open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
26.06.2006 N 6

Щодо порядку формування наглядової ради

в акціонерних товариствах

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) роз'яснює порядок застосування законодавства України
щодо формування спостережної (наглядової) ради в акціонерних
товариствах. Статтею 25 Закону України "Про власність" ( 697-12 )
передбачено, що держателями акцій можуть бути підприємства,
установи, організації, державні органи, працівники даного
товариства, а також інші громадяни, якщо інше не передбачено
законодавчими актами України або статутом товариства. Таким чином, акціонерами акціонерного товариства можуть бути
як фізичні, так і юридичні особи. При цьому чинне законодавство для всіх акціонерів встановлює
однакові за обсягом права та обов'язки, незалежно від того, є
акціонер юридичною чи фізичною особою. Так, відповідно до статті
91 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) юридична особа здатна
мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність),
як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть
належати лише людині. Одним із основних прав, якими відповідно до законодавства
України користуються учасники акціонерного товариства, є право на
участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в
установчому документі, крім випадків установлених законом. Таке
право закріплене частиною 1 статті 116 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), частиною 1 статті 88 Господарського кодексу України та
підпунктом "а" статті 10 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ). Право на участь в управлінні справами товариства реалізується
шляхом участі акціонерів у органах управління акціонерним
товариством. Відповідно до статей 97, 159 - 161 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) органами управління акціонерним товариством є загальні
збори акціонерів, наглядова рада акціонерного товариства та
виконавчий орган акціонерного товариства (правління або інший
орган, визначений статутом). Відповідно до статей 41, 46 - 49 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) до органів управління
акціонерним товариством віднесені загальні збори акціонерів, рада
акціонерного товариства (спостережна рада), виконавчий орган
акціонерного товариства та ревізійна комісія акціонерного
товариства. Згідно з частиною 1 статті 160 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), в акціонерному товаристві може бути створена наглядова
рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю
його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.
Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві
наглядової ради встановлюються законом. Законом України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), а
саме, його статтею 46, встановлено, що в акціонерному товаристві
із числа акціонерів може створюватися рада акціонерного товариства
(спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів в перерві
між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної
статутом, контролює і регулює діяльність правління. Законом
встановлено, що створення ради акціонерного товариства
(спостережної ради) є обов'язковим в акціонерному товаристві, яке
налічує понад 50 акціонерів. Таким чином, наглядова рада акціонерного товариства
(спостережна рада, рада акціонерного товариства) створюється в
обов'язковому порядку у тому акціонерному товаристві, кількість
акціонерів якого перевищує 50. Створення наглядової ради в
акціонерному товаристві з кількістю акціонерів менше 50 не є
обов'язковим. У роботі загальних зборів акціонерів може брати участь
представник акціонера, як акціонера-юридичної особи, так і
акціонера-фізичної особи. Таке право акціонера призначити свого
представника для участі у загальних зборах акціонерів
безпосередньо закріплене Цивільним кодексом України ( 435-15 )
(частина 3 статті 159) та Законом України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (статті 41, 44). Представник акціонера
може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має
право у будь-який момент замінити свого представника у вищому
органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган
акціонерного товариства. Стосовно ради акціонерного товариства та ревізійної комісії у
Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
зазначено, що як рада акціонерного товариства, так і ревізійна
комісія створюється (обирається) із числа акціонерів. При цьому
статтями 46 та 49 Закону України встановлено обмеження на
одночасну участь одного акціонера в обох вказаних органах
акціонерного товариства: члени ради акціонерного товариства
(наглядової, спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого
органу та ревізійної комісії, членами ревізійної комісії не можуть
бути члени правління, ради акціонерного товариства (спостережної,
або наглядової ради) та інші посадові особи. Посадовими особами органів управління товариства відповідно
до статті 23 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) визнаються: голова та члени виконавчого органу, голова
ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства
(спостережна рада), - голова та члени ради товариства. Отже, юридична особа, яка є акціонером, може бути обраною до
ради акціонерного товариства (наглядової або спостережної ради)
або до ревізійної комісії цього товариства. Однак, слід враховувати, що відповідно до статті 92
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) юридична особа набуває
цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які
діють відповідно до установчих документів та закону, а також у
випадках, встановлених законом, через своїх учасників. Правовідношення, в якому одна сторона (представник)
зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої
сторони, яку вона представляє, є представництвом (стаття 237
Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Правочином, згідно зі статтею 202 Цивільного кодексу
( 435-15 ), визнається дія особи, спрямована на набуття, зміну або
припинення цивільних прав та обов'язків. Як встановлено у частині 1 статті 238 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), представник може бути уповноважений на
вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа,
яку він представляє. Виходячи з цього, юридична особа, обрана як акціонер до
складу ради акціонерного товариства, може брати участь у роботі
спостережної ради через свого уповноваженого представника
(представників). Визначення кола осіб, що можуть представляти
інтереси юридичної особи, а також надання їм таких повноважень,
має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства. Таким чином, юридична особа-акціонер може брати участь у
роботі спостережної ради як через одного уповноваженого
представника, так і через кількох представників. При цьому фізична
особа-представник юридичної особи-акціонера у спостережній раді
акціонерного товариства не зобов'язана бути акціонером цього
товариства. Ураховуючи, що до складу спостережної ради обирається
акціонер, а не його представник (представники), представник
(представники) акціонера, обраний (обрані) до складу спостережної
ради, здійснюють повноваження цієї особи як одного члена
спостережної ради. Тобто, акціонер може брати участь у роботі
спостережної (наглядової) ради через одного або кількох
представників. При цьому порядок підрахунку голосів при прийнятті рішення
спостережною (наглядовою) радою приймається в порядку
встановленому статутом цього акціонерного товариства або іншим
внутрішнім положенням товариства, що регулює діяльність
спостережної (наглядової) ради.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від 26 червня 2006 р. N 22

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: