open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради Асоціації

"Перша Фондова Торговельна

Система"

20.03.2001 N 5

ПОЛОЖЕННЯ

про Ревізійну комісію Асоціації

"Перша Фондова Торговельна Система"

1. Загальні положення
1.1. Ревізійна комісія Асоціації "Перша Фондова Торговельна
Система" (далі - "Асоціація "ПФТС") є органом, який здійснює
контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації "ПФТС".
1.2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом
проведення планових та позапланових перевірок.
1.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується
законодавством України, Статутом Асоціації "ПФТС", цим Положенням,
іншими правилами, положеннями та стандартами та рішеннями,
прийнятими Загальними Зборами або Радою Асоціації "ПФТС".
2. Порядок утворення Ревізійної комісії
2.1. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами
Асоціації "ПФТС" у кількості 3 осіб строком на 2 роки, з числа
фізичних осіб, які перебувають у постійних трудових відносинах з
членами Асоціації "ПФТС", які виконують свої членські обов'язки,
що не є членами Ради "Асоціації "ПФТС" і не посідають інших
керівних посад в Асоціації "ПФТС". Членами Ревізійної комісії не
можуть бути посадові особи адміністрації Асоціації "ПФТС".
2.2. На випадок неможливості виконання членами Ревізійної
комісії своїх обов'язків Загальними Зборами обираються 3 кандидати
у члени Ревізійної комісії.
2.3. У випадку неможливості виконання членом Ревізійної
комісії з яких-небудь причин своїх обов'язків, його обов'язки
виконує один з кандидатів, який кооптується до складу Ревізійної
комісії рішенням Ради Асоціації "ПФТС" без наступного його
затвердження у складі Ревізійної комісії Загальними Зборами
Асоціації "ПФТС". Строк повноважень такого кандидата закінчується
разом зі строком повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
2.4. Не можуть бути обрані до складу Ревізійної комісії
особи, до яких чи до членів Асоціації "ПФТС" з якими вони
знаходяться в трудових відносинах дисциплінарними органами
Асоціації "ПФТС" протягом одного року до дати проведення Загальних
Зборів було застосовано дисциплінарні санкції.
2.5. Представник Члена Асоціації "ПФТС", який виконував
обов'язки члена Ради Асоціації "ПФТС" або посідав іншу керівну
посаду в Асоціації "ПФТС", може бути обраний членом Ревізійної
комісії не раніше як через 2 роки після припинення його
повноважень у Раді Асоціації "ПФТС" або іншому керівному органі
Асоціації "ПФТС".
2.6. Член Ревізійної комісії може обиратися до складу
Ревізійної комісії не більш як на два терміни підряд.
2.7. Висунення кандидатур до складу Ревізійної комісії
здійснюється не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку Загальних
Зборів Асоціації "ПФТС".
2.8. Вибори Ревізійної комісії здійснюються таємним
голосуванням.
2.9. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до
закінчення строку повноважень Ревізійної комісії за наявності
достатніх для цього підстав. Рішення про дострокове відкликання
члена Ревізійної комісії приймають Загальні Збори Асоціації
"ПФТС".
2.10. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються
достроково у разі: виключення компанії, представником якої він є з
членів Асоціації "ПФТС"; припинення трудових відносин із членом
Асоціації "ПФТС", представником якої він є.
2.11. Повноваження члена Ревізійної комісії призупиняються у
разі порушення у відношенні: члена Асоціації "ПФТС", представником
якого він є; посадових осіб члена Асоціації "ПФТС", представником
якого він є чи цього члена Ревізійної комісії дисциплінарного
провадження з боку Асоціації "ПФТС". Повноваження члена Ревізійної
комісії, які були призупинено зазначеним чином, поновлюються за
рішенням Ради Асоціації "ПФТС" у разі закриття провадження в
справі без застосування дисциплінарних санкцій.
3. Функції, права та обов'язки членів ревізійної комісії
3.1. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї
завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність
Асоціації "ПФТС", її керівних органів, дотримання ними вимог
Статуту Асоціації "ПФТС", правил, положень та стандартів, зокрема: - виконання встановлених Загальними Зборами планів діяльності
Асоціації "ПФТС"; - виконання рішень керівних органів Асоціації "ПФТС" з питань
фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному
законодавству і Статуту Асоціації "ПФТС"; - виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені
попередньою ревізією; - стан виконання бюджету Асоціації, затвердженого Загальними
Зборами Асоціації "ПФТС".
3.2. Ревізійна комісія зобов'язана: - складати висновки за річними звітами та балансами; - повідомляти Загальні Збори Асоціації "ПФТС", а у перерві
між їх скликанням - Раду Асоціації "ПФТС" про результати
проведених перевірок.
3.3. Ревізійна комісія має право: - отримувати необхідну для проведення перевірок бухгалтерську
документацію Асоціації "ПФТС"; - вимагати особистих пояснень посадових осіб Асоціації
"ПФТС"; - розглядати бюджет та плани Асоціації; - вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться
посадових осіб адміністрації Асоціації "ПФТС".
4. Організація роботи Ревізійної комісії
4.1. Ревізійна комісія може проводити чергові та позачергові
перевірки.
4.2. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить по
підсумках фінансово-господарської діяльності за рік для подання
висновку по річному звіту та балансу. Чергові перевірки
проводяться без спеціального рішення органів управління Асоціації
"ПФТС".
4.3. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить: - за рішенням Загальних Зборів Асоціації "ПФТС"; - за рішенням Ради Асоціації "ПФТС".
4.4. Рішення про проведення перевірки повинно містити чітке
визначення питання, з приводу якого проводиться перевірка.
4.5. Президент Асоціації "ПФТС" може звернутися до Ради
Асоціації "ПФТС" із заявою про проведення позачергової перевірки.
4.6. Ревізійна комісія проводить засідання по мірі
необхідності.
4.7. Дата проведення засідання та порядок денний
повідомляються членам Ревізійної комісії не пізніш як за 7 днів до
дати засідання, крім випадків, коли дата проведення наступного
засідання була визначена на минулому засіданні.
4.8. Якщо член Ревізійної комісії за будь-яких причин не може
взяти участь у засіданні, він може передати свої повноваження в
засідання іншому члену комісії, видавши належним чином оформлену
довіреність.
4.9. Не допускається видача довіреності для участі у
засіданні Ревізійної комісії особам, які не є членами або
кандидатами у члени Ревізійної комісії.
4.10. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо
на засіданні присутні усі члени Ревізійної комісії чи їх
представники з належним чином оформленими довіреностями.
4.11. На засіданні Ревізійної комісії головують усі члени
комісії по черзі у порядку алфавітного переліку.
4.12. Кожний член Ревізійної комісії має при голосуванні один
голос.
4.13. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою
більшістю голосів.
4.14. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується
всіма її членами, присутніми в засіданні.
4.15. Члени Ревізійної комісії, які не згодні з рішенням
Ревізійної комісії, в праві виразити свою особливу думку, що
вноситься до протоколу та доводиться до Ради Асоціації "ПФТС" і
Загальних Зборів Асоціації "ПФТС".
4.16. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та
балансу передає один примірник затвердженого висновку про них Раді
Асоціації "ПФТС", яка вносить його зі своїми поясненнями на
розгляд Загальних Зборів Асоціації "ПФТС".
5. Відповідальність членів Ревізійної комісії
5.1. Члени Ревізійної комісії несуть персональну
відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність
відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної
комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.
5.2. Члени Ревізійної комісії несуть персональну
відповідальність за дотримання вимог конфіденційності щодо
інформації, яка стала відома ним при виконанні своїх повноважень.
5.3. Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання
або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну,
адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного
законодавства України, правил, положень та стандартів Асоціації
"ПФТС".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: