open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.09.2005 N 6гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 6ги ( v0006900-06 ) від 29.11.2006 }
Про організацію роботи по представництву

в суді, захисту інтересів громадян

та держави при виконанні судових рішень

З метою забезпечення прокурорами ефективного застосування
всіх форм представницької діяльності в суді, захисту інтересів
громадян та держави при виконанні судових рішень, керуючись ст. 15
Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним,
міжрайонним та прирівняним до них прокурорам основними завданнями
представництва інтересів громадян та держави в суді вважати захист
прав і законних інтересів осіб, які неспроможні з будь-яких причин
самостійно захистити свої права або реалізувати процесуальні
повноваження, невизначеного кола осіб, права яких одночасно
порушуються, а також захист майнових та інших інтересів держави,
що порушуються чи можуть бути порушені внаслідок протиправних
діянь фізичних або юридичних осіб.
2. Реалізовувати представницькі функції шляхом: - підготовки та звернення до суду з позовами, заявами,
адміністративними позовами (далі - позови, заяви); - участі у розгляді судами справ за позовами, заявами
прокурора, у випадках, визначених законом, а також при вступі у
справу за ініціативою прокурора; - ініціювання перегляду незаконних судових рішень; - забезпечення захисту прав громадян та інтересів держави при
виконанні судових рішень. При цьому, використовувати надане прокурору законом право
самостійно визначати підстави для представництва у судах та форму
його здійснення у будь-якій стадії судочинства.
3. Вважати пріоритетним при здійсненні представницької
діяльності прокурорів у суді захист соціальних і майнових прав
неповнолітніх, інвалідів, людей похилого віку, осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, трудових прав
громадян, які неспроможні самостійно їх захистити або реалізувати
процесуальні повноваження, а також захист державних інтересів, що
стосуються бюджетних коштів, звільнення від оподаткування,
відчуження державного майна, земельних відносин.
3.1. Особливу увагу приділяти додержанню законодавства, яке
регулює питання, пов'язані з банкрутством суб'єктів
господарювання. Своєчасно реагувати на незаконні судові рішення у
справах про банкрутство, дії чи бездіяльність арбітражних керуючих
при виконанні рішень судів.
4. При виявленні підстав для захисту прав громадян і
державних інтересів шляхом підготовки та звернення до суду з
позовом, заявою Головним управлінням, управлінням і відділам
Генеральної прокуратури України, управлінням і відділам прокуратур
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України
своєчасно передавати до підрозділів представництва матеріали
перевірок з висновками про наявність підстав для застосування
представницьких повноважень, оформлені та завірені відповідно до
чинного законодавства необхідні матеріали, що подаються до суду як
докази.
4.1. Підрозділам представництва інтересів громадян і держави
в судах при наявності підстав готувати позови, заяви та надсилати
їх до суду за підписом керівників прокуратур, забезпечувати участь
у розгляді позовів, заяв у суді, своєчасно ініціювати перегляд
незаконних судових рішень, вживати заходів щодо своєчасного і
повного виконання судових рішень за позовами, заявами прокурора. На вимогу керівників підрозділів представництва, підрозділи,
що передали матеріали, зобов'язані надати додаткові матеріали для
забезпечення доказової бази позовів, заяв, що готуються до суду.
4.2. При підготовці позовів, заяв забезпечувати їх повноту та
вмотивованість. Дотримуватися вимог закону до форми і змісту
позовів, заяв та підсудності спорів. Посилатись на норми
матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні
правовідносини, на конкретні докази, долучати їх до позовів, заяв.
4.3. Вживати заходів щодо забезпечення позовних вимог
одночасно з пред'явленням позову чи заяви. Вказувати на конкретний
спосіб забезпечення та мотивувати його. Не залишати без реагування
випадки необґрунтованої відмови у забезпеченні позову чи заяви.
4.4. Одночасно зі зверненням з позовом (заявою) до суду не за
місцем знаходження прокуратури копію позову (заяви) надсилати
відповідному прокуророві для забезпечення участі прокурора у
розгляді справи та письмово інформувати про це суд, до якого
направлено позов (заяву). Прокурору, що забезпечував участь у
суді, негайно повідомляти прокурора, який направив позов, про
результати його розгляду.
4.5. Своєчасно реагувати на факти безпідставної відмови у
прийнятті та повернення позовів, заяв судами, тривалого їх
нерозгляду.
4.6. По кожному позову, заяві вести наглядове провадження, у
якому зосереджувати копії позову, заяви, позовних матеріалів,
копії процесуальних документів чи інші відомості про хід судового
процесу, копії зауважень на протоколи судових засідань, довідки
про результати розгляду справи, погоджені з керівництвом
прокуратури (структурного підрозділу), копії документів про
ініціювання перегляду рішень суду, копії судових рішень та дані
про їх реальне виконання.
5. З метою ефективного та своєчасного застосування
повноважень щодо захисту у суді прав громадян або інтересів
держави шляхом участі у справах за позовами та заявами інших осіб,
ініціювання перегляду судових рішень у справах, розглянутих без
участі прокурора, виявляти та відслідковувати відомості про
наявність на розгляді у судах справ чи винесених судових рішень,
що порушують права громадян або інтереси держави, та потребують
застосування представницьких повноважень прокурора.
6. Участь у розгляді цивільних і адміністративних справ за
позовами, заявами прокурора у місцевих загальних судах
забезпечувати, як правило, прокурорам за місцем розташування суду.
Природоохоронним, транспортним, військовим прокурорам, прокурорам
з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах брати участь у розгляді справ за їх позовами,
заявами у місцевих загальних судах за місцем знаходження
прокуратур.
6.1. Організацію участі прокурорів у розгляді справ в
апеляційних, місцевих господарських та окружних адміністративних
судах покласти на підрозділи представництва інтересів громадян і
держави в судах прокуратур областей і прирівняних до них за місцем
знаходження зазначених судів.
6.2. Брати участь у розгляді судами справ у випадках,
передбачених законом, або коли суд визнає це за необхідне. Активно застосовувати надані законом повноваження щодо участі
за своєю ініціативою у розгляді будь-якої справи та вступу у
справу, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів
громадян або держави. Про намір вступити у розгляд справи,
порушеної з ініціативи інших осіб, повідомляти суд письмово, а в
судовому засіданні - усно.
6.3. Забезпечити участь прокурорів за своєю ініціативою при
розгляді судами справ про: - усиновлення дітей іноземцями; - позбавлення батьківських прав; - стягнення коштів за рахунок державного бюджету; - звільнення від арешту майна, яке стягується в доход
держави.
6.4. Керівникам структурних підрозділів прокуратур,
прокурорам районного і міського рівнів контролювати якість
підготовки прокурорів до судових засідань, повноту та своєчасність
застосовування наданих процесуальних повноважень.
7. Участь у розгляді справ у цивільному, господарському,
адміністративному судочинстві у порядку представництва у суді
прокуратури як юридичної особи здійснювати підрозділам
представництва інтересів громадян і держави в судах. До розгляду
таких справ можуть залучатися працівники прокуратур (їх
структурних підрозділів) за місцем знаходження суду, а також дії
яких оскаржуються.
8. Прокурорам усіх рівнів забезпечувати своєчасне реагування
на незаконні рішення суду у цивільних, господарських,
адміністративних справах, постанови у справах про адміністративні
правопорушення та якісну підготовку апеляційних, касаційних скарг,
подань, протестів, заяв і скарг за нововиявленими та винятковими
обставинами. При направленні до суду зазначених документів
надсилати їх копії до прокуратур вищого рівня, прокурору, який
забезпечує участь у справі, а касаційних скарг, подань, скарг за
винятковими обставинами - до Генеральної прокуратури України.
8.1. Про направлення подання, скарги, заяви та справи до
апеляційного чи касаційного суду і дату призначення справи до
розгляду негайно повідомляти прокурора, який забезпечує участь у
суді, а при оскарженні рішення суду за позовом, заявою прокурора
іншими особами - надсилати копію скарги, заперечення на неї та
необхідні матеріали прокурору за місцем розташування зазначених
судових інстанцій.
8.2. Касаційні подання до Вищого господарського суду України
на рішення у справах, винесених місцевими та апеляційними
господарськими судами, а також скарги за винятковими обставинами
до Верховного Суду України на рішення у цивільних, господарських
та адміністративних справах вносити прокурорам обласного рівня та
їх заступникам, за позовами, заявами яких чи підпорядкованих їм
прокурорів розглянуто справу, або за місцем знаходження суду. У апеляційних, касаційних скаргах та скаргах за винятковими
обставинами, внесених прокурорами на судові рішення у справах
адміністративної юрисдикції, заявляти клопотання про розгляд
справи за участю прокурора. Клопотання про внесення касаційних подань у господарських
справах до Верховного Суду України з необхідними документами
надсилати до Генеральної прокуратури України прокурорам обласного
рівня за місцем пред'явлення позовів або розгляду справи.
8.3. Галузевому управлінню Генеральної прокуратури України
забезпечувати участь працівників в судах касаційної інстанції у
справах, порушених за позовами, заявами прокурорів, чи по яких
внесені касаційні скарги, подання, скарги за винятковими
обставинами, а також у справах, що обов'язково розглядаються за
участю прокурора.
9. Вживати заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного
розгляду звернень фізичних і юридичних осіб з питань
представництва інтересів громадян і держави в судах, їх захисту
при виконанні судових рішень. Підрозділам представництва вирішувати скарги на постанови
суддів у справах про адміністративні правопорушення (крім справ
про порушення митних правил та прикордонного режиму, корупційні
діяння) та готувати документи прокурорського реагування. За необхідності проводити перевірки, витребовувати додаткові
матеріали та докази.
9.1. За відсутності підстав для ініціювання перегляду рішень
судів, складати мотивовані висновки з наведенням аргументів, що
спростовують доводи заінтересованих осіб, долучати до них копії
судових рішень, виписки з матеріалів справи та інші документи.
10. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
керівникам структурних підрозділів цих прокуратур, міським,
районним, районним у містах, міжрайонним, а також прирівняним до
них прокурорам:
10.1. Вживати заходи, спрямовані на своєчасне і реальне
виконання судових рішень, постановлених у справах за позовами,
заявами прокурорів.
10.2. Забезпечити ефективний прокурорський нагляд за
додержанням законів при виконанні рішень судів та інших органів
(посадових осіб), зокрема органами примусового виконання рішень та
контролю за законністю виконавчого провадження, Державного
казначейства, податковими органами, банківськими,
кредитно-фінансовими установами, арбітражними керуючими при
виконанні ними судових рішень, іншими органами, установами,
організаціями, посадовими особами і громадянами, які виконують
рішення.
10.3. Особливу увагу приділяти нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень про стягнення коштів до Державного
бюджету, а також з рахунків, на яких обліковуються кошти
Державного бюджету; інших рішень про захист майнових інтересів
держави і прав громадян, які неспроможні самостійно їх захистити.
10.4. Перевіряти і вирішувати згідно з вимогами ст. 97 КПК
України ( 1002-05 ) звернення, що містять дані про наявність ознак
злочинів у діяннях службових осіб органів державної виконавчої
служби, інших органів, підприємств, установ, організацій при
виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб).
10.5. Використовувати право на оскарження до суду дій чи
бездіяльності органів державної виконавчої служби та їх посадових
осіб, застосовувати інші повноваження учасника виконавчого
провадження у випадках здійснення представництва інтересів
громадянина або держави в суді й відкриття виконавчого провадження
на підставі виконавчого документа за заявою прокурора.
11. Копії позовів, заяв, скарг, подань та інших документів
прокурорського реагування, внесених при здійснені представництва в
суді, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
та за наслідками перевірки законності постанов суддів у справах
про адміністративні правопорушення, невідкладно надсилати до
прокуратур вищого рівня. Документи реагування, адресовані органам чи посадовим особам,
піднаглядним прокурорам вищого рівня, вносити через них. Документи реагування, які не відповідають вимогам ст. 25
Закону "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) чи є необґрунтованими,
вищестоящим прокурорам відкликати.
12. Оцінювати діяльність прокурорів з питань представництва
інтересів громадян і держави у суді, виходячи із сукупності даних
про своєчасність і повноту вжитих заходів щодо захисту прав та
законних інтересів громадян і держави, про обґрунтованість
заявлення позовів, заяв та результатів їх розгляду, якості участі
у розгляді справ, ефективності реагування на незаконні судові
постанови, стану реального виконання рішень суду у справах за
позовами, заявами прокурорів. Роботу щодо захисту прав громадян та інтересів держави при
виконанні судових рішень оцінювати, насамперед, зважаючи на
відповідність проведеної наглядової роботи стану законності при
виконанні рішень, на своєчасність та ефективність вжитих заходів
щодо усунення порушень закону, фактичне поновлення порушених прав
і свобод громадян, інтересів держави. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам, довести до відома Академії
прокуратури України при Генеральній прокуратурі України. Наказ Генерального прокурора України від 07.05.04 N 6/3гн
( v06_3900-04 ) "Про організацію роботи по представництву
прокурором інтересів громадянина або держави в суді" вважати
таким, що втратив чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: