open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
N 6 від 07.11.2000

м.Київ
vd20001107 vn6
Затверджено

рішенням Ради Асоціації "ПФТС"

від 7 листопада 2000 р. N 6

Положення

про Банківський комітет Асоціації "Перша Фондова

Торговельна Система"

Це Положення розроблено відповідно до законодавства України,
Статуту, правил та положень Асоціації "ПФТС". 1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому
Положенні: Положення - Положення про Банківський комітет Асоціації
"ПФТС"; Асоціація - Асоціація "ПФТС"; Комітет - Банківський комітет; Рада - Рада Асоціації "ПФТС"; Голова - Голова Банківського комітету; Відповідальний секретар - член Комітету за посадою,
призначений Президентом Асоціації штатний працівник Асоціації. СРО - саморегулівна організація ринку цінних паперів.
2. Мета створення та діяльності Комітету Комітет створюється та здійснює свою діяльність з метою
залучення до розвитку ринку цінних паперів ресурсів банківської
системи України, вивчення потреб банківських установ в частині
роботи на цьому ринку (конструктивної співпраці з іншими
учасниками ринку, розробки та впровадження нових фінансових
інструментів, вдосконалення інфраструктури, розвитку
саморегулювання тощо) пошуку шляхів, розробки та здійснення
заходів для задоволення цих потреб наявними у Асоціації засобами.
3. Статус Комітету 3.1. Комітет є постійно діючим органом Асоціації. 3.2. Комітет підзвітний Раді Асоціації. 3.3. Рішення Комітету повинні обов'язково враховуватися при
прийнятті рішень Радою, іншими органами Асоціації. Рішення
Комітету є обов'язковими для виконання членами Асоціації у
випадках, передбачених правилами, положеннями та стандартами
Асоціації, а також окремими рішеннями Ради.
4. Компетенція Комітету Для виконання мети створення та діяльності Комітет: - готує та надає державним та недержавним органам пропозиції
щодо удосконалення законодавства України про цінні папери в
частині, що стосується діяльності банківських установ; - розглядає пропозиції членів Асоціації щодо участі
банківських установ в її діяльності; - розглядає пропозиції, розроблені іншими органами Асоціації,
щодо вдосконалення законодавства, правил та положень Асоціації в
частині врахування особливостей діяльності банківських установ; - готує та надає Раді, іншим керівним органам Асоціації
відповідні пропозиції щодо удосконалення правил та положень
Асоціації; - вивчає іноземний досвід роботи банківських установ на
фондовому ринку з метою його використання при розробці пропозицій
щодо створення та удосконалення законодавства України, правил та
положень Асоціації; - здійснює координацію діяльності банківських установ у
питаннях розвитку фондового ринку та саморегулювання; - бере участь у реалізації відповідних проектів та програм
Асоціації; - взаємодіє з органами державної влади, учасниками фондового
ринку та банківської системи; - розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення активності
участі банківських установ в діяльності Асоціації; - здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Склад та формування Комітету 5.1. Комітет складається з членів Комітету - фізичних осіб,
що є представниками банків - членів Асоціації. 5.2. Кількісний склад Комітету затверджується Радою. 5.3. Усі банки - члени Асоціації мають право висовувати своїх
кандидатів у члени Комітету. Кожний член Асоціації може бути
представлений у Комітеті не більш ніж одним представником. 5.4. Кожен член Комітету повинен відповідати таким вимогам: - мати вищу освіту; - мати практичний стаж роботи в банківській системі не менше
2-х років. 5.5. Комітет формується строком на 1 (один) рік. 5.6. Затвердження персонального складу Комітету здійснюється
Радою рейтинговим голосуванням зі списку висунутих кандидатів,
наданого Відповідальним секретарем. 5.7. До складу Комітету з усіма правами члена Комітету за
рішенням Ради може бути включено: - представника Національного банку України; - представників інших державних органів, професійних
об'єднань, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з
банківською системою. 5.8. Членство у Комітеті може бути припинено: - за заявою члена Комітету; - у разі завершення строку повноважень члена Комітету; - у разі припинення членства в Асоціації компанії,
представником якої є член Комітету; - у разі припинення трудових відносин члена Комітету,
включеного до Комітету згідно п. 5.7 Положення, з установою,
представником якої він є; - за рішенням Комітету, у разі відсутності члена Комітету на
його засіданнях більше 3-х разів без поважної причини. 5.9. Члени Комітету обирають зі свого складу Голову Комітету. 5.10. Голова Комітету: - планує діяльність Комітету; - затверджує порядок денний засідань Комітету; - керує роботою засідань Комітету; - представляє Комітет в органах управління Асоціації; - звітує перед Радою про діяльність Комітету; - контролює виконання рішень Комітету; - виконує інші повноваження згідно правилам та положенням
Асоціації, рішенням Комітету. 5.11. У випадках неможливості участі у засіданнях Комітету
Голова Комітету може тимчасово передавати свої повноваження іншому
члену Комітету. 5.12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності
покладається на адміністрацію Асоціації. Координацію цієї
діяльності здійснює Відповідальний секретар Комітету.
6. Порядок роботи Комітету 6.1. Засідання Комітету проводяться у разі необхідності. 6.2. Ініціатором проведення засідання Комітету виступає
Голова Комітету, Рада Асоціації або не менш 30% від складу
Комітету. 6.3. Засідання Комітету проводяться в очній чи заочній формі
(шляхом письмового опитування членів Комітету). Проведення заочних
засідань здійснюється за рішенням Голови. 6.4. При очній формі засідання Відповідальний секретар
забезпечує оповіщення членів Комітету про майбутнє засідання та
надання ним порядку денного та необхідних для прийняття рішення
матеріалів. 6.5. При заочній формі засідання Відповідальний секретар
забезпечує надання членам Комітету порядку денного, необхідних для
прийняття рішення матеріалів, проект рішення з зазначенням дати,
до якої потрібно дати відповідь по порядку денному. 6.6. Рішення Комітету правомочні, якщо більше половини членів
Комітету приймали участь в очному засіданні чи надали відповідь по
порядку денному до зазначеної дати (при заочній формі засідань). 6.7. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів, якщо окремим рішенням Комітету не буде
встановлено інший порядок. 6.8. Кожний член Комітету має один голос. У випадку рівності
голосів при голосуванні голос Голови є вирішальним. 6.9. Засідання Комітету є закритими. Присутність інших осіб
можлива тільки у разі запрошення їх на засідання Головою чи
прийняття Комітетом окремого рішення. 6.10. Присутні на засіданнях Комітету запрошені особи мають
право дорадчого голосу. 6.11. Для вирішення окремих задач Комітет може формувати зі
свого складу тимчасові робочі групи (комісії, тощо). 6.12. Для здійснення постійної діяльності за окремими
напрямками Комітет може створювати зі свого складу постійні
секцій, комісії тощо. 6.12. Рішення Комітету, прийняті на одному засіданні,
письмово оформлюються у вигляді Протоколу, який підписують Голова
та Відповідальний секретар. 6.13. У разі потреби можуть проводитися спільні засідання
Комітету з іншими комітетами, комісіями Асоціації при наявності
рішень про проведення таких засідань з боку кожного комітету,
комісії, тощо.
7. Зміни та доповнення до Положення 7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за
рішенням Ради.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: