open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2005 N 5

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів

України від 3 листопада 2005 р. N 444-р

"Про затвердження плану додаткових заходів

щодо створення сприятливих умов

життєдіяльності осіб з обмеженими

фізичними можливостями"

Міністерством на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 4 червня 2003 р. N 863 ( 863-2003-п ) "Про
затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з
обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та
громадського призначення" здійснюються відповідні заходи щодо
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення та
в установлені терміни готується інформація до Кабінету Міністрів
України про хід реалізації постанови. Аналіз стану виконання у I півріччі 2005 року відповідних
регіональних та галузевих програм щодо забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення свідчить про
незадовільне виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади вимог законодавства щодо створення належних умов
для доступу людей з інвалідністю до об'єктів соціальної
інфраструктури, зокрема щодо дообладнання об'єктів існуючого фонду
та елементів благоустрою. З метою посилення роботи з вирішення зазначеної соціальної
проблеми та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2005 р. N 444-р ( 444-2005-р ) "Про затвердження
плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Міністра, структурним підрозділам Міністерства
за належністю питань взяти до виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 2005 р. N 444-р ( 444-2005-р )
"Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями".
2. Затвердити додаткові заходи Міністерства щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями, що додаються.
3. Структурним підрозділам Міністерства, визначеним
відповідальними виконавцями Додаткових заходів Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними можливостями, забезпечити їх виконання.
4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (О.Авдієнко) забезпечити загальну
координацію реалізації Додаткових заходів та підготовку зведеної
інформації для надання її Мінпраці щороку до 15 червня та
15 грудня.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр П.Качур

Додаток

до наказу Міністерства

будівництва, архітектури

та житлово-комунального

господарства України

29.11.2005 N 5

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ

Міністерства будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарства України

щодо створення сприятливих умов життєдіяльності

осіб з обмеженими фізичними можливостями

-------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва пункту | Відповідальні | Термін |Назва заходу |Відповідаль-| Термін | з/п|розпорядження | виконавці |виконання |Міністерства |ні виконавці| виконання| | Кабінету | | |будівництва, | | | | Міністрів | | | архітектури | | | | України від | | | та | | | | 03.11.05 | | |житлово-кому-| | | | N 444-р | | | нального | | | |( 444-2005-р )| | |господарства | | | ---+--------------+----------------+----------+-------------+------------+----------| 1. |2. Забезпечити|Мінтрансзв'язку,|Починаючи |Сприяти |Відділ |Починаючи | |виробництво |Мінпромполітики,|з |виробництву |міського |з 2005 р. | |вітчизняними |Держкомтеле- |2005 року |на |електро- | | |підприємствами|радіо, | |вітчизняних |транспорту | | |транспортних |Мінфін, | |підприємствах| | | |засобів, |Мінпраці, | |трамвайних | | | |спеціального |Міністерство | |вагонів і | | | |і допоміжного |будівництва, | |тролейбусів, | | | |устаткування |архітектури та | |обладнаних | | | |для |житлово-кому- | |устаткуванням| | | |перевезення і |нального | |для | | | |переміщення |господарства, | |перевезення і| | | |осіб з |Державна | |переміщення | | | |обмеженими |податкова | |осіб з | | | |фізичними |адміністрація, | |обмеженими | | | |можливостями, |Мінекономіки, | |фізичними | | | |а також |Держпідприєм- | |можливостями,| | | |виготовлення |ництва, | |та | | | |відповідних |Мін'юст | |забезпечити в| | | |інформаційних |разом з | |установленому| | | |та |громадськими | |порядку | | | |технологічних |організаціями | |державний | | | |засобів |інвалідів | |контроль за | | | |(піктограм, | | |їх технічним | | | |інформаційних | | |станом | | | |щитів, | | | | | | |електронних | | | | | | |табло тощо). | | | | | | ---+--------------+----------------+----------+-------------+------------+----------| 2. |4. Вжити |Мінтрансзв'язку,|2005- |Проводити |Державна |2005- | |заходів до |Міністерство |2010 рр. |регулярні |архітектур- |2010 рр. | |створення |будівництва, | |вибіркові |но-будівель-| | |безпечних |архітектури та | |перевірки |на | | |умов для |житлово- | |об'єктів |інспекція, | | |користування |комунального | |житлово- |місцеві | | |особами з |господарства, | |цивільного |інспекції | | |обмеженими |Рада міністрів | |призначення |архітектур- | | |фізичними |Автономної | |транспортної |но-будівель-| | |можливостями |Республіки Крим,| |інфраструкту-|ного | | |транспортною |обласні, | |ри на |контролю | | |інфраструкту- |Київська та | |відповідність| | | |рою - |Севастопольська | |вимогам щодо | | | |вокзалами, |міські | |безперешкод- | | | |привокзальними|держадміністра- | |ного доступу | | | |територіями, |ції за участю | |до них | | | |переходами |громадських | |маломобільних| | | |через |організацій | |груп | | | |залізничні |інвалідів | |населення | | | |колії тощо, | | |-------------+------------+----------| |провести з | | |Забезпечити |Управління |до | |цією метою їх | | |перегляд |архітектур- |31.12.2005| |перевірку на | | |чинних |но-конструк-| | |відповідність | | |нормативних |тивних та | | |вимогам щодо | | |вимог з |інженерних | | |забезпечення | | |проектування |систем | | |безперешкодно-| | |громадських |будинків і | | |го доступу, | | |будинків і |споруд, | | |зокрема до | | |споруд, |ВАТ | | |залів | | |зокрема |"КиївЗНДІЕП"| | |очікування, | | |об'єктів |ДП "Укр- | | |квиткових кас,| | |транспортної |архбуд- | | |камер схову, | | |інфраструкту-|інформ" | | |таксофонів, | | |ри, та | | | |туалетів, та | | |підготувати | | | |перевірити | | |збірник | | | |наявність | | |чинних в | | | |відповідних | | |Україні | | | |інформаційних | | |нормативно- | | | |засобів і | | |правових | | | |спеціальних | | |документів з | | | |пристроїв для | | |питань | | | |доступу | | |безперешкод- | | | |інвалідів у | | |ного доступу | | | |візках до | | |людей з | | | |вагонів. | | |обмеженими | | | | | | |фізичними | | | | | | |можливостями | | | | | | |до об'єктів | | | | | | |житлово- | | | | | | |громадського | | | | | | |призначення | | | ---+--------------+----------------+----------+-------------+------------+----------| 3. |5. Забезпечити|Рада міністрів |2005- |Забезпечити |Управління |2005-2006 | |з урахуванням |Автономної |2006 рр. |контроль при |ціноутво- | | |пропозицій |Республіки Крим,| |розробленні |рення, | | |громадських |обласні, | |містобудівної|експертизи | | |організацій |Київська та | |документації |та контролю | | |інвалідів |Севастопольська | |та прийнятті |вартості у | | |облаштування |міські держ- | |в |будівництві,| | |спеціальних |адміністрації, | |експлуатацію |Укрінвест- | | |місць для |МВС, | |об'єктів |експертиза, | | |паркування |Мінтрансзв'язку,| |містобуду- |Державна | | |автомобілів |Міністерство | |вання щодо |архітектур- | | |та інших |будівництва, | |дотримання |но-будівель-| | |транспортних |архітектури та | |нормативних |на інспекція| | |засобів, які |житлово- | |вимог | | | |перевозять |комунального | |облаштування | | | |інвалідів, |господарства | |спеціальних | | | |зокрема | | |місць для | | | |шляхом: | | |паркування | | | |- резервування| | |автомобілів | | | |в зонах | | |та інших | | | |паркування на | | |транспортних | | | |вулицях і | | |засобів, які | | | |стоянках місць| | |перевозять | | | |для таких | | |інвалідів. | | | |автомобілів та| | |Управління | | | |транспортних | | |містобуду- | | | |засобів з їх | | |вання та | | | |позначенням | | |архітектури, | | | |відповідними | | |Управління | | | |дорожніми | | |архітектурно-| | | |знаками та | | |конструктив- | | | |розміткою; | | |них та | | | |- виділення | | |інженерних | | | |спеціальних | | |систем | | | |місць для | | |будинків і | | | |паркування (в | | |споруд. | | | |обсязі | | | | | | |10 відсотків | | | | | | |загальної | | | | | | |кількості, | | | | | | |але не менше | | | | | | |ніж одне | | | | | | |місце) як на | | | | | | |стоянках, так | | | | | | |і в зонах | | | | | | |паркування на | | | | | | |вулицях на | | | | | | |відстані не | | | | | | |більше ніж | | | | | | |50 м перед | | | | | | |входом у | | | | | | |будівлю, а | | | | | | |біля житлових | | | | | | |будинків - не | | | | | | |більше ніж | | | | | | |100 м. | | | | | | ---+--------------+----------------+----------+-------------+------------+----------| 4. |7. Передбачати|Міністерство |постійно |Передбачати в|Управління |постійно | |в |будівництва, | |АПЗ вимоги |містобудува-| | |архітектурно- |архітектури та | |щодо |ння та | | |планувальних |житлово- | |облаштування |архітектури,| | |завданнях на |комунального | |об'єктів |Управління | | |проектування |господарства, | |житлового та |та відділи | | |об'єктів |Рада міністрів | |громадського |містобудува-| | |житлового та |Автономної | |призначення |ння і | | |громадського |Республіки Крим,| |та території |архітектури | | |призначення |обласні, | |забудови |місцевих | | |виконання |Київська та | |необхідними |органів | | |замовниками |Севастопольська | |допоміжними |виконавчої | | |(інвесторами) |міські | |засобами для |влади | | |вимог щодо |держадміністра- | |вільного | | | |облаштування |ції. | |доступу та | | | |таких | | |пересування | | | |об'єктів | | |інвалідів і | | | |необхідними | | |забезпечити | | | |допоміжними | | |контроль за | | | |засобами та | | |їх | | | |щодо | | |виконанням. | | | |упорядження | | | | | | |території | | | | | | |забудови для | | | | | | |забезпечення | | | | | | |безперешкодно-| | | | | | |го доступу до | | | | | | |них осіб з | | | | | | |обмеженими | | | | | | |фізичними | | | | | | |можливостями. | | | | | | ---+--------------+----------------+----------+-------------+------------+----------| 5. |8. Установити |Міністерство |постійно |Забезпечувати|Управління |постійно | |під час |будівництва, | |при |ціноутворен-| | |проведення |архітектури та | |проведенні |ня, | | |комплексної |житлово- | |комплексної |експертизи | | |державної |комунального | |державної |та контролю | | |експертизи |господарства, | |експертизи |вартості у | | |проектів |Рада міністрів | |проектів |будівництві,| | |будівництва |Автономної | |будівництва |Укрінвест- | | |об'єктів, |Республіки Крим,| |об'єктів |експертиза | | |елементів |обласні, | |житлово- | | | |упорядження |Київська та | |цивільного | | | |території |Севастопольська | |призначення, | | | |забудови та |міські | |елементів | | | |дорожньої |держадміністра- | |благоустрою | | | |мережі |ції. | |та дорожньої | | | |населених | | |мережі | | | |пунктів | | |надання | | | |контроль за | | |позитивних | | | |дотриманням | | |комплексних | | | |забудовниками | | |висновків | | | |вимог щодо | | |тільки за | | | |забезпечення | | |наявністю в | | | |безперешкодно-| | |проектах | | | |го доступу | | |заходів | | | |осіб з | | |безперешкод- | | | |обмеженими | | |ного доступу | | | |фізичними | | |людей з | | | |можливостями | | |обмеженими | | | |до об'єктів | | |фізичними | | | |житлового та | | |можливостями | | | |громадського | | |до зазначених| | | |призначення, | | |об'єктів, | | | |проводити | | |передбачених | | | |вибіркову | | |положеннями | | | |перевірку | | |чинних | | | |введених в | | |будівельних | | | |експлуатацію | | |норм. | | | |об'єктів та | | |-------------+------------| | |вживати | | |Не допускати |Підвідомчі | | |заходів щодо | | |порушення |проектні та | | |забезпечення | | |вимог чинних |науково- | | |дотримання | | |нормативних |дослідні | | |зазначених | | |документів |організації | | |вимог. | | |щодо потреб | | | | | | |людей з | | | | | | |інвалідністю | | | | | | |при | | | | | | |розробленні | | | | | | |проектної | | | | | | |документації | | | | | | |об'єктів | | | | | | |будівництва, | | | | | | |аналізувати | | | | | | |та вживати | | | | | | |необхідних | | | | | | |заходів на | | | | | | |зауваження | | | | | | |експертних | | | | | | |органів щодо | | | | | | |виявлених | | | | | | |порушень. | | | ---+--------------+----------------+----------+-------------+------------+----------| 6. |9. Розробити |Мінпраці, |До |Взяти участь |Управління |До | |за участю |Міністерство |01.01.2006|у розробленні|архітектур- |01.01.2006| |представників |будівництва, | |та погодженні|но-конструк-| | |громадських |архітектури та | |примірного |тивних та | | |організацій |житлово- | |положення про|інженерних | | |інвалідів та |комунального | |"Комітети |систем | | |затвердити |господарства. | |доступності" |будинків і | | |примірне | | |при місцевих |споруд, | | |положення про | | |органах |Управління | | |"комітети | | |виконавчої |містобуду- | | |доступності" | | |влади. |вання та | | |при місцевих | | | |архітектури | | |органах | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади. | | | | | | ---+--------------+----------------+----------+-------------+------------+----------| 7. |10. Забезпечи-|Міністерство |До |Забезпечити |Управління |До | |ти розроблення|будівництва, |01.12.2005|розроблення |архітектур- |01.12.2005| |Державних |архітектури та | |I-ої редакції|но-конструк-| | |будівельних |житлово- | |проекту ДБН |тивних та | | |норм |комунального | |"Проектування|інженерних | | |"Проектування |господарства | |будинків і |систем | | |будинків і | | |споруд з |будинків і | | |споруд з | | |урахуванням |споруд, ВАТ | | |урахуванням | | |потреб осіб з|"КиївЗНДІЕП"| | |потреб осіб з | | |обмеженими | | | |обмеженими | | |фізичними | | | |фізичними | | |можливостями"| | | |можливостями".| | |з метою | | | | | | |деталізування| | | | | | |вимог до | | | | | | |обладнання | | | | | | |будинків і | | | | | | |споруд | | | | | | |різного | | | | | | |призначення | | | | | | |засобами для | | | | | | |безперешкод- | | | | | | |ного доступу | | | | | | |інвалідів до | | | | | | |цих об'єктів | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Міністр П.Качур

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: