open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2002 N 6
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 6/3гн ( v06_3900-04 ) від 07.05.2004 )
Про організацію діяльності прокурорів по представництву

інтересів громадянина або держави в суді та нагляду

за додержанням законів у виконавчому провадженні

З метою забезпечення належного виконання конституційної
функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або
держави в суді, ефективного використання всіх форм представницької
діяльності, особистої відповідальності прокурорів за цей напрям
роботи та дійового впливу на стан додержання законів при виконанні
судових рішень, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Управлінню представництва інтересів громадян і держави в
судах Головного управління з питань підтримання державного
обвинувачення, представництва в судах та нагляду за виконанням
судових рішень, Головному управлінню військових прокуратур
Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам
регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним,
міжрайонним та прирівняним до них прокурорам:
1.1. Вважати реалізацію конституційної функції представництва
інтересів громадянина або держави в суді одним з дійових засобів
утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку, захисту та
поновлення порушених прав і законних інтересів громадян та
держави.
1.2. Враховувати, що представництво прокуратурою інтересів
громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами
процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів
громадянина або держави у випадках, передбачених законом.
Прокурору самостійно визначати підстави для представництва у судах
та форму його здійснення, брати участь у будь-якій стадії
судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом.
1.3. Вживати у межах своєї компетенції, за наявності підстав
для захисту інтересів громадян або держави, заходи, спрямовані на
своєчасне і повне застосування повноважень для пред'явлення в суди
і підтримання позовів (заяв), щодо участі у розгляді судами справ
та вступу прокурора в справу у будь-якій стадії судочинства,
ініціювання перегляду незаконних судових постанов, забезпечення
реального виконання судових рішень.
1.4. Забезпечити першочергово заходами всіх форм
представницької діяльності прокурорів у суді захист соціальних і
майнових прав неповнолітніх, інвалідів, інших громадян, які
неспроможні самостійно захистити свої права або реалізувати
процесуальні повноваження, а також відшкодування збитків державі
та захист економічних та інших державних інтересів, які
порушуються чи можуть бути порушені внаслідок протиправних діянь
фізичних або юридичних осіб.
1.5. Своєчасно і обгрунтовано, із зазначенням вмотивованих
підстав представництва пред'являти у суди позови (заяви) на захист
прав і свобод окремих громадян, які через фізичний чи матеріальний
стан або з інших поважних причин неспроможні самостійно захистити
свої порушені права, невизначеного кола осіб, права яких
порушуються, а також на захист прав юридичних осіб, коли
порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними
правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб. Повно
використовувати при організації і проведенні позовної роботи
відомості органів державного контролю, матеріали перевірок з
різних напрямів діяльності прокурора, насамперед нагляду за
додержанням і застосуванням законів, матеріали кримінальних справ,
цивільних, господарських справ і справ про адміністративні
правопорушення.
1.6. Виконувати вимоги статей 137, 248-15 ЦПК України
( 1502-06 ) та статей 2, 54 ГПК України ( 1798-12 ) щодо форми і
змісту позовів (заяв), посилатись на норми матеріального і
процесуального права та на підзаконні акти, якими регулюються дані
правовідносини, і на конкретні докази, долучати їх до позовних
заяв.
1.7. Ініціювати одночасно з пред'явленням позову (заяви)
вжиття заходів до забезпечення позовних вимог у порядку,
встановленому чинним законодавством, якщо невжиття таких заходів
може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.
Вказувати на конкретний спосіб забезпечення позову та мотивувати
необхідність його застосування судом. Не залишати без реагування
випадки безпідставної відмови у вжитті заходів до забезпечення
позову.
1.8. Дотримуватись вимог закону щодо підсудності спорів,
своєчасно реагувати на факти безпідставного повернення позовів
судами.
1.9. Одночасно з пред'явленням позову (заяви) до суду його
копію надсилати в прокуратуру вищого рівня, а в разі звернення до
суду не за місцем знаходження прокуратур копію позову (заяви)
разом з матеріалами в обгрунтування позовних вимог також надсилати
відповідному прокурору для забезпечення участі у розгляді справи і
письмово інформувати про це суд, до якого направлено позов
(заяву). Прокурору, що забезпечував участь у суді, невідкладно
письмово повідомляти прокурора, який направив позов, про
результати його розгляду.
1.10. По кожному позову, пред'явленому у цивільному і
господарському судочинстві, вести наглядове провадження, у якому
зосереджувати копії позову, позовних матеріалів, довідку про
участь і результати розгляду справи з висновком про законність
рішення, погодженим з керівником прокуратури (структурного
підрозділу).
2. При виявленні підстав для захисту прав громадян і
державних інтересів шляхом застосування представницьких
повноважень Головним управлінням, управлінням і відділам
Генеральної прокуратури України, управлінням і відділам прокуратур
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військових прокуратур регіонів та Військово-Морських Сил України
узгоджувати з підрозділами представництва інтересів громадян і
держави в судах та своєчасно передавати до них, а в міських,
районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах -
працівникам, закріпленим за даною ділянкою роботи, оформлені
відповідно до чинного законодавства позови або заяви з
матеріалами, що подаються до суду як докази. Підрозділам представництва інтересів громадян і держави в
судах, працівникам, закріпленим за даною ділянкою роботи, після
остаточного погодження підстав для представництва, змісту та форми
позовів (заяв) надсилати їх до суду, забезпечувати участь у
розгляді позовів (заяв) у суді, своєчасне ініціювання перегляду
незаконних судових рішень, вживати заходів щодо своєчасного і
повного виконання судових рішень у справах за позовами прокурора,
формувати наглядові провадження по кожному позову (заяві), вести
облік та звітність із зазначених питань.
3. Забезпечити обов'язкову участь прокурора у розгляді судами
справ, порушених за позовами та заявами прокурора, а також у
випадках, передбачених законом, або коли суд визнає це за
необхідне. Цей обов'язок у місцевих загальних судах виконувати, як
правило, прокурорам за місцезнаходженням суду.
3.1. Природоохоронним, транспортним прокурорам, прокурорам з
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах забезпечити участь у розгляді справ за їх
позовами у місцевих загальних судах за місцем знаходження
прокуратур.
3.2. Організацію забезпечення участі прокурора у розгляді
справ в апеляційних судах, місцевих господарських судах покласти
на підрозділи представництва інтересів громадян і держави в судах
прокуратур областей і прирівняних до них за місцем знаходження
апеляційного суду, місцевого господарського суду. Брати участь у судах апеляційної інстанції у справах за
позовами (заявами) прокурора та у справах, по яких внесені
апеляційні подання або які розглянуті з участю прокурора; за
наявності підстав ініціювати вступ прокурора у справу на стадії її
розгляду судом апеляційної інстанції, про що своєчасно повідомляти
суд.
3.3. Участь у розгляді справ у порядку представництва у суді
прокуратури як юридичної особи здійснювати, як правило,
працівникам підрозділів представництва інтересів громадян і
держави в судах. Залежно від обставин представляти прокуратуру у
суді або залучатись до розгляду таких справ можуть працівники
прокуратур або їх структурних підрозділів за місцем знаходження
суду або дії яких оскаржуються.
3.4. Забезпечення участі у розгляді господарським судом
м. Києва справ за позовами (заявами) прокурорів у спорах, у яких
відповідачами є зазначені у частині третій ст. 16 ГПК України
( 1798-12 ) вищі, центральні органи виконавчої влади та інші
державні органи організовує управління представництва інтересів
громадян і держави в судах Генеральної прокуратури України.
4. Активно застосовувати надані законом повноваження щодо
участі за своєю ініціативою у розгляді будь-якої справи та вступу
у справу, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів
громадян або держави. Про намір вступити у розгляд справи,
порушеної з ініціативи інших осіб, повідомляти суд письмово, а в
судовому засіданні - також і усно. Забезпечити обов'язкову участь прокурорів при розгляді судами
справ про звільнення з-під арешту майна, на яке може бути звернуто
стягнення на користь держави, про відшкодування за рахунок
державного бюджету шкоди, завданої незаконними діями державних
органів, про усиновлення дітей іноземними громадянами, про
стягнення сум з (до) бюджету - за наявності обгрунтованих
клопотань органів стягнення.
5. Ретельно готуватися до судових засідань, ефективно
застосовувати надані процесуальні права, враховувати, що суд
розглядає справи в межах заявлених позовних вимог і на підставі
наданих суду доказів. Брати активну участь у дослідженні доказів,
з'ясуванні фактичних обставин справи, дотримуватись судової етики,
процесуальну позицію у судовому засіданні, у тому числі по суті
спору, який вирішується судом, висловлювати відповідно до вимог
закону та матеріалів справи. У разі необхідності заявляти перед
судом клопотання про постановлення окремих ухвал, своєчасно
знайомитись з протоколами судових засідань, надавати на них
зауваження, заявляти вимоги щодо обгрунтування висновків суду в
окремому процесуальному документі.
6. За наявності підстав ініціювати перегляд рішень, ухвал чи
постанов суду. Своєчасно вносити на них апеляційні, касаційні подання, заяви
(подання) про перегляд рішень за нововиявленими або винятковими
(виключними) обставинами. За поважності причин пропуску строку на
подачу подань, заяв ставити питання щодо його поновлення.
Обгрунтовано викладати в них підстави для представництва інтересів
громадянина або держави. Суворо дотримуватись передбачених чинним процесуальним
законодавством вимог щодо форми і змісту подань. Копію
апеляційного, касаційного подання, заяви (подання) про перегляд
рішень за нововиявленими або виключними обставинами одночасно з
направленням до суду надсилати прокурору вищого рівня, прокурору,
який забезпечує участь у справі, а копію касаційного подання,
заяви (подання) про перегляд рішення за винятковими (виключними)
обставинами - також і до Генеральної прокуратури України. Невідкладно інформувати прокурора, який забезпечує участь у
розгляді справи, про надсилання подання та справи до апеляційного,
касаційного суду і про дату призначення справи до розгляду.
6.1. Апеляційні, касаційні подання, заяви про перегляд
судових рішень за нововиявленими, винятковими (виключними)
обставинами на рішення у цивільних справах вносити міським,
районним, міжрайонним, прирівняним до них прокурорам, їх
заступникам та прокурорам вищого рівня і їх заступникам у межах
компетенції та відповідної території незалежно від участі у
розгляді справи або прокурорам, які брали участь у розгляді
справи.
6.2. Апеляційні подання, подання про перегляд рішень за
нововиявленими обставинами на рішення у справах, розглянутих
господарськими судами, вносити прокурорам та заступникам
прокурорів, які пред'явили позов (заяву), або прокурорам вищого
рівня та їх заступникам, або прокурорам, які брали участь у
розгляді справи, прокурорам областей та прирівняним до них і їх
заступникам за місцезнаходженням суду. Касаційні подання на рішення у справах, розглянутих
місцевими, апеляційними господарськими судами вносити, як правило,
прокурорам областей та прирівняним до них і їх заступникам, якщо
вони або підпорядковані прокурори пред'явили позов (заяву) чи
забезпечували участь у розгляді справи, або за місцезнаходженням
місцевого чи апеляційного господарського суду.
6.3. Клопотання про внесення касаційного подання до
Верховного Суду України з необхідними документами направляти до
Генеральної прокуратури України прокурорам областей та прирівняним
до них за місцем пред'явлення позову (заяви) прокурора або за
місцем розгляду справи незалежно від участі у справі. У
клопотаннях обгрунтовувати підстави для оскарження судових
постанов до Верховного Суду України, посилаючись на норми закону і
матеріали справи.
7. Вивчати у судах справи: у зв'язку із зверненням осіб, які
брали участь у розгляді справи, осіб, які не були залучені до
участі у справі та інтереси яких зачіпає рішення суду, за
наявності підстав для представництва прокурором у суді їх
інтересів; за дорученнями прокурорів вищого рівня; з власної
ініціативи, якщо рішення суду у справі зачіпає інтереси
громадянина, який не може самостійно захистити свої права, чи
інтереси держави.
7.1. Використовувати повноваження щодо проведення перевірок
доводів заявників стосовно законності судових рішень (ухвал) з
витребовуванням додаткових матеріалів та інших доказів.
7.2. У разі відсутності підстав для внесення апеляційного,
касаційного подання, заяви (подання) про перегляд рішення за
нововиявленими та винятковими (виключними) обставинами за
результатами вивчення справ складати мотивовані висновки з
посиланням на норми матеріального і процесуального права, на
матеріали справи та з викладенням мотивів, що спростовують доводи
звернень заінтересованих осіб. Долучати до висновків копії судових
постанов, інших документів, виписки з матеріалів справи.
7.3. Рішення за скаргами і зверненнями фізичних і юридичних
осіб з питань представництва інтересів громадян і держави в судах
приймати і давати відповіді згідно з вимогами Законів України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), наказів
Генерального прокурора України і у порядку, визначеному
регламентами прокуратур.
8. Управлінню представництва інтересів громадян і держави в
судах Головного управління з питань підтримання державного
обвинувачення, представництва у судах та нагляду за виконанням
судових рішень та Головному управлінню військових прокуратур
Генеральної прокуратури України:
8.1. Забезпечувати участь представників прокуратури в судах
касаційної інстанції у справах, порушених за позовами (заявами)
прокурора, чи по яких внесені касаційні подання, а також у
справах, які обов'язково розглядаються з участю прокурора.
8.2. За наявності підстав для представництва інтересів
громадянина або держави у суді ініціювати вступ прокурора у
справу, розглянуту не за позовом (заявою) прокурора і без його
участі, на стадії касаційного розгляду, про що повідомляти суд
касаційної інстанції.
9. Управлінню представництва інтересів громадян і держави в
судах Головного управління з питань підтримання державного
обвинувачення, представництва у судах та нагляду за виконанням
судових рішень Генеральної прокуратури України, аналогічним
підрозділам прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, міським, районним, міжрайонним прокурорам:
9.1. Забезпечити нагляд за законністю виконавчого
провадження, організацію і проведення перевірок додержання законів
органами, що здійснюють примусове виконання рішень, та іншими
учасниками виконавчого провадження, вжиття заходів прокурорського
реагування, контроль за належним та своєчасним розглядом постанов,
приписів, подань прокурорів, фактичним усуненням порушень закону,
притягнення винних осіб до відповідальності.
9.2. При проведенні перевірок в органах державної виконавчої
служби знайомитися з матеріалами виконавчих проваджень,
з'ясовувати своєчасність вчинення дій по виконанню рішень,
обгрунтованість відмов у відкритті виконавчого провадження, його
зупинення, перевіряти достовірність актів про відсутність майна у
боржника, на яке може бути звернуто стягнення, дотримання
черговості задоволення вимог кредиторів. За необхідності залучати
до перевірок фахівців, доручати проведення ревізій, звірок між
органами державної виконавчої служби та органами, чиї рішення
виконуються, стягувачами. У необхідних випадках оскаржувати до
суду дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби та
її посадових осіб.
9.3. Особливу увагу приділяти нагляду за виконавчим
провадженням про стягнення коштів до державного бюджету,
відшкодування завданих державі майнових збитків, стягнення сум
громадянам, які неспроможні самостійно захистити свої права.
10. З метою забезпечення майнових інтересів держави
використовувати всі форми представництва прокурора у
господарському судочинстві щодо додержання законодавства, яке
регулює питання, пов'язані з банкрутством суб'єктів
господарювання. Своєчасно реагувати на незаконність судових рішень
у справах про банкрутство, дій арбітражних керуючих, пов'язаних з
їх виконанням, проведення санацій, ліквідаційних процедур.
Перевіряти законність укладення угод при реалізації майна боржника
та угод, які потягли втрату боржником платоспроможності.
11. При здійсненні повноважень учасника цивільного та
господарського судочинства своєчасно вживати в межах своєї
компетенції заходів щодо усунення порушень закону, від кого б вони
не виходили, керуючись принципами законності, незалежності суддів,
рівності фізичних та юридичних осіб перед законом і судом. У разі виявлення достатніх даних про наявність ознак
дисциплінарного проступку судді або порушення суддею присяги
вносити подання особам, які мають право ініціювати питання про
дисциплінарну відповідальність судді.
12. Управлінню представництва інтересів громадян і держави в
судах Головного управління з питань підтримання державного
обвинувачення, представництва у судах та нагляду за виконанням
судових рішень, Головному управлінню військових прокуратур
Генеральної прокуратури України, аналогічним підрозділам
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських
Сил України систематично вивчати і спрямовувати діяльність
підпорядкованих прокурорів на ефективну реалізацію повноважень по
представництву інтересів громадян і держави в суді, вживати
заходів для її удосконалення. Забезпечувати взаємодію в цій роботі з іншими підрозділами,
науковими установами та навчальними закладами.
13. Оцінювати діяльність прокурорів з питань представництва
інтересів громадян і держави в судах, виходячи із сукупності даних
про своєчасність, повноту вжитих заходів щодо поновлення порушених
прав і законних інтересів громадян та держави, про обгрунтованість
пред'явлення позовних заяв та результатів їх розгляду, про якість
участі прокурорів у розгляді справ у судах, про відшкодування
цивільно-правовими заходами завданих державі майнових збитків, про
ефективність реагування на незаконні судові постанови, про реальне
виконання судових рішень у справах за позовами прокурорів. Роботу з нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень оцінювати, насамперед зважаючи на відповідність проведеної
наглядової роботи стану законності при виконанні рішень, на
своєчасність і ефективність вжитих заходів щодо усунення порушень
закону у виконавчому провадженні, фактичне поновлення порушених
прав і свобод громадян, інтересів держави.
14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України N 8 ( v0008900-98 )
від 28.10.98 "Про діяльність прокурорів по представництву
інтересів громадян і держави у судах" вважати таким, що втратив
чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: