open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2003 N 5

Про заходи щодо ліквідації збитковості

підприємств агропромислового комплексу України

та запровадження моніторингу її скорочення

З метою забезпечення виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 19 листопада 2002 року N 13670/46 щодо ліквідації
збитковості підприємств агропромислового комплексу України та
запровадження моніторингу її скорочення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заходи Міністерства аграрної політики України
щодо ліквідації збитковості підприємств агропромислового комплексу
України (додаток 1).
2. Створити робочу групу по аналізу причин збитковості,
зменшенню кількості збиткових підприємств та вжиттю ефективних
заходів по їх ліквідації (додаток 2).
3. Керівникам державних департаментів, структурних
підрозділів міністерства, установ і організація, що належать до
сфери управління Мінагрополітики України, Міністру
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальникам
головних управлінь сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій та управлінню сільського господарства і
продовольства Севастопольської міської держадміністрації
забезпечити неухильне виконання Заходів Мінагрополітики України
щодо ліквідації збитковості підприємств агропромислового комплексу
України, здійснювати постійний моніторинг її скорочення та
подавати інформацію Департаменту стратегії розвитку аграрної
економіки (Дробот) щоквартально не пізніше 15 числа, наступного за
звітним періодом місяця.
4. Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки
забезпечити узагальнення поданих матеріалів та щоквартально не
пізніше 20 числа, наступного за звітним періодом місяця, подавати
інформацію Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Державного секретаря.
Міністр С.Рижук

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

17.01.2003 N 5

ЗАХОДИ

Міністерства аграрної політики України

щодо ліквідації збитковості підприємств

агропромислового комплексу України

------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Зміст заходів | Інструмент реалізації | Відпові- | Термін |Мета заходу|Очікуваний | п/п| | | дальні за |виконання| |результат | | | | виконання | | | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 1.|Не допускати |Розробити і внести на розгляд |Зуб Г.І. | I |Збереження |Поліпшення | |збільшення |Верховної Ради України проект | |півріччя |сприятливої|фінансової | |податкового |Закону України "Про внесення | |2003 р. |та |стабіль- | |навантаження на |змін до Закону України "Про | | |стимулюючої|ності | |сільгосптоваро- |фіксований сільськогосподарський| | |податкової |підприємств| |виробників |податок" щодо продовження | | |політики |та | | |терміну дії фіксованого | | | |збільшення | | |сільськогосподарського податку | | | |надходжень | | |та зміни його ідеології у | | | |до | | |зв'язку з проведенням пенсійної | | | |бюджетів | | |реформи | | | |усіх | | | | | | |рівнів | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 2.|Розробити |Внести на розгляд Верховної Ради|Дробот В.І. | I кв. |Врахування |Підвищення | |механізми |України проект Закону України |Зуб Г.І. | 2003 р. |сезонності |конкуренто-| |регулювання |"Про розвиток ринку |Розгон А.В. | |сільсько- |здатності | |аграрного ринку |сільськогосподарської продукції |керівники | |господарсь-|продукції | |та державної |і продовольства" |структурних | |кого |аграрного | |підтримки | |підрозділів | |виробництва|сектору | |розвитку | |міністерства| | | | |сільського | |Зубець М.В. | | | | |господарства | |(за згодою) | | | | |України | |Саблук П.Т. | | | | | | |(за згодою) | | | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 3.|Розширення |Розробити механізми підтримки |Микитюк Д.М.| I |Запобігання|Виведення | |розмірів та |внутрішніх цін на молоко і м'ясо|Дробот В.І. |півріччя |обвальному |з кризового| |напрямів |та координації міжгалузевих |Розгон А.В. | 2003 р. |зниженню |стану | |підтримки |відносин на ринку продукції | | |внутрішніх |галузі | |вітчизняних |тваринного походження | | |цін |тварин- | |виробників | | | | |ництва | |продукції | | | | | | |тваринного | | | | | | |походження | | | | | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 4.|Вдосконалення |Виконання Програми "Зерно |Сорока В.І. |2003-2004|Збалансува-|Збільшення | |структури |України 2001-2004" |Дробот В.І. | рр. |ння |виробництва| |посівних площ, в|( 1739-2000-п ) з внесенням |Міністерство| |обсягів |конкуренто-| |тому числі |відповідних корективів при |агропромис- | |вироб- |спроможної | |зернового клину,|розробці регіональних програм |лового | |ництва та |продукції | |з урахуванням | |комплексу | |попиту на |на | |внутрішніх | |Автономної | |продукцію |внутрішньо-| |потреб та | |Республіки | |рослин- |му та | |експортних | |Крим | |ництва |зовнішньому| |можливостей | |головні | | |ринках | |рослинницької | |управління | | | | |продукції | |сільського | | | | | | |господарства| | | | | | |і продо- | | | | | | |вольства | | | | | | |облдержад- | | | | | | |міністрацій | | | | | | |управління | | | | | | |сільського | | | | | | |господарства| | | | | | |і продо- | | | | | | |вольства | | | | | | |Севасто- | | | | | | |польської | | | | | | |міської | | | | | | |держадміні- | | | | | | |страції | | | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 5.|Поліпшення |Взяти участь у розробці проекту |Зуб Г.І. |липень- |Залучення |Забезпече- | |фінансово- |Закону України "Про Державний |Дробот В.І. |серпень |кредитних |ння | |кредитного |бюджет на 2004 рік" щодо | |2003 р. |ресурсів в |підприємств| |забезпечення |передбачення коштів на фінансову| | |аграрний |АПК | |підприємств АПК |підтримку підприємств АПК через | | |сектор |кредитними | | |механізм здешевлення кредитів | | | |ресурсами | | | | | | | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 6.|Запровадження |Взяти участь у розробці проектів|Зуб Г.І. | I |Залучення |Визначення | |іпотечного |законів України "Про іпотеку", | |півріччя |додаткових |ринкової | |кредитування |"Про іпотечні цінні папери", | | 2003 р. |кредитних |вартості | | |"Про довірче управління майном" | | |ресурсів в |земель | | | | | |аграрний |сільсько- | | | | | |сектор |господарсь-| | | | | | |кого | | | | | | |призначення| ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 7.|Врегулювання |Розробити нормативно-правові |Зуб Г.І. |2003-2004|Поліпшення |Оздоровле- | |заборгованості |акти щодо врегулювання |керівники | рр. |фінансової |ння | |за бюджетними |заборгованості за позичками, що |структурних | |стабіль- |фінансового| |позичками, |надавалися |підрозділів | |ності |стану | |наданими |сільгосптоваровиробникам з |міністерства| |підприємств|сільсько- | |державним та |державних ресурсів та державного|Міністерство| | |господарсь-| |іншим сільсько- |резерву в 1994-1999 рр. за |агропромис- | | |ких | |господарським |окремими урядовими рішеннями, що|лового | | |товаро- | |підприємствам |не врегульовані відповідно до |комплексу | | |виробників | |усіх форм |Закону України від 18.01.01 |Автономної | | | | |власності і |N 2237 ( 2237-14 ) та |Республіки | | | | |господарювання |розпорядженням Кабінету |Крим | | | | |через |Міністрів України від |головні | | | | |обслуговуючі, |03.04.02 N 186 ( 186-2002-р) |управління | | | | |заготівельні і | |сільського | | | | |переробні | |господарства| | | | |підприємства в | |і продо- | | | | |1994-1999 рр., | |вольства | | | | |що не | |облдержадмі-| | | | |врегульовані | |ністрацій | | | | |Законом України | |управління | | | | |від 18.01.01 | |сільського | | | | |N 2237 | |господарства| | | | |( 2237-14 ) | |і продо- | | | | |та | |вольства | | | | |розпорядженням | |Севастополь-| | | | |Кабінету | |ської | | | | |Міністрів | |міської | | | | |України від | |держадміні- | | | | |03.04.02 N 186 | |страції | | | | |( 186-2002-р ) | | | | | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 8.|Реструктуризація|Розробити програму |Жихарєв Ю.В.|2003 р. |Закриття |Підвищення | |підприємств |реструктуризації підприємств |Жовнер І.Д. | |неперспек- |ефектив- | |спиртової |спиртової промисловості та | | |тивних та |ності | |промисловості |проекти нормативно-правових | | |збиткових |використа- | | |актів по її реалізації | | |підпри- |ння наявних| | | | | |ємств, |потужностей| | | | | |виведення |для | | | | | |потуж- |виробництва| | | | | |ностей, |продукції | | | | | |які |в обсягах, | | | | | |простоюють |які можуть | | | | | |або не |бути | | | | | |використо- |реалізовані| | | | | |вуються | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 9.|Зниження |Внести зміни та доповнення до |Алимов С.І. |2003 р. |Встановити |Збільшення | |податкового |постанови Кабінету Міністрів |Зуб Г.І. | |понижуючий |грошових | |тиску на |України від 16.08.99 N 1494 | | |коефіцієнт |доходів | |підприємства |( 1494-99-п ) "Про затвердження | | |плати за |рибницьких | |рибної галузі |порядку справляння збору за | | |воду для |підприємств| | |спеціальне використання водних | | |рибницьких |очікується | | |ресурсів та збору за | | |підприємств|в межах 66 | | |користування водами для потреб | | |та перехід |млн. грн. | | |гідроенергетики і водного | | |на | | | |транспорту та доповнення до | | |фіксований | | | |Закону України "Про фіксований | | |сільсько- | | | |сільськогосподарський податок" | | |господарсь-| | | |( 320-14 ) | | |кий | | | | | | |податок | | ---+----------------+--------------------------------+------------+---------+-----------+-----------| 10.|Розробити |Взяти участь у підготовці |Саченко В.І.| I |Врегулюва- |Сприятиме | |механізми щодо |проекту Закону України "Про | | квартал |ння |повному і | |захисту прав |захист прав споживачів | | 2003 р. |відносин |своєчасному| |споживачів |сільськогосподарської техніки" | | |між |задоволенню| |сільськогоспо- | | | |виробниками|потреб | |дарської техніки| | | |та |сільсь- | |з метою | | | |споживачами|когоспо- | |врегулювання | | | |сільсько- |дарських у | |відносин між | | | |госпо- |машинах і | |ними та | | | |дарської |обладнанні | |виробниками | | | |техніки, |та їх | |сільськогоспо- | | | |виконавцями|якісному | |дарської техніки| | | |робіт з |обслугову- | | | | | |технічного |ванню | | | | | |сервісу | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту стратегії
розвитку аграрної економіки В.І. Дробот

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

17.01.2003 N 5

СКЛАД

робочої групи по аналізу причин збитковості,

зменшенню кількості збиткових підприємств та вжиттю

ефективних заходів по їх ліквідації

Лузан Юрій Якович перший заступник Державного

секретаря - керівник групи
Дробот Віталій Іванович начальник Департаменту стратегії

розвитку аграрної економіки -

заступник керівника групи
Жихарєв Юрій Валентинович голова Державного департаменту

продовольства
Алимов Сергій Іванович голова Державного департаменту

рибного господарства
Вербицький Петро Іванович голова Державного департаменту

ветеринарної медицини
Зуб Григорій Іванович начальник Департаменту

фінансово-кредитної та

податкової політики
Сорока Василь Іванович начальник Департаменту ринків

продукції рослинництва та

розвитку насінництва
Микитюк Дмитро Миколайович начальник Департаменту ринків

продукції тваринництва з

Головною державною племінною

інспекцією
Розгон Анатолій Васильович начальник Департаменту

функціонування аграрного ринку
Куць Олександр Іванович начальник Департаменту

реформування сільського

господарства
Саченко Володимир Ілліч начальник Департаменту

науково-технічної політики
Чорноус Віталій Сергійович начальник Управління державною

власністю та приватизації
Волкодав Віктор Володимирович голова Державної служби з

охорони прав на сорти рослин
Бочковська Світлана Михайлівна начальник Юридичного управління

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: