open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
N 5 від 26.05.98

м.Київ
vd980526 vn5
Затверджено

рішенням Ради Асоціації "ПФТС"

Положення

про Комітет з правового регулювання Асоціації

"Перша Фондова Торговельна Система"

Це Положення розроблено відповідно до законодавства України,
Статуту, правил та положень Асоціації "Позабіржова Фондова
Торговельна Система". 1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому
Положенні: Положення - Положення про комітет з правового регулювання
Асоціації "Позабіржова Фондова Торговельна Система"; Асоціація - Асоціація "Позабіржова Фондова Торговельна
Система"; Комітет - комітет з правового регулювання; Рада - Рада Асоціації "Позабіржова Фондова Торговельна
Система"; Голова - голова комітету з правового регулювання; Відповідальний секретар - член Комітету за посадою,
призначений Президентом Асоціації штатний працівник юридичної
служби Асоціації; Комісія - Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку; СРО - саморегулівна організація ринку цінних паперів.
2. Мета створення та діяльності Комітету
Комітет створюється та здійснює свою діяльність з метою
забезпечення кваліфікованої участі Асоціації в процесі створення
та розвитку вітчизняного законодавства про цінні папери,
удосконалення правил та положень Асоціації з урахування інтересів
професійних учасників ринку цінних паперів.
3. Статус Комітету
3.1. Комітет є постійно діючим органом Асоціації. 3.2. Комітет підзвітний Раді Асоціації. 3.3. Рішення Комітету повинні обов'язково враховуватися при
прийнятті рішень Радою, іншими органами Асоціації.
4. Компетенція Комітету
Для виконання мети створення та діяльності Комітет: 4.1. готує та надає Комісії, іншим державним та недержавним
органам пропозиції щодо удосконалення законодавства України про
цінні папери; 4.2. здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів,
що регулюють ринок цінних паперів; 4.3. готує та надає Раді, іншим керівним органам Асоціації
пропозиції щодо удосконалення правил та положень Асоціації; 4.4. здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів
Асоціації; 4.5. накопичує та аналізує практику застосування
законодавства про цінні папери; 4.6. накопичує та аналізує практику застосування правил та
положень Асоціації; 4.7. розробляє рекомендації, дає роз'яснення членам Асоціації
стосовно застосування чинного законодавства, правил та положень
Асоціації; 4.8. готує на надсилає Комісії та іншим державним органам
запити щодо тлумачення положень чинного законодавства про цінні
папери; 4.9. розробляє типові договори, інші типові форми документів,
які використовуються членами Асоціації при здійсненні професійної
діяльності на ринку цінних паперів; 4.10. здійснює правову експертизу з питань застосування
чинного законодавства, правил та положень Асоціації на запит
третейського суду Асоціації; 4.11. здійснює моніторинг законодавства про цінні папери; 4.12. аналізує іноземні нормативні акти з цінних паперів,
звичаї ділового обігу з метою їх використання при розробці
пропозицій щодо створення та удосконалення законодавства України,
правил та положень Асоціації.
5. Склад та формування Комітету
5.1. Комітет складається з членів Комітету - фізичних осіб,
що є представниками компаній - членів Асоціації. 5.2. Кількісний склад Комітету затверджується Радою. 5.3. Усі члени Асоціації мають право висувати своїх
кандидатів у члени Комітету. Кожний член Асоціації може бути
представлений у Комітеті не більш ніж одним представником. 5.4. Кожен член Комітету повинен відповідати таким вимогам: - мати вищу юридичну чи економічну освіту; - мати практичний стаж роботи на ринку цінних паперів не
менше 1 (одного) року. 5.5. Комітет формується строком на 1 (один) рік. 5.6. Затвердження персонального складу Комітету здійснюється
Радою рейтинговим голосуванням зі списку висунутих кандидатів,
наданого Відповідальним секретарем. 5.7. До складу Комітету з усіма правами члена Комітету, за
рішенням Ради може бути включено: - представника Комісії; - представника Національного банку України; - представника Фонду державного майна України; - представників інших державних органів; - представників інших СРО. 5.8. Членство у Комітеті може бути припинено: - за заявою члена Комітету; - у разі завершення строку повноважень члена Комітету; - у разі припинення членства в Асоціації компанії,
представником якої є член Комітету; - у разі припинення трудових відносин члена Комітету,
включеного до Комітету згідно п. 5.7 Положення, з установою,
представником якої він є; - за рішенням Комітету, у разі відсутності члена Комітету на
його засіданнях більше 3-х раз без поважної причини. 5.9. Голова Комітету призначається Радою зі складу членів
Комітету. 5.10. Голова Комітету: - планує діяльність Комітету; - затверджую порядок денний Комітету; - керує роботою засідань Комітету; - представляє Комітет в органах управління Асоціації; - звітує перед Радою про діяльність Комітету; - контролює виконання рішень Комітету; - виконує інші повноваження згідно правилам та положенням
Асоціації, рішенням Комітету. 5.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності
покладається на адміністрацію Асоціації. Координацію цієї
діяльності здійснює Відповідальний секретар Комітету.
6. Порядок роботи Комітету
6.1. Засідання Комітету проводяться у разі необхідності, але
не менш ніж одного разу у два місяці. 6.2. Ініціатором проведення засідання Комітету виступає
Голова Комітету, Рада Асоціації або не менш 30 % від складу
Комітету. 6.3. Засідання Комітету проводяться в очній чи заочній формі
(шляхом письмового опитування членів Комітету). Проведення заочних
засідань здійснюється за рішенням Голови. 6.4. При очній формі засідання Відповідальний секретар
забезпечує оповіщення членів Комітету про майбутнє засідання та
надання ним порядку денного та необхідних для прийняття рішення
матеріалів. 6.5. При заочній формі засідання Відповідальний секретар
забезпечує надання членам Комітету порядку денного, необхідних для
прийняття рішення матеріалів, проект рішення з зазначенням дати,
до якої потрібно дати відповідь по порядку денному. 6.6. Рішення Комітету правомочні, якщо більше половини членів
Комітету приймали участь в очному засіданні чи надали відповідь по
порядку денному до зазначеної дати (при заочній формі засідань). 6.7. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів, якщо окремим рішенням Комітету не буде
встановлено інший порядок. 6.8. Кожний член Комітету має один голос. У випадку рівності
голосів при голосуванні голос Голови є вирішальним. 6.9. Засідання Комітету є закритими. Присутність інших осіб
можлива тільки у разі запрошення їх на засідання Головою чи
прийняття Комітетом окремого рішення. 6.10. Присутні на засіданнях Комітету запрошені особи мають
право дорадчого голосу. 6.11. Для вирішення окремих задач Комітет може формувати зі
свого складу тимчасові робочі групи (комісії, тощо). 6.12. Рішення Комітету, прийняті на одному засіданні,
письмово оформлюються у вигляді Протоколу, який підписують Голова
та Відповідальний секретар. 6.13. У разі потреби можуть проводитися спільні засідання
Комітету з іншими комітетами, комісіями Асоціації, при наявності
рішень про проведення таких засідань з боку кожного комітету,
комісії, тощо.
7. Зміни та доповнення до Положення
7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за
рішенням Ради.
Голова Ради ________ М.Іванов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: