open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2006 N 6
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

N 143 ( v0143858-17 ) від 09.06.2017 }
Про затвердження Рекомендацій

із розроблення схем санітарної

очистки населених пунктів

З метою удосконалення підходів до розроблення схем санітарної
очистки населених пунктів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Рекомендації із розроблення схем санітарної
очистки населених пунктів, що додаються.
2. З введенням в дію Рекомендацій із розроблення схем
санітарної очистки населених пунктів скасовуються "Рекомендации по
составлению генеральных схем санитарной очистки и уборки городов
УССР" (РД 204 УССР 023-78).
3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
Міністр П.С.Качур

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

будівництва, архітектури

та житлово-комунального

господарства України

10.01.2006 N 6

РЕКОМЕНДАЦІЇ

із розроблення схем санітарної очистки

населених пунктів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Рекомендації встановлюють основні положення щодо складу,
змісту і затвердження схеми санітарної очистки і прибирання
територій населених пунктів України (далі - Схема). Схема розробляється в складі містобудівної документації або
окремим документом. Замовником розроблення Схеми можуть бути
органи місцевого самоврядування або місцеві державні
адміністрації. Схема погоджується місцевими органами
санітарно-епідеміологічної та екологічної служб, управлінням
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства і
затверджується рішенням сесії місцевої ради. Рекомендації розроблені з урахуванням вимог чинного
законодавства і призначені для використання органами державного
управління і нагляду, замовниками (інвесторами),
науково-дослідними і проектними організаціями, підрядниками,
іншими юридичними і фізичними особами - суб'єктами підприємницької
діяльності у галузі. Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт із
усіх видів очистки і прибирання, системи і методи збирання,
зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та
захоронення, необхідну кількість збиральних машин, механізмів,
устаткування й інвентарю, доцільність проектування, будівництва чи
реконструкції розширення об'єктів системи санітарної очистки, їх
основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на
будівництво і придбання технічних засобів. Схему розробляють на розрахунковий термін 25 років з
виділенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів. До Схеми включають: - загальні дані про населений пункт і природно-кліматичні
умови; - матеріали щодо існуючого стану і розвитку населеного пункту
на перспективу; - дані щодо сучасного стану системи санітарної очистки і
прибирання; - матеріали з організації і технології збирання і
транспортування побутових відходів; - розрахункові обсяги робіт; - методи перероблення, утилізації, знешкодження та
захоронення відходів; - технологію механізованого прибирання вулиць, доріг, площ,
тротуарів і відособлених територій; - розрахунок необхідної кількості спецмашин і механізмів за
видами робіт; - організаційну структуру підприємств системи санітарної
очистки і прибирання; - капіталовкладення на заходи щодо санітарної очистки і
прибирання територій; - графічну частину й основні положення схеми. Пояснювальна записка й основні положення схеми складаються в
трьох екземплярах, з яких два надаються замовнику. На титульному листі пояснювальної записки вказуються:
найменування організації-розроблювача Схеми і її відомча
належність, повне найменування проекту (відповідне його
найменуванню за договором із замовником), номер тому, рік випуску. У схему не входять: заходи щодо знешкодження промислових відходів, за виключенням
промислових відходів III-IV класів небезпеки, які відповідно до
ДСанПіН 2.2.7.029-99 ( v0029588-99 ) "Гігієнічні вимоги щодо
поводження з промисловими відходами та визначення їх класу
небезпеки для здоров'я населення" приймаються на полігони твердих
побутових відходів (ТПВ); роботи із ведення реєстру місць видалення промислових
відходів, складання паспортів на місця (об'єкти) зберігання,
утилізації, видалення, знешкодження, утилізації і захоронення
промислових відходів, а також розроблення, затвердження і перегляд
лімітів на утворення і розміщення промислових відходів, які
повинні виконувати промислові підприємства. Під час детальної розробки проекту окремі розділи положення,
наведені в Рекомендаціях, можуть бути дещо змінені в залежності
від конкретних умов. Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження
проектної документації Схеми повинні відповідати вимогам державних
будівельних норм ДБН А.2.2-3 ( v0008509-04 ).
2. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
2.1. Загальна кількість твердих побутових відходів від
житлових та громадських будинків, установ і підприємств
культурно-побутового призначення, а також вуличного і
садово-паркового змету, будівельних і деяких видів твердих
інертних відходів, а також промислових відходів III-IV класів
небезпеки, рідких побутових відходів.
2.2. Титульний список на проектно-вишукувальні роботи.
2.3. Генеральний план населеного пункту в масштабі 1:25000
(1:10000).
2.4. Схематичні плани населеного пункту з указівкою зонування
забудови за поверховістю, розміщення неканалізованих домоволодінь,
існуючих споруд з санітарної очистки, районів, охоплених та не
охоплених планово-регулярною очисткою та прибиранням, розміщення
несанкціонованих звалищ на території населеного пункту, границі
джерел централізованого водопостачання та території зон їх
санітарної охорони (2 і 3 пояса), джерела децентралізованого
водопостачання, ландшафтно-рекреаційні зони тощо.
2.5. Текстовий та цифровий матеріали з проекту генерального
плану забудови населеного пункту, що включають загальні дані про
населений пункт та природнокліматичні умови, сучасний стан
міського господарства та благоустрою, а також перспективи його
розвитку.
2.6. Акт обстеження сучасного стану санітарної очистки
населеного пункту, в якому встановлюють місце розміщення існуючих
споруд з очистки, площі ділянок, райони обслуговування, розмір
санітарно-захисних зон, інженерне обладнання, наявність під'їзних
шляхів і характер їхнього благоустрою. У акті описують технічний
та санітарний стан кожної споруди та роблять висновки про
можливість подальшої її експлуатації, наводять характеристику
відповідних систем збирання, транспортування, утилізації,
знешкодження, перероблення, видалення та захоронення побутових
відходів, а також прибирання територій населених пунктів. До
складу комісії із складання акта входять представники обласних,
міських, районних або селищних управлінь (відділів) житлового та
комунального господарств, управління містобудування та
архітектури, відповідних органів санітарно-епідеміологічного
нагляду, управління екології та природних ресурсів та інших
зацікавлених організацій.
2.7. Матеріали обстежень щодо проведеного раніше у населеному
пункті вибору і розміщення споруд з санітарної очистки та
прибирання населених пунктів, що проектуються.
2.8. Завдання на розробку схеми складається, як правило,
міськими органами житлово-комунального господарства разом із
проектними організаціями, органами санітарно-епідеміологічного
нагляду, охорони навколишнього середовища і затверджується
місцевими органами самоврядування. У завданні наводять питання, що повинні бути вирішені в
схемі, розрахункові терміни проектування, кількість районів, що
підлягають очищенню, відсоток охоплення житлової забудови
планово-регулярною очисткою від побутових відходів та прибиранням.
Наводять рекомендації щодо систем збирання, транспортування,
видалення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення
побутових відходів, засобам видалення снігу тощо, а також споруд з
санітарної очистки, що повинні бути побудовані на першу чергу та
розрахунковий термін (додаток 1). Вказують норми накопичення
твердих і рідких побутових відходів.
2.9. За відсутності фактичних даних щодо морфологічного
складу твердих побутових відходів, а також додаткових робіт, що не
передбачені цим документом та пов'язані з розглядом інвестиційних
намірів, замовник має право доручити організації, що здійснює
проектування Схеми, проведення передпроектних пророблень. Склад та
обсяг цих робіт визначається замовником. Роботи виконуються за
додаткову плату.
3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
3.1. Стисла характеристика населеного пункту У стислій характеристиці населеного пункту як об'єкта
санітарної очистки повинні бути наведені дані про конкретну
ситуацію, що визначає вибір методів збирання, транспортування,
видалення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення
відходів, розміщення споруд і організацію прибирання території.
Характеристика складається на основі вивчення вихідних даних і
групується в розділи: 1. Природнокліматичні умови 2. Сучасний стан і перспективи розвитку населеного пункту 3. Аналіз (техніко-економічна оцінка) сучасного стану
санітарної очистки та прибирання населеного пункту 4. Аналіз сучасного стану поводження з відходами. У першому розділі дають характеристику природнокліматичним
умовам, що впливають на організацію робіт з очищення та прибирання
населеного пункту (клімат, середньорічна температура, тривалість
опалювального періоду й безперервних морозів; середньорічна
кількість опадів і днів із ожеледдю; товщина снігового покрову,
середня висота прошарку снігу, що випадає, протягом одного
снігопаду; напрямки пануючих вітрів; рельєф, геологічна будова
ґрунту). У другому розділі розглядають питання благоустрою населеного
пункту: його загальну площу, функціональне зонування та розміщення
окремих зон у плані населеного пункту; загальну чисельність
населення по адміністративних і планувальних районах на першу
чергу та розрахунковий термін. Наводять дані про житловий фонд населеного пункту: його
поверховості, відомчої належності (будинки місцевих рад та інших
організацій, індивідуальні будинки та ін.); ступінь їхнього
благоустрою (обладнання водопроводом, каналізацією, газопроводом,
центральним опаленням, сміттєпроводами); водопостачання (місця
забору води та розміщення очисних споруд, охоронні зони);
каналізація (охоплення населення на першу чергу та розрахунковий
термін, система очистки стічних вод, розміщення очисних споруд,
водостічна мережа); теплопостачання (розміщення ТЕЦ). У третьому розділі аналізують наступні питання: 1. Організація збирання та транспортування твердих побутових
відходів (рівень охоплення населення населеного пункту
планово-регулярною очисткою, чисельність населення, що
обслуговується різноманітними методами збирання та транспортування
ТПВ; тип і кількість контейнерів для збирання твердих побутових
відходів та вторинної сировини, санітарно-технічний стан
майданчиків для установки контейнерів, тип і кількість
сміттєвозного транспорту та відсоток його зносу; стан і заходи
щодо миття та дезінфекції контейнерів і спецавтотранспорту для
збирання твердих побутових відходів, собівартість (тариф)
застосовуваних методів збирання та транспортування побутових
відходів). 2. Збирання і видалення рідких побутових відходів
(чисельність населення, що мешкає в неканалізованих будинках;
кількість установ і підприємств культурно-побутового призначення в
неканалізованих районах населеного пункту; об'єм рідких побутових
відходів, що видаляються спецавтотранспортом за звітними даними за
рік; організація та собівартість робіт із видалення рідких
побутових відходів). 3. Методи перероблення, утилізації, знешкодження та
захоронення твердих і рідких побутових відходів (технічний і
санітарний стан обладнання та споруд, їхня потужність, площі
ділянок, розміщення в плані населеного пункту, собівартість
1 куб.м відходів). 4. Інші заходи щодо санітарної очистки та прибирання
населених пунктів (дані про кількість виловлених бездоглядних
тварин за звітний рік, засоби вилову, характеристика споруд з
ліквідації трупів тварин, розміщення споруд, їхня потужність;
громадські туалети, кількість, тип, розміщення, організація їхньої
експлуатації й обслуговування; урни, кількість, тип, розміщення,
організація їхньої експлуатації й обслуговування). 5. Прибирання територій населених пунктів (вулична мережа, її
протяжність, площа доріг, тротуарів, у тому числі з удосконаленими
покриттями, в тому числі - що прибираються механізованим способом;
кількість і тип зливнелюків; кількість піскобаз і їхнє розміщення
на плані населеного пункту; організація роботи, засоби прибирання,
парк прибиральних машин; питома вага механізованого та ручного
прибирання, режими зимових і літніх прибиральних робіт, площі
прибирання). 6. Прибирання територій, зайнятих зеленими насадженнями та
пляжами (загальна площа також за адміністративними районами,
розміщення в плані населеного пункту, площа доріжок і майданчиків
із твердим покриттям). 7. Бази утримання спеціальних транспортних засобів
(місткість, розміщення, площа, інженерне обладнання та
благоустрій; характеристика будівель і споруд і їхня відповідність
санітарним і технічним вимогам). У четвертому розділі розглядають питання збирання та
транспортування будівельних відходів та інших інертних відходів,
що захороняються разом із ТПВ.
3.2. Санітарна очистка населеного пункту від твердих
побутових відходів На основі техніко-економічного порівняння різних проектних
варіантів формулюють пропозиції щодо збирання, транспортування,
видалення, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення
ТПВ. Визначають завдання впровадження або вдосконалювання
планово-регулярної системи санітарної очистки, установлюють
черговість охоплення території цією системою, режим роботи та
періодичність збирання та транспортування відходів, поділ
населеного пункту за районами очистки, обсяги робіт на першу чергу
та розрахунковий термін; роблять розподіл функцій із санітарної
очистки між різними організаціями. З питань поводження з епідеміологічно небезпечними відходами
встановлюють об'єкти їхнього утворення, наводять пропозиції щодо
методів збирання, зберігання, транспортування, перероблення,
утилізації, знешкодження та захоронення; обґрунтовують
необхідність будівництва загальноміських або локальних установок
із поводження з екологічно небезпечними відходами; визначають тип
і кількість транспортних засобів для транспортування цих відходів. 3.2.1. Характеристика твердих побутових відходів і норми
їхнього утворення. Аналізують дані дослідження ТПВ (фізичні,
хімічні та теплотехнічні властивості, механічний і фракційний
склад, щільність), прийняті на першу чергу норми утворення.
Прогнозують зміну утворення на розрахунковий період. Визначають
середньорічне утворення ТПВ в цілому по населеному пункту і по
районах очистки на першу чергу та розрахунковий термін. Під час
визначення норм утворення ТПВ враховують чисельність мешканців, а
також характеристики об'єктів невиробничої сфери населеного
пункту. 3.2.2. Методи збирання і зберігання твердих побутових
відходів. Наводять розрахунки середньодобового утворення твердих
побутових відходів і необхідної кількості ємностей за районами
очистки з урахуванням їхньої наявності на період розроблення
Схеми. Вказують основні принципи розміщення збірників твердих
побутових відходів (в т.ч. - великогабаритних відходів) на
житловій території та засоби їхнього миття та дезінфекції. 3.2.3. Перевезення твердих побутових відходів. Відповідно до
рекомендованих методів збирання на підставі техніко-економічного
порівняння варіантів визначають транспортну схему перевезення
твердих побутових відходів (пряме транспортування або влаштування
сміттєперевантажувальних станцій), транспортні засоби; визначають
потребу в сміттєвозах кожного типу, їх продуктивність, вказують
періодичність та засоби їх миття та дезінфекції тощо. Розраховують обсяг перевезень за районом очистки населеного
пункту в залежності від річного утворення твердих побутових
відходів і середньої довжини їздки за районом. Визначають тип і кількість транспортних засобів для
транспортування великогабаритних відходів. У разі розгляду схеми з розміщенням сміттєперевантажувальних
станцій обґрунтовують вибір саме цього варіанту, указують
кількість постів розвантаження в залежності від необхідної
продуктивності станції й об'єму відходів, що перевантажуються,
визначають середню відстань від місць збирання до станції в плані
населеного пункту. 3.2.4. Утилізація, перероблення, знешкодження та захоронення
твердих побутових відходів. Надають стислий огляд застосування в
населених пунктах методів утилізації, перероблення, знешкодження
та захоронення, обґрунтовують вибір оптимального методу з
урахуванням санітарної характеристики, механічного складу,
вологості, теплотехнічних властивостей твердих побутових відходів
і можливості використання їх як добрив. Пропонують засоби
утилізації, перероблення, знешкодження та захоронення нетоксичних
інертних відходів, утилізації, перероблення, знешкодження та
захоронення їх разом із твердими побутовими відходами, на першу
чергу та розрахунковий термін. Вказують розміщення споруд із
утилізації, перероблення, знешкодження та захоронення відходів у
плані населених пунктів за районами обслуговування, орієнтовні
площі ділянок і розміри санітарно-захисних зон, розрахункову
продуктивність, технологічну схему роботи споруд і методи
утилізації, перероблення, знешкодження та захоронення відходів,
наявність споживачів продуктів перероблення та утилізації. Наводять характеристику ділянок, де пропонується розміщення
споруд із утилізації, перероблення, знешкодження та захоронення
відходів, надають пропозиції з інженерного обладнання та
благоустрою їх територій, вказують чисельність обслуговуючого
персоналу, кількість необхідних машин і механізмів. 3.2.5. Збирання, транспортування та перероблення вторинної
сировини, вилученої з твердих побутових відходів. Приводять
рекомендації з організації роздільного збирання вторинної сировини
з твердих побутових відходів. Розраховують їхнє річне утворення на
підставі чинних норм. Встановлюють можливих споживачів вторинної сировини,
обґрунтовують необхідність будівництва спеціальних установок з
їхнього перероблення. Обґрунтовують вибір типів і кількість
збірників, спеціальних транспортних засобів для перевезення
вторинної сировини на споруди з перероблення, визначають
продуктивність транспорту та встановлюють райони обслуговування
населеного пункту.
3.3. Санітарна очистка неканалізованих районів населеного
пункту від рідких побутових відходів Визначають об'єми рідких побутових відходів за районами
очистки на першу чергу та розрахунковий термін, кількість
асенізаційного транспорту і його середньодобову продуктивність,
кількість зливних станцій або споруд для знешкодження рідких
побутових відходів та їхню продуктивність; тип, середню відстань
транспортування, намічають ділянки для будівництва зливальних
станцій або споруд у плані населеного пункту та санітарно-захисної
зони.
3.4. Інші заходи щодо санітарної очистки та прибирання
населених пунктів Рекомендують методи вилову та ліквідації бездоглядних тварин,
тип і кількість транспортних засобів. Визначають пропускну
спроможність і технологічну схему спеціального обладнання та
споруд для тимчасового утримання тварин і знешкодження їх трупів;
площі ділянок, розміщення цих споруд у плані населеного пункту,
розміри санітарно-захисних зон. Виконують розрахунки потреби в урнах для збирання побутових
відходів із території вулиць населених пунктів, спортивних споруд,
водних станцій, пляжів, вокзалів, ринків, територій, зайнятих
зеленими насадженнями. Вибирають тип урн, ємність, дають
рекомендації з очистки, миття та дезінфекції урн. Визначають відповідно до чинних норм загальну кількість
громадських туалетів у населеному пункті за чергами реалізації
Схеми; намічають місця їхнього будівництва за районами очистки
(конкретна прив'язка здійснюється під час розробки проектів
детального планування забудови районів населеного пункту). Надають
рекомендації з організації робіт із прибирання, миття та
дезінфекції громадських туалетів.
3.5. Прибирання територій населених пунктів Передбачають заходи щодо механізованого прибирання вулиць і
доріг, тротуарів, територій, зайнятих зеленими насадженнями, а
також пляжів. Повинні бути розглянуті методи прибирання територій,
житлових мікрорайонів та форми їх проведення. Вказують вихідні
дані для розрахунків із прибирання територій населених пунктів:
перелік об'єктів прибирання та їх площі, норми й об'єми
накопичення вуличного змету. У розрахунках накопичення вуличного
змету враховують усі джерела його утворення. Вказують перелік і встановлюють черговість робіт зимового
прибирання, терміни виконання окремих видів робіт, визначають
обсяги операцій першої черги та на розрахунковий термін, надають
класифікацію вулиць за чергами термінового (аврального)
прибирання, а також рекомендують типи та кількість
снігоприбиральних машин і механізмів, машин для розподілу сипких
матеріалів і реагентів, а також організацію їхньої роботи. З
урахуванням середньої висоти шару снігу, що випадає, і
повторюваності снігопадів складають комплексну схему прибирання
снігу з техніко-економічним порівнянням варіантів, рекомендують
типи, розміщення та пропускну спроможність установок для прийому
та видалення снігу, а також піскобаз, визначають місця вивезення
снігу. Визначають завдання літнього прибирання територій населених
пунктів, включаючи підмітання, полив, миття, очищення криниць
мережі зливнестоків, прибирання важкодоступних місць і ґрунтових
наносів у лотках проїзної частини, рекомендують періодичність
літніх прибиральних робіт, склад технологічних операцій у
залежності від інтенсивності руху на вулицях і проїздах;
обґрунтовують вибір типів машин і механізмів для літнього
прибирання, визначають їхню кількість на першу чергу та
розрахунковий термін (з урахуванням встановленого плановим
завданням обсягу механізованого прибирання території вулиць, площ
і територій; зайнятих зеленими насадженнями та зниження питомої
ваги ручного прибирання). Під час вирішення питань організації
літнього прибирання населених пунктів особливу увагу звертають на
визначення необхідної кількості тротуаро-прибиральних машин для
використання на вулицях і майданах, територіях житлових
мікрорайонів, у зелених зонах і спортивних комплексах; машин для
прибирання пляжів, а також транспорту для транспортування змету до
місць захоронення та спеціальних механізмів для миття пішохідних і
транспортних тунелів, мостів, покажчиків, опор ліхтарів,
зливнелюків. Вибирають місця розміщення районних баз прибиральних
машин і пунктів для заправляння водою поливно-мийних машин,
визначають об'єм їхньої водопотреби.
3.6. Збирання, транспортування, перероблення, знешкодження та
захоронення промислових відходів III-IV класів небезпеки у
населених пунктах Збір та видалення промислових відходів здійснюють промислові
підприємства, на яких вони утворюються. У розділі вирішуються задачі збирання, транспортування,
перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення промислових
відходів III-IV класів небезпеки, які відповідно до
ДСанПіН 2.2.7.029-99 ( v0029588-99 ) "Гігієнічні вимоги щодо
поводження з промисловими відходами та визначення їх класу
небезпеки для здоров'я населення" приймаються на полігони твердих
побутових відходів. Проводять класифікацію промислових відходів по
галузях, обґрунтовують об'єми їх утворення на першу чергу та
розрахункових період. Визначають об'єми утворення усіх видів
промислових відходів, що підлягають захороненню разом із ТПВ.
Дають рекомендації з організації централізованого транспортування
промислових відходів III-IV класів небезпеки від місць утворення
до місць захоронення ТПВ, встановлюють умови їхнього прийому для
захоронення. Виділяють види відходів, які можна використовувати як
ізоляційний матеріал на полігонах захоронення твердих побутових
відходів, для спалювання, компостування, переробки в інші види
продукції; визначають їхню кількість і галузь використання. Промислові відходи III-IV класів небезпеки можуть
знешкоджуватися тільки в тому випадку, якщо буде документально
доведена неможливість утилізації їх на даному підприємстві або
застосування в якийсь іншій галузі.
3.7. Експертний висновок щодо впливу на навколишнє середовище
об'єктів санітарної очистки Розглядають питання ліквідації шкідливих викидів об'єктів
поводження з побутовими відходами, що рекомендуються для
впровадження, указують заходи щодо захисту атмосфери та гідросфери
у відповідних районах населеного пункту; розраховують очікуваний
рівень забруднення повітря та підземних і ґрунтових вод; прийнявши
до уваги існуючий фон; специфічну токсичність інгредієнтів
викидів, ефективність різних систем очищення та ін. Надають характеристику основних інгредієнтів забруднення,
джерелом яких є об'єкти з санітарної очистки та прибирання
населених пунктів. Встановлюють зони впливу та поширення шкідливих
викидів. Намічають заходи щодо очищення викидів підприємств
санітарної очистки. Визначають умови розміщення споруд з санітарної очистки та
прибирання з урахуванням пануючих напрямків вітрів; установлюють
розміри санітарно-захисних зон.
3.8. Бази спеціальних машин і механізмів Приводять дані про загальну кількість сміттєзбиральних і
прибиральних машин і механізмів на першу чергу та розрахунковий
термін за окремими варіантами; основні показники типових проектів,
баз спецавтотранспорту та допоміжних машин; для їх будівництва
вибирають ділянки на плані населеного пункту і надають
характеристику. Приводять розташування, тип і потужність баз
(гаражів) для санітарно-прибиральної техніки, баз експлуатаційного
лінійного управління автодорогами, баз для приготування та
складування спеціальних матеріалів, пунктів заправляння водою.
4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА РОЗРАХУНОК

КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Наводять нормативи, що лежать в основі розрахунку
порівняльної економічної ефективності варіантів і визначення їх
техніко-економічних показників; розрахунок капітальних вкладень на
організацію санітарної очистки та прибирання населених пунктів (за
чергами і окремими варіантами), а також основних витрат на
будівництво споруд для поводження з побутовими відходами,
транспортування та знешкодження твердих і рідких відходів,
придбання сміттєзбиральних, прибиральних та допоміжних машин,
механізмів та інвентарю. Розрахунок капітальних вкладень необхідно
виконати відповідно до ДБН Д.1.1-1 ( v0174241-00 ) (у формі
зведення витрат). Витрати на придбання машин, механізмів,
обладнання й інвентарю приймаються за цінами відповідних
прейскурантів і договірних цін. Розраховують річні експлуатаційні витрати на поводження з
відходами і прибирання територій населених пунктів за варіантами
для кожної черги окремо; визначають чисельність обслуговуючого
персоналу, собівартість операцій з поводження з відходами.
Встановлюють основні якісні та кількісні показники схеми очистки
та прибирання, що характеризують проектні пропозиції. На підставі аналізу техніко-економічних показників варіантів
систем поводження з відходами і прибирання територій, приймають
конкретне проектне рішення розвитку санітарної очистки населених
пунктів. Викладають основні висновки і рекомендації з удосконалення
санітарної очистки та прибирання населених пунктів; вказують обсяг
робіт, дають стислу характеристику запропонованих споруд із
поводження з відходами; визначають їх місця розміщення в плані
населеного пункту; розраховують кількість машин і механізмів, а
також орієнтований обсяг капіталовкладень. Результати розрахунків зводять у таблицях 1-3 (додаток 2).
5. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА СХЕМИ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ

ТА ПРИБИРАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
5.1. У графічну частину входять: - схематичний план населеного пункту (сучасний стан і перша
черга); - схема розміщення споруд з санітарної очистки та прибирання
(розрахунковий термін); - схема планування та благоустрою територій, споруд
перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ (перша
черга).
5.2. У схематичному плані населеного пункту приводять
зведення, що характеризують сучасний стан санітарної очистки та
прибирання і їхній стан на першу чергу розвитку. Вказують вулиці,
майдани, охоплені планово-регулярною системою очищення; вулиці та
майдани, що прибираються спеціалізованими організаціями
комунального господарства (у даний час і на першу чергу розвитку);
існуючі споруди з очищення та прибирання і на першу чергу
розвитку; межі районів очистки в населених пунктах, середню
дальність їздки з районів очистки до об'єктів перероблення,
утилізації, знешкодження та захоронення (окремого для кожного
варіанту).
5.3. На схемах розміщення об'єктів з очистки та прибирання на
розрахунковий термін (окремо для кожного варіанту) вказують вулиці
населеного пункту (із житловими районами перспективного
будівництва та проектованими на розрахунковий термін спорудами з
очистки та прибирання); планувальні й адміністративні райони, а
також райони очистки, промислові зони, зони відпочинку, водойми,
водозабірні споруди, очисні споруди каналізації, смуги відводу
залізних і автомобільних доріг; об'єкти перероблення, утилізації,
знешкодження та захоронення відходів, споживачів продуктів
перероблення відходів; бази спецавтотранспорту; середню дальність
їздки від центрів запроектованих районів до об'єктів із поводження
з відходами (стрілками-напрямками) та об'єми відходів, що
видаляються за рік; техніко-економічні показники варіантів.
5.4. На схемах планування та благоустрою територій об'єктів
поводження з ТПВ (перша черга) указують розміщення окремих
елементів забудови та благоустрою і їх основні розміри.
6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМИ
Схема підлягає погодженню з органами архітектури і
містобудування, місцевими органами санітарно-епідеміологічної та
екологічної служб й іншими зацікавленими організаціями. Подання
схеми на погодження покладається на замовника - органи місцевого
самоврядування або місцеві державні адміністрації. Організації, яким подано схему на погодження, повинні в
місячний термін з моменту надання їм матеріалів погодити їх або
повідомити свої зауваження замовнику. У разі неотримання зауважень
у зазначений термін схема вважається погодженою. За поданням замовника схема затверджується органами місцевого
самоврядування. Схему санітарної очистки та прибирання населеного пункту
рекомендується коригувати кожні 5 років.
ДОДАТКИ

Додаток 1

________________________________________________________________
(назва організації - розробника схеми санітарної очистки

та прибирання населених пунктів)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова органів місцевого

самоврядування _______________________

"___" ____________ ____ р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ

ТА ПРИБИРАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

РОЗРОБЛЕНО:
Начальник управління Керівник організації-розробника
житлово-комунального _____________________
господарства "___" __________ ____ _____________________
"___" __________ ____ Головний інженер інституту _____________________
Головний архітектор "___" __________ ____ _____________________
"___" __________ ____ Головний інженер проекту _____________________
Головний санітарний лікар "___" __________ ____
санітарно-епідеміологічної
станції
__________________________________________________
Начальник Державного управління
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
"___" ____________ ____
1. У схемі санітарної очистки та прибирання населених пунктів
визначити: - обсяги робіт із санітарної очистки та прибирання територій
населених пунктів; - найбільш ефективні методи поводження з відходами на першу
чергу та розрахунковий термін; - методи прибирання вулиць, площ, територій, зайнятих
зеленими насадженнями, зон відпочинку, ринків, спортивних споруд і
районних територій, методи знешкодження змету; - інші заходи щодо санітарної очистки та прибирання населених
пунктів; - тип, кількість, потужність і розміщення в плані населеного
пункту об'єктів з санітарної очистки та прибирання; - орієнтовну вартість санітарної очистки та прибирання
населених пунктів; - методи збирання, видалення та складування будівельних
відходів; - методи збирання та транспортування промислових відходів
III-IV класів небезпеки, які відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99
"Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та
визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" приймаються
на полігони твердих побутових відходів; 2. Схему санітарної очистки та прибирання населених пунктів
розробити виходячи з таких строків: 3. перша черга _____ років, розрахунковий термін _____ років. 4. Внести дані щодо сучасного стану та перспектив розвитку
населеного пункту до таблиці 1. 5. Територію населеного пункту розділити на _____ районів
очистки. Межу районів визначити під час розроблення Схеми. 6. Чисельність населення прийняти відповідно до генерального
плану розвитку населеного пункту на першу чергу _______ чол., на
розрахунковий термін ______ чол. З урахуванням маятникової
міграції та середньорічної чисельності туристів і гостей. 7. Передбачити на першу чергу та розрахунковий термін повне
охоплення планово-регулярним вивезенням твердих побутових відходів
від всіх житлових і громадських будинків, установ і підприємств
культурно-побутового призначення незалежно від їхньої відомчої
належності.
У схемі визначити найбільш прогресивні та економічні методи
збирання та транспортування ТПВ з урахуванням сміттєвозів, що
випускаються та намічені до випуску. 1. Для розрахунків використовувати норми утворення твердих
побутових відходів, затверджені органами місцевого самоврядування. 2. Наводиться морфологічний, фізико-хімічний склад ТПВ та їх
теплотехнічні властивості, фракційний склад, щільність відходів і
прогноз зміни цих показників надалі. 3. Охопити планово-регулярним механізованим прибиранням
вулиці, площі та проїзди з удосконаленими покриттями.
Таблиця 1. Перелік даних з сучасного стану

та перспективному розвитку
------------------------------------------------------------------ Показник | Одиниця |На перший | На | На | | виміру |рік першої| останній | розрахун- | | | черги |рік першої| ковий | | | (кінець | черги | рік схеми | | | звітного | | | | | року) | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Чисельність | тис.чол. | | | | населення, у тому| | | | | числі по | | | | | планувальним | | | | | (адміністратив- | | | | | ним) районах | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Чисельність | тис.чол. | | | | населення, що | | | | | проживає в | | | | | домоволодіннях: | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| упорядкованих | тис.чол. | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| невпорядкованих | тис.чол. | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Чисельність | тис.чол. | | | | населення, що | | | | | проживає в | | | | | неканалізованих | | | | | домоволодіннях | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Поверховість | % | | | | забудови: | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| 1-2-поверхова | тис.чол. | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| 3-5-поверхова | тис. чол. | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| більш 5 поверхів | тис. чол. | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Лікарні | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Поліклініки | відвіду- | | | | | вання | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Дитячі дошкільні | місце | | | | установи | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Загальноосвітні | учні | | | | школи, ПТУ, | | | | | технікуми, | | | | | інститути | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Клуби, палаци | місце | | | | культури, театри | | | | | і кінотеатри | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Магазини: | кв.м | | | | | торгової | | | | | площі | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| продовольчі | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| промтоварні | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Ринки | кв.м | | | | | торгової | | | | | площі | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства | посадкове | | | | харчування | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Готелі | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства | робоче | | | | побутового | місце | | | | обслуговування | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Установи | робоче | | | | управління, | місце | | | | адміністративно- | | | | | господарські, | | | | | правові, | | | | | науково-дослідні | | | | | та інші | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Середньодобові | | | | | норми утворення | | | | | відходів | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Упорядковані |л/добу чол.| | | | будинки (газ, | | | | | центральне | | | | | опалення, | | | | | водопровід, | | | | | каналізація) | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Неупорядковані |л/добу чол.| | | | будинки (без | | | | | водопроводу і | | | | | каналізації | | | | | - з газовим | | | | | опаленням | | | | | - з опаленням | | | | | на твердому | | | | | паливі) | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Будинки |л/добу чол.| | | | приватного | | | | | сектору з | | | | | присадибною | | | | | ділянкою, в т.ч. | | | | | у сільській | | | | | місцевості | | | | | - з газовим | | | | | опаленням | | | | | - з опаленням | | | | | на твердому | | | | | паливі | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Готелі | л/добу | | | | | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Гуртожиток | л/добу | | | | | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Лікувально- | л/добу | | | | профілактичні | місце | | | | установи: | л/добу | | | | - лікарні | відвіду- | | | | - поліклініки | вання | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Санаторій, | л/добу | | | | пансіонат, | місце | | | | будинок | | | | | відпочинку | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Дитяча дошкільна | л/добу | | | | установа | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Учбові заклади: -| л/добу | | | | вищий і середній | учень | | | | спеціальний - | | | | | школа - | | | | | школа-інтернат - | | | | | профтехучилище | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства |л/добу кв.м| | | | торгівлі: |торговель- | | | | - промтоварний |ної площі | | | | магазин | | | | | - продовольчий | | | | | магазин | | | | | - ринок | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства | л/добу | | | | громадського | л/добу | | | | харчування: | посадкове | | | | Ресторан: | місце | | | | - з відбором | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | - без відбору | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | Кафе, їдальня: | | | | | - з відбором | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | - без відбору | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Склад |л/добу кв.м| | | | | площі | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Адміністративні | л/добу | | | | та громадські | робоче | | | | установи та | місце | | | | організації | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства | л/добу | | | | побутового | робоче | | | | обслуговування | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Вокзал, аеропорт,|л/добу кв.м| | | | автовокзал |пасажир- | | | | |ської площі| | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Кемпінг, |л/добу кв.м| | | | автостоянка | території | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Пляж (курортний |л/добу кв.м| | | | сезон) | території | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Середньорічні | | | | | норми утворення | | | | | відходів | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Упорядковані | куб.м/ | | | | будинки (газ, | рік чол. | | | | центральне | | | | | опалення, | | | | | водопровід, | | | | | каналізація) | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Неупорядковані | куб.м/ | | | | будинки (без | рік чол. | | | | водопроводу і | | | | | каналізації | | | | | - з газовим | | | | | опаленням | | | | | - з опаленням на | | | | | твердому паливі) | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Будинки | куб.м/ | | | | приватного | рік чол. | | | | сектору з | | | | | присадибною | | | | | ділянкою, в т.ч. | | | | | у сільській | | | | | місцевості | | | | | - з газовим | | | | | опаленням | | | | | - з опаленням на | | | | | твердому паливі | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Готелі | куб.м/рік | | | | | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Гуртожиток | куб.м/рік | | | | | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Лікувально- | куб.м/рік | | | | профілактичні | місце | | | | установи: | куб.м/рік | | | | - лікарні | відвіду- | | | | - поліклініки | вання | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Санаторій, | куб.м/рік | | | | пансіонат, | місце | | | | будинок | | | | | відпочинку | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Дитяча дошкільна | куб.м/рік | | | | установа | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Учбові заклади: | куб.м/рік | | | | - вищий і | учень | | | | середній | | | | | спеціальний | | | | | - школа | | | | | - школа-інтернат | | | | | - профтехучилище | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства |куб.м/рік | | | | торгівлі: |кв.м | | | | - промтоварний |торговель- | | | | магазин |ної площі | | | | - продовольчий | | | | | магазин | | | | | - ринок | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства | куб.м/рік | | | | громадського | посадкове | | | | харчування: | місце | | | | Ресторан: | | | | | - з відбором | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | - без відбору | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | Кафе, їдальня: | | | | | - з відбором | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | - без відбору | | | | | харчових | | | | | відходів | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Склад | куб.м/рік | | | | | кв. площі | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Адміністративні | куб.м/рік | | | | та громадські | робоче | | | | установи та | місце | | | | організації | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Підприємства | куб.м/рік | | | | побутового | робоче | | | | обслуговування | місце | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Вокзал, аеропорт,|куб.м/рік | | | | автовокзал |кв.м | | | | |пасажирсь- | | | | |кої площі | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Кемпінг, | куб.м/рік | | | | автостоянка | кв.м | | | | | території | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Пляж (курортний | куб.м/рік | | | | сезон) | кв.м | | | | | території | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Норма накопичення| куб.м/рік | | | | великогабаритних | | | | | відходів | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Норма накопичення| куб.м/рік | | | | рідких побутових | | | | | відходів | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Морфологічний |% за вагою | | | | склад твердих | | | | | побутових | | | | | відходів: | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| харчові відходи | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| папір, картон, | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| пластмасові | | | | | відходи | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| скло | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| небезпечні | | | | | відходи | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| інші | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Загальна площа | га | | | | міських земель у | | | | | межах міської | | | | | границі | | | | | населеного пункту| | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Загальна довжина |км/тис.кв.м| | | | і площа проїзної | | | | | частини вулиць, | | | | | доріг, проїздів і| | | | | тротуарів з | | | | | удосконаленим | | | | | покриттям | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Сумарна |тис.куб.м | | | | потужність |на добу | | | | очисних споруд | | | | | каналізації | | | | | -----------------+-----------+----------+----------+------------| Забезпеченість | % | | | | житлового фонду | | | | | каналізацією | | | | | -----------------------------------------------------------------
Дані у відсотках зафіксувати в такій формі:
------------------------------------------------------------------ Найменування показників| Перша черга | Розрахунковий термін | -----------------------+----------------+-----------------------| Проїзна частина | | | -----------------------+----------------+-----------------------| Тротуари | | | -----------------------+----------------+-----------------------| Проїзди та пішохідні | | | доріжки в мікрорайонах | | | -----------------------------------------------------------------
4. Механізоване посипання проїзної частини вулиць і доріг під
час ожеледиць і снігопадів прийняти в обсязі % на I чергу _______,
на розрахунковий термін ________ від загальної їхньої площі. 5. Ліквідацію снігу під час разових снігопадів виконувати
запропонованими методами. Дані у відсотках від загального об'єму
снігу, що випав, зафіксувати в такій формі:
------------------------------------------------------------------ Метод | Перша черга |Розрахунковий термін| -------------------------+-----------------+--------------------| Вивізний | | | -------------------------+-----------------+--------------------| Сплавний | | | -------------------------+-----------------+--------------------| Підгортання та залишення | | | на місці | | | -----------------------------------------------------------------
6. Розглянути доцільність нового використання існуючих та
будівництва нових споруд з санітарної очистки відповідно до
розрахунків (за проектом): Баз спецавтогосподарств Сміттєперевантажувальних станцій Сміттєпереробних заводів Сміттєспалювальних заводів Полігонів твердих побутових відходів Зливних станцій Піскобаз Полігонів будівельних відходів тощо Розміщення споруд зазначити на схемі санітарної очистки та
прибирання населених пунктів. 7. У схемі санітарної очистки та прибирання населених пунктів
передбачити найбільш ефективні методи поводження з ТПВ з
врахуванням економічних, екологічних та соціальних умов, а також
прибирання територій населених пунктів із застосуванням найбільш
удосконалених машин і механізмів серійного виробництва. 8. Визначити орієнтовну вартість заходів, які виконуються
відповідно до схеми санітарної очистки та прибирання населених
пунктів.

Додаток 2

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

схеми санітарної очистки та прибирання

на першу чергу та на розрахунковий термін

Таблиця 1. Обсяги робіт
------------------------------------------------------------------ Показники | Одиниця |На перший| На | На | | виміру | рік |останній |розрахунковий| | | першої | рік | рік схеми | | | черги | першої | | | | (кінець | черги | | | | звітного| | | | | року) | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| Річне утворення | тис.куб.м | | | | твердих побутових| | | | | відходів | | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| Річне накопичення| тис.куб.м | | | | рідких побутових | | | | | відходів | | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| Площа | тис.кв.м | | | | механізованого | | | | | прибирання | | | | | міських територій| | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| у тому числі: | | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| вулиці | тис.кв.м | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| дороги | тис.кв.м | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| площі | тис.кв.м | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| тротуари | тис.кв.м | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| Витрати | тис.куб.м | | | | технологічних | | | | | матеріалів для | | | | | оброблення | | | | | покриттів у | | | | | зимовий період | | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| Витрати технічної| тис.куб.м | | | | води для | | | | | поливання та | | | | | миття територій | | | | | -----------------+------------+---------+---------+-------------| Чисельність | чол. | | | | обслуговуючого | | | | | персоналу, в т.ч.| | | | | - за типами робіт| | | | | з санітарної | | | | | очистки та | | | | | прибирання | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Кількість спеціального обладнання,

спецмашин та механізмів
------------------------------------------------------------------ Виконувані види | Одиниця | На перший | На | На | робіт | виміру |рік першої | останній |розрахунковий| | | черги |рік першої| рік схеми | | | (кінець | черги | | | | звітного | | | | | року) | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Збирання | | | | | побутових | | | | | відходів, в т.ч. | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Контейнери для | од. | | | | збирання твердих | | | | | побутових | | | | | відходів (в т.ч. | | | | | за об'ємом) | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Контейнери для | од | | | | збирання | | | | | вторинної | | | | | сировини у разі | | | | | роздільного | | | | | збирання ТПВ (в | | | | | т.ч. за видами | | | | | вторинної | | | | | сировини та | | | | | об'ємом | | | | | контейнерів) | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Контейнери для | од. | | | | збирання | | | | | будівельних | | | | | відходів (в т.ч. | | | | | за об'ємом) | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Контейнери для | од. | | | | збирання | | | | | великогабаритних | | | | | відходів (в т.ч. | | | | | за об'ємом) | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Урни (в т.ч. за | од. | | | | об'ємом) | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Спецмашини та | од. | | | | механізми для | | | | | транспортування | | | | | твердих побутових| | | | | відходів, в т.ч. | | | | | за типами машин | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Спецмашини та | од. | | | | механізми для | | | | | транспортування | | | | | рідких побутових | | | | | відходів, в т.ч. | | | | | за типами машин | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Машини і | од. | | | | механізми для | | | | | захоронення | | | | | відходів на | | | | | полігоні | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Спецмашини та | од. | | | | механізми для | | | | | механізованого | | | | | прибирання | | | | | міських | | | | | територій, в т.ч.| | | | | за типами машин | | | | | та за їх | | | | | призначенням | | | | | -----------------+---------+-----------+----------+-------------| Інший та | од. | | | | обслуговуючий | | | | | транспорт | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Капітальні вкладення

та експлуатаційні витрати схеми

санітарної очистки та прибирання територій
------------------------------------------------------------------ Статті витрат | Одиниці | Перша |Розрахунковий |Разом | | виміру | черга | термін | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Капіталовкладення | тис.грн. | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Будівництво основних | | | | | споруд, в т.ч. - | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| полігони ТПВ | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| полігони для | | | | | складування будівельних| | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| сміттєперевантажувальні| | | | | станції | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| сміттєпереробні заводи | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| сміттєспалювальні | | | | | заводи | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| зливні станції | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| бази | | | | | спецавтогосподарств | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| піскобази | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| споруди із | | | | | знешкодження | | | | | епідеміологічно | | | | | небезпечних відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| споруди із знешкодження| | | | | трупів бездоглядних | | | | | тварин | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Придбання спецмашин і | | | | | механізмів, в т.ч. для | | | | | санітарної очистки і | | | | | для механізованого | | | | | прибирання територій | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Придбання інвентарю | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Усього капіталовкладень| | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Експлуатаційні витрати | тис.грн. | | | | на: | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| збирання та | | | | | транспортування твердих| | | | | побутових відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| перероблення твердих | | | | | побутових відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| утилізацію твердих | | | | | побутових відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| знешкодження твердих | | | | | побутових відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| захоронення твердих | | | | | побутових відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| збирання, | | | | | транспортування, | | | | | знешкодження рідких | | | | | побутових відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| знешкодження екологічно| | | | | небезпечних відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| знешкодження | | | | | бездоглядних тварин | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| збирання, | | | | | транспортування та | | | | | складування будівельних| | | | | відходів та промислових| | | | | відходів III та IV | | | | | класів небезпеки | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| прибирання територій | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Збирання, | | | | | транспортування та | | | | | складування снігу | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Питомі експлуатаційні | | | | | витрати | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| збирання та |тис.грн./ | | | | транспортування 1 куб.м|куб.м | | | | твердих побутових | | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| перероблення 1 куб.м |тис.грн./ | | | | твердих побутових |куб.м | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| утилізацію 1 куб.м |тис.грн./ | | | | твердих побутових |куб.м | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| знешкодження 1 куб.м |тис.грн./ | | | | твердих побутових |куб.м | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| захоронення 1 куб.м |тис.грн./ | | | | твердих побутових |куб.м | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| збирання, |тис.грн./ | | | | транспортування, |куб.м | | | | знешкодження 1 куб.м | | | | | рідких побутових | | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| знешкодження 1 куб.м |тис.грн./ | | | | екологічно небезпечних |куб.м | | | | відходів | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| знешкодження |тис.грн./ | | | | бездоглядних тварин |1 тварину | | | | | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| збирання, |тис.грн./ | | | | транспортування та |куб.м | | | | складування 1 куб.м | | | | | будівельних відходів та| | | | | промислових відходів | | | | | III та IV класів | | | | | небезпеки | | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Прибирання 1000 кв.м |тис.грн./ | | | | території |кв.м | | | | -----------------------+----------+-------+--------------+------| Збирання, |тис.грн./ | | | | транспортування та |т | | | | складування снігу | | | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: