open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
05.05.2004 N 70

Про затвердження Положення про порядок визначення

сторін колективного трудового спору (конфлікту)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної

служби посередництва і примирення

N 47 ( v0047299-05 ) від 04.04.2005 )

Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
підпункту 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000
року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок визначення сторін
колективного трудового спору (конфлікту), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Національної служби
посередництва і примирення забезпечити дотримання положень цього
наказу в процесі реалізації повноважень Національної служби
посередництва і примирення, визначених Законом України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), Положенням про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженим Указом Президента України від
17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НСПП

05.05.2004 N 70

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення сторін колективного

трудового спору (конфлікту)

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), Закону України "Про власність"
( 697-12 ), Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) з метою встановлення правових засад
визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту).
1.2. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) сторонами колективного трудового спору (конфлікту)
є: на виробничому рівні - наймані працівники (окремі категорії
найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх
структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша
уповноважена найманими працівниками організація та власник
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи
представник; на галузевому, територіальному рівнях - наймані працівники
підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей
(професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи
профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими
працівниками органи та власники, об'єднання власників або
уповноважені ними органи чи представники; на національному рівні - наймані працівники однієї або
декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи
інші уповноважені найманими працівниками органи та власники,
об'єднання власників або уповноважені ними органи (представники)
на території більшості адміністративно-територіальних одиниць
України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: акціонерне товариство - господарське товариство, яке має
статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової
номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями
тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків,
пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм
акцій; види юридичних осіб - юридичні особи приватного права та
юридичні особи публічного права; виробничі структурні підрозділи - виробництва, цехи,
відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо, функції,
права та обов'язки яких визначаються положеннями про них, які
затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або
іншими установчими документами; відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських
організацій - суб'єкти господарювання (філії, представництва,
відділення та інші структурні підрозділи), що здійснюють свою
діяльність від імені цих господарських організацій без статусу
юридичної особи, що наділяються частиною майна господарських
організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного
використання чи інше речове право, передбачене законом і які
можуть мати рахунок (рахунки) в установах банку; власник - юридична або фізична особа, яка є суб'єктом права
власності і володіє, користується або відає належним їй майном у
межах, визначених законом; господарські товариства - підприємства або інші суб'єкти
господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами
шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності
товариства з метою одержання прибутку; колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що
виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо
встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов
праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного
договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або
окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю; момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) -
дата, коли уповноважений представницький орган найманих
працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників
або профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу
(представника) повідомлення про повну або часткову відмову у
задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з
рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) або
коли строки розгляду вимог, передбачені Законом ( 137/98-ВР ),
закінчилися, а відповіді від власника не надійшло; найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим
договором на підприємстві, в установі та організації, в їх
об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю; об'єднання організацій роботодавців - неприбуткова
організація роботодавців, яка об'єднує організації роботодавців на
засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і
захисту прав та інтересів організацій роботодавців та
роботодавців; об'єднання профспілок - добровільні об'єднання профспілкових
організацій (первинних, місцевих, обласних, регіональних,
галузевих) для здійснення завдань і функцій, визначених Законом
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ); окремі категорії найманих працівників - групи найманих
працівників, які належать до однієї відповідної професії з
відповідним рівнем освіти та відповідною спеціалізацією і які
виконують відповідний кваліфікаційний рівень робіт; організація роботодавців - громадська неприбуткова
організація, яка об'єднує роботодавців на засадах добровільності
та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та
інтересів; підприємства колективної власності (виробничі кооперативи,
підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та
релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом) -
корпоративні або унітарні підприємства, що діють на основі
колективної власності засновника (засновників); підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений
компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних
та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в
порядку, передбаченому Господарським кодексом України ( 436-15 )
та іншими законами; представник власника - службова особа, яка за дорученням
власника (власників) представляє його (їх) інтереси в управлінні
майном власника (власників) в межах наданих їй повноважень; приватне підприємство - підприємство, що діє на основі
приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб
без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої
праці; професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова
громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової)
діяльності(навчання); профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом
(положенням) профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок; роботодавець - власник підприємства, установи або організації
незалежно від форм власності, виду діяльності чи галузевої
належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які
відповідно до законодавства використовують найману працю; статут суб'єкта господарювання - відомості про його
найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір
і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу
прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх
компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта
господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями
організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені
законодавством, інші відомості, що не суперечать законодавству; сторони колективного трудового спору (конфлікту) на
виробничому рівні - наймані працівники (окремі категорії найманих
працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних
підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена
найманими працівниками організація та власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган чи представник; сторони колективного трудового спору (конфлікту) на
галузевому рівні - наймані працівники підприємств, установ,
організацій однієї галузі (професії) декількох
адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх
об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками
органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними
органи чи представники; сторони колективного трудового спору (конфлікту) на
національному рівні - наймані працівники однієї або декількох
галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші
уповноважені найманими працівниками органи та власники, об'єднання
власників або уповноважені ними органи (представники) на території
більшості адміністративно-територіальних одиниць України,
передбачених частиною другою статті 133 Конституції України
( 254к/96-ВР ); сторони колективного трудового спору (конфлікту) на
територіально-галузевому рівні - наймані працівники підприємств,
установ, організацій однієї галузі (професії) однієї
адміністративно-територіальної одиниці чи профспілки, їх
об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками
органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними
органи чи представники; сторони колективного трудового спору (конфлікту) на
територіальному рівні - наймані працівники підприємств, установ,
організацій декількох галузей (професій) однієї
адміністративно-територіальної одиниці чи профспілки, їх
об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками
органи та власники, об'єднання власників або уповноважені ними
органи чи представники; структурні підрозділи - виробництва, цехи, відділення,
дільниці, бригади, бюро, лабораторії, управління, відділи, служби
тощо, які реалізують свої функції, права та обов'язки на підставі
положень про них, які затверджуються в порядку, визначеному
статутом підприємства або іншими установчими документами. трудовий колектив підприємства - усі громадяни, які своєю
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові
відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового
колективу щодо його участі в управлінні підприємством
встановлюються статутом або іншими установчими документами
відповідно до вимог цього Кодексу ( 436-15 ), законодавства про
окремі види підприємств, закону про трудові колективи; уповноважений власником орган - юридична особа, яка за
дорученням власника (власників) здійснює управління в межах
наданих їй повноважень майном власника (власників) і забезпечує
належне його використання в інтересах власника (власників); уповноважений найманими працівниками орган - єдиний
повноважний представник найманих працівників, наділений
повноваженнями представляти їх інтереси до моменту припинення
колективного трудового спору (конфлікту); установа - організація, створена однією або кількома особами
(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом
об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети,
визначеної засновниками, за рахунок цього майна; функціональні структурні підрозділи апарату управління -
управління, відділи, бюро, служби тощо, функції, права та
обов'язки яких визначаються положеннями про них, які
затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або
іншими установчими документами; юридична особа - організація, створена і зареєстрована у
встановленому законом порядку, і яка наділяється цивільною
правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем
у суді.
2. Сторони колективного трудового спору (конфлікту)

на виробничому рівні
2.1. з питань встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення
чи зміни колективного договору, виконання колективного договору
або окремих його положень, невиконання вимог законодавства про
працю: 2.1.1. на підприємствах, в установах, організаціях державної
форми власності: - наймані працівники підприємства, установи, організації та
представник власника (директор, керівник установи, організації); - наймані працівники підприємства, установи, організації та
уповноважений власником орган (місцевий або центральний орган
виконавчої влади), якщо вирішення вимог найманих працівників
відноситься до його повноважень; - окремі категорії найманих працівників підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - окремі категорії найманих працівників підприємства,
установи, організації та уповноважений власником орган (місцевий
або центральний орган виконавчої влади), якщо вирішення вимог
найманих працівників відноситься до його повноважень; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - наймані працівники структурних підрозділів підприємства,
установи, організації та уповноважений власником орган (місцевий
або центральний орган виконавчої влади), якщо вирішення вимог
найманих працівників відноситься до його повноважень; 2.1.2. на підприємствах, в установах, організаціях, що
належать до власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
спільної власності територіальних громад: - наймані працівники підприємства, установи, організації та
представник власника (директор, керівник установи, організації); - наймані працівники підприємства, установи, організації та
уповноважений власником орган (орган місцевого самоврядування),
якщо вирішення вимог найманих працівників відноситься до його
повноважень; - окремі категорії найманих працівників підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - окремі категорії найманих працівників підприємства,
установи, організації та уповноважений власником орган (орган
місцевого самоврядування), якщо вирішення вимог найманих
працівників відноситься до його повноважень; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - наймані працівники підприємства, установи, організації та
уповноважений власником орган (орган місцевого самоврядування),
якщо вирішення вимог найманих працівників відноситься до його
повноважень; 2.1.3. в господарських товариствах: - наймані працівники господарського товариства та
уповноважений власниками орган (правління товариства, наглядова
рада); - наймані працівники господарського товариства та власник
(збори акціонерів, засновники), якщо вирішення вимог найманих
працівників відноситься до їх повноважень; - окремі категорії найманих працівників господарського
товариства та уповноважений власниками орган (правління
товариства, наглядова рада); - окремі категорії найманих працівників господарського
товариства та власник (збори акціонерів, засновники), якщо
вирішення вимог найманих працівників відноситься до їх
повноважень; - наймані працівники структурних підрозділів господарського
товариства та уповноважений власниками орган (правління
товариства, наглядова рада); - наймані працівники структурних підрозділів господарського
товариства та власник (збори акціонерів, засновники), якщо
вирішення вимог найманих працівників відноситься до їх
повноважень; 2.1.4. на підприємствах колективної форми власності: - наймані працівники підприємства та представник власника
(директор підприємства); - наймані працівники підприємства та власники, якщо вирішення
вимог найманих працівників відноситься до їх повноважень; - окремі категорії найманих працівників підприємства та
представник власника (директор); - окремі категорії найманих працівників підприємства та
власники, якщо вирішення вимог найманих працівників відноситься до
їх повноважень; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
представник власника (директор); - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
власники, якщо вирішення вимог найманих працівників відноситься до
їх повноважень; 2.1.5. на підприємствах приватної форми власності: - наймані працівники підприємства та власник або представник
власника - керівник підприємства, який призначений власником; - окремі категорії найманих працівників підприємства та
власник або представник власника - керівник підприємства, який
призначений власником; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
власник або представник власника - керівник підприємства, який
призначений власником;
2.2. з питань виконання колективного договору, або окремих
його положень: 2.2.1. на підприємствах, в установах, організаціях державної
форми власності: - наймані працівники підприємства, установи, організації та
представник власника (директор, керівник установи, організації); - окремі категорії найманих працівників підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - наймані працівники структурних підрозділів підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та представник власника (директор,
керівник установи, організації); 2.2.2. на підприємствах, в установах, організаціях, що
належать до власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
спільної власності територіальних громад: - наймані працівники підприємства, установи, організації та
представник власника (директор, керівник установи, організації); - окремі категорії найманих працівників підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - наймані працівники структурних підрозділів підприємства,
установи, організації та представник власника (директор, керівник
установи, організації); - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та представник власника (директор,
керівник установи, організації); 2.2.3. в господарських товариствах: - наймані працівники господарського товариства та
уповноважений власниками орган (правління товариства, наглядова
рада); - окремі категорії найманих працівників господарського
товариства та уповноважений власниками орган (правління
товариства, наглядова рада); - наймані працівники структурних підрозділів господарського
товариства та уповноважений власниками орган (правління
товариства, наглядова рада); - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та уповноважений власниками орган
(правління товариства, наглядова рада); 2.2.4. на підприємствах колективної форми власності: - наймані працівники підприємства та представник власника
(директор підприємства); - окремі категорії найманих працівників підприємства та
представник власника (директор); - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
представник власника (директор); - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та представник власника (директор); 2.2.5. на підприємствах приватної форми власності: - наймані працівники підприємства та власник або представник
власника - керівник підприємства, який призначений власником; - окремі категорії найманих працівників підприємства та
власник або представник власника - керівник підприємства, який
призначений власником; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
власник або представник власника - керівник підприємства, який
призначений власником; - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією та власник або представник власника -
керівник підприємства, який призначений власником.
2.3. з питань встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення
чи зміни колективного договору, виконання колективного договору
або окремих його положень, невиконання вимог законодавства про
працю на підприємствах, в установах, організаціях, на яких
проводиться процедура відновлення платоспроможності: 2.3.1. в разі здійснення досудової санації: - наймані працівники підприємства та власник або
уповноважений ним орган (представник); - окремі категорії найманих працівників підприємства та
власник або уповноважений ним орган (представник); - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
власник або уповноважений ним орган (представник); - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та власник або уповноважений ним орган
(представник); 2.3.2. в разі, якщо господарським судом визначено
розпорядника майна, а функції управління виконує керівник або
орган управління боржника: - наймані працівники підприємства та власник або
уповноважений ним орган (представник); - окремі категорії найманих працівників підприємства та
власник або уповноважений ним орган (представник); - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
власник або уповноважений ним орган (представник); - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та власник або уповноважений ним орган
(представник);
-------------- * В підпунктах 2.3.1. та 2.3.2. сторона колективного
трудового спору (конфлікту) з боку власника визначається
відповідно до пунктів 2.1. та 2.2.
2.3.3. в разі, якщо за клопотанням комітету кредиторів
виконання обов'язків керівника боржника ухвалою господарського
суду тимчасово покладено на розпорядника майна до призначення в
порядку, визначеному законодавством, нового керівника боржника: - наймані працівники підприємства та розпорядник майна; - окремі категорії найманих працівників підприємства та
розпорядник майна; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
розпорядник майна; - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та розпорядник майна; 2.3.4. в разі, якщо господарським судом винесено ухвалу про
санацію і призначений керуючий санацією: - наймані працівники підприємства та керуючий санацією; - окремі категорії найманих працівників підприємства та
керуючий санацією; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
керуючий санацією; - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та керуючий санацією; 2.3.5. в разі, якщо господарським судом винесена постанова
про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної
процедури, призначення ліквідатора: - наймані працівники підприємства та ліквідатор; - окремі категорії найманих працівників підприємства та
ліквідатор; - наймані працівники структурних підрозділів підприємства та
ліквідатор; - первинна профспілкова організація або інша уповноважена
найманими працівниками організація, якщо в колективному договорі
визначено, що представництво інтересів найманих працівників в
процесі виконання колективного договору здійснюється первинною
профспілковою організацією або іншою уповноваженою найманими
працівниками організацією, та ліквідатор.
3. Сторони колективного трудового спору

(конфлікту) на територіальному рівні
3.1. з питань встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення
чи зміни регіональної угоди, виконання регіональної угоди або її
окремих положень, невиконання вимог законодавства про працю: 3.1.1. на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до державної власності або власності територіальних
громад - наймані працівники підприємств, установ, організацій
декількох галузей (професій) однієї адміністративно-територіальної
одиниці та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування; 3.1.2. на підприємствах, в установах і організаціях
недержавної форми власності - наймані працівники підприємств,
установ, організацій декількох галузей (професій) однієї
адміністративно-територіальної одиниці та об'єднання власників або
уповноважені ними органи, представники;
3.2. з питань укладення чи зміни регіональної угоди,
виконання регіональної угоди або її окремих положень: 3.2.1. на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до державної власності або власності територіальних
громад - профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені найманими
працівниками підприємств, установ, організацій декількох галузей
(професій) однієї адміністративно-територіальної одиниці органи та
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
які підписали регіональну угоду; 3.2.2. на підприємствах, в установах і організаціях
недержавної форми власності - профспілки, їх об'єднання або інші
уповноважені найманими працівниками підприємств, установ,
організацій декількох галузей (професій) однієї
адміністративно-територіальної одиниці органи та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання
власників або уповноважені ними органи, представники, які
підписали регіональну угоду.
4. Сторони колективного трудового спору (конфлікту)

на територіально-галузевому рівні
4.1. з питань встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення
чи зміни територіально-галузевої угоди, виконання
територіально-галузевої угоди або її окремих положень, невиконання
вимог законодавства про працю: 4.1.1. на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до державної власності або власності територіальних
громад - наймані працівники підприємств, установ, організацій
однієї галузі (професії) однієї адміністративно-територіальної
одиниці та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування; 4.1.2. на підприємствах, в установах і організаціях
недержавної форми власності - наймані працівники підприємств,
установ, організацій однієї галузі (професії) однієї
адміністративно-територіальної одиниці та об'єднання власників або
уповноважені ними органи, представники;
4.2. з питань укладення чи зміни територіально-галузевої
угоди, виконання територіально-галузевої угоди або її окремих
положень: 4.2.1. на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до державної власності або власності територіальних
громад - профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені найманими
працівниками підприємств, установ, організацій однієї галузі
(професії) однієї адміністративно-територіальної одиниці органи та
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
які підписали територіально-галузеву угоду; 4.2.2. на підприємствах, в установах і організаціях
недержавної форми власності - профспілки, їх об'єднання або інші
уповноважені найманими працівниками підприємств, установ,
організацій однієї галузі (професії) однієї
адміністративно-територіальної одиниці органи та об'єднання
власників або уповноважені ними органи, представники, які
підписали територіально-галузеву угоду.
5. Сторони колективного трудового спору

(конфлікту) на галузевому рівні
5.1. з питань встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення
чи зміни галузевої угоди, виконання галузевої угоди або її окремих
положень, невиконання вимог законодавства про працю: 5.1.1. на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до державної власності або власності територіальних
громад - наймані працівники підприємств, установ, організацій
однієї галузі (професії) декількох адміністративно-територіальних
одиниць, передбачених частиною другою статті 133 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), та центральні органи виконавчої влади, до
сфери управління яких належать підприємства, установи, організації
відповідної галузі; 5.1.2. на підприємствах, в установах і організаціях
недержавної форми власності - наймані працівники підприємств,
установ, організацій однієї галузі (професії) декількох
адміністративно-територіальних одиниць, передбачених частиною
другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ), та власники,
об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники.
5.2. з питань укладення чи зміни галузевої угоди, виконання
галузевої угоди або її окремих положень: 5.2.1. на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до державної власності або власності територіальних
громад - профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені найманими
працівниками підприємств, установ, організацій однієї галузі
(професії) декількох адміністративно-територіальних одиниць,
передбачених частиною другою статті 133 Конституції України
( 254к/96-ВР ), органи та центральні органи виконавчої влади, до
сфери управління яких належать підприємства, установи, організації
відповідної галузі; 5.2.2. на підприємствах, в установах і організаціях
недержавної форми власності - профспілки, їх об'єднання або інші
уповноважені найманими працівниками підприємств, установ,
організацій однієї галузі (професії) декількох
адміністративно-територіальних одиниць, передбачених частиною
другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ), органи та
власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи
представники.
6. Сторони колективного трудового спору

(конфлікту) на національному рівні
6.1. з питань встановлення нових або зміни існуючих
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту,
невиконання вимог законодавства про працю: - наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї
або декількох галузей (професій) та власники, об'єднання власників
або уповноважені ними органи чи представники на території
більшості адміністративно-територіальних одиниць України,
передбачених частиною другою статті 133 Конституції України
( 254к/96-ВР ); - профспілки, їх об'єднання або інші органи, уповноважені
відповідно до чинного законодавства найманими працівниками однієї
або декількох галузей (професій) на представництво їх інтересів,
та власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи чи
представники на території більшості адміністративно-територіальних
одиниць України, передбачених частиною другою статті 133
Конституції України ( 254к/96-ВР );
6.2. з питань укладення Генеральної угоди - всеукраїнські профспілки, їх об'єднання або інші органи,
уповноважені відповідно до чинного законодавства найманими
працівниками на представництво їх інтересів, та власники,
об'єднання власників або уповноважені ними органи чи представники;
6.3. з питань зміни Генеральної угоди, виконання Генеральної
угоди або її окремих положень: - всеукраїнські профспілки, їх об'єднання, які підписали
Генеральну угоду, та власники, об'єднання власників або
уповноважені ними органи чи представники, які підписали Генеральну
угоду.
7. Визначення відповідності вимог найманих

працівників або профспілки повноваженням власника

або уповноваженого ним органу (представника)
7.1. При формуванні вимог найманих працівників або профспілки
ініціативна група чи профспілковий орган визначає, виходячи із
аналізу вимог, сторону власника або уповноваженого ним органу
(представника) з врахуванням їх компетенції щодо виконання вимог.
7.2. Визначення сторони власника або уповноваженого ним
органу (представника) здійснюється ініціативною групою найманих
працівників або профспілковим органом (профспілковими органами) на
основі аналізу установчих документів (статутів, положень).
7.3. При визначенні відповідності вимог найманих працівників
або профспілки повноваженням власника або уповноваженого ним
органу (представника) ініціативна група найманих працівників або
профспілковий орган (профспілкові органи) можуть отримувати
необхідні консультації в Національній службі посередництва і
примирення (далі - НСПП) або в її структурних підрозділах.
7.4. В разі формування вимог найманих працівників або
профспілки до різних рівнів управління вимоги затверджуються із
вказанням конкретного найменування власника або уповноваженого ним
органу (представника), направляються їм і за результатами розгляду
вимог найманих працівників або профспілки представницьким органом
найманих працівників або профспілки приймається рішення про вступ
в колективний трудовий спір (колективні трудові спори) залежно від
повноважень сторони власника або уповноваженого ним органу
(представника).
8. Дії Національної служби посередництва і примирення

при визначенні сторін колективного трудового

спору (конфлікту)
8.1. За зверненням однієї із сторін соціально-трудових
відносин НСПП здійснює аналіз компетенції сторін
соціально-трудових відносин щодо затвердження вимог найманих
працівників або профспілки та повноважень щодо їх виконання.
8.2. НСПП консультує сторони соціально-трудових відносин з
питань відповідності повноважень сторін соціально-трудових
відносин положенням законодавчих і нормативно-правових актів з
питань вирішення колективних трудових спорів.
8.3. В разі необхідності НСПП здійснює перевірку повноважень
представників сторін колективного трудового спору (конфлікту).
Перевірка здійснюється відповідно до Положення про порядок
перевірки повноважень представників сторін колективного трудового
спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 31 травня
2000 р. N 41 ( v0041299-00 ), із наступними змінами і
доповненнями.
8.4. Розгляд питання щодо відповідності сторін колективного
трудового спору (конфлікту) положенням законодавчих і
нормативно-правових актів з питань вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів) здійснюється в день отримання письмової
інформації про виникнення колективного трудового спору
(конфлікту): - на національному, галузевому та виробничому (для
підприємств, які мають структурні підрозділи на території
декількох адміністративно-територіальних одиниць України,
передбачених частиною другою статті 133 Конституції України
( 254к/96-ВР ) - відділом правового забезпечення НСПП; ( Абзац
другий пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Національної служби посередництва і примирення N 47
( v0047299-05 ) від 04.04.2005 ) - на виробничому і територіальному рівнях в містах Києві та
Севастополі - відповідно сектором НСПП по роботі в місті Києві,
представництвом НСПП в місті Севастополі; ( Абзац третій пункту
8.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної служби
посередництва і примирення N 47 ( v0047299-05 ) від 04.04.2005 ) - на виробничому і територіальному рівнях - відділеннями НСПП
в Автономній Республіці Крим та областях.
8.5. Інформація про результати розгляду питання щодо належних
повноважень сторін колективного трудового спору (конфлікту)
включається сектором НСПП по роботі в місті Києві, представництвом
НСПП в місті Севастополі, відділеннями НСПП в Автономній
Республіці Крим та областях до подання про реєстрацію
(призупинення реєстрації, відмову в реєстрації) висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективного
трудового спору (конфлікту), яке надсилається на ім'я голови НСПП.
( Пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення N 47 ( v0047299-05 ) від
04.04.2005 )
8.6. В разі встановлення неналежної сторони колективного
трудового спору (конфлікту) НСПП призупиняє реєстрацію або
відмовляє в реєстрації висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту).
8.7. Розпорядження НСПП про призупинення реєстрації або
відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками або
профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) може
бути оскаржене в судовому порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: