open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
28.07.2006

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з аналізу і оцінки фінансового

стану підприємств

1. Загальні положення
1.1. Всі суб'єкти господарювання, які здійснюють свою
діяльність на засадах комерційного розрахунку, в умовах ринкової
економіки повинні володіти методикою оцінки фінансового стану
підприємства з метою оперативного управління активами і пасивами
підприємства, досягнення високих кінцевих фінансових результатів,
забезпечення фінансової стабільності і належного іміджу
підприємства.
1.2. Фінансовий стан підприємства на конкретну звітну дату
характеризує ступінь його забезпеченості необхідними фінансовими
ресурсами для здійснення господарської діяльності, раціональність
їх розміщення та ефективність використання. Задовільний фінансовий
стан підприємства впродовж тривалого часу (трьох-п'яти років)
засвідчує про фінансову стабільність суб'єкта господарювання на
ринку товарів і послуг.
1.3. Фінансова стабільність досягається за рахунок ритмічної
і ефективної роботи підприємства, вмілого управління виробничими
фондами і джерелами їх формування, тобто управлінням активами і
пасивами підприємства. Цьому сприяють прогнозоване розміщення та
ефективне використання власного і залученого капіталу, всебічний
аналіз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними фінансової
звітності, вжиття оптимальних управлінських рішень щодо
забезпечення фінансової стабільності.
1.4. Основними ознаками фінансової стабільності підприємства
є фінансова стійкість, рентабельність, платоспроможність,
кредитоспроможність, ліквідність і ділова активність. Вони є основою аналізу і оцінки фінансового стану
підприємства у прийнятті необхідних управлінських рішень щодо його
зміцнення.
1.5. Методика аналізу фінансового стану підприємства залежить
від поставленої мети і таких чинників, як час і необхідна глибина
аналізу, інформаційне, методичне, кадрове і технічне забезпечення. В залежності від часу і необхідної глибини аналізу
фінансового стану підприємства для прийняття економічно
обгрунтованих управлінських рішень розрізняють: експрес-аналіз фінансового стану; поглиблений факторний аналіз фінансового стану.
1.6. У даних методичних рекомендаціях на конкретних прикладах
розкривається зміст експрес-аналізу і поглибленого факторного
аналізу фінансового стану підприємства, за даними аналітичних
таблиць розробляються висновки і пропозиції щодо підвищення
ефективності господарсько-фінансової діяльності, раціонального
розміщення і примноження власного капіталу, забезпечення
рентабельності та фінансової стійкості підприємства. Методичні рекомендації пропонуються усім суб'єктам
господарювання споживчої кооперації як практичний посібник з
аналізу і оцінки фінансового стану підприємства (організації). Методичні рекомендації розраховані також на студентів
економічних спеціальностей при вивченні фінансових дисциплін.
2. Визначення термінів
Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на
певну дату всі належні підприємству активи (матеріальні цінності,
кошти, боргові вимоги та іншу власність).
Активи - ресурси підприємства (матеріальні цінності, кошти,
боргові вимоги та будь-яка інша його власність, відображена в
активі бухгалтерського балансу), використання яких, як очікується,
приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Активи нематеріальні - придбані підприємством за плату права
користування землею та іншими природними ресурсами, авторські
права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові права,
програмне забезпечення та інші активи, що не мають
матеріально-речової основи.
Активи необоротні - всі активи, що не є оборотними. До них
відносяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи,
нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції,
капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість.
Активи оборотні - грошові кошти та їх еквіваленти, що не
обмежені у використанні, та матеріальні активи, призначені для
реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом
строку до одного року.
Банкрут - неплатоспроможний боржник.
Банкрутство - неспроможність підприємства платити за своїми
борговими зобов'язаннями. Банкрутство може бути зумовлене
конкуренцією, некомпетентним управлінням, біржовими спекуляціями
тощо.
Боржник - одна із сторін у борговому зобов'язанні (юридична
чи фізична особа), котра повинна сплатити борг.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) - кошти за продану продукцію (товари, виконані роботи,
надані послуги), які надійшли на рахунок підприємства в банку чи
до його каси.
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу між власниками).
Витрати виробництва - сукупність витрат живої праці та праці,
уречевленої в засобах виробництва, на всіх стадіях створення
продукції. Витрати виробництва є основною складовою ціни на
продукцію підприємства, визначають її собівартість.
Витрати непродуктивні - витрати на невиробничу діяльність і
непланові витрати, які виникають внаслідок поганої організації
виробництва та праці. До них належать: оплата простоїв, доплати за
понаднормову роботу, понаднормові витрати від браку та псування
матеріалів, збитки від списання недоамортизованих основних фондів,
від стихійних лих, штрафи та інші сплачені економічні санкції,
втрати від списання безнадійних боргів тощо.
Витрати операційні - витрати, пов'язані з операційною
(основною) діяльністю підприємства (адміністративні витрати,
витрати на збут, інші операційні витрати).
Витрати адміністративні - загальногосподарські витрати,
пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
Витрати на збут - витрати, пов'язані з реалізацією продукції
(товарів): витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом
продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.
Витрати інші операційні включають сумнівні (безнадійні) борги
та втрати від уцінки товарів; втрати від операційних курсових
різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення
наступних операційних витрат, а також інші операційні витрати
окрім тих, що включаються до собівартості продукції (товарів,
робіт, послуг).
Витрати операційні змінні - витрати матеріальних і трудових
ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт,
послуг), що змінюються пропорційно обсягові виробництва і
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Витрати операційні умовно-постійні - витрати матеріальних і
трудових ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (товарів,
робіт, послуг), що не залежать від обсягів виробництва, а
зумовлені тільки структурою та організацією управління
виробництвом. До них відносяться адміністративні витрати, витрати
на утримання основних засобів та інших необоротних активів і
умовно 50% інших операційних витрат.
Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банку та
депозити до запитання.
Дивіденди - платежі, які проводяться юридичною особою на
користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав,
емітованих такою юридичною особою у зв'язку з розподілом частини
її прибутку. До дивідендів не включаються виплати юридичної особи,
пов'язаної зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше
емітованих такою юридичною особою.
Діяльність звичайна - будь-яка діяльність, що здійснюється
підприємством згідно його статуту. Наприклад: виробництво і
реалізація продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг.
Вона включає в себе операційну та іншу діяльність.
Діяльність операційна - це будь-яка основна діяльність
підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності,
котрі не є інвестиційними чи фінансовими.
Основна діяльність пов'язана з виробництвом або реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення
підприємства і забезпечує основну частку його доходу.
Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної
валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій),
операційну оренду активів, операції з операційними курсовими
різницями, створення резервів сумнівних боргів, одержання або
сплату санкцій тощо.
Діяльність фінансова - діяльність, яка призводить до зміни
величини, складу власного та позичкового капіталу. Вона пов'язана
з формуванням, розміщенням і використанням власного капіталу,
залученням і використанням коштів зі сторони, сплатою відсотків за
позички, отриманням відсотків по депозитах, дивідендів тощо.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання
власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків
власників).
Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми
грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх
вартості.
Економічна вигода - потенційна можливість отримання
підприємством грошових доходів від використання активів.
Збитки - перевищення витрат підприємства над його доходами.
Збитки призводять до зменшення власного капіталу.
Знос основних фондів - часткова або повна втрата основними
фондами споживчих властивостей і вартості в процесі експлуатації,
а також внаслідок технічного прогресу чи впливу навколишнього
середовища. Розрізняють фізичний і моральний знос основних фондів.
Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що
вкладаються в об'єкт підприємницької та інших видів діяльності з
метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
капітальні вкладення в розвиток виробництва чи у невиробничу
сферу.
Капітал - сукупні грошові ресурси, що використовуються на
підприємстві.
Капітал власний - власні грошові ресурси, що використовуються
на підприємстві.
Капітал власний оборотний - частина продуктивного капіталу,
сформована за рахунок власних оборотних коштів (див. капітал
оборотний).
Капітал вкладений - кошти, вкладені в активи підприємства в
обмін на акції, що складають частину власного капіталу
акціонерного товариства; кошти, вкладені засновниками (учасниками)
в активи підприємства.
Капітал вилучений - собівартість акцій власної емісії або
часток, викуплених товариством у його учасників, та зміни
неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення
дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного
капіталу підприємства. Вилучений капітал зменшує величину власного
капіталу.
Капітал додатковий - капітал, отриманий внаслідок додаткової
емісії акцій чи їх продажу за ціною, вищою від номінальної. Інший
додатковий капітал - капітал, отриманий від дооцінки необоротних
активів; вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих від
інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткових
надходжень капіталу.
Капітал залучений - кошти, залучені підприємством зі сторони.
Довгостроковий капітал - капітал, залучений на строк понад один
рік. Короткостроковий капітал - капітал, залучений на строк до
одного року.
Капітал неоплачений - заборгованість власників (учасників) за
внесками до статутного капіталу.
Капітал оборотний - частина продуктивного капіталу, яка
переносить свою вартість на новостворену продукцію і повертається
до виробника у грошовій формі в кінці кожного обороту капіталу.
Капітал пайовий - сукупність коштів фізичних і юридичних
осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарсько-фінансової діяльності.
Капітал позиковий - грошовий капітал, що надається в позику
на умовах повернення і плати у формі процентів.
Капітал позичений - грошовий капітал, наданий у позику на
принципах забезпеченості, повернення, строковості, платності і
цільового спрямування.
Капітал резервний - капітал підприємства, створений
відповідно до чинного законодавства та установчих документів за
рахунок чистого прибутку.
Капітал робочий - оборотні активи, сформовані за рахунок
власних оборотних коштів. Величина капіталу робочого визначається
за даними балансу як різниця між оборотними активами
(II р. активу) і поточними зобов'язаннями (IV р. пасиву).
Капітал статутний - зафіксована в установчих документах
загальна величина внесків засновників і учасників у майно суб'єкта
господарювання (підприємства, організації, установи), необхідна
для його заснування та забезпечення його функціонування. Статутний
капітал є джерелом власних коштів підприємства, призначених для
формування вагомої частки необоротних і оборотних активів.
Капітал сукупний - авансований у господарську діяльність
капітал власний, позичений і залучений у сукупності. Величина
капіталу сукупного на дату складання балансу дорівнює валюті
балансу (підсумку пасиву балансу).
Кредитоспроможність - наявність у підприємств передумов для
отримання кредиту.
Ліквідність боргових зобов'язань - спроможність підприємства
виконувати свої зобов'язання.
Ліквідність підприємства - здатність підприємства
розраховуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями шляхом
перетворення активів на гроші.
Менеджмент фінансовий - система принципів, методів, засобів і
форм організації фінансових відносин, управління фінансами з метою
підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності.
Механізм фінансовий - сукупність форм і методів створення та
використання фінансових ресурсів з метою забезпечення
різноманітних потреб державних структур, суб'єктів господарювання
і населення. За допомогою фінансового механізму згідно з основними
положеннями фінансової політики здійснюється розподіл і
перерозподіл валового внутрішнього продукту.
Надзвичайна подія - подія, яка не може передбачитися у рамках
звичайної діяльності та відбувається без участі підприємства
неперіодично (повені, зсуви, землетруси, пожежі, техногенні аварії
тощо).
Неліквіди - зайві або непотрібні підприємству (організації)
товарно-матеріальні цінності, що значаться на його балансі.
Непокритий збиток - величина, яка зменшує власний капітал.
Нерозподілений прибуток - прибуток, реінвестований у
господарську діяльність підприємства.
Оборотні засоби - сукупність оборотних виробничих фондів і
фондів обігу у вартісному виразі.
Оборотні кошти - грошові ресурси, вкладені в оборотні
виробничі фонди і фонди обігу. До них відносяться власні оборотні
кошти, короткострокові кредити банку та залучені кошти інших
кредиторів.
Оборотні кошти власні - власний і прирівняний до нього
капітал, авансований на формування оборотних виробничих фондів і
фондів обігу.
Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для
здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації
виробленої з них продукції або товарів, робіт і послуг.
Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово
беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому
натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість
на вартість виготовленої продукції та служать більше одного року.
Основні виробничі фонди поділяються на активні і пасивні.
Активна частина основних фондів - сукупність фондів, що
безпосередньо впливає на предмет праці (машини, обладнання,
виробничий інструмент тощо).
Пасивна частина основних фондів (будівлі і споруди) - фонди,
з допомогою яких забезпечуються нормальні умови діяльності.
Основні засоби - основні фонди у вартісному виразі. Основні
засоби - термін бухгалтерського обліку.
Пай - внесок кожного учасника підприємства (кооперативу), що
свідчить про його членство і право участі в управлінні
підприємством. Від величини паю залежить дохід (дивіденди),
отриманий пайовиком, і частина майна чи коштів, які він має
отримати у разі ліквідації підприємства (кооперативу). З пайових
внесків формується пайовий капітал підприємства.
Пасив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає
джерела формування засобів підприємства (його активів).
Пасиви - всі офіційні вимоги до підприємства чи приватної
особи.
Планові оборотні засоби - запаси товарів (сировини,
матеріалів, готової продукції, палива та інших
товарно-матеріальних цінностей), кошти в розрахунках з дебіторами
за товари (продукцію, послуги), строк сплати яких не настав,
готівка в касі і в дорозі (в межах ліміту). Вони необхідні для
безперервної роботи підприємства, виконання ним запланованих
обсягів діяльності.
Платоспроможність - здатність підприємства своєчасно
розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Підприємство, яке
достатньо забезпечене власним капіталом (зокрема, робочим
капіталом) і працює рентабельно, здатне покрити витрати за рахунок
власних грошових надходжень, а при їх недостатності - за рахунок
короткострокового кредиту банку.
Податки - система обов'язкових платежів підприємств,
організацій і фізичних осіб, які є одним із джерел формування
доходів державного та місцевих бюджетів. Вони сплачуються у
повному обсязі та у визначений чинним законодавством строк.
Прибуток - перевищення сукупних доходів над витратами. Є
основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності підприємства. Розрізняють прибуток
валовий, від операційної діяльності, від звичайної діяльності,
чистий і нерозподілений прибуток.
Прибуток валовий - виручка від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за вирахуванням ПДВ, акцизного збору, інших
вирахувань та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг).
Прибуток від операційної діяльності - перевищення валового
прибутку та іншого операційного доходу над операційними витратами
(адміністративними витратами, витратами на збут, іншими
операційними витратами).
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної
діяльності, доходів (збитків) від участі в капіталі, фінансових та
інших доходів (витрат). Після вирахування податку на прибуток він
становить фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної
діяльності.
Прибуток чистий - прибуток від звичайної діяльності (за
вирахуванням податку на прибуток), збільшений (зменшений) на
прибуток (збиток) від надзвичайних подій (за вирахуванням податку
з надзвичайного прибутку). Це прибуток, що залишається у
розпорядженні підприємства.
Прибуток нерозподілений - чистий прибуток підприємства.
Прибуток маржинальний - показник чистого надходження грошових
коштів від однієї операції. Визначається як різниця між валовим
прибутком і змінними витратами конкретної операції.
Прибуток сукупний маржинальний - показник чистого надходження
грошових коштів від усієї сукупності операцій. Визначається як
різниця між валовим прибутком і змінними витратами від операційної
діяльності підприємства. Прогнозований сукупний маржинальний
прибуток можна визнати як суму умовно-постійних операційних витрат
і прибутку від операційної діяльності.
Коефіцієнт сукупного маржинального прибутку (КСМП) -
відношення величини маржинального прибутку до обороту від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). КСМП, виражений у
відсотках (КСМП х 100), складає рівень сукупного маржинального
прибутку (СМПр).
Результат фінансовий - різниця між доходами та витратами
підприємства за певний час.
Реінвестиції - використання частини прибутку, отриманого від
господарсько-фінансової діяльності, на розширення виробництва
(поповнення власного капіталу) шляхом вкладення в основні фонди і
збільшення власного оборотного капіталу.
Реінвестування дивідендів - використання частини прибутку
кооперативного чи акціонерного товариства, нарахованого у формі
дивідендів, для поповнення його капіталу (капіталізація прибутку),
а також скерування нарахованих підприємством дивідендів пайовикам
(акціонерам), за їх згодою, на поповнення пайового (акціонерного)
капіталу.
Рентабельність - прибутковість роботи підприємства.
Рентабельність характеризується величиною прибутку і рівнем
рентабельності. Рівень рентабельності обчислюється як відношення
отриманого прибутку до вартості капіталу підприємства, до обороту
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), до собівартості
реалізованої продукції тощо. Рентабельна робота підприємства є
передумовою фінансової стійкості.
Ресурси фінансові - сукупність власних коштів, що перебувають
у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання. Ресурси
фінансові підприємства - власні кошти підприємства. Вони
характеризують його автономність, його власний капітал.
Рефінансування - погашення старої заборгованості новою шляхом
заміни короткострокових зобов'язань довгостроковими.
Рік базовий - рік, взятий за основу при побудові таблиць для
порівняльного аналізу.
Самоокупність - система господарювання, яка передбачає
відшкодування поточних витрат підприємства і витрат на просте
відтворення за рахунок власних доходів.
Самофінансування - система господарювання, за якої всі
витрати (поточні, на просте і розширене відтворення) фінансуються
із власних джерел, без залучення коштів державного бюджету.
Частково ці витрати можуть покриватися за рахунок кредитів банку,
але за умови погашення їх за рахунок власних коштів.
Санація - оздоровлення фінансового стану підприємства через
систему фінансово-економічних, організаційних, техніко-економічних
та соціальних заходів для попередження його банкрутства,
підвищення конкурентоспроможності.
Структура активів - співвідношення необоротних і оборотних
активів у активі балансу підприємства, виражене у відсотках.
Структура капіталу - співвідношення різних джерел грошових
ресурсів (власних, позичених і залучених) до підсумку пасиву
балансу підприємства, виражене у відсотках.
Структура оборотних коштів - виражене у відсотках
співвідношення між джерелами формування оборотних коштів
(власними, позиченими і залученими).
Фінансова дисципліна - обов'язковий для всіх підприємств,
організацій, установ і посадових осіб порядок здійснення
фінансової діяльності у відповідності до діючого законодавства.
Фінансова політика підприємства (Ф. п. п.) - система заходів
(адміністративних рішень) у сфері фінансів з метою
цілеспрямованого впливу на його економічний і соціальний розвиток.
Ф. п. п. поділяється на фінансову стратегію і тактику.
Фінансова стійкість характеризується забезпеченістю
підприємства власним капіталом, його розміщенням і використанням.
Фінансове законодавство - сукупність нормативних актів
законодавчої і виконавчої влади з регулювання фінансових відносин.
Фінансово-правова норма - правило поведінки в галузі
фінансів, зафіксоване у законодавчих і нормативних актах держави.
Юридична особа - підприємство (організація), що є за законом
носієм цивільних прав і обов'язків, володіє відокремленим майном,
від власного імені набуває майнові та особисті нематеріальні права
і виконує обов'язки, є позивачем або відповідачем у суді
(господарському суді).
3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
3.1. Аналіз фінансового стану підприємства починається із
загальної його оцінки на звітну дату у порівнянні з базовим і
минулим періодами за показниками, які характеризують: забезпеченість підприємства власним капіталом; раціональність розміщення власного капіталу; величину і частку робочого капіталу; ефективність використання: власного капіталу; власного оборотного капіталу; сукупного капіталу; фондовіддачу активів підприємства.
3.2. Аналіз і загальна оцінка фінансового стану підприємства
проводиться з метою оперативного реагування і прийняття
управлінських рішень, скерованих на зміцнення фінансового стану,
забезпечення фінансової стабільності в наступному періоді і на
перспективу.
3.3. Інформаційною базою для аналізу є фінансова звітність за
період, що аналізується, зокрема, баланси і звіти про фінансові
результати за базовий, минулий(лі) і звітний періоди.
3.4. Послідовність аналізу: підготовка звітних даних до аналізу (технічна перевірка
правильності заповнення фінансової звітності, приведення даних у
порівняльний вигляд тощо); визначення критеріїв і показників оцінки фінансового стану
(небагатьох найбільш важливих); обчислення показників за період, що аналізується; оцінка фінансового стану за показниками в динаміці; розробка конкретних заходів та прийняття управлінських
рішень.
3.5. Примірний перелік показників, які характеризують
фінансовий стан і економічну ефективність функціонування
підприємства, наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Основні показники оцінки фінансового

стану підприємства та методика їх обчислення
------------------------------------------------------------------ N | Назва | Методика обчислення | з/п| показників | | ---+--------------+---------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | ---+--------------+---------------------------------------------| 1. |Коефіцієнт | Власний капітал (I розділ пасиву балансу) | |фінансової |_____________________________________________| |незалежності | Сукупний капітал (підсумок пасиву балансу) | |(забезпеченос-| | |ті власним | | |капіталом) | | ---+--------------+---------------------------------------------| 2. |Коефіцієнт | Довгострокові + поточні зобов'язання (III + | |фінансової | + IV розділи пасиву балансу) | |стійкості |_____________________________________________| | | Власний капітал | ---+--------------+---------------------------------------------| 3. |Коефіцієнт |Власний капітал + довгострокові зобов'язання | |інвестування |_____________________________________________| | | Необоротні активи (I розділ активу балансу) | | | | ---+--------------+---------------------------------------------| 4. |Коефіцієнт | Власні оборотні кошти* | |маневрування | ______________________________ | | | Власний капітал | ---+--------------+---------------------------------------------| 5. |Коефіцієнт | Власний оборотний капітал* | |забезпеченості|_____________________________________________| |оборотних | Оборотні активи (II розділ активу балансу) | |активів | | |власним | | |оборотним | | |капіталом | | ---+--------------+---------------------------------------------| 6. |Коефіцієнт | Оборотні активи | |поточної | _____________________________ | |ліквідності | Поточні зобов'язання | ---+--------------+---------------------------------------------| 7. |Коефіцієнт | Оборотні активи | |загальної |____________________________________________ | |ліквідності | Довгострокові + поточні зобов'язання | ---+--------------+---------------------------------------------| 8. |Рентабельність| Операційний прибуток - відсотки сплачені | |обороту з |_____________________________________________| |реалізації | Оборот з реалізації продукції | |продукції | (товарів, робіт, послуг) | |(товарів, | | |робіт, послуг)| | ---+--------------+---------------------------------------------| 9. |Фондовіддача | Дохід (виторг) від реалізації продукції | |активів | (товарів, робіт, послуг) | | |_____________________________________________| | | Активи (підсумок активу балансу) | ---+--------------+---------------------------------------------| 10.|Рентабельність| Прибуток від звичайної діяльності до | |сукупного | оподаткування | |капіталу |_____________________________________________| | | Сукупний капітал | ---+--------------+---------------------------------------------| 11.|Рентабельність| Чистий прибуток | |власного | ________________________ | |капіталу | Власний капітал | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Величина власних оборотних коштів (власного оборотного
капіталу) визначається як різниця між власними і прирівненими до
них коштами і необоротними активами (I + II + III + V розділи
пасиву балансу мінус I та III розділи активу балансу) або II
розділ активу балансу мінус IV розділ пасиву балансу. За
абсолютною величиною вони рівні.
3.6. На основі даних фінансової звітності (балансу і звіту
про фінансові результати) за період, що аналізується, (базовий,
минулий і звітний роки, дод. 1, 2) обчислені показники, які
наведені в табл. 1. Їх абсолютне значення і темпи зростання
(зниження) характеризуються даними табл. 2. Коефіцієнт фінансової незалежності (забезпеченості власним
капіталом) характеризує частку власного капіталу в сукупному
капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є
фінансова незалежність підприємства від кредиторів. Мінімальна
частка власного капіталу повинна складати не менше 50% сукупного
капіталу, задіяного в господарській діяльності. Вона засвідчує
можливість підприємства погасити борги власними коштами. У наведеному прикладі коефіцієнт фінансової незалежності на
кінець звітного періоду складає 0,793, або 79,3%, що свідчить про
достатність власного капіталу і фінансову незалежність
підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує пропорцію різних
джерел фінансування господарської діяльності (позикового і
власного капіталу, прийнятих за 1). Під позиковим капіталом
розуміють довгострокові і поточні зобов'язання підприємства.
Максимально допустиме значення коефіцієнта фінансової стійкості -
не більше, яке засвідчує не тільки ступінь ризиковності
діяльності, але й можливість підприємства погасити борги власним
капіталом. Для підприємств зі сталими показниками
фінансово-господарської діяльності, які забезпечують рентабельну
роботу і самофінансування, значення коефіцієнта фінансової
стійкості є економічно доцільним в розмірі >= 0,5.
Таблиця 2
Показники оцінки

фінансового стану підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Економіч-| Роки | з/п| | но | | | |доцільне | | | |значення |---------------------------| | |показника|базовий |минулий | звітний | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 1. |Коефіцієнт фінансової | >= 0,5 | 0,742 | 0,744 | 0,793 | |незалежності | | | | | |(забезпеченості | | | | | |власним капіталом) | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 2. |Коефіцієнт фінансової |0,5 - 1,0| 0,347 | 0,344 | 0,260 | |стійкості (частка | | | | | |боргових зобов'язань у| | | | | |власному капіталі, | | | | | |прийнятому за 1) | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 3. |Коефіцієнт | >1 | 1,032 | 1,173 | 1,266 | |інвестування | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 4. |Величина власних | | 22 | 109 | 185 | |оборотних коштів | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 5. |Коефіцієнт |0,4 - 0,6| 0,029 | 0,145 | 0,207 | |маневрування | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 6. |Коефіцієнт | >= 0,5 | 0,077 | 0,296 | 0,443 | |забезпеченості | | | | | |оборотних активів | | | | | |власним оборотним | | | | | |капіталом (частка | | | | | |власного оборотного | | | | | |капіталу в оборотних | | | | | |активах) | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 7. |Коефіцієнт поточної |1,5 - 2,5| 1,083 | 1,421 | 1,794 | |ліквідності | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 8. |Коефіцієнт загальної | >1 | 1,083 | 1,421 | 1,794 | |ліквідності | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 9. |Рентабельність | >5 | 0,1 | 2,7 | 5,0 | |обороту, % | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 10.|Фондовіддача активів, | >4 | 2,42 | 2,84 | 2,79 | |грн. | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 11.|Рентабельність | >10 | 0,29 | 7,6 | 14,0 | |сукупного капіталу, % | | | | | ---+----------------------+---------+--------+--------+---------| 12.|Рентабельність | >10 | -3,8 | 7,7 | 12,2 | |власного капіталу, % | | | | | -----------------------------------------------------------------
Зростання боргових зобов'язань підвищує ризик, оскільки борги
треба повертати у визначений час і нерідко з певним відсотком. В
той же час слід пам'ятати, що борги не тільки збільшують ризик,
але й прибуток. Вони сприяють нарощуванню обороту і відносному
зниженню його витратомісткості. Тому важливо не уникати боргів, а
підтримувати правильне співвідношення між позиковим і власним
капіталом. У наведеному прикладі коефіцієнт фінансової стійкості на
кінець звітного року становить 0,260, а в порівнянні з минулим і
базовим періодами він знизився майже на 25%, тобто частка
позикового капіталу зменшується. Підприємство уникає ризику, хоча
має можливість додатково залучити в оборот із зовнішніх джерел до
214,5 тис. грн. (895 : 2 - 233) і забезпечити більш повне
використання необоротних активів. Коефіцієнт інвестування характеризує достатність
(недостатність) власного капіталу для покриття необоротних активів
і участь власного капіталу в формуванні оборотних активів.
Економічно доцільне значення цього показника >1, яке засвідчує
наявність власного оборотного капіталу. У наведеному прикладі коефіцієнт інвестування на кінець
звітного періоду складає 1,266 і зріс у порівнянні з базовим
періодом на 22,7%. Це свідчить про збільшення власного капіталу в
обороті та зміцнення фінансового стану підприємства. Коефіцієнт маневрування характеризує, яка частка власного
капіталу використовується для формування оборотних активів.
Значення цього показника може змінюватися залежно від структури
капіталу і галузевої приналежності підприємства (економічно
доцільне значення - 0,4 - 0,6). Збільшення значення цього
показника позитивно характеризує зміни у фінансовому стані
підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно
маневрувати власними коштами. Чим більша частка власних коштів в
обороті, тим вища платоспроможність підприємства, тим більші
можливості скерування чистого прибутку на капітальні інвестиції та
соціальні потреби власників капіталу. У наведеному прикладі коефіцієнт маневрування на кінець
звітного періоду складає 0,207 і впродовж періоду, що
аналізується, має тенденцію до зростання. Однак можливість
маневрування є невисокою. Підприємству необхідно продовжити процес
накопичення власних оборотних коштів. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним
капіталом характеризує частку власного оборотного капіталу в
оборотних активах. Підвищення частки власного оборотного капіталу
свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства, збільшення
робочого капіталу, підвищення платоспроможності і ліквідності
боргових зобов'язань, зростання фінансової незалежності.
Економічно доцільне значення цього показника >= 0,5, що означає
формування не менше 50% оборотних активів за рахунок власного
капіталу. У наведеному прикладі коефіцієнт забезпеченості оборотних
активів власним оборотним капіталом (робочим капіталом) на кінець
звітного року складає 0,443 проти 0,077 у базовому періоді, що є
позитивним. Але підприємству необхідно подбати про подальше його
зростання до 0,5, і більше. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує спроможність
підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої
грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги. Для забезпечення
належного рівня платоспроможності підприємствам доцільно
забезпечувати значення цього показника на рівні 1,5 - 2,5, при
якому величина оборотних активів в 1,5 - 2,5 рази більша від
величини боргових зобов'язань. Тоді за рахунок грошових коштів від
поточної реалізації оборотних активів забезпечується своєчасне
погашення поточних зобов'язань. У наведеному прикладі коефіцієнт поточної ліквідності на
кінець звітного року становить 1,794 проти 1,083 в базовому
періоді, що характеризується позитивно. Оскільки підприємство не мало довгострокових зобов'язань, то
коефіцієнт загальної ліквідності рівнозначний поточній ліквідності
і складає 1,794. Значення коефіцієнтів поточної і загальної
ліквідності залежить передусім від величини робочого капіталу,
тобто від величини власних оборотних коштів, авансованих на
формування оборотних активів. Із збільшенням величини і частки
власних оборотних коштів зменшується потреба в зовнішніх
інвестиціях (поточних зобов'язаннях) і підвищується їх
ліквідність. При доведенні частки власних оборотних коштів у
формуванні оборотних активів до 50 %, підприємство забезпечить
200% поточної ліквідності зобов'язань (100 х 100 / 50), належний
імідж та необхідну кредитоспроможність. Доповнюють загальну оцінку фінансового стану показники
ефективності використання капіталу. До них належать наступні. Рентабельність обороту. Для забезпечення самофінансування
підприємство повинно забезпечувати рівень рентабельності >5% до
обороту. У наведеному прикладі підприємство за період, що
аналізується, зуміло досягти рівня рентабельності 5% до обороту. Це означає, що операційна діяльність, яка в базовому періоді
була практично на межі беззбитковості, у звітному році досягла
рівня самоокупності і самофінансування. Саме рентабельність
обороту першочергово забезпечила підприємству можливість збільшити
власний оборотний капітал і підвищити платоспроможність. Фондовіддача активів характеризує величину обороту з
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1 гривню активів.
Чим більша фондовіддача, тим менша фондомісткість і більш
ефективно використовується капітал, вкладений в активи
підприємства. У наведеному прикладі фондовіддача активів за звітний рік
склала 2,79 грн. в розрахунку на 1 грн. активів, що на 15,3%
більше, ніж у базовому періоді. Це позитивно, але не забезпечує
стабільного зростання цього показника і підприємству необхідно
вжити заходів щодо нарощування обсягів обороту від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг). Рентабельність сукупного капіталу (Рск) характеризує
операційну ефективність підприємства. Вона залежить від
рентабельності обороту
(По х 100 / О) і фондовіддачі активів (О / А),
де По - операційний прибуток; О - оборот від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); А - активи підприємства, в які вкладений сукупний капітал.
Ця залежність може бути виражена за формулою:
Рск = По х 100 / А
У наведеному прикладі рентабельність сукупного капіталу,
вкладеного в активи підприємства, під впливом названих вище
чинників в періоді, що аналізується, мала тенденцію зростання і
збільшилась з 0,29 до 14,0% по відношенню до величини сукупного
капіталу, що є позитивним. Рентабельність власного капіталу засвідчує ефективне
використання власного капіталу, можливість його примноження. Вона
забезпечується отриманням чистого прибутку в результаті
господарської діяльності. Власний капітал слід вважати ефективно
використаним, якщо його рентабельність відповідає дохідності
довгострокових фінансових інвестицій в банку (в сучасних умовах
>10%). У наведеному прикладі рентабельність власного капіталу в
звітному році складає 12,2% проти 3,8% збитків у базовому періоді,
що є позитивним, засвідчує підвищення ділової активності на
підприємстві. Цьому сприяло збільшення частки власних коштів в
обороті і на його основі робочого капіталу.
3.7. Загальна оцінка фінансового стану підприємства, що
аналізується. З даних табл. 2 видно, що підприємство в періоді, що
аналізується, мало достатньо власного капіталу (79,3% в сукупному
капіталі на кінець звітного року). Наявний власний капітал дає
можливість залучити в оборот щонайменше 447,5 тис. грн. зовнішніх
інвестицій (895 : 2). Фактично залучено 233 тис. грн., тобто ця
можливість ним використана лише на 52,0% (0,26 х 100 / 0,5). Власний капітал в базовому періоді був розміщений
неефективно. Він вкладений в основному в необоротні активи.
Інвестиції в оборотні засоби складали лише 22 тис. грн., або 2,9%
власного капіталу. За два наступних періоди збільшився пайовий
капітал і нерозподілений прибуток (дод. 1), за рахунок яких зросла
величина власних оборотних коштів з 22 до 185 тис. грн., а частка
робочого капіталу в оборотних активах підвищилась з 7,7% в
базовому періоді до 44,3% у звітному періоді, поточна ліквідність
боргових зобов'язань з 1,083 до 1,794 раза. Таким чином
ефективність роботи підприємства підвищилась: зросла
рентабельність обороту, сукупного і власного капіталу, збільшилась
фондовіддача активів, фінансовий стан підприємства за минулий і
звітний періоди покращився. Для подальшого зміцнення фінансового стану підприємству
необхідно: - збільшити частку власних коштів в обороті до >=50%; - оптимізувати структуру активів шляхом збільшення величини і
частки оборотних активів за рахунок власних і зовнішніх джерел
оборотних коштів; - підвищувати фондовіддачу і рентабельність активів; - раціонально використовувати чистий прибуток, забезпечити
його реінвестування на поповнення власних оборотних коштів і
оновлення матеріально-технічної бази.
3.8. Матеріали аналізу фінансового стану за переліком
обчислених показників, наведених у табл. 1, дозволяють дати
загальну оцінку фінансового стану підприємства та ефективності
його функціонування. Аналіз і оцінка фінансового стану
підприємства за вказаним переліком показників не пов'язаний з
використанням великої інформаційної бази, не вимагає великих
витрат часу і може розцінюватися як експрес-аналіз. Наявність даних за кілька років (періодів) засвідчує ділову
активність підприємства в динаміці, позитивні і негативні сторони
фінансово-господарської діяльності, дає можливість миттєво оцінити
фінансовий стан, сприяє пошуку резервів і шляхів його зміцнення.
Тому фінансовому менеджеру доцільно накопичувати ряди динаміки
показників оцінки фінансового стану за 3, 5 і 10 років.
3.9. Аналіз фінансового стану підприємства залежно від
поставленої мети може проводитися й за допомогою вужчого кола
показників. Наприклад, при оцінці платоспроможності підприємства
достатньо використати показники за N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; при
оцінці ліквідності зобов'язань - N 4, 5, 6, 7, 8, 9; при оцінці
ефективності функціонування підприємства - N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12 і таке інше.
3.10. Наявність цифрових даних за рекомендованим переліком
показників дає можливість миттєво зорієнтуватися у змінах, що
відбулися в звітному періоді в порівнянні з минулими періодами з
тим, щоб прийняти відповідні управлінські рішення. Показники загальної оцінки фінансового стану підприємства
дають також можливість визначити потребу в поглибленому факторному
аналізі окремих сторін фінансово-господарської діяльності. Ними
можуть бути: - склад і структура розміщення та ефективність використання
капіталу; - склад і структура необоротних активів та ефективність їх
використання; - джерела формування та ефективність використання оборотних
коштів; - фінансові результати; - дебіторська і кредиторська заборгованість; - рух грошових потоків тощо.
3.11. Поглиблений аналіз деталізує чинники впливу на зміну
показників загальної оцінки фінансового стану, націлює на
прийняття конкретних управлінських рішень щодо фінансової
стабілізації підприємства.
4. Поглиблений факторний аналіз

фінансового стану підприємства
4.1. Мета поглибленого аналізу - деталізований факторний
аналіз і оцінка структурних змін майнового і фінансового стану
підприємства та можливостей його розвитку на перспективу. Він
конкретизує і доповнює експрес-аналіз, дає можливість всебічно
оцінити фінансовий стан суб'єкта господарювання, пооб'єктно
виявити внутрішньогосподарські резерви, визначити шляхи та
прийняти управлінські рішення щодо їх використання. Ступінь
деталізації залежить від уміння, мети і бажання аналітика. В цих методичних рекомендаціях зосереджується увага на таких
об'єктах, що потребують детального вивчення: склад і структура активів і пасивів балансу підприємства; структура власного капіталу; розміщення власного капіталу та довгострокових залучених
коштів; стан і ефективність використання основних фондів та інших
необоротних активів; оборотні засоби та джерела їх формування; тривалість операційного циклу; дебіторська і кредиторська заборгованість; фінансові результати; рух грошових потоків; ділова активність. Перелік об'єктів аналізу може бути розширеним за бажанням
аналітика або керівника підприємства.
4.2. Аналіз складу і структури активів і пасивів
підприємства. Фінансова стійкість підприємства значною мірою
залежить від величини і частки власного капіталу в сукупному
капіталі та раціональності його розміщення в активах. Оскільки в
процесі функціонування підприємства величина і склад активів та
джерел їх формування змінюється, то для отримання загальної уяви
про якість цих змін в часі необхідно провести вертикальний і
горизонтальний аналіз активів і пасивів. Склад і структура активів і пасивів підприємства дає
узагальнену вартісну характеристику активів та джерел їх
формування (табл. 3). Аналіз може проводитися за групами активів і
пасивів балансу або більш деталізовано за бажанням аналітика. У
наведеній нижче таблиці в кожному розділі балансу виділені основні
статті, які якісно доповнюють характеристику економічного
потенціалу. При складанні таблиці врахована також потреба в
окремих показниках при розробці фінансового плану. Аналізуючи склад і структуру активів, необхідно звернути
увагу на зміну: питомої ваги необоротних і оборотних активів. Доцільно зауважити, що для забезпечення належної фондовіддачі
необоротних активів оборотні активи повинні складати не менше 40%
в активах підприємства; величини і темпів зростання (зниження) активів як в цілому,
так і за основними їх складовими. З урахуванням названих чинників можна зробити висновки про
якісні зміни, що відбулися у майновому стані підприємства,
прийняти необхідні управлінські рішення на майбутнє. Так, з даних табл. 3 видно, що в підприємстві, діяльність
якого аналізується, структура активів у звітному році у порівнянні
з базовим періодом покращилась: збільшилась частка оборотних
активів з 27,9 до 37,1 пункта, зокрема запасів товарів - з 18,2 до
29,4 пункта, тим самим створені передумови для більш повного
використання основних засобів і матеріально-технічної бази в
цілому. Позитивним є те, що активи підприємства у звітному році в
порівнянні з минулим роком збільшились на 11,4% і збереглась
тенденція випереджаючого темпу росту оборотних активів над темпами
росту необоротних активів (113,6 і 110,1% відповідно). Наведені
дані засвідчують якісні зміни у структурі активів, майнового стану
підприємства. Підприємству необхідно продовжити роботу щодо
оптимізації структури активів з метою підвищення ефективності їх
використання.
Таблиця 3
Склад і структура

активів і пасивів підприємства

(станом на 31 грудня)
------------------------------------------------------------------ Показники | Базовий | Минулий | Звітний | Звітний | | рік | рік | рік | рік в % до | |------------+------------+------------+-------------| | сума,|% до | сума,|% до | сума,|% до | базо- |мину-| | тис. |під- | тис. |під- | тис. |під- | вого |лого | | грн. |сумку| грн. |сумку| грн. |сумку| року |року | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| АКТИВ | 742 |72,1 | 645 |63,7 | 710 |62,9 | 95,7 |110,1| 1. Необоро-| | | | | | | | | тні активи | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.1. | 701 |68,1 | 562 |55,4 | 607 |53,8 | 86,6 |108,0| Основні | | | | | | | | | засоби | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2. Оборотні| 287 |27,9 | 368 |36,3 | 418 |37,1 |145,6 |113,6| активи | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2.1. | 32 | 3,1 | 17 | 1,7 | 19 | 1,7 | 59,4 | 11,8| Виробничі | | | | | | | | | запаси | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2.2. Товари| 187 |18,2 | 268 |26,5 | 332 |29,4 | 77,5 | 23,9| -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2.3. | 36 | 3,5 | 16 | 1,6 | 13 | 1.2 | 36,1 | 81,3| Дебіторська| | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ність за | | | | | | | | | товари, | | | | | | | | | роботи, | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 3. Витрати | - | - | - | - | - | - | - | - | майбутніх | | | | | | | | | періодів | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| Баланс | 1029 |100,0| 1013 |100,0| 1128 |100,0|109,6 |111,4| -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| ПАСИВ | 764 |74,2 | 754 |74,4 | 895 |79,3 |117,1 |118,7| 1. Власний | | | | | | | | | капітал | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.1. | 631 |61,3 | 547 |54,0 | 590 |52,3 | 93,5 |107,9| Статутний | | | | | | | | | капітал | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.2. | 152 |14,8 | 139 |13,7 | 186 |16,3 |122,4 |133,8| Пайовий | | | | | | | | | капітал | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.3. | (29) |(2,8)| 58 | 5,7 | 109 | 9,7 | - |187,9| Нерозподі- | | | | | | | | | лений | | | | | | | | | прибуток | | | | | | | | | (непокритий| | | | | | | | | збиток) | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2. Забезпе-| - | - | - | - | - | - | - | - | чення | | | | | | | | | наступних | | | | | | | | | витрат і | | | | | | | | | платежів | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 3. Довгост-| - | - | - | - | - | - | - | - | рокові | | | | | | | | | зобов'язан-| | | | | | | | | ня | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 4. Поточні | 265 |25,8 | 259 |25,6 | 233 |20,7 | 87,9 | 90,0| зобов'язан-| | | | | | | | | ня | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 4.1. | 20 | 1,9 | 40 | 4,0 | 45 | 4,0 |225,0 |112,5| Короткост- | | | | | | | | | рокові | | | | | | | | | кредити | | | | | | | | | банків | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 4.2. | 198 |19,2 | 175 |17,3 | 134 |11,9 | 67,7 | 76,6| Кредиторсь-| | | | | | | | | ка | | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ність за | | | | | | | | | товари, | | | | | | | | | роботи, | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 4.3. | 17 | 1,6 | 19 | 1,9 | 26 | 2,3 |152,9 |136,8| Заборгова- | | | | | | | | | ність з | | | | | | | | | оплати | | | | | | | | | праці | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 5. Доходи | - | - | - | - | - | - | - | | майбутніх | | | | | | | | | періодів | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| Баланс | 1029 |100,0| 1013 |100,0| 1128 |100,0|109,6 |111,4| -----------------------------------------------------------------
В процесі аналізу складу і структури пасивів підприємства
слід звернути увагу на зміну: величини і питомої ваги власного капіталу у сукупному
капіталі як в цілому, так за основними його складовими; темпів зростання (зниження) величини власного капіталу в
порівнянні з темпами зростання (зниження) величини необоротних
активів; складу і питомої ваги довгострокових і поточних зобов'язань; темпів зростання (зниження) величини поточних зобов'язань у
порівнянні з темпами зростання (зниження) величини оборотних
активів. На основі конкретних цифрових даних з урахуванням названих
вище чинників можна зробити висновки про зміни, що відбулися, дати
оцінку фінансового стану підприємства на кінець звітного періоду
та виробити план дій щодо його зміцнення у майбутньому. У наведеному прикладі (табл. 3) склад і структура пасивів за
період, що аналізується, якісно покращились, підвищилась фінансова
незалежність підприємства. Питома вага власного капіталу в сукупному капіталі зросла з
74,2% в базовому періоді до 79,3% - у звітному. Темпи зростання
власного капіталу в минулому і звітному роках в порівнянні з
базовим і минулим роками значно вищі ніж темпи зростання
необоротних активів (117,1 і 118,7% та 95,7 і 110,1% відповідно),
що засвідчує збільшення власного оборотного капіталу і зміцнення
фінансового стану підприємства. Позитивним є те, що темпи зростання статутного капіталу у
порівнянні з темпами зростання величини основних засобів були
такими, що забезпечили на кінець звітного року повне покриття
основних засобів та участь статутного капіталу в фінансуванні
інших активів. Високими темпами збільшувалась величина пайового
капіталу, що є наслідком втілення у життя Програми реформування
власності та засвідчує активну співпрацю підприємства з
пайовиками, зростання інтересу пайовиків до підвищення фінансової
стабільності кооперативного підприємства. Зростання величини і частки оборотних засобів відбулося за
рахунок власних оборотних коштів, тому величина і частка поточних
зобов'язань має тенденцію до зниження. Це засвідчує підвищення ліквідності поточних боргових
зобов'язань, а також нереалізовані можливості щодо додаткового
залучення в оборот зовнішніх інвестицій. Висока питома вага власного капіталу в сукупному капіталі на
кінець звітного року (79,3%) розкриває підприємству можливості
подальшого економічного зростання: збільшення активів і обсягів
діяльності шляхом залучення середньо- і короткострокових кредитів
банку та коштів інших кредиторів, їх реалізація сприятиме
розширенню власного сегменту на ринку товарів і послуг, отриманню
більшого прибутку, зміцненню майнового і фінансового стану
підприємства.
4.3. Аналіз структури власного капіталу. Детальний аналіз
структури і динаміки власних фінансових ресурсів проводиться за
джерелами їх формування (табл. 4). Він дає можливість оцінити: ступінь виконання завдань щодо збільшення (вилучення)
власного капіталу за звітний період; питому вагу і тенденції зростання (зменшення) власного
капіталу за джерелами його формування; забезпеченість підприємства власним капіталом на кінець
звітного періоду. З даних табл. 4 видно, що власний капітал підприємства за
звітний рік у порівнянні з минулим роком збільшився на
141 тис. грн. (895 - 754), або 18,7%, а у порівнянні з базовим
роком - на 131 тис. грн. (895 - 764), або на 17,1%. Позитивним є
те, що його збільшення відбувалося за рахунок таких важливих
джерел, як пайовий капітал та нерозподілений прибуток. При цьому
особливу роль відігравав приріст нерозподіленого прибутку, що
засвідчує економічну ефективність господарської діяльності та
цілеспрямоване використання чистого прибутку на виробничий
розвиток. Темпи зростання власного капіталу вищі за темпи зростання
сукупного капіталу, внаслідок чого збільшилась його частка з
74,2% в базовому періоді до 79,3% у звітному періоді.
Підприємство достатньо забезпечене власним капіталом (>50 %). Фактичні дані про склад власного капіталу на кінець звітного
періоду доцільно співставити з показниками, прогнозованими за
фінансовим планом, і дати оцінку ступеня виконання планових
завдань. Детальну інформацію про зміну власного капіталу за джерелами
його формування дає звіт про власний капітал (додаток до
П(С)БО 5), форма якого додається (дод. 4). В ньому зазначені
причини змін власного капіталу за звітний період. На його основі
немає потреби складати додаткові аналітичні таблиці, оскільки він
сам нею є. Аналітику потрібно лише провести детальний перегляд
даних звіту по вертикалі і горизонталі, визначити чинники впливу
на кожен вид капіталу, дати їм оцінку, зробити висновки на
майбутнє. Так, з додатку 4 видно, що статутний капітал підприємства
збільшився в звітному році на 43 тис. грн. за рахунок
нерозподіленого прибутку, що при недостатності власних оборотних
коштів є позитивним. Аналогічно здійснюється перегляд та оцінка
чинників впливу на зміну залишків власного капіталу за всіма
наявними джерелами. Враховуючи той факт, що основним джерелом
зростання власного капіталу в результаті господарської діяльності
має бути чистий прибуток, то особливу увагу слід приділити
використанню нерозподіленого прибутку по вертикалі (гр. 8, дод. 4)
і перевірити, чи дотримується підприємство статутних вимог щодо
розподілу прибутку, чи враховується фінансовий стан підприємства,
чи задовольняються зобов'язання перед власниками капіталу тощо; та
чистому прибутку (код ряд. 130) по горизонталі. Не менш важливо
звернути увагу на списання невідшкодованих збитків (код ряд. 260).
З врахуванням даних табл. 4 і звіту про власний капітал необхідно
виробити управлінські рішення щодо зміни величини і структури
власного капіталу у наступному періоді.
4.4. Аналіз структури розміщення власного капіталу і
довгострокових залучених коштів. Він проводиться з метою оцінки
структури інвестицій на формування необоротних активів та
достатності власних оборотних коштів для участі у формуванні
оборотних активів, щоб забезпечити платоспроможність і
кредитоспроможність підприємства (табл. 5).
Таблиця 4
Структура і динаміка власного капіталу

підприємства (станом на 31 грудня)
----------------------------------------------------------------- Показники | Базовий | Минулий | Звітний | Звітний | | рік | рік | рік | рік в % до | |------------+------------+------------+-------------| | сума,|% до | сума,|% до | сума,|% до | базо- |мину-| | тис. |під- | тис. |під- | тис. |під- | вого |лого | | грн. |сумку| грн. |сумку| грн. |сумку| року |року | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1. | 631 |82,6 | 547 |72,6 | 590 |65,9 | 93,5 |107,9| Статутний | | | | | | | | | капітал | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2. Пайовий| 152 |19,9 | 139 |18,4 | 186 |20,8 | 122,4 |133,8| капітал | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 3. | 10 | 1,3 | 10 | 1,3 | 10 | 1,1 | 100,0 |100,0| Додатковий| | | | | | | | | капітал | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 4. | (29) |(3,8)| 58 | 7,7 | 109 |12,2 | - |187,9| Нерозподі-| | | | | | | | | лений | | | | | | | | | прибуток | | | | | | | | | (непок- | | | | | | | | | ритий | | | | | | | | | збиток) | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| Разом | 764 |100,0| 754 |100,0| 895 |100,0| 117,1 |118,7| власного | | | | | | | | | капіталу | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 5. | 1029 |100,0| 1013 |100,0| 1128 |100,0| 109,6 |111,4| Сукупний | | | | | | | | | капітал | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 6. Частка | x |74,2 | x |74,4 | x |79,3 | x | x | власного | | | | | | | | | капіталу в| | | | | | | | | сукупному | | | | | | | | | капіталі | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Структура розміщення власного

капіталу і довгострокових залучених коштів

підприємства (станом на 31 грудня)
------------------------------------------------------------------ Показники | Базовий | Минулий | Звітний | Звітний | | рік | рік | рік | рік в % до | |------------+------------+------------+--------------| | сума,|% до | сума,|% до | сума,|% до | базо- |мину- | | тис. |під- | тис. |під- | тис. |під- | вого | лого | | грн. |сумку| грн. |сумку| грн. |сумку| року | року | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 1. Власний| 764 |100,0| 754 |100,0| 895 |100,0| 117,1 |118,7 | капітал | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | Забезпече-| | | | | | | | | ння | | | | | | | | | наступних | | | | | | | | | витрат і | | | | | | | | | платежів | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | Довгост- | | | | | | | | | рокові | | | | | | | | | зобов'яза-| | | | | | | | | ння | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 4. Доходи | - | - | - | - | - | - | - | - | майбутніх | | | | | | | | | періодів | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| Разом | 764 |100,0| 754 |100,0| 895 |100,0| 117,1 |118,7 | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 5. З них | | | | | | | | | розміщено:| | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 5.1. В не-| 742 |97,1 | 645 |85,5 | 710 |79,3 | 95,7 |110,1 | оборотних | | | | | | | | | активах | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| 5.2. В | 22 | 2,9 | 109 |14,5 | 185 |20,7 | 840,9 |169,7 | оборотних | | | | | | | | | активах | | | | | | | | | ----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+------| Разом | 764 |100,0| 754 |100,0| 895 |100,0| 117,1 |118,7 | -----------------------------------------------------------------
З даних табл. 5 видно, що із збільшенням величини власного
капіталу структура розміщення його в активах покращилася -
збільшилась величина власних коштів в обороті, підвищилась їх
мобільність. На величину власних оборотних коштів сформований
робочий капітал, підвищена платоспроможність і кредитоспроможність
підприємства. Фактичну наявність власних коштів в обороті необхідно
співставити зі встановленим нормативом (звіт форми N 1-ФП). При
негативному (від'ємному) відхиленні необхідно встановити причини
невиконання планових завдань та вжити заходів щодо припинення
вилучення власних коштів з обороту та подальшого їх нарощування. Підприємству, що аналізується, слід також звернути увагу на
малу частку власного капіталу в обороті - всього 20,7% при
оптимальній її величині 40 - 60%. Підприємству надалі треба
мобілізувати внутрішні джерела збільшення власних фінансових
ресурсів (додаткові пайові внески, реалізація майна, що не
використовується, збільшення нерозподіленого прибутку тощо) і
направляти їх на формування оборотних активів.
4.5. Аналіз і оцінка стану та ефективності використання
основних фондів й інших необоротних активів. Необоротні активи
складають вагому частку майна підприємства, їх величина, стан і
ефективність використання суттєво впливають на фінансовий стан
підприємства. Тому оцінка стану та ефективності використання
необоротних активів є важливим етапом аналізу. Основні фонди - важлива складова необоротних активів. У
підприємства, діяльність якого аналізується, їх частка за
залишковою вартістю на кінець звітного періоду становить 85,5%
(607 х 100 : 710). В основні фонди вкладено власний капітал за
первісною їх вартістю у сумі 913 тис. грн. Цей капітал повинен
окупитися протягом нормативного строку окупності капітальних
інвестицій. Іншими словами, на величину вилученого в основні фонди
власного капіталу підприємство протягом нормативної окупності
повинне отримати чистого прибутку в еквівалентному розмірі.
Недоотримання необхідного прибутку ускладнює процес оновлення і
розвитку матеріально-технічної бази, відбувається процес
морального її старіння, знижується конкурентоспроможність
підприємства з усіма її наслідками. Аналіз виробничих основних фондів включає такі етапи: оцінка забезпеченості підприємства основними фондами; оцінка стану основних фондів; оцінка ефективності використання основних фондів. Основні показники оцінки основних фондів наведені в табл. 6
та табл. 7. Дані табл. 7 дають можливість простежити зміну основних
показників оцінки основних фондів за період, який аналізується,
виявити тенденції зростання або зниження і розробити стратегію
управління капіталом, вкладеним в основні фонди, на перспективу. У наведеному прикладі прослідковується зниження коефіцієнта
вартості основних фондів в активах, що свідчить про збільшення
частки оборотних активів, які сприятимуть більш повному
використанню основних фондів. Тенденція зростання характерна для коефіцієнта придатності
основних фондів, що є наслідком списання зношених основних фондів
та випереджуючого темпу зростання коефіцієнта оновлення основних
фондів над коефіцієнтом їх вибуття, яке мало місце у звітному році
(0,066 і 0,012). Показники фондовіддачі і рентабельності основних
фондів за минулий і звітний роки також підвищились. З наведеного випливає, що підприємство підвищило рівень
управління ефективністю використання власного капіталу, вкладеного
в основні фонди. Для поглибленого аналізу ефективності використання основних
фондів, пошуку резервів і шляхів її підвищення використовують
також низку показників, які характеризують ефективність
використання усіх або частки основних фондів під впливом певних
чинників.
Таблиця 6
Показники оцінки основних фондів
------------------------------------------------------------------ N | Назва показників | Методика обчислення | з/п | | | ----+--------------------------+--------------------------------| 1 | 2 | 3 | ----+--------------------------+--------------------------------| 1. |Показники оцінки | Фм = (ОФ)/(О), | |забезпеченості |де ОФ - середньорічна | |підприємства основними |величина основних фондів за | |фондами (ОФ) |первісною вартістю; | ----+--------------------------|О - оборот з реалізації продук- | 1.1 |Фондомісткість (Фм) |ції (товарів, робіт, послуг) за | |обороту з реалізації |рік | |продукції (товарів, робіт,| | |послуг) | | ----+--------------------------+--------------------------------| 1.2.|Фондоозброєність (Фз) | Фз = ОФ/Чп, | | |де Чп - середньоспискова | | |чисельність працівників | ----+--------------------------+--------------------------------| 1.3.|Коефіцієнт вартості | Ква = ОФз / АБ, | |основних фондів в активах |де ОФз - залишкова вартість | |підприємства (Ква) |основних фондів; | | |АБ - підсумок активів балансу | ----+--------------------------+--------------------------------| 2. |Показники оцінки стану | Кзн = Зоф / ОФ, | |основних фондів |де Зоф - знос основних фондів | ----+--------------------------| | 2.1.|Коефіцієнт зносу основних | | |фондів (Кзн) | | ----+--------------------------+--------------------------------| 2.2.|Коефіцієнт придатності |Кп = ОФз / ОФ, або Кп = 1 - Кзн | |основних фондів (Кп) | | ----+--------------------------+--------------------------------| 2.3.|Коефіцієнт оновлення | Кон = ОФн, ОФ | |основних фондів (Кон) | 1 | | |де ОФн - первісна вартість | | |введених в дію основних | | |фондів за рік; | | |ОФ - первісна вартість | | | 1 | | |основних фондів на кінець року | ----+--------------------------+--------------------------------| 2.4.|Коефіцієнт вибуття | Кв = ОФв ОФo, | |основних фондів (Кв) |де ОФв - первісна вартість | | |вибулих основних фондів за рік; | | |ОФo - первісна вартість | | |основних фондів на початок року | ----+--------------------------+--------------------------------| 2.5.|Коефіцієнт приросту | Кпр = Кон - Кв, | |основних фондів (Кпр) |де Кон - коефіцієнт оновлення; | | |Кв - коефіцієнт вибуття ОФ | ----+--------------------------+--------------------------------| 3. |Показники оцінки | ФВ = О/ОФ, | |ефективності використання | | |основних фондів | | ----+--------------------------| | 3.1.|Фондовіддача основних | | |фондів (ФВ) | | ----+--------------------------+--------------------------------| 3.2.|Рентабельність основних | ФР = ЧП/ОФ, | |фондів (ФР) |де ЧП - чистий прибуток за рік | ----+--------------------------+--------------------------------| 3.3.|Інтегральний показник | ------- | |економічної ефективності | Іе = \|ФВ x ФР | |основних фондів (Іе) | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Основні показники оцінки

основних фондів підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Базо- |Минулий|Звіт- | Показники | з/п | | вий | рік | ний |звітного року | | | рік | | рік | в % до: | | | | | |--------------| | | | | |базо- | мину- | | | | | | вого | лого | | | | | | року | року | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 1. |Показники оцінки | | | | | | |забезпеченості | | | | | | |підприємства основними| | | | | | |фондами: | | | | | | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 1.1.|Фондомісткість |0,461 | 0,300 |0,290 | 62,9 | 96,7 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 1.2.|Фондоозброєність |12,10 | 9,08 | 9,60 | 79,3 | 105,7 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 1.3.|Коефіцієнт вартості |0,681 | 0,555 |0,538 | 79,0 | 96,9 | |основних фондів в | | | | | | |активах підприємства | | | | | | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 2. |Показники оцінки стану| | | | | | |основних фондів: | | | | | | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 2.1.|Коефіцієнт зносу |0,389 | 0,348 |0,335 | 86,1 | 96,3 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 2.2.|Коефіцієнт придатності|0,611 | 0,652 |0,665 |108,8 | 101,9 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 2.3.|Коефіцієнт оновлення | - | 0,010 |0,066 | - | 660 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 2.4.|Коефіцієнт вибуття |0,163 | 0,256 |0,012 | 7,4 | 4,7 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 2.5.|Коефіцієнт приросту |-0,163|-0,246 |0,054 |133,1 | 122,0 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 3. |Показники оцінки | | | | | | |ефективності | | | | | | |використання основних | | | | | | |фондів: | | | | | | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 3.1.|Фондовіддача, грн. | 2,17 | 3,33 | 3,45 |159,1 | 103,6 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 3.2.|Рентабельність, % |-2,53 | 6,72 |11,94 |572,6 | 117,7 | ----+----------------------+------+-------+------+------+-------| 3.3.|Інтегральний показник |-2,34 | 4,73 | 6,42 |374,2 | 135,7 | |економічної | | | | | | |ефективності | | | | | | -----------------------------------------------------------------
До таких показників належать: фондовіддача і прибуток на 1 кв.м площі приміщень (торгівлі,
промисловості, інших галузей діяльності), на одне місце на
підприємствах ресторанного господарства тощо; фондовіддача і прибуток на 1 грн., або 1000 грн. активної і
пасивної частини основних фондів; коефіцієнти екстенсивного й інтенсивного навантаження на
одиницю виробничої потужності (машини, устаткування) тощо. Не менш важливо звернути увагу на ефективність використання
інших необоротних активів, аналіз яких проводять за методикою,
аналогічною аналізу основних фондів.
4.6. Аналіз оборотних засобів та джерел їх формування. На
фінансову стійкість підприємства значною мірою впливають склад і
структура оборотних засобів і оборотних коштів та ефективність їх
використання. Дані табл. 8 дають можливість проаналізувати зміни у складі і
структурі оборотних засобів і оборотних коштів, оцінити їх вплив
на фінансовий стан підприємства і прийняти управлінські рішення
щодо його зміцнення. Так, в підприємстві, що аналізується, оборотні засоби на
кінець звітного періоду в порівнянні з базовим періодом
збільшились на 131 тис. грн. (418 - 287), або на 45,6%, зросла
частка запасів товарів на 14,2 пункта (79,4 - 65,2) і частка
непланових (ненормованих) оборотних активів на 1,7 пункта
(7,9 + 5,0 - 9,8 - 1,4). Темпи зростання величини оборотних
засобів (145,6%) вищі за темпи зростання обороту від реалізації
продукції (126,5%). Це свідчить про насиченість мережі
підприємств оборотними активами і сповільнення оборотності
оборотних засобів. Оскільки у базовому періоді запаси планових
оборотних засобів були нижчими від нормативу, то сповільнення їх
оборотності на перших етапах є правомірним. У порівнянні з минулим
роком різниця в темпах їх росту помітно зменшилась. Структура джерел формування оборотних засобів значно
покращилася: зросла частка власних оборотних коштів на 36,6 пункта
(44,3 - 7,7), позичок банку - на 3,8 пункта (10,8 - 7,0),
відповідно зменшилась частка залучених коштів інших кредиторів. Це
сприяло насиченню мережі підприємств товарами, зниженню
витратомісткості обороту і підвищенню рентабельності операційної
діяльності. Темпи росту прибутку значно вищі від темпів росту
обороту з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і
оборотних засобів, що є позитивним. Ефективність використання оборотних коштів характеризується
показниками, вказаними в табл. 9 та табл. 10. За даними табл. 10 середня величина оборотних засобів у
звітному році в порівнянні з базовим роком збільшилася на 87,7%.
Темпи зростання оборотних засобів випереджають темпи зростання
обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Це
спричинило сповільнення їх оборотності та зниження фондовіддачі. У
той же час більш повна насиченість торгової мережі товарами
сприяла зростанню обороту та підвищенню рентабельності оборотних
коштів. Темпи зростання рентабельності значно вищі від темпів
зростання середньої величини оборотних засобів, що є позитивним.
Таблиця 8
Склад і структура оборотних засобів

і оборотних коштів підприємства

(станом на 31 грудня)
------------------------------------------------------------------ Показники | Базовий | Минулий | Звітний | Звітний | | рік | рік | рік | рік в % до | |------------+------------+------------+-------------| | сума,|% до | сума,|% до | сума,|% до | базо- |мину-| | тис. |під- | тис. |під- | тис. |під- | вого |лого | | грн. |сумку| грн. |сумку| грн. |сумку| року |року | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1. Оборотні| | | | | | | | | засоби | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.1. | 32 |11,1 | 17 | 4,6 | 19 | 4,6 | 59,4 |111,8| Виробничі | | | | | | | | | запаси | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.2. Товари| 187 |65,2 | 268 |72,8 | 332 |79,4 | 175,5 |123,9| -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.3. | 36 |12,5 | 16 | 4,4 | 13 | 3,1 | 36,1 | 81,3| Дебіторська| | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ність за | | | | | | | | | товари, | | | | | | | | | роботи, | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.4. | 28 | 9,8 | 45 |12,2 | 33 | 7,9 | 117,9 | 73,3| Дебіторська| | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ність за | | | | | | | | | розрахунка-| | | | | | | | | ми | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.5. | 4 | 1,4 | 22 | 6,0 | 21 | 5,0 | 525,0 | 95,5| Грошові | | | | | | | | | кошти та їх| | | | | | | | | еквіваленти| | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 1.6. Інші | - | | - | | - | | | | оборотні | | | | | | | | | активи | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| Разом | 287 |100,0| 368 |100,0| 418 |100,0| 145,6 |113,6| -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2. Оборотні| | | | | | | | | кошти | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2.1 Власні | 22 | 7,7 | 109 |29,6 | 185 |44,3 | 840,9 |169,7| кошти | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2.2. | 20 | 7,0 | 40 |10,9 | 45 |10,8 | 225,0 |112,5| Короткост- | | | | | | | | | рокові | | | | | | | | | кредити | | | | | | | | | банку | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 2.3. | 245 |85,3 | 219 |59,5 | 188 |49,9 | 76,7 | 85,8| Залучені | | | | | | | | | кошти інших| | | | | | | | | кредиторів | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| Разом | 287 |100,0| 368 |100,0| 418 |100,0| 145,6 |113,6| -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 3. Дохід |024900| x | 2874 | x | 3151 | x | 126,5 |109,6| (виручка) | | | | | | | | | від | | | | | | | | | реалізації | | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | (товарів, | | | | | | | | | робіт, | | | | | | | | | послуг) | | | | | | | | | -----------+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----| 4. | 3 | x | 77 | x | 158 | x | 52,7 |205,2| Операційний| | | | | | | раза | | прибуток | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Оскільки основна частина оборотних активів припадає на
планові оборотні засоби, пов'язані з операційним циклом (у
наведеному прикладі на кінець звітного періоду вони складають
92,1%, табл. 8), то подальше дослідження ефективності
використання оборотних коштів доцільно провести шляхом аналізу
тривалості операційного циклу за його складовими елементами.
4.7. Аналіз тривалості операційного циклу підприємства.
Операційний цикл характеризує період між придбанням запасів для
здійснення діяльності підприємства та отриманням коштів від
реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
Складові операційного циклу - це планові (нормовані) оборотні
засоби. Тривалість операційного циклу (ТОЦ) складається із часу
перебування оборотних коштів у складових елементах операційного
циклу за період (рік, квартал), що аналізується, виражена в днях.
Вона може бути виражена за формулою:
ТОЦ = ВЗ : Од + НВ : Од + ГП : Од + ТЗ : Од + ДЗ : Од + ІОЗ : Од,
де ВЗ - середні виробничі запаси, тис. грн.
(ВЗ : Од - середні виробничі запаси в днях); НВ - середні залишки незавершеного виробництва, тис. грн.; ГП - середні запаси готової продукції, тис. грн.; ТЗ - середні запаси товарів, тис. грн.; ДЗ - середня величина дебіторської заборгованості за товари,
роботи і послуги, тис. грн.; ІОЗ - середня величина інших планових оборотних засобів (які
за потребою можуть бути розшифровані поелементно згідно даних
балансу), тис. грн.; Од - одноденний оборот від реалізації продукції (товарів,
робіт і послуг), тис. грн.
У наведеному прикладі складовими операційного циклу є час
перебування оборотних коштів у виробничих запасах, товарах,
дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги; грошових
коштах та їх еквівалентах (табл. 8 і дод. 1). Тривалість
операційного циклу за періодами характеризується даними табл. 11.
Таблиця 9
Показники ефективності використання

оборотних коштів підприємства
------------------------------------------------------------------ N з/п| Назва показників | Методика обчислення | -----+------------------------+---------------------------------| 1 | 2 | 3 | -----+------------------------+---------------------------------| 1. |Фондовіддача оборотних | ФВоз = О/ОЗ, | |засобів (ФВоз) |де О - оборот з реалізації | | |продукції (товарів, робіт, | | |послуг) за рік; | | |ОЗ - середньорічна величина | | |оборотних засобів | | |*_При цьому ОЗ = ОК; | | |ОК - оборотні кошти | -----+------------------------+---------------------------------| 2. |Рентабельність оборотних| Рок = По х 100/ОК, | |коштів (Рок) |де По - прибуток від | | |операційної діяльності. | -----+------------------------+---------------------------------| 3. |Коефіцієнт оборотності | Кооз = О/ОЗ | |оборотних засобів (Кооз)| | -----+------------------------+---------------------------------| 4. |Коефіцієнт | Кзоз = ОЗ/О | |завантаженості обороту | | |оборотними засобами | | |(Кзоз) | | -----+------------------------+---------------------------------| 5. |Оборотність оборотних | Од = ОЗ : О/Д = ОЗ х Д/О, | |засобів в днях (Од) | або Од = Д/Кооз, | | |де Д - кількість днів у періоді. | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Середньорічна величина оборотних засобів визначається за
формулою середньої хронологічної величини, вирахованої з
моментного ряду даних бухгалтерських балансів за період, що
розглядається (рік), за формулою:
-- ОЗо ОЗн --

О3 = | _____+ ОЗ + ОЗ + ... _____ | : (Н-1), | 2 1 2 2 | -- --
де ОЗо,...ОЗн - залишки оборотних засобів на кінець кожного
кварталу, року; н - число періодів, з яких обчислюється середня величина.
Таблиця 10
Показники ефективності використання

оборотних коштів підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Базовий|Минулий|Звітний| Звітний рік в % | з/п| | рік | рік | рік | до: | | | | | |-----------------| | | | | |базового|минулого| | | | | | року | року | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 1. |Фондовіддача | 11,74 | 8,55 | 7,92 | 67,5 | 92,6 | |оборотних засобів,| | | | | | |грн. | | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 2. |Рентабельність | 1,42 | 22,92 | 39,70 |28 разів| 173,2 | |оборотних коштів, | | | | | | |% | | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 3. |Коефіцієнт | 11,7 | 8,6 | 7,9 | 67,5 | 92,0 | |оборотності | | | | | | |оборотних засобів,| | | | | | |разів | | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 4. |Коефіцієнт | 0,085 | 0,117 | 0,126 | 148,2 | 107,7 | |завантаженості | | | | | | |обороту, грн. | | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 5. |Оборотність | 30,7 | 42,1 | 45,5 | 148,2 | 108,1 | |оборотних засобів | | | | | | |в днях | | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 6. |Вихідні дані: | | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 6.1|Середньорічна | 212 | 336 | 398 | 187,7 | 118,5 | |величина оборотних| | | | | | |засобів, тис. грн.| | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 6.2|Оборот з | 2490 | 2874 | 3151 | 126,5 | 109,6 | |реалізації | | | | | | |продукції | | | | | | |(товарів, робіт, | | | | | | |послуг), тис. грн.| | | | | | ---+------------------+-------+-------+-------+--------+--------| 6.3|Прибуток від | 3 | 77 | 158 | 52,7 | 205,2 | |операційної | | | | раза | | |діяльності, | | | | | | |тис. грн. | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Тривалість операційного циклу

за складовими елементами планових оборотних

засобів підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Назва |Оборотність у днях в:|Планова |Відхилення оборот- | з/п|оборотних| |оборот- |ності звітного року| | активів | | ність | від оборотності | | |---------------------|звітного|-------------------| | |базо- | мину- |звіт- | року, |плано-|базо- |мину-| | | вому | лому | ному | дні | вої | вого |лого | | | році | році | році | | | року |року | ---+---------+------+-------+------+--------+------+------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+---------+------+-------+------+--------+------+------+-----| 1. |Виробничі| 4,1 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | -0,7 | -1,8 |-0,5 | |запаси | | | | | | | | ---+---------+------+-------+------+--------+------+------+-----| 2. |Товари | 17,3 | 26,4 | 29,8 | 30,0 | -0,2 |+12,5 |+3,4 | ---+---------+------+-------+------+--------+------+------+-----| 3. |Дебітор- | 5,1 | 3,7 | 3,0 | 3,5 | -0,5 | -2,1 |-0,7 | |ська за- | | | | | | | | |боргова- | | | | | | | | |ність за | | | | | | | | |товари, | | | | | | | | |роботи, | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | ---+---------+------+-------+------+--------+------+------+-----| 4. |Грошові | 0,4 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | +0,2 | +1,3 |-0,4 | |кошти | | | | | | | | ---+---------+------+-------+------+--------+------+------+-----| |Разом | 26,9 | 35,0 | 36,8 | 38,0 | -1,2 | +9,9 |+1,8 | -----------------------------------------------------------------
З даних табл. 11 видно, що тривалість операційного циклу у
звітному році скоротилась проти плану на 1,2 дня за рахунок
прискорення оборотності (або незаповненого нормативу) виробничих
запасів і запасів товарів, скорочення терміну інкасації
дебіторської заборгованості. Одночасно дещо сповільнилась
оборотність грошових коштів. У порівнянні з минулим і базовим
періодами тривалість операційного циклу зросла в основному за
рахунок сповільнення оборотності товарів у зв'язку з розширенням
їх асортименту, що позитивно вплинуло на рентабельність оборотних
коштів (табл. 10, р. 2). Аналіз оборотності складових елементів оборотних засобів дає
можливість виробити необхідну стратегію управління оборотними
засобами і оборотними коштами.
4.8. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. В
умовах, коли дебіторська і кредиторська заборгованість займає
значну питому вагу в оборотних засобах і оборотних коштах, а
платіжна криза залишається ще достатньо гострою, аналізу стану
дебіторської і кредиторської заборгованості треба приділити
належну увагу. Дебіторська заборгованість - це сума, яку належить отримати
підприємству від покупців і замовників за товари, роботи і послуги
та за іншими розрахунками з юридичними і фізичними особами. Розмір дебіторської заборгованості з товарних операцій
визначається умовами підприємства щодо розрахунків зі своїми
клієнтами. Це безвідсоткова позика клієнтам, яка сприяє збільшенню
обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і прибутку,
з одного боку, та вимагає додаткового залучення в оборот коштів
(на заміщення вилучених у дебіторську заборгованість) і породжує
можливість виникнення безнадійних боргів і втрат, - з другого. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, за
виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх
розрахунків та інших поточних розрахунків засвідчує можливе
надходження грошових коштів чи взаємне зарахування боргових
зобов'язань у майбутньому за умов дотримання
розрахунково-платіжної дисципліни. На її покриття підприємство
також відволікає власні оборотні кошти або додатково залучає кошти
інших кредиторів. Оскільки дебіторська заборгованість за товари (роботи,
послуги) і за розрахунками з іншими дебіторами збільшує величину
оборотних активів, сповільнює їх оборотність і може призвести до
зменшення кінцевого фінансового результату на вкладений капітал,
то аналізу і оцінці дебіторської заборгованості повинна
приділятись особлива увага. Мета аналізу - встановити якість і ліквідність дебіторської
заборгованості, її вплив на фінансовий стан підприємства та
визначити шляхи підвищення її ефективності. Завдання аналізу: вивчити склад і структуру дебіторської заборгованості та її
зміни в динаміці за період, що аналізується; встановити реальність (правдивість) та імовірність погашення
дебіторської заборгованості; визначити показники якості, ліквідності та оборотності
дебіторської заборгованості; визначити вплив дебіторської заборгованості на фінансовий
стан підприємства; розробити заходи щодо оптимізації величини і частки
дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства. Інформаційне забезпечення: баланс (ф. N 1); примітки до річної фінансової звітності; матеріали аналітичного обліку. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості
передбачає вивчення їх зміни в динаміці (табл. 12). Дані табл. 12 дають можливість проаналізувати величину, склад
і структуру дебіторської заборгованості, її частку в оборотних
активах за період, що аналізується. З даних табл. 12 видно, що величина дебіторської
заборгованості має тенденцію до зменшення, що при одночасному
збільшенні оборотних активів сприяло значному зниженню її частки в
поточних активах (з 22,3% в базовому році до 11,0% у звітному
році).
Таблиця 12
Склад і структура дебіторської заборгованості

та її частка в оборотних активах підприємства

(станом на 31 грудня)
------------------------------------------------------------------ Види | Базовий рік |Минулий рік| Звітний рік | Звітний рік| дебітор- | | | | в % до: | ської |-------------+-----------+-------------+------------| заборгова- |сума, |питома|су- |питома|сума, |питома|базо- |мину-| ності | тис. |вага, |ма, |вага, | тис. |вага, | вого |лого | | грн. | % |тис.| % | грн. | % | року |року | | | |грн.| | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 1. | 36 | 56,3 | 16 | 26,2 | 13 | 28,3 | 36,1 |81,3 | Дебіторська| | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ність за | | | | | | | | | товари, | | | | | | | | | роботи, | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 1.1 | 8 | 12,5 | | | | | | | прострочена| | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 2. | 28 | 43,7 | 45 | 73,8 | 33 | 71,7 |117,9 |73,3 | Дебіторська| | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ність за | | | | | | | | | розрахунка-| | | | | | | | | ми | | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 2.1 із | 28 | 43,7 | 43 | 70,5 | 33 | 71,7 |117,9 |76,7 | внутрішніх | | | | | | | | | розрахунків| | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 3. Разом | 64 |100,0 | 61 |100,0 | 46 |100,0 | 71,9 |75,4 | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 4. Оборотні| 287 |100,0 |368 |100,0 | 418 |100,0 |145,6 |113,6| активи | | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 5. Частка | х | 22,3 | х | 16,6 | х | 11,0 | 49,3 |66,3 | дебіторсь- | | | | | | | | | кої | | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ності в | | | | | | | | | оборотних | | | | | | | | | активах, % | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Якісний склад дебіторської заборгованості покращився:
ліквідована прострочена заборгованість за товари, роботи і
послуги. Але заборгованість із внутрішніх розрахунків ще
залишається високою, що свідчить про неналежну платіжну дисципліну
підзвітних підприємств і структурних підрозділів. Реальність (правдивість) та імовірність погашення
дебіторської заборгованості аналізується за даними аналітичного
обліку, угод, первинних документів, які засвідчують дату
виникнення і величину боргу, обумовлені терміни сплати боргу і
тривалість заборгованості. При цьому слід звернути увагу на
правомірність (реальність) облікової заборгованості, правильність
її оформлення. Якість, ліквідність і оборотність дебіторської заборгованості
характеризується даними про розподіл дебіторської заборгованості
за термінами її виникнення і такими показниками, як: коефіцієнт концентрації дебіторської заборгованості; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; тривалість періоду погашення (інкасації) дебіторської
заборгованості. Розподіл дебіторської заборгованості за термінами її
виникнення необхідно проводити з метою оперативного управління
заборгованістю і запобігання прострочення терміну позивної
давності з усіма його негативними наслідками. Для цього необхідно
завести облік дебіторської заборгованості за термінами її
виникнення. Аналіз стану дебіторської заборгованості за термінами її
виникнення передбачає вивчення зміни величини боргу за строками
виникнення, її реальність та імовірність погашення (табл. 13).
Таблиця 13
Стан розрахунків з дебіторами

підприємства за строками виникнення боргу
------------------------------------------------------------------ N | Назва | Сума | Заборгованість за строками | з/п | дебіторів | боргу, | виникнення | | | грн. |-----------------------------------| | | | до 3-х |від 3-х |від 6-ти| більше | | | |місяців |до 6-ти |до 12-ти| року | | | | |місяців |місяців | | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| 1. |За товари, | 13000 | 10060 | 2200 | 740 | - | |роботи і | | | | | | |послуги | | | | | | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| 1.1.|ТОВ "Мрія" | 3100 | 3100 | - | - | - | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| 1.2 |І т. д. | | | | | | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| 2. |За | 33000 | 21400 | 4670 | 5700 | 1230 | |розрахунками | | | | | | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| 2.1.|Орендар | 800 | 800 | - | - | - | |магазину N 1 | | | | | | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| 2.2.|І т. д. | | | | | | ----+--------------+--------+--------+--------+--------+--------| |Всього | 46000 | 31460 | 6870 | 6440 | 1230 | -----------------------------------------------------------------
Дані табл. 13 дають можливість встановити "вузькі місця" в
управлінні дебіторською заборгованістю та мобілізувати зусилля
колективу на вжиття заходів щодо вчасного її погашення. Борги
тривалістю більше року слід віднести до сумнівних і вжити негайних
заходів щодо їх ліквідації. На основі даних табл. 13 можна визначити коефіцієнт
концентрації дебіторської заборгованості за її тривалістю
(табл. 14). Дані табл. 14 дають можливість оцінити рівень управління
дебіторською заборгованістю на підприємстві, коефіцієнт сумнівних
боргів і можливих втрат. Аналогічно на основі даних табл. 13 в розрізі заборгованості
за строками її виникнення можна розрахувати коефіцієнт
концентрації боргу в розрахунку на одного боржника, згрупувавши
боржників за величиною боргу з метою виявлення та вжиття
першочергових заходів щодо його стягнення. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
визначається за формулою:
Кодз = О / ДЗ
де О - оборот від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за період, що аналізується; ДЗ - середня велична дебіторської заборгованості за період,
що аналізується.
Таблиця 14
Структура дебіторської заборгованості

підприємства за строками її виникнення
------------------------------------------------------------------ Тривалість дебіторської |Сума, тис. грн. | Питома вага, % | заборгованості за строками її | | | виникнення | | | ------------------------------+----------------+----------------| До 3-х місяців | 31,5 | 68,5 | ------------------------------+----------------+----------------| Від 3-х до 6-ти місяців | 6,9 | 15,0 | ------------------------------+----------------+----------------| Від 6-ти до 12-ти місяців | 6,4 | 13,9 | ------------------------------+----------------+----------------| Більше року | 1,2 | 2,6 | ------------------------------+----------------+----------------| Разом | 46,0 | 100,0 | -----------------------------------------------------------------
Цей показник характеризує, скільки разів дебіторська
заборгованість погашалась і відновлювалась, або скільки оборотів
здійснили грошові ресурси, вилучені в дебіторську заборгованість. Тривалість періоду стягнення (інкасації) дебіторської
заборгованості в днях (Тпдз) визначається за формулою:
Тпдз = ДЗ х Д / О,
де Д - кількість днів у періоді, за який проводиться аналіз.
Показник тривалості інкасації дебіторської заборгованості
характеризує період, за який підприємство отримує належні йому
кошти від покупців і замовників та інших дебіторів шляхом
надходження коштів на рахунки в банку чи в іншій формі. При поглибленому аналізі дебіторської заборгованості
показники її оборотності (залежно від її величини, складу і
структури) доцільно обчислювати в розрізі: всієї дебіторської заборгованості; дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги; іншої дебіторської заборгованості. Розраховані у динаміці показники доповнять якісну оцінку
стану дебіторської заборгованості та дадуть можливість оцінити її
вплив на фінансовий стан підприємства. Прискорення оборотності
дебіторської заборгованості зменшує потребу в оборотних коштах,
сприяє покращенню їх структури за джерелами формування, підвищує
платоспроможність підприємства і навпаки - сповільнення
оборотності дебіторської заборгованості збільшує потребу в
оборотних коштах, погіршує їх структуру, знижує платоспроможність
підприємства, загрожує виникненню сумнівних боргів. Якісну оцінку стану дебіторської заборгованості можуть
доповнити коефіцієнт завантаження обороту дебіторською
заборгованістю, фондовіддача і рентабельність дебіторської
заборгованості, обчислених за методикою аналогічною розрахунку
показників ефективності використання оборотних коштів (табл. 9),
замінивши середню величину запасів оборотних засобів (ОЗ) на
середню величину дебіторської заборгованості (ДЗ). Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства
постачальникам за отримані товарно-матеріальні цінності,
працівникам підприємства з оплати праці, бюджету та державним
позабюджетним фондам зі сплати податків і зборів, із внутрішніх
розрахунків тощо. Частина цієї заборгованості обумовлена
кругооборотом оборотних виробничих фондів і фондів обігу, чинним
порядком розрахунків. Інша частина може бути наслідком порушення
розрахунково-платіжної дисципліни, відсутності власних коштів в
обороті та засобів платежу. Наявність в обороті значної величини і
частки кредиторської заборгованості часто є наслідком фінансових
труднощів. Зростання кредиторської заборгованості знижує
ліквідність поточних зобов'язань і може призвести до примусового
стягнення боргу через господарський суд (до банкрутства). Тому
аналізу стану кредиторської заборгованості підприємство повинно
приділити належну увагу. Мета аналізу - встановити реальність і ліквідність
кредиторської заборгованості, її місце в джерелах оборотних коштів
та визначити шляхи оптимізації величини зобов'язань кредиторам.
Таблиця 15
Склад і структура кредиторської

заборгованості та її частка в оборотних

коштах підприємства (станом на 31 грудня)
------------------------------------------------------------------ Види | Базовий рік |Минулий рік| Звітний рік | Звітний рік| кредитор- | | | | в % до: | ської |-------------+-----------+-------------+------------| заборгова- |сума, |питома|су- |питома|сума, |питома|базо- |мину-| ності | тис. |вага, |ма, |вага, | тис. |вага, | вого |лого | | грн. | % |тис.| % | грн. | % | року |року | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 1. | 198 | 80,8 |175 | 79,9 | 134 | 71,3 | 67,7 | 76,6| Заборгова- | | | | | | | | | ність за | | | | | | | | | товари, | | | | | | | | | роботи, | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 1.1 | 12 | 4,9 | 4 | 1,8 | - | - | - | - | прострочена| | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 2. Забор- | 22 | 9,0 |16 | 7,3 | 18 | 9,6 | 81,8 |112,5| гованість | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 3. Забор- | 8 | 3,3 | 9 | 4,1 | 10 | 5,3 |125,0 |111,1| гованість | | | | | | | | | зі | | | | | | | | | страхування| | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 4. | 17 | 6,9 |19 | 8,7 | 26 | 13,8 |152,9 |136,8| Заборгова- | | | | | | | | | ність з | | | | | | | | | оплати | | | | | | | | | праці | | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 5. Разом | 245 |100,0 |219 |100,0 | 188 |100,0 | 76,7 | 85,8| -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 6. Оборотні| 287 |100,0 |368 |100,0 | 418 |100,0 |145,6 |113,6| кошти | | | | | | | | | -----------+------+------+----+------+------+------+------+-----| 7. Частка | x | 85,4 | x | 59,5 | x | 45,0 | 52,7 | 75,6| кредиторсь-| | | | | | | | | кої | | | | | | | | | заборгова- | | | | | | | | | ності в | | | | | | | | | оборотних | | | | | | | | | коштах, % | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Дані табл. 15 дають можливість проаналізувати склад,
структуру кредиторської заборгованості, її частку в джерелах
формування оборотних коштів. У наведеному прикладі кредиторська заборгованість
підприємства за аналізований період щорічно зменшувалася, що
сприяло зниженню її частки у формуванні оборотних коштів з 85,4%
в базовому році до 45 % у звітному році, що є позитивним. Основне місце в кредиторській заборгованості займає
заборгованість за товари, роботи і послуги (71,3% на кінець
звітного року). Тому такій заборгованості необхідно приділити
більше уваги. За даними аналітичного обліку й угод з
постачальниками необхідно перевірити реальність боргу, строки його
виникнення, встановлені терміни погашення, та розробити шляхи
оптимізації. За наявності простроченої заборгованості
постачальникам необхідно вивчити причини її виникнення, можливі
санкції за порушення термінів сплати боргу та вжити заходів щодо
негайного погашення. Для оцінки впливу кредиторської заборгованості на фінансовий
стан підприємства доцільно розрахувати такі показники: тривалість обороту (погашення) кредиторської заборгованості в
днях; коефіцієнт поточної ліквідності кредиторської заборгованості. Тривалість обороту (погашення) кредиторської заборгованості
відображає час, за який в середньому борг може бути погашений за
рахунок чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг). Він визначається за формулою:
ТОкзд = КЗ х 360 : (С + ПДВ),
де ТОкзд - тривалість обороту кредиторської заборгованості в
днях; КЗ - середня величина кредиторської заборгованості за
аналізований період (рік), тис. грн.; С - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн. (дод. 2, код рядка 040); ПДВ - податок на додану вартість на реалізовану продукцію
(товар, роботи, послуги) за ставкою згідно з чинним
законодавством.
У наведеному прикладі тривалість обороту кредиторської
заборгованості в звітному році при середній її величині
203 тис. грн. склала 29,9 дня (203 х 360 : 2443). Вона на 6,9 дня
(36,8 - 29,9) нижча від тривалості обороту оборотних активів,
сформованих за її участю (табл. 11), що є позитивним, характеризує
ліквідність зобов'язань. Коефіцієнт поточної ліквідності кредиторської заборгованості
розраховується як співвідношення величини оборотних активів,
сформованих за участю кредиторської заборгованості, до величини
кредиторської заборгованості на дату балансу і характеризує
платоспроможність підприємства, його здатність розрахуватися за
зобов'язаннями, наявними на дату балансу. Він визначається за
формулою:
Кплз = (ОЗ - КБ х 2) : КЗ,
де Кплз - коефіцієнт поточної ліквідності кредиторської
заборгованості; ОЗ - величина оборотних засобів на дату балансу; КБ - заборгованість за короткостроковими кредитами банків на
дату балансу; КЗ - кредиторська заборгованість на дату балансу.
При розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності кредиторської
заборгованості передбачено зменшення величини оборотних засобів
(ОЗ) на заставні активи в погашення заборгованості за
короткостроковими кредитами банків. Застава за банківськими
кредитами повинна бути не менше подвоєної суми наданого кредиту. У підприємстві, що аналізується, коефіцієнт поточної
ліквідності кредиторської заборгованості складає: на кінець базового року 1,008 [(287 - 20 х 2) : 245]; на кінець минулого року 1,315 [(368 - 40 х 2) : 219]; на кінець звітного року 1,745 [(418 - 45 х 2) : 188]. З наведених даних випливає, що коефіцієнт поточної
ліквідності кредиторської заборгованості на кінець звітного року
значно вищий, ніж у попередніх періодах. На одну гривню
зобов'язань припадає 1,745 грн. платіжних засобів, що засвідчує
можливість підприємства вчасно розраховуватися за поточними
борговими зобов'язаннями. На виробничих і оптових підприємствах доцільно співставляти
дебіторську заборгованість за товари (роботи, послуги) з
кредиторською заборгованістю за товари (роботи, послуги), як за
абсолютною їх величиною, так і за термінами оборотності для
оперативного управління заборгованістю, забезпечувати покриття
(ліквідність) кредиторської заборгованості за рахунок дебіторської
заборгованості.
4.9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
Економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється
фінансовими результатами його діяльності - отриманим прибутком.
Тому фінансові результати діяльності (прибуток або збиток) та
чинники впливу на їх величину повинні постійно аналізуватися. Основними інформаційними матеріалами аналізу фінансових
результатів є: звіт про фінансові результати (ф. N 2); примітки до річної фінансової звітності (розділ V); дані аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових
результатів діяльності. Підприємства споживчої кооперації додатково використовують
наступні дані: звіт про фінансові результати (ф. N 1-ФП); звіт про витрати обігу (ф. N 2-ФП); звіт про результати фінансово-господарської діяльності ринків
споживчої кооперації (ф. N 3-ФП). Мета аналізу: вивчити структурні зміни доходів, витрат та прибутку за
період, що аналізується; визначити вплив основних чинників на величину операційного
прибутку і прибутку від звичайної діяльності; розрахувати коефіцієнт маржинального прибутку; узагальнити матеріали аналізу і розробити заходи щодо
підвищення кінцевого фінансового результату господарської
діяльності. Аналіз доходів, витрат і прибутку проводять за даними звітів
про фінансові результати (ф. N 2 табл. 16). Дані табл. 16 дають можливість проаналізувати структурні
зміни складових загального доходу (виторгу) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) і зміни їх рівнів. Відхилення рівнів доходів і витрат звітного періоду від
базового і минулого періодів дає можливість визначити їх вплив на
фінансові результати від операційної і звичайної діяльності та
чистий прибуток (збиток) підприємства. На величину операційного прибутку (збитку) впливають такі
чинники: обсяг обороту від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) (О); непрямі податки, що включаються в ціну продукції (товарів,
робіт, послуг) (НП); інші вирахування з доходу (ІВД); собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
(С); інші операційні доходи (ІОД); операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на збут,
інші операційні витрати) (ОВ). Виходячи з вище наведеного фінансовий результат від
операційної діяльності (прибуток або збиток) визначається за
формулою:
ОП = О - НП - ІВД - С + ІОД - ОВ,
де ОП - операційний прибуток (+), операційний збиток (-).
Позитивно впливає на величину операційного прибутку ріст
обсягу обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
та інших операційних доходів, зниження собівартості реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг), операційних витрат, а також
непрямих податків та інших вирахувань з доходу. Зворотня тенденція
названих показників негативно впливає на фінансові результати
операційної діяльності і може призвести до збитковості. У наведеному прикладі (табл. 16) позитивний вплив на величину
операційного прибутку в звітному році у порівнянні з минулим мало
місце зниження рівня собівартості реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) на 4,3 пункта, а негативний - зменшення рівня інших
операційних доходів на 0,3 пункта та зростання рівня операційних
витрат на 1,6 пункта. Величину впливу собівартості на операційний прибуток можна изначити за формулою:
+-ДельтаОП = О х (Ср - Ср ) / 100,

1 1 0
де (+- ДельтаОП - приріст (+), зменшення (-) операційного
прибутку, тис. грн.; О - оборот від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 а звітний період, тис. грн.;

Ср і Ср - рівень собівартості реалізованої продукції

0 1 товарів, робіт, послуг) в минулому і звітному періодах, у % до
обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
У наведеному прикладі за рахунок зниження рівня собівартості
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) операційний
прибуток збільшується на 135,5 тис. грн.
315 х (64,6 - 68,9) / 100
Аналогічно можна обчислити величину впливу решти чинників.
Для забезпечення балансової ув'язки позитивного сумового ефекту
(+) чи втрат (-) необхідно визначати рівень складових з точністю
до 0,01%, а оборот від реалізації - до 0,1 тис. грн. Оскільки операційний прибуток повинен бути основною складовою
прибутку від звичайної діяльності, а збиток засвідчує
неефективність основної діяльності як такої, що призводить до
втрати власного капіталу, то підприємству доцільно всебічно
проаналізувати всі чинники впливу на фінансовий результат від
операційної діяльності, використовуючи дані операційного і
бухгалтерського обліку (проаналізувати закупівельні ціни,
надбавки, витрати тощо).
Таблиця 16
Структура доходів, витрат

і прибутку підприємства
------------------------------------------------------------------ Показники |Базовий рік |Минулий рік |Звітний рік |Відхилення рі-| | | | | вня звітного | | | | | періоду від: | |------------+------------+------------+--------------| |су- | % до |су- | % до |су- | % до |рівня | рівня | |ма, |обороту|ма, |обороту|ма, |обороту|базо- | мину- | |тис.| від |тис.| від |тис.| від | вого | лого | |грн.|реалі- |грн.|реалі- |грн.|реалі- | року | року | | |зації | |зації | |зації | | | | |продук-| |продук-| |продук-| | | | | ції | | ції | | ції | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 1. Дохід |2490| 100,0 |2874| 100,0 |3151| 100,0 | х | х | (виручка) | | | | | | | | | від | | | | | | | | | реалізації| | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | (товарів, | | | | | | | | | робіт, | | | | | | | | | послуг) | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 2. Податок|415 | 16,7 |479 | 16,7 |525 | 16,7 | - | - | на додану | | | | | | | | | вартість | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 3. Інші | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 | - | - | вираху- | | | | | | | | | вання | | | | | | | | | з доходу | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 4. Чистий |2071| 83,2 |2391| 83,2 |2621| 83,2 | - | - | дохід | | | | | | | | | (виручка) | | | | | | | | | від | | | | | | | | | реалізації| | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | (товарів, | | | | | | | | | робіт, | | | | | | | | | послуг) | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 5. Собіва-|1695| 68,1 |1981| 68,9 |2036| 64,6 | -3,5 | -4,3 | ртість | | | | | | | | | реалізова-| | | | | | | | | ної | | | | | | | | | продукції | | | | | | | | | (товарів, | | | | | | | | | робіт, | | | | | | | | | послуг) | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 6. Валовий|376 | 15,1 |410 | 14,3 |585 | 18,6 | +3,5 | +4,3 | прибуток | | | | | | | | | (+), | | | | | | | | | збиток (-)| | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 7. Інші | 3 | 0,1 | 15 | 0,5 | 6 | 0,2 | +0,1 | -0,3 | операційні| | | | | | | | | доходи | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 8. |376 | 15,1 |348 | 12,1 |433 | 13,7 | -1,4 | +1,6 | Операційні| | | | | | | | | витрати | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 9. | 3 | 0,1 | 77 | 2,7 |158 | 5,1 | +5,0 | +2,4 | Прибуток | | | | | | | | | (+), | | | | | | | | | збиток (-)| | | | | | | | | від | | | | | | | | | операцій- | | | | | | | | | ної | | | | | | | | | діяльності| | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 10. Інші | 2 | 0,1 | 11 | 0,4 | 11 | 0,3 | +0,2 | -0,1 | фінансові | | | | | | | | | доходи | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 11. | 32 | 1.3 | 5 | 0,2 | 13 | 0,4 | -0,9 | +0,2 | Фінансові | | | | | | | | | витрати | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 12. | | | | | | | | | Прибуток | | | | | | | | | (+), | | | | | | | | | збиток (-)| | | | | | | | | від | | | | | | | | | звичайної | | | | | | | | | діяльнос- | | | | | | | | | ті: | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 12.1 до |-27 | -1,1 | 83 | 2,9 |156 | 5,0 | +6,1 | +2,1 | оподатку- | | | | | | | | | вання | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 12.2 після|-29 | -1,2 | 58 | 2,0 |109 | 3,5 | +4,7 | +1,5 | оподатку- | | | | | | | | | вання | | | | | | | | | ----------+----+-------+----+-------+----+-------+------+-------| 13. Чистий|-29 | -1,2 | 58 | 2,0 |109 | 3,5 | +4,7 | +1,5 | прибуток | | | | | | | | | (+), | | | | | | | | | збиток (-)| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка до табл. 16. Для наглядності в дужках відображені
витрати, тобто величини, що зменшують дохід і прибуток. Рівень
доходів, витрат і прибутку обчислений в % до обороту від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У наведеному прикладі детальному аналізу підлягають
операційні витрати, їх аналіз доцільно провести за обліковими
статтями витрат, використовуючи дані звіту ф. N 2-ФП, за формою,
аналогічною табл. 16, де в графі 1 вказати статті витрат. На
основі складеної таблиці структури витрат необхідно визначити
вплив кожної статті витрат на загальну величину і рівень
операційних витрат і прийняти управлінські рішення для їх
оптимізації. В умовах зростання обсягів реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) для прийняття рішень з оптимізації витрат доцільно
операційні витрати у залежності від ступеня реагування на зміну
величини обороту поділити на змінні і умовно-постійні. До змінних витрат слід віднести витрати на збут, окрім витрат
на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних
активів (операційна оренда, амортизація, страхування, ремонт,
опалення, охорона тощо), та умовно 50% інших операційних витрат. До умовно-постійних витрат належать адміністративні витрати,
частина витрат на збут (витрати, пов'язані з утриманням основних
засобів та інших необоротних активів) та решта інших операційних
витрат (50%). Розподіл операційних витрат на змінні і умовно-постійні
дозволяє переглянути витрати на 1 тис. грн. реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг), визначити величину отриманого
маржинального прибутку, розрахувати коефіцієнт маржинального
прибутку (% маржинального прибутку до обороту від реалізації
продукції) та спрогнозувати фінансовий результат від операційної
діяльності за умов можливого збільшення чи зменшення обсягів
обороту. На підприємстві, діяльність якого аналізується, операційні
витрати за звітний рік склали 433 тис. грн. (табл. 16). З них
операційні витрати змінні (ОВЗ) - 291 тис. грн., а операційні
витрати постійні (ОВП) - 142 тис. грн. Валовий прибуток разом з
іншими операційними доходами (ВП) складає 591 тис. грн. (585 + 6).
За рахунок цього підприємство отримало операційний прибуток (ОП) в
сумі 158 тис. грн. (591 - 291 - 142 або 591 - 433). Сукупний маржинальний прибуток (СМП), отриманий
підприємством, може бути визначений двома способами за такими
формулами:
СМП = ВП - ОВЗ; (1)
СМП = ОВП + ОП. (2)
У наведеному прикладі сукупний маржинальний прибуток
становить:
591 - 291 = 300 тис. грн.; (1)
142 + 158 = 300 тис. грн. (2)
Це означає, що внаслідок реалізації продукції у сумі
3151 тис. грн. підприємство отримало чистих грошових надходжень
для покриття постійних витрат і формування операційного прибутку у
сумі 300 тис. грн. Коефіцієнт сукупного маржинального прибутку (КСМП) по
відношенню до виручки визначається за формулою:
КСМП = СМП : О (3)
У наведеному прикладі він становить 9,52% до обороту від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (300 : 3151 х 100). З допомогою коефіцієнта сукупного маржинального прибутку
можна визначити: величину обороту від реалізації продукції, яка забезпечить
підприємству беззбитковість операційної діяльності; прибуток за умови збільшення обороту; прибуток за умови скорочення обороту. Визначення величини обороту від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), при якій підприємство буде беззбитковим,
тобто не отримає прибутку і не понесе збитків, а лише покриє обсяг
постійних витрат, є дуже важливим. Для новостворюваних підприємств
- це стартовий рівень діяльності, для функціонуючих підприємств -
це межа, нижче якої не слід знижувати обсяги діяльності, оскільки
наступить процес "проїдання" власного капіталу. Оборот, який забезпечить підприємству беззбитковість,
визначається за формулою:
Омн = ОВП : КСМП х 100,
де Омн - мінімальний необхідний оборот від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) для забезпечення беззбитковості
підприємства.
У підприємстві, діяльність якого аналізується, він складає
1492 тис. грн. (142 : 9,52 х 100), або 47,4% фактично досягнутого
обороту за звітний рік (1492 х 100 : 3151). Це засвідчує реальну
можливість підприємству працювати рентабельно і у майбутньому. У разі збільшення обсягів реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) на 10% маржинальний прибуток складе 330 тис. грн.
(3151 + 315) х 0,0952, а прибуток від операційної діяльності
188 тис. грн. (330 - 142). Якщо виручка від реалізації продукції зменшилася на 10%, то
маржинальний прибуток складе 270 тис. грн. (3151 - 315) х 0,0952,
а операційний прибуток - 128 тис. грн. (270 - 142). З наведених розрахунків слід зробити висновки: 1) при збільшенні обсягів операційної діяльності на 10%
підприємство отримує додатково прибуток на суму 30 тис. грн.
(188 - 158); 2) при скороченні обсягів операційної діяльності на 10%
прибуток підприємства зменшиться на 30 тис. грн. (128 - 158). З цього випливає, що за умов передбачуваного скорочення
обсягів операційної діяльності підприємство зможе отримати
прибуток на рівні досягнутого у звітному році лише при скороченні
операційних витрат як змінних, так і постійних, а також за рахунок
зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) та збільшення інших операційних доходів. В процесі аналізу важливо також проаналізувати доходи і
витрати від інвестиційної і фінансової діяльності, якщо вони мали
місце, та інші доходи і витрати, які вплинули на величину прибутку
від звичайної діяльності (табл. 16), звернути увагу на величину
чистого прибутку, його достатність (недостатність) для втілення у
життя фінансової стратегії у майбутньому (наступному) періоді. Чистий прибуток підприємства за звітний період складає
109 тис. грн. або 3,5% до обороту від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг). Оцінюючи з позиції сучасного стану
економіки - це багато, а з позиції економіки конкретного
підприємства - мало. Потреба в додаткових інвестиціях значно
більша, тому треба шукати резерви підвищення рівня чистого
прибутку щонайменше на 3 - 5 пунктів. При багатогалузевій операційній діяльності суб'єкта
господарювання аналіз доходів, витрат і прибутку доцільно
проводити за галузями діяльності з тим, щоб виявити "вузькі місця"
та прийняти управлінські рішення для їх уникнення. Для цього слід
використати дані звіту форми N 1-ФП, N 2-ФП і N 3-ФП та дані
аналітичного обліку.
4.10. Аналіз грошових потоків підприємства. Оскільки
здійснення фінансово-господарської діяльності пов'язане з
надходженням і вибуттям грошових коштів та їх еквівалентів, які
характеризують грошові потоки підприємства, то аналізу руху
грошових потоків необхідно приділити належну увагу. Метою аналізу грошових потоків є пошуки шляхів прискорення
руху грошових коштів і на цій основі прискорення оборотності
оборотних активів і капіталу, забезпечення платоспроможності й
фінансової стійкості. Інформаційними матеріалами аналізу грошових потоків є: баланс (ф. N 1); звіт про фінансові результати (ф. N 2); звіт про рух грошових коштів (ф. N 2); звіт про власний капітал (ф. N 4).
Таблиця 17
Джерела утворення і напрями

витрачання коштів підприємства

(станом на 31 грудня)
------------------------------------------------------------------ Показники | Минулий | Звітний | Відхилення, | | рік, | рік, | тис. грн. | |тис. грн. |тис. грн. |------------------| | | | як | як | | | | джерело | втрата | | | | коштів | коштів | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------+----------+----------+---------+--------| АКТИВ | 645 | 710 | - | 65 | 1. Необоротні активи | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 1.1. Нематеріальні | - | 19 | - | 19 | активи | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 1.2. Основні засоби | 562 | 607 | - | 45 | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 1.3. Інші необоротні | 83 | 84 | 1 | - | активи | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 2. Оборотні активи | 368 | 418 | - | 50 | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 2.1. Запаси | 285 | 351 | - | 66 | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 2.2. Дебіторська | 16 | 13 | 3 | - | заборгованість за | | | | | товари, роботи і | | | | | послуги | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 2.3. Дебіторська | 45 | 33 | 12 | - | заборгованість за | | | | | розрахунками | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 2.4. Грошові кошти та | 22 | 21 | 1 | - | їх еквіваленти | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 2.5. Інші оборотні | - | - | - | - | активи | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 3. Витрати майбутніх | - | - | - | - | періодів | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| Підсумок | 1013 | 1128 | 16 | 115 | -----------------------+----------+----------+---------+--------| ПАСИВ | 754 | 895 | 141 | - | 1. Власний капітал | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 2. Забезпечення | - | - | - | - | майбутніх витрат і | | | | | платежів | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 3. Довгострокові | - | - | - | - | зобов'язання | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 4. Поточні зобов'язання| 259 | 233 | | 26 | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 4.1. Короткострокові | 40 | 45 | 5 | - | кредити банків | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 4.2. Кредиторська | 175 | 134 | - | 41 | заборгованість за | | | | | товари, роботи, послуги| | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 4.3. Поточні | 44 | 54 | 10 | | зобов'язання за | | | | | розрахунками | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 4.4. Інші поточні | - | - | - | - | зобов'язання | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| 5. Доходи майбутніх | - | - | - | - | періодів | | | | | -----------------------+----------+----------+---------+--------| Підсумок | 1013 | 1128 | 141 | 26 | -----------------------------------------------------------------
Послідовність аналізу: визначення і оцінка джерел утворення та напрямів витрачання
грошових коштів підприємства; вивчення структури джерел утворення та напрямів використання
коштів підприємства; дослідження грошових потоків за видами діяльності; узагальнення даних аналізу. Аналіз і оцінка джерел утворення та напрямів витрачання
грошових коштів підприємства проводиться на основі табл. 17,
складеної за даними балансу. За даними табл. 17 можна зробити висновок, що у
досліджуваному підприємстві за звітний рік відбулися позитивні
зрушення в активах і пасивах, внаслідок чого збільшились джерела
утворення коштів в сумі 115 тис. грн. Основним джерелом утворення
коштів є збільшення власного капіталу (на 141 тис. грн.), за
умілого використання якого підприємству вдалося наростити власні
активи на 115 тис. грн. і зменшити поточні зобов'язання на
26 тис. грн. Таким чином зросла балансова вартість підприємства і
підвищилась його ліквідність, що характеризується позитивно. Такий
аналіз слід зробити й за минулі періоди та дати оцінку змінам
джерел утворення та напрямів витрачання коштів у динаміці. Не менш важливо проаналізувати структуру джерел утворення та
напрямів розміщення коштів підприємства (табл. 18), для оцінки їх
впливу на платоспроможність і поточну ліквідність зобов'язань. Аналіз даних табл. 18 дозволяє позитивно оцінити структуру
джерел утворення та напрямів розміщення коштів. Пріоритетним
напрямом використання коштів на досліджуваному підприємстві є
збільшення матеріальних активів (основних засобів і матеріальних
оборотних активів), а також нематеріальних активів (табл. 17).
Збільшення оборотних активів відбулося за умов зменшення поточних
зобов'язань і сприяло підвищенню платоспроможності та ліквідності
підприємства.
Таблиця 18
Структура джерел утворення

та напрямів розміщення коштів підприємства
------------------------------------------------------------------ Показники |Сума, тис. грн.| % до підсумку | -------------------------------+---------------+----------------| 1 | 2 | 3 | -------------------------------+---------------+----------------| Джерела утворення коштів | 141 | 122,6 | збільшення власного капіталу | | | -------------------------------+---------------+----------------| Зменшення поточних зобов'язань | -26 | -22,6 | -------------------------------+---------------+----------------| Разом | 115 | 100,0 | -------------------------------+---------------+----------------| Напрями розміщення коштів | 65 | 56,5 | збільшення необоротних активів | | | -------------------------------+---------------+----------------| Збільшення оборотних активів | 50 | 43,5 | -------------------------------+---------------+----------------| Разом | 115 | 100,0 | -----------------------------------------------------------------
Структура грошових потоків за видами діяльності
характеризується даними табл. 19, складеної на основі звіту про
рух грошових коштів. Наведена табл. 19 відтворює звіт про рух грошових коштів
досліджуваного підприємства і дає можливість оцінити структуру
джерел надходження коштів та напрямів їх використання за видами
діяльності. З даних видно, що грошові кошти підприємства надійшли в
основному від операційної діяльності. Основним джерелом їх
надходження є прибуток від операційної діяльності до зміни в
чистих оборотних активах (171 тис. грн.). Ці кошти витрачені на
збільшення оборотних активів (51 тис. грн.), зменшення поточних
зобов'язань (31 тис. грн.), сплату податку на прибуток
(47 тис. грн.) і сплату відсотків за кредит (6 тис. грн.). Чисті надходження від операційної діяльності в сумі
36 тис. грн. використані на розвиток матеріально-технічної бази
(на інвестиційну діяльність) з перспективою отримання доходу в
майбутньому. Рух чистих коштів від інвестиційної діяльності
складає - 38 тис. грн., тобто на 2 тис. грн. перевищує чистий
грошовий потік від операційної діяльності (36 - 38). Рух коштів внаслідок фінансової діяльності на підприємстві
був незначним і суттєво не вплинув на чистий рух коштів за звітний
період, який склав - 1 тис. грн. (36 - 38 + 1). Перевищення
видатків над надходженнями коштів на 1 тис. грн. при залишку
грошових коштів на початку року в сумі 22 тис. грн. на фінансовий
стан практично не вплинуло. Але в майбутньому підприємству
доцільно збалансовувати чистий рух грошових потоків так, щоб
надходження дещо перевищували видатки, був достатній резерв
абсолютно ліквідних активів.
4.11. Оцінка ділової активності підприємства. Це заключний
етап поглибленого аналізу, на якому дається узагальнююча
комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі
показників, які характеризують використання виробничих фондів і
фінансових ресурсів в процесі господарської діяльності і
розраховані у процесі проведеного аналізу. Для зручності дано
примірний перелік узагальнюючих показників, які характеризують
ділову активність підприємства (табл. 20). Оцінку ділової активності доцільно проводити за групами
показників з тим, щоб довести їх до відповідного управлінського
персоналу підприємства, спільно виробити заходи щодо покращення
показників діяльності, розробити еталонні для підприємства
показники - завдання, які забезпечать йому конкурентоспроможність
на ринку товарів і послуг. Для прикладу розглянемо I групу показників на матеріалах
досліджуваного підприємства (табл. 21). Дані табл. 21 дають можливість оцінити ефективність
господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий і
звітний роки позитивно. Зростання чистої рентабельності,
рентабельності капіталу і рентабельності обороту характеризує
зміцнення фінансового стану, підвищення ділової активності на
досліджуваному підприємстві.
Таблиця 19
Структура грошових потоків за видами

діяльності підприємства за звітний рік
------------------------------------------------------------------ Стані руху коштів за видами | Надходження |Видаток коштів, | діяльності | коштів, | тис. грн. | | тис. грн. | | -------------------------------+---------------+----------------| 1 | 2 | 3 | -------------------------------+---------------+----------------| I. Рух коштів в результаті | | | операційної діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| Прибуток від звичайної | 156 | | діяльності до оподаткування | | | -------------------------------+---------------+----------------| Коригування прибутку: | | | -------------------------------+---------------+----------------| * Амортизація необоротних | 13 | | активів | | | -------------------------------+---------------+----------------| * Результат від неопераційної | | 4 | діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| * Витрати на оплату відсотків | 6 | | -------------------------------+---------------+----------------| Прибуток від операційної | 171 | | діяльності до зміни в чистих | | | оборотних активах | | | -------------------------------+---------------+----------------| Збільшення оборотних активів | | 51 | -------------------------------+---------------+----------------| Зменшення поточних зобов'язань | | 31 | -------------------------------+---------------+----------------| Грошові кошти від операційної | 89 | | діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| Сплачені відсотки | | 6 | -------------------------------+---------------+----------------| Сплачений податок на прибуток | | 47 | -------------------------------+---------------+----------------| Чистий рух коштів від | 36 | | операційної діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| II. Рух коштів в результаті | | | інвестиційної діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| Реалізація необоротних активів | 5 | | -------------------------------+---------------+----------------| Придбання необоротних активів | | 43 | -------------------------------+---------------+----------------| Чистий рух коштів від | | 38 | інвестиційної діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| III. Рух коштів в результаті | | | фінансової діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| Отримання позики | 5 | | -------------------------------+---------------+----------------| Сплачені дивіденди | | 5 | -------------------------------+---------------+----------------| Інші платежі | 1 | | -------------------------------+---------------+----------------| Чистий рух коштів від | 1 | | фінансової діяльності | | | -------------------------------+---------------+----------------| Чистий рух коштів за звітний | | 1 | період | | | -----------------------------------------------------------------
Оскільки підвищення рентабельності може бути результатом
екстенсивного або інтенсивного розвитку підприємства, то важливо
проаналізувати і узагальнити показники оцінки, ефективності
управління активами (табл. 22). Розглядаючи II групу показників оцінки ділової активності
підприємства (табл. 22), можна зробити висновок, що управління
активами здійснюється ще недостатньо. Показники фондовіддачі
активів є невисокими, особливо необоротних активів. Підприємству
необхідно вжити заходів щодо підвищення ефективності використання
матеріально-технічної бази підприємства шляхом інтенсифікації
виробничо-торговельних процесів. Аналіз зміни показників оцінки ефективності продажу
(табл. 23) суттєво доповнює характеристику ділової активності
підприємства. Дані табл. 23 дають можливість зробити висновок про поступове
підвищення ефективності продажу, зокрема ліквідовано збитковість
продажу, темпи зростання валового і операційного прибутку вищі за
темпи зростання обороту від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг). Проте величина валового прибутку і собівартості в
розрахунку на 1 грн. обороту від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) і частка операційних витрат у валовому прибутку
вказують на необхідність підвищення рівня управління комерційною
діяльністю підприємства для досягнення більшого ефекту від
продажу. Ефективність продажу значним чином залежить від ліквідності
та фінансової стійкості підприємства (табл. 24), тому наведені
показники доповнюють характеристику ділової активності
підприємства. З даних табл. 24 прослідковується динаміка показників, від
яких залежить платоспроможність і кредитоспроможність
підприємства, що відіграє важливу роль у забезпеченні
безперервного кругообороту оборотних виробничих фондів і фондів
обігу. Наведені дані дають можливість стверджувати про суттєве
підвищення ліквідності зобов'язань (Кпл підвищився з 1,083 до
1,794), яка досягнута за рахунок збільшення робочого капіталу (з
22 до 185 тис. грн.) та підвищення частки власних оборотних коштів
у формуванні оборотних активів (з 7,7 до 44,3%). Підприємство
достатньо забезпечене власним капіталом, а коефіцієнт фінансової
стійкості дає підстави говорити про можливість подальшого розвитку
підприємства за рахунок прогнозованого залучення довгострокових і
короткострокових кредитів банку. Заборгованість за кредитами може
бути подвійна за умови ефективного використання позичок. Підсумовуючи, слід сказати, що досліджуване підприємство за
останні два роки суттєво підвищило свою ділову активність, а
матеріали аналізу розкрили додаткові можливості економічного
зростання підприємства. Таким чином, заключний етап поглибленого аналізу і оцінки
фінансового стану підприємства дає можливість узагальнити
результати попередніх досліджень, сконцентрувати увагу на найбільш
вагомих результативних показниках, розробити управлінські рішення
і стратегію дій на майбутнє.
Таблиця 20
Показники оцінки ділової активності

підприємства
------------------------------------------------------------------ Група | Показники прибутковості (збитковості) | показників | господарської діяльності | ---------------+------------------------------------------------| I група |* Чиста рентабельність підприємства | Показники |(розраховується як відношення чистого прибутку | прибутковості |до середньорічної вартості активів) | (збитковості) |------------------------------------------------| господарської |* Рентабельність власного капіталу підприємства | діяльності |(розраховується як відношення чистого прибутку | |до середньорічної величини власного капіталу) | |------------------------------------------------| |* Рентабельність сукупного капіталу підприємства| |(розраховується як відношення прибутку від | |звичайної діяльності до оподаткування до | |середньорічної величини авансованого капіталу) | |------------------------------------------------| |* Рентабельність обороту від реалізації | |продукції, товарів, робіт, послуг | |(розраховується як відношення прибутку від | |операційної діяльності за вирахуванням відсотків| |за кредит до обороту (виручки) від реалізації | |продукції, товарів, робіт, послуг) | ---------------+------------------------------------------------| II група |* Фондовіддача активів (розраховується як | Показники |відношення обороту (виторгу) від реалізації | оцінки |продукції, товарів, робіт, послуг до | ефективності |середньорічної вартості активів) | управління |------------------------------------------------| активами |* Фондовіддача необоротних активів | |(розраховується як відношення обороту (виторгу) | |від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг| |до середньорічної вартості необоротних активів) | |------------------------------------------------| |* Фондовіддача основних фондів (розраховується | |як відношення обороту (виторгу) від реалізації | |продукції, товарів, робіт, послуг до | |середньорічної вартості основних фондів) | |------------------------------------------------| |* Фондовіддача оборотних засобів (розраховується| |як відношення обороту (виторгу) від реалізації | |продукції, товарів, робіт, послуг до | |середньорічної величини оборотних засобів) | |------------------------------------------------| |* Рентабельність необоротних активів | |(розраховується як відношення прибутку від | |звичайної діяльності до оподаткування до | |середньорічної вартості необоротних активів) | |------------------------------------------------| |* Рентабельність основних фондів (розраховується| |як відношення прибутку від звичайної діяльності | |до оподаткування до середньорічної вартості | |основних фондів) | |------------------------------------------------| |* Рентабельність оборотних засобів | |(розраховується як відношення прибутку від | |операційної діяльності за вирахуванням сплачених| |відсотків за кредит до середньорічної вартості | |оборотних засобів (активів) | |------------------------------------------------| |* Коефіцієнт оборотності оборотних активів | |(розраховується як відношення обороту (виручки) | |від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг| |до середньорічної величини оборотних активів) | ---------------+------------------------------------------------| III група |* Валовий прибуток |В | Показники | |розрахунку | оцінки | |на 1 грн. | ефективності |------------------------------------|обороту | продажу |* Операційний прибуток за |(виручки) | |вирахуванням відсотків за кредит |від | |------------------------------------|реалізації | |* Собівартість реалізованої |продукції, | |продукції |товарів, | |------------------------------------|робіт, | |* Операційні витрати |послуг | |------------------------------------------------| |* Частка операційних витрат у валовому прибутку | |(як відношення величини операційних витрат до | |валового прибутку) | |------------------------------------------------| |* Частка собівартості у чистому доході від | |реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (як| |відношення собівартості реалізованої продукції | |товарів, робіт, послуг до чистого доходу) | ---------------+------------------------------------------------| IV група |* Коефіцієнт поточної ліквідності | Показники |(розраховується як відношення оборотних активів | оцінки |до поточних зобов'язань) | ліквідності й |------------------------------------------------| фінансової |* Коефіцієнт загальної ліквідності | стійкості |(розраховується як відношення оборотних активів | |до довгострокових і поточних зобов'язань) | |------------------------------------------------| |* Коефіцієнт забезпеченості власним капіталом | |(коефіцієнт автономії) (розраховується як | |відношення власного капіталу до сукупного | |капіталу) | |------------------------------------------------| |* Забезпеченість робочим капіталом | |(розраховується як різниця між величиною | |оборотних активів і поточних зобов'язань) | |------------------------------------------------| |* Частка власних оборотних коштів у формуванні | |оборотних засобів (розраховується як відношення | |власних оборотних коштів до величини планових | |оборотних засобів) | |------------------------------------------------| |* Коефіцієнт фінансової стійкості | |(розраховується як відношення довгострокових і | |поточних зобов'язань до власного капіталу) | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 21
Показники прибутковості (збитковості)

господарської діяльності підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Базо- |Минулий|Звіт- |Звітний рік в %| з/п| | вий | рік | ний | до | | | рік | | рік |---------------| | | | | |базо- |минулого| | | | | | вого | року | | | | | | року | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 1. |Чиста рентабельність | -2,8 | 5,7 | 9,7 |446,4 | 170,2 | |підприємства, % | | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 2. |Рентабельність | -3,8 | 7,7 | 12,2 |421,1 | 158,4 | |власного капіталу, % | | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 3..|Рентабельність | 0,29 | 7,6 | 14,0 | 48,3 | 184,2 | |сукупного капіталу, % | | | | раза | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 4. |Рентабельність обороту| 0,1 | 2,7 | 5,0 |50 раз| 185,2 | |від реалізації | | | | | | |продукції (товарів, | | | | | | |робіт, послуг), % | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 22
Показники оцінки ефективності

управління активами підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Базо- |Минулий|Звіт- | Відхилення | з/п| | вий | рік | ний | показників | | | рік | | рік | звітного року | | | | | | від | | | | | |---------------| | | | | |базо- |минулого| | | | | | вого | року | | | | | | року | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 1. |Фондовіддача активів, | 2,42 | 2,84 | 2,79 |+0,37 | -0,05 | |грн. | | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 2. |Фондовіддача | 3,36 | 4,46 | 4,43 |+1,07 | -0,03 | |необоротних активів, | | | | | | |грн. | | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 3. |Фондовіддача основних | 2,17 | 3,33 | 3,45 |+1,28 | +0,12 | |фондів, грн. | | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 4. |Фондовіддача оборотних|11,74 | 8,55 | 7,92 |-3,82 | -0,63 | |засобів, грн. | | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 5. |Рентабельність |-3,91 | 8,99 |15,35 |+19,26| +6,36 | |необоротних активів, %| | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 6. |Рентабельність | 2,5 | 6,7 | 11,9 | +9,4 | +5,2 | |основних фондів, % | | | | | | ---+----------------------+------+-------+------+------+--------| 7. |Рентабельність | 1,4 | 22,9 | 39,7 |+38,3 | +16,8 | |оборотних засобів, % | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 23
Показники ефективності продажу
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Базо- |Мину- |Звіт- |Звітний рік в %| з/п | | вий | лий | ний | до | | | рік | рік | рік |---------------| | | | | |базо- |минулого| | | | | | вого | року | | | | | | року | | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 1. |Показники в розрахунку| | | | | | |на 1 грн. обороту від | | | | | | |реалізації продукції | | | | | | |(товарів, робіт, | | | | | | |послуг), грн. | | | | | | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 1.1.|Валовий прибуток, грн.| 0,15 | 0,14 | 0,19 |126,7 | 135,7 | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 1.2.|Операційний прибуток |-0,01 | 0,03 | 0,05 |500,0 | 166,7 | |(збиток) (за | | | | | | |вирахуванням відсотків| | | | | | |за кредит), грн. | | | | | | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 1.3.|Собівартість | 0,68 | 0,69 | 0,65 | 95,6 | 94,2 | |реалізованої продукції| | | | | | |(товарів, робіт, | | | | | | |послуг), грн. | | | | | | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 1.4.|Операційні витрати, | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 93,3 | 116,7 | |грн. | | | | | | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 2. |Частка операційних | 100 | 84,6 | 73,7 | 73,7 | 87,1 | |витрат у валовому | | | | | | |прибутку, % | | | | | | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 3. |Частка собівартості у | 81,9 | 82,8 | 77,6 | 94,7 | 93,7 | |чистому доході від | | | | | | |реалізації продукції | | | | | | |(товарів, робіт, | | | | | | |послуг), % | | | | | | ----+----------------------+------+------+------+------+--------| 4. |Довідково: оборот | 2490 | 2874 | 3151 |126,5 | 109,6 | |(виторг) від | | | | | | |реалізації продукції | | | | | | |(товарів, робіт, | | | | | | |послуг), тис. грн. | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 24
Показники ліквідності та фінансової

стійкості підприємства
------------------------------------------------------------------ N | Показники | Базо- |Минулий|Звіт- |Звітний рік в %| з/п| | вий | рік | ний | до | | | рік | | рік |---------------| | | | | |базо- |минулого| | | | | | вого | року | | | | | | року | | ---+---------------------+-------+-------+------+------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+---------------------+-------+-------+------+------+--------| 1. |Коефіцієнт поточної | 1,083 | 1,421 |1,794 |165,7 | 126,2 | |ліквідності (Кпл) | | | | | | ---+---------------------+-------+-------+------+------+--------| 2. |Коефіцієнт загальної | 1,083 | 1,421 |1,794 |165,7 | 126,2 | |ліквідності (Кзл) | | | | | | ---+---------------------+-------+-------+------+------+--------| 3. |Забезпеченість | 22 | 109 | 185 |840,9 | 169,7 | |робочим капіталом, | | | | | | |тис. грн. | | | | | | ---+---------------------+-------+-------+------+------+--------| 4. |Частка власних | 7,7 | 29,6 | 44,3 |575,3 | 149,7 | |оборотних коштів у | | | | | | |формуванні оборотних | | | | | | |засобів, % | | | | | | ---+---------------------+-------+-------+------+------+--------| 5. |Коефіцієнт | 0,742 | 0,744 |0,793 |106,9 | 106,6 | |забезпеченості | | | | | | |власним капіталом | | | | | | |(Кзвк) | | | | | | ---+---------------------+-------+-------+------+------+--------| 6. |Коефіцієнт фінансової| 0,347 | 0,344 |0,260 | 74,9 | 75,6 | |стійкості (Кфс) | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 1

Баланс підприємства

Досліджуване підприємство

Підприємство _______________________________
Територія __________________________________
Орган державного управління ________________
Галузь (вид діяльності) ____________________
Одиниця виміру: тис. грн. __________________

------------------------------------------------------------------ Актив | Код |Базовий |Минулий |Звітний | |рядка | рік | рік | рік | ------------------------------+------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| I. Необоротні активи | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Нематеріальні активи | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| залишкова вартість | 010 | - | - | 19 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| первісна вартість* | 011 | - | - | 27 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| знос* | 012 | - | - | (8) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Незавершене будівництво | 020 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Основні засоби: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| залишкова вартість | 030 | 701 | 562 | 607 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| первісна вартість* | 031 | 1148 | 863 | 913 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| знос* | 032 | (447) | (301) | (306) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Довгострокові фінансові | | | | | інвестиції: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| які обліковуються за методом | 040 | | | | участі в капіталі інших | | | | | підприємств | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| інші фінансові інвестиції | 045 | 41 | 83 | 84 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Довгострокова дебіторська | 050 | | | | заборгованість | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Відстрочені податкові активи | 060 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| інші необоротні активи | 070 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Усього за розділом I | 080 | 742 | 645 | 710 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| II. Оборотні активи | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Запаси: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| виробничі запаси | 100 | 32 | 17 | 19 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| тварини на вирощуванні та | 110 | | | | відгодівлі | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| незавершене виробництво | 120 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| готова продукція | 130 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| товари | 140 | 187 | 268 | 332 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Векселі одержані | 150 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Дебіторська заборгованість за | | | | | товари, роботи, послуги: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| чисто реалізаційна вартість | 160 | 36 | 16 | 13 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| первісна вартість | 161 | 36 | 16 | 13 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| резерв сумнівних боргів | 162 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Дебіторська заборгованість за | | | | | розрахунками: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| з бюджетом | 170 | - | 2 | - | ------------------------------+------+--------+--------+--------| за виданими авансами | 180 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| з нарахованих доходів | 190 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| із внутрішніх розрахунків | 200 | 28 | 43 | 33 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інша поточна дебіторська | 210 | | | | заборгованість | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Поточні фінансові інвестиції | 220 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Грошові кошти та їх | | | | | еквіваленти: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| в національній валюті | 230 | 4 | 22 | 21 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| в іноземній валюті | 240 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| інші оборотні активи | 250 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Усього за розділом II | 260 | 287 | 368 | 418 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| III. Витрати майбутніх | 270 | | | | періодів | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Баланс | 280 | 1029 | 1013 | 1128 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Пасив | Код |Базовий |Минулий |Звітний | |рядка | рік | рік | рік | ------------------------------+------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| I. Власний капітал | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Статутний капітал | 300 | 631 | 547 | 590 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Пайовий капітал | 310 | 152 | 139 | 186 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Додатковий вкладений капітал | 320 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інший додатковий капітал | 330 | 10 | 10 | 10 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Резервний капітал | 340 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Нерозподілений прибуток | 350 | (29) | 58 | 109 | (непокритий збиток) | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Неоплачений капітал | 360 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Вилучений капітал | 370 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Усього за розділом I | 380 | 764 | 754 | 895 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| II. Забезпечення наступних | | | | | витрат і платежів | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| інші забезпечення | 410 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Цільове фінансування | 420 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Усього за розділом II | 430 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| III. Довгострокові | | | | | зобов'язання | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Довгострокові кредити банків | 440 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші довгострокові фінансові | 450 | | | | зобов'язання | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Відстрочені податкові | 460 | | | | зобов'язання | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші довгострокові | 470 | | | | зобов'язання | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Усього за розділом III | 480 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| IV. Поточні зобов'язання | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Короткострокові кредити банків| 500 | 20 | 40 | 45 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Поточна заборгованість за | 510 | | | | довгостроковими зобов'язаннями| | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Векселі видані | 520 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Кредиторська заборгованість за| 530 | 198 | 175 | 134 | товари, роботи, послуги | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Поточні зобов'язання за | | | | | розрахунками: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| з одержаних авансів | 540 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| з бюджетом | 550 | 22 | 16 | 18 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| з позабюджетних платежів | 560 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| зі страхування | 570 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| з оплати праці | 580 | 17 | 19 | 26 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| з учасниками | 590 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| із внутрішніх розрахунків | 600 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші поточні зобов'язання | 610 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Усього за розділом IV | 620 | 265 | 259 | 233 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Баланс | 640 | 1029 | 1013 | 1128 | -----------------------------------------------------------------
--------------- * дані по цих рядках у валюту балансу не входять
Керівник підприємства ______________________________________

(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис) (прізвище)

Додаток 2

ЗВІТ

про фінансові результати

Досліджуване підприємство

Підприємство _______________________________
Територія __________________________________
Орган державного управління ________________
Галузь (вид діяльності) ____________________
Одиниця виміру: тис. грн. __________________

I. Фінансові результати
------------------------------------------------------------------ Стаття | Код |Базовий |Минулий |Звітний | |рядка | рік | рік | рік | ------------------------------+------+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Дохід (виручка) від реалізації| 010 | 2490 | 2874 | 3151 | продукції (товарів, робіт, | | | | | послуг) | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Податок на додану вартість | 015 | (415) | (479) | (525) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Акцизний збір | 020 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| | 025 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші вирахування з доходу | 030 | (4) | (4) | (5) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Чистий дохід (виручка) від | 035 | 2071 | 2391 | 2624 | реалізації продукції (товарів,| | | | | робіт, послуг) | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Собівартість реалізованої | 040 | (1695) | (1981) | (2036) | продукції (товарів, робіт, | | | | | послуг) | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Валовий: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| прибуток | 050 | 376 | 410 | 585 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| збиток | 055 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші операційні доходи | 060 | 3 | 15 | 6 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Адміністративні витрати | 070 | (82) | (73) | (84) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Витрати на збут | 080 | (246) | (241) | (301) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші операційні витрати | 090 | (48) | (34) | (48) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Фінансові результати від | | | | | операційної діяльності: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| прибуток | 100 | 3 | 77 | 158 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| збиток | 105 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Дохід від участі в капіталі | 110 | 2 | 4 | 6 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші фінансові доходи | 120 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші доходи | 130 | | 7 | 5 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Фінансові витрати | 140 | (6) | (5) | (6) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Втрати від участі в капіталі | 150 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Інші витрати | 160 | (26) | | (7) | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Фінансові результати від | | | | | звичайної діяльності до | | | | | оподаткування: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| прибуток | 170 | - | 83 | 156 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| збиток | 175 | (27) | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Податок на прибуток від | 180 | (2) | (25) | (47) | звичайної діяльності | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Фінансові результати від | | | | | звичайної діяльності: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| прибуток | 190 | - | 58 | 109 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| збиток | 195 | (29) | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Надзвичайні: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| доходи | 200 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| витрати | 205 | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Податки з надзвичайного | 210 | | | | прибутку | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| Чистий: | | | | | ------------------------------+------+--------+--------+--------| прибуток | 220 | - | 58 | 109 | ------------------------------+------+--------+--------+--------| збиток | 225 | (29) | | | -----------------------------------------------------------------
II. Елементи операційних витрат
------------------------------------------------------------------ Найменування показника | Код |Базовий |Минулий | Звітний | | рядка | рік | рік | рік | --------------------------+--------+--------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Матеріальні затрати | 230 | 166 | 153 | 168 | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Витрати на оплату праці | 240 | 94 | 80 | 122 | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Відрахування на соціальні | 250 | 30 | 29 | 44 | заходи | | | | | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Амортизація | 260 | 15 | 20 | 13 | --------------------------+--------+--------+--------+----------| інші операційні витрати | 270 | 71 | 66 | 86 | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Разом | 280 | 376 | 348 | 433 | -----------------------------------------------------------------
III. Розрахунок показників прибутковості акції
------------------------------------------------------------------ Назва статті | Код |Базовий |Минулий | Звітний | | рядка | рік | рік | рік | --------------------------+--------+--------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Середньорічна кількість | 300 | | | | простих акцій | | | | | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Скоригована середньорічна | 310 | | | | кількість простих акцій | | | | | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Чистий прибуток, що | 320 | | | | припадає на одну просту | | | | | акцію | | | | | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Скоригований чистий | 330 | | | | прибуток, що припадає на | | | | | одну просту акцію | | | | | --------------------------+--------+--------+--------+----------| Дивіденди на одну просту | 340 | | | | акцію | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ______________________________________

(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис) (прізвище)

Додаток 3

ЗВІТ

про рух грошових коштів за звітний рік

Досліджуване підприємство

Підприємство _______________________________
Територія __________________________________
Орган державного управління ________________
Галузь (вид діяльності) ____________________
Одиниця виміру: тис. грн. __________________

------------------------------------------------------------------ Стаття |Код рядка| За звітний період | | |---------------------| | |Надходження |Видаток | --------------------------------+---------+------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------+---------+------------+--------| I. Рух коштів у результаті | | | | операційної діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Прибуток (збиток) від звичайної | 010 | 156 | | діяльності до оподаткування | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Коригування на: | 020 | 13 | x | - амортизацію | | | | необоротних активів | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - збільшення (зменшення) | 030 | | | забезпечень | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - збиток (прибуток) від | 040 | | | нереалізованих курсових різниць | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - збиток (прибуток) від | 050 | | 4 | неопераційної діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Витрати на сплату відсотків | 060 | 6 | x | --------------------------------+---------+------------+--------| Прибуток (збиток) від | 070 | 171 | | операційної діяльності до зміни | | | | в чистих оборотних активах | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Зменшення (збільшення): | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - оборотних активів | 080 | | 51 | --------------------------------+---------+------------+--------| - витрат майбутніх періодів | 090 | - | | --------------------------------+---------+------------+--------| Збільшення (зменшення): | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - поточних зобов'язань | 100 | | 31 | --------------------------------+---------+------------+--------| - доходів майбутніх періодів | 110 | - | | --------------------------------+---------+------------+--------| Грошові кошти від операційної | 120 | 89 | | діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Сплачені: | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - відсотки | 130 | x | 6 | --------------------------------+---------+------------+--------| - податки на прибуток | 140 | x | 47 | --------------------------------+---------+------------+--------| Чистий рух коштів до | 150 | 36 | | надзвичайних подій | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Рух коштів від надзвичайних | 160 | - | | подій | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Чистий рух коштів від | 170 | 36 | | операційної діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| II. Рух коштів у результаті | | | | інвестиційної діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Реалізація: | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - фінансових інвестицій | 180 | | x | --------------------------------+---------+------------+--------| - необоротних активів | 190 | 5 | x | --------------------------------+---------+------------+--------| - майнових комплексів | 200 | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Отримані: | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - відсотки | 210 | | x | --------------------------------+---------+------------+--------| - дивіденди | 220 | | x | --------------------------------+---------+------------+--------| Інші надходження | 230 | | x | --------------------------------+---------+------------+--------| Придбання: | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| - фінансових інвестицій | 240 | x | | --------------------------------+---------+------------+--------| - необоротних активів | 250 | x | 43 | --------------------------------+---------+------------+--------| - майнових комплексів | 260 | x | | --------------------------------+---------+------------+--------| Інші платежі | 270 | x | | --------------------------------+---------+------------+--------| Чистий рух коштів до | 280 | | 38 | надзвичайних подій | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Рух коштів від надзвичайних | 290 | | | подій | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Чистий рух коштів від | 300 | | 38 | інвестиційної діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| III. Рух коштів у результаті | | | | фінансової діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Надходження власного капіталу | 310 | | x | --------------------------------+---------+------------+--------| Отримання позики | 320 | 5 | x | --------------------------------+---------+------------+--------| Інші надходження | 330 | 1 | x | --------------------------------+---------+------------+--------| Погашення позик | 340 | x | | --------------------------------+---------+------------+--------| Сплачені дивіденди | 350 | x | 5 | --------------------------------+---------+------------+--------| Інші платежі | 360 | x | | --------------------------------+---------+------------+--------| Чистий рух коштів до | 370 | 1 | | надзвичайних подій | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Рух коштів від надзвичайних | 380 | - | | подій | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Чистий рух коштів від фінансової| 390 | | | діяльності | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Чистий рух коштів за звітний | 400 | | 1 | період | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Залишок коштів на початок року | 410 | 22 | x | --------------------------------+---------+------------+--------| Вплив зміни валютних курсів на | 420 | | | залишок коштів | | | | --------------------------------+---------+------------+--------| Залишок коштів на кінець року | 430 | 21 | x | -----------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ______________________________________

(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис) (прізвище)

Додаток 4

Звіт про власний капітал за звітний рік

Досліджуване підприємство

Підприємство _______________________________
Територія __________________________________
Орган державного управління ________________
Галузь (вид діяльності) ____________________
Одиниця виміру: тис. грн. __________________

--------------------------------------------------------------------------------------- Стаття |Код|Ста-|Пайовий| Додат-|Інший |Резерв-|Нероз- |Неопла-|Вилу- |Разом | | |тут-|капітал| ковий |додат-| ний |поділе-| чений |чений | | | |ний | |вкладе-|ковий |капітал| ний |капітал|капі- | | | |ка- | | ний |капі- | |прибу- | | тал | | | |пі- | |капітал| тал | | ток | | | | | |тал | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Залишок на |010|547 | 139 | | 10 | | 58 | | | 754 | початок року | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Коригування: |020| | | | | | | | | | Зміна облікової| | | | | | | | | | | політики | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Виправлення |030| | | | | | | | | | помилок | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Інші зміни |040| | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Скоригований |050|547 | 139 | | 10 | | 58 | | | 754 | залишок на | | | | | | | | | | | початок року | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Переоцінка |060| | | | | | | | | | активів: | | | | | | | | | | | Дооцінка | | | | | | | | | | | основних | | | | | | | | | | | засобів | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Уцінка основних|070| | | | | | | | | | засобів | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Дооцінка |080| | | | | | | | | | незавершеного | | | | | | | | | | | будівництва | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Уцінка |090| | | | | | | | | | незавершеного | | | | | | | | | | | будівництва | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Дооцінка |100| | | | | | | | | | нематеріальних | | | | | | | | | | | активів | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Уцінка |110| | | | | | | | | | нематеріальних | | | | | | | | | | | активів | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| |120| | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Чистий прибуток|130| | | | | | 109 | | | 109 | (збиток) за | | | | | | | | | | | звітний період | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Розподіл |140| | | | | | -5 | | | -5 | прибутку: | | | | | | | | | | | Виплати | | | | | | | | | | | власникам | | | | | | | | | | | (дивіденди) | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Спрямування |150|+43 | | | | | -43 | | | - | прибутку до | | | | | | | | | | | статутного | | | | | | | | | | | капіталу | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Відрахування до|160| | | | | | - | | | - | резервного | | | | | | | | | | | капіталу | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| На соціальні |170| | | | | | -10 | | | -10 | потреби | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Внески |180| | | | | | | | | | учасників: | | | | | | | | | | | Внески до | | | | | | | | | | | капіталу | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Погашення |190| | | | | | | | | | заборгованості | | | | | | | | | | | з капіталу | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| |200| | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Вилучення |210| | | | | | | | | | капіталу: | | | | | | | | | | | Викуп акцій | | | | | | | | | | | (часток) | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Перепродаж |220| | | | | | | | | | викуплених | | | | | | | | | | | акцій (часток) | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Анулювання |230| | | | | | | | | | викуплених | | | | | | | | | | | акцій (часток) | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Вилучення |240| | | | | | | | | | частки в | | | | | | | | | | | капіталі | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Зменшення |250| | | | | | | | | | номінальної | | | | | | | | | | | вартості акцій | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Інші зміни в |260| | | | | | | | | | капіталі: | | | | | | | | | | | Списання | | | | | | | | | | | невідшкодованих| | | | | | | | | | | збитків | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Безкоштовно |270| | | | | | | | | | отримані активи| | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Пайові внески |280| | +47 | | | | | | | +47 | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Разом змін в |290|+43 | +47 | - | | - | +51 | - | - | +141 | капіталі | | | | | | | | | | | ---------------+---+----+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+------| Залишок на |300|590 | 186 | - | 10 | - | 109 | - | - | 895 | кінець року | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ______________________________________

(підпис) (прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис) (прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: