open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Н А К А З
30.08.2011 N 5

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо оформлення розпорядчих актів із кадрових

питань у сфері державної служби

З метою методичного забезпечення діяльності кадрових служб з
питань проходження державної служби та уніфікації розпорядчих
документів з кадрового діловодства, в яких відображається
нормативно-правове забезпечення проходження державної служби,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо оформлення
розпорядчих актів із кадрових питань у сфері державної служби.
2. Департаменту персоналу державних органів та органів
місцевого самоврядування довести до відома та використання в
роботі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Методичні рекомендації щодо оформлення розпорядчих актів із
кадрових питань у сфері державної служби.
3. Наказ Головдержслужби від 10.10.2008 N 277 ( v0277351-08 )
вважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Нацдержслужби В.Толкованов

Додаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо оформлення розпорядчих актів

із кадрових питань у сфері державної служби

Вступ
Державна кадрова політика - це політика держави у сфері
державної служби, головною метою якої є вдосконалення кадрового
потенціалу, створення дієздатного державного апарату, спроможного
ефективно здійснювати завдання та функції Української держави
шляхом сумлінного виконання державними службовцями покладених на
них службових обов'язків. У Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що громадяни
України користуються рівним правом вступу на державну службу.
Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) право на державну службу мають громадяни України
незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і
національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних
переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і
професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку
конкурсний відбір або іншу процедуру, передбачену відповідними
постановами Кабінету Міністрів України. Законодавством України визначається порядок прийняття на
державну службу, проходження випробувального терміну або
стажування, заміщення вакантних посад, віднесення їх до
відповідних категорій посад державних службовців, присвоєння
рангів державним службовцям, порядок проведення атестації та
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків та завдань. Службова кар'єра починається зі вступу на
державну службу. Порядок вступу на посаду буде залежати від
особливостей статусу державного органу; категорій державних посад;
шляхів заміщення цих посад. Нормативно-правове забезпечення проходження державної служби
у відповідному державному органі відображається у його розпорядчих
документах з кадрового діловодства. Саме про їх види та
особливості складання йтиме мова далі.
Види розпорядчих документів

з особового складу
Управлінська діяльність органів виконавчої влади здійснюється
шляхом видання розпорядчих документів. Види розпорядчих документів, які видаються тими чи іншими
органами, визначаються чинним законодавством та положенням про ці
органи. Керівники місцевих органів виконавчої влади, а також органи
місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством, видають,
зокрема:
- голови районних державних адміністрацій - розпорядження
- міські голови (міст обласного значення) - розпорядження
- керівники управлінь, самостійних - накази
відділів, інших структурних підрозділів
облрайдержадміністрацій
- керівники апаратів - накази
облрайдержадміністрацій
До розпорядчих документів з особового складу належать
розпорядження та накази. Розпорядження та накази з особового
складу регламентують прийняття громадян на роботу, переведення і
переміщення працівників на інші посади та звільнення. До
розпорядчих документів також належать розпорядження та накази про
заохочення, стягнення, присвоєння рангів, надання відпусток. Типові форми первинної облікової документації затверджені
наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008
N 489 ( v0489202-08 ): - N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу"; - N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"; - N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового
договору (контракту)".
Розпорядження (накази) готуються на підставі доручень
керівника державного органу, заяв працівників, рішень конкурсної
комісії, рішень атестаційної комісії тощо та оформлюються на
аркуші паперу формату А4 і повинні мати обов'язкові реквізити: - повне найменування органу; - назву виду документа - розпорядження, наказ; - дату складання, підписання (29 травня 2011 року); - місце складання чи видання (м. Трускавець); - номер (доповнюється індексом "К" або "ОС"); - заголовок до тексту; - текст; - підстава підготовки розпорядження (наказу); - підпис керівника; - на зворотному боці гриф погодження, ознайомлення.
Проект розпорядження (наказу) готують працівники кадрових
служб, погоджують з відповідними посадовими особами, коло яких
встановлено регламентом роботи органу. Після підписання розпорядження (наказ) реєструється у книзі
реєстрації розпоряджень (наказів), що має такі реквізити: номер
розпорядження (наказу), дату видання, короткий зміст, ким
підписаний (прізвище, ініціали), кому направлено (оголошено під
розпис). Перші примірники, підписані керівником, накопичуються у
справі за їх порядковими номерами відповідно до затвердженої
номенклатури та залишаються у кадровій службі, а другі передається
до бухгалтерії. У разі ліквідації органу розпорядження (накази) з особового
складу передаються на постійне зберігання до державного архіву. Розпорядження (накази) з особового складу і книги їх
реєстрації є документами постійного зберігання.
Підготовка й оформлення розпоряджень

(наказів) про прийняття, переведення

і звільнення працівників
Проголошене ст. 43 Конституції України ( 254к/96-ВР ) право
громадянина на працю реалізується шляхом надання роботи конкретній
людині та оплати праці відповідно до її кількості та якості. Це право громадянин реалізує шляхом укладання трудового
договору, тобто через прийняття на роботу. Прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої
категорій, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), та на інші прирівняні до них посади
проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169
( 169-2002-п ), крім випадків, коли інше передбачено законами
України. Просування по службі державного службовця, який зарахований
до кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на
роботу державного службовця, який припинив державну службу у
зв'язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням керівника
відповідного державного органу без конкурсного відбору. Без конкурсного відбору або стажування можуть також
прийматися: а) державні службовці на посади: керівників, які згідно із
законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;
керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших
центральних органів державної виконавчої влади за погодженням з
керівниками місцевих органів державної виконавчої влади;
спеціалістів при переміщенні їх в межах одного державного органу
на рівнозначну або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства
про працю; б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах
у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих,
що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої
влади і місцевого самоврядування; в) на державну службу - випускники вищих навчальних закладів,
що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань "Державне
управління", у державні органи, які направляли їх на навчання за
державним замовленням; г) на державну службу в особливий період. У державних органах створюється кадровий резерв для зайняття
посад державних службовців, а також для просування по службі.
Кадровий резерв формується із: - спеціалістів місцевого та регіонального самоврядування,
виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також
випускників навчальних закладів відповідного профілю; - державних службовців, які підвищили кваліфікацію або
пройшли стажування та рекомендовані для просування на більш високі
посади.
Положення про формування кадрового резерву для державної
служби затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
28.02.2001 N 199 ( 199-2001-п ). Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано
працівника, стає вакантною, він має переважне право на її
заміщення при проведенні конкурсу. Просування по службі державного службовця, зарахованого до
кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування чи навчався в
Національній академії державного управління при Президентові
України, може здійснюватися за рішенням керівника відповідного
державного органу поза конкурсом. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного
рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного
службовця, може проводитися стажування у відповідному державному
органі терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за
основним місцем роботи. Після закінчення стажування стажист подає керівництву
державного органу доповідну записку про стажування з висновками
керівника структурного підрозділу щодо можливості використання
стажиста на державній службі, а за основним місцем роботи -
стислий письмовий звіт. Особа (не державний службовець), яка після успішного
закінчення стажування виявила бажання працювати у даному
державному органі, проходить конкурс відповідно до Положення про
порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 N 169 ( 169-2002-п ). При цьому
їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному
конкурсі, але не проходили стажування. В розпорядженні (наказі) про прийняття на посаду як підстава
в такому випадку зазначається висновок керівника структурного
підрозділу щодо можливості використання стажиста на державній
службі. Прийняття громадян на роботу оформляється виданням
розпорядження (наказу), в тексті якого зазначаються: прізвище,
ім'я та по батькові працівника, посада, структурний підрозділ,
специфічні умови (з повною матеріальною відповідальністю, зі
строком випробування до шести місяців тощо). Розпорядження (наказ)
оголошується працівнику під підпис. Після ознайомлення працівника з розпорядженням (наказом) у
його трудовій книжці, а також в особовій картці по формі N П2-ДС
( z0484-95 ) робляться відповідні записи і працівник у графі
"Підпис власника трудової книжки" ставить свій підпис. Згідно з
чинним законодавством цей підпис підтверджує, що працівник з
розпорядженням (наказом) про прийняття на роботу ознайомлений,
тому в розділі III "Призначення і переведення" особової картки
N П2-ДС пишеться дата та номер наказу. Для того, щоб правильно підготувати і видати розпорядження
(наказ) про прийняття на роботу, слід виконувати вимоги чинного
законодавства про працю. Без відповідних документів, які працівник зобов'язаний
пред'явити, неможливо укласти трудовий договір.
Згідно зі статтею 29 КЗпП України ( 322-08 ) до початку
роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений
ним орган зобов'язаний: - роз'яснити працівнику його права й обов'язки та
проінформувати під розпис про умови праці, наявність на робочому
місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не
усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про його права
на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
чинного законодавства і колективного договору; - ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового
розпорядку та колективним договором; - визначити працівнику робоче місце, забезпечити його
необхідними для роботи засобами; - проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої
санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
Розпорядження (накази) про переведення працівників на іншу
посаду чи роботу в тому самому державному органі готуються та
оформляються на підставі розпорядження (наказу) керівника та згоди
працівника. У розпорядчій частині тексту розпорядження (наказу)
вказується попередня посада, посада і структурний підрозділ, куди
переводиться працівник, дата і строк переведення (постійно чи
тимчасово), причина переведення (службова потреба, для заміни
відсутнього, тощо), умови оплати праці, пільги і компенсації. Якщо
працівник переводиться постійно на іншу посаду, до його особової
картки N П2-ДС ( z0484-95 ) і трудової книжки заносяться
відповідні записи і він повинен поставити свій підпис у картці
N П2-ДС. Розпорядження (накази) про звільнення працівників готуються
на підставі заяви, ініціативи власника або уповноваженого ним
органу (підстави припинення трудових відносин вказані у ст. 36
КЗпП України) ( 322-08 ) і третьої особи, яка не є стороною
трудового договору (суд, профспілковий комітет).
Підготовка й видання розпорядження (наказу) про звільнення
правомірні: - за підстав, викладених у нормативно-правовому акті (ст. 36
КЗпП України ( 322-08 ) та ст. 30 Закону України "Про державну
службу") ( 3723-12 ); - за умови додержання порядку звільнення працівника за
конкретною підставою.
Текст розпорядження (наказу) про звільнення складається, як
правило, з двох частин: констатуючої, в якій коротко визначаються
причина звільнення і мотиви та розпорядчої (визначається прізвище,
ім'я, по батькові працівника, посада, структурний підрозділ, дата
й відповідна стаття КЗпП України ( 322-08 ), Закону України "Про
державну службу") ( 3723-12 ). Далі - підстава підготовки
розпорядження (наказу). Складаючи розпорядження (наказ) про
звільнення, слід пам'ятати, що днем звільнення вважається останній
день роботи. Вказуючи у розпорядчій частині дату звільнення, не треба
писати літеру "з" (з якого), а писати: звільнити 30.07.2011 р. В
особовій картці N П2-ДС ( z0484-95 ) у рядку: "Дата і причина
звільнення" пишеться дата, причина звільнення і працівник
обов'язково ставить свій підпис. У разі смерті працівника в розпорядчій частині тексту
розпорядження (наказу) вказується прізвище, ім'я, по батькові,
посада, структурний підрозділ і дата (день смерті), виключення зі
списків особового складу у зв'язку зі смертю. Підставою буде копія свідоцтва про смерть. Готуючи розпорядження (накази) про прийняття, переведення і
звільнення працівників, слід пам'ятати про специфіку щодо деяких
категорій працівників.
Підготовка та оформлення розпоряджень

(наказів) про заохочення і стягнення
У відповідності до статей 143-146 КЗпП України ( 322-08 ) до
працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення, що
містяться в затверджених трудовими колективами правилах
внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним
органом разом або за погодженням із профспілковим комітетом
державного органу. Заохочення оголошуються розпорядженням
(наказом) в урочистій обстановці й заносяться до трудових книжок
працівників відповідно до правил їх ведення на сторінці "Відомості
про заохочення". За особливі трудові заслуги працівники можуть бути подані у
вищестоящі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями,
почесними грамотами, нагрудними знаками і до присвоєння почесних
звань. За порушення трудової дисципліни у відповідності до
статей 147-152 КЗпП України ( 322-08 ) та ст. 14 Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) до державного службовця може
бути застосовано тільки один із таких засобів стягнення: 1) попередження про неповну службову відповідність; 2) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу, або
у призначенні на вищу посаду; 3) догана; 4) звільнення. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано
право приймати на роботу (обирати, затверджувати і призначати на
посаду) працівника, у порядку встановленому законодавством.
Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку,
але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи
часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.
Дисциплінарне стягнення оголошується у розпорядженні (наказі) і
повідомляється працівникові під розпис (ст. 149 КЗпП України)
( 322-08 ). До застосування стягнення власник або уповноважений
ним орган повинен отримати від порушника трудової дисципліни
письмові пояснення (у випадку відмови - складається акт). За кожне
порушення дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне
стягнення. Стягнення діє протягом року, проте за сумлінну працю
може бути знято раніше. Протягом дії стягнення заходи заохочення
до працівника не застосовуються.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про прийняття Віннікова О.Ф.

Відповідно до вимог статей 21, 23, 24 КЗпП України та статей
4, 15 Закону України "Про державну службу"
1. Прийняти Віннікова Олександра Федоровича на посаду
начальника відділу фінансового забезпечення обласної державної
адміністрації 29 липня 20__ року з посадовим окладом згідно
штатного розпису.
2. Присвоїти Віннікову О.Ф. сьомий ранг державного службовця.
3. Стаж державної служби Віннікова О.Ф. станом на 29.07.20__
складає 08 років 09 місяців 06 днів.
4. Встановити Віннікову О.Ф. з дня призначення надбавку за
високі досягнення в праці в розмірі 30 відсотків посадового
окладу.
Підстава: заява О.Ф. Віннікова від 04.07.20__ р., протокол конкурсної комісії від ___________ N __________.
Примітки: якщо Порядком призначення на посади та звільнення з
посад керівників управлінь, відділів, інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.99 N 1374, або
іншим нормативно-правовим актом передбачено погодження призначення
з відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями чи відповідним центральним органом
виконавчої влади, як підстава додатково вказується лист погодження
від ____________ N ____.
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про прийняття Лисенка В.В.

Відповідно до вимог статей 21, 23, 24 КЗпП України та статей
4, 15 Закону України "Про державну службу"
1. Прийняти Лисенка Володимира Васильовича на посаду
помічника першого заступника голови обласної державної
адміністрації 1 жовтня 20__ року з посадовим окладом згідно
штатного розпису, як такого, що пройшов за конкурсом.
2. Взяти до уваги, що Лисенку В.В. 01.08.20__ року було
присвоєно дев'ятий ранг державного службовця.
3. Стаж державної служби Лисенка В.В. станом на 29.07.20__
складає 08 років 09 місяців 06 днів.
4. Встановити Лисенку В.В. з дня призначення надбавку до
посадового окладу в розмірі 10 відсотків у зв'язку з роботою, яка
передбачає доступ до державної таємниці, згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414 "Про види, розміри і
порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка
передбачає доступ до державної таємниці".
Підстава: протокол засідання конкурсної комісії від
22.09.20__ р. N 16, заява Лисенка В. В. від 23.09.20__ р.
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про переведення Клімчука О.В.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 10.09.20__ N 282/20__-р "Про реорганізацію
апарату обласної державної адміністрації"
1. Перевести Клімчука Олександра Валентиновича з посади
провідного спеціаліста організаційного відділу апарату обласної
державної адміністрації на посаду начальника організаційного
відділу апарату обласної державної адміністрації 1 серпня
20__ року, за його згодою, з посадовим окладом згідно штатного
розпису, як такого, що перебував у кадровому резерві на цю посаду.
2. Присвоїти Клімчуку О.В. 10 ранг державного службовця.
3. Зберегти Клімчуку О.В. раніше встановлені надбавки за
вислугу років та високі досягнення у праці.
Підстава: доповідна начальника організаційного відділу
апарату обласної державної адміністрації від 21.07.20__ р.; заява Клімчука О. В. від 22.07.20__ р.
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про переведення Вергелеса П.П.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 10.09.20__ N 282/20__-р "Про реорганізацію
структури апарату обласної державної адміністрації"
Перевести Вергелеса Петра Павловича з посади головного
спеціаліста прес-служби апарату обласної державної адміністрації
на посаду головного спеціаліста відділу з питань взаємодії з
засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю апарату
обласної державної адміністрації 1 жовтня 20__ року, за його
згодою, з посадовим окладом згідно штатного розпису, зі
збереженням раніше встановлених надбавок за вислугу років та
високі досягнення у праці.
Підстава: заява Вергелеса П.П. від 01.10.20__ р.
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про звільнення Климка О.І.

Відповідно до пункту 5 статті 36 КЗпП України
1. Звільнити з роботи Климка Олександра Івановича -
консультанта організаційного відділу апарату обласної державної
адміністрації 4 квітня 20__ року за переведенням до Лісовецької
сільської ради у зв'язку з обранням його сільським головою.
2. Виплатити Климку О.І. грошову компенсацію за
25 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки за
період роботи з 20.05.20__ по 20.05.20__.
Підстава: заява Климка О.І. від 03.04.20__ р., рішення сьомої сесії Лісовецької сільської ради від
01.04.20__ р. N 1
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про звільнення Чепкого Є.І.

Відповідно до пункту 5 статті 40 КЗпП України
1. Звільнити Чепкого Євгена Іларіоновича з посади заступника
начальника управління у справах релігій __________ обласної
державної адміністрації 2 липня 20__ року у зв'язку зі скороченням
посади в управлінні.
2. Виплатити Чепкому Є.І. - грошову компенсацію за 14 календарних днів невикористаної
щорічної основної відпустки за період роботи з 05.01.20__ по
04.01.20__; - вихідну допомогу в розмірі середньомісячної заробітної
плати (підстава ст. 44 КЗпП України).
Підстава: розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 02.05.20__ р. N 192/20__ протокол засідання профкому від ____________ N ____.
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Управління державної служби

Національного агенства України з питань

Державної служби в _____________ області
НАКАЗ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про звільнення Слуцького Р.М.

Відповідно до пункту 5 статті 36 КЗпП України Н А К А З У Ю:
1. Звільнити з роботи Слуцького Руслана Михайловича -
головного спеціаліста Управління державної служби Національного
агентства України питань державної служби в __________ області
4 серпня 20__ року за переведенням до _________ обласної державної
адміністрації.
2. Виплатити Слуцькому Р.М. грошову компенсацію за
30 календарних днів невикористаної щорічної відпустки за період
роботи з 12.08.20__ по 04.08.20__.
Підстава: заява Слуцького Р.М. від 01.08.20__; лист ________ обласної державної адміністрації від 01.08.20__
N ______.
Начальник Управління П.І.Б.

Додаток

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Управління державної служби

Національного агенства України з питань

Державної служби в _____________ області
НАКАЗ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про застосування дисциплінарного стягнення

до Овчиннікової С.В.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну службу",
статей 147-149 КЗпП України та враховуючи доповідну і пояснювальну
записки головного спеціаліста - бухгалтера Управління
Овчиннікової С.В. від 29.06.20__ Н А К А З У Ю:
1. Оголосити догану Овчинніковій Світлані Владиславівні -
головному спеціалісту - бухгалтеру за порушення, вчинені при
веденні бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління.
2. Овчинніковій С.В. - головному спеціалісту - бухгалтеру до
10 липня 20__ року усунути виявлені порушення та привести
бухгалтерський облік та фінансову звітність Управління у
відповідність до вимог чинного законодавства.
3. Овчинніковій С.В. здійснити відшкодування, заподіяні в
результаті виявлених порушень, в порядку, встановленому чинним
законодавством.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: пояснення Овчиннікової С.В. від 07.07.20__; документи про підтвердження порушення від 08.07.20__; доповідна записка.
Начальник Управління П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про відпустку Гончаренка О.Д.

Відповідно до статей 6, 8, 10 Закону України "Про відпустки"
та статті 35 Закону України "Про державну службу", за погодженням
з головою _____________ обласної державної адміністрації
1. Вибуваю у щорічну відпустку за відпрацьований період
роботи з 09.09.20__ до 08.09.20__ року тривалістю 30 календарних
днів з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі посадового
окладу та додаткову оплачувану відпустку за стаж роботи в
державних органах на 5 календарних днів за 20__ рік з 10.01.20__
по 14.01.20__ року.
2. На час моєї відпустки виконання обов'язків голови районної
державної адміністрації покладаю на першого заступника голови
районної державної адміністрації Волокітіна Анатолія Дмитровича.
Підстава: заява від 02.01.20__ р., погоджена
головою ________________ облдержадміністрації.
Примітка: у разі відсутності першого заступника голови
районної державної адміністрації (відпустка, лікарняний тощо)
обов'язки голови районної державної адміністрації покладаються на
одного із заступників.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про надання відпустки Волокітіну А.Д.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про відпустки" та
статті 35 Закону України "Про державну службу"
Надати Волокітіну Анатолію Дмитровичу - спеціалісту
II категорії загального відділу апарату райдержадміністрації
щорічну відпустку за період роботи з 02.01.20__ до 01.01.20__ року
тривалістю 30 календарних днів з 22.07.20__ по 20.08.20__ року з
виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
Підстава: заява Волокітіна А.Д. від 10.07.20__ р.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про надання частини невикористаної

відпустки Петруку В.В.

Відповідно до статей 6, 12 Закону України "Про відпустки" та
статті 35 Закону України "Про державну службу"
1. Надати Петруку Василю Васильовичу - начальнику відділу
бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації частину
невикористаної щорічної відпустки за період роботи з 15.03.20__ до
14.03.20__ року тривалістю 21 календарний день з 9 грудня по
29 грудня 20__ року.
2. Виконання обов'язків начальника відділу бухгалтерського
обліку апарату райдержадміністрації покласти на провідного
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку апарату
райдержадміністрації Бондара Віктора Андрійовича з виплатою
різниці у посадових окладах та правом підпису на банківських та
фінансових документах на час відпустки Петрука В.В.
Підстава: заява Петрука В.В. від 03.12.20__ р.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про відпустку Іванової О.В.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустки"
Надати Івановій Оксані Вікторівні - головному спеціалістові
загального відділу апарату райдержадміністрації додаткову
оплачувану відпустку як такій, що виховує двох дітей віком до
15 років, на 7 календарних днів з 2 по 9 січня 20__ року.
Підстава: заява Іванової О.В. від 20.12.20__ року.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про відпустку Семенюк В.М.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про відпустки"
Надати Семенюк Валентині Михайлівні - спеціалісту
господарського відділу апарату райдержадміністрації оплачувану
відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю
126 календарних днів з 11 березня по 14 липня 20__ року включно.
Підстава: лист непрацездатності серії ВХ N 455295 від
11.03.20__ р., заява В.Семенюк.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про відпустку Коржової В.М.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відпустки"
Надати Коржовій Валентині Михайлівні - спеціалісту
господарського відділу апарату райдержадміністрації відпустку для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 15 липня
20__ року по 27 травня 20__ року включно.
Підстава: заява Семенюк В.М. від 14.07.20__ р., копія свідоцтва про народження дитини від 15.06.20__ р.
N 169.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про продовження щорічної відпустки О.Бойку

Відповідно до статті 78 КЗпП, статті 11 Закону України "Про
відпустки" та у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю під час
щорічної відпустки
Продовжити щорічну відпустку на 4 календарні дні Бойку
Олександру Григоровичу - головному спеціалісту організаційного
відділу апарату облдержадміністрації до 22 вересня 20__ року
включно.
Підстава: лист непрацездатності серії ВШ N 049623 від
10.09.20__ р., заява О.Бойка.
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про покладання обов'язків голови

райдержадміністрації

Відповідно до пункту 10 статті 39 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" та у зв'язку з моєю хворобою та
перебуванням першого заступника Шипки П.І. у щорічній відпустці
Покладаю виконання обов'язків голови районної державної
адміністрації на час моєї відсутності на заступника голови
районної державної адміністрації Козака Петра Івановича 1 березня
20__ року.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про продовження терміну перебування

на державній службі Грищука В.І.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про державну службу"
Продовжити термін перебування на державній службі Грищуку
Василю Іванович - головному спеціалісту управління праці та
соціального захисту населення Волочиської районної державної
адміністрації до 25 жовтня 20__ року включно.
Підстава: лист Нацдержслужби України від ____________
N _______ щодо погодження продовження терміну перебування на
державній службі.
Голова райдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про Степаненка І.І.

Відповідно до Указу Президента України від _______________
20__ року N ___ "Про призначення Степаненка І.І. на посаду
голови ________ обласної державної адміністрації"
1. Приступаю до виконання повноважень голови _______ обласної
державної адміністрації з ____________ 20__ року з оплатою праці
згідно штатного розпису.
2. Взяти до відома, що за попереднім місцем роботи
Степаненку І.І. присвоєно ______ ранг державного службовця.
3. Встановити Степаненку І.І. з дня призначення надбавку за
вислугу років у розмірі ___ відсотків посадового окладу з
урахуванням доплати за ранг (стаж державної служби станом
на ____________ складає ____ років).
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про Василенка І.В.

Відповідно до Указу Президента України від _______________
20__ року N ____
Складаю повноваження голови ____________ обласної державної
адміністрації з ____________ 20__ року у зв'язку із закінченням
строку повноважень Президента України та звільненням на підставі
закінчення строку трудового договору.
Підстава: пункт 2 статті 36 КЗпП України, стаття 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
Примітка: підстави для припинення трудових відносин також
визначені у статті 9 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", статті 36 Кодексу законів про працю України,
статті 30 Закону України "Про державну службу".
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

Додаток

ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"___" ____________ 20__ року N _______

Про Костюченка О.П.

Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації"
Припинити Костюченку О.П. повноваження голови ________
обласної державної адміністрації у зв'язку з припиненням строку
повноважень Президента України та звільнити у зв'язку із
закінчення строку трудового договору.
Підстава: Указ Президента України від ____________ 20__ року
N __ "Про звільнення Костюченка О.П. з посади голови __________
обласної державної адміністрації", пункт 2 статті 36 КЗпП України.
Примітка: розпорядження видається новопризначеним головою або
виконуючим обов'язки голови місцевої державної адміністрації у
разі відсутності на роботі голови місцевої державної
адміністрації, який звільняється
Голова облдержадміністрації П.І.Б.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: