open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2015  № 5

Про затвердження нової редакції Статуту Державного закладу "Луганський державний медичний університет"

Відповідно підпункту 12 пункту 4 до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою приведення у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" Статуту Державного закладу "Луганський державний медичний університет" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Державного закладу "Луганський державний медичний університет", що додається.

2. Уповноважити в.о. ректора Державного закладу "Луганський державний медичний університет" І. Іоффе підписати нову редакцію Статуту Державного закладу "Луганський державний медичний університет".

3. В.о. ректора Державного закладу "Луганський державний медичний університет" І. Іоффе:

1) у триденний строк з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Державного закладу "Луганський державний медичний університет" отримати у державного реєстратора оригінал нової редакції Статуту Державного закладу "Луганський державний медичний університет" з відміткою державного реєстратора та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) подати до Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки у тижневий строк з дня державної реєстрації:

оригінал нової редакції Статуту Державного закладу "Луганський державний медичний університет", зареєстрований в установленому порядку з відміткою державного реєстратора;

належним чином завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
14.01.2015. № 5
Міністр ________ О. Квіташвілі

СТАТУТ
Державного закладу "Луганський державний медичний університет"

(нова редакція)


Погоджено за поданням
Вченої ради Конференцією
трудового колективу
ДЗ "Луганський державний
медичний університет"
"26" грудня 2014 р., протокол № 1

Рубіжне - 2015

1. Загальна частина

1.1. Даний Статут вищого навчального закладу розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність ДЗ "Луганський державний медичний університет" (далі - Університет).

1.2. ДЗ "Луганський державний медичний університет" створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 № 592.

1.3. Повне найменування:

українською мовою

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ",

російською мовою

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛУГАНСЬКИЙ ГОСУДРСТВЕННЬІЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ",

англійською мовою

STATE ESTABLISHMENT "LUGANSK STATE MEDICAL UNIVERSITY".

Скорочене найменування:

Українською мовою - ДЗ "ЛДМУ"

Російською мовою - ГУ "ЛГМУ"

Англійською мовою -SE " LSMU"

1.4. Місце знаходження Університету:

93012, м. Рубіжне, Луганської області, вул. Будівельників, 32.

1.5. Університет заснований на державній формі власності, підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України і є неприбутковою установою. Майно Університету є державною власністю.

1.6. Основними напрямками діяльності Університету є: підготовка спеціалістів, магістрів та бакалаврів, підготовка до вступу у вищі навчальні заклади з правом підготовки іноземних громадян, первинна післядипломна підготовка лікарів, удосконалення лікарів згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями високо кваліфікованих фахівців для сфери охорони здоров'я.

1.7. Головними завданнями Університету є:

- здійснення освітньої діяльності в сфері охорони здоров'я, яка забезпечує підготовку фахівців, професіоналів і яка відповідає стандартам вищої освіти, ліцензованим напрямам та обсягам, за відповідними ступенями вищої освіти;

- здійснення наукової і науково-технічної, культурно-виховної, оздоровчої та творчої діяльності в сфері охорони здоров'я;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку та перепідготовку фахівців та професіоналів з вищою освітою, у т.ч. іноземних громадян;

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у магістратурі, аспірантурі, докторантурі та їх атестація;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;

- надання діагностично-лікувальної допомоги населенню та здійснення медичної практики;

- забезпечення культурного та духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті в дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України;

- підвищення освітньо-культурного рівня громадян;

- здійснення інших завдань відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

1.8. Університет має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший бакалавр (молодший спеціаліст), бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії, доктор наук, здійснення підвищення кваліфікації і перепідготовка лікарів і провізорів (у т.ч. іноземних громадян).

Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: денна (очна), заочна, дистанційна. Форми навчання можуть бути поєднаними.

1.9. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 09.12.1997 протокол № 11, Університет визнаний акредитований за статусом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня акредитації, має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівням за спеціальностями:

- 7.12010001,8.12010001 "Лікувальна справа";

- 7.12010002,8.12010002 "Педіатрія";

- 7.12010005,8.12010005 "Стоматологія";

- 7.12020101,8.12020101 "Фармація";

- 7.12020104 "Технологія парфумерно-косметичних засобів";

- 6.120101 "Сестринська справа"

З правом підготовки іноземних громадян з кожної спеціальності.

Здійснює післядипломні освітні послуги у таких формах: інтернатура, лікарська резидентура, магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, докторантура, перепідготовка лікарів і провізорів, підвищення кваліфікації лікарів і провізорів, підготовка (навчання) та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів (молодших бакалаврів) і бакалаврів та інших працівників сфери охорони здоров'я.

1.10 Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Університет веде самостійний баланс, для ведення бухгалтерського обліку операцій щодо надходжень із Державного бюджету та місцевих бюджетів України, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України, має рахунки в установах банків України, у т.ч. валютні, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю повною назвою, логотип, штампи, бланки тощо. Може мати зареєстрований у встановленому порядку товарний знак, прапор, гімн, та інші необхідні реквізити та атрибути юридичної особи.

1.11. Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

1.12. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності Університету і функціонують згідно з окремими положеннями, що затверджуються ректором Університету.

Структурними підрозділами Університету є: факультети, кафедри, навчальний, науковий, фінансово-економічний, адміністративно-господарський відділи та інші структурні підрозділи.

Факультет створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до його складу входить не менш ніж три кафедри і на ньому навчається не менш ніж 200 студентів денної форми навчання. Факультети діють на підставі Положень, які після рекомендації Вченої ради Університету затверджуються ректором.

Керівництво факультету здійснює декан, який обирається таємним голосуванням Вченою радою факультету з числа науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання професора, доцента і науковий ступень та працює на постійній основі. Декан факультету після обрання Вченою радою факультету призначається ректором Університету строком на 5 років.

Заступники декана призначаються ректором Університету за пропозицією Вченої ради факультету на строк повноважень декану.

Кафедра - базовий структурний підрозділ, що проводить навчально-виховну методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до її складу входять не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш ніж три з яких мають науковий ступень або вчене звання.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається за конкурсом Вченою радою Університету строком на п' ять років. Завідувач кафедри призначається ректором Університету на умовах контракту.

Бібліотека Університету є навчально-допоміжним, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом, який діє на підставі Положення, затвердженого ректором. Директор бібліотеки обирається Вченою радою Університету строком на п'ять років.

Інші структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради і діють на підставі Положень, затверджених ректором Університету.

Основними структурними підрозділами Університету є:

 Медичний факультет № 1 (спеціальність "лікувальна справа");

 Медичний факультет № 2 (спеціальність "педіатрія");

 Медичний факультет № 3 з підготовки іноземних громадян;

 Стоматологічний факультет;

 Фармацевтичний факультет;

 Факультет післядипломної освіти;

 Підготовче відділення для іноземних громадян;

До навчальних, навчально-виховних та навчально-допоміжних підрозділів, які входять до структури Університету, належать:

- навчальний відділ;

- навчально-методичний кабінет;

- студентська канцелярія;

- відділ виробничої практики;

- центр сімейної медицини;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- міжнародний відділ;

- відділ дистанційного навчання та незалежного контролю якості знань;

- центр культури і дозвілля студентів;

- підрозділ сприяння працевлаштування випускників.

Науковими структурними підрозділами Університету є:

- науковий відділ;

- науково-дослідницький центр;

- віварій;

- лікувальний відділ;

Для організації всіх напрямків роботи Університету діють такі адміністративно - господарські підрозділи:

- відділ кадрів;

- канцелярія;

- видавничий відділ;

- планово-фінансовий відділ;

- юридичний відділ;

- бухгалтерія;

- контрактний відділ;

- відділ інженерно-технічних працівників;

- інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

До складу Університету також входять:

- санаторій-профілакторій;

- їдальня;

- кафе;

- стадіон.

2. Права та обов'язки Міністерства охорони здоров'я України

2.1. Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) є органом управління, якому підпорядкований Університет. МОЗ України відповідно до законодавства:

- затверджує Статут Університету та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Університета вносить до нього зміни та затверджує нову редакцію;

- укладає контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту" та Статутом Університету;

- за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету достроково розриває контракт із ректором з підстав, визначених законодавством, за порушення Статуту Університету та умов контракту;

- здійснює контрольні функції за дотриманням вимог стандартів вищої медичної освіти;

- формує державне замовлення на підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців із вищою медичною освітою в Університеті;

- здійснює фінансове забезпечення Університету;

- затверджує структуру, штатний розпис та кошторис Університету;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

- здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;

- делегує повноваження ректору згідно з законодавством для безпосереднього управління діяльністю Університету;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

3. Обсяг цивільної правоздатності

3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації цього Статуту та складається з його прав та обов'язків.

3.2. Університет має право:

- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів освіти IV рівня акредитації.

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- проводити підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних кадрів, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та здійснювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження й розробки у сфері охорони здоров'я шляхом виконання навчальної, методичної, наукової роботи та медичної практики, а також розробляти та запроваджувати власні програми;

- приймати необхідні рішення і проводити діяльність відповідно до статутних завдань, які віднесені до компетенції Університету і не суперечать законодавству України;

- визначати зміст освітніх програм з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів відповідних рівнів акредитації (навчальні плани, програми тощо), і організаційні форми навчального процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;

- розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;

- присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого дослідника в установленому законодавством порядку;

- забезпечувати видання підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, монографій, збірників наукових праць, фахових, наукових і науково-методичних журналів, інформаційно-аналітичних збірників тощо та здійснювати інші види видавничої діяльності;

- розробляти свою організаційну структуру;

- визначати форми організації і стимулювання праці, які здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького, наукового та інженерного складу, магістрів, клінічних ординаторів, інтернів, резидентів, аспірантів, докторантів; установлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників Університету;

- створювати у встановленому законодавством порядку структурні підрозділи, клінічні бази, клініки, здійснювати медичну практику;

- виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить Університету, за погодженням з МОЗ України;

- укладати угоди про спільну діяльність із підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України;

- укладати з профспілковим комітетом колективний договір після схвалення його на конференції трудового колективу;

- установлювати надбавки до заробітної плати й вирішувати питання матеріального заохочення працівників усіх структурних підрозділів (за наявності відповідних фондів);

- визначати форми та систему заробітної плати працівникам згідно з законодавством України;

- реалізовувати обладнання, прилади, устаткування, матеріали та книги власного виробництва в порядку, визначеному законодавством України;

- списувати з балансів основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли (без обмеження вартості), в установленому законом порядку;

- закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених Університету коштів або власних фондів обладнання чи інші матеріальні ресурси;

- здійснювати різні форми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- обирати почесних членів Університету, у тому числі й закордонних фахівців;

- здійснювати міжнародну та зовнішньоекономічну діяльність у сфері освіти, наукової діяльності та охорони здоров'я згідно з законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу.

3.3. Університет зобов'язаний:

- забезпечувати проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, методичну, лікувальну, наукову, культурну діяльність, медичну практику;

- забезпечувати умови для набуття знань у галузі медицини та фармації, підготовку висококваліфікованих фахівців згідно із ступеневою системою освіти і державними стандартами, затвердженими МОЗ України;

- брати участь у виконанні державних, цільових, галузевих, регіональних, науково-технічних програм;

- організовувати та проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження;

- готувати науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;

- забезпечувати інтеграцію освіти, науки й лікувально-профілактичної діяльності у вирішенні актуальних проблем підвищення кваліфікації та перепідготовки лікарів і провізорів;

- організовувати та забезпечувати спільну роботу з органами охорони здоров'я та лікувальними закладами в наданні висококваліфікованої допомоги населенню;

- проводити атестацію та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Університету;

- реалізовувати комплексний план соціально-економічного Університета;

- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;

- здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи;

- забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

- забезпечувати здійснення бухгалтерського обліку та ведення статистичної звітності згідно з чинним законодавством.

3.4. Права та обов'язки науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та осіб, що навчаються в Університеті, визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

3.5. За рішенням конференції трудового колективу Університету науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та осіб, що навчаються в Університеті, можуть бути надані додаткові права та обов'язки.

4. Управління Університетом

4.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності між МОЗ України, органів управління вищою освітою, керівництва Університетом та її структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Автономія та самоврядування Університету реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

- надавати додаткові освітні послуги;

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

- створювати в порядку, встановленому чинним законодавством, інститути, коледжі, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

- на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;

- запроваджувати власну символіку та атрибутику;

- звертатися з ініціативою до органу управління вищою освітою щодо внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Безпосереднє управління діяльності Університету здійснює її керівник - Ректор. Його права, обов'язки та відповідальність визначаються законодавством, статутом Університету та контрактом, укладеним між керівником МОЗ України та ректором.

4.3.1. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених чинним законодавством і цим статутом.

4.3.2. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:

1) організовує діяльність Університету;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, подає до МОЗ України на затвердження структуру та штатний розпис Університету;

3) видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;

4) має право першого підпису фінансових документів Університету, представляє Університет без довіреності в державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед МОЗ України, у підпорядкуванні якого перебуває Університет;

5) є розпорядником майна і коштів;

6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників;

8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

9) визначає функціональні обов'язки працівників;

10) формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

11) відраховує з Університету та поновлює на навчання в ній здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), із підстав, установлених чинним законодавством;

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;

17) сприяє формуванню здорового способу життя в осіб, що навчаються в Університеті, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;

18) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників і студентів подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

19) забезпечує своєчасне подання до МОЗ України змін та доповнень до Статуту;

20) забезпечує дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних", службової та державної таємниці;

21) для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту створює робочі органи та визначає їх повноваження;

22) забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4.3.3. Ректор відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

Ректор Університету щороку звітує про свою діяльність перед МОЗ України та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету.

Ректор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

4.3.4. Ректор Університету може делегувати частину своїх повноважень проректорам (за напрямком діяльності), заступникам і керівникам структурних підрозділів відповідно до посадових інструкцій.

4.3.5. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п' ять років у порядку, передбаченому Законом України "Про вищу освіту" і Статутом Університету.

Брати участь у виборах Ректора Університету мають право:

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;

- представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

- виборні представники з числа осіб, що навчаються в Університеті, які обираються шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Університету - до 10 відсотків, а кількість виборних представників із числа осіб, які навчаються в Університеті - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство охорони здоров'я укладає контракт строком на п' ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

4.3.6. Ректор Університету може бути звільнений з посади засновником (засновниками) або уповноваженим (ними) органом (особою), а також у зв'язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим колегіальним органом громадського самоврядування, який його обрав на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту Університета та умов контракту. Подання про відкликання керівника може бути внесено до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу не менш як половиною статутного складу наглядової або Вченої ради Університету. Рішення про відкликання ректора приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.

Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університета.

4.4. Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом, який утворюється строком на п' ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

4.4.1. Вчена рада Університета:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університета;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Університета, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;

16) приймає рішення щодо клопотання про присвоєння почесних звань, висунення кандидатур претендентів на одержання державних премій України, обрання до складу Національної та галузевих академій наук України;

17) висуває кандидатів на призначення академічних та іменних стипендій.

18) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього статуту.

Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

4.4.2. Вчену раду Університета очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університета, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

4.4.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, заступники ректора, керівники факультетів, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університета, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.

Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, що навчаються в Університеті, шляхом прямих таємних виборів.

4.4.4. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.

Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради Університету.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями (наказом) ректора.

4.5. В Університеті діють вчені ради факультетів (структурних підрозділів), повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до статуту Університета.

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультету Університета.

Вчену раду факультету очолює її голова.

До компетенції Вченої ради факультету належать:

- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

- обрання на посаду таємним голосуванням декана, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;

- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

- вирішення інших питань діяльності факультету.

Кількісний склад Вченої ради факультету визначається по кожному факультету окремо, залежно від кількості працюючих на факультеті на постійній основі. При цьому не менше 75% з них мають бути науково-педагогічними працівниками факультету.

До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники з числа науково-педагогічних працівників і обираються з професорів, докторів наук, та виборні представники з інших працівників факультету, працюючих на постійній основі.

Виборні представники обираються на зборах трудового колективу факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету.

Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано рішенням Вченої ради Університету.

4.6. Обрання на вакантні посади проректорів і деканів та звільнення їх з посади здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про вищу освіту" та Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників -завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується Вченою радою Університету.

4.7. Наглядова рада Університета.

Для здійснення нагляду за управлінням майном Університету додержанням мети його створення в Університеті утворюється Наглядова рада.

Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

Наглядова рада має право вносити на конференцію трудового колективу Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом.

Порядок формування Наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Університету, яке затверджується Вченою радою Університету. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету.

4.8. У Університеті діють робочі та дорадчі органи, постійно діючі комісії.

Для вирішення поточних питань діяльності Університета створюються робочі органи:

- ректорат;

- деканати;

- приймальна комісія;

- комісія по трудовим спорам тощо.

Положення про робочі органи Університету затверджуються наказом Ректора.

5. Органи громадського самоврядування

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університета є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті.

5.2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського самоврядування визначається цим Статутом.

5.3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, які обираються шляхом прямих таємних виборів.

Загальна кількість делегатів загальних зборів (конференції) трудового колективу визначається таким чином:

- від факультетів - по 20 представників;

- від наукових та науково-дослідних підрозділів - по 5 представників;

- від бібліотеки, коледжу, адміністративно-господарського персоналу - по 3 представника;

- від інших структурних підрозділів по 1 представнику.

Делегати на конференцію трудового колективу Університета обираються на загальних зборах трудових колективів факультетів, інших структурних підрозділів.

5.4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.

5.5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

1) погоджує за поданням Вченої ради Університета статут чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт ректора Університета та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або Вченої ради ДЗ Університета питання про дострокове припинення повноважень ректора;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Університета і колективний договір;

6) розглядає інші питання діяльності Університета.

5.6. Органом громадського самоврядування факультету є збори (конференція) трудового колективу факультету, включаючи виборних представників із числа осіб, які навчаються в Університеті.

5.7. В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі категорії працівників факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету й не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа осіб, що навчаються на факультеті, які обираються шляхом прямих таємних виборів.

5.8. Збори (конференція) учасників освітнього процесу факультету скликаються не рідше одного разу на рік.

5.9. Орган громадського самоврядування факультету:

1) оцінює діяльність декана факультету;

2) затверджує річний звіт про діяльність факультету;

3) подає ректору Університета пропозиції щодо відкликання з посади керівника факультету з підстав, передбачених законодавством України, цим статутом, укладеним із ним контрактом;

4) обирає виборних представників до вченої ради факультету;

5) обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету.

Конференція трудового колективу Університета скликається не рідше ніж один раз на рік. Позачергові засідання можуть бути скликані за спільним рішенням ректорату та профкому працівників Університету або за ініціативою не менше третини членів трудового колективу.

6. Студентське самоврядування

6.1. В Університеті діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів відповідного вищого навчального закладу. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

6.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим статутом Університету та положенням про студентське самоврядування Університету.

6.3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів).

6.4. Органом студентського самоврядування Університету є студентська рада.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування в порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

6.5. Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту" та статутом вищого навчального закладу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені Законом України "Про вищу освіту" та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

6.6. За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;

5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

6.7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

6.8. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

6.9. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

6.10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

1) кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;

2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

6.11. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

7. Рада молодих вчених

7.1. В Університеті діє Рада молодих вчених, яка є частиною системи громадського самоврядування Університету та представляє інтереси та права осіб, які навчаються в Університеті, а саме: лікарі-інтерни, резиденти, слухачі, аспіранти, докторанти. У роботі Ради молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

7.2. Рада молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності Рада молодих вчених керується законодавством, цим статутом та положенням про Раду молодих вчених. Положення про Раду молодих вчених затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету відповідно до чинного законодавства та цього статуту.

7.3. Рада молодих вчених діє на принципах:

1) свободи наукової творчості;

2) добровільності, колегіальності, відкритості;

3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариствах аспірантів, докторантів і молодих вчених.

7.4. Рада молодих вчених:

1) приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

2) проводить організаційні, наукові та освітні заходи;

3) популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

4) представляє інтереси студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар'єри;

5) сприяє підвищенню якості наукових досліджень;

6) сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

7) сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

8) взаємодіє з Національною медичною академією наук України, національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

9) виконує інші функції, передбачені положенням про Раду молодих вчених та законами України.

7.5. За погодженням з Радою молодих вчених керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з Університету та їх поновлення на навчання.

7.6. Рада молодих вчених формується на демократичних засадах шляхом виборів. Рада молодих вчених та організаційний механізм її діяльності визначаються положенням, яке затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університета.

7.7. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність Ради молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

7.8. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Ради молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

7.9. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу.

8. Матеріально-технічна база і правовий режим майна

8.1. Матеріально-технічна база вищих навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності. З метою забезпечення статутної діяльності за Університетом закріплюється на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються вищими навчальними закладами відповідно до Земельного кодексу України.

Повноваження МОЗ України, як засновника Університету, щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти здійснюються відповідно до законодавства.

8.2. Майно, що закріплено за Університетом на праві господарського відання не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновників Університету та вищого колегіального органу самоврядування Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

8.3. Майно, набуте Університетом за рахунок власних надходжень, є державною власністю.

8.4. Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету, на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.

Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об'єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди та приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами. Якщо відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

8.5. Університет відповідно до законодавства та до статуту має право:

1) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);

2) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;

4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;

5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються в Університеті;

9) відкривати поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених Бюджетним кодексом України;

10) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю Університету та малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності);

11) засновувати навчальні заклади та наукові установи;

12) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;

13) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

14) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

9. Фінансування Університету

9.1. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг із підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, із дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості в прийнятті рішень, а саме:

- загального фонду на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;

- спеціального фонду, який формується за рахунок:

- коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

- надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

- плата за оренду майна бюджетних установ;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

- благодійних внесків, грантів та дарунків;

- коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб;

- коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

9.2. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати фінансування Університету у встановленому законодавством порядку.

9.3. Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів установлюються в Державному бюджеті України на відповідний рік.

9.4. Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством.

9.5. До фінансового плану (кошторису) Університету обов'язково включаються витрати, пов'язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

9.6. Кошти, отримані вищим навчальним закладом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

9.7. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про вищу освіту", Законом України "Про освіту", нормативними документами з оплати праці за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України та відповідними центральними органами виконавчої влади.

9.8. Форми і системи оплати праці, умови й показники преміювання працівників Університету, порядок установлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок установлення та скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремим положенням у межах фонду оплати праці та згідно із законодавством України.

9.10. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, які надходять до Університету у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної та культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

10. Платні послуги у сфері вищої освіти

10.1. Університет відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги.

10.2. Перелік платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися Університетом, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних освітніх та інших послуг, включаючи порядок визначення їх вартості для здобувачів вищої освіти, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку та торгівлі, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики.

10.3. Університет має право надавати додатково платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.

10.4. Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та статуту Університету.

10.5. Платні освітні та інші послуги надаються Університетом за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а в разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

10.6. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

Договір, що укладається між Університетом та фізичною (юридичною) особою на строк навчання, розробляється на підставі типового договору, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.7. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється Університетом в національній валюті.

Університет має право змінювати плату за навчання в порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

11. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності

11.1. Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства охорони здоров'я України, у підпорядкуванні якого перебуває Університет, Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

11.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

11.3. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

11.4. Аудит Університету здійснюється згідно з вимог законодавства України.

12. Концепція освітньої діяльності

12.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття").

12.2. Мета освітньої діяльності:

- відтворення інтелектуального потенціалу держави;

- забезпечення медичної галузі кваліфікованими спеціалістами;

- формування моральних принципів та норм поводження особистості.

12.3. Освітня діяльність базується на принципах:

- багатопрофільності;

- якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;

- ступеневості підготовки фахівців;

- становлення демократичної системи навчання;

- задоволення освітніх потреб студентів, аспірантів, магістрів, докторантів, бакалаврів, клінічних ординаторів, слухачів (далі за текстом - особи, що навчаються в Університеті), відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

- використання державних стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти та змісту навчання;

- відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки слухачів вимогам суспільного поділу праці;

- випереджального інноваційного розвитку освіти;

- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;

- особистісній орієнтації освіти;

- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

- формування національних і загальнолюдських цінностей;

- моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

12.4. Цільові програми освітньої діяльності та засоби реалізації:

12.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі через:

- формування якісного контингенту осіб, що навчаються в Університеті;

- адекватність змісту освіти вимогам системи праці;

- формування вузівської компоненти державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл Університету, потреб галузі та запитів органів практичної охорони здоров'я;

- формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників коледжу та аспірантів;

- конкурентоспроможність випускників на ринку праці;

- оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;

- підвищення якості освіти, оновлення форм організації навчально-виховного процесу;

- науково-методичне забезпечення навчального процесу як інформаційної моделі педагогічної системи;

- спеціалізацію, перепідготовку, стажування фахівців;

- розробку ефективних освітніх технологій;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.

12.4.2. Виховна робота шляхом:

- забезпечення культурного та духовного розвитку особистості;

- виховання в дусі патріотизму й поваги до Конституції України та законів України;

- прищеплення особам, які навчаються в Університеті, демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;

- формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

- стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;

- розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

- ствердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

- формування в молоді потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

- формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

- прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору та діяльності, спрямованої на процвітання України;

- створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опановувати рідну (національну) мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

- сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

- реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного та послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз'яснювальних заходів;

- формування нових життєвих орієнтирів особистості;

- сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства -відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;

- формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.

12.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

- запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття освіти;

- створення умов для навчання в аспірантурі та магістратурі на конкурсних засадах;

- удосконалення правових шляхів здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

- інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації;

- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

- додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування.

12.4.4. Створення системи безперервної освіти через:

- забезпечення послідовності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;

- формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

- оптимізацію системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;

- створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;

- формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності, залежно від конкретних потреб.

12.4.5. Підготовка студентів та слухачів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:

- інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

- запровадження нових форм навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд із традиційними засобами;

- створення електронних підручників;

- застосування сучасних засобів навчання;

- використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

12.4.6. Поєднання освіти та науки через:

- фундаменталізацію освіти, інтенсифікацію наукових досліджень;

- розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

- випереджальний розвиток освіти;

- інноваційну освітню діяльність;

- правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

- запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

- залученням до наукової діяльності обдарованих осіб, що навчаються в Університеті;

- поглиблення співпраці та кооперації з іншими навчальними закладами та науковими установами;

- залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених інших навчальних закладів;

- запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти та науки;

- забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури та соціальної практики;

- взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.

12.4.7. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду через:

- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами, проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;

- сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;

- освітні та наукові обміни, стажування і навчання за кордоном аспірантів, докторантів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової та навчальної літератури.

12.4.8. Кадрове забезпечення навчального процесу через:

- відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та акредитації спеціальностей;

- стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників;

- створення умов для ефективної професійної діяльності науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників;

- забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.

13. Формування державного замовлення

13.1. формування та розміщення державного замовлення формується відповідно до ст.72 Закону України "Про вищу освіту" та законодавства України.

14. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність

14.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, установлює прямі зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

14.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, клінічними аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

2) проведення спільних наукових, у т.ч. клінічних досліджень;

3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів та участь у них. Забезпечення участі науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та молодих вчених Університету у міжнародних освітніх, наукових проектах, конференціях, семінарах і симпозіумах;

4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

5) спільна видавнича діяльність;

6) надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам із післядипломної освіти, а саме: клінічна ординатура, аспірантура, стажування, підвищення кваліфікації, тематичне удосконалення, спеціалізація;

7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Академією та іноземними партнерами;

9) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі в Університету;

10) направлення осіб, які навчаються в Університеті, на навчання в закордонних вищих навчальних закладах;

11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

12) надання освітніх послуг іноземним громадянам, пов'язаних із здобуттям освіти іноземними громадянами в Коледжі Університету;

13) інші напрями і форми, не заборонені законом.

14.3. Міжнародне співробітництво Академією провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

15. Порядок внесення змін до Статуту Університету

15.1. Зміни та доповнення до Статуту Університету вносяться за поданням Вченої ради до конференції трудового колективу.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що й сам Статут.

16. Порядок реорганізації та ліквідації Університету

16.1. Рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідацію вищого навчального закладу приймається для закладів державної форми власності - Кабінетом Міністрів України.

Реорганізація чи ліквідація вищого навчального закладу не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в цьому вищому навчальному закладі. Обов'язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на засновника (засновників) вищого навчального закладу.

16.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном та Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає орган управління майном.

16.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, котра ліквідується, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

16.4. Під час реорганізації і ліквідації Університету вивільнюваним працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

В.о. ректора

І. Іоффе

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: