open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2012  № 5

Про колегію Державної судової адміністрації України

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12, та з метою забезпечення належної організації роботи колегії Державної судової адміністрації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про колегію Державної судової адміністрації України, що додається.

2. Затвердити склад колегії Державної судової адміністрації України, що додається.

3. Затвердити склад секретаріату колегії Державної судової адміністрації України, що додається.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 10.02.2010 № 21 "Про колегію Державної судової адміністрації України" (із змінами).

5. Начальнику управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України Сімановському О.В.:

5.1. довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та членів колегії;

5.2. оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Р.І. КирилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
17.01.2012 № 5

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної судової адміністрації України

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України).

2. Колегія ДСА України є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності ДСА України.

3. У своїй роботі колегія ДСА України керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, а також наказами Голови ДСА України та цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії приймається Головою ДСА України.

Функції колегії

5. Колегія ДСА України:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності ДСА України;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на ДСА України завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції;

формування та реалізації державної політики стосовно організаційного забезпечення діяльності судів;

3) обговорює прогнози і програми організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, розподіл і витрачання бюджетних коштів, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДСА України, територіальних управлінь ДСА України, підприємств, установ та організацій, що утворені ДСА України;

6) аналізує стан роботи ДСА України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи ДСА України, територіальних управлінь ДСА України, підприємств, установ та організацій, що утворені ДСА України, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на ДСА України.

Склад колегії

6. До складу колегії ДСА України входять:

Голова ДСА України (голова колегії), перший заступник та заступник Голови ДСА України. До складу колегії можуть також входити керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України, начальники територіальних управлінь ДСА України, члени правління всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та інші особи, яких визначає Голова ДСА України.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається Головою ДСА України. Членів колегії затверджує та звільняє Голова ДСА України.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

За ініціативою голови колегії або третини її членів можуть проводитись позапланові (позачергові) засідання колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

9. Для організаційного забезпечення діяльності колегії в ДСА України утворюється її робочий орган - секретаріат колегії, до складу якого входять не менше двох осіб. Секретаріат колегії очолює секретар колегії.

10. Робота колегії проводиться відповідно до плану засідання колегії, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

11. Проект плану проведення засідання колегії формується на основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів, які попередньо погоджують їх із заступниками Голови ДСА України (за напрямками діяльності). План засідання колегії затверджується головою колегії.

12. Затверджений план засідання колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів і територіальним управлінням ДСА України та підприємствам, що утворені ДСА України, не пізніше ніж за тиждень до початку року.

13. Додаткові питання до затвердженого плану засідання колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

15. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідання та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретаріатом колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

16. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, завізована відповідальним за підготовку питання заступником Голови ДСА України (згідно з розподілом обов'язків), керівником відповідного структурного підрозділу ДСА України;

3) проект рішення колегії з кожного питання порядку денного засідання колегії, завізований відповідальним за підготовку питання заступником Голови ДСА України (згідно з розподілом обов'язків), керівниками відповідних структурних підрозділів ДСА України, які повинні виконувати це рішення в разі його прийняття;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

17. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

18. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали до секретаріату колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретаріат колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та інформує про підготовку матеріалів до колегії Голову ДСА України.

19. Заступники Голови (згідно з розподілом обов'язків), керівники структурних підрозділів ДСА України, яким доручено підготовку матеріалів до засідання колегії, та секретаріат колегії несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність їх підготовки.

20. Якщо матеріали до колегії вчасно не надійшли в секретаріат колегії або неналежним чином оформлені, секретар колегії письмово інформує заступника Голови ДСА України (згідно з розподілом обов'язків), а також вносить пропозицію голові колегії щодо виключення питання з порядку денного засідання колегії.

21. У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання колегії відповідальний за підготовку (відповідний заступник Голови ДСА України) повинен поінформувати про це мотивованою доповідною запискою голову колегії за тиждень до її засідання.

22. Керівники структурних підрозділів ДСА України та територіальні управління ДСА України, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів державної влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

23. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови ДСА України.

24. Засідання колегії проводиться в разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

26. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Члени колегії та запрошені особи, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

28. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

29. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

30. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

31. Час для доповіді на засіданні колегії визначається в межах 20 хв., для співдоповіді - до 10 хв., для виступу під час обговорення - до 5 хв., для довідок - до 3 хв. У разі потреби головуючий може змінити тривалість виступів.

Перерва оголошується, як правило, після двох годин роботи колегії.

Учасники засідання можуть брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати необхідні довідки та пояснення.

Обговорення питань припиняється за пропозицією головуючого.

32. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

33. У разі проведення спільних засідань колегії з органами виконавчої влади та органами суддівського самоврядування приймається спільне рішення.

34. Після засідання колегії керівник структурного підрозділу (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступниками Голови ДСА України (згідно з розподілом обов'язків), іншими заінтересованими особами та подає секретаріату колегії для розгляду головою колегії.

35. Рішення колегії вводяться в дію наказами Голови ДСА України і є обов'язковими для виконання.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

36. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником секретаріату колегії, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади (відповідних органів інших гілок влади) та секретарем, який веде протокол.

37. Рішення колегії доводяться секретаріатом до членів колегії, керівників структурних підрозділів, територіальних управлінь ДСА України та підприємств, установ і організацій, що утворені ДСА України, а також керівників інших органів влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

38. Стенографування (технічний запис) засідань колегії забезпечує секретаріат колегії.

39. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в секретаріаті колегії (управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України).

Контроль за виконанням рішень колегії

40. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на заступників голови (згідно з розподілом обов'язків), керівників структурних підрозділів ДСА України, а щодо термінів виконання - на секретаріат колегії (управлінні організаційного забезпечення діяльності ДСА України).

41. Секретар колегії аналізує інформацію про стан виконання рішень колегії, узагальнену та надану управлінням організаційного забезпечення діяльності ДСА України, та інформує колегію про результати аналізу стану виконання попередніх рішень колегії.

42. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

43. Голова колегії вносить на розгляд колегії пропозиції щодо відповідальності осіб, винних у невиконанні чи невчасному виконанні рішень колегії.

Начальник управління
організаційного забезпечення
діяльності Державної судової
адміністрації УкраїниО.В. СімановськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
17.01.2012 № 5

СКЛАД
колегії Державної судової адміністрації України


1.

Кирилюк
Руслан Іванович

-

Голова Державної судової адміністрації України


2.

Балаклицький
Іван Ілліч

-

перший заступник Голови Державної судової адміністрації України


3.

Півторак
Володимир Вікторович

-

заступник Голови Державної судової адміністрації України


4.

Бадахов
Назір Якубович

-

начальник територіального управління державної судової адміністрації в Донецькій області;


5.

Білик
Василь Володимирович

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області


6.

Богачова
Олена Вікторівна

-

директор Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)


7.

Богданов
Леонід Владиславович

-

генеральний директор ДП "Інформаційні судові системи"


8.

Галівець
Ірина Вікторівна

-

керівник апарату Вищого господарського суду України (за згодою)


9.

Холоднюк
Зеновій Васильович

-

начальник управління планово-фінансової діяльності та соціального забезпечення Державної судової адміністрації України


10.

Давиденко
Володимир Григорович

-

начальник відділу організаційного забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України


11.

Ігнатченко
Олена Олексіївна

-

завідуюча сектором міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Державної судової адміністрації України


12.

Капустинський
Віктор Анатолійович

-

керівник апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)


13.

Которобай
Станіслав Васильович

-

керівник апарату Вищого адміністративного суду України (за згодою)


14.

Куценко
Володимир Дмитрович

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області


15.

Кучерина
Іван Іванович

-

керівник апарату Верховного Суду України (за згодою)


16.

Кощинець
Віктор Васильович

-

начальник юридичного управління Державної судової адміністрації України


17.

Лещенко
Олександр Петрович

-

начальник контрольно-ревізійного відділу Державної судової адміністрації України


18.

Зінченко
Костянтин Миколайович

-

в.о. начальника управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України


19.

Маляренко
Василь Тимофійович

-

ректор Національної школи суддів України (за згодою)


20.

Самсін
Ігор Леонович

-

голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою)


21.

Сімановський
Олександр Володимирович

-

начальник управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України


22.

Скотаренко
Віталій Володимирович

-

завідуючий режимно-секретним сектором Державної судової адміністрації України


23.

Сомко
Галина Андріївна

-

начальник управління бухгалтерського обліку та звітності Державної судової адміністрації України


24.

Трошина
Марина Віталіївна

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Автономній Республіці Крим


25.

Шевчук
Федір Назарович

-

начальник управління матеріально-технічного та побутового забезпечення Державної судової адміністрації України.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
17.01.2012 № 5

СКЛАД
секретаріату колегії Державної судової адміністрації України


Сімановський
Олександр Володимирович

-

начальник управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України - секретар колегії


Лавер
Ірина Григорівна

-

заступник начальника управління - начальник відділу документального забезпечення та контролю управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України


Полонська
Лідія Сергіївна

-

начальник відділу організаційної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України


Оскірко
Аліса Олексіївна

-

головний спеціаліст відділу організаційної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: