право: - самостійно визначати форми навчання, форми та види
організації навчального процесу; - приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та
інших працівників; - присвоювати вчені звання доцента, професора, старшого
наукового співробітника; - впроваджувати підготовку за новими спеціальностями; - надавати додаткові освітні послуги; - самостійно розробляти та запроваджувати власні програми
наукової та науково-виробничої діяльності; - створювати у встановленому чинним законодавством порядку
інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії,
виробничі структури, друкарні, видавництва, бази, навчальні,
наукові, методичні, лікувально-діагностичні центри та клініки,
а також навчально-науково-виробничі, науково-дослідні,
навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що об'єднують
споріднені підрозділи (факультети, кафедри, коледжі, технікуми,
наукові, науково-дослідні, науково-виробничі й проектні інститути,
дослідні станції, кафедри, наукові лабораторії, центри,
конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства,
навчально-виробничі комбінати, експериментальні заводи, фабрики,
фірми, клінічні бази установ медичної освіти, полігони, технопарки
та інші), за певним напрямом науково-дослідної роботи та що
забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів
підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму та
інші; - здійснювати придбання, зберігання, відпуск, перевезення,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх
препаратів і прекурсорів; - здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну
поліграфічну базу; - здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт основних фондів; - проводити науково-дослідні роботи, спрямовані на вирішення
актуальних проблем медицини та охорони здоров'я, проблем вищої
школи; - залучати науково-педагогічні кадри з інших медичних установ
для поліпшення якості підготовки фахівців; - надавати платні послуги відповідно до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України; - на підставі відповідних угод здійснювати спільну діяльність
з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями; - згідно із законом може виступати засновником
(співзасновником) інших юридичних осіб у формі товариств, установ,
підприємств та інших формах, що здійснюють свою діяльність
відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності
вищого навчального закладу; - розвивати власну соціальну базу, мережу
спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних
закладів; - користуватися пільгами, установленими чинним законодавством
для вищих навчальних закладів; - виступати орендодавцем майна, що належить Університету
відповідно до чинного законодавства; - визначати та встановлювати власні форми морального та
матеріального заохочення працівників Університету; - здійснювати наукову і науково-дослідну діяльність
на підставі договорів; - отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади,
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; - самостійно розпоряджатися доходами, одержаними від надання
дозволених законодавством платних послуг в межах затвердженого
кошторису; - відкривати рахунки в іноземній валюті в банках відповідно
до чинного законодавства; - відкривати депозитні рахунки в банках відповідно до чинного
законодавства; - користуватися банківськими кредитами відповідно до чинного
законодавства; - здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори
про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими
навчальними закладами іноземних держав, міжнародними
організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства; - брати участь у програмах двостороннього та
багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами,
педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; - організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси
та інші заходи; - брати участь у роботі міжнародних організацій; - надавати послуги, пов'язані з підготовкою до вступу в
Університет, іноземним громадянам та громадянам України; - надавати послуги, пов'язані із здобуттям вищої та
післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні; - здійснювати навчання іноземних громадян англійською мовою; - здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до
чинного законодавства шляхом укладення договорів з іноземними
юридичними та фізичними особами; - використовувати валютні та матеріальні надходження від
зовнішньоекономічної діяльності Університету для забезпечення
виконання статутних завдань; - запроваджувати власну символіку та атрибутику; - звертатися з ініціативою до органів управління вищою
освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових
нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати
участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення; - користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
3.3. Університет зобов'язаний: дотримуватися: - вимог чинного законодавства України; - державних стандартів освіти; - безпечних умов проведення освітньої діяльності; - фінансової дисципліни та збереження державного майна; забезпечувати: - соціальний захист членів трудового колективу та інших
учасників навчально-виховного процесу; - умови для отримання особою вищої освіти; - проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну,
методичну, лікувальну діяльність, медичну практику (в тому числі і
стоматологічну), наукову, культурну діяльність; - умови для оволодіння системою знань про людину, природу і
суспільство, формування зрілої творчої особистості, виховання
морально, психічно і фізично здорового покоління громадян,
формування громадської позиції, почуття патріотизму, власної
гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за
свою долю, долю суспільства, держави і людства; - дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості
й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та
студентами; - умови для набуття знань у галузі медицини, підготовку
висококваліфікованих фахівців згідно із ступеневою системою освіти
і державними стандартами, затвердженими Міністерством освіти і
науки України за погодженням МОЗ України; - виконання умов державного замовлення та інших угод на
підготовку фахівців з вищою медичною освітою; - проведення наукових досліджень як основи підготовки
майбутніх фахівців; - первинну підготовку асистентів, перепідготовку та
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
та лікарів на факультеті післядипломної підготовки; - підвищення професійної кваліфікації лікарів через клінічну
ординатуру.
3.4. Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних
працівників та осіб, що навчаються в Університеті, визначаються
відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої
освіти.
3.5. За рішенням загальних зборів трудового колективу
Університету науково-педагогічним працівникам та особам, які
навчаються у вищому навчальному закладі, можуть бути надані
додаткові права та обов'язки згідно чинного законодавства. Права й обов'язки навчально-допоміжного й
адміністративно-господарського персоналу визначають правила
внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції.
4. Управління Університетом,

права та обов'язки ректора
4.1. Управління Університетом здійснюється на принципах: - автономії та самоврядування; - розмежування прав, повноважень та відповідальності
Міністерства охорони здоров'я України, органів управління вищою
освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів; - поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; - незалежності від політичних партій, громадських та
релігійних організацій.
4.2. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює
ректор.
4.3. Ректор Університету у межах наданих йому повноважень: - самостійно в межах законодавства України вирішує питання
діяльності Університету, подає до Міністерства охорони здоров'я на
затвердження Статут Університету, його структуру і штатний розпис; - видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання
всіма працівниками і структурними підрозділами Університету; - представляє Університет в державних та інших органах,
відповідає за результати його діяльності перед Міністерством
охорони здоров'я України; - є розпорядником майна та коштів закладу відповідно до
чинного законодавства; - виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває
банківські рахунки; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
Університету згідно з чинним законодавством; - застосовує заходи морального та матеріального заохочення,
притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним
законодавством; - забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку
в межах Університету; - визначає функціональні обов'язки працівників Університету; - формує контингент осіб, які навчаються в Університеті; - відраховує та поновлює на навчання студентів, аспірантів,
асистентів-стажерів, клінічних ординаторів, інтернів, магістрів і
докторантів; - контролює виконання навчальних планів і програм, планів
науково-дослідних робіт; - контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни; - забезпечує дотримання службової та державної таємниці; - здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного
виховання та здоров'я студентів, організовує побутове
обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших
працівників вищого навчального закладу; - спільно з профспілковим комітетом подає на затвердження
Конференції трудового колективу Університету правила внутрішнього
розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує
його. Ректор відповідає за виконання покладених на Університет
завдань, умов ліцензування та впровадження освітньої діяльності,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження
будівель та іншого майна, переданого Університету у користування
та володіння. Для вирішення основних питань діяльності, відповідно до
Статуту, ректор Університету створює робочі органи, а також
визначає їх повноваження.
4.4. Ректор щорічно звітує перед Міністерством охорони
здоров'я України та конференцією трудового колективу Університету. Ректор може делегувати частину своїх повноважень своїм
заступникам, проректорам та керівникам структурних підрозділів
Університету. Ректор Університету забезпечує працівникам: - належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне
обслуговування; - створення умов для підвищення кваліфікації не менше одного
разу на п'ять років; - установлення підвищених посадових окладів та надбавок
до посадових окладів відповідно до чинного законодавства; - надання щорічної грошової допомоги у розмірі посадового
окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків
відповідно до чинного законодавства; - перегляд заробітної плати працівникам з урахуванням
інфляції відповідно до чинного законодавства; - соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), інших законодавчих нормативних актів. Ректор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів
підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора
(президента) Університету. Умови призначення та матеріального
утримання визначаються Положенням, що затверджується Вченою радою
Університету.
4.5. В Університеті діють Вчена рада Університету, Вчені ради
факультетів, робочі органи: 4.5.1. Вчена рада Університету. Для розгляду основних питань діяльності Університету
створюється Вчена рада Університету. Вчена рада є колегіальним органом і утворюється строком
до п'яти років. До складу Вченої ради Університету входять за
посадами: ректор, проректори, декани, заступники ректора, головний
бухгалтер, керівники органів самоврядування, секретар. Виборні представники, які представляють науково-педагогічних
працівників і обираються серед завідувачів кафедр, професорів,
докторів наук за такими квотами: по 1 від 20. Виборні представники, що представляють інших працівників
Університету і які працюють у ньому на постійній основі,
обираються за такими квотами: по 1 від 65. Виборні представники обираються вищим колегіальним органом
громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням
структурних підрозділів, в яких вони працюють. При цьому не менше
як 75 відсотків загальної чисельності Вченої ради Університету
мають становити науково-педагогічні працівники Університету. Вчену раду Університету очолює її голова - ректор
Університету. У разі відсутності ректора, засідання Вченої ради
Університету проводить проректор з науково-педагогічної роботи,
визначений ректором. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним,
якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості
членів Вченої ради. Рішення вважається прийнятим, якщо проголосувало більше
половини присутніх членів Вченої ради Університету. Рішення Вченої
ради вводяться в дію рішеннями ректора Університету. До компетенції Вченої ради Університету належать: - подання до вищого колегіального органу громадського
самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього; - ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального
закладу; - подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу
щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки,
а також призначення та звільнення з посади проректорів
(заступників керівника), директорів інститутів та головного
бухгалтера; - обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами
і професорів; - ухвалення навчальних програм та навчальних планів; - ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного
процесу; - ухвалення основних напрямів наукових досліджень; - оцінка науково-педагогічної діяльності структурних
підрозділів; - приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань
доцента, професора, старшого наукового співробітника; - формує та затверджує Положення щодо кадрової політики
Університету. Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші
питання діяльності університету. 4.5.2. Вчена рада факультету. На кожному факультеті організовується Вчена рада факультету,
яка є колегіальним органом факультету. Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До
складу Вченої ради факультету входять за посадами: декан, його
заступники, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування
факультету, а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників і які обираються серед
професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють
інших працівників і працюють на постійній основі. Виборні представники обираються органом громадського
самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів,
в яких вони працюють. Не менше як 75% загальної чисельності Вченої ради факультету
становлять науково-педагогічні працівники факультету. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішенням
декана факультету і можуть бути скасовані Вченою радою
Університету. До компетенції Вченої ради факультету належать: - визначення загальних напрямків наукової діяльності
факультету; - обрання на посаду таємним голосуванням асистентів,
викладачів, старших викладачів, доцентів, декана; - ухвалення навчальних програм та навчальних планів; - розв'язання питань організації навчально-виховного процесу
на факультеті; - ухвалення фінансового плану і звіту факультету. 4.5.3. Робочі органи. Для вирішення поточних питань діяльності Університету
створюються робочі органи: - ректорат; - деканати; - приймальна комісія. Положення про робочі органи затверджуються наказом ректора
Університету. Ректорат формується ректором для оперативного розгляду
найважливіших питань діяльності Університету. Склад ректорату
затверджується наказом ректора. Засідання ректорату проводяться за відповідним планом роботи
під головуванням ректора. За прийнятими ректоратом рішеннями
ректор Університету видає відповідні накази та розпорядження. Деканати здійснюють керівництво діяльністю факультетів і
несуть повну відповідальність за результати їх роботи. Деканати в
межах своєї компетенції видають розпорядження і вказівки,
обов'язкові для співробітників і студентів факультетів. Склад приймальної комісії затверджується кожного календарного
року наказом ректора. У разі необхідності для розв'язання окремих питань,
пов'язаних з діяльністю Університету, ректор може створювати інші
робочі органи з визначенням їх компетенції.
5. Органи громадського самоврядування
5.1. Вищим колегіальним органом самоврядування Університету є
загальна конференція трудового колективу. Загальна кількість делегатів конференції та чисельність
делегатів від кожного структурного підрозділу Університету
визначається таким чином: 1 делегат від 10 науково-педагогічних та
педагогічних працівників; 1 делегат від 30 працівників інших
структурних підрозділів Університету, які працюють на постійній
основі. Кандидатури представників до вищого колегіального органу
громадського самоврядування Університету обираються та
затверджуються зборами трудових колективів факультетів та інших
структурних підрозділів Університету. Загальна чисельність делегатів конференції трудового
колективу становить не менше 75 відсотків науково-педагогічних
працівників. Строк повноважень делегатів конференції становить три
роки. Конференція скликається не рідше як один раз на рік. Організацію і проведення конференції здійснює керівництво
Університету спільно з виборчим органом первинної профспілкової
організації Університету. Конференція трудового колективу вважається правомочною, якщо
на ній присутні не менше двох третин від загальної кількості
обраних делегатів. З питань прийняття рішення про відкликання ректора
Університету з посади, рішення Конференції приймаються більшістю
у 2/3 голосів делегатів, які беруть участь у засіданні
конференції. З решти питань рішення приймаються простою більшістю
голосів делегатів, які беруть участь у засіданні Конференції. Конференція приймає свої рішення відкритим або (за бажанням
простої більшості делегатів) таємним голосуванням.
5.2. Конференція трудового колективу Університету: - за поданням Вченої ради Університету приймає Статут
Університету, а також вносить зміни до нього; - обирає за конкурсом претендента на посаду ректора
Університету шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції
до МОЗ України; - щорічно заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його
діяльність; - обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ); - за мотивованим поданням Вченої ради Університету розглядає
питання про дострокове припинення повноважень ректора
Університету; - затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету; - затверджує положення про органи студентського
самоврядування; - розглядає проект колективного договору і надає повноваження
виборчому органу первинної профспілкової організації підписувати
договір з ректором від імені колективу Університету; - розглядає інші питання діяльності Університету.
5.3. Органом громадського самоврядування факультету є збори
трудового колективу факультету. Збори трудового колективу факультету скликаються не рідше ніж
один раз на рік і вважаються правочинними, якщо в них беруть
участь не менше 2/3 загальної кількості працівників факультету.
Рішення зборів трудового колективу факультету приймаються простою
більшістю голосів. В органі громадського самоврядування факультету повинні бути
представлені всі групи працівників факультету. Не менш
як 75 відсотків загальної чисельності делегатів виборного органу
повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники
факультету.
5.4. Збори трудового колективу факультету: - дають оцінку діяльності декана факультету; - затверджують річний звіт про діяльність факультету; - вносять пропозиції ректору про відкликання з посади декана
факультету; - обирають виборних представників до Вченої ради факультету; - обирають кандидатури на конференцію трудового колективу
Університету; - обирають кандидатури до Вченої ради Університету; - вирішують інші питання діяльності факультету.
5.5. В Університеті створюються і функціонують органи
студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування
сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню
у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи
студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх
компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий
характер. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської
групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Органи
студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми
(сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова)
частина, студентські деканати, ради тощо).
5.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні
збори (Конференція) студентів Університету, які: - ухвалюють Положення про студентське самоврядування; - обирають виконавчі органи студентського самоврядування та
заслуховують їх звіти; - визначають структуру, повноваження та порядок обрання
виконавчих органів студентського самоврядування. На конференцію студентів Університету один делегат обирається
від 20 студентів. Конференція студентів Університету є
правомочною, якщо в ній бере участь не менше двох третин обраних
делегатів. Виконавчим органом студентського самоврядування Університету
є профспілковий комітет студентів, який вирішує питання,
що належать до його компетенції. У своїй діяльності профспілковий комітет студентів керується
законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки та
Міністерства охорони здоров'я України, Статутом Університету.
5.7. Основними завданнями органів студентського
самоврядування є: - забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема
стосовно організації навчального процесу; - забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності
студентів; - сприяння створенню відповідних умов для проживання і
відпочинку студентів; - сприяння діяльності студентських гуртків, товариств,
об'єднань, клубів за інтересами; - сприяння працевлаштуванню випускників; - організація співробітництва зі студентами інших вищих
навчальних закладів і молодіжними організаціями; - участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
6. Майно та кошти Університету
6.1. За Університетом з метою забезпечення діяльності,
передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного
управління об'єкти права державної власності: будівельні споруди,
машини, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, об'єкти
інтелектуальної власності, грошові кошти, земля, комунікації та
інші цінності.
6.2. Майно, що перебуває у державній власності та передане
в оперативне управління Університету, не підлягає вилученню та
передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім
випадків, передбачених законодавством.
6.3. Майно Університету, що забезпечує його статутну
діяльність, не може бути предметом застави.
6.4. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету.
6.5. В Університеті створюється: - загальний фонд на підготовку фахівців в межах державного
замовлення та проведення науково-дослідних робіт; - спеціальний фонд, який формується за рахунок: - коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з
укладеними договорами з юридичними і фізичними особами; - доходів від оренди приміщень, обладнання; - безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних
осіб, зокрема з інших держав; - надходжень за виконання госпдоговірної тематики за
договорами з підприємствами, установами, організаціями та
фізичними особами; - інших доходів згідно з чинним законодавством України.
6.6. Оплата праці всіх категорій працюючих в Університеті,
установлення надбавок, а також порядок установлення та скасування
доплат здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України
( 322-08 ), Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), за схемами
посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України, законодавством України та договорами.
6.7. Форми і системи оплати праці, умови і показники
преміювання працівників Університету, порядок встановлення
надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання
особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування
підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників з
суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання
обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим
Положенням, яке затверджує ректор Університету, згідно з чинним
законодавством України.
6.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що
надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги
або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, зокрема
нерезидентів, Університету для здійснення освітньої, наукової,
виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не
вважаються прибутком і не оподатковуються.
7. Порядок звітності, контролю за здійсненням

фінансово-господарської діяльності
7.1. Університет, відповідно до Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України "Про
Державне казначейство України" ( 335/95 ) та інших
нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної,
квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства
охорони здоров'я України, Державного казначейства України,
Державної податкової служби, Державного комітету статистики,
Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.
7.2. Університет самостійно здійснює оперативний і
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність
згідно з установленими нормами, подає відомості на вимогу органів,
яким законодавством України надано право контролю за відповідними
напрямками діяльності Університету.
7.3. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть
персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та
статистичної звітності.
7.4. Аудит фінансової діяльності Університету здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
8. Концепція освітньої діяльності
Концепцією освітньої діяльності та розвитку Університету
передбачається гарантована якість, відповідно до вимог ринку
праці, сформованих у випускника соціально і професійно важливих,
достатніх знань, умінь і навичок. При цьому враховуються постійно
змінювані умови функціонування Університету, національні та
державні плани розвитку суспільства, міжнародні науково-технічні
проекти і програми, які базуються на аналізі світових тенденцій
розвитку вищої медичної освіти, постійному пошуку та втіленню
інновацій у навчання.
8.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на
концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти
( 347/2002 ), Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), Закону
України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), Державній національній
програмі "Освіта" ("Україна XXI століття") ( 896-93-п ).
8.2. Метою освітньої діяльності є: - створення умов для розвитку особистості та творчої
самореалізації громадян України, які обрали професію лікаря,
виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися
протягом життя, оберігати й збільшувати цінності національної
медичної науки, культури та громадянського суспільства, розвивати
і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та
правову державу як невід'ємну складову європейської та світової
спільноти; - забезпечення медичної галузі суспільства України
висококваліфікованими фахівцями, які можуть успішно працювати в
умовах перехідної економіки, реального професійного і міжнародного
оточення, що постійно змінюється; - зростання якісного професійного рівня підготовки
спеціалістів з орієнтацією на міжнародні освітні стандарти
за рахунок першочергового удосконалення змісту і форм медичної
освіти, удосконалення наукової діяльності Університету, що приведе
до підвищення якості медичних послуг, збереження та зміцнення
здоров'я населення України.
8.3. Освітня діяльність базується на принципах: - багатопрофільності; - якості освітніх послуг, змісту освіти технологій навчання,
та їх результатів; - ступеневості підготовки фахівців; - становлення демократичної системи навчання; - задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх
інтересів, здібностей та потреб суспільства; - використання державних стандартів вищої освіти як
обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання; - відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці; - випереджального інноваційного розвитку освіти; - мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог
ринку праці; - особистісній орієнтації освіти; - інтеграції до європейського та світового освітніх
просторів; - формування національних і загальнолюдських цінностей; - забезпечення його прозорості, сприяння розвитку
громадського контролю.
8.4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби
реалізації: 8.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі через: - удосконалення існуючої системи профорієнтації та відбору
студентів на навчання; - адекватність змісту освіти до вимог практичної охорони
здоров'я; - реалізацію змісту освіти у наскрізних підходах до вимог
освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних
програм на етапах додипломної та післядипломної підготовки
фахівців в інтернатурі; - формування змісту освіти та змісту навчання на основі
суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості,
прогностичності та діагностичності; - формування вузівської компоненти державних стандартів вищої
медичної освіти з урахуванням науково-педагогічних здобутків
наукових шкіл Університету, потреб галузі та запитів студентів; - формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно
до змін ринкових умов, поширення практики роботи на замовлення
споживача; - розробку та використання інтегрованих технологій -
фундаментальних навчальних програм; - розвиток інтелектуальних можливостей, критичного,
логічного, творчого мислення студентів, створення умов для
розвитку обдарованої молоді; - викладання основних наукових концепцій, методик і методів,
які необхідні для освоєння студентами методології і практики
майбутньої спеціальності; - проведення постійної роботи та розробка
навчально-методичних матеріалів для підготовки студентів до
тестування; - маркетингове вивчення ринку праці і сприяння
працевлаштуванню випускників; - створення єдиної комп'ютерної мережі кафедр і підрозділів
Університету; - проведення наукових досліджень з питань технологій вищої
медичної освіти та соціометричного вивчення контингенту студентів
і лікарів-інтернів; - відповідність розроблених цільових програм виховання
науково обґрунтованій моделі спеціаліста; - якісне науково-методичне забезпечення навчального процесу
в інтернатурі; - розробку методичних та організаційних форм навчання лікаря
при переході від інтернатури до резидентури; - планове підвищення кваліфікації викладачів за рахунок
навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування на
опорних кафедрах, навчання на тематичних циклах академій
післядипломної освіти та ін.; - виконання державного замовлення та угод з юридичними та
фізичними особами на підготовку фахівців відповідної кваліфікації
в межах ліцензованого обсягу; - постійне запровадження нових освітніх інновацій,
інформаційних технологій. 8.4.2. Національний характер освіти і національне виховання
через: - організаційний зв'язок національного та громадського
виховання з навчальною і науково-дослідною роботою для формування
особистості в дусі патріотизму, поваги до Конституції України
( 254к/96-ВР ), культурно-історичних цінностей українського
народу, його традицій і духовності; - свідоме дотримання студентами громадянських прав і свобод,
поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування
народів світу; - ствердження національної ідеї, що сприяє національній
самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями
світової культури, загальнолюдськими надбаннями; - розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на
успадкуванні духовних і культурних надбань народу України; - формування у студентів сучасного світогляду, розвиток
творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання,
самоствердження, самоосвіти і самореалізації особистості
в сучасному українському суспільстві; - формування у студентів потреби і уміння жити
в громадянському суспільстві, прагнучи до здорового в духовному і
фізичному відношеннях способу життя, моральної,
художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; - створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує
обов'язкове оволодіння студентами державною мовою і можливість
опанування рідною (національною) мовою, практичне володіння хоча б
однією іноземною мовою; - сприяння розвитку високої мовної культури студентів,
вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин
України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур; - формування нових життєвих орієнтирів особистості,
національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань
в необхідності активної діяльності, спрямованої на процвітання
України; - сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства -
відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої,
толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і
патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав
особистості, зменшення соціальної нерівності; - органічного зв'язку основних напрямів виховання, моральної
насиченості виховного процесу, активної участі студентів і
студентських організацій у позааудиторній роботі, наступність,
послідовність, оперативність педагогічного впливу; - володіння викладачами сучасними методами й засобами
виховного впливу (психолого-педагогічне забезпечення
навчально-виховного процесу); - забезпечення зворотного зв'язку у процесі виховання (знання
та врахування особливостей студентів, рівня їхньої підготовки для
здійснення професійних і соціальних функцій), урахування думок
студентів і випускників про якість навчального процесу; - формування у студентів відповідальності за власний
добробут, стан суспільства. Забезпечення рівного доступу до
здобуття якісної медичної освіти через: - запровадження ефективної системи інформування громадськості
про можливості здобуття вищої медичної освіти в Університеті; - створення умов для здобуття безплатної вищої освіти на
конкурсних засадах; - роботу підготовчих курсів (очних та заочних) щодо
поглибленого вивчення екзаменаційних конкурсних дисциплін; - удосконалення правових шляхів здобуття вищої освіти за
рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб; - розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок
індивідуального кредитування; - створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами,
дітьми, позбавленими батьківського піклування та
дітьми-інвалідами; - запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних
технологій навчання; - дотримання засад демократичності, прозорості та гласності
у формуванні контингенту студентів з використанням об'єктивного
тестування на вступних іспитах. 8.4.3. Створення системи безперервної освіти через: - забезпечення послідовності і наступності змісту додипломної
і післядипломної медичної освіти; - формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; - оптимізація системи післядипломної освіти лікарів; - створення інтегрованих навчальних планів і програм
післядипломної і додипломної освіти; - формування та розвиток навчально-науково-виробничих
комплексів ступеневої підготовки фахівців. 8.4.4. Підготовка студентства до життєдіяльності
в інформаційному суспільстві через: - інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення
освітніх інформаційних і комунікаційних потреб педагогів і
студентів; - систематичне поповнення фондів бібліотеки Університету
навчальною і науковою літературою; - запровадження нових форм навчання та бібліотечній справі
інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними
засобами; - комп'ютеризацію навчального процесу шляхом обладнання
комп'ютерних класів сучасними обчислювальними машинами, створення
локальних комп'ютерних мереж; - створення електронних підручників та навчально-контролюючих
програм; - застосування сучасних технологій, засобів і технічних
приладів для покращення інформативності навчального процесу; - використання глобальних інформаційно-освітніх мереж. 8.4.5. Поєднання освіти і науки через: - фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових
досліджень; - розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних
досягнень; - правовий захист освітніх інновацій та результатів
науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності; - запровадження наукової експертизи варіативних компонентів
державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем
навчання та виховання; - залучення до наукової діяльності обдарованої студентської
молоді, педагогічних працівників; - поглиблення співпраці Університету з науково-дослідними
інститутами НАН і АМН України шляхом створення нових
навчально-науково-виробничих об'єднань; - залучення до навчального процесу провідних учених
науково-дослідних інститутів; - запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції
освіти і науки; - взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та
практики. 8.4.6. Міжнародне співробітництво та використання зарубіжного
досвіду через: - проведення спільних наукових досліджень з пріоритетних
проблем медицини, співробітництво з міжнародними фондами; - проведення і участь Університету в міжнародних наукових
семінарах, симпозіумах та їх підготовки; - сприяння участі науково-педагогічних працівників у
відповідних заходах за кордоном; - освітні та наукові обміни, стажування і навчання за
кордоном студентів і науково-педагогічних працівників; - спільну роботу вчених Університету та закордонних колег по
написанню підручників і монографій; - моніторинг закордонного ринку освітніх послуг з метою
розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн на
компенсаційних засадах; - аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків
зарубіжної наукової і навчальної літератури. 8.4.7. Кадрове забезпечення навчального процесу через: - проведення систематичного відбору талановитої студентської
молоді, активних членів студентського наукового товариства для
подальшого навчання в магістратурі, клінічній ординатурі,
аспірантурі; - врахування при конкурсному відборі професійної підготовки,
наукової продуктивності, рівня гуманітарної та педагогічної
підготовки, моральних якостей та знання державної мови викладачів; - моніторинг відповідності кадрового забезпечення
Університету критеріям акредитаційних вимог до IV рівня
акредитації; - створення умов для ефективної професійної діяльності
науково-педагогічних працівників Університету; - забезпечення економічних стимулів для якісної діяльності
науково-педагогічних працівників; підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників, використовуючи її різні форми. Для заміщення вакансій проректорів, деканів, завідувачів
кафедр і професорів університету до претендента на посаду
висуваються, як правило, такі додаткові вимоги: - повна вища освіта відповідного напрямку підготовки; - наявність наукового ступеня або вченого звання відповідного
рівня та напрямку підготовки; - знання іноземної мови (переважно англійської); - володіння комп'ютером на рівні користувача; - допенсійний вік. 8.4.8. Розвиток навчально-лікувальної роботи через: - забезпечення надання медичної допомоги населенню на
клінічних кафедрах Університету на рівні сучасних досягнень
медичної науки і практики; - напрацювання та наукове обґрунтування системи
профілактичних технологій у діяльності базових
лікувально-профілактичних установ; - участь Університету в розробці, науковому обґрунтуванні та
впровадженні стандартів якості діагностики та лікування
захворювань; - розвиток серцево-судинної хірургії, нейрохірургії,
трансплантології, пульмонології, алергології, гематології на
кафедрах Університету; - атестацію викладачів клінічних кафедр для встановлення
лікарської кваліфікаційної категорії; - поширення практики використання клінік НДІ АМН України
медичного профілю з навчальною метою; - продовження ретельного підбору лікувально-профілактичних
установ для виробничої практики студентів із залученням провідних
перспективних працівників охорони здоров'я до навчального процесу
і наукових досліджень; - створення власних баз для клінічних кафедр Університету; - активізацію роботи професорсько-викладацького складу
клінічних кафедр по підвищенню якості диспансерної роботи
з населенням, пропаганді здорового способу життя, виховання
здорової дитини та подолання демографічної кризи в суспільстві.
9. Порядок внесення змін до Статуту Університету
9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за поданням
Вченої ради Університету конференцією трудового колективу
Університету та затверджуються у встановленому порядку.
9.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і
погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.
9.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його реєстрації
відповідно до чинного законодавства України.
10. Порядок реорганізації та ліквідації Університету
10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
перетворення, виділення) Університету здійснюється згідно з чинним
законодавством.
10.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється Міністерством охорони здоров'я України.
До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства
охорони здоров'я України та Університету. Порядок і термін
проведення ліквідації, а також строк для заяви, претензій
кредиторам визначає Міністерство охорони здоров'я України.
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження щодо управління Університетом.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і
подає його до Міністерства охорони здоров'я України. Кредитори та
інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з
Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію
у письмовій формі.
10.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету
вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та
інтересів відповідно до трудового законодавства України.
Ректор ХДМУ, професор В.М.Лісовий

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: