open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.02.2007 N 6

Про схвалення пропозицій щодо внесення

змін до деяких законів України щодо питань

загальнообов'язкового державного соціального

страхування (в частині відповідальності

страхувальника за невиконання своїх

обов'язків перед застрахованою особою

і Фондом соціального страхування

від нещасних випадків та уточнення

взаємовідносин Фонду з іншими

державними органами)

На виконання пункту 2 постанови правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) від 22 грудня 2006 року
виконавчою дирекцією Фонду доопрацьовано пропозиції щодо внесення
змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) з
урахуванням прийнятих до Закону змін. Керуючись абзацом одинадцятим пункту 7 частини сьомої,
частинами восьмою-дванадцятою статті 17, частинами першою та
другою статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Схвалити пропозиції виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України щодо внесення змін до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), що додаються, з
урахуванням зауважень до підпунктів 2 і 19 пункту 1 та виключенням
підпунктів 4 і 17 пункту 1 і пункту 2 законопроекту для подальшого
його доопрацювання та внесення на розгляд правління Фонду.
2. Виконавчій дирекції Фонду надіслати зазначені пропозиції
Міністерству праці та соціальної політики України для подання їх в
установленому порядку до Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради України.
3. Виконавчій дирекції Фонду забезпечити супроводження
зазначених пропозицій під час погодження з центральними органами
виконавчої влади та соціальними партнерами і подання Кабінету
Міністрів України.
Голова правління Г.Галиць

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України

"Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування від нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності"

Верховна Рада України П О С Т А Н О В Л Я Є:
I. Внести такі зміни до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80;
2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., N 17-19, ст. 267; 2006 р.,
N 9-11, ст. 96, N 22, ст. 199, N 27, ст. 234):
1. частину другу статті 2 викласти в такій редакції: "Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніш
було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством
України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання,
пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків на території
України або під час виконання трудових обов'язків працівника з
роботодавцем - резидентом України за межами території України,
мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку
відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України";
2. частину п'яту статті 6 викласти в такій редакції: "Об'єктом страхування від нещасного випадку є дохід від
трудової діяльності застрахованого, його життя, здоров'я та
працездатність";
3. статтю 11 доповнити частинами четвертою - шостою такого
змісту: "Творчі спілки (об'єднання) страхують членів цих спілок
(об'єднань) у порядку, визначеному цим Законом та їх статутами. Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем
прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску. Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків не перераховано
протягом трьох місяців з дня подання заяви або протягом трьох
місяців з дня останньої сплати страхового внеску";
4. у статті 17: у частині другій слова "кожним об'єднанням" замінити словами
"представницькими сторонами"; у частині сьомій: пункт 3 викласти в такій редакції: "3) для вирішення найбільш важливих завдань Фонду створює на
паритетних засадах постійні і тимчасові комісії з окремих напрямів
діяльності Фонду"; у пункті 4 слова "галузевих тарифів внесків" замінити словами
"страхових тарифів (внесків)"; у пункті 7: абзац десятий виключити; в абзаці тринадцятому слова "погоджену з Національним банком
України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади" виключити;
5. у статті 22: абзац п'ятий пункту 2 після слів "у сфері охорони" доповнити
словами "безпеки, гігієни"; пункт 5 після слів "про охорону" доповнити словами "безпеку
та гігієну"; пункт 7 виключити;
6. у частині другій статті 23 слова "на підприємстві"
виключити;
7. у статті 26: частину п'яту викласти в такій редакції: "Представники держави призначаються і відкликаються Кабінетом
Міністрів України, а представники застрахованих осіб і
роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються об'єднаннями
профспілок та об'єднаннями організацій роботодавців, які мають
статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) представників
визначається представницькими сторонами"; частину шосту виключити;
8. частину другу статті 29 після слова "середньої" доповнити
словом "реальної";
9. частину другу статті 32 доповнити словами "згідно з
висновками МСЕК і ЛКК у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України";
10. абзац другий частини першої статті 35 викласти в такій
редакції: "акт розслідування нещасного випадку та акт про нещасний
випадок, пов'язаний з виробництвом, або акт розслідування
професійного захворювання за встановленою формою та висновок МСЕК
про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи
копія свідоцтва про його смерть та довідка про середню заробітну
плату (доход) застрахованої особи";
11. частину другу статті 38 викласти в такій редакції: "Якщо на утриманні потерпілого перебувають члени сім'ї, які
проживають на території України, виплати у передбачених пунктами 1
і 5 цієї статті випадках проводяться непрацездатним особам з їх
числа";
12. у частині першій статті 41 слово "проживають" замінити
словами "перебувають на повному державному утриманні";
13. у статті 46: в абзаці четвертому частини другої слова "прибутку,
одержаного" замінити словами "коштів, отриманих"; у частині восьмій слова "Прибуток, одержаний" замінити
словами "Кошти, отримані";
14. у статті 47: абзац третій частини третьої доповнити словами "або до
розміру заявленого ними для страхування відповідно до цього Закону
заробітку, що підтверджується даними декларації про доходи
фізичних осіб"; частину сьому викласти в такій редакції: "Розмір страхового внеску залежить від класу професійного
ризику виробництва, до якого віднесено підприємство"; частину одинадцяту викласти в такій редакції: "Залишки сум від можливого перевищення доходів над витратами
Фонду за підсумками фінансового року використовуються на
формування резерву коштів для забезпечення виконання завдань
страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього
Закону, та коригування (зменшення) суми внесків страхувальників";
15. у частині першій статті 48 слова "за погодженням з
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади та
Національним банком України" виключити;
16. статтю 54 доповнити частинами п'ятою - сьомою такого
змісту: "Державні органи реєстрації актів цивільного стану подають
відомості про реєстрацію смерті осіб робочим органам виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Територіальні органи державної статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, страховики з інших
видів загальнообов'язкового державного соціального страхування,
підприємства, установи, організації, а також фізичні особи
відповідно до законодавства безоплатно подають Фонду соціального
страхування від нещасних випадків необхідну для виконання
визначених цим Законом завдань інформацію з питань, що належать до
їх компетенції. Обсяг, строки та порядок подання інформації визначаються
угодами між Фондом соціального страхування від нещасних випадків
та цими державними органами";
17. у статті 55: частину першу доповнити реченням такого змісту: "За рішенням правління Фонду до її складу можуть входити
представники виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів"; частину третю викласти в такій редакції: "Положення про діяльність цих комісій і персональний склад
комісій при виконавчій дирекції Фонду затверджуються правлінням
Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Персональний
склад комісій при робочих органах виконавчої дирекції Фонду
затверджується рішенням виконавчої дирекції Фонду за погодженням з
головою правління Фонду та його заступниками".
II. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: