open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2011 N 6

Про планування нової тематики

на 2011 рік та прийняття результатів

науково-дослідних робіт за 2010 рік

З метою оцінки науково-практичної діяльності підпорядкованих
Міністерству охорони здоров'я України науково-дослідних установ,
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і закладів
післядипломної освіти IV рівня акредитації, прийняття результатів
виконання перехідних та закінчених у 2010 році науково-дослідних
робіт, а також вирішення питань щодо планування наукової тематики
на 2011 рік з пріоритетних галузевих інноваційних напрямів
відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084
( 1084-2004-п ) "Про затвердження Порядку формування і виконання
замовлення на проведення наукових робіт та розробок, проектних і
конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету"
Н А К А З У Ю:
1. Провести конкурсний відбір (далі - Конкурс) заявок
(запитів) на фінансування проектів фундаментальних наукових
досліджень та прикладних наукових розробок (НДР) у 2011 році, які
подані науково-дослідними установами, вищими медичними
(фармацевтичним) навчальними закладами і закладами післядипломної
освіти IV рівня акредитації.
2. Директорам науково-дослідних установ (далі - НДУ) і
ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і
закладів післядипломної освіти IV рівня акредитації (далі - ВМНЗ):
2.1. Подати до 30 січня 2011 року: 2.1.1. Загальні звітні матеріали НДУ і ВМНЗ про
науково-практичну діяльність за 2010 рік згідно структури звіту та
звіти по завершених НДР, які виконувались за рахунок коштів
державного бюджету, згідно з ДСТУ 3008-95 (Документація. Звіти у
сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення). 2.1.2. Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень у
2 примірниках. 2.1.3. Інформацію про стан впровадження нововведень,
включених в попередні випуски Реєстру галузевих нововведень,
заходи щодо забезпечення їх практичного використання та пропозиції
по подальшому розвитку медичної науки та охорони здоров'я. 2.1.4. Акт здачі-приймання науково-технічної продукції за
договорами 2010 року.
2.2. Забезпечити проведення моніторингу впровадження наукової
(науково-технічної) продукції (нововведень) протягом трьох років з
моменту її створення.
2.3 Забезпечити передачу державі усіх майнових прав на
об'єкти інтелектуальної власності, що створені за державні кошти,
і надати інформацію про проведену роботу для узагальнення до
Українського центру наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи.
2.4. При відповідності виготовленої науково-технічної
продукції у 2010 та минулих роках критеріям нематеріального
активу, забезпечити оприбуткування на відповідних субрахунках з
обліку за оціночною вартістю відповідно до наказу Фонду державного
майна України від 13 грудня 2005 року N 3162 ( z0479-06 ) "Про
затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права
інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності
або були створені (придбані) за державні кошти, з метою
зарахування на бухгалтерський облік".
3. Управлінню освіти і науки (Волосовець О.П.) за участю
керівників структурних підрозділів МОЗ України, головних
позаштатних спеціалістів МОЗ з відповідних спеціальностей,
представників проблемних комісій МОЗ та НАМН України:
3.1. Провести експертизу планових і звітних матеріалів НДУ та
ВМНЗ, підготувати відповідні пропозиції щодо оцінки результатів
наукової діяльності підпорядкованих установ за 2010 рік.
3.2. В січні 2011 року забезпечити проведення конкурсу та за
його результатами подати на затвердження перелік НДР, які будуть
виконуватися у 2011 році за рахунок коштів державного бюджету.
3.3. Заслухати та обговорити звіти керівників НДУ і ВМНЗ про
підсумки наукової діяльності у 2010 році в першому кварталі
2011 року за окремим графіком.
4. Українському центру наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи (Чебан В.І.):
4.1. За результатами наукової діяльності НДУ і
ВМНЗ сформувати та забезпечити видання чергового випуску Реєстру
галузевих нововведень.
4.2. Забезпечити Реєстром галузевих нововведень МОЗ АР Крим,
управління охорони здоров'я облдержадміністрацій, головне
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської держадміністрації, управління охорони здоров'я
Севастопольської міської держадміністрації, НДУ та ВМНЗ для
організації широкого впровадження результатів науково-дослідних
робіт в практику охорони здоров'я.
4.3. Узагальнити інформацію НДУ і ВМНЗ про впровадження
нововведень і кількість створених та належним чином оформлених
об'єктів права інтелектуальної власності та про стан цієї роботи
доповісти керівництву Міністерства до 1 квітня 2011 року.
5. Директорам НДУ і ректорам ВМНЗ протягом січня-лютого
2011 року подати на затвердження зведені плани НДР на 2011 рік.
6. Затвердити:
6.1. Методичні рекомендації щодо підготовки проектів
фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових
розробок (НДР) для формування Зведеного плану науково-дослідних
робіт.
6.2. Структуру звіту про науково-практичну діяльність
установи (закладу) за 2010 рік, що додається.
6.3. Обсяг інформації, необхідної для розгляду пропозицій
щодо їх включення до Реєстру галузевих нововведень, що додається.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Копитова С.М.
Міністр І.М.Ємець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

17.01.2011 N 6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки проектів фундаментальних

наукових досліджень та прикладних наукових

розробок (НДР) для формування

Зведеного плану науково-дослідних робіт

1. Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт (далі -
Конкурс) проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1084 ( 1084-2004-п ) "Про затвердження
Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових
досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за
рахунок коштів державного бюджету".
2. Пріоритетними вважатимуться проекти НДР, тематика яких
відповідає вимогам Закону України "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні" ( 433-15 ), державних програм в
галузі охорони здоров'я, галузевих пріоритетних інноваційних
напрямів і передбачає розробку нових медичних технологій,
спрямованих на підвищення якості надання медичної допомоги
населенню та інноваційний розвиток галузі. Пріоритетними визначені наукові дослідження у сфері новітніх
біотехнологій (зокрема, розробка фармакологічних препаратів
метаболічної дії з використанням нанотехнологій, удосконалення
новітніх технологій мінімальної інвазивної та ендоскопічної
хірургії, протонно-променева терапія онкозахворювань, тканинна та
клітинна інженерія, розробка засад нанотоксикології, розвиток
ядерної медицини), імунопрофілактики інфекційних хвороб;
профілактики онкологічних захворювань та раннього виявлення
передракової патології.
3. Фінансування проектів НДР - переможців конкурсу
здійснюється в межах визначеного МОЗ обсягу видатків загального
фонду у Державному бюджеті на 2011 рік ( 2857-17 ) за відповідним
кодом, а їх проведення - на засадах державного замовлення (далі -
замовлення).
4. Замовлення виконуються в рамках:
4.1 фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та
клінічної медицини;
4.2 прикладних розробок, метою яких є створення нових та
удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування
та профілактики найбільш поширених та соціально значущих
захворювань;
4.3 державних науково-технічних програм та наукових частин
державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної
медицини: - Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на
2002-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10.01.02 N 14 ( 14-2002-п ) (розділ I, пункт 14 (створювати
ефективні системи забезпечення хворих сучасними медичними
технологіями, ефективними методами діагностики, профілактики,
лікування і реабілітації); розділ V, пункт 2 (науково
обґрунтувати, розробити та здійснити на промислових підприємствах
заходи медичної, психофізіологічної та психогігієнічної
реабілітації професійної дієздатності робітників); розділ X:
пункт 8 (проводити аналіз віддалених результатів щодо заходів
профілактики онкологічних захворювань на всіх рівнях), пункт 9
(розробити і впровадити стандарти діагностики лікування та
реабілітації онкологічних хворих і забезпечити їх дотримання
лікувально-профілактичними закладами); розділ XIV, пункт 5
(проводити наукові дослідження з питань розроблення ефективних
засобів, методів профілактики, діагностики і лікування
стоматологічних захворювань та впровадити їх результати у практику
охорони здоров'я ); розділ XVI, пункт 2 (розробити нові та
підвищити ефективність діючих методів і засобів профілактики,
лікування та реабілітації психічних розладів, зосередивши увагу на
пріоритетності використання методів і засобів психогігієнічної
корекції та реабілітації); розділ ХХ, пункт 6 (забезпечити
проведення комплексних наукових досліджень з питань екологічної
освіти та інформації, екологічної оцінки впливу забрудненого
довкілля на здоров'я населення); розділ XXXIII, пункт 4 (розробити
медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої
сировини і харчових продуктів з урахуванням особливостей
екологічної ситуації в Україні та міжнародних стандартів);
розділ XXXII, пункт 8 (розробити нові лікарські засоби відповідно
до потреб охорони здоров'я, в тому числі серцево-судинні,
протипухлинні препарати,засоби лікування захворювань нервової
системи, імунопрепарати, вітчизняні діагностичні тест-системи,
тощо); розділ XXXIII, пункт 5 (продовжувати інтегрування вищої
медичної освіти України у міжнародну систему освіти);
розділ XXXVI, пункт 1 (забезпечити відповідність стратегії
розвитку охорони здоров'я в Україні принципам і стратегіям
Європейської політики "Здоров'я для всіх в двадцять першому
столітті"). - Загальнодержавної програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007-2011 роках, затвердженої Законом України від
08.02.07 N 648-V ( 648-16 ) (завдання 14: наукове супроводження
протитуберкульозних заходів, проведення наукових досліджень з
питань профілактики, діагностики туберкульозу, в тому числі
лікування хворих з хіміорезистентними та ВІЛ-асоційованими формами
туберкульозу). - Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період
до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 27.12.06 N 1849 ( 1849-2006-п ); заходи на виконання:
завдання 3 (вивчення механізму зниження перинатальних втрат при
різних видах екстрагенітальної патології на основі розроблення та
впровадження сучасних стандартів надання спеціалізованої медичної
допомоги вагітним; вивчення пренатальних аспектів репродуктивного
здоров'я жінок як фактора зменшення перинатальних втрат в умовах
психосоціальної дезадаптації); завдання 7 (проведення наукового
дослідження факторів ускладненого перебігу вагітності для
розроблення заходів щодо запобігання їм на основі висновків
науково-доказової медицини та рекомендацій ВООЗ для впровадження
їх у діяльність медичних закладів різного рівня; проведення
наукового дослідження щодо впровадження сучасних медичних
технологій з доведеною ефективністю у сфері репродуктивного
здоров'я та їх медико-соціального впливу); завдання 11 (проведення
досліджень з вивчення сучасного стану здоров'я підлітків для
визначення факторів ризику формування порушень жіночої та
чоловічої статевої системи, розроблення стандартів щодо їх
діагностики та лікування); завдання 13 (проведення
клініко-епідеміологічного дослідження впливу штучного переривання
вагітності на репродуктивні втрати з метою поліпшення
демографічної ситуації); завдання 14 (проведення наукового
дослідження основних факторів жіночого та чоловічого безпліддя і
розроблення оптимальних підходів до профілактики та лікування;). - Загальнодержавної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої Законом України від
19.02.09 N 1026-VI ( 1026-17 ) (завдання 4 "Здійснення наукового
супроводу": розроблення нових науково обґрунтованих методів
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД; пошук лікарських засобів нового покоління проти
ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних
засобів, вивчення можливості застосування замісної або
регенеративної терапії захворювання). - Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року, затвердженої Законом
України від 23 грудня 2009 року N 1794-VI ( 1794-17 ) (завдання та
заходи програми забезпечення проведення багато центрових наукових
досліджень у галузі онкології. Проведення досліджень з метою
розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічно хворим,
визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на
всіх етапах надання такої допомоги). - Галузевої науково-технічної програми "Медична допомога при
черепно-мозковій травмі" на 2007-2012 роки, затвердженої наказом
МОЗ та АМН України від 11.08.2006 N 556/52 ( v0556282-06 )
(завдання та заходи програми: вивчення клінічної епідеміології
черепно-мозкової травми в Україні; уточнення патогенетичних
механізмів черепно-мозкової травми; діагностика і лікування
черепно-мозкової травми. Прогнозування наслідків лікування;
розробити критерії економічної ефективності лікування,
судово-медичної та медико-соціальної експертизи черепно-мозкової
травми).
4.4. Роботи за державним замовленням.
5. Для участі в конкурсному відборі НДР до Управління освіти
та науки заявки (запити) на фінансування замовлення на
НДР, рішення вченої ради НДУ чи ВМНЗ з обґрунтуванням наукової
новизни і очікуваної практичної цінності проекту, висновки
наукової експертизи відповідних проблемних комісій МОЗ та
НАМН України, профільних структурних підрозділів та головних
спеціалістів МОЗ України подаються в одному паперовому примірнику
та в електронному вигляді (документ Microsoft Word 97-2003,
диск CD-R, CD-RW) і надсилаються на електрону адресу
nauka02@moz.gov.ua.. Планування та фінансування видатків на фундаментальні
дослідження будуть здійснюватися лише за наявності висновку про
доцільність витрат по кожній науковій темі, наданого експертною
радою при Національній Академії наук України. До проектів НДР, які пропонуються для наукового супроводу
державних цільових програм необхідно додати висновки відповідних
координаційних рад програм.
6. За інших рівних умов перевага надається виконавцям
НДР, які інвестують більший обсяг власних або залучених коштів
(постанова Кабінету Міністрів від 14.05.2008 N 458 ( 458-2008-п )
"Про доповнення пункту 6 Порядку формування і виконання замовлення
на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та
конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету) та
направлені на отримання конкурентноспроможного результату.
7. При опрацюванні проектів НДР необхідно враховувати обсяги
фінансування, які будуть спрямовані на виконання перехідної
наукової тематики, забезпечення коштами, передусім, наукових
досліджень і розробок, які знаходяться на завершальній стадії
виконання та зорієнтовані на отримання конкурентоспроможних
результатів, новітніх медичних технологій, наукове обґрунтування
заходів по реформуванню системи охорони здоров'я, тощо.
Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

17.01.2011 N 6

СТРУКТУРА ЗВІТУ

про науково-практичну діяльність

установи (закладу) за 2010 рік

1. Пояснювальна записка, в якій відобразити:
1.1. Основні відомості про установу: - повна назва закладу, поштова та електронна адреси,
телефон/факс; - дата заснування (реорганізації); - інформація про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, акредитацію закладу (додати
ксерокопії відповідних документів); - структура закладу (структурні підрозділи, навчальні
комплекси, інститути, ЦНДЛ, проблемні лабораторії, поліклініки,
клініки тощо); - кількість працюючих, в тому числі: наукових,
науково-педагогічних кадрів, докторів та кандидатів наук,
професорів, доцентів; - наявність спеціалізованих вчених рад по захисту
докторських, кандидатських дисертацій (за якими спеціальностями,
накази ВАК України, термін повноважень); - наукові напрями; - матеріально-технічне забезпечення; - пам'ятні дати історичних подій, ювілеї установи (закладу),
ювілеї та вшанування пам'яті видатних учених та фахівців, що
планується відзначати в 2011 році.
1.2. Результати наукової діяльності установи за 2010 рік: - основні результати завершених та перехідних НДР, які
виконувалися за відповідними бюджетними програмами (фундаментальні
дослідження, прикладні розробки, завдання національних, державних,
галузевих цільових програм, державне замовленням на
науково-технічну продукцію); - основні результати завершених та перехідних НДР, які
виконувалися в рамках ініціативної (пошукової) тематика установи
(закладу); - основні результати завершених та перехідних НДР, що
фінансуються на підставі господарських договорів; - основні результати завершених та перехідних НДР, що
виконуються в рамках міжнародного науково-технічного
співробітництва. Інформація про основні результати завершених та перехідних
НДР повинна містити такі відомості: перелік нововведень,
методрекомендацій та інформаційних листів, охоронних документів на
об'єкти промислової власності, докторських та кандидатських
дисертацій, монографій, кількість наукових публікацій.
2. Перелік НДР, що закінчуються в 2010 році, за формою:
---------------------------------------------------------------------- N | N держ-|Назва|Строки|Підроз-|Керівник| Обсяг | Отримані | п/п|реєстра-| НДР | вико-|діл, що| НДР |фінансуваня|результати та| | ції | | нання|викону-| | по темі | їх вплив на | | | | |вав НДР| |(тис.грн.) | показники | | | | | | | | здоров'я | | | | | | | | населення, | | | | | | | | очікуваний | | | | | | | | економічний | | | | | | | | ефект від | | | | | | | |впровадження,| | | | | | | | кількість | | | | | | | | наукових | | | | | | | | праць тощо | ---+--------+-----+------+-------+--------+-----------+-------------| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------
3. Перелік перехідних НДР на 2011 і подальші роки за формою:
---------------------------------------------------------------------- N |N держре-|Наз-| Строки |Підроз-| Ке-| Обсяг | Отримані | п/п|єстрації | ва |виконан-|діл, що|рів-| фінансувавня |результати | | |НДР | ня |виконує|ник | по темі | та | | | | | НДР |НДР | (у тис.грн.) | очікувані | | | | | | |---------------|результати | | | | | | | на | на | та їх | | | | | | | весь |2010 рік| вплив на | | | | | | |період| | показники | | | | | | | | | здоров'я | | | | | | | | | населення,| | | | | | | | |очікуваний | | | | | | | | |економічний| | | | | | | | |ефект від | | | | | | | | |впроваджен-| | | | | | | | | ня, | | | | | | | | | кількість | | | | | | | | | наукових | | | | | | | | |праць тощо | ---+---------+----+--------+-------+----+------+--------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------
Примітка. Теми в переліках, закінчених та перехідних НДР,
повинні викладатися у вказаній нижче послідовності: - НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров'я України
з Державного бюджету ( 2857-17 ): * фундаментальні дослідження, * прикладні розробки, * НДР, що являються завданнями національних, державних,
галузевих цільових програм. * НДР, що виконуються згідно з державним замовленням на
науково-технічну продукцію. - Ініціативна (пошукова) тематика установи (закладу). - НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів. - НДР, що виконуються в рамках міжнародного
науково-технічного співробітництва. - НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (вказати з
яких).
4. Протоколи приймання закінчених НДР в установі у
двох примірниках з конкретними пропозиціями для впровадження по
кожній темі.
5. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до
Реєстру галузевих нововведень (у двох примірниках).
6. Стисла інформація про найбільшвагомі наукові досягнення
установи за 2010 рік (у двох примірниках).
7. Інформація про впровадження результатів наукових
досліджень, які ввійшли до попередніх випусків Реєстрів галузевих
нововведень (клінічна, економічна, соціальна ефективність,
приклади позитивного впливу на показники здоров'я населення та
діяльності установ практичної охорони здоров'я).
Моніторинг впровадження наукової (науково-технічної)
продукції протягом трьох років з моменту її створення:
------------------------------------------------------------------ N | Назва методів | Назва | Лікувально- | Ефективність| п/п| діагностики, | клінічного |профілактичні | впровадження| | лікування, | підрозділу чи | установи, де | | | реабілітації, | лабораторії | впроваджені | | | профілактики | | нововведення | | | (Реєстр N __) | | | | ---+---------------+---------------+--------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+---------------+---------------+--------------+-------------| | | | | | ---+---------------+---------------+--------------+-------------| | | | | | ---+---------------+---------------+--------------+-------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
8. Звіт про патентно-ліцензійну діяльність установи (закладу)
за 2010 рік за формою (у двох примірниках):
------------------------------------------------------------------------------- Перелік | Перелік |Відомості| Відомості | Відомості |НДР, в процесі | поданих | одержаних | про |про об'єкти | про |виконання якої | заявок на | охоронних | НОУ-ХАУ |авторського | передачу |створено об'єкт| об'єкти | документів | | права | прав та |інтелектуальної| промислової| на об'єкти | | (назва, | ліцензійні | (промислової) | власності |промислової | |N свідоцтва,| договори | власності | (назва, | власності | | автори) |(N охоронного| (назва, шифр, | держава, |(назва, вид | | | документа, | строки | до якої | та | | | назва, | завершення, | подано |N документа,| | | N договору, | джерела | заявку, | держава | | | дата | фінансування) | N заявки, |патентуван- | | | укладання, | | дата | ня, | | | ліцензіар, | | пріоритету,|винахідники,| | | ліцензіат) | | вина- | патенто- | | | | | хідники) | власник) | | | | | -----------+------------+---------+------------+-------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------------------
Примітка. окремо виділити перелік одержаних охоронних
документів на об'єкти промислової власності отримані в результаті
НДР, що виконувались за бюджетні кошти.
9. Інформація про підготовку наукових кадрів: - план підготовки докторів і кандидатів наук на 2011 рік
(затверджених рішеннями Вчених рад установи); - перелік докторських та кандидатських дисертацій, які
затверджені ВАК у 2010 році ( вказати теми дисертаційних робіт,
основне місце роботи дисертантів); - перелік докторських та кандидатських дисертацій, які
знаходяться на розгляді в Спеціалізованих вчених радах
ВАК (вказати теми дисертаційних робіт, основне місце роботи
дисертантів).
10. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному
співробітництві (стажування науковців, участь у форумах, членство
в іноземних організаціях, участь у виконанні міжнародних програм,
сумісних наукових досліджень, наукові проекти за грантами, тощо.).
При виконанні спільних з іноземними партнерами наукових програм,
вказати: назву програми; мету, термін виконання, джерела та обсяги
фінансування.
11. Зведені цифрові показники діяльності установи (закладу) у
2010 році за формою:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва| Кількість НДР(*) | Публікації(**) (у т.ч. за кордоном) | Подано| п/п|уста-|------------------------------------------------------+--------------------------------------------| ново-| |нови |Всього|Фунд.|Прикладні| По | НДР за | Іні-| НДР за | Моно-|Під- |Статті|Тези|Метод |Інформаційні|введень| | | НДР | НДР | НДР |про-| держ. | ціа-| госп. |графії|руч- | | |реко- | листи | | | | | | |гра-|замовлен-|тивна|договорами| |ники,| | |менда-| | | | | | | |мам | ням |тема-| | | по- | | | ції | | | | | | | |різ-| |тика | | |сіб- | | | | | | | | | | |них | | | | |ники | | | | | | | | | | |рів-| | | | | | | | | | | | | | | |нів | | | | | | | | | | | ---+-----+------+-----+---------+----+---------+-----+----------+------+-----+------+----+------+------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Кадри | ------------------------------------------------------------------------| Кількість наукових,| Підготовка | науково-педагогічних| | співробітників | | --------------------+---------------------------------------------------| Всього| Док-| Кан- | Докторських | Кандидатських дисертацій | |торів|дидатів| дисертацій | | | наук| наук |---------------------+-----------------------------| | | |Затвер-| На |Викону-|Затверд-| На |Виконуються| | | | джено | роз-| ються | жено |розгляді| | | | | ВАК |гляді| | ВАК |у спец. | | | | | | у | | | радах | | | | | |спец.| | | ВАК | | | | | |радах| | | | | | | | | ВАК | | | | | ------+-----+-------+-------+-----+-------+--------+--------+-----------| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | -------------------------------------------------------------------------
(*) Примітка 1. Кількість НДР представити у вигляді дробу,
дечисельник - кількість НДР, що виконувались у 2010 році;
знаменник - кількість НДР. завершених у 2010 році НДР.
(**) Примітка 2. Кількість публікацій, в чисельнику
у вітчизняних виданнях, в знаменнику - у закордонних.
12. Інформація про лікувальну діяльність установи (закладу): - Ліжковий фонд (всього, по відділенням). - Потужність поліклініки. - Лікарський штат (всього посад, зайнятих, фізичних осіб, в
клінічних підрозділах, поліклініці, по спеціальностям, по
категоріям, з науковим ступенем) - в абсолютних числах та
відсотках. - Аналіз консультативно-лікувальної роботи поліклініки в
порівнянні з попереднім роком (всього хворих, по областях, дітей,
для Київських установ з м. Києва, для інших - мешканців міст їх
розташування, мешканців села тощо; спеціалізовані прийоми наукових
працівників) - в абсолютних числах та відсотках. - Аналіз роботи стаціонару ( всього хворих, тематичних, по
відділеннях, по областях для Київських установ з м. Києва, для
інших - мешканців міст їх розташування, мешканців села тощо ) - в
абсолютних числах та відсотках. - Число роботи ліжка (всього, по відділенням). - Використання ліжко-днів (всього, по відділенням). - Виконання плану ліжко-днів (всього, по відділенням). - Середня тривалість перебування хворого на ліжку (всього, по
відділенням). - Середній обіг ліжка (всього, по відділенням). - Летальність (всього, по відділенням). - Число операцій (всього, по відділенням). - Хірургічна активність (всього, по відділенням). - Післяопераційна летальність (всього, по відділенням). - Впроваджено нових методів в роботу клініки (всього, з них
діагностики, лікування, реабілітації, профілактики). - Перелік впроваджених нових методів діагностики, лікування,
реабілітації, профілактики (розроблених в інституті (центрі), в
інших установах). - Якісні показники роботи клінічних підрозділів (в порівнянні
з минулим роком, аналогічними установами України та інших країн). - Наявність денного стаціонару (кількість ліжок, проліковано
хворих). - Робота спеціалізованих центрів (кількість, їх назва,
проліковано хворих, методична робота). - Оснащення клінічних підрозділів, поліклініки і лабораторій
(потреба в новій апаратурі та обладнанні). Наявність комп'ютерної
техніки, ефективність її використання. - Клінічні бази установи (закладу) в
лікувально-профілактичних закладах міста (наявність договорів щодо
використання клінічної бази, кількість співробітників установи,
які працюють на цій базі, обсяг і напрями їх роботи). - Організація підвищення кваліфікації лікарів і середнього
медичного персоналу клінічних підрозділів установи. Атестація
лікарів і стажування в клініках інших установ України та за
кордоном. Участь лікарів в науковій роботі. - Заходи по покращенню лікувально-діагностичної роботи
установи (закладу).
Звіт про науково-практичну діяльність установи (закладу) за
2010-р. подаються в одному паперовому варіанті та електронному
вигляді (документ Microsoft Word 97-2003, диск CD-R, CD-RW) і
надсилаються на електрону адресу nauka02@moz.gov.ua..
Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

17.01.2011 N 6

ОБСЯГ ІНФОРМАЦІЇ,

необхідної для розгляду пропозицій

щодо їх включення до Реєстру

галузевих нововведень

1. Назва нововведення.
2. Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення.
3. Опис суті нововведення.
4. Перелік обладнання, реактивів, лікарських засобів, виробів
медичного призначення та інструментів, необхідних для впровадження
нововведення.
5. Показання до застосування.
6. Протипоказання до застосування.
7. Очікуваний ефект (медичний, соціальний та економічний).
8. Перелік можливих ускладнень або помилок при використанні
нововведення, шляхи їх запобігання та усунення.
9. Форми інформаційно-методичного забезпечення використання
нововведення в практиці (методичні рекомендації, інформаційні
листи, курси стажування, підвищення кваліфікації та інше).
10. Назва, N держреєстрації, строк виконання
науково-дослідної роботи, результатом якої є дана пропозиція.
11. Стан охорони об'єктів інтелектуальної власності, які
входять до складу нововведення (бібліографічні дані охоронних
документів).
12. Установа (організація) - розробник, її адреса і
реквізити.
13. Прізвища, імена та по батькові всіх авторів-розробників
нововведення, їх телефони (для індивідуальних розробників, які
створили нововведення не в зв'язку з використанням службового
завдання - їх адреси і телефони).
14. Яка Вчена рада рекомендує нововведення для використання в
практиці (посилання на номер і дату протоколу засідання).
15. Можливі додаткові послуги розробників для оволодіння
нововведенням.
Додатки, малюнки, схеми, креслення та інші матеріали
Голова Вченої ради установи (закладу)
(дата) (підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник теми (підпис) (прізвище та ініціали)
Печатка
Висновки головного спеціаліста МОЗ України і відповідної
профільної проблемної комісії МОЗ та НАМН України.
Начальник Управління
освіти та науки О.П.Волосовець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: