open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
16.04.2010 N 6

Перспективи реформування галузі у 2010 році

Розглянувши питання "Перспективи реформування галузі у
2010 році", колегія Мінжитлокомунгоспу України відзначає, що
протягом останніх років ситуація в житлово-комунальному
господарстві продовжує ускладнюватися. Фінансово-економічний стан
підприємств житлово-комунального господарства залишається
кризовим. Низький рівень оплати населення за надані послуги разом
з політикою заниження об'єктивної вартості послуг галузі призвела
до того, що станом на 1 березня 2010 року дебіторська та
кредиторська заборгованість галузі становила відповідно 13,4 млрд.
та 13,5 млрд. гривень. Збитки підприємств за підсумками роботи у
2009 році склали 1,93 млрд. грн. Низька продуктивність праці, недосконалість системи
управління житлом та підприємствами житлово-комунального
господарства, а також системи регулювання природних монополій
призвела до неспроможності підприємств галузі ефективно працювати
в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості. Галузь характеризується критичним станом основних фондів
підприємств житлово-комунального господарства. Так, наприклад,
частка водопровідно-каналізаційних мереж, що перебувають в
аварійному стані, складає 36,4%, нераціональні витрати та втрати
питної води досягли 40,4%. У ветхому та аварійному стані
перебувають 15,7% теплових мереж, частка котлів з терміном
експлуатації більше 20 років складає 23%. Питомі витрати
енергетичних ресурсів під час виробництва і надання
житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні
показники Європейського Союзу. Протягом останніх років спостерігається зниження якості
питної води в системах центрального водопостачання, що негативно
відображається на здоров'ї громадян. У понад 260 населених пунктах
питна вода за окремими фізико-хімічними показниками не відповідає
вимогам чинного стандарту. За чинними нормами щодо якості питної води (ГОСТ 2874-82) не
контролюється досить великий спектр шкідливих речовин. Так у
країнах ЄС питна вода контролюється по 66 параметрах, в США - по
79, в Україні лише по 28 параметрах стану питної води. При цьому не існує дієвих механізмів відповідальності
підприємств - надавачів послуг за низький рівень наданих послуг. Технічне переоснащення житлово-комунальних підприємств та
розвиток комунальної інфраструктури ускладнюється через нестачу
власних і бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне розміщення
відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів. Так
за оцінками міжнародних експертів для запровадження в Україні
європейських стандартів надання комунальних послуг необхідно
залучити в цю сферу близько 40 млрд. доларів США. Розглянувши перспективи реформування житлово-комунального
господарства у 2010 році та враховуючи невідкладність та соціальну
значимість інституційних та економічних перетворень на шляху
інтегрування галузі до ринкових умов господарювання, колегія
Мінжитлокомунгоспу В И Р І Ш И Л А:
1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, згідно з
розподілом функціональних обов'язків, забезпечити:
1.1. Організацію виконання заходів із забезпечення виконання
завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки ( 1869-15 ),
термін: протягом року;
1.2. Проведення моніторингу показників реалізації обласних та
міських програм реформування житлово-комунального господарства
( 1869-15 ),
термін: постійно;
1.3. Проведення аналізу стану виконання Загальнодержавної
програми з реформування житлово-комунального господарства по
регіонах за I півріччя 2010 року,
термін: 25.07.2010;
1.4. Організацію роботи робочої підгрупи "Реформа
житлово-комунального господарства" робочої групи "Регіональний
економічний розвиток" Комітету з економічних реформ при
Президентові України,
термін: квітень - травень 2010;
1.5. Проведення аналізу та відбору для поширення кращих
практик з реформування житлово-комунального господарства України,
термін: липень 2010;
1.6. Інформаційне, організаційно-методичне супроводження
реалізації пілотних проектів у житлово-комунальному господарстві,
спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів,
впровадження прогресивних технологій, вдосконалення системи
управління у житловому фонді та у сфері природних монополій,
термін: постійно;
1.7. Передачу на експертизу Групі законодавчого та
інституційного забезпечення реформ, Комітету з економічних реформ
при Президентові України пакет першочергових законопроектів щодо
реформування галузі,
термін: до 10.05.2010;
1.8. Фінансування та випуск Інформаційного бюлетеня
Міністерства з питань житлово-комунального господарства,
термін: щоквартально;
1.9. Поновлення складу Громадської ради при Міністерстві та
формування плану її роботи на 2010 рік,
термін: травень 2010;
1.10. Утримання та наповнення офіційного веб-сайту
Міністерства новинами з реформування житлово-комунального
господарства,
термін: щомісячно
1.11. Формування орієнтовного плану проведення
Мінжитлокомунгоспом семінарів, конференцій, конгресів, виставкових
заходів у 2010 році,
термін: травень 2010.
2. Рекомендувати Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям:
2.1. Відкоригувати обласні програми реформування
житлово-комунального господарства відповідно до Загальнодержавної
програми реформування житлово-комунального господарства,
термін: вересень 2010;
2.2. Сформувати плани заходів з реалізації Загальнодержавної
програми реформування житлово-комунального господарства на 2010
рік,
термін: травень 2010;
2.3. Провести моніторинг реалізації Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2009 - 2014 роки ( 1869-15 ) та інформувати Мінжитлокомунгосп
про хід виконання її завдань,
термін: до 01.07.2010;
2.4. Сформувати регіональні програми стимулювання створення
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,
термін: жовтень 2010;
2.5. Створити структурні підрозділи, що впроваджуватимуть
політику підтримки створення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків,
термін: жовтень 2010;
2.6. Довести загальну кількість утворених об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків або інших форм
самоорганізації населення до 11200 об'єднань,
термін: до кінця 2010 року;
2.7. Довести частку загальної площі багатоквартирного
житлового фонду, що передана в управління управителям майном
житлового комплексу, до 29,2 %,
термін: до кінця 2010 року;
2.8. Надати пропозиції щодо вдосконалення взаємодії
Мінжитлокомунгоспу та Ради Міністрів АР Крим, обласних, Київській
та Севастопольській міських державних адміністрацій в питаннях
реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства,
термін: до 01.06.2010.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити
заходів щодо:
3.1. Надання інформації щодо розроблення і впровадження
стратегічних планів та бізнес-планів розвитку підприємств водо-,
теплопостачання та водовідведення,
термін: до 01.06.2010;
3.2. Розроблення та затвердження міських програм реформування
житлово-комунального господарства та схем теплозабезпечення
населених пунктів, звернувши увагу на те, що при прийнятті рішень
щодо фінансової підтримки технічного переоснащення системи
теплозабезпечення міст, пріоритетними будуть проекти міст, що
сформували та затвердили схеми теплозабезпечення населених
пунктів,
термін: постійно;
3.3. Формування місцевих програм утворення об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків,
термін: вересень 2010;
3.4. Створення в органах місцевого самоврядування структурних
підрозділів або визначення відповідальних за підтримку об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків,
термін: вересень 2010;
3.5. Надання пропозицій щодо можливості співпраці з
Мінжитлокомунгоспом в питаннях, що визначені в завданнях
Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства ( 1869-15 ), в питаннях: - створення системи енергетичного менеджменту; - запровадження інституту управителів майном житла; - запровадження системи управління якістю комунальних послуг; - сприяння утворенню при органах місцевого самоврядування
підрозділів з питань об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків; - впровадження пілотних проектів з переведення підприємств
житлово-комунального господарства на альтернативні джерела
енергії; - підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого
самоврядування, працівників підприємств та голів об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків з питань реформування і
розвитку житлово-комунального господарства; - розроблення та виконання програм
інформаційно-пропагандистського забезпечення проведення реформ у
житлово-комунального господарства,
термін: до 01.06.2010;
3.6. Надання інформації щодо кращих практик в сфері
реформування житлово-комунального господарства та енергозбереження
та пропозицій щодо можливого партнерства Міністерства та органів
місцевого самоврядування в цих питаннях,
термін: до 01.07.2010.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства
О.В.Мазурчака.
Голова колегії О.П.Попов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: