open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Загальних зборів

членів Асоціації "Перша

фондова торговельна система"

25.05.2007 N 5

СТАТУТ

Дочірнього підприємства "Фондова біржа ПФТС"
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 21672206

Стаття 1. Загальні положення
1.1 Дочірнє підприємство "Фондова біржа ПФТС" (надалі -
"Фондова біржа") є юридичною особою, що створюється і здійснює
свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), законів, що
регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних
осіб, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), інших актів чинного законодавства, цього Статуту,
правил фондової біржі та відповідно з прийнятими внутрішніми
положеннями і правилами Асоціації "Перша фондова торговельна
система" (далі - "Засновник"). Рішенням Засновника N 5.2 від 02.06.2006 р. Дочірнє
підприємство "Технічний центр ПФТС" змінило найменування на
Дочірнє підприємство "Фондова біржа ПФТС". Дочірнє підприємство "Фондова біржа ПФТС" є правонаступником
Дочірнього підприємства "Технічний центр ПФТС", зареєстрованого
Московською РДА м. Києва 20.03.97 р.
1.2 Єдиним засновником Фондової біржі є Асоціація "Перша
фондова торговельна система" (код ЄДРПОУ 24258921), що є повним
правонаступником Асоціації "Позабіржова фондова торговельна
система", яка зареєстрована Печерською РДА м. Києва, реєстр.
N 16082 від 19.05.98 р., код ЄДРПОУ 24258921.
1.3 Найменування Фондової біржі: 1.3.1 Українською мовою: Дочірнє підприємство "ФОНДОВА БІРЖА
ПФТС"; 1.3.2 Російською мовою: Дочернее предприятие "ФОНДОВАЯ БИРЖА
ПФТС"; 1.3.3 Англійською мовою: Subsidiary enterprise "PFTS STOCK
EXCHANGE".
1.4 Місцезнаходження Фондової біржі: 01133, м. Київ,
вул. Щорса, 31.
Стаття 2. Мета створення

і діяльності фондової біржі
2.1 Метою створення Фондової біржі є діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку: діяльність організатора торгівлі із
створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових
та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту
і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими
інструментами за встановленими правилами, централізованого
укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у
тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та
розв'язання спорів відповідно до законодавства.
2.2 Завданнями Фондової біржі є: 2.2.1 забезпечення умов для укладання договорів з цінними
паперами та іншими фінансовими інструментами шляхом котирування на
основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів; 2.2.2 інформування учасників торгів про кон'юнктуру, що
склалася на організаційно оформленому ринку цінних паперів; 2.2.3 забезпечення швидкого, точного, надійного та
достовірного збору, обробки, розповсюдження та публікації
інформації про котирування та операції з цінними паперами та
іншими фінансовими інструментами, забезпечення достовірності такої
інформації; 2.2.4 забезпечення можливості отримання заінтересованими
особами на прийнятних умовах інформації про котирування та
операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; 2.2.5 запобігання використанню, розповсюдженню або публікації
недостовірної чи шахрайської інформації про котирування та
операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами; 2.2.6 захист учасників торгів від можливих зловживань.
2.3 Фондова біржа здійснює: 2.3.1 облік учасників торгів, укладених угод з
купівлі-продажу цінних паперів та контроль за їх виконанням; 2.3.2 обмін інформацією з депозитарними та
розрахунково-кліринговими установами щодо укладених угод; 2.3.3 зберігання інформації щодо укладених угод; 2.3.4 надання інформаційних, методичних і технічних послуг
учасникам ринку; 2.3.5 кліринг та розрахунки за договорами з фінансовими
інструментами; 2.3.6 здійснення процедур лістингу та делістингу; 2.3.7 проведення електронних торгів та торгів з голосу.
2.4 Для виконання мети, зазначеної в п. 2.1 цього Статуту,
Фондова біржа може здійснювати наступні види діяльності: 2.4.1 Створювати, експлуатувати і розвивати комп'ютерні
мережі передачі даних і управляти ними; 2.4.2 Придбавати, експлуатувати, обслуговувати, розробляти і
реалізувати програмне, апаратне і телекомунікаційне забезпечення,
зокрема, надавати послуги по встановленню терміналів торговельної
системи, в тому числі встановлення комп'ютерного і
телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення,
здійснювати сертифікацію ключів електронного підпису,
криптографічний захист інформації; 2.4.3 Надавати послуги по збиранню, обробці і передачі даних
про ринок цінних паперів; 2.4.4 Реалізувати інформаційним агентствам та засобам масової
інформації, іншим установам і організаціям відомості про стан і
розвиток фондового ринку; 2.4.5 Надавати інформаційні, методичні, технічні послуги
користувачам системи та іншим учасникам ринку; 2.4.6 Готувати і випускати учбово-методичні посібники,
рекламні проспекти, різноманітні види науково-методичної
документації, організує публікацію наукових праць, лекцій, а також
навчання з різних аспектів своєї діяльності; 2.4.7 Організувати, проводити і/чи підтримувати, прямо чи
опосередковано, програми підвищення професійного рівня і
підготовки фахівців, а також освітні конференції; 2.4.8 Розробляти стандарти інформаційного обміну між
учасниками ринку цінних паперів, а також між учасниками і третіми
особами; 2.4.9 Надавати інші послуги, пов'язані з діяльністю на
фондовому ринку, зокрема: консультаційні, експертні,
інформаційно-довідкового характеру; з розробки, запровадження,
тиражування та обслуговування керуючих, обчислювальних,
інформаційно-довідкових систем та програмного забезпечення до ЕОМ;
зі збирання та обробки даних; зі встановлення та сприяння діловим
контактам та надання пов'язаних з цим послуг тощо; 2.4.10 Займатися дослідницькою, впроваджувальною, виробничою
діяльністю згідно з метою створення Фондової біржі; 2.4.11 Вчиняти інші, не заборонені законом правочини.
Стаття 3. Юридичний статус фондової біржі
3.1 Фондова біржа має власне найменування, самостійний
(окремий) баланс, власні рахунки в банківських установах (в
національній та/або іноземній валюті), печатки та штампи зі своїм
найменуванням, фірмові бланки, права інтелектуальної власності на
торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
3.2 Фондова біржа має право від власного імені укладати угоди
або контракти; наймати юридичних та фізичних осіб по контракту чи
на іншій цивільно-правовій основі, з метою виконання намічених
завдань та функцій; брати короткострокові та довгострокові позики
в національній та іноземних валютах; набувати майнових і
немайнових прав та нести обов'язки; встановлювати відносини з
державними та місцевими органами, установами та організаціями, а
також з будь-якими іноземними організаціями; бути позивачем та
відповідачем в суді, арбітражі та третейському суді.
3.3 Фондова біржа має право здійснювати безпосередньо
будь-яку зовнішньоекономічну діяльність у межах статутних цілей та
завдань і власного предмета діяльності - відповідно до чинного
законодавства та цього Статуту.
3.4 Фондова біржа має право укладати будь-які угоди стосовно
нерухомого майна, зокрема, придбавати державне нерухоме майно у
процесі приватизації/роздержавлення.
3.5 Фондова біржа має право використовувати власне майно та
майно, тимчасово передане їй у володіння або користування
відповідно до цільового призначення цього майна; у будь-який
спосіб відчужувати власне майно юридичним і фізичним особам, а
також передавати у тимчасове користування (оренду тощо) власне
майно.
3.6 Фондова біржа має право, за погодженням із Засновником,
створювати (у тому числі і як співзасновник) інші юридичні особи,
брати участь у вже створених підприємствах/товариствах (шляхом
придбання часток у їх майні або акцій), створювати філії,
представництва та інші відокремлені підрозділи.
3.7 Фондова біржа несе відповідальність за власними
зобов'язаннями усім належним їй майном.
3.8 Фондова біржа не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави, а держава - за зобов'язаннями Фондової біржі.
3.9 Фондова біржа не відповідає за зобов'язаннями Засновника,
а Засновник - за зобов'язаннями Фондової біржі.
3.10 Фондова біржа несе відповідальність за зобов'язаннями
власних відокремлених підрозділів - представництв, філій тощо, які
здійснюють діяльність від імені Фондової біржі.
3.11 Фондова біржа може бути реорганізована у порядку,
передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
3.12 Фондова біржа створюється на невизначений строк і може
користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам
чинним законодавством України.
Стаття 4. Майно фондової біржі.

Статутний капітал
4.1 Фондова біржа є власником: 4.1.1 Майна, переданого на її баланс Засновником, в тому
числі в якості внеску до статутного капіталу; 4.1.2 Доходів від діяльності Фондової біржі, в тому числі від
позареалізаційних операцій; 4.1.3 Благодійних та спонсорських внесків, пожертвувань
будь-яких осіб; 4.1.4 Майна, переданого за програмами міжнародної технічної
допомоги; 4.1.5 Іншого майна, набутого Фондовою біржею на підставах, не
заборонених чинним законодавством України.
4.2 Для забезпечення діяльності Фондової біржі створюється
статутний капітал у розмірі 16 000 000 (шістнадцять
мільйонів) грн. та формується шляхом передачі їй у власність
грошових коштів, майна, майнових прав та інших прав, що належать
Засновнику, відповідно до чинного законодавства України. Збільшення статутного капіталу Фондової біржі здійснюється за
рахунок додаткових внесків Засновника, прибутку, невикористаних
цільових надходжень та інших надходжень, не заборонених
законодавством.
4.3 Фонди Фондової біржі створюються за погодженням із
Засновником Фондової біржі.
4.4 Прибуток Фондової біржі спрямовується на її розвиток та
не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).
Стаття 5. Управління фондовою біржею
5.1 Управління Фондовою біржею здійснюється Засновником
безпосередньо, або через Директора Фондової біржі.
5.2 До компетенції Засновника належать: 5.2.1 визначення основних напрямків діяльності Фондової біржі
і затвердження планів та звітів про їх виконання; 5.2.2 затвердження Статуту Фондової біржі, внесення змін та
доповнень до Статуту; 5.2.3 затвердження річних результатів діяльності Фондової
біржі, порядку використання прибутку, порядку покриття збитків; 5.2.4 створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і
положень; 5.2.5 призначення Директора Фондової біржі; 5.2.6 винесення рішення про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб Фондової біржі; 5.2.7 визначення організаційної структури Фондової біржі; 5.2.8 визначення умов оплати праці посадових осіб Фондової
біржі, її дочірніх підприємств, філій та представництв; 5.2.9 затвердження договорів (угод), які передбачають
фінансову відповідальність Фондової біржі у розмірі, що перевищує
1/10 (одну десяту) статутного капіталу Фондової біржі; 5.2.10 затвердження переліку основних послуг, що надаються
Фондовою біржею, і тарифів на ці послуги; 5.2.11 прийняття рішення про припинення діяльності Фондової
біржі, призначення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу. Засновник виступає вищим органом ДП "Фондова біржа ПФТС".
5.3 Біржова рада формується з членів Ради Асоціації "Перша
фондова торговельна система". Всі члени Ради Асоціації "Перша
фондова торговельна система" є членами біржової ради, Головою
біржової ради є Голова Ради Асоціації "Перша фондова торговельна
система". До компетенції біржової ради відноситься затвердження правил
фондової біржі. Біржова рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні
присутні або належним чином представлені більш 50 відсотків членів
ради, рішення біржової ради приймаються простою більшістю голосів
членів Ради.
5.4 Директор Фондової біржі без довіреності вчиняє від імені
Фондової біржі всі юридичні дії і представляє Фондову біржу перед
усіма установами і організаціями. Директор Фондової біржі: 5.4.1 Вирішує всі питання поточної діяльності Фондової біржі; 5.4.2 Наймає працівників Фондової біржі, накладає на них
дисциплінарні стягнення і заохочення, розриває укладені з ними
трудові договори у відповідності з трудовим законодавством; 5.4.3 Приймає рішення і видає накази з питань управління
Фондової біржі;
5.5 Засновником можуть бути делеговані Директору також інші
повноваження у випадках, коли це не суперечить законодавству.
Стаття 6. Трудовий колектив
6.1 Трудовий колектив Фондової біржі складають громадяни, які
своєю працею беруть участь у її діяльності.
6.2 При найнятті на роботу між Фондовою біржею і працівниками
Фондової біржі укладається угода про конфіденційність, в якій
передбачається матеріальна відповідальність та інші санкції за
розголошення комерційних секретів Фондової біржі і конфіденційної
інформації про користувачів торгівельно-інформаційної системи.
6.3 Жодна посадова особа Фондової біржі не повинна бути
працівником жодного Члена Асоціації "Перша фондова торгівельна
система" і не повинна мати фінансового інтересу, прямого чи
опосередкованого, в жодній фірмі - члені Асоціації.
6.4 Трудовий колектив Фондової біржі користується всіма
правами, наданими йому законодавством.
6.5 Керівні спеціалісти Фондової біржі, безпосередньо
залучені до організації торгівлі цінними паперами, повинні
відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам та мати
відповідні посвідчення, видані Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку.
Стаття 7. Припинення діяльності

та ліквідація фондової біржі
7.1 Реорганізація (злиття, приєднання, розділ, виділ,
перетворення) чи ліквідація Фондової біржі здійснюється за
рішенням Засновника Фондової біржі, або за рішенням суду. Діяльність Фондової біржі як організатора торгівлі тимчасово
зупиняється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
в разі, коли кількість членів Засновника - об'єднання торговців
цінними паперами стала менше ніж 20. Якщо протягом шести місяців
прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі
припиняється.
7.2 Ліквідація Фондової біржі здійснюється Ліквідаційною
Комісією, яка створюється Засновником, а в разі банкрутства чи
припинення діяльності Фондової біржі за рішенням суду -
ліквідаційною комісією, що призначається відповідним органом. З
моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять усі
повноваження по управлінню справами Фондової біржі.
7.3 Ліквідаційна Комісія повинна опублікувати в офіційних
друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію
Фондової біржі і про порядок і строки заявлення претензій
кредиторами. Ліквідаційна Комісія письмово повідомляє кредиторів і
осіб, що мають з Фондовою біржею договірні відносини.
7.4 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Фондової біржі,
виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки,
складає ліквідаційний баланс, план та пред'являє їх для
затвердження Засновнику.
7.5 Залишкове майно розподіляється за рішенням Засновника,
або згідно рішення суду.
Стаття 8. Облік та звітність
8.1 Фінансовий рік Фондової біржі співпадає з календарним.
8.2 Фондова біржа здійснює бухгалтерський, оперативний і
статистичний облік і звітність в порядку, визначеному діючим
законодавством України та Засновником.
8.3 Фондова біржа здійснює оприлюднення та подання інформації
уповноваженим державним органам відповідно до чинного
законодавства.
Президент Асоціації "Перша
фондова торговельна система" І.О.Заря

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: