open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
N 6 від 26.05.98

Затверджено

Радою Асоціації "ПФТС"

Рішення N 6

від 26.05.1998 р.

Положення

про комітет по розрахунках та ризик-менеджменту

Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система"
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Асоціації

"Перша фондова торговельна система"

N 4 ( v0004211-03 ) від 05.08.2003 }
{ В тексті Положення слово "ТІС" замінено на "ПФТС"

згідно з Рішенням Асоціації "Перша фондова

торговельна система" N 4 ( v0004211-03 ) від

05.08.2003 }

Положення про комітет по розрахунках та ризик-менеджменту
розроблене згідно чинного законодавства України, Статуту, правил
та положень Асоціації "Перша фондова торговельна система".
1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому
Положенні
ПФТС - Асоціація "Перша фондова торговельна система". Положення - Положення про комітет по розрахунках та
ризик-менеджменту Асоціації "Перша фондова торговельна система". Комітет - Комітет по розрахунках та ризик-менеджменту
Асоціації "Перша фондова торговельна система". Рада ПФТС - Рада Асоціації "Перша фондова торговельна
система". Голова - голова комітету по розрахунках та ризикменеджменту
Асоціації "Перша фондова торговельна система". Виконавчий директор - Член Комітету за посадою, штатний
працівник ПФТС що призначається Президентом ПФТС.
2. Мета створення та діяльності Комітету
2.1. Комітет створюється та здійснюю свою діяльність з метою
забезпечення розробки фінансових нормативів для членів ПФТС,
запровадження правил та процедур розрахунків для угод укладених в
ПФТС та розробки правил ризикменеджменту для членів ПФТС і
розрахункових операцій.
3. Статус Комітету
3.1. Комітет є постійно діючим органом ПФТС, склад якого
формується відповідно до цього Положення. 3.2. Комітет підзвітний Раді ПФТС. 3.3. Рішення Комітету повинні обов'язково враховуватися при
прийнятті рішень Радою, іншими органами Асоціації.
4. Компетенція Комітету
Для виконання мети створення та діяльності Комітет: 4.1. розробляє, вносить зміни та доповнення та подає на
затвердження Ради ПФТС: 4.1.1. пропозиції щодо змін в нормативні документи ПФТС у
частині, яка регламентує способи та умови визначення взаємних
зобов'язань та проведення розрахунків по угодах, що укладаються в
ПФТС; 4.1.2. пропозиції щодо вдосконалення способів оформлення
угод, укладених в ПФТС, з метою зниження витрат членів ПФТС; 4.1.3. правила та стандарти ПФТС по керуванню ризиками; 4.1.4. вимоги до фінансового стану членів ПФТС з метою
зниження індивідуальних ризиків учасників, а також ризиків ПФТС; 4.1.5. форми фінансової звітності членів ПФТС; 4.1.6. стандарти і правила бек-офісу для членів ПФТС. 4.2. приймає рішення в межах своєї компетенції { Положення
доповнено пунктом 4.2 згідно з Рішенням Асоціації "Перша фондова
торговельна система" N 4 ( v0004211-03 ) від 05.08.2003 } 4.3. розробляє та здійснює: 4.3.1. базові принципи запровадження системи розрахунків за
участтю депозитарних установ по угодах, що укладаються в ПФТС; 4.3.2. систему керування ризиками при укладанні та виконанні
угод в ПФТС, з врахуванням діяльності депозитарних установ; 4.3.3. взаємодіє з регулюючими органами, ПАРД та іншими
об'єднаннями учасників ринку цінних паперів, а також залученими
консультантами з питань розробки технології та єдиних стандартів
функціонування інфраструктурного блоку фондового ринку, розробки
та узгодження правил складання звітності і стандартів керування
ризиками. 4.4. здійснює інші повноваження, покладені на нього правилами
та положеннями ПФТС або рішеннями Ради ПФТС.
5. Склад та формування Комітету
5.1. Комітет складається з Членів Комітету - фізичних осіб,
що є представниками компаній-членів ПФТС, які виконують свої
членські обов'язки, а також Виконавчого директора Комітету -
представника адміністрації ПФТС, що входить до Комітету за
посадою. 5.2. Усі члени ПФТС мають право висувати своїх кандидатів у
Члени Комітету. 5.3. Затвердження складу Комітету здійснюється Радою ПФТС
рейтинговим голосуванням зі списку кандидатів, що надали свої
заяви про бажання ввійти до складу Комітету до ПФТС не пізніше,
ніж за 10 днів до затвердження Радою ПФТС складу Комітету. 5.4. Члени комітету призначаються строком на 2 роки. У
випадку зменшення чисельності Членів Комітету до складу Комітету
можуть бути обрані нові члени за рішенням Ради у порядку,
передбаченому пп. 5.1 - 5.3 цього Положення. { Пункт 5.4 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Асоціації "Перша фондова
торговельна система" N 4 ( v0004211-03 ) від 05.08.2003 } 5.5. Комітет може залучати до своєї роботи сторонніх
фахівців. 5.6. Членство в Комітеті може бути припинене: - за письмовою заявою Члена комітета на ім'я Голови Комітету; - у разі завершення строку повноважень Члена Комітету; - у разі виключення компанії-Члена ПФТС, представником якої є
Член Комітету, з ПФТС; - за рішенням Комітету, у разі відсутності Члена Комітету на
його засіданнях більше ніж трьох разів без поважної причини. 5.7. Голова Комітету призначається Радою зі складу Членів
Комітету. 5.8. Голова комітету: - планує діяльність Комітету; - затверджує порядок денний засідань Комітету; - головує на засіданнях Комітету; - призначає дату, час та місце проведення засідань Комітету; - готує разом з виконавчим директором Комітету матеріали для
розгляду на засіданнях Комітету; - організує роботу Членів Комітету згідно затвердженого плану
в період між засіданнями Комітету; - забезпечує контроль за виконанням рішень Комітету; - звітує перед Радою ПФТС про роботу Комітету; - несе інші обов'язки, покладені на нього цим Положенням,
іншими правилами та положеннями ПФТС, рішеннями Ради ПФТС. 5.9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету
покладається на адміністрацію Асоціації та координується
Виконавчим директором Комітету.
6. Порядок роботи Комітету
6.1. Засідання комітету проводяться у разі необхідності, але
не рідше одного разу на два місяці. 6.2. Ініціатором проведення засідання Комітету виступає
Голова Комітету, Рада Асоціації або не менше 30% від складу
Комітету.
{ Пункт 6.3 вилучено на підставі Рішення Асоціації "Перша
фондова торговельна система" N 4 ( v0004211-03 ) від 05.08.2003 }
6.3. Засідання Комітету проводяться, як правило, в очній
формі. Проведення заочних засідань здійснюються тільки за рішенням
Комітету або Голови Комітету. 6.4. При очній формі засідання Голова та виконавчий директор
Комітету забезпечують оповіщення Членів Комітету про майбутнє
засідання та надають їм порядок денний та необхідні для прийняття
рішень матеріали. 6.5. При заочній формі засідання, Голова та Виконавчий
директор Комітету, забезпечують надання Членам Комітету порядку
денного, необхідних для прийняття рішень матеріалів, проекти
рішення з зазначенням дати, до якої потрібно надати відповідь по
порядку денному. 6.6. Рішення Комітету правомочні, якщо більше половини Членів
Комітету приймали участь в очному засіданні чи надали відповідь о
порядку денному до зазначеної дати при заочній формі засідань. 6.7. На Комітету можуть бути розглянуті пропозиції будь-якого
члену ПФТС, що виконує свої членські обов'язки, якщо вони
оформлені у письмовому вигляді та надані до ПФТС на ім'я Голови
Комітету не пізніше, ніж за 7 робочих днів до початку засідання. 6.8. Всі пропозиції стосовно змін та доповнень до порядку
денного, а також матеріали що безпосередньо відносяться до них,
повинні бути надані до ПФТС у письмовій формі або електронною
поштою не пізніше, ніж за два дні до початку засідання Комітету.
Враховуючи зміни та доповнення представник дирекції ПФТС, що
входить до складу Комітету, за один день до початку засідання
формує та відсилає всім Членам Комітету остаточний варіант порядку
денного та додаткові матеріали. 6.9. Рішення комітету приймаються відкритим голосуванням,
простою більшістю голосів. 6.10. Кожний Член Комітету має один голос. У випадку рівності
голосів при голосуванні, голос Голови є вирішальним. 6.11. Засідання Комітету є закритим. Присутність інших осіб
можлива тільки у разі запрошення їх на засідання Головою чи
прийняття Комітетом окремого рішення по надходженню відповідної
заяви від таких осіб. 6.12. Присутні на засіданнях Комітету запрошені особи мають
право дорадчого голосу. 6.13. Член Комітету у випадку неможливості особистої
присутності на засіданні Комітету мають право призначити свого
представника, повноваження якого повинні бути підтверджені
належним чином оформленою довіреністю. 6.14. Для вирішення окремих задач, Комітет може формувати зі
свого складу тимчасові робочі групи (комісії тощо). 6.15. Рішення Комітету письмово оформлюються у вигляді
протоколу та рішень, які підписує Голова Комітету. 6.16. У разі необхідності можуть проводитися спільні
засідання з іншими комітетами, комісіями ПФТС при наявності рішень
про проведення таких засідань з боку кожного комітету, комісії
тощо.
7. Зміни та доповнення до Положення.
7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за
рішенням Ради ПФТС.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: