open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вченої ради

Науково-методичного центру

вищої освіти

Протокол N 6 від 29.07.05

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо структури, змісту та обсягів

підручників і навчальних посібників

для вищих навчальних закладів

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів
України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) та Указу Президента України N 1013/2005 ( 1013/2005 )
від 04.07.05 р., якими необхідно керуватися під час підготовки
підручників та навчальних посібників.
1. Загальні положення
Підручники та навчальні посібники - основні книги для
навчальної діяльності студентів. Підручник - навчальне видання, що
містить систематизоване викладення навчальної дисципліни,
відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий
вид видання. Навчальний посібник - навчальне видання, що частково
або повністю замінює або доповнює підручник та офіційно
затверджене як такий вид видання. Вони затверджуються
Міністерством освіти і науки як нормативні видання з відповідним
грифом. Присвоєння грифа означає, що підручник або навчальний
посібник відповідає встановленим вимогам: змісту навчальної
програми дисципліни, виконання умов щодо обсягу, належне технічне
оформлення. При створенні підручників та навчальних посібників необхідно
враховувати наступне: - навчальні книги повинні мати високий науково-методичний
рівень, містити необхідний довідковий апарат; - підручники та навчальні посібники мають бути написані в
доступній формі, навчальний матеріал має бути пов'язаний з
практичними завданнями, в книзі повинні просліджуватися тісні
міжпредметні зв'язки;
2. Структура навчальної книги
Структура підручників та навчальних посібників: - зміст (перелік розділів); - вступ (або передмова); - основний текст; - питання, тести для самоконтролю; - обов'язкові та додаткові задачі, приклади; - довідково-інформаційні дані для розв'язання задач (таблиці,
схеми тощо); - апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний,
іменний покажчики).
2.1. Зміст Зміст це перелік приведених у книзі заголовків рубрик.
Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті.
Скорочувати заголовки у змісті або давати їх в іншій редакції
порівняно із заголовками у тексті не дозволяється. До змісту, як правило, необхідно включати всі заголовки
рукопису, за винятком підзаголовків, розташованих у підбір з
текстом. Позначення ступенів прийнятої рубрикації ("частина",
"розділ", "параграф" та їхні порядкові номери) пишуться в один
рядок з відповідними заголовками і відділяються від них крапкою. Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без
крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують
крапками з відповідним номером сторінки у правому стовпчику
змісту. Номери сторінок у змісті рекомендується проставляти простим
олівцем.
2.2. Вступ (передмова) Вступ (передмова) у навчальній книзі повинен відповідати
таким основним вимогам: характеризувати роль та значення
дисципліни (виду занять) у підготовці фахівця, показувати місце
даного курсу (його частин) серед інших дисциплін, містити
формулювання основних задач, що стоять перед студентом при
вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови - 0,1-0,2 авт.арк.
2.3. Основний текст Основний текст підручника (навчального посібника) - це
дидактично та методично оброблений і систематизований автором
навчальний матеріал. Викладання матеріалу в навчальній книзі повинно відрізнятися
об'єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю.
Композиція підручника, термін, прийоми введення до тексту нових
понять, використання засобів наочності повинні бути направлені на
те, щоб передати студентові певну інформацію, навчити його
самостійно користуватися книгою, захопити його, викликати інтерес
до предмета, що вивчається.
2.4. Питання, тести, задачі, завдання Питання та завдання (для самоперевірки та контролю засвоєння
знань) у навчальній книзі дозволяють забезпечити більш ефективне
опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної
роботи. Такі контрольні питання та завдання, що розміщуються
наприкінці кожної структурної частини книги (глави, параграфа)
мають сприяти формуванню практичних прийомів і навичок логічного
мислення. Необхідно пам'ятати, що методично вірно поставлені питання та
завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань у ході
самостійної роботи з книгою приведе до їх практичного
застосування. У ході виконання контрольних завдань бажано
передбачити використання обчислювальної техніки, аудіовізуальних
засобів навчання, забезпечити умови обов'язкового використання
нормативної та довідкової літератури. Під час написання навчальних книг необхідно орієнтувати
студента на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу
працю та вміння розв'язувати задачі. У кожному підручнику,
посібнику мають бути приклади, питання, задачі
2.5. Ілюстрація у навчальній книзі Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед
собою автор. Можна сформулювати такі загальні рекомендації авторам по
ілюструванню навчальних книг: - ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках,
коли вони розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що
міститься у книзі. Наявність їх дозволяє авторам передати більш
чітко, точно та образно програмні матеріали, що викладаються; - вигляд ілюстрацій має відповідати ступеню підготовленості
студентів. Так, у підручниках для студентів молодших курсів
ілюстрації мають відрізнятися більшою образністю, ніж ілюстрації
для студентів старших курсів, які можуть вільно читати креслення
та складні схеми.; - під час підготовки ілюстрацій слід враховувати можливості
відтворення типографією та інші фактори. Ось чому на цьому етапі
важливою є спільна робота автора та редактора. Автор повинен чітко
уявляти, як буде виглядати майбутнє видання; - ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матеріалу
основного тексту або містити зайву інформацію, що відволікає
читача від засвоєння теми; - подані в підручниках та посібниках технічні креслення, що
пояснюють устрій та принципи роботи машин, їх механізмів та вузлів
не повинні містити малозначущих подробиць; - однотипні ілюстрації у підручнику мають бути виконані
однією технікою; - у статистичних даних доцільно використовувати графіки та
діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між
величинами і явищами, що вивчаються; - доцільно використовувати кольорові ілюстрації, які не
тільки збагачують інформацію, а й акцентують увагу читачів на
основних ідеях ілюстрованого матеріалу.
2.6. Бібліографічний опис У підручниках (навчальних посібниках) мають бути приведені
джерела, звідки запозичено фактичний матеріал, що вказуються у
відповідних посиланнях та у бібліографічному списку. У підручниках (посібниках) необхідно використовувати лише
дані, допущені до опублікування у відкритому друці. У розділі "Бібліографічний список" підручника (посібника)
необхідно вказати основну використану та рекомендовану літературу
для поглибленого вивчення курсу. Основними елементами бібліографічного опису є прізвища
автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік
випуску, кількість сторінок. Бібліографічні посилання необхідно
давати на останнє видання даного твору або зібрання творів.
2.7. Покажчики Покажчики мають стати обов'язковим структурним елементом
підручників та навчальних посібників. Вони полегшують користування
книгою. До предметного покажчика необхідно включати основні
терміни і поняття, що зустрічаються у книзі, а до іменного -
прізвища та ініціали тих осіб, відомості про яких можна знайти в
книзі. Поруч з терміном у предметному покажчику або прізвищем у
іменному покажчику через кому проставляються номери сторінок, на
яких цей термін або прізвище зустрічаються. Терміни у предметному покажчику та прізвища в іменному
покажчику пишуться в один стовпчик та розташовуються строго в
алфавітному порядку. Групу термінів або прізвищ, що починаються з однієї літери,
відділяють від наступної групи пробілом.
2.8. Додатки Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної
книги. У вигляді додатків доцільно давати різні матеріали, що
доповнюють або ілюструють основний текст. Додатки за своїм
характером та змістом повинні стосуватися всієї книги в цілому або
її окремимих частин, а не окремих часткових питань. Не допускається включати до книги додатки, що не мають
безпосереднього відношення до теми книги.
3. Обсяг навчальних видань
Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах. Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного
твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками
вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки,
цифри тощо) та кожен пробіл між словами. У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за
один авторський аркуш 22 сторінки комп'ютерного тексту,
надрукованого через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman N 14 на
стандартному аркуші формату А.4. Обсяг підручників та навчальних посібників повинен
визначатися кількістю годин за навчальним планом, що відводиться
на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студента для
самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю
засвоєння інформації студентом. Обсяг навчального видання рекомендується визначати за
формулою:
V п/нп/ = К п/нп/ * 0,14 (Ta + T cpc),
де V п/нп/ - обсяг підручника (навчального посібника) в

авторських аркушах;
К п/нп/ - коефіцієнт виду видання:

підручника /К п/, навчального посібника /К нп/.
Для підручника К п = 1, а для навчального посібника
0,5 < К нп < 1. Величина К нп визначається тією часткою навчальної програми,
яку замінює або доповнює навчальний посібник.
Наприклад, автори планують написати навчальний посібник, який
на їхню думку, буде замінювати приблизно 50% існуючого підручника.
У цьому випадку К нп = 0,5. Якщо підручника немає, а автори
створюють навчальний посібник, що забезпечує 70% програми,
то К нп = 0,7 і т.д.
0,14 /авт.арк./год/ - коефіцієнт, що враховує продуктивність

засвоєння 1 авт.арк. навчальної інформації

студентом за одну годину самостійної роботи

з літературою, розв'язання задач, прикладів

тощо.
Ta - кількість годин у навчальному плані,

відведених на дисципліну для аудиторних

занять;
T cpc - кількість годин у навчальному плані,

відведених для самостійної роботи

студентів.
При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники
слід випускати для доповнення або заміни на основі нових
методичних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи
його дублювання. Підготовка та випуск навчальних книг, які орієнтовані на
активізацію самостійної творчої роботи студента, на формування
професійно значущих умінь дозволяють створити необхідні умови для
успішної навчальної діяльності.
Директор Науково-методичного
центру вищої освіти К.М.Левківський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: