open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"

Рада Асоціації "ПФТС"
Р І Ш Е Н Н Я
N 7 від 01.12.00

Про затвердження в новій Редакції Правил проведення

розрахунків через депозитарій за угодами купівлі/продажу
цінних паперів, укладеними згідно з Торговими правилами ПФТС,
затверджених рішенням Ради Асоціації ПФТС від 26.05.00 N 2

З метою вдосконалення процедур проведення через депозитарій
розрахунків за угодами купівлі/продажу цінних паперів, укладеними
згідно з Торговими правилами ПФТС, Рада Асоціації В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Правила проведення розрахунків через
депозитарій за угодами купівлі/продажу цінних паперів, укладеними
згідно з Торговими правилами ПФТС в новій редакції (додаток 1).
2. Встановити, що через невідкладну необхідність
впровадження, це рішення набуває чинності з моменту його
прийняття.
Голова Ради В.Гриб В.Гриб
Секретар засідання С.Максимова С.Максимова
Додаток N 1

до Рішення N 7

Ради Асоціації "ПФТС"

від "01"грудня 2000 р.
Правила

проведення розрахунків через депозитарій за угодами

купівлі/продажу цінних паперів, укладеними згідно

з Торговими правилами ПФТС.
1. Загальні положення.
1.1. Ці Правила регламентують особливості введення,
оформлення та проведення розрахунків через депозитарій за угодами
укладеними відповідно до Торгових правил ПФТС.
1.2. Ці Правила складені відповідно до Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), нормативно-правових актів
ДКЦПФР, правил та положень ПФТС.
2. Терміни та визначення.
2.1. Депозитарій - депозитарій з яким
торгівельно-інформаційною системою ПФТС було укладено договір про
обмін інформацією для здійснення розрахунків згідно з чинним
законодавством та нормативно-правовими актами ДКЦПФР.
2.2. Розрахункова інформація - інформація, яка необхідна для
проведення розрахунків в депозитарії. Перелік та обсяг
розрахункової інформації встановлюється договором і регламентом
взаємодії ПФТС та депозитарія.
2.3. День "Т" - день укладання угоди та введення торгового
звіту в торговельно-інформаційну систему ПФТС.
Всі інші терміни вживаються відповідно до Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), нормативно-правових актів
ДКЦПФР, правил та положень ПФТС.
3. Особливості депозитарних договорів та договорів про відкриття рахунку у цінних паперах, які регламентують

проведення розрахунків.
3.1. В Договорах має бути визначено, що взаєморозрахунки,
згідно з частиною 2, статті 8 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), здійснюються на підставі
інформації, яку надає ПФТС депозитарію.
4. Особливості договорів купівлі/продажу цінних паперів,

розрахунки за якими відбуваються через депозитарій.
4.1. Розрахунки через депозитарій здійснюються тільки на
підставі відповідного договору купівлі/продажу.
4.2. В Договорах має бути зазначено, що взаєморозрахунки,
згідно з частиною 2, статті 8 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), здійснюються на підставі
інформації, яку надає ПФТС депозитарію.
5. Вимоги до угод, що надаються до депозитарія для

здійснення розрахунків.
5.1. Розрахункам в депозитарії підлягають двосторонні угоди,
а також односторонні угоди, які введені в систему з боку продавця
цінних паперів, по бездокументарним або знерухомленим цінним
паперам. Угода має бути прозвітована та підтверджена згідно з
Торговими правилами ПФТС.
5.2. Під час введення звіту має бути визначено, що розрахунки
за угодами будуть здійснюватись через депозитарій.
5.3. Протягом 30 хвилин після звітування та підтвердження
угоди сторони повинні обмінятися розрахунковою інформацією.
5.4. Розрахункова інформація за угодою була введена не
пізніше 17:45. дня "Т".
5.5. Розрахункова інформація була сквитована.
5.6. Виконані вимоги, зазначені в розділах 3 та 4 цих Правил.
6. Порядок відхилення виконання в депозитарії

розрахунків за угодами.
6.1.Для відхилення виконання в депозитарії розрахунків за
угодами купівлі/продажу цінних паперів, учасники угоди повинні
анулювати угоду згідно з Торговими Правилами ПФТС.
6.2.Учасники повинні анулювати угоду не пізніше 17:45 дня, що
передує дню розрахунків в депозитарії."
7. Прикінцеві положення.
7.1. Інформація щодо угод надається до депозитарія у порядку
та форматі передбаченому договором і регламентом взаємодії ПФТС та
депозитарія.
7.2. Депозитарій здійснює розрахунки на підставі отриманої
від ПФТС інформації згідно з чинним закондавством, договором і
регламентом взаємодії ПФТС та депозитарія, правилами та
положеннями депозитарія.
7.3. Прийняті депозитарієм до розрахунків угоди, інформацію
про які надано ПФТС, можуть бути відмінені виключно на підставі
інформації від ПФТС згідно з договором і регламентом взаємодії
ПФТС та депозитарія, правилами та положеннями депозитарія.

Договір N _________

купівлі-продажу цінних паперів
(розрахунки в депозитарії за принципом "вільна поставка")
м.Київ "____" _________ 2000 року
Номер транзакції в ПФТС:
_______________________, далі "Продавець", в особі ______________,
що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та ______________________, далі "Покупець", в особі _______________,
що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, разом
названі "СТОРОНАМИ", уклали цей Договір про наведене нижче:
1. ТЕРМІНИ
1.1. Рахунки у цінних паперах - рахунки, що ведуться
зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для
зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами. 1.2. Зберігач-постачальник ЦП - зберігач, який забезпечує
виконання зобов'язань Продавця за цим Договором. 1.3. Зберігач-одержувач ЦП - зберігач, який забезпечує
виконання зобов'язань Покупця за цим Договором. 1.4. Дата укладення угоди - день введення Продавцем звіту про
угоду на ПФТС у відповідності з процедурами Торгових Правил ПФТС.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця
(клієнта Покупця), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити
вказані в цьому пункті цінні папери (далі ЦП) Емітента, вказаного
нижче (далі Емітент), на умовах, передбачених цим Договором: Вид ЦП: _______________________ Емітент: _______________________ Код ЄДРПОУ: _______________________ Номінальна вартість одного ЦП: _______________________ Кількість ЦП: _______________________ Ціна за один ЦП: _______________________ Форма випуску ЦП: _______________________ 2.2. Загальна сума Договору складає: _______________________ 2.3. Право власності на цінні папери від Продавця до Покупця
переходить з моменту зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах
Покупця (рахунок у цінних паперах клієнта Покупця) у зберігача.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунки за цінними паперами по цьому Договору
здійснюються в депозитарії ВАТ "Межрегіональний фондовий союз"
(далі - Депозитарій) ) за принципом поставки ЦП в системі
депозитарного обліку Депозитарію з рахунку зберігача-постачальника
ЦП на рахунок зберігача-одержувача ЦП на ____ день з дати __________________.

3.2. Розрахунки за цінними паперами по цьому Договору
здійснюються на підставі інформації, яку надає
торговельно-інформаційна система ПФТС Депозитарію, згідно з
частиною 2 статті 8 Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні". 3.3. Продавець забезпечує введення до системи ПФТС
розрахункової інформації про укладену за цим Договором угоду
протягом _________ робочого дня з дати _____________________. 3.4. Покупець забезпечує введення до системи ПФТС
розрахункової інформації про укладену за цим Договором угоду
протягом ________ робочого дня з дати _______________________. 3.5. Продавець зобов'язаний забезпечити наявність ЦП,
вказаних в п.2.1. цього Договору, на рахунку у цінних паперах
зберігача-постачальника ЦП не пізніше 14:00 години дня розрахунків
за цінними паперами, визначеного в п.3.1. Договору. 3.6. Покупець зобов'язаний перерахувати на розрахунковий
рахунок Продавця суму договору, вказану в п.2.2. на протязі _______банківських днів з дати _____________________.
4.ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець гарантує Покупцю своє неподільне право
власності (неподільне право власності клієнта) на цінні папери, що
є предметом цього Договору. Продавець (клієнт Продавця) гарантує,
що ці цінні папери до цього часу нікому іншому не продані, не
подаровані, не заставлені, в спорі та під забороною не
перебувають, а також гарантує відсутність прав третіх осіб на них.
Вказанні цінні папери не є предметом інших угод. 4.2. Право на отримання дивідендів, відсотків, доходу на
вказані ЦП, а також всі інші надходження від емітента в усіх
будь-яких формах, набувається відповідно до чинного законодавства
України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. В разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язань
щодо цінних паперів, передбачених в пунктах 3.3., 3.5. цього
Договору, останній сплачує Покупцю за кожний банківський день
прострочки пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла
у період, за який вона стягується. 5.2. В разі несвоєчасного виконання Покупцем грошових
зобов'язань, передбачених в пунктах 3.4., 3.6. цього Договору, він
сплачує Продавцю за кожний банківський день прострочки пеню в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
вона стягується, від суми невиконаного зобов'язання. 5.3. Неустойки (штрафи, пеня) за цим Договором підлягають
сплаті за вимогою контрагента. Сплата неустойки по цьому Договору
не звільняє винну Сторону від виконання зобов`язань по цьому
Договору, якщо інше не випливає з цього Договору або додаткових
угод Сторін.
6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
6.1. Будь-яка інформація (включаючи умови цього Договору),
передана однією Стороною іншій в період дії цього Договору,
розголошення якої може завдати збитків будь-якій з Сторін, є
суворо конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам за
винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
7.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання зобов'язань по цьому договору, ящо воно є
наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору). 7.2. Під непереборною силою розуміють зовнішні та надзвичайні
події, яких не було під час підписання цього договору, що виникли
незалежно від волі Сторін, виникненню та дії яких Сторони не могли
протидіяти заходами та засобами, застосування яких слушно вимагати
та очікувати від сторони, яка підпала під дію непереборної сили. 7.3. Непереборною силою визнаються, але не обмежуються ними
наступні події: землетруси, повені, пожежі, епідемії, аварії на
транспорті, бойові події, війни, страйки, громадянські безпорядки,
втручання влади, ембарго. 7.4. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили,
зобов'язана терміново телефаксом або телеграфом повідомити іншу
Сторону про виникнення, вид та можливу тривалість дії вказаних
обставин або перешкод. 7.5. Якщо це повідомлення не буде зроблено у можливо короткий
Строк, сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили,
втрачає право посилатись на них в своє виправдання, за винятком,
якщо ці обставини не дали можливості надіслати повідомлення. 7.6. Виникнення обставин і перешкод, що передбачені пп.7.1.-
7.3., при умові дотримання вимог п.7.4., подовжують термін
виконання зобов'язань по цьому договору на період, що відповідає
строку дії вказанних обставин та перешкод та відповідного строку
для усунення їх наслідків. 7.7. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватись
більше одного місяця, Сторони повинні вирішити долю цього
договору. Якщо вони при цьому не прийдуть до згоди, то Сторона,
яка не підпала під вказані обставини, має право розірвати договір
в односторонньому порядку без звернення до арбітражного суду,
обов'язково повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі
протягом тижня.
8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його
Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань
за цим Договором за виключенням випадків, передбачених в розділі 7
цього Договору. 8.2. Всі зміни, доповнення та додатки до Договору
викладаються в письмовій формі та підписуються уповноваженими
представниками Сторін. 8.3. Всі суперечки та непорозуміння між Сторонами за цим
Договором або в зв'язку з ним підлягають вирішенню шляхом
переговорів, переписки, підписання додаткових угод або іншими
засобами. В разі недосягнення Сторонами домовленості, вирішення спору
здійснюється згідно до діючих правил та процедур ПФТС відповідними
органами ПФТС або третейським судом ПФТС. 8.4. Всі питання, що неврегульовані цим договором,
регулюються нормами чинного законодавства України. 8.5. Відповідальність професійних учасників ринку цінних
паперів, залучених до виконання цього Договору, регулюється
законодавством України. 8.6. Цей договір складений в двох примірниках : по одному для
кожної із Сторін.
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ азва _________________________ Назва __________________________
Адреса _________________________ Адреса __________________________
Р/р _________________________ Р/р __________________________
Код _________________________ Код __________________________
тел. _________________________ тел. __________________________
Факс _________________________ Факс __________________________
Номер рахунку у цінних паперах Номер рахунку у цінних паперах
зберігача-одержувача ЦП: зберігача-постачальника ЦП: _______________________________ _________________________________
Код зберігача-одержувача ЦП: Код зберігача-постачальника ЦП: _______________________________ _________________________________
Номер рахунку Номер рахунку
у цінних паперах у цінних паперах
покупця ЦП:_____________________ продавця ЦП:_____________________
________________________________ _________________________________

(Прізвище, посада) (Прізвище, посада)
_________________________ _________________________
(підпис, М.П.) (підпис, М.П.)

Договір N _________

купівлі-продажу цінних паперів
(розрахунки в депозитарії за принципом "поставка проти оплати"

за інформацією від ПФТС)
м.Київ "____" _________ 2000 року Номер угоди в ПФТС:
__________________________, далі "Продавець", в особі ___________,
що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та _________________________, далі "Покупець", в особі ____________,
що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, разом
названі "СТОРОНАМИ", уклали цей Договір про наведене нижче:
2. ТЕРМІНИ
1.1. Рахунки у цінних паперах - рахунки, що ведуться
зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для
зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами. 1.2. Розрахунковий банк - банк, з яким депозитарій уклав
договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів. 1.3. Зберігач-постачальник ЦП - зберігач, який забезпечує
виконання зобов'язань Продавця за цим Договором. 1.4. Зберігач-одержувач ЦП - зберігач, який забезпечує
виконання зобов'язань Покупця за цим Договором. 1.5. Дата укладення угоди - день введення Продавцем звіту про
угоду на ПФТС у відповідності з процедурами Торгових Правил ПФТС. 1.6. Дата розрахунків (день розрахунків) - день здійснення
депозитарієм розрахунків за угодою в термін та на умовах,
визначених цим Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця
(клієнта Покупця), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити
вказані в цьому пункті цінні папери (далі ЦП) Емітента, вказаного
нижче (далі Емітент), на умовах, передбачених цим Договором: Вид ЦП: ________________________ Емітент: ________________________ Код ЄДРПОУ: ________________________ Номінальна вартість одного ЦП: ________________________ Кількість ЦП: ________________________ Ціна за один ЦП: ________________________ Форма випуску ЦП: ________________________ 2.2. Загальна сума Договору складає: ________________________ 2.3. Право власності на цінні папери від Продавця до Покупця
переходить з моменту зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах
Покупця (рахунок у цінних паперах клієнта Покупця) у зберігача.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунки по цьому Договору здійснюються в депозитарії
ВАТ "Межрегіональний фондовий союз" (далі - Депозитарій) за
принципом поставки ЦП в системі депозитарного обліку Депозитарію
проти їх одночасної оплати через розрахунковий банк Депозитарію. 3.2. Розрахунки по цьому Договору здійснюються на підставі
інформації, яку надає торговельно-інформаційна система ПФТС
Депозитарію, згідно з частиною 2 статті 8 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні". 3.3. Продавець забезпечує введення до системи ПФТС
розрахункової інформації про укладену за цим Договором угоду
протягом _________ робочого дня з дати укладення угоди на ПФТС. 3.4. Покупець забезпечує введення до системи ПФТС
розрахункової інформації про укладену за цим Договором угоду
протягом ________ робочого дня з дати укладення угоди на ПФТС. 3.5. Розрахунки по цьому Договору здійснюються на _____ день
з дати укладення угоди на ПФТС. 3.6. Продавець зобов'язаний забезпечити наявність ЦП,
вказаних в п.2.1. цього Договору, на рахунку у цінних паперах
зберігача-постачальника ЦП не пізніше 14:00 години дня
розрахунків. 3.7. Покупець зобов'язаний перерахувати суму Договору, яка
вказана в п. 2.2., не пізніше робочого дня, що передує дню
розрахунків на грошовий рахунок зберігача-одержувача ЦП
N______________ в ___________________, МФО________________, код
ЄДРПОУ__________________.
4.ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець гарантує Покупцю своє неподільне право
власності (неподільне право власності клієнта) на цінні папери, що
є предметом цього Договору. Продавець (клієнт Продавця) гарантує,
що ці цінні папери до цього часу нікому іншому не продані, не
подаровані, не заставлені, в спорі та під забороною не
перебувають, а також гарантує відсутність прав третіх осіб на них.
Вказані цінні папери не є предметом інших угод. 4.2. Право на отримання дивідендів, відсотків, доходу на
вказані ЦП, а також всі інші надходження від емітента в усіх
будь-яких формах, набувається відповідно до чинного законодавства
України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. В разі несвоєчасного виконання Продавцем зобов'язань
щодо цінних паперів, передбачених в пунктах 3.3., 3.6. цього
Договору, останній сплачує Покупцю за кожний банківський день
прострочки пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла
у період, за який вона стягується. 5.2. В разі несвоєчасного виконання Покупцем грошових
зобов'язань, передбачених в пунктах 3.4., 3.7. цього Договору, він
сплачує Продавцю за кожний банківський день прострочки пеню в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
вона стягується. 5.3. Неустойки (штрафи, пеня) за цим Договором підлягають
сплаті за вимогою контрагента. Сплата неустойки по цьому Договору
не звільняє винну Сторону від виконання зобов`язань по цьому
Договору, якщо інше не випливає з цього Договору або додаткових
угод Сторін.
6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
6.1. Будь-яка інформація (включаючи умови цього Договору),
передана однією Стороною іншій в період дії цього Договору,
розголошення якої може завдати збитків будь-якій з Сторін, є
суворо конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам за
винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
7.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання зобов'язань по цьому договору, ящо воно є
наслідком обставин непереборної сили (форс-мажору). 7.2. Під непереборною силою розуміють зовнішні та надзвичайні
події, яких не було під час підписання цього договору, що виникли
незалежно від волі Сторін, виникненню та дії яких Сторони не могли
протидіяти заходами та засобами, застосування яких слушно вимагати
та очікувати від сторони, яка підпала під дію непереборної сили. 7.3. Непереборною силою визнаються, але не обмежуються ними
наступні події: землетруси, повені, пожежі, епідемії, аварії на
транспорті, бойові події, війни, страйки, громадянські безпорядки,
втручання влади, ембарго. 7.4. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили,
зобов'язана терміново телефаксом або телеграфом повідомити іншу
Сторону про виникнення, вид та можливу тривалість дії вказаних
обставин або перешкод. 7.5. Якщо це повідомлення не буде зроблено у можливо короткий
Строк, сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили,
втрачає право посилатись на них в своє виправдання, за винятком,
якщо ці обставини не дали можливості надіслати повідомлення. 7.6. Виникнення обставин і перешкод, що передбачені пп.7.1.-
7.3., при умові дотримання вимог п.7.4., подовжують термін
виконання зобов'язань по цьому договору на період, що відповідає
строку дії вказаних обставин та перешкод та відповідного строку
для усунення їх наслідків. 7.7. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватись
більше одного місяця, Сторони повинні вирішити долю цього
договору. Якщо вони при цьому не прийдуть до згоди, то Сторона, яка не
підпала під вказані обставини, має право розірвати договір в
односторонньому порядку без звернення до арбітражного суду,
обов'язково повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі
протягом тижня.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його
Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань
за цим Договором за виключенням випадків, передбачених в розділі 7
цього Договору. 8.2. Всі зміни, доповнення та додатки до Договору
викладаються в письмовій формі та підписуються уповноваженими
представниками Сторін. 8.3. Всі суперечки та непорозуміння між Сторонами за цим
Договором або в зв'язку з ним підлягають вирішенню шляхом
переговорів, переписки, підписання додаткових угод або іншими
засобами. В разі недосягнення Сторонами домовленості, вирішення спору
здійснюється згідно діючих правил та процедур ПФТС відповідними
органами ПФТС або третейським судом ПФТС. 8.4. Всі питання, що неврегульовані цим Договором,
регулюються нормами чинного законодавства України. 8.5. Відповідальність професійних учасників ринку цінних
паперів, залучених до виконання цього Договору, регулюється
законодавством України. 8.6. Цей Договір складений в двох примірниках : по одному для
кожної із Сторін.
9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ
Назва ________________________ Назва _____________________________ _____________________________ ___________________________________
Адреса _______________________ Адреса __________________________
Р/р __________________________ Р/р ______________________________ _____________________________ ___________________________________
Код __________________________ Код _______________________________
тел.___________ тел._____________
факс __________ факс ____________
Номер рахунку Номер рахунку
у цінних паперах у цінних паперах
зберігача-одержувача ЦП: зберігача-постачальника ЦП: _____________________________ ___________________________________
Код зберігача-одержувача ЦП: Код зберігача-постачальника ЦП: _____________________________ ___________________________________
Номер рахунку Номер рахунку
у цінних паперах у цінних паперах
покупця ЦП:__________________ продавця ЦП:_______________________
______________________________ ___________________________________

(Прізвище, посада) (Прізвище, посада) _______________________ __________________________
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: