open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 5 від 15.01.93

м.Київ
vd930115 vn5

Про державну реєстрацію нормативних актів

Міністерства фінансів України

На виконання Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р.
"Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших
органів державної виконавчої влади" ( 493/92 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731
( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативних актів міністерств та інших органів державної
виконавчої влади", Н А К А З У Ю:
1. Довести до відома і виконання начальникам управлінь і
відділів центрального апарату Міністерства, що:
1.1. З 1 січня 1993 р. підлягають державній реєстрації
нормативні акти Міністерства фінансів України, які зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ
та організацій. Державна реєстрація покладена на Міністерство юстиції
України.
1.2. На державну реєстрацію подаються акти, що містять
правові норми (правила поведінки), розраховані на невизначене коло
осіб, підприємств, установ, організацій і неодноразове
застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені
певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому
числі з грифами "Для служебного користування", "Не для друку",
"Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.
1.3. Державній реєстрації підлягають нормативні акти
будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є
одна або більше норм, що: а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та
інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й
гарантовані Конституцією ( 888-09 ) та законами України,
встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують
організаційно-правовий механізм їх реалізації; б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для
інших міністерств, органів державної виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, а також підприємств,
установ і організацій, що не входять до сфери управління Мінфіну
України.
1.4. На державну реєстрацію не подаються акти: а) персонального характеру (про склад комісій, призначених на
посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо); б) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім
актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять
правові норми; в) оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення); г) якими доводяться до відома підприємств, установ і
організацій рішення вищестоящих органів; д) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих
органів і власних рішень, інших органів державної виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що не мають
нових правових норм; е) нормативно-технічного характеру (державні стандарти,
будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники,
форми звітності та інші).
1.5. Установити порядок, при якому всі документи, які
включають правову норму (правила, положення, інструкції,
інструктивні вказівки тощо), затверджуються тільки наказом по
Міністерству фінансів. Заборонити встановлення нових правових норм листами.
1.6. При підготовці спільного акта з іншими міністерствами та
відомствами нормативний акт підписується заступником Міністра
відповідно до розподілу обов'язків і реєструється в установленому
порядку в тому структурному підрозділі Міністерства, на який було
покладено відповідальність за його розробку. 1.7. Розмножування та розсилка нормативних актів, які
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств,
установ та організацій, повинні здійснюватись тільки після
державної реєстрації з обов'язковим посиланням на номер і дату
державної реєстрації. 1.8. Зміни і доповнення, що вносяться до нормативних актів,
які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в такому ж
порядку. 1.9. Нормативні акти, зазначені у пунктах 1.2 і 1.3,
набувають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації,
якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності. 1.10. Нормативний акт на державну реєстрацію подається до
Мінюсту України наступного дня після його прийняття, у трьох
примірниках (оригінал і дві завірені копії). Спільно прийнятий нормативний акт подається на державну
реєстрацію органом, підпис якого стоїть першим. 1.11. Нормативний акт, що подається на державну реєстрацію,
має відповідати вимогам законодавства про мови та інших актів
законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і
викладатися згідно з правописом.
1.12. Разом з нормативним актом до Мінюсту подаються: а) обгрунтування підстав для видання нормативного акту чи
окремих його норм; б) відомості про чинні акти з цього питання, інформація про
строки приведення їх у відповідність з нормативним актом, поданим
на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають чинність у
зв'язку з прийняттям цього акта; в) відомості про офіційне поводження акта з заінтересованими
органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим
згідно з законодавством.
2. Установити, що начальники управлінь і відділів
Міністерства:
2.1. Забезпечують підготовку документів, зазначених у пункті
1.12, а також супровідний лист, який підписують у заступника
Міністра згідно з розподілом обов'язків. 2.2. Якщо у розробці проекту нормативного акта беруть участь
декілька управлінь і відділів Міністерства, підготовку документів
до державної реєстрації нормативного акта і його подання Мінюсту у
зазначений строк, а також повернення оригіналу акта забезпечує
начальник управління (відділу) - головного виконавця. 2.3. Один примірник документів, підготовлених до передачі на
державну реєстрацію до Мінюсту, подається для реєстрації
Юридичному відділу Міністерства. 2.4. Несуть відповідальність за подання нормативного акта на
державну реєстрацію.
3. Узяти до відома та врахувати при підготовці нормативного
акта, що:
3.1. Державна реєстрація нормативного акта провадиться
протягом 10 днів з моменту надходження його до Мінюсту з
дотриманням вимог, передбачених пунктами 1.11 і 1.12 цього наказу. У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативного
акта із залученням експертів, великий обсяг нормативного акта) цей
строк може бути продовжений Мінюстом, але не більше як на 10 днів,
про що останній повинен повідомити Мінфін. 3.2. Якщо нормативний акт відповідає вимогам, указаним у
пункті 1.11 цього наказу, Мінюст на оригіналі акта робить напис за
встановленим зразком про дату державної реєстрації і номер акта за
державним реєстром та заносить його до державного реєстру. 3.3. У державній реєстрації може бути відмовлено, якщо
нормативний акт: а) виданий з порушенням Конституції України та чинного
законодавства; б) порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й
законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій,
або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки; в) виходить за межі компетенції органу, що його видав; г) не узгоджений із заінтересованими органами, якщо таке
узгодження відповідно до чинного законодавства є обов'язковим. Про відмову в державній реєстрації нормативного акта
письмово, із зазначенням конкретних причин відмови, повинен
повідомляти Мінюст та повернути оригінал акта. У разі незгоди з рішенням Мінюсту його можна оскаржити до
Кабінету Міністрів України. 3.4. Наступного дня після державної реєстрації (присвоєння
нормативному актові реєстраційного номера і внесення до державного
реєстру) оригінал нормативного акта з реєстраційними даними
повертається Міністерству.
4. Облік нормативних актів, занесених за поданням Мінфіну до
державного реєстру, покласти на Юридичний відділ Міністерства. 5. Начальникам управлінь і відділів Міністерства переглянути
видані нормативні акти з метою приведення їх у відповідальність з
Конституцією України та актами чинного законодавства, усунення
можливості, скасування застарілих і таких, що не відповідають
новим умовам економічного і соціального розвитку України, до 1
травня 1993 р. Графік подачі матеріалів до Комісії по впорядкуванню відомчих
нормативних актів додається. 6. Юридичному відділу до 15 травня 1993 р. підготувати
Перелік діючих нормативних актів Міністерства за станом на 1
травня 1993 р. 7. Заступнику Міністра фінансів України, начальнику Головної
державної податкової інспекції України Тентюку В.П., начальникам
Державної пробірної палати України (Лісовській Н.Б.),
Інформаційно-обчислювального центру (Маслюку Ф.Г.),
Учбово-методичного кабінету при Міністерстві фінансів України
(Ротовій Т.А.) встановити порядок державної реєстрації своїх
відомчих нормативних актів, зазначених у п.1.2 цього наказу, в
порядку, передбаченому цим наказом. 8. Начальникам фінансових управлінь Ради Міністрів Республіки
Крим, державних адміністрацій по областях, мм. Києву і
Севастополю, Головним контролерам-ревізорам по областях, мм. Києву
і Севастополю взяти до відома та виконання, що державну реєстрацію
нормативних актів, зазначених у п.1.2 цього наказу, здійснюють
управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в
такому ж порядку. Якщо дія нормативного акта поширюється на території інших
адміністративно-територіальних одиниць, він реєструється в
управлінні юстиції за місцем перебування органу, що видав
нормативний акт. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Германчука П.К.
Перший заступник Міністра В.Н.Ільїн
Додаток

до наказу Мінфіну України

від 15 січня 1993 р. N 5
Графік подачі до Комісії по впорядкуванню відомчих

нормативних актів для включення в Перелік діючих

відомчих нормативних актів Міністерства фінансів України
------------------------------------------------------------------ N | Найменування структурного підрозділу |Строк /п| |виконання --+---------------------------------------------------+---------- 1 | 2 | 3 ----------------------------------------------------------------- 1. Головне бюджетне управління 19.04.93
2. Управління обігу державних цінних паперів і
фінансових ринків 12.04.93
3. Управління фінансів матеріального виробництва 05.04.93
4. Валютно-економічне управління 05.04.93
5. Управління розробки і вдосконалення форм
фінансової політики 19.04.93
6. Головне управління дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 12.04.93
7. Управління касового виконання бюджету 19.04.93
8. Управління фінансів агропромислового комплексу
і охорони природи 19.04.93
9. Управління інвестицій 14.04.93
10. Управління фінансування освіти, культури, науки та охорони здоров'я 19.04.93
11. Управління фінансування соціального захисту населення 19.04.93
12. Управління фінансів транспорту, зв'язку і сфери послуг 14.04.93
13. Управління фінансування оборони, правопорядку і безпеки 05.04.93
14. Управління політики оплати праці, фінансування державного апарату 14.04.93
15. Контрольно-ревізійне управління 05.04.93
16. Управління методології бухобліку 05.04.93
17. Управління кадрів, навчальних закладів 05.04.93
18. Управління справами 12.04.93
19. Господарське управління 05.04.93
20. Головне управління по організації виробництва цінних паперів 05.04.93
21. Юридичний відділ 19.04.93
22. Інформаційно-обчислювальний центр 05.04.93

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: