open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
РАДА ДИРЕКТОРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
П Р О Т О К О Л
19.03.2009 N 6

У засіданні Ради директорів ВАТ "Фондова біржа ПФТС" прийняли
участь Голова Ради директорів та два члени Ради директорів
ВАТ "Фондова біржа ПФТС". Засідання Ради директорів є правомочним. Рада директорів приймає рішення простою більшістю голосів
осіб, які входять до складу Ради директорів Біржі і беруть участь
у її засіданні. Під час голосування голова Ради директорів та
кожен із членів Ради директорів мають один голос. У тексті протоколу використовуються наступні скорочення: Біржа - Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС". Засідання - засідання Ради директорів ВАТ "Фондова
біржа ПФТС".
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Затвердження Правил електронного документообігу ВАТ "Фондова
біржа ПФТС" та форми Договору про надання послуг електронного
числового підпису.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПО ПИТАННЮ "Про затвердження Правил електронного
документообігу ВАТ "Фондова біржа ПФТС" та форми Договору про
надання послуг електронного числового підпису":
РОЗГЛЯНУЛИ: 1. Проект Правил електронного документообігу ВАТ "Фондова
біржа ПФТС". 2. Проект Договору про надання послуг електронного числового
підпису.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Правила електронного документообігу ВАТ "Фондова
біржа ПФТС" та форму Договору про надання послуг електронного
числового підпису (додаються).
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 3 голоси, що складає 100% від загальної кількості
голосів членів Ради директорів Біржі, які прийняли участь у
засіданні. "проти" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості
голосів членів Ради директорів Біржі, які прийняли участь у
засіданні. "утримались" - 0 голосів, що складає 0% від загальної
кількості голосів членів Ради директорів Біржі, які прийняли
участь у засіданні.
Рішення прийняте.
Додатки: 1. Правила електронного документообігу ВАТ "Фондова
біржа ПФТС"; 2. Договір про надання послуг електронного числового підпису.
Голова Ради директорів І.О.Заря
Член Ради директорів/
Виконавчий директор Б.О.Лупій
Член Ради директорів/
Головний бухгалтер Л.М.Передерій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради директорів

ВАТ "Фондова біржа ПФТС"

19.03.2009 N 6 __________________________

голова Ради

директорів Заря І.О.

ПРАВИЛА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Відкритого акціонерного

товариства "Фондова біржа ПФТС"

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Визначення понять Поняття "Електронний документ", "Електронний документообіг",
"Електронний числовий підпис", "Особистий ключ", "Відкритий ключ",
"Компрометація особистого ключа", "Криптографічні ключі", "Засоби
криптографічного захисту інформації", "Засоби електронного
підпису", "Центр організації електронного документообігу
ВАТ "Фондова біржа ПФТС", "Носій ключової інформації", "Сертифікат
відкритого ключа", "Користувач", "Генеральна торговельна угода
ПФТС" використовуються в даних Правилах електронного
документообігу Відкритого акціонерного товариства "Фондова біржа
ПФТС" (далі - Правила ЕДО) відповідно до їх визначень,
встановлених Регламентом Центру організації електронного
документообігу Відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний
фондовий союз". Організатор системи ЕДО (далі - Організатор СЕД) - Відкрите
акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" (далі - ВАТ "Фондова
біржа ПФТС" або ПФТС), що здійснює професійну діяльність з
організації торгівлі на фондовому ринку на підставі відповідних
ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
яке одночасно виконує функцію Центру організації електронного
документообігу. Організатор СЕД може бути відправником ЕД або
отримувачем ЕД. Система електронного документообігу (далі - СЕД) -
організаційно-технічна система, що є сукупністю програмного,
інформаційного і апаратного забезпечення Організатора СЕД і
Учасників СЕД, що реалізовує ЕДО. Учасник СЕД (далі - Учасник) - юридична особа, яка
приєдналася до Генеральної торговельної угоди ПФТС та користується
послугами Центру організації електронного документообігу
ВАТ "Фондова біржа ПФТС" при отриманні послуг ЕЧП відповідно до
Регламенту Центру організації електронного документообігу
ВАТ "Фондова біржа ПФТС". Учасник може бути відправником ЕД або
отримувачем ЕД. Формат електронного документа - структура змістовної частини
електронного повідомлення, на основі якого сформований ЕД та який
визначається Організатором СЕД. Програмні засоби взаємодії Учасника та Організатора СЕД -
програмне забезпечення, встановлене в Учасників та Організатора
СЕД, яке призначене для автоматизації процесів, пов'язаних з
організацією торгівлі, та забезпечення інформаційного обміну між
Учасниками та Організатором СЕД.
1.2. Регулювання електронного документообігу 1.2.1. Електронний документообіг в СЕД регулюється наступними
внутрішніми документами Організатора СЕД: 1.2.1.1. Правилами ЕДО. 1.2.1.2. Регламентом Центру організації електронного
документообігу ВАТ "Фондова біржа ПФТС". 1.2.1.3. Іншими локальними нормативно-правовими актами,
затвердженими компетентними органами ВАТ "Фондова біржа ПФТС".
1.3. Порядок і умови допуску Учасника до здійснення
документообігу в СЕД 1.3.1. Учасник допускається до здійснення документообігу в
СЕД після виконання ним наступних дій: 1.3.1.1. Укладення Договору з ВАТ "Фондова біржа ПФТС" про
надання послуг ЕЧП. 1.3.1.2. Приєднання до Генеральної торговельної угоди ПФТС. 1.3.1.3. Отримання особистих ключів для забезпечення
підписання власних ЕД в СЕД.
1.4. Порядок набрання чинності та внесення змін до Правил ЕДО 1.4.1. Правила ЕДО, зміни і доповнення до Правил ЕДО, порядок
та строки набрання чинності Правил ЕДО затверджуються Радою
директорів ВАТ "Фондова біржа ПФТС". 1.4.2. Правила ЕДО є обов'язковими до виконання Учасником
після приєднання Учасником до Генеральної торговельної угоди ПФТС.
1.5. Порядок повідомлення про внесення змін до даних
Правил ЕДО 1.5.1. Зміни і доповнення до Правил ЕДО затверджені Радою
директорів ВАТ "Фондова біржа ПФТС". Термін і порядок набрання
чинності змінами і доповненнями доводяться до відома Учасників
шляхом розміщення на веб-сайті Організатора СЕД відповідного
повідомлення та тексту змін і доповнень не пізніше ніж за
10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності
відповідними змінами і доповненнями.
Розділ 2. Організація ЕДО
2.1. Вимоги, що пред'являються до ЕД 2.1.1. ЕД, який сформований в СЕД, має юридичну силу
документа, складеного у письмовій формі, і передбачає забезпечення
виконання даного ЕД Організатором СЕД та Учасниками, які є
відправниками або отримувачами даного ЕД. 2.1.2. ЕД, що використовується в СЕД, вважається оформленим
належним чином за умови його відповідності внутрішнім документам
Організатора СЕД. Відповідність ЕД внутрішнім документам
Організатора СЕД визначає Організатор СЕД. 2.1.3. ЕД має бути сформований Учасником або Організатором
СЕД у форматі, визначеному компетентним органом ВАТ "Фондова
біржа ПФТС". 2.1.4. ЕД Учасника, що має формат або процедуру формування,
яка не відповідає вимогам внутрішніх документів Організатора СЕД,
не розглядається та не обробляється Організатором СЕД. 2.1.5. Будь-який документ в СЕД повинен бути підписаний ЕЧП.
Засвідчення документа ЕЧП здійснюється Учасником, що здійснив
формування ЕД, або Організатором СЕД у випадку передачі отриманого
ЕД до Учасника. 2.1.6. Підписання ЕЧП будь-якого ЕД в СЕД здійснюється
особистим ключем підпису уповноваженої особи Учасника або
Організатора СЕД. 2.1.7. Організатор СЕД приймає до розгляду та обробки
виключно ЕД, що підписані особистими ключами, які були виготовлені
Центром організації електронного документообігу ВАТ "Фондова
біржа ПФТС". 2.1.8. ЕД вважається підписаним ЕЧП Учасника або Організатора
СЕД, якщо він підписаний тим особистим ключем ЕЧП, для якого Центр
організації електронного документообігу ВАТ "Фондова біржа ПФТС"
виготовив відповідний сертифікат відкритого ключа ЕЧП. 2.1.9. Заміна особистих ключів ЕЧП не впливає на юридичну
силу ЕД, якщо він був підписаний особистим ключем ЕЧП, що діяв на
момент підписання ЕД.
2.2. Порядок здійснення ЕДО 2.2.1. ЕДО включає до себе виконання насамперед наступних
процедур: 2.2.1.1. формування ЕД; 2.2.1.2. підписання ЕЧП ЕД; 2.2.1.3. відправку і доставку ЕД; 2.2.1.4. перевірку ЕД; 2.2.1.5. створення паперових копій ЕД. 2.2.2. Формування ЕД здійснюється Учасником або Організатором
СЕД відповідно до внутрішніх документів Організатора СЕД. 2.2.3. Підписання ЕЧП ЕД здійснюється особистими підписами
Учасника або Організатором СЕД відповідно до Регламенту Центру
організації електронного документообігу ВАТ "Фондова біржа ПФТС"
та даних Правил. 2.2.4. У відносинах між Учасниками та Організатором СЕД, що є
відправниками і отримувачами ЕД, ЕД вважається вихідним від
відправника, якщо ЕД відправлений особою уповноваженою діяти від
імені відправника відносно даного ЕД або інформаційною системою,
що використовується відправником. 2.2.5. Перевірка достовірності доставленого ЕД включає: 2.2.5.1. перевірку ЕД на відповідність встановленому для
нього формату, визначеному внутрішніми документами
Організатора СЕД; 2.2.5.2. перевірку достовірності ЕЧП ЕД. 2.2.6. Всі ЕД зберігаються протягом 5 (п'яти) років з дати
отримання (створення). ЕД зберігаються в електронних архівах.
Розділ 3. Забезпечення інформаційної

безпеки в СЕД
3.1. Засоби забезпечення інформаційної безпеки 3.1.1. Вимоги щодо інформаційної безпеки при організації ЕДО
реалізуються за допомогою застосування програмно-технічних засобів
і організаційних заходів. 3.1.2. До програмно-технічних засобів відносяться: 3.1.2.1. програмне забезпечення взаємодії Учасника та
Організатора СЕД; 3.1.2.2. система паролів та ідентифікаторів для обмеження
доступу користувачів і операторів до технічних і програмних
засобів СЕД; 3.1.2.3. програмне забезпечення для підготовки даних для
виконання алгоритмів ЕЧП; 3.1.2.4. програмно-апаратні засоби захисту від
несанкціонованого доступу до ЕД та іншої інформації; 3.1.3. До організаційних заходів відносяться: 3.1.3.1. адміністративні обмеження доступу до цих засобів; 3.1.3.2. завдання режиму використання користувачами і
операторами паролів і ідентифікаторів; 3.1.3.3. допуск до СЕД тільки спеціально підготовлених та
уповноважених на те осіб; 3.1.3.4. підтримка програмно-технічних засобів в справному
стані; 3.1.3.5. резервування програмно-технічних засобів; 3.1.3.6. навчання технічного персоналу; 3.1.3.7. захист технічних засобів від зовнішніх дій (пожежа,
дія води і тому подібне).
3.2. Порядок дій при компрометації криптографічних ключів 3.2.1. В разі компрометації особистих ключів Учасник
зобов'язаний негайно діяти в порядку, встановленому Регламентом
Центру організації електронного документообігу ВАТ "Фондова
біржа ПФТС". 3.2.2. Організатор СЕД з моменту внесення сертифікатів
відкритих ключів ЕЧП Учасника в список відкликаних сертифікатів
відкритих ключів (далі - СВС), але не пізніше однієї робочої
години з моменту внесення в СВС, припиняє обробку та виконання ЕД
Учасника, що підписані відповідними особистими ключами Учасника,
які відповідають сертифікатам відкритих ключів, включеним до СВС.
Розділ 4. Надзвичайні ситуації

при здійсненні ЕДО
4.1. Обставини виникнення надзвичайних ситуацій 4.1.1. До обставин, які здатні послужити підставою виникнення
надзвичайних ситуацій, зокрема технічних збоїв, можуть бути
віднесені будь-які обставини, які за оцінкою Організатора СЕД
тимчасово або на невизначений термін зробили, роблять або можуть
зробити неможливим або значно обтяжити здійснення ЕДО. Такими
обставинами можна вважати: 4.1.1.1. пожежі, повені, інші стихійні лиха або техногенні
катастрофи; 4.1.1.2. руйнування або значні пошкодження приміщень, що
займають підрозділи Організатора СЕД або Учасника; 4.1.1.3. нестабільність або відключення електроенергії, яке
не може бути нейтралізоване технічними засобами, що є у
розпорядженні Організатора СЕД або Учасника; 4.1.1.4. непрацездатність програмного забезпечення,
обчислювальної техніки, оргтехніки, засобів зв'язку, включаючи
засоби телекомунікацій Організатора СЕД або Учасника; 4.1.1.5. масові порушення громадського порядку, терористичні
акти або диверсії; 4.1.1.6. будь-які інші подібні обставини, які можуть істотним
чином заважати або зробити неможливим забезпечення здійснення ЕДО
Організатором СЕД або участі в ЕДО його Учасника. 4.1.2. До обставин, які здатні послужити причиною виникнення
надзвичайних ситуацій, можуть бути віднесені ухвалення або
будь-які зміни законодавчих або інших актів державних органів
України або розпорядження даних органів, інструкції, вказівки,
заяви, листи, телеграми або інші дії (далі - акти органів
державної влади), які прямо або побічно або при певному тлумаченні
актів органів державної влади або за певного збігу обставин,
починаючи з моменту затвердження даних актів органів державної
влади або з іншого терміну, тимчасово або на невизначений термін
зробили, роблять або можуть зробити неможливим або значно
ускладнити подальше здійснення ЕДО в тому вигляді, формі і
порядку, в яких ЕДО здійснювався до ухвалення даних актів органів
державної влади. 4.1.3. У разі настання хоч би одної з обставин, що відповідає
перерахованим пунктам 4.1.1 або 4.1.2 розділу 4 цих Правил ЕДО,
Учасник зобов'язаний негайно з урахуванням ситуації, що склалася,
і способом, доступним в обставинах, що склалися, сповістити
Організатора СЕД про обставини, що виникли. Організатор СЕД
зобов'язаний негайно з урахуванням ситуації, що склалася, і
способом, доступним в обставинах, що склалися, сповістити
Учасників про обставини, що виникли. 4.1.4. Організатор СЕД негайно після виникнення у нього
обставин, що відповідають перерахованим в п. 4.1.1 або 4.1.2
розділу 4 цих Правил ЕДО, зобов'язаний розглянути ситуацію, що
виникла, і ухвалити кваліфіковане рішення.
4.2. Врегулювання надзвичайних ситуацій 4.2.1. В якості заходів по врегулюванню надзвичайної ситуації
Організатор СЕД має право: 4.2.1.1. припинити або обмежити обіг всіх ЕД або частини ЕД в
СЕД; 4.2.1.2. спільно з Учасником визначити порядок дій для
усунення технічної несправності; 4.2.1.3. вимагати від Учасників, що були відправниками ЕД,
негайного отримання копій всіх ЕД або частини ЕД, що циркулювали в
СЕД за певний період часу, що визначений Організатором СЕД; 4.2.1.4. вимагати від Учасників за власний рахунок негайного
(з урахуванням обставин, що склалися) відновлення всіх або частини
ЕД в СЕД; 4.2.1.5. вимагати та отримати від Учасників безкоштовно і
негайного (з урахуванням обставин, що склалися) копій журналів та
файлів обліку ЕД, що оберталися в СЕД за певний період, що
визначений організатором СЕД; 4.2.1.6. передбачити інші заходи, направлені на подолання
надзвичайної ситуації. 4.2.2. При ухваленні рішень по врегулюванню надзвичайних
ситуацій Організатор СЕД має право: 4.2.2.1. встановлювати терміни і форми повідомлення Учасників
про свої рішення; 4.2.2.2. встановлювати терміни і порядок виконання рішень по
врегулюванню надзвичайних ситуацій.
Розділ 5. Порядок вирішення конфліктних

ситуацій та спорів у СЕД
5.1. Виникнення конфліктних ситуацій у зв'язку із здійсненням
ЕДО 5.1.1. У зв'язку із здійсненням ЕДО можливе виникнення
конфліктних ситуацій, пов'язаних з формуванням, доставкою,
отриманням, підтвердженням отримання ЕД, а також використанням в
даних документах ЕЧП. Дані конфліктні ситуації можуть виникати,
зокрема, в наступних випадках: 5.1.1.1. відсутність підтвердження достовірності ЕД
Учасником, що отримав даний ЕД від Організатора СЕД або іншого
Учасника; 5.1.1.2. заперечування факту формування, підписання ЕД
особистими ключами Учасника; 5.1.1.3. заява Учасника про спотворення ЕД; 5.1.1.4. заперечування факту відправлення та/або доставки ЕД
в СЕД; 5.1.1.5. заперечування часу відправлення та/або доставки ЕД; 5.1.1.6. заперечування автентичності екземплярів ЕД та/або
оригіналу і копії ЕД на паперовому носієві; 5.1.1.7. інші випадки виникнення конфліктних ситуацій,
пов'язаних з функціонуванням СЕД. 5.1.2. Конфліктна ситуація може виникнути у випадку, якщо
Учасник або Організатор СЕД висловлює недовіру до складу і формату
ЕД, що зберігаються у Учасника, а також якщо Організатор СЕД
висловлює недовіру до програмного забезпечення, що функціонує на
даному робочому місці Учасника.
5.2. Повідомлення про конфліктну ситуацію 5.2.1. В разі виникнення конфліктної ситуації Учасник, що
припускає виникнення конфліктної ситуації, повинен негайно, але не
пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів після виникнення
конфліктної ситуації, направити повідомлення про конфліктну
ситуацію Організатору СЕД. 5.2.2. Повідомлення про передбачувану наявність конфліктної
ситуації повинне містити інформацію про зміст конфліктної ситуації
і обставини, які свідчать про наявність конфліктної ситуації.
Повідомлення повинне містити реквізити відповідного ЕД, прізвище,
ім'я та по батькові, посаду, контактні телефони, факс, адресу
електронної пошти особи або осіб, уповноважених вести переговори
по врегулюванню конфліктної ситуації.
5.3. Розгляд конфліктної ситуації 5.3.1. Конфліктна ситуація визнається вирішеною в робочому
порядку у випадку, якщо Учасник-скаржник задоволений інформацією,
отриманою від Організатора СЕД або Учасника, якому було направлено
повідомлення. 5.3.2. У випадку, якщо скаржник не задоволений отриманою
інформацією, для розгляду конфліктної ситуації формується
відповідна технічна комісія ПФТС. 5.3.3. Склад технічної комісії ПФТС затверджується рішенням
Ради директорів ВАТ "Фондова біржа ПФТС. До складу технічної
комісії ПФТС мають бути включені особи, які володіють необхідними
знаннями в галузі побудови системи криптографічного захисту
інформації і роботи комп'ютерних інформаційних систем. За
відповідними заявами до складу технічної комісії ПФТС можуть бути
включені по одному представнику від кожної з сторін конфліктної
ситуації (у випадку наявності на одній стороні кількох учасників
вони призначають спільного представника). До складу технічної
комісії ПФТС обов'язково входить не менше ніж один представник
Центру організації ЕДО. 5.3.4. За ініціативою будь-якої із сторін конфліктної
ситуації до роботи технічної комісії ПФТС для проведення технічної
експертизи можуть залучатися незалежні експерти, які володіють
необхідними знаннями в галузі побудови системи криптографічного
захисту інформації і роботи комп'ютерних інформаційних систем.
Сторона, що залучає незалежних експертів, самостійно вирішує
питання про оплату експертних послуг даних експертів. 5.3.5. Сформована технічна комісія ПФТС при розгляді
конфліктної ситуації встановлює на технологічному рівні наявність
або відсутність фактичних обставин, що свідчать про факт і час
складання та/або відправки ЕД, достовірність ЕД, а також про
підписання ЕД ЕЧП, автентичність відправленого документа
отриманому та інші факти відповідно до Регламенту Центру
організації електронного документообігу ВАТ "Фондова біржа ПФТС". Технічна комісія ПФТС має право розглядати будь-які інші
технічні питання, необхідні для з'ясування причин і наслідків
виникнення конфліктної ситуації. 5.3.6. Технічна комісія ПФТС не дає правову або яку-небудь
іншу оцінку операціям Учасників, Організатора СЕД, які були
виконані або не виконані, або несвоєчасно виконані на підставі ЕД,
у відношенні якого/яких розглядається конфліктна ситуація.
5.4. Акт за підсумками роботи технічної комісії ПФТС 5.4.1. За підсумками роботи технічної комісії ПФТС
складається Акт роботи технічної комісії ПФТС, в якому міститься
виклад висновків технічної комісії ПФТС. У випадку якщо думка
члена (або членів) технічної комісії ПФТС щодо порядку, методики,
мети заходів, що проводяться, не збігається з думкою більшості
членів технічної комісії ПФТС, про це в Акті роботи технічної
комісії ПФТС складається відповідний запис, який підписується
членом (або членами технічної комісії ПФТС), особливу думку
якого/яких відображає відповідний запис. 5.4.2. Окрім викладу висновків про роботу технічної комісії
ПФТС Акт роботи технічної комісії ПФТС повинен також містити
наступні дані: 1) склад комісії; 2) дату і місце складання Акта роботи технічної комісії ПФТС; 3) дата і час початку і закінчення роботи технічної комісії
ПФТС; 4) виклад обставин конфліктної ситуації, що виникла; 5) перелік заходів, проведених комісією; 6) підписи членів комісії; вказівка на окремий висновок члена (або членів технічної
комісії ПФТС), в разі наявності такого. 5.4.3. Акт роботи технічної комісії ПФТС складається в такій
кількості примірників, щоб кожна із сторін конфліктної ситуації, а
також Організатор СЕД мали по одному примірнику складеного Акта
роботи технічної комісії ПФТС. На вимогу члена технічної комісії
ПФТС йому може бути видана завірена Організатором СЕД копія Акта
роботи технічної комісії ПФТС. 5.4.4. До Акта роботи технічної комісії ПФТС може додаватися
окремий висновок члена (або членів) технічної комісії ПФТС, не
згодних з висновками технічної комісії ПФТС, вказаними в Акті
роботи технічної комісії ПФТС. Окремий висновок члена технічної
комісії ПФТС є додатком до Акта роботи технічної комісії ПФТС і
складається в довільній формі в такій же кількості примірників, що
і Акт роботи технічної комісії ПФТС. 5.4.5. Акт роботи технічної комісії ПФТС передається
Організатором СЕД сторонам конфліктної ситуації поштовим зв'язком
з повідомленням про вручення або іншим способом, що забезпечує
підтвердження вручення кореспонденції адресатові.
5.5. Порядок врегулювання суперечок і розбіжностей 5.5.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути у
зв'язку із застосуванням, порушенням, тлумаченням Правил ЕДО,
визнанням недійсними чинних Правил ЕДО або частини окремих
положень Правил ЕДО, сторони прагнутимуть вирішити шляхом
переговорів. 5.5.2. У випадку якщо конфліктна ситуація не врегульована в
процесі переговорів, вона може бути передана на розгляд Постійно
діючого Третейського суду при Асоціації "Перша фондова торговельна
система".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: