open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради юстиції

08.02.2006 N 5

(Із змінами і доповненнями,

внесеними рішеннями

Вищої ради юстиції

від 22.02.2006 N 61,

від 15.03.2006 N 94,

від 07.06.2006 N 334,

від 17.10.2006 N 458,

від 10.09.2008

N 791/0/15-08,

від 01.04.2009

N 225/0/15-09)

РЕГЛАМЕНТ

Вищої ради юстиції

ПРЕАМБУЛА
Цей Регламент визначає організацію і порядок діяльності Вищої
ради юстиції (далі - Рада) на реалізацію повноважень, наданих їй
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про Вищу
раду юстиції" ( 22/98-ВР ) та іншими законами.
РОЗДІЛ I

ПОРЯДОК ОБРАННЯ ГОЛОВИ РАДИ, ЗАСТУПНИКА

ГОЛОВИ РАДИ ТА СЕКРЕТАРІВ СЕКЦІЙ РАДИ, ПРИЗНАЧЕННЯ

КЕРІВНИКА СЕКРЕТАРІАТУ РАДИ, ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Параграф 1.1. Вибори Голови Ради
1. Голова Ради обирається зі складу Ради на її черговому
засіданні. Голосування здійснюється таємно шляхом подання членами
Ради бюлетенів.
2. Під час обрання Голови Ради на засіданні Ради головує
заступник Голови Ради (далі - Заступник). Якщо до списку
кандидатів на посаду Голови Ради внесено кандидатуру Заступника,
Рада більшістю голосів від конституційного складу відкритим
голосуванням зі свого складу обирає головуючого, який веде
засідання до обрання Голови Ради.
3. Форма бюлетеня для голосування під час виборів Голови Ради
затверджується відкритим голосуванням на засіданні Ради.
4. Кандидатури на посаду Голови Ради пропонуються членами
Ради або вносяться шляхом самовисування.
5. До списку кандидатур на посаду Голови Ради вноситься
будь-яка кількість осіб, які були запропоновані і дали згоду
балотуватися, за винятком членів Ради, що входять до її складу за
посадою. Після обговорення кандидатур на посаду Голови Ради список
запропонованих осіб затверджується відкритим голосуванням
більшістю голосів членів Ради від її конституційного складу.
6. На засіданні Рада обирає лічильну комісію з проведення
виборів Голови Ради у складі трьох членів Ради, які не балотуються
на цю посаду. Головуючий не може обиратися до складу лічильної
комісії.
7. Лічильна комісія зі свого складу відкритим голосуванням
обирає голову і секретаря комісії, про що складає протокол, який
затверджує Рада.
8. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для
таємного голосування. На звороті бюлетенів головуючий на засіданні
Ради та члени лічильної комісії ставлять підписи, посвідчені
печаткою Ради. Бюлетені без підписів головуючого, членів лічильної
комісії та відбитка печатки є недійсними. Для організації та проведення виборів Голови Ради лічильна
комісія вносить у бюлетені для таємного голосування в алфавітному
порядку прізвища, імена та по батькові кандидатів на посаду Голови
Ради. Члени Ради засвідчують одержання бюлетенів своїми підписами
в окремому списку. Бюлетені, що виявилися зайвими, вважаються
недійсними, на них члени лічильної комісії вчиняють напис
"Погашено" і ставлять свої підписи.
9. При голосуванні член Ради закреслює прізвища (прізвище)
кандидатів (кандидата), проти яких (якого) він голосує. Бюлетені,
в яких залишено прізвища двох або більше кандидатів, а також
бюлетені з будь-якими позначками є недійсними. Бюлетені, в яких
викреслено прізвища усіх кандидатів, є дійсними. Після проведення таємного голосування лічильна комісія
перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси "за" і "проти" по
кожній кандидатурі, складає протокол про результати голосування,
який підписують голова та члени лічильної комісії. Протокол оголошується головою лічильної комісії на засіданні
Ради, на якому проводилося голосування по виборах Голови Ради. У
разі виявлення у протоколі арифметичних, технічних помилок або
описок Рада доручає лічильній комісії виправити такі помилки чи
описки на цьому ж засіданні.
10. Обраним на посаду Голови Ради вважається член Ради, за
кандидатуру якого проголосувало не менше одинадцяти членів Ради.
11. Якщо до бюлетеня було внесено кілька (більше двох)
кандидатур і жоден із кандидатів на посаду Голови Ради не набрав
необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по
двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів. За умови, що один із кандидатів отримає більшість голосів,
але не набере необхідної кількості, а інші (два і більше) одержать
однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по
всіх кандидатурах. Якщо двоє і більше кандидатів на посаду Голови Ради одержать
найбільшу однакову кількість голосів, повторне голосування
проводиться по цих кандидатурах. У тому випадку, коли при повторному голосуванні по двох
кандидатах жоден з них не набере необхідної кількості голосів,
проводяться нові вибори у порядку, передбаченому Законом України
"Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) та цим Регламентом. При
проведенні нових виборів Голови Ради до бюлетеня для таємного
голосування можуть вноситися прізвища кандидатів, які балотувалися
на посаду Голови Ради на попередніх виборах. Повторні вибори Голови Ради проводяться в строк, визначений
Радою.
12. Якщо до бюлетеня для таємного голосування по виборах
Голови Ради було внесено прізвище двох кандидатів і в результаті
голосування жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, до
бюлетеня вноситься прізвище кандидата, який набрав найбільше
голосів. Повторне голосування щодо нього проводиться того самого
дня або у голосуванні оголошується перерва до наступного засідання
Ради. У разі неодержання даним кандидатом необхідної кількості
голосів, проводяться нові вибори у порядку, передбаченому Законом
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) та цим Регламентом.
При проведенні нових виборів Голови Ради до бюлетеня для таємного
голосування можуть вноситися прізвища кандидатів, які балотувалися
на посаду Голови Ради на попередніх виборах.
13. Якщо повторні вибори Голови Ради проводяться того самого
дня що й попередні прізвища кандидатів, які при попередньому
голосуванні не отримали необхідної кількості голосів, повторно до
бюлетеня не вносяться.
14. Коли ж до бюлетеня для таємного голосування по виборах
Голови Ради внесено прізвище лише одного кандидата, проводиться
голосування по внесеній кандидатурі. Якщо цей кандидат не набере необхідної кількості голосів,
проводяться нові вибори у порядку, передбаченому Законом України
"Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) та цим Регламентом. При
проведенні нових виборів Голови Ради до бюлетеня для таємного
голосування можна вносити прізвища кандидатів, які балотувалися на
посаду Голови Ради на попередніх виборах.
15. Якщо в результаті проведених виборів жодна із
запропонованих кандидатур не набере необхідної кількості голосів,
а нових кандидатур на посаду Голови Ради не пропонуватимуть, за
рішенням Ради до бюлетеня для таємного голосування може бути
внесене прізвище кандидата, який за протоколами лічильної комісії
набрав найбільшу кількість голосів на попередніх виборах, і саме
по ній проводитиметься голосування.
16. Матеріали засідання Ради про вибори Голови Ради
передаються голові лічильної комісії, який опечатує їх у
присутності головуючого на засіданні та обраного Голови Ради і
долучає до протоколу засідання.
Параграф 1.2. Повноваження Голови Ради
Голова Ради здійснює повноваження, визначені статтею 21
Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), а також: - інформує Раду протягом січня кожного року про результати її
діяльності за попередній рік та звітує про витрачання за минулий
рік бюджетних коштів, спрямованих на утримання Ради; - подає на затвердження Ради проект кошторису витрат на
наступний фінансовий рік; - подає на затвердження Ради структуру та штат секретаріату
Ради; - підписує прийняті Радою акти; - в порядку, передбаченому цим Регламентом, доручає члену
Ради провести перевірку відомостей, викладених у пропозиціях,
зверненнях, скаргах, повідомленнях; - координує діяльність членів Ради по виконанню доручень та
підготовці відповідними структурними підрозділами секретаріату
матеріалів на засідання Ради; - відповідно до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) вирішує або порушує у встановленому порядку питання
про присвоєння рангів державного службовця працівникам апарату
Ради; - видає розпорядження та накази в межах своєї компетенції; - застосовує до працівників секретаріату заходи заохочення та
дисциплінарного впливу; - представляє Раду у зносинах із органами державної влади та
органами місцевого самоврядування України, підприємствами,
установами і організаціями, органами влади інших держав та
міжнародними організаціями; - затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату
Ради, посадові інструкції та інші інструкції з питань діяльності
секретаріату, порядок атестації працівників секретаріату згідно з
чинним законодавством; - призначає на посади в Раді та звільняє з посад працівників,
крім посадових осіб, які обираються на посади в порядку,
визначеному цим Регламентом; - здійснює інші повноваження відповідно до чинного
законодавства. Особа, яка виконує обов'язки Голови Ради, здійснює
повноваження, визначені у даному параграфі.
Параграф 1.3. Вибори Заступника та його повноваження
1. Заступник обирається відповідно до статті 20 Закону
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) та в порядку,
встановленому пунктами 1-16 параграфу 1.1 цього Розділу Регламенту
з числа членів Ради.
2. Заступник, крім здійснення повноважень, визначених
статтею 22 Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), за
дорученням Голови Ради: - забезпечує виконання рішень Ради; - письмово фіксує результати голосування при прийнятті рішень
Радою та надає їх за своїм підписом технічному секретарю для
занесення до протоколу засідання. У разі відсутності секретаря
результати голосування за дорученням Голови Ради фіксує один із
секретарів секцій Ради (далі - Секретарі секцій), а за їх
відсутності - один із членів Ради; - здійснює контроль за своєчасним і належним розглядом
подань, скарг та інших звернень, поданих до Ради у встановленому
законом порядку; - організовує проведення щорічного узагальнення роботи щодо
результатів розгляду звернень та скарг до Ради, а також
результатів її діяльності за іншими напрямами; - за дорученням Голови Ради здійснює інші повноваження,
необхідні для забезпечення здійснення функцій Ради. Особа, яка виконує обов'язки Заступника, здійснює
повноваження, визначені у даному параграфі.
Параграф 1.4. Вибори Секретарів секцій та їхні повноваження.
Формування складу секцій
1. Секретарі секцій обираються відповідно до статті 23 Закону
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) на засіданні Ради
відкритим голосуванням із запропонованих членами Ради кандидатур,
крім тих, які входять до складу Ради за посадою. Обраним
вважається член Ради, за кандидатуру якого проголосувала більшість
членів Ради від її конституційного складу.
2. Результати голосування щодо обрання Секретарів секцій
заносяться до протоколу засідання.
3. Секретар секції очолює секцію та організовує її роботу з
питань, які відповідно до Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ) належать до її компетенції.
4. Секретар секції: - забезпечує підготовку матеріалів до засідання секції. З
цією метою попередньо вивчає матеріали, які надійшли на розгляд
секції, готує свої висновки; - призначає дату засідань секції, головує на них та подає
висновки секції щодо розглянутих нею питань на розгляд Ради; - забезпечує ознайомлення членів Ради з висновками секції за
результатами розгляду конкретних справ та з іншими матеріалами,
які перебувають на розгляді секції; - сприяє членам Ради виконувати доручення Ради, Голови Ради
та Заступника; - здійснює листування з питань, що належать до компетенції
відповідної секції; - вирішує інші питання організації діяльності секції.
5. Секретар секції з питань підготовки подань для призначення
суддів уперше та звільнення їх з посад: - розглядає матеріали стосовно осіб, рекомендованих на посаду
судді, та про звільнення суддів з посад за загальними обставинами,
організовує підготовку даних відомостей для попереднього вивчення
на засіданні секції; - доповідає на засіданні Ради за дорученням секції результати
розгляду матеріалів на засіданні секції стосовно кожного кандидата
на посаду судді та щодо прийнятих секцією висновків; - вивчає пропозицію члена Ради або кваліфікаційної комісії
суддів про звільнення суддів з посад за особливих обставин і
вносить Голові Ради пропозиції щодо їх підготовки на розгляд Ради
згідно з вимогами статті 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ).
6. Секретар дисциплінарної секції: - готує на розгляд секції та Ради питання щодо подань членів
Ради про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; - розглядає пропозиції суб'єктів, визначених у статті 34
Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), стосовно
порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності і вносить
Голові Ради або Заступнику пропозиції щодо порядку підготовки їх
до розгляду на засіданні Ради; - вивчає скарги суддів і прокурорів на рішення про
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та організовує
підготовку відповідних матеріалів для розгляду на засіданні
секції; - розглядає заяви суддів Верховного Суду України, вищих
спеціалізованих судів про дострокове зняття дисциплінарного
стягнення та організовує підготовку відповідних матеріалів на
розгляд Ради; - розглядає скарги громадян та юридичних осіб, а також
повідомлення засобів масової інформації, в яких містяться
відомості про порушення присяги та обов'язків судді суддями
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів і вносить
пропозиції Голові Ради або Заступнику щодо організації перевірки
таких відомостей; - розглядає заяви і скарги, повідомлення засобів масової
інформації та інші матеріали, в яких містяться відомості про
порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності, та, за
наявності підстав, вносить пропозиції Голові Ради або Заступнику
для підготовки даних матеріалів до розгляду на засіданні Ради. Особа, яка виконує обов'язки Секретаря секції, здійснює
повноваження, визначені у даному параграфі.
7. Поіменний склад секції Рада затверджує на засіданні. Кількісний склад секції визначається з урахуванням характеру
та обсягу питань, розгляд яких належить до компетенції Ради, а
персональний склад - з урахуванням побажань її членів та потреб
забезпечення ефективної роботи секції. Якщо немає можливості провести засідання секції через
відсутність кворуму, за письмовим розпорядженням Голови Ради, а у
разі відсутності Голови Ради - Заступника, тимчасово залучається
до роботи у складі цієї секції член Ради, який входить до складу
іншої секції.
Параграф 1.5. Повноваження члена Ради
1. Член Ради здійснює свої повноваження відповідно до Закону
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ). Усі члени Ради
користуються рівними правами.
2. Член Ради, крім повноважень, визначених Законом України
"Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), має право: - вести особистий прийом громадян; - брати участь у засіданні секції, до складу якої він не
входить, без права голосування; - вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Ради, її
секретаріату; - за згодою Голови Ради залучати працівників структурних
підрозділів секретаріату для підготовки питань, що виносяться на
розгляд Ради; - вносити пропозиції щодо заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності працівників структурних
підрозділів секретаріату; - відмовитися від проведення перевірки пропозиції якщо він
прямо чи побічно перебуває у стосунках з суддею, стосовно якого
повинна здійснюватись перевірка, або причетний до справ, у
розгляді яких брав участь цей суддя чи які суд під його
головуванням розглядає у даний час; - ініціювати скликання засідання Ради з розгляду питань, що
належать до її повноважень, в порядку, передбаченому пунктом 2
параграфу 2.1 цього Регламенту; - здійснювати інші повноваження відповідно до цього
Регламенту. Крім того, член Ради, стосовно якого розглядається питання
про припинення його повноважень, має право ставити запитання члену
Ради, що здійснював перевірку обставин, щодо наявності підстав для
припинення повноважень; Член Ради зобов'язаний: - особисто брати участь у засіданнях Ради, а у разі
відсутності можливості прибути на засідання - повідомити причини
неявки Голові Ради або Заступнику; - своєчасно і сумлінно виконувати доручення Ради, Голови Ради
або Заступника; - при виконанні повноважень використовувати бланк члена Ради
єдиного зразка; - поважати позиції та особисті переконання інших членів Ради; - сприяти виконанню прийнятих Радою рішень; - добросовісно користуватися наданими правами.
3. Організаційне та інформаційно-довідкове забезпечення
належного виконання повноважень членом Ради здійснює секретаріат
Ради.
4. У разі необхідності, на прохання члена Ради за ним
закріплюється один із працівників секретаріату Ради.
Параграф 1.6. Призначення керівника секретаріату Ради та його
повноваження
1. Керівника секретаріату Ради (далі - Керівник секретаріату)
призначає на посаду та звільняє з посади Голова Ради.
2. На посаду Керівника секретаріату Ради може бути
рекомендований громадянин України, який має вищу юридичну освіту,
стаж роботи в галузі права не менше п'яти років і володіє
державною мовою.
3. Повноваження Керівника секретаріату визначаються
Положенням про секретаріат Вищої ради юстиції, затвердженим Радою.
РОЗДІЛ II

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЙ ТА РАДИ
Параграф 2.1. Питання, що є предметом розгляду засідань Ради.
Організація проведення засідань
1. Рада на своїх засіданнях, крім розгляду питань, пов'язаних
із здійсненням повноважень, визначених у статті 3 Закону України
"Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), обрання її керівного складу
та керівного складу секцій, вирішує питання організаційного
характеру, а саме: - затверджує Регламент Ради та Положення про секретаріат
Ради, вносить до них зміни; - затверджує структуру і штат секретаріату Ради; - затверджує персональний склад секцій Ради; - приймає рішення про дострокове звільнення з посад Голови
Ради, Заступника та Секретарів секцій; - приймає рішення про припинення повноважень членів Ради у
випадках, передбачених пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 частини 1 статті 18
Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ); - затверджує орієнтовний розклад проведення засідань Ради на
півріччя; - затверджує порядок денний кожного засідання Ради; - вирішує інші питання, пов'язані з організацією діяльності
Ради.
2. Формою роботи Ради є засідання, дата проведення якого
визначає Голова Ради. Засідання Ради проводиться щонайменше раз на
місяць і скликається за ініціативою Голови Ради, Заступника,
Секретарів секцій, а також членів Ради.
3. Питання, що належать до повноважень Ради, на розгляд Ради
після їх попереднього розгляду виносить відповідна секція. Дату
засідання секції визначає Секретар секції, а у разі відсутності -
Голова Ради.
4. Про дату проведення засідань секцій та Ради членів Ради
повідомляє відповідний структурний підрозділ секретаріату не
пізніше як за 5 днів до дня їх проведення.
5. Після призначення дати проведення засідання Ради
секретаріат формує проект порядку денного засідання, який
затверджує Голова Ради, а за його відсутності - Заступник.
Секретар секції формує і затверджує порядок денний очолюваної ним
секції. Одночасно призначаються доповідачі з питань, внесених до
проекту порядку денного засідання Ради та включених до проекту
порядку денного секцій, які вони очолюють.
6. Проект порядку денного засідання Ради відповідний
структурний підрозділ секретаріату розсилає членам Ради. Для здійснення відповідного листування можуть
використовуватися засоби електронного зв'язку.
7. Член Ради після ознайомлення з проектом має право подати
пропозиції про включення до порядку денного засідання Ради
додаткових питань. Пропозиції про включення до порядку денного додаткового
питання разом з необхідними матеріалами мають бути подані Голові
Ради не пізніше як за три дні до дня засідання відповідно секції
чи Ради. У разі надходження цих пропозицій та матеріалів пізніше
встановленого у цьому пункті строку, питання до проекту порядку
денного можуть не включатися. Ці пропозиції розглядаються і
вносяться до порядку денного наступного засідання Ради в порядку,
встановленому цим Регламентом.
8. Особам, які згідно з Законом України "Про Вищу раду
юстиції" ( 22/98-ВР ), а також цим Регламентом, мають бути
запрошені на засідання Ради, а також тим, запросити яких Голова
Ради вважає доцільно, відповідний структурний підрозділ
секретаріату завчасно повідомляє дату і час засідання Ради, якщо
інше не встановлено цим Регламентом. Особам, стосовно яких розглядаються питання на засіданні
секцій, повідомляють час і місце засідання секцій. В окремих
випадках за ініціативою Секретаря секції такі особи можуть бути
запрошені на засідання секції. Секція може розглядати питання за відсутності зацікавлених
осіб.
9. Усіх членів Ради відповідний структурний підрозділ
секретаріату забезпечує інформаційними матеріалами з питань,
внесених на розгляд Ради. Члени Ради, які безпосередньо входять до
складу відповідної секції, забезпечуються інформаційними
матеріалами з питань, внесених на розгляд секцій.
РОЗДІЛ III

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЙ ТА РАДИ
Параграф 3.1. Загальні положення
1. Розгляд питань, внесених до порядку денного, на засіданнях
секцій і Ради проводиться відкрито.
2. Особи, які бажають бути присутніми на засіданнях секції та
Ради, допускаються до зали до початку засідання за наявності
вільних місць.
3. Представники засобів масової інформації допускаються до
зали засідання за списком, складеним прес-службою Ради після їх
акредитації і за наявності службового посвідчення та вільних
місць.
4. Якщо розгляд того чи іншого питання порядку денного секції
чи Ради може призвести до розголошення державної чи іншої
таємниці, що охороняється законом, або особистого життя осіб,
стосовно яких вирішується питання, та з інших поважних причин, за
рішенням більшості від складу секції може бути проведене закрите
засідання секції, а за рішенням більшості від конституційного
складу Ради - закрите засідання Ради.
5. У призначений час головуючі на засіданнях секції та Ради
відповідно, перевіривши наявність кворуму, відкривають засідання і
оголошують проект порядку денного засідань, який має бути
затверджений більшістю присутніх на засіданнях членів секції та
Ради. Член Ради, який входить до складу секції, має право внести
пропозицію про виключення з порядку денного засідання секції
окремого питання та пояснити мотиви необхідності його виключення.
Ця пропозиція ставиться на голосування і вважається прийнятою,
якщо її підтримала більшість від присутніх на засіданні секції
членів. Після цього головуючий пропонує затвердити порядок денний
в цілому з урахуванням результатів проголосованих пропозицій. Член Ради має право внести пропозицію та пояснити мотиви
необхідності виключення з порядку денного засідання Ради окремого
питання. Ця пропозиція ставиться на голосування і вважається
прийнятою, якщо її підтримала більшість присутніх на засіданні
членів Ради. Після цього головуючий пропонує затвердити порядок
денного в цілому з урахуванням результатів проголосованих
пропозицій. Головуючий виносить усі пропозиції, які вносять на
засіданнях члени Ради, на обговорення та вирішення в порядку їх
надходження.
6. Головуючі ведуть засідання, забезпечують дотримання
секцією та Радою затвердженого порядку денного розгляду питань
відповідно з вимогами цього Регламенту, а також повноту та
всебічність їх розгляду.
7. Формами звертання до головуючих на засіданні та членів
Ради є слова: "Шановний головуючий", "Шановний члене Ради".
Допускається також звертання за прізвищем або за ім'ям та по
батькові.
8. Перед початком розгляду відповідного питання порядку
денного по суті до зали, де відбувається засідання, запрошуються
викликані особи. У випадку, якщо особа, яка згідно з Законом
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), а також з цим
Регламентом, була запрошена на засідання секції та Ради, не
з'явилась без поважних причин або причина визнана неповажною,
секція та Рада визначаються щодо можливості розгляду питання за
відсутності такої особи. За результатами обговорення Рада приймає протокольну ухвалу
про перенесення розгляду цього питання порядку денного або про
можливість його розгляду за відсутності особи, яка не з'явилась. За відсутності кандидата на посаду судді питання про внесення
подання про призначення його на посаду судді не може бути
розглянуте і обов'язково відкладається.
9. Головуючий перед розглядом питань роз'яснює особам,
запрошеним для участі в засіданні, їх права. Особи, стосовно яких розглядаються питання, та суб'єкти
звернення до Ради мають зокрема такі права: - заявляти відвід членам Ради з підстав та в порядку, що
передбачені частиною першою статті 26 Закону України "Про Вищу
раду юстиції" ( 22/98-ВР ); - ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарної справи та
матеріалами перевірки; - бути присутніми на засіданнях секції та Ради при розгляді
відповідних питань; - заявляти клопотання; - мати свого представника; - давати пояснення, підтверджувати їх відповідними
документами та іншими фактичними даними, які безпосередньо
стосуються справи; - одержувати копії рішень і ухвал, а також витяги з
протоколів засідання Ради з відповідних питань. Особи, стосовно яких розглядаються питання, та суб'єкти
звернення до Ради зобов'язані використовувати надані права лише в
інтересах повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх
обставин, які сприятимуть прийняттю законного, обґрунтованого та
справедливого рішення.
10. Дослідження матеріалів, які розглядаються на засіданні,
починається з доповіді члена Ради - доповідача у справі. У
доповіді член Ради повинен викласти підстави прийняття справи чи
матеріалу до розгляду та стисло викласти їх обставини і відповісти
на запитання. Після цього заслуховується особа, стосовно якої
вирішується питання, а також запрошені особи, до яких можуть бути
поставлені запитання.
11. Якщо отриманої інформації з питання порядку денного не
достатньо для прийняття рішення, розгляд питання відкладається до
з'ясування обставин або отримання додаткової інформації.
12. Засідання Ради, за винятком частини, що проводиться у
закритому режимі, оформляється протокольно, за підписом
головуючого і технічного секретаря. У разі зміни головуючого під
час проведення засідання протокол підписують обидва головуючі.
Ведення протоколів забезпечує відповідний структурний підрозділ
секретаріату. У протоколі мають бути зазначені: - місце, дата, час початку і закінчення засідання; - прізвища, імена, по батькові головуючого та всіх присутніх
членів Ради; - відомості про осіб, стосовно яких розглядаються питання, та
осіб, присутніх на засіданні; - питання, включені до порядку денного засідання Ради; - послідовність дій, проведених Радою; - прізвища членів Ради, які виступали, суть внесених ними
пропозицій; - клопотання та пояснення запрошених осіб, які брали участь у
засіданні; - зміст протокольних ухвал, прийнятих Радою, та результати
голосування по них. Протокол засідання має бути остаточно оформлений протягом
семи днів з дня проведення засідання. Після підписання протоколу члени Ради можуть ознайомитися з
ним у секретаріаті і подати письмові зауваження, які розглядаються
на наступному засіданні Ради. Рада посвідчує правильність внесених
зауважень на протокол або відхиляє їх.
Параграф 3.2. Засідання секцій та Ради
Параграф 3.2.1. Проведення засідань секцій Ради
1. Секції Ради на своїх засіданнях у межах компетенції,
наданої Законом України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ),
приймають висновки, які подаються на розгляд Ради.
2. Секретарі секцій скликають засідання з урахуванням обсягу
матеріалів, які підлягають розгляду, але, як правило, не менше
одного разу на місяць.
3. Головує на засіданні секції Секретар секції, а за його
відсутності - один із членів секції, визначений більшістю від
присутніх на засіданні секції.
4. За результатами розгляду питань, внесених до порядку
денного, секція приймає висновок, у якому зазначаються: - найменування секції; - рішення відповідної кваліфікаційної комісії суддів; - суб'єкт звернення, подання, скарги, що підлягають розгляду; - суть звернення, подання, скарги; - обґрунтування відповідного висновку; - рекомендація секції щодо можливого рішення Ради.
5. Висновок секції приймається більшістю голосів членів
секції, присутніх на засіданні.
6. За результатами розгляду подань щодо кандидатів на посади
суддів та щодо осіб, які звільняються з посад суддів за загальними
обставинами, висновок секції може бути оформлений у вигляді одного
документа.
7. Якщо до дня розгляду на засіданні секції подання про
звільнення судді чи відкриття дисциплінарного провадження будуть
відкликані суб'єктами, зазначеними у статтях 30 і 38 Закону
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), то подання та
долучені до нього матеріали повертають суб'єкту звернення без
розгляду. Виняток становлять випадки, коли член Ради наполягає на
продовженні розгляду питання і звертається до Ради з відповідним
поданням від свого імені. У разі надходження заяви про відкликання суддею чи прокурором
скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності, заявнику повертають скаргу на будь-якій стадії
розгляду у Раді. При відкликанні звернення стосовно порушення вимог щодо
несумісності воно з долученими до нього матеріалами повертають
суб'єктові звернення. За наявності підстав Рада розглядає питання
щодо несумісності судді чи прокурора з власної ініціативи.
8. Після прийняття секцією відповідних висновків Секретар
секції доповідає про них Голові Ради.
9. Голова знайомиться з висновком секції та матеріалами
справи і приймає рішення про включення питання до порядку денного
засідання Ради. За дорученням секції Секретар секції або інший член секції
готують матеріали конкретних справ та доповідають про них на
засіданні Ради для прийняття рішення.
Параграф 3.3. Засідання Ради
1. Засідання Ради веде Голова Ради, за його відсутності -
Заступник, а за відсутності Голови та Заступника - старший за
віком Секретар секції.
2. У разі необхідності Рада може прийняти рішення про таємне
голосування з конкретного питання порядку денного.
3. До початку розгляду питання порядку денного по суті
головуючий на засіданні роз'яснює особам, які ініціювали питання
(подали скаргу) або стосовно яких вирішується питання, їх право на
відвід члена Ради, передбачене статтею 26 Закону України "Про Вищу
раду юстиції" ( 22/98-ВР ).
4. За результатами розгляду питань порядку денного на
засіданні Ради приймаються такі акти (рішення): а) рішення по суті питань, що випливають з основних
повноважень Ради: - подання Президенту України про призначення осіб на посади
суддів місцевих та апеляційних судів; - рішення про відмову у прийнятті подання про призначення на
посаду судді; - подання про звільнення судді з посади (за загальними або
особливими обставинами); - рішення про відхилення пропозиції (рекомендації) про
звільнення судді; - рішення у справі про порушення суддею чи прокурором вимог
щодо несумісності; - рішення у дисциплінарній справі, що стосується судді
Верховного Суду України чи судді вищого спеціалізованого суду; - рішення за скаргою на рішення про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді або прокурора; - рішення про припинення повноважень члена Ради у випадках,
передбачених статтею 18 Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ); - рішення про внесення Президенту України подання про
звільнення судді з адміністративної посади; - рішення про дострокове зняття з судді дисциплінарного
стягнення або про відмову в достроковому знятті дисциплінарного
стягнення; б) процедурні акти: - ухвала про відкриття дисциплінарного провадження; - ухвала про затвердження результатів перевірки, що
проводилася членом Ради за пропозиціями, зверненнями, скаргами,
повідомленнями; - ухвала про прийняття до відома інформації про результати
перевірки, що проводилася членом Ради за пропозиціями,
зверненнями, скаргами, повідомленнями; - ухвала про відкриття провадження у справі про порушення
вимог щодо несумісності; - ухвала про залишення пропозиції без розгляду у зв'язку зі
смертю судді, визнання його недієздатним, обмеженим у цивільній
дієздатності, безвісно відсутнім або оголошення померлим; - рішення про відвід (самовідвід) члена Ради; - ухвали з інших питань (у тому числі протокольні), які
вирішуються на засіданні Ради; в) рішення з питань обрання керівного складу Ради, Секретарів
секцій та організації діяльності Ради.
5. Процедурні акти та протокольні ухвали приймаються
більшістю членів Ради від конституційного складу Ради. Рішення щодо організаційного, фінансового, кадрового
забезпечення та інших питань внутрішнього характеру приймається
більшістю від конституційного складу Ради.
6. Рішення Ради оголошує головуючий на засіданні. Це
оголошення є офіційним оприлюдненням рішень.
РОЗДІЛ IV

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ,

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ
Параграф 4.1. Документи, які розглядає Рада
1. До розгляду Радою приймаються: - матеріали про призначення громадян України на посади суддів
уперше; - матеріали про призначення суддів у межах п'ятирічного
строку; - пропозиції суб'єктів, визначених статтею 30 Закону України
"Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), про звільнення суддів з
посад за особливих обставин; - матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами; - матеріали стосовно порушення суддями та прокурорами вимог
щодо несумісності, а також порушення суддями присяги; - пропозиції суб'єктів, визначених статтею 34 Закону України
"Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), про розгляд питання щодо
несумісності діяльності судді чи прокурора із займаною посадою; - подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності
Голови, заступника Голови та суддів Верховного Суду України,
голів, заступників голів та суддів вищих спеціалізованих судів; - скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності суддів і прокурорів; - інші матеріали, що стосуються питань діяльності Ради,
організації її роботи.
Параграф 4.2. Розгляд матеріалів про призначення суддів на
посади
1. Подання відповідного органу про призначення осіб на посади
суддів, що надходять до Ради, реєструються в день надходження
відповідним структурним підрозділом секретаріату і передаються для
попереднього розгляду Секретарю секції з питань підготовки подань
для призначення суддів уперше та звільнення їх з посад, який своєю
резолюцією спрямовує роботу відповідного структурного підрозділу
секретаріату.
2. Матеріали стосовно кандидата на посаду судді повинні
містити такі документи: - біографічну довідку; - висновок відповідної кваліфікаційної комісії суддів про
складання іспиту і підготовленість кандидата до судової роботи та
рекомендацію для призначення його на посаду судді відповідного
суду (назва суду згідно з Указами Президента України, якими
визначено мережу загальних і спеціалізованих судів); - заяву на ім'я Президента України про призначення кандидата
на посаду судді суду, рекомендацію на зайняття посади в якому
надала кваліфікаційна комісія суддів; - особову картку з обліку кадрів форми П-2ДС, заповнену
відповідно до вимог Інструкції по заповненню Особових карток
(форма П-2ДС), затвердженої наказом Міністерства статистики
України від 26.12.95 р. N 33, та автобіографію, написану власноруч
кандидатом на посаду судді; - характеристику з останнього місця роботи (якщо кандидат на
посаду судді працює менше 6 місяців, додатково додається
характеристика з попереднього місця роботи) за підписом першої
особи підприємства, установи організації, засвідчену гербовою
печаткою, з відміткою про ознайомлення з характеристикою кандидата
на посаду судді; - копії дипломів про вищу юридичну освіту
(освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра), науковий
ступінь, вчене звання; - копію паспорта (сторінок, що містять відомості про
кандидата); - копію свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу, зміну
прізвища, ім'я, по батькові (якщо у паспорті і дипломі про освіту
прізвища, ім'я, по батькові кандидата у судді не співпадають); - документ, що підтверджує факт відсутності у кандидата
обмеження дієздатності або визнання його недієздатним; - сертифікат або довідку про відсутність хронічних психічних
чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків судді; - довідку, яка підтверджує, що стосовно даної особи не
проводиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд
кримінальної справи, а також що у неї відсутня не знята чи
непогашена судимість (довідка з управління інформаційних
технологій УМВС України в областях, ГУ МВС України в м. Києві та
м. Севастополі); - копію трудової книжки чи іншого документа, що підтверджує
трудовий стаж роботи у галузі права (прошиту, пронумеровану та
завірену підписом посадової особи кадрової служби і скріплену
печаткою підприємства, установи, організації); - відомості про виконання письмового завдання (копія реферату
з рецензією) з питань правознавства кандидатом на посаду судді; - декларацію про доходи за минулий рік.
3. У разі надходження матеріалів, у яких відсутній будь-який
з документів, зазначених у пункті 2 цього параграфа, попередній
розгляд таких матеріалів відкладається до надходження потрібного
документа. Якщо у матеріалах щодо кандидата відсутній документ, що має
бути поданий кандидатом на посаду судді, то такий документ має
витребувати у нього відповідний структурний підрозділ
секретаріату. Цей документ повинен бути поданий кандидатом
протягом п'ятнадцяти днів з дня повідомлення його про необхідність
надати такий документ. У разі неподання без поважних причин у
встановлений строк потрібного документа, а також документа, який
не може бути поданий безпосередньо кандидатом на посаду судді,
матеріали повертаються до органу, який їх надіслав, листом за
підписом Голови Ради або Заступника.
4. За наслідками опрацювання та вивчення матеріалів щодо
кандидата на посаду судді відповідні підрозділи секретаріату
готують проекти висновку секції з питань підготовки подань для
призначення суддів уперше та звільнення їх з посад, рішення Ради,
відповідного подання та Указу Президента України про призначення
суддів.
5. Секретар секції з питань підготовки подань для призначення
суддів уперше та звільнення їх з посад доручає відповідному
структурному підрозділу секретаріату Ради підготувати проект
порядку денного засідання секції та матеріали стосовно тих
кандидатів на посади суддів, прізвища яких внесено до проекту
порядку денного засідання секції.
6. Кандидат на посаду судді запрошується на засідання
відповідної секції та Ради. Про дату засідань секції та Ради його
повідомляє відповідний структурний підрозділ секретаріату.
7. Кандидатура на посаду судді розглядається персонально на
засіданні секції та Ради. Здатність кандидата на посаді судді
кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на
професійній основі перевіряється шляхом проведення з ним
співбесіди.
8. При розгляді матеріалів про призначення на посади суддів
секція перевіряє дотримання вимог, зазначених у статті 127
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 5, 7 Закону України
"Про статус суддів" ( 2862-12 ) та статей 59, 63 Закону України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ).
9. У разі неявки кандидата на посаду судді на засідання
секції чи Ради з'ясовуються причини неявки, матеріали стосовно
такого кандидата по суті не розглядаються, але включаються до
порядку денного наступних засідань відповідної секції та Ради.
Якщо кандидат на посаду судді вдруге не з'явиться на засідання
секції та Ради без поважних причин, його матеріали повертають до
органу, який їх надіслав.
10. За результатами розгляду матеріалів щодо кандидата на
посаду судді секція приймає висновок про рекомендацію Раді
прийняти подання щодо призначення кандидата на посаду судді або
прийняти рішення про відмову у внесенні подання про призначення на
посаду судді.
11. За результатами розгляду матеріалів стосовно кандидата на
посаду судді та висновку секції Рада приймає рішення про внесення
подання Президенту України про призначення суддею.
12. У разі прийняття Радою рішення про відмову у внесенні
подання, повторне винесення матеріалів стосовно цього кандидата на
розгляд секції та Ради можливе не раніше ніж через рік після
попереднього розгляду.
13. Подання Президенту України про призначення на посади
суддів уперше підписує Голова Ради. У поданні Ради вказується назва суду, на посаду судді у якому
рекомендовано кандидата, його прізвище, ім'я, по батькові, рік
народження, громадянство України, назва та дата закінчення ним
вищого навчального закладу, стаж роботи в галузі права та посада,
яку він обіймає на час розгляду матеріалів у Раді.
14. У випадку надходження до Ради повідомлень про те, що
кандидат у судді, матеріали особової справи щодо якого знаходяться
на опрацюванні у секретаріаті, не може обіймати посаду судді, їх
розгляд на засіданнях секції та Ради відкладається. Таке
повідомлення Голова Ради чи Заступник направляє до органу, який їх
надіслав, для проведення відповідної перевірки. Після надходження
до Ради результатів перевірки керівник відповідного структурного
підрозділу доповідає секретарю секції з питань підготовки подань
для призначення суддів уперше та звільнення їх з посад, який
приймає рішення щодо розгляду даної кандидатури на засіданнях
секції та Ради.
15. Якщо повідомлення надійде до Ради після прийняття рішення
про внесення подання про призначення особи на посаду судді, але до
внесення подання Президенту України, таку особу не включають до
подання Президенту України, а повідомлення направляють на розгляд
до органу, який їх надіслав, для проведення відповідної перевірки.
Після надходження результатів перевірки матеріали разом з
результатами перевірки стосовно цієї особи доповідаються Секретарю
секції з питань підготовки подань для призначення суддів уперше та
звільнення їх з посад і Голові Ради. Останній приймає рішення щодо
повторного розгляду подання стосовно цієї особи на засіданні Ради.
16. Якщо після внесення Радою відповідного подання, але до
видання відповідного указу Президентом України будуть виявлені
обставини, що перешкоджають призначенню особи на посаду судді,
Голова Ради відкликає подання із зазначенням мотивів та приймає
рішення щодо повторного розгляду подання стосовно цієї особи на
засіданні Ради.
17. Відомості, що стали підставою для відкликання Головою
Ради подання або повернення Президентом України матеріалів
стосовно кандидата на посаду судді, після проведення перевірки
виносяться на розгляд на найближчому засіданні Ради, на якому
приймається відповідне рішення.
18. Голова Ради або Заступник повертають матеріали кандидатів
на посади суддів, стосовно яких Рада прийняла рішення про відмову
у внесенні подання Президенту України про призначення їх суддями,
до органу, який їх надіслав.
Параграф 4.3. Розгляд матеріалів про звільнення суддів з
посад
1. Подання про звільнення суддів з відповідними матеріалами,
а також пропозиції суб'єктів, визначених частиною 1 статті 30
Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ), про прийняття
подання про звільнення суддів з посад реєструє в день надходження
відповідний структурний підрозділ секретаріату. Член Ради за результатами попереднього розгляду звернень
вносить пропозицію про звільнення судді, яка має бути
обґрунтованою і містити: - прізвище, ім'я, по батькові судді та його посаду; - виклад відомостей і даних про наявність підстав для
внесення Радою подання про звільнення судді з посади, зазначення
документів, інших даних та осіб (прізвища, імена, по батькові,
посади, адреси, телефони), які підтверджують ці відомості; - посилання на відповідні норми чинного законодавства; - перелік документів, що додаються до звернення. У пропозиції можуть бути вказані й інші відомості. Пропозиція, що не відповідає вимогам цього параграфа, не
пізніше п'яти днів з дня надходження, мотивованим листом за
підписом Голови Ради, а в разі його відсутності - за підписом
Заступника, повертається суб'єктові звернення для належного
оформлення. Після усунення недоліків звернення розглядається у
порядку, визначеному цим Регламентом.
2. Зареєстровані матеріали і внесені суб'єктами, вказаними у
пункті 1 цього параграфа, пропозиції про прийняття подання про
звільнення суддів з посад передаються для попереднього розгляду
Секретарю секції з питань підготовки подань для призначення суддів
уперше та звільнення їх з посад, який доручає відповідному
структурному підрозділу секретаріату підготувати матеріали до
розгляду на засіданнях секції та Ради.
3. У разі внесення пропозицій про звільнення з посади одного
і того самого судді, але з різних підстав та різними суб'єктами
звернення, Рада розглядає всі підстави звільнення і всіх суб'єктів
звернення, незалежно від того, яка підстава виникла раніше і хто
саме є суб'єктом звернення, а матеріали об'єднує в одне
провадження.
Параграф 4.3.1. Звільнення суддів за загальними обставинами
1. До подання про звільнення суддів за загальними обставинами
мають бути додані такі документи: - біографічна довідка судді; - копія паспорта; - копія диплома; - копія трудової книжки (послужного списку); - копія акта про останнє призначення (обрання) судді на
посаду; - інші документи, що підтверджують наявність підстав для
звільнення судді з посади (заява судді, копія довідки
медико-соціальної експертної комісії, копія Указу Президента
України про припинення суддею громадянства України, такі, що
набрали законної сили, рішення суду про визнання судді безвісно
відсутнім або оголошення померлим тощо).
2. Про неналежне оформлення матеріалів щодо звільнення судді
з посади Голова Ради або Заступник повідомляють орган, який
готував матеріали, та встановлюють строк для усунення недоліків,
що не може перевищувати одного місяця.
3. Секретар секції або за його дорученням працівник
відповідного структурного підрозділу секретаріату шляхом бесіди
з'ясовують дійсність волевиявлення судді, який подав заяву про
звільнення з посади за власним бажанням, довідуються чи не має
місце сторонній вплив на нього або примус. При прийнятті рішення про звільнення з посади у разі
встановлення стороннього впливу або примусу його обов'язково
запрошують на засідання Ради. Про виявлення фактів стороннього впливу або примусу при
прийнятті рішення про звільнення судді Рада інформує відповідну
раду суддів. Якщо суддя не з'явиться у призначений день, Рада
відкладає розгляд питання про звільнення його з посади судді і
включає це питання до порядку денного наступного засідання Ради.
За клопотанням судді питання про звільнення з посади за власним
бажанням може бути розглянуто за його відсутності, але справжнє
волевиявлення та відсутність стороннього впливу або тиску він має
обов'язково підтвердити письмово.
4. Розгляд питання про звільнення судді з посади за
загальними обставинами на засіданнях секції та Ради здійснюється у
порядку, визначеному цим Регламентом.
Параграф 4.3.2. Звільнення суддів за особливих обставин
Загальні положення
1. Суддів, стосовно яких розглядається питання про звільнення
за особливих обставин, запрошує на засідання секції та Ради
відповідний структурний підрозділ секретаріату з дотриманням
вимог, передбачених пунктом 8 параграфу 2.1 Розділу II цього
Регламенту. У разі неявки запрошеного судді на засідання секції або Ради
питання про можливість розгляду справи за його відсутності
вирішується в порядку, встановленому пунктом 8 параграфу 3.1
Розділу III цього Регламенту. Суддю при розгляді питання про його звільнення з посади у
зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо
нього, визнання його недієздатним, обмеженим у цивільній
дієздатності, безвісно відсутнім або оголошення померлим на
засідання секції та Ради не запрошують. Звільнення за пропозицією (рекомендацією) кваліфікаційної
комісії суддів
2. Прийняте за наслідками дисциплінарного провадження рішення
про направлення рекомендації до Ради для вирішення питання про
внесення подання про звільнення судді з посади є пропозицією
кваліфікаційної комісії суддів про прийняття подання про
звільнення судді з посади. Питання про внесення подання про
звільнення судді з посади за пропозицією кваліфікаційної комісії
суддів розглядається на підставі відповідного рішення
кваліфікаційної комісії суддів, яке направлене до Ради офіційно.
3. До рішення кваліфікаційної комісії суддів додається
дисциплінарна справа, а також: - копія паспорта судді; - довідка про роботу згідно з записами у трудовій книжці; - копія тексту присяги, підписаної суддею; - копія акту про призначення (обрання) на посаду судді.
4. У разі відсутності у надісланих матеріалах будь-якого з
перелічених у пункті 3 цього параграфа документів, його витребовує
у порядку підготовки справи до розгляду на засіданнях секції та
Ради відповідний структурний підрозділ.
5. Внесену кваліфікаційною комісією суддів пропозицію
(рекомендацію) про звільнення судді розглядає секція з питань
звільнення суддів та Рада на черговому засіданні. У разі виявлення порушення кваліфікаційною комісією суддів
порядку здійснення дисциплінарного провадження Рада приймає
рішення про відхилення вказаної рекомендації. Член Ради за дорученням Голови Ради чи його Заступника,
перевіряє матеріали дисциплінарної справи та інші матеріали,
витребувані у разі необхідності, і доповідає їх на засіданні
секції та Ради. За результатами перевірки матеріалів дисциплінарної справи
член Ради складає письмовий висновок, який може містити його
власну пропозицію про наявність підстав для звільнення судді з
посади. Звільнення за пропозицією члена Ради
6. Звернення, що містять повідомлення про наявність підстав
для звільнення судді з посади за особливих обставин, за дорученням
Голови Ради або Заступника можуть попередньо вивчатися у
відповідних структурних підрозділах секретаріату. За результатами
попереднього розгляду таких звернень складається мотивований
висновок, у якому в стислій формі викладаються обставини, якими
обґрунтовується наявність підстав для звільнення судді та
пропозиції щодо необхідності або щодо відсутності необхідності
проведення перевірки. Якщо у зверненні міститься інформація про наявність стосовно
судді обвинувального вироку, який набрав законної сили, то
висновок обмежується пропозицією провести перевірку викладених
відомостей. Звернення, у якому міститься повідомлення про порушення
суддею присяги, що надійшло безпосередньо членові Ради, реєструє
відповідний структурний підрозділ секретаріату. Таке звернення за
згодою члена Ради, на адресу якого воно надійшло, за дорученням
Голови Ради вивчає відповідний структурний підрозділ секретаріату.
За результатами вивчення звернення готується відповідний висновок,
який разом зі зверненням та доданими до нього матеріалами
передається Голові Ради або Заступникові, які вирішують питання
щодо призначення перевірки. За відсутності підстав для перевірки відповідний структурний
підрозділ готує проект відповіді автору звернення, що містить
повідомлення про наявність підстав для звільнення судді з посади
за особливих обставин.
7. Підготовлений висновок разом зі зверненням та доданими до
нього матеріалами передається на розгляд Голові Ради або
Заступнику, які вирішують питання про призначення перевірки.
8. Проведення перевірки доручається одному або кільком членам
Ради. Проведення перевірки доручається одному або кільком членам
Ради. Для організаційного, інформаційного,
інформаційно-довідкового та іншого забезпечення проведення
перевірки може залучатись працівник секретаріату. При проведенні перевірки член Ради пропонує судді надати
пояснення, за винятком, коли підставою для звільнення слугують
відомості про винесення щодо судді обвинувального вироку, визнання
його недієздатним, обмеженим у цивільній дієздатності, безвісно
відсутнім або оголошення померлим; знайомиться з матеріалами
судових справ; витребує іншу необхідну інформацію та документи.
Закінчені розглядом судові справи можуть бути витребувані як
Головою Ради або Заступником, так і безпосередньо членом Ради,
якому доручено провести перевірку. Надходження витребуваних судових справ підлягає обов'язковій
реєстрації та обліку відповідним структурним підрозділом
секретаріату. Після закінчення перевірки член Ради упродовж трьох
днів передає судову справу до відповідного структурного підрозділу
секретаріату, який забезпечує повернення справи до суду, з якого
вона витребувана.
9. Перевірка інших наступних звернень, у яких містяться
відомості про наявність підстав для звільнення судді, здійснюється
в порядку, передбаченому цим Регламентом. Таку перевірку, як
правило, доручають членові Ради, який здійснював попередні
перевірки.
10. За наслідками проведеної перевірки член Ради складає
довідку з викладенням виявлених обставин і висновками та, за
наявності підстав, звертається до Ради з пропозицію прийняти
подання про звільнення судді. Суддя, стосовно якого здійснювалась
перевірка, ознайомлюється із зазначеною довідкою.
11. На підставі пропозиції члена Ради про звільнення судді та
довідки про результати перевірки за дорученням Секретаря секції
відповідний структурний підрозділ готує проекти висновку секції,
рішення Ради, подання про звільнення судді до органу, який його
призначив чи обрав, та Указу Президента України або Постанови
Верховної Ради України.
12. Якщо за результатами перевірки член Ради дійде висновку
про відсутність підстав для звільнення судді з посади, його
довідка з відповідними матеріалами розглядається безпосередньо на
засіданні Ради. У разі необхідності це питання може бути
попередньо розглянуте на засіданні секції. Будь-який член Ради, у разі його незгоди з висновком щодо
відсутності підстав для звільнення судді з посади, на підставі
матеріалів перевірки, проведеної іншим членом, може внести власну
пропозицію про звільнення судді з посади. Довідка з матеріалами перевірки про відсутність підстав для
звільнення судді з посади та пропозицією про прийняття такого
подання розглядаються на засіданні Ради одночасно.
13. Рада, погодившись із висновками члена Ради, приймає
ухвалу про затвердження результатів перевірки, якою визнає
відсутність підстав для внесення подання про звільнення судді. У разі незгоди з такими висновками Рада може винести ухвалу
про прийняття інформації до відома і доручити іншому членові Ради
вивчити матеріали перевірки або провести додаткову чи повторну
перевірку і, за наявності підстав, звернутися з пропозицією
прийняти подання про звільнення судді. Якщо члени Ради не внесуть пропозиції прийняти подання про
звільнення судді, Рада на черговому засіданні затверджує
результати перевірки та відповідний висновок. Спільна пропозиція членів Ради або пропозиція одного члена
Ради внести подання про звільнення судді опрацьовуються та
вносяться на розгляд секції та Ради в порядку, встановленому цим
Регламентом.
14. У разі відсутності достатніх підстав для звільнення судді
з посади, але за наявності підстав для застосування до судді
дисциплінарного стягнення, Рада може звернутися з пропозицією до
голови ради суддів області, членів Ради суддів України або
доручити (за згодою) членові Ради, який відповідно до частини
другої статті 97 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) має право ініціювати питання про дисциплінарну
відповідальність судді, внести відповідне подання. Надання таких
доручень фіксується у рішенні про відхилення пропозиції. В розпорядження суб'єкта ініціювання дисциплінарної
відповідальності судді надаються відповідні матеріали в оригіналі.
Параграф 4.4. Розгляд питань, що стосуються порушення суддями
та прокурорами вимог щодо несумісності
1. Прийняте за наслідками дисциплінарного провадження рішення
про направлення рекомендації до Ради для вирішення питання про
внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення
суддею вимог щодо несумісності є пропозицією кваліфікаційної
комісії суддів розглянути питання щодо несумісності діяльності
судді із займаною посадою. До рішення кваліфікаційної комісії додаються матеріали,
зазначені у пункті 3 параграфу 4.3.2 цього Розділу.
2. Пропозиція, внесена суб'єктами, визначеними у частині
першій статті 34 Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ), повинна містити в собі відомості про вид забороненої
діяльності, якою займається суддя або прокурор. До звернення
додаються документи, що підтверджують викладені у пропозиції
обставини. Така пропозиція є підставою для прийняття Радою ухвали про
відкриття провадження щодо порушення законодавства про
несумісність. Якщо до внесеної пропозиції не додані необхідні
документи або їх недостатньо для винесення питання стосовно
порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності на розгляд
дисциплінарної секції та Ради, Голова Ради або Заступник доручають
одному або кільком членам Ради провести перевірку викладених у
пропозиції відомостей. За результатами перевірки складається довідка, її підписують
члени Ради, які проводили перевірку. З довідкою про результати
перевірки, в якій міститься висновок про наявність порушень суддею
або прокурором вимог щодо несумісності, має бути ознайомлений
суддя або прокурор. З урахуванням результатів перевірки пропозиції та на підставі
документів, зібраних при проведенні перевірки, відповідний
структурний підрозділ секретаріату готує проекти висновку
дисциплінарної секції, рішення Ради, подання та Указу Президента
України або Постанови Верховної Ради України. За наявності порушень суддею чи прокурором вимог щодо
несумісності Рада приймає одне з передбачених частиною 2 статті 33
Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) рішень. Якщо за результатами розгляду внесеної пропозиції Рада
прийняла рішення і визнала, що суддя або прокурор займається
діяльністю, не сумісною з подальшим перебуванням на посаді судді
або прокурора, і запропонувала їм протягом певного строку
визначитися питанням, чи продовжувати обіймати посаду судді або
прокурора, чи займання іншою діяльністю і повідомити його
результат Раді, а у визначений строк суддя або прокурор не
повідомили про прийняті ними рішення, Рада на найближчому
засіданні приймає рішення (з попереднім розглядом цього питання
дисциплінарною секцією) відповідно до пункту 2 частини 2 статті 33
Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ). За умови, що суддя або прокурор не порушили вимог щодо
несумісності, Рада приймає рішення про відсутність порушень вимог
законодавства щодо несумісності. Дане питання попередньо опрацьовує відповідний структурний
підрозділ секретаріату, який за дорученням Секретаря секції готує
проекти висновку секції і рішення Ради, та розглядає дисциплінарна
секція.
3. Член Ради, за наявності відповідних матеріалів, може
звернутися до Ради з пропозицією про розгляд питання про
несумісність судді чи прокурора за ініціативою Ради. Розгляд такої пропозиції здійснюється згідно з цим Розділом
Регламенту. Якщо за результатами перевірки член Ради дійде висновку що
відсутні підстави для внесення пропозиції про розгляд питання про
порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, за
дорученням Голови Ради або Заступника відповідний структурний
підрозділ готує на засідання Ради проект ухвали про затвердження
результатів перевірки. На розгляд секції це питання не виноситься.
Параграф 4.5. Здійснення дисциплінарного провадження стосовно
суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів
1. Дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду
України та вищих спеціалізованих судів здійснюється згідно з
вимогами статей 37-43 Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ) та в порядку, визначеному пунктами 6-13
параграфу 4.3.2 цього Розділу.
2. Перевірка даних про дисциплінарний проступок судді
здійснюється в порядку, встановленому пунктом 8 параграфу 4.3.2
цього Регламенту. Днем закінчення перевірки вважається день
складення довідки про результати перевірки.
3. Якщо за наслідками проведеної перевірки члени Ради дійшли
висновку, що відсутні підстави для внесення подання про порушення
стосовно судді дисциплінарного провадження, на засіданні Ради
розглядаються матеріали перевірки, заслуховуються мотиви відмови
членів Ради внести подання про порушення дисциплінарного
провадження та виноситься ухвала про затвердження результатів
перевірки.
4. Якщо за результатами дисциплінарного провадження буде
встановлено, що суддя Верховного Суду України чи суддя вищого
спеціалізованого суду вчинив дії, що порочать звання судді і
можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та
незалежності, Рада приймає рішення про невідповідність судді
займаній посаді і вносить до Верховної Ради України подання про
звільнення судді з посади за порушення присяги.
5. Заяву судді про дострокове зняття дисциплінарного
стягнення розглядає дисциплінарна секція, яка приймає висновок, та
Рада.
Параграф 4.6. Розгляд скарг на рішення про притягнення до
дисциплінарної відповідальності
1. Після надходження до Ради скарги на рішення про
притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора
Секретар дисциплінарної секції витребовує матеріали
дисциплінарного провадження й інші необхідні документи та доручає
опрацювати їх відповідному структурному підрозділу секретаріату,
який готує проект висновку секції та проекти ухвали або рішення
Ради.
2. Скаргу на рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності судді чи прокурора після вирішення питання про
прийняття її до розгляду розглядає Рада. Про прийняття до розгляду
скарги Рада виносить ухвалу. У разі пропуску суб'єктом оскарження строку, встановленого
частиною першою статті 46 та частиною другою статті 47 Закону
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) строку на оскарження
рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та за
відсутності клопотання про поновлення цього строку, Рада виносить
протокольну ухвалу про відмову в прийнятті до розгляду скарги і
повертає її без розгляду.
3. Питання про поновлення строку оскарження рішення про
притягнення судді чи прокурора до дисциплінарної відповідальності
розглядається разом зі скаргою за наявності відповідного
клопотання суб'єкта оскарження. Якщо суб'єкт оскарження пропустив строк для оскарження
рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності з
поважних причин, Рада постановляє ухвалу про його поновлення та
прийняття скарги до розгляду.
4. Якщо з матеріалів дисциплінарного провадження неможливо
встановити дату вручення суб'єкту оскарження копії рішення про
притягнення судді чи прокурора до дисциплінарної відповідальності,
Рада приймає до розгляду скаргу на таке рішення.
5. У разі прийняття до розгляду скарги та виявлення в процесі
підготовки матеріалів дисциплінарного провадження обставин, що
потребують додаткової перевірки або відомостей, без з'ясування
яких не можна розглянути подану скаргу, відповідний структурний
підрозділ секретаріату складає висновок із зазначенням обставин,
що потребують додаткової перевірки або з'ясування. Ініціювання перевірки скарги на рішення про притягнення судді
або прокурора до дисциплінарної відповідальності, її призначення
та проведення здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту. Матеріали перевірки передаються Секретарю дисциплінарної
секції, який організовує їх опрацювання відповідним структурним
підрозділом секретаріату.
6. Суб'єкт оскарження запрошується на засідання секції та
Ради. Дату і час засідань секції та Ради йому повідомляє
відповідний структурний підрозділ секретаріату. Питання про
можливість розгляду дисциплінарної справи за відсутності суб'єкта
оскарження вирішується в порядку, визначеному Законом України "Про
Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) та цим Регламентом.
7. За результатами розгляду матеріалів дисциплінарного
провадження та скарги Рада приймає рішення відповідно до
статей 46, 47 Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).
8. Скарга судді на рішення кваліфікаційної комісії суддів про
рекомендацію Раді внести подання про звільнення судді з посади
розглядається разом з пропозицією суб'єкта звернення про прийняття
подання про звільнення судді з посади за особливих обставин
відповідно до статей 30, 31, 32 Закону України "Про Вищу раду
юстиції" ( 22/98-ВР ) та в порядку, визначеному пунктами 6-13
параграфу 4.3.2 цього Розділу.
9. Матеріали дисциплінарного провадження стосовно судді разом
з копією рішення Ради повертаються до відповідної кваліфікаційної
комісії суддів.
10. Рішення, прийняте Радою за скаргою прокурора,
направляється до органу, що наклав на нього дисциплінарне
стягнення, а матеріали дисциплінарного провадження повертаються до
прокуратури.
РОЗДІЛ V

ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ АКТІВ СЕКЦІЙ І РАДИ, ПОРЯДОК

ОСТАТОЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РАДОЮ АКТІВ

ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЇХНІХ КОПІЙ
Параграф 5.1. Підготовка проектів висновків секцій і рішень
Ради
1. Проекти актів секцій і Ради з питань, розгляд яких
належить до повноважень Ради, готують до розгляду секцій та Ради
відповідні підрозділи секретаріату та (за згодою) члени Ради, які
здійснювали перевірку повідомлень. Підготовлені до розгляду проекти актів візують безпосередній
виконавець, керівник структурного підрозділу та секретаріату, член
Ради (у разі його участі в підготовці питання до розгляду) та
Секретар відповідної секції.
2. Проекти рішень Ради з питань, що опосередковано пов'язані
з реалізацією Радою її повноважень, а також організаційного
характеру, готує до розгляду на засіданні Ради відповідний
структурний підрозділ секретаріату за дорученням Голови Ради або
Заступника. Підготовлені проекти таких рішень візує безпосередній
виконавець, керівники відповідного структурного підрозділу
секретаріату та юридичного відділу.
3. Підготовлені членом Ради проекти актів секції та Ради як з
питань розгляд яких належить до повноважень Ради, так і з питань
опосередковано пов'язаних з реалізацією Радою її повноважень, а
також організаційного характеру вносяться на розгляд відповідної
секції та Ради після реєстрації.
Параграф 5.2. Особливості прийняття Радою актів
1. Винесені на розгляд секції та Ради проекти актів члени
Ради мають право обговорювати з внесенням пропозицій та поправок.
Член Ради може зняти свою пропозицію чи поправку на будь-якій
стадії обговорення проекту рішення. Член Ради не бере участі в обговоренні та голосуванні з
питання, яке стосується його особисто, і відповідно до вимог
частини першої статті 26 Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ) повинен заявити самовідвід. На час голосування з
цього питання член Ради перебуває за межами зали засідань, де
відбувається голосування.
2. Кожну внесену до проекту акта пропозицію або поправку
після їх обговорення головуючий ставить на голосування. Прийнятою
вважається пропозиція або поправка, за яку проголосувала більшість
від присутніх на засіданні членів Ради, за винятком пропозицій та
поправок до рішень, які вважаються прийнятими за інших умов
відповідно до вимог Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ) та цього Регламенту.
3. Член Ради, який має окрему думку щодо змісту рішення, може
викласти її письмово у семиденний строк з дня прийняття рішення
Радою. Окрема думка долучається до рішення Ради.
Параграф 5.3. Оформлення прийнятих Радою актів
1. Прийнятий Радою акт протягом п'яти днів з дня проведення
засідання остаточно оформляє структурний підрозділ секретаріату,
який готував до розгляду питання порядку денного, та передає на
підпис Голові Ради.
2. Підписані Головою Ради акти Ради реєструє відповідний
структурний підрозділ секретаріату у порядку їх прийняття.
3. Копії рішень Ради та витяги з протоколів засідань
виготовляються і видаються тільки з дозволу Голови Ради або
Заступника та засвідчуються Керівником секретаріату у
встановленому порядку.
4. Копії оформлених відповідно до пункту 1 цього параграфа
рішень Ради з питань, які розглядались відповідно до статей 32,
33, 35, 36, 42, 46, 47 Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ), на вимогу осіб, стосовно яких прийняті такі рішення,
видаються не пізніше наступного робочого дня після звернення за їх
виданням.
5. Відомості про дисциплінарні проступки суддів та про
конкретні порушення суддями чинного законодавства, отримані й
зібрані Радою під час перевірок, матеріали щодо внесення подань
Президенту України про призначення суддів на посади та щодо
внесення подань про звільнення суддів з посад з підстав,
передбачених частиною п'ятою статті 126 Конституції України
( 254к/96-ВР ), протоколи засідань Ради та рішення Ради, крім тих,
які підлягають опублікуванню, є конфіденційною інформацією Ради. Доступ сторонніх осіб до конфіденційної інформації відповідно
до вимог статті 31 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 )
забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. Конфіденційна інформація не підлягає розміщенню на офіційному
сайті Вищої ради юстиції.
РОЗДІЛ VI

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА РАДИ
Параграф 6.1. Припинення повноважень члена Ради, що працює на
постійній основі, у разі закінчення строку, на який його
призначено
1. Член Ради, що працює у Раді на постійній основі, не
пізніше як за місяць до закінчення строку, на який його
призначено, має подати Голові Ради заяву про припинення
повноважень та звільнення з посади. Голова Ради подає заяву з
цього питання до Ради.
2. Якщо член Ради не подав заяву про припинення повноважень
та звільнення з посади, Рада за поданням Голови Ради або з власної
ініціативи приймає рішення про припинення його повноважень та
звільнення з посади і повідомляє про це орган, який його
призначив.
Параграф 6.2. Припинення повноважень члена Ради у разі
подання ним за власним бажанням заяви про припинення повноважень
або у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом
здоров'я
1. Рада приймає рішення про припинення повноважень члена Ради
за власним бажанням до закінчення строку, на який його обрано, та
про звільнення з посади, на якій він працював на постійній основі,
на підставі заяви. При цьому на засіданні з'ясовується дійсне
волевиявлення члена Ради та чи не подав він заяву внаслідок
стороннього впливу або примусу.
2. Рішення про звільнення члена Ради від виконання обов'язків
у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків Рада приймає на
підставі його письмової заяви та доданого медичного висновку. За відсутності відповідного медичного висновку, якщо член
Ради наполягає на тому, щоб його заяву було задоволено, Рада
приймає рішення про припинення повноважень члена Ради з підстав
подання за власним бажанням заяви про припинення повноважень.
3. За результатами розгляду письмової заяви Рада, за
наявності підстав, приймає рішення про припинення повноважень
члена Ради та про звільнення його з посади з наступного дня після
прийняття рішення.
Параграф 6.3. Припинення повноважень члена Ради в разі
визнання його безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у
цивільній дієздатності, оголошення померлим, а також внаслідок
набрання законної сили обвинувальним вироком суду
1. За рішенням Ради повноваження члена Ради припиняються і
він звільняється з посади, у разі: - набрання законної сили судовим рішенням про визнання його
безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у цивільній
дієздатності, а також про оголошення його померлим; - набрання обвинувальним вироком щодо нього законної сили.
Параграф 6.4. Припинення повноважень члена Ради у разі втрати
громадянства
1. У разі підтвердження на засіданні Ради факту втрати членом
Ради громадянства України, Рада своїм рішенням припиняє його
повноваження і звільняє з посади.
Параграф 6.5. Припинення повноважень члена Ради за порушення
присяги або у зв'язку зі скоєнням аморального вчинку
1. За наявності відомостей про порушення членом Ради присяги
або скоєння аморального вчинку Рада, у разі необхідності, може
доручити її члену провести перевірку таких відомостей і за її
наслідками прийняти одне з таких рішень: - про наявність підстав для припинення повноважень члена Ради
та звільнення його з посади; - про відсутність підстав для припинення повноважень члена
Ради та звільнення його з посади. Оцінку факту скоєння членом Ради аморального вчинку дає Рада.
2. Рішення про наявність підстав для припинення повноважень
члена Ради відповідно до пункту 8 частини першої статті 18 Закону
України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) та звільнення його з
посади або про їх відсутність вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше трьох четвертих від конституційного складу
Ради.
3. Рішення Ради про наявність підстав для припинення
повноважень члена Ради та звільнення його з посади упродовж
триденного терміну з дня прийняття направляється на розгляд
органу, який призначив його членом Ради.
Параграф 6.6. Припинення повноважень члена Ради у разі
звільнення з посади, у зв'язку із займанням якої він входив до
складу Ради
1. У разі підтвердження на засіданні Ради факту звільнення її
члена з посади, у зв'язку із займанням якої він входив до складу
Ради, остання своїм рішенням припиняє його повноваження і член
вибуває зі складу Ради з дня звільнення з посади. Про таке рішення
Рада інформує відповідно Президента України, Верховну Раду України
або Верховний Суд України.
Параграф 6.7. Процедура розгляду питання про припинення
повноважень члена Ради
1. Для розгляду питання про припинення повноважень члена Ради
та звільнення його з посади з підстав, передбачених пунктами 1-4,
6, 7, 9, 10 частини першої статті 18 Закону України "Про Вищу раду
юстиції" ( 22/98-ВР ) Голова Ради, а у разі його відсутності -
Заступник, скликають засідання Ради у семиденний строк із дня
одержання відомостей про наявність зазначених у законі підстав. Про наявність такого, що набрало законної сили судового
рішення про визнання члена Ради недієздатним або обмеженим у
цивільній дієздатності, не знятої або непогашеної судимості,
фактів порушення присяги або скоєння аморального вчинку Голова
Ради інформує орган, який обрав члена Ради, для розгляду питання
про припинення його повноважень.
2. Членові Ради, стосовно якого порушено питання про
припинення повноважень та звільнення з посади, надається
можливість викласти свої пояснення в усній або письмовій формі. Якщо член Ради визнаний недієздатним або обмеженим у
цивільній дієздатності, безвісно відсутнім чи оголошений померлим
або позбавлений волі за вироком суду, йому необов'язково давати
пояснення.
3. Питання про припинення повноважень члена Ради та
звільнення його з посади вирішується на закритому засіданні.
Параграф 6.8. Повідомлення про закінчення строку повноважень
членів Ради
З метою забезпечення повноважності Ради за три місяці до
закінчення строку повноважень членів Ради, призначених з'їздами
суддів, адвокатів, представників юридичних вищих навчальних
закладів і наукових установ, всеукраїнською конференцією
працівників прокуратури, та за місяць до закінчення строку
повноважень членів Ради, призначених Верховною Радою України,
Президентом України, Голова Ради направляє відповідним органам
офіційне повідомлення про необхідність своєчасного призначення до
складу Ради нових членів згідно зі статтями 8-14 Закону України
"Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ).
РОЗДІЛ VII

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ РАДИ

ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН
Параграф 7.1. Регламент Ради
1. Регламент Ради приймається на засіданні Ради, якщо за
нього проголосувала більшість членів Ради від її конституційного
складу.
2. Регламент Ради публікується у "Віснику Верховного Суду
України".
3. Член Ради має право подати на розгляд Ради пропозиції про
внесення змін до Регламенту Ради. Ці пропозиції опрацьовують структурні підрозділи
секретаріату, і розглядають на засіданні Ради упродовж
двомісячного терміну з дня їх надходження. Зміни Регламенту вважаються прийнятими за умов, визначених у
пункті 1 параграфу 7.1 цього Розділу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: