open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

Н А К А З

N 59 від 29.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

16 квітня 2002 р.

за N 366/6654

Про затвердження Інструкції про порядок складання

у 2002 році квартальної фінансової звітності

установами та організаціями, що отримують

кошти державного та/або місцевих бюджетів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 112 ( z0530-02 ) від 17.06.2002 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Державного

казанчейства

N 172 ( z0755-02 ) від 11.09.2002 )

На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), із змінами та доповненнями, Указу Президента
України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про Державне
казначейство України" та Положення про Державне казначейство,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95
N 590 ( 590-95-п ), з метою встановлення єдиних вимог до порядку
складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установами
та організаціями, що отримують кошти державного та/або місцевих
бюджетів, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок складання у 2002 році
квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів (додається).

2. Наведений вище порядок складання квартальних фінансових
звітів установами, що отримують кошти державного та/або місцевих
бюджетів, головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома
підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства України
та місцеві фінансові органи - до установ, що ними обслуговуються.

3. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші
головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, що
отримують кошти з державного та/або місцевих бюджетів, складають
квартальну фінансову звітність відповідно до вимог цієї
Інструкції.

Голова П.Г. Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

29.03.2002 N 59

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2002 р.

за N 366/6654

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок складання у 2002 році квартальної

фінансової звітності установами та організаціями, що

отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) та "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
( 2905-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 року N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ", наказів Міністерства фінансів
України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну
класифікацію та її запровадження" та від 28.01.2002 N 57
( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в
процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 01.02.2002 за N 86/6374, та інших нормативно-правових
актів, форми квартальної фінансової звітності, порядок їх
заповнення та подання встановлюються згідно з цією Інструкцією.

1. Центральні органи виконавчої влади та інші головні
розпорядники бюджетних коштів, установи, організації (далі -
бюджетні установи), які отримують кошти державного бюджету (крім
визначених у п.2 та 3 цієї Інструкції), квартальний звіт про
виконання кошторисів у 2002 році подають у такому обсязі за
формами:

N 1 "Баланс";

N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи";

N 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду
бюджету з міжнародної діяльності України";

N 3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах";

N 4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами";

N 4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ";

N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду";

N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ";

пояснювальна записка до квартального звіту.

Установи та організації, які отримують кошти місцевих
бюджетів, квартальний звіт про виконання кошторисів у 2002 році

подають у такому обсязі за формами:

N 1 "Баланс";

N 2км "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи";

N 3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах";

N 4-1км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами";

N 4-2км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ";

N 4-3км "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду";

N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ";
пояснювальна записка до квартального звіту.

2. Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України складають і подають Державному
казначейству України зведену квартальну звітність про виконання
кошторисів відповідних фондів за формою N 2кд "Звіт про виконання
загального фонду кошторису установи" (додаток 2) та формою
фінансового звіту "Баланс", який подається за зразками,
визначеними цими фондами.

3. Госпрозрахункові підприємства та організації про отримані
кошти загального фонду державного та/або місцевих бюджетів,
складають квартальну фінансову звітність про використання
отриманих бюджетних коштів за відповідними формами N 2кд "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи" або N 2км "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи", а про отримані
кошти спеціального фонду - за відповідними формами N 4-3кд "Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду" або N 4-3км "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду". Крім того, госпрозрахункові
підприємства та організації, що отримують бюджетні кошти
загального фонду, подають до органів Державного казначейства
України форми N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" або N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ".

Громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє
утримання, а на окремі програми, про використання бюджетних коштів
подають відповідні форми N 2кд "Звіт про виконання загального
фонду кошторису установи" чи N 2км "Звіт про виконання загального
фонду кошторису установи" та N 8кд "Звіт про фінансові
зобов'язання бюджетних установ" чи N 8км "Звіт про фінансові
зобов'язання бюджетних установ".

Інші форми квартальної фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, у тому числі форма N 1 "Баланс", N 7кд "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" або N 7км "Звіт про
заборгованість бюджетних установ", госпрозрахунковими
підприємствами та організаціями, громадськими об'єднаннями до
органів Державного казначейства України не подаються.

4. Форма N 1 "Баланс" (додаток 1) складається на підставі
звірених даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку
на кінець кварталу. Залишки на рахунках обліку на початок року
повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за
попередній рік.

Кожна установа складає єдиний Баланс (форма N 1) за всіма
рахунками, про всі операції за всіма коштами загального і
спеціального фондів, за всіма видами бюджетів.

У Балансі заповнюються тільки ті рядки, які стосуються
діяльності конкретної установи, керуючись при цьому такими
вказівками.

Актив

Розділ I. Необоротні активи

У розділі 1 "Необоротні активи" відображається вартість
матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для
довготривалого використання і не призначених для реалізації або
витрачання протягом одного року.

Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість". Наводиться
залишкова вартість необоротних активів, яка визначається
розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною)
вартістю та сумою зносу.

Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми
нарахованого зносу необоротних активів.

Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається
первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість
придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з
урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.

Розділ II. Оборотні активи

Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення
грошових коштів і їх еквівалентів, призначених для реалізації або
використання протягом року.

Рядок 140 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для
відображання вартості матеріалів та продуктів харчування, що
зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла
і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп,
фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних
препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що
використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи,
мило, щітки та ін.); будівельних матеріалів для поточного ремонту;
усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова,
вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); поворотної тари
та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки та
ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин
машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання,
тракторів, комбайнів, транспортних засобів, сіна, вівса, інших
видів кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також
насіння, добрива та інших матеріалів.

Рядок 150 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться
вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін
експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 160 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів
установи, що не враховані в рядках 140 "Матеріали і продукти
харчування" та 150 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", тобто:

сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального
обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і
капітального будівництва;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних)
майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних
сільських і навчально-дослідних господарств.

Рядок 170 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума
дебіторської заборгованості юридичних чи фізичних осіб. Сума рядка
утворюється з таких рядків:

171 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами
професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними
сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані
роботи та надані послуги. У цьому самому рядку відображається
дебіторська заборгованість установ за роботи з капітального
будівництва;

172 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума
переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а
також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

173 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська
заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших
організацій, що проводять страхування;

174 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків".
Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів
та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування
матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;

175 "Розрахунки за спеціальними видами платежів".
Застосовується для відображення дебіторської заборгованості
батьків за утримання дітей в дитячих закладах; за навчання дітей в
музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; за
харчування дітей в інтернатах при школах; працівників за формений
одяг та харчування;

176 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для
відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не
включена до рядків 171-175, і в тому числі за розрахунками з
підзвітними особами та за розрахунками коштів на виплату допомоги
і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Рядок 180 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума
короткострокових векселів, що отримані установою у випадках,
дозволених нормативно-правовими актами України.

Рядок 190 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває
в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин,
мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку,
санаторії, турбази, у повідомленнях на поштові перекази та в інших
грошових документах.

Рядок 200 "Грошові кошти в дорозі". Наводиться сума коштів,
перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні,
спеціальні реєстраційні, поточні рахунки бюджетної установи, але
буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці.

Рядок 210 "Рахунки в банках". Відображається залишок
невикористаних коштів, що зберігається установою на поточних
рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких рядків:

211 "Рахунки загального фонду". Наводиться сума коштів на
поточному рахунку в банку на звітну дату, що отримана із
загального фонду бюджету на утримання бюджетної установи;

212 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів
спеціального фонду, що обліковується в банку на звітну дату;

213 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку
іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на
поточному рахунку в банку на звітну дату. Сума коштів
відображається у звіті в національній валюті України;

214 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, яка
на звітну дату зберігається на поточних рахунках у банках,
відкритих на ім'я бюджетної установи, що не належить до коштів
загального чи спеціального фондів бюджету або до коштів в
іноземній валюті (тобто не ввішли в рядки 211, 212, 213). За цим
рядком також відображаються депозитні суми, що обліковуються в
установі банку на звітну дату.

За цим рядком бюджетною установою також відображається сума
позики, отриманої за рахунок коштів міжнародних фінансових
організацій.

Сума коштів цього рядка розшифровується в пояснювальній
записці до квартального звіту шляхом розпису коштів за їх видами,
джерелами утворення та найменуваннями банків.

Рядки 211, 212 застосовуються лише бюджетними установами, які
згідно з чинним законодавством України не переведені на
казначейське обслуговування кошторисів.

Рядок 220 "Рахунки в казначействі загального фонду".
Призначений для відображення залишку невикористаних коштів,
отриманих із загального фонду бюджету, що перебуває на
реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного
казначейства України на ім'я бюджетної установи.

Рядок 230 "Рахунки в казначействі спеціального фонду".
Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду
бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних
рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка
утворюється з таких рядків:

231 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які
надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; що
отримуються бюджетними установами від господарської та/або
виробничої діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ;
що отримуються бюджетними установами від реалізації майна; (крім
надходжень від реалізації майна, визначеного пунктом 10 статті 8
Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
( 2905-14 );

232 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображається
залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для
виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні
внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України
отримують бюджетні установи;

233 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
надходжень спеціального фонду". Відображається залишок коштів, що
відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

240 "Інші рахунки в казначействі". Відображаються залишки
коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного
казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних.

Рядок 250 "Каса". Наводиться залишок коштів, що зберігаються
в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та
іноземній валюті, яка перерахована в національну валюту за курсом
Національного банку України.

Розділ III. Витрати

Розділ III "Витрати" відображає фактичні видатки і витрати
бюджетних установ, проведені протягом бюджетного року.

Рядок 260 "Видатки загального фонду". Наводиться сума
фактичних видатків, проведених бюджетною установою за рахунок
коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на
утримання установи та інші заходи, що передбачені загальним фондом
кошторису даної установи. Рядок розподіляється на:

261 "Видатки державного бюджету". Відображаються фактичні
видатки загального фонду державного бюджету;

262 "Видатки місцевого бюджету". Відображаються фактичні
видатки загального фонду місцевого бюджету.

Рядок 270 "Видатки спеціального фонду". Відображаються
фактичні видатки спеціального фонду. Сума рядка утворюється з
таких складових:

271 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги".
Призначений для відображення фактичних видатків спеціального
фонду, проведених за рахунок надходжень, що отримані установою
згідно з кошторисом як плата за послуги;

272 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень".
Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду за
кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень;

273 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".
Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду кошторису
установи у частині інших надходжень спеціального фонду.

Рядок 280 "Виробничі витрати". Наводиться сума виробничих
витрат на: випуск готових виробів у виробничих (учбових)
майстернях; видавництво друкованої продукції і надання послуг;
незавершене виробництво продукції; науково-дослідні і
конструкторські роботи за договорами з підприємствами та
установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для
проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за
рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки
матеріалів господарським способом.

За розділом III "Витрати" записів у графі 3 "На початок року"
не повинно бути (за винятком окремих операцій за виробничими
витратами):

у рядку 280 "Виробничі витрати", у графі 3 "На початок року"
може залишитися сума витрат за роботами, що не закінчені або
закінчені, але не здані за актами в минулому році.

Оскільки всі видатки (крім окремих операцій за виробничими
витратами) підсумковими оборотами в минулому році були списані на
результати виконання кошторису, то записів у графі 3 "На початок
року" не повинно бути.

Рядок 290 форми N 1 "Баланс" складається із суми
рядків (110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+
250+260+270+280).

Пасив

Розділ I. Власний капітал

Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум
фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за
минулі бюджетні роки.

Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних
активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.

Рядок 300 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума
вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів, що перебувають у безпосередньому
розпорядженні установи, з вирахуванням нарахованого зносу.

Рядок 310 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах".
Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і
швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує
одного року.

Рядок 320 "Результат виконання кошторису за загальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за минулий бюджетний рік у частині загального фонду.

Рядок 330 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за минулий бюджетний рік у частині спеціального фонду.

Рядок 340 "Результати переоцінок". За цим рядком у графі 3
"На початок року" записів не повинно бути. У графі 4 "На кінець
кварталу" наводиться результат переоцінок матеріальних,
нематеріальних і фінансових активів, а також відображається сума
курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склалася на
кінець звітного періоду.

Розділ II. Зобов'язання

У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та
довгострокові зобов'язання бюджетних установ.

Рядок 350 "Довгострокові зобов'язання". Наводяться
зобов'язання установи, що не характерні для її діяльності (суми
кредитів, одержані в установах банків та інших фінансових
організаціях, інших одержаних позик, суми виданих векселів і
випущених фінансових зобов'язань), погашення яких буде проведено
після завершення поточного року.

Рядок 360 "Короткострокові позики". Відображаються
короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у
банках та інших фінансових організаціях відповідно до чинного
законодавства України.

Рядок 370 "Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року
за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в
наступні роки.

Рядок 380 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума
векселів, виданих бюджетною установою згідно з
нормативно-правовими актами України, термін сплати яких
установлено протягом одного бюджетного року.

Рядок 390 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума
кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними
або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків:

391 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до
них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками,
підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами
науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові
вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з
підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за
роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

392 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться
кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед
батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за
навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в
школах-інтернатах; перед робітниками і службовцями за формений
одяг та харчування; за харчування дітей в інтернатах при школах.
За цим рядком також відображається заборгованість за нарахованою
допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

393 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається
кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та
платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;

394 "Розрахунки із страхування". Наводиться заборгованість
перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України й іншими
організаціями зі страхування;

395 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми за
розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у
штаті установ, за всіма видами заробітної плати (у тому числі
відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ), преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю;

396 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми
розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних
установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за
стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України "Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

397 "Розрахунки з працівниками за безготівковими
перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками з працівниками
за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за
перерахуванням заробітної плати шляхом безготівкового
перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за
утриманням членських профспілкових внесків, суми, утримані із
заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та
іншими документами;

398 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться депозитні
суми, які за станом на звітну дату надійшли на ім'я бюджетної
установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або
перерахуванню за призначенням;

399 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної
установи, що не ввійшли в рядки 391-398, у тому числі за
розрахунками з підзвітними особами.

Розділ III. Доходи

У розділі III "Доходи" відображаються всі доходи бюджетної
установи, які вона отримує на виконання кошторису. У залежності
від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони
відображаються при фактичному надходженні коштів або при
нарахуванні доходу за надані послуги. При цьому до доходів
включаються "Грошові кошти в дорозі".

Рядок 400 "Доходи загального фонду". Наводяться кошти, що
фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду бюджету
та "Грошові кошти в дорозі". Рядок розподіляється на:

401 "Доходи державного бюджету". Відображаються фактичні
надходження загального фонду державного бюджету;

402 "Доходи місцевого бюджету". Відображаються фактичні
надходження загального фонду місцевого бюджету.

Рядок 410 "Доходи спеціального фонду". Відображаються суми
нарахованих коштів, які будуть отримані як плата за послуги, та
кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень або кошти,
що фактично надійшли на рахунок установи (інші надходження)
спеціального фонду кошторису. Сума рядка утворюється з таких
рядків:

411 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги".
Наводиться сума нарахованих установою надходжень згідно з
кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з функціональними повноваженнями; від господарської та/або
виробничої діяльності; за оренду майна бюджетних установ; від
реалізації майна; у тому числі кошти батьків за надані послуги -
нарахування за утримання дітей у дитячих закладах та за інші
послуги, крім шкіл-інтернатів;

412 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ". Призначений для відображення надходжень установи для
виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні
внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України
отримують бюджетні установи;

413 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду".
Застосовується для відображення інших надходжень спеціального
фонду установи, що надійшли за розподілами головних розпорядників
коштів з урахуванням "Грошових коштів у дорозі", а також
відображаються кошти, які надходять безпосередньо на спеціальні
реєстраційні рахунки бюджетних установ за іншими надходженнями
спеціального фонду бюджету;

414 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального
фонду". Відображаються доходи спеціального фонду установи, що
спрямовані на покриття дефіциту загального фонду;

415 "Доходи за витратами майбутніх періодів". У графі 3 цього
рядка відображається сума доходу спеціального фонду, отримана
установою в минулому році, яка буде витрачатися у поточному
бюджетному році.

Рядок 420 "Доходи від реалізації продукції, виробів і
виконаних робіт". Наводяться доходи науково-дослідних установ,
професійно-технічних училищ, підсобних сільських та
навчально-дослідних господарств від реалізації продукції, виробів
і виконаних робіт, готової друкованої продукції, а також
науково-дослідних робіт за договорами.

За розділом III "Доходи" записів у графі 3 "На початок року"
не повинно бути, крім рядка 415 "Доходи за витратами майбутніх
періодів".

Рядок 430 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків
(300+310+320+330+340+350+360+370+380+390+400+410+420).

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"

Ця Довідка призначена для розшифровки операцій, проведених на
субрахунках рахунку 70 "Доходи загального фонду" та субрахунку 681
"Внутрішні розрахунки за загальним фондом". Протягом 2002 року в
Довідці відображаються операції, наслідками яких є збільшення або
зменшення доходів установи за загальним фондом:

залишок на початок року асигнувань загального фонду (якщо
такий був);

асигнування із загального фонду бюджету, що надані бюджетній
установі протягом звітного періоду з розшифровкою коштів, які
отримані з державного та місцевого бюджетів. Якщо за рішенням
Кабінету Міністрів України залишки бюджетних асигнувань
перераховуються протягом звітного періоду до бюджету, то
асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих
до бюджету залишків;

суми надлишків матеріалів, виявлених під час проведення
інвентаризації і оприбуткованих;

дооцінки матеріалів;

списання недостачі матеріалів;

інші операції, які відносяться на збільшення або зменшення
субрахунку 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки
установи та інші заходи" (702 "Асигнування з місцевого бюджету на
видатки установи та інші заходи" та 681 "Внутрішні розрахунки за
загальним фондом"). Ці операції відображаються у Довідці до
рахунку 70 "Доходи загального фонду" форми N 1 "Баланс" у рядках
570 - 600.

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"

(у частині інших надходжень)

Ця Довідка призначена для відображення коштів, що належать до
інших надходжень спеціального фонду:

залишку на початок року інших надходжень спеціального фонду;

коштів, що фактично надійшли за розподілами як інші
надходження спеціального фонду;

коштів, що надійшли безпосередньо на ім'я установи
(одержаними без розподілів) як інші надходження спеціального
фонду;

залишку на кінець кварталу інших надходжень спеціального
фонду.

5. Форма N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи" (додаток 2) складається установами, що отримують кошти
загального фонду Державного бюджету України і витрачають їх згідно
з кошторисом. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів
економічної класифікації видатків. Крім того, складається зведений
звіт форми N 2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету.

Форма N 2км "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи" (додаток 3) складається установами, що отримують кошти
загального фонду місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним
кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі
кодів економічної класифікації видатків. Крім того, складається
зведений звіт форми N 2км за всіма кодами тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів.

Заповнення окремих граф звітів форм N 2кд та N 2км
здійснюється за таким порядком.

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
затверджена в кошторисі річна сума планового асигнування
загального фонду, з урахуванням запроваджених протягом року змін
до кошторисів.

У графі 5 "План асигнувань на звітний період" проставляється
план асигнувань із загального фонду бюджету за звітний період
накопичувальним підсумком з початку року.

При цьому план асигнувань відображається тільки за такими
кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці
працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну
плату", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1340
"Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

У графі 6 "Ліміти асигнувань звітного періоду" проставляється
скорочення (обмеження) видатків загального фонду, якщо воно буде
прийнято.

У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року"
відображається залишок коштів на реєстраційному (поточному)
рахунку на початок звітного року в розрізі кодів економічної
класифікації видатків. При цьому загальна сума повинна відповідати
залишку за випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на
початок року.

У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період" відображається
сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім'я установи,
мінус залишки коштів на реєстраційних (поточних) рахунках, що були
не використані та повернені до бюджету.

У графі 9 "Касові видатки" відображається сума касових
видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування
коштів з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в
органах Державного казначейства України (установах банків) за
будь-якими видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що
надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових
видатків.

У графі 10 "Фактичні видатки" наводиться сума фактичних
видатків установи, тобто дійсних витрат, що оформлені та
підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за
несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою
заробітною платою, за стипендіями тощо, за мінусом сум, що
надійшли на відновлення видатків поточного року.

У графі 11 "Залишок коштів на кінець звітного періоду"
записується залишок коштів на кінець звітного періоду в розрізі
кодів економічної класифікації видатків.

Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи
вексельними розрахунками або іншими негрошовими операціями минулих
років (у разі прийняття відповідного рішення) відображаються в
графі 10 "Фактичні видатки" окремими формами N 2кд чи N 2км. Ці
форми враховуються у зведеному звіті форми N 2кд "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи" або N 2км "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи".

Головні розпорядники коштів, що мають у своєму
підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства та організації, які
отримують кошти загального фонду бюджету, до зведеного
квартального фінансового звіту подають два зведених звіти форми
N 2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків державного
бюджету або N 2км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів:

щодо бюджетних установ;

щодо госпрозрахункових підприємств та організацій.

Госпрозрахункові підприємства та організації, громадські
об'єднання у формі N 2кд "Звіт про виконання загального фонду
кошторису установи" та N 2км "Звіт про виконання загального фонду
кошторису установи" у графі 10 "Фактичні видатки" проставляють
суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж
затверджена у кошторисі на поточний рік.

6. Форма N 2-валюта "Звіт про використання коштів загального
фонду бюджету з міжнародної діяльності України" (додаток 4)
складається установами, що отримують кошти загального фонду
державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожною
програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків. При
цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в
національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом
перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку
України. Перерахунок здійснюється відповідно до наказу Державного
казначейства України від 24.07.2001 N 126 ( z0670-01 ) "Про
затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній
валюті", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2001
за N 670/5861.

Кошти державного бюджету з міжнародної діяльності, що
отримують установи у національній валюті України, у формі
N 2-валюта не відображаються.

У графі 2 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з
міжнародної діяльності.

Якщо протягом звітного періоду до кошторису були запроваджені
зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік", проставляється
сума уточненого асигнування.

У графі 3 "План асигнувань на звітний період" проставляється
план асигнування із загального фонду бюджету за звітний період
накопичувальним підсумком з початку року.

При цьому план асигнувань відображається тільки за такими
кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці
працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну
плату", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1340
"Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

У графі 4 "Ліміти асигнувань звітного періоду" проставляється
скорочення (обмеження) видатків загального фонду, якщо воно буде
прийнято.

У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
початок звітного року в іноземній валюті.

У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок
звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну
валюту за курсом Національного банку України на початок року.

У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично
надійшла на ім'я установи в іноземній валюті.

У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка в
іноземній валюті фактично надійшла на ім'я установи. У цій графі
показується сума коштів, що перерахована в національну валюту за
курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

У графі 9 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової
різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.

У графі 10 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків установи із загального фонду бюджету, проведена в
іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку
за всіма видами операцій.

У графі 11 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових
видатків установи із загального фонду бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації видатків, проведена в іноземній валюті
шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами
операцій. У цій графі наводиться сума, перерахована в національну
валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення
операції.

У графі 12 "Фактичні видатки - ін.валюта" наводиться сума
фактичних видатків установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та
підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній
валюті.

У графі 13 "Фактичні видатки - грн." відображається сума
фактичних видатків установи, тобто дійсні витрати, що оформлені та
підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній
валюті. У цій графі наводиться сума, яка перерахована в
національну валюту за курсом Національного банку України на дату
здійснення операції.

У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті.

У графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець
звітного періоду в іноземній валюті, що перерахована в національну
валюту за курсом Національного банку України на звітну дату.

7. Форма N 3 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах" відображає показники про мережу, штати і контингенти
установи. Установи подають звіт за встановленими для них формами.

8. Звіти форми N 4кд про надходження і використання коштів
спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти
державного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації
видатків за формами:

N 4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами";

N 4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ";

N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду".

9. Звіти форми N 4км про надходження і використання коштів
спеціального фонду складаються установами, які отримують кошти
місцевих бюджетів в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів за формами:

N 4-1км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами";

N 4-2км "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ";

N 4-3км "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду".

10. Форми N 4-1кд "Звіт про надходження і використання
коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами" (додаток 5) та N 4-1км "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами" (додаток 6) складаються установами, що
отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами
відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний
характер і обов'язково плануються у кошторисі. Форми N 4-1кд та
N 4-1км включають плату за послуги, надання яких пов'язане з
виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти,
що отримуються бюджетними установами від господарської та/або
виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ;
кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.
Надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 10 статті 8
Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
( 2905-14 ), відображається за формами N 4-3кд "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду".

Використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з
кошторисом.

Крім того, складається зведений звіт форми N 4-1кд за всіма
кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та
N 4-1км за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів.

11. Форми N 4-2кд "Звіт про надходження і використання
коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ" (додаток 7) та N 4-2км "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ" (додаток 8) складаються установами,
що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти
на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції,
що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні
установи, в тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають
постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо
обумовлені рішеннями Кабінету Міністрів України або за вже
укладеними угодами, або за календарними планами проведення
централізованих заходів. Крім того, складається зведений звіт
форми N 4-2кд за всіма кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету та N 4-2км за всіма кодами тимчасової
класифікації видатків місцевих бюджетів.

12. Форми N 4-3кд "Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду" (додаток 9) та N 4-3км "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"
(додаток 10) складаються установами, які за розподілами головних
розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших
надходжень спеціального фонду бюджету. За такими ж формами
відображаються кошти, які надходять безпосередньо на спеціальні
реєстраційні рахунки бюджетних установ за іншими надходженнями
спеціального фонду бюджету.

13. Заповнення окремих граф звітів форм N 4кд та N 4км
здійснюється за таким порядком.

У графі "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна
сума планового асигнування за відповідним джерелом надходжень
спеціального фонду згідно з "Зведенням показників спеціального
фонду кошторису на рік" (форма якого затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 )
"Про затвердження документів, що застосовуються в процесі
виконання бюджету" та зареєстрована в Міністерстві юстиції України
01.02.2002 за N 86/6374).

Якщо протягом звітного періоду до кошторису були запроваджені
зміни, то у графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума з урахуванням внесених змін.

У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форми N 4-1кд "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами", N 4-1км "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами", N 4-2кд "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ", N 4-2км "Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ" показуються загальні суми залишків
(грошових коштів на поточних або спеціальних реєстраційних
рахунках) без розподілу за кодами економічної класифікації
видатків. Залишки повинні відповідати даним виписок зі спеціальних
реєстраційних (поточних) рахунків органів Державного казначейства
України (установ банків) на ці дати.

У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форми N 4-3кд "Звіт про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду" та N 4-3км "Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду" залишки грошових коштів проставляються з розподілом за
кодами економічної класифікації видатків. Загальна сума повинна
відповідати залишкам за даними виписок зі спеціальних
реєстраційних (поточних) рахунків органів Державного казначейства
України (установ банків) на ці дати.

У графі "Перераховано залишок" показується сума коштів
відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого року,
що була відповідно до чинного законодавства України перерахована у
звітному періоді і не є касовими видатками, а також не може бути
віднесена на зменшення надходжень поточного року (перерахована до
бюджету; повернена установі, що надала ці кошти, тощо).

У графі "Нараховано доходів" відображається сума доходу,
нарахованого в бухгалтерському обліку установи.

Графа "Нараховано доходів" вводиться лише у формах N 4-1кд
"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами" та N 4-1км "Звіт про
надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги,
що надаються бюджетними установами".

У графі "Надійшло коштів" відображається сума надходжень
спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка
надійшла на спеціальний реєстраційний (поточний) рахунок у
звітному періоді мінус суми коштів, що повернені фізичним і
юридичним особам та/або перераховані підвідомчому органу або
органу вищого рівня.

У графі "Касові видатки" відображається сума касових видатків
спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у
розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що
проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних
(поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства
України (установах банків) за будь-якими видами операцій. Видатки
зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні
(поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

У графі "Фактичні видатки" відображаються фактичні видатки
установи за звітний період у розрізі кодів економічної
класифікації видатків. Тобто дійсні витрати, що оформлені та
підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за
несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою
заробітною платою, стипендіями, пенсіями тощо.

Фактичні видатки зменшуються на суми, що надійшли на
спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових
видатків поточного року, якщо вони були віднесені на фактичні
видатки.

14. При перерахуванні коштів, відповідно до визначеного
порядку, установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки
(крім операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей) ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як
зменшення доходів у звіті форми N 4кд або N 4км у залежності від
джерела утворення коштів спеціального фонду.

Установою-отримувачем коштів вони відображаються як
надходження доходів та використання згідно з кошторисами, за
формою N 4кд або N 4км в залежності від джерела утворення коштів
спеціального фонду.

15. Кожна бюджетна установа складає та подає у складі
квартального фінансового звіту тільки ті форми N 4кд та N 4км
звітів про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами
надходжень, які є в цій установі.

16. Форма N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 11) складається установами, що отримують кошти державного
бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну
дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла у зв'язку
з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт
складається в розрізі кодів економічної та програмної класифікації
видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ
як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Форма N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 12) складається установами, що отримують кошти місцевих
бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну
дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла у зв'язку
з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт
складається в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів і містить інформацію про заборгованість
бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами

Заповнення окремих граф звітів форм N 7кд та N 7км
здійснюється за таким порядком.

У рядку 010 "Доходи" відображається загальна сума
дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості
установи на звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:

дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід
за надані послуги;

кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану
послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.

Рядок 010 заповнюється лише у звітах за спеціальним фондом
(за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються
бюджетними установами відповідно до чинного законодавства
України).

У рядку 020 "Видатки - всього" відображається сума
узагальненої заборгованості установи на звітну дату, що виникла
при виконанні видаткової частини кошторису.

Рядки з 030 "Поточні видатки" по 600 "Кредитування з
вирахуванням погашення" розшифровують рядок 020 і відображають
заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної
класифікації видатків.

Рядок 610 "Всього" складається із суми рядків 010 "Доходи" та
020 "Видатки - всього".

У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок року"
наводиться сума дебіторської заборгованості установи за станом на
01.01.2002, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним
форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного
фінансового звіту за 2001 рік.

У графі 5 "Дебіторська заборгованість на звітну дату -
всього" відображається сума дебіторської заборгованості установи,
що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання
звіту.

У графі 6 "Дебіторська заборгованість на звітну дату, з неї:
строк позовної давності якої минув" із суми, указаної у графі 5,
уточнюється сума дебіторської заборгованості, строк позовної
давності якої минув і яка на звітну дату перебуває на
бухгалтерському обліку.

У графі 7 "Дебіторська заборгованість на звітну дату, з неї:
що перебуває на балансі більше 1 місяця" із суми, указаної у графі
5, уточнюється сума дебіторської заборгованості, що перебуває на
балансі установи більше 1 місяця.

У графі 8 "Дебіторська заборгованість - списана" наводиться
сума дебіторської заборгованості, яка мала прострочений строк
позовної давності і була списана протягом звітного періоду.

У графі 9 "Кредиторська заборгованість - на початок року"
наводиться сума кредиторської заборгованості установи за станом на
01.01.2002, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним
форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного
фінансового звіту за 2001 рік.

У графі 10 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
всього" відображається сума кредиторської заборгованості установи,
що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання
звіту.

У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з
неї: строк позовної давності якої минув" із суми, указаної у графі
10, уточнюється сума кредиторської заборгованості, строк позовної
давності якої минув і яка перебуває на бухгалтерському обліку на
звітну дату.

У графі 12 "Кредиторська заборгованість - списана" наводиться
сума кредиторської заборгованості, яка була списана в
установленому порядку протягом звітного періоду як така, що мала
прострочений строк позовної давності.

Звіт форми N 7кд та N 7км складається окремо за коштами,
отриманими із загального та спеціального фондів кошторису.

17. У форми N 7кд та N 7км включається заборгованість за
сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей,
збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок
винних осіб, та за іншими сумами, що підлягають утриманню в
установленому порядку.

18. Форма N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" (додаток 13) складається всіма установами, що отримують
кошти загального фонду Державного бюджету України. Звіт
складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної
класифікації видатків.

Форма N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" (додаток 14) складається всіма установами, що отримують
кошти загального фонду місцевих бюджетів. Звіт складається за
кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у
розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Заповнення окремих граф звітів форм N 8кд та N 8км
здійснюється за таким порядком.

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
затверджена в кошторисі річна сума планового асигнування
загального фонду з урахуванням запроваджених протягом року змін до
кошторисів.

У графах 5 "Зобов'язання на початок року зареєстровані -
всього" та 11 "Зобов'язання на звітну дату зареєстровані - всього"
відображаються несплачені фінансові зобов'язання (рахунки-фактури,
акти виконаних робіт тощо), зареєстровані в органі Державного
казначейства України.

Дані графи 5 повинні відповідати даним графи 7 "На звітну
дату зареєстровано - всього" річної форми N 8 "Звіт про
зобов'язання бюджетних установ".

Дані графи 11 повинні відповідати сумі даних у графах 12 та
13 відповідної форми N 8кд або N 8км "Звіт про фінансові
зобов'язання бюджетних установ".

У графах 6 "Зобов'язання на початок року зареєстровані - з
них кредиторська заборгованість" та 12 "Зобов'язання на звітну
дату зареєстровані - з них кредиторська заборгованість"
відображається із всієї суми фінансових зобов'язань,
зареєстрованих в органі Державного казначейства України, сума, яка
є кредиторською заборгованістю установи за зареєстрованими
зобов'язаннями.

У графах 7 "Зобов'язання на початок року незареєстровані
(кредиторська заборгованість)" та 14 "Зобов'язання на звітну дату
незареєстровані (кредиторська заборгованість)" відображається сума
кредиторської заборгованості, яка не зареєстрована в органі
Державного казначейства України.

У графі 8 "Зняті з обліку фінансові зобов'язання"
відображаються суми фінансових зобов'язань, які були взяті на
облік у минулих роках і знімаються з обліку згідно зі складеним
реєстром.

У графі 9 "Зареєстровані зобов'язання поточного року"
відображається сума фінансових зобов'язань, які зареєстровані
протягом поточного року в органі Державного казначейства України.
Сума наводиться наростаючим підсумком з початку року.

У графі 10 "Касові видатки" відображається сума касових
видатків установи за звітний період.

У графі 13 "Зобов'язання на звітну дату зареєстровані - з них
формальні зобов'язання" відображається сума зобов'язань, які не
відображені в бухгалтерському обліку як кредиторська та/або
дебіторська заборгованість, але зареєстровані в органі Державного
казначейства України як фінансові зобов'язання.

Сума даних у графах 6 та 7 повинна відповідати даним графи 9
"Кредиторська заборгованість на початок року" відповідної форми
N 7кд або N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ".

Сума даних у графах 12 та 14 повинна відповідати даним графи
10 "Кредиторська заборгованість на звітну дату" відповідної форми
N 7кд або N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ".

Форми N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" та N 8км "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних
установ" складаються установами, які обслуговуються в органах
Державного казначейства України.
( Пункт 18 в редакції Наказу Державного казначейства N 112
( z0530-02 ) від 17.06.2002 )

19. У пояснювальній записці слід відобразити таке:

основні фактори, що вплинули на виконання кошторису установи;

зміни у фінансовому стані установи за звітний період;

заборгованість з виплат допомоги і компенсацій громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

реструктуризовану заборгованість та підстави для неї;

анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені
та відновлені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у
зведених квартальних звітах така інформація подається у вигляді
довільних таблиць, де вказуються дата і номер протоколу (векселя),
загальна сума, підприємство-учасник, у рахунок якої заборгованості
проведено);

розшифровку поточних рахунків, що перебувають в установах
банків (для установ, що згідно з чинним законодавством України
переведені на казначейське обслуговування), підстави для наявності
цих рахунків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду
коштів;

суму коштів спеціального фонду, що була спрямована на
погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду,
або на інші цілі;

надходження гуманітарної допомоги та її використання;

у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну
установу контрольними органами, - суму виплати, підставу, винних
осіб.

Крім того, у пояснювальній записці до квартального
фінансового звіту обов'язково повинні бути викладені роз'яснення
про розбіжності між плановими бюджетними асигнуваннями і фактичним
надходженням коштів.

До пояснювальної записки додається "Довідка про депозитні
операції установ" (додаток 17). У Довідці необхідно відобразити
депозитні операції, що проводить бюджетна установа (залишки на
рахунках), та вказати нормативно-правовий документ, на підставі
якого проводяться ці операції. ( Пункт 19 доповнено абзацом згідно
з Наказом Державного казначейства N 112 ( z0530-02 ) від
17.06.2002 )

20. Операції з надходження і використання бюджетних коштів за
звітний період, проведені в натуральній формі або в іноземній
валюті (крім тих, для яких передбачена форма N 2-валюта),
відображаються за окремими формами квартальної фінансової
звітності, складеними за певним видом коштів. Такі форми подаються
до органів Державного казначейства України для врахування даних у
зведених звітах за територією і візуються органами Державного
казначейства України, але відповідальність за законність та
правильність відображення в звітах зазначених вище операцій несуть
розпорядники бюджетних коштів.

Показники форм квартальної фінансової звітності про операції,
проведені в іноземній валюті, повинні бути перераховані в
національну валюту за порядком, визначеним наказом Державного
казначейства України від 24.07.2001 N 126 ( z0670-01 ) "Про
затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній
валюті" та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
06.08.2001 за N 670/5861.

Форми квартальної фінансової звітності про операції у
натуральній формі повинні бути складені в національній валюті за
загальним порядком. Тобто, форми квартальної фінансової звітності
про такі операції повинні містити дані про надходження і касові
видатки в рівному обсязі. З метою врахування операцій, проведених
у натуральній формі, у консолідованому звіті про виконання
державного бюджету вони умовно прирівнюються до надходжень та
касових видатків (за винятком централізованих проплат, порядок
складання яких установлений наказом Державного казначейства
України від 10.08.2001 N 141 ( z0776-01 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ
операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за
N 776/5967).

21. Кошти, які надходять на ім'я установ як відновлення
касових видатків (за телефонні переговори, помилково
перераховані), відображаються у відповідних формах квартальної
фінансової звітності як зменшення касових видатків за тим кодом
економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені.

22. При складанні форм квартальної фінансової звітності у
2002 році застосовуються коди бюджетної класифікації України,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001
N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її
запровадження".

23. Звіти складаються в гривнях, а зведені звіти - у тисячах
гривень з одним десятковим знаком.

24. Правильність складання квартальних фінансових звітів
установлюється шляхом перевірки та порівняння показників у
відповідних формах фінансових звітів (додаток 15).

25. Підприємства, установи та організації, які обслуговуються
в органі Державного казначейства України за кодом економічної
класифікації видатків 4000 "Кредитування з вирахуванням
погашення", додатково до форм квартальної фінансової звітності
подають Довідку до КЕК 4000 "Кредитування з вирахуванням
погашення" (додаток 16).

26. Форми квартальних фінансових звітів повинні заповнюватися
за всіма передбаченими статтями (графами, рядками), за відсутності
даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.
Додаткові статті у форми квартальної фінансової звітності вводити
забороняється.

27. При казначейській формі виконання кошторисів квартальні
фінансові звіти перевіряються і візуються органом Державного
казначейства України (у якому відкриті реєстраційні рахунки
установи) на відповідність даних обліку в органі Державного
казначейства України з проставленням підпису, печатки або штампа
відповідного органу Державного казначейства України. Віза органу
Державного казначейства України підтверджує відповідність даних
обліку в органі Державного казначейства України або (якщо таких
даних в обліку органу Державного казначейства України немає)
відповідність окремих форм квартальної фінансової звітності між
собою відповідно до додатка 15 та факт приймання звітів від
бюджетних установ.

Зведені квартальні фінансові звіти розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня до подання головному розпоряднику бюджетних
коштів повинні бути перевірені і завізовані відповідними органами
Державного казначейства України (за винятком установ Міністерства
оборони України, які мають специфіку обслуговування).

Для складання зведених звітів установи вищого рівня приймають
від підвідомчих бюджетних установ, що перейшли на казначейське
обслуговування кошторисів, лише звіти, завізовані органами
Державного казначейства України. У завізовані звіти зміни можуть
вноситися лише за погодженням з органом Державного казначейства
України, що ці звіти завізував.

28. Органи Державного казначейства України та розпорядники
бюджетних коштів несуть відповідальність за достовірність даних у
формах квартальної фінансової звітності та їх відповідність даним
звітів органів Державного казначейства України відповідно до норм
чинного законодавства України.

29. Форми квартальних фінансових звітів та пояснювальні
записки підписуються керівниками установ і головними бухгалтерами.
Без таких підписів звіти вважаються недійсними.

30. Квартальні фінансові звіти подаються у повному обсязі:

установі вищого рівня;

органу Державного казначейства України - при отриманні коштів
з Державного бюджету України;

фінансовому органу - при отриманні коштів з місцевого
бюджету;

Рахунковій палаті - центральні органи виконавчої влади та
інші головні розпорядники бюджетних коштів.

При цьому всі примірники квартального фінансового звіту мають
однакову юридичну силу.

31. Зведена квартальна фінансова звітність обласних державних
адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна
бути перевірена і завізована відповідним обласним органом
Державного казначейства (з проставленням підпису, печатки або
штампа).

32. Зведена квартальна фінансова звітність центральних
органів виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних
коштів, установи та організації яких повністю переведені на
казначейське виконання кошторисів, повинна дорівнювати аналогічним
зведеним звітним даним органів Державного казначейства України за
кодами відомчої класифікації видатків цих головних розпорядників
бюджетних коштів.

33. Порядок подання фінансової звітності в органи
(управління, відділення) Державного казначейства України
встановлюється ними відповідно до вимог цієї Інструкції та
термінів, установлених ними. Терміни визначаються у межах,
установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 року N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання
фінансової звітності", із змінами та доповненнями.

34. Міністерство фінансів України, Державне казначейство
України та їх територіальні органи відповідно до статті 117
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та п.2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419 ( 419-2000-п )
"Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" у разі
невиконання вимог щодо складання звітності або неподання
центральними органами виконавчої влади, іншими головними
розпорядниками бюджетних коштів та місцевими органами фінансової
звітності про виконання кошторисів та використання бюджетних
коштів призупиняють бюджетні асигнування та (або) оплату рахунків
відповідно до чинного законодавства України.

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 1

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

БАЛАНС

на 1 _________________ 200__ р. Дата

Форма N 1

Коди
Установа ______________________________ за ЄДРПОУ -------------
Код відомчої класифікації |-----------|
видатків ______________________________ за СПОДУ |-----------|
Періодичність: річна, 1 квітня, -------------
1 липня, 1 жовтня
Одиниця виміру ________________________

------------------------------------------------------------------
| АКТИВ |Код |На початок|На кінець|
| |рядка|року |кварталу |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Нематеріальні активи | | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Залишкова вартість | 110 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Знос | 111 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Первісна вартість | 112 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Основні засоби | | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Залишкова вартість | 120 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Знос | 121 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Первісна вартість | 122 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Інші необоротні матеріальні активи | | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Залишкова вартість | 130 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Знос | 131 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Первісна вартість | 132 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Матеріали і продукти харчування | 140 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Малоцінні та швидкозношувані предмети| 150 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Інші запаси | 160 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Дебіторська заборгованість | 170 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки з постачальниками, | | | |
|підрядниками та замовниками | | | |
|за виконані роботи й надані послуги | 171 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки із податків та платежів | 172 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки із страхування | 173 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки з відшкодування завданих | | | |
|збитків | 174 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки за спеціальними видами | | | |
|платежів | 175 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки за іншими операціями | 176 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Короткострокові векселі одержані | 180 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Інші кошти | 190 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Грошові кошти в дорозі | 200 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Рахунки в банках | 210 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Рахунки загального фонду | 211 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Рахунки спеціального фонду | 212 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Рахунки в іноземній валюті | 213 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Інші поточні рахунки | 214 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Рахунки в казначействі загального | | | |
|фонду | 220 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Рахунки в казначействі спеціального | | | |
|фонду | 230 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Спеціальні реєстраційні рахунки | | | |
|для обліку коштів, отриманих як | | | |
|плата за послуги | 231 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Спеціальні реєстраційні рахунки | | | |
|для обліку коштів, отриманих за | | | |
|іншими джерелами власних надходжень | 232 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Спеціальні реєстраційні рахунки для | | | |
|обліку інших надходжень | | | |
|спеціального фонду | 233 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Інші рахунки в казначействі | 240 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Каса | 250 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| III. ВИТРАТИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Видатки загального фонду | 260 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Видатки державного бюджету | 261 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Видатки місцевого бюджету | 262 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Видатки спеціального фонду | 270 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Видатки за коштами, отриманими як | | | |
|плата за послуги | 271 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Видатки за іншими джерелами | | | |
|власних надходжень | 272 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Видатки за іншими надходженнями | | | |
|спеціального фонду | 273 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Виробничі витрати | 280 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|БАЛАНС | 290 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ПАСИВ |Код |На початок|На кінець|
| |рядка|року |кварталу |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Фонд у необоротних активах | 300 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Фонд у малоцінних та швидкозношуваних| | | |
|предметах | 310 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Фінансовий результат | | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Результат виконання кошторису за | | | |
|загальним фондом | 320 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Результат виконання кошторису за | | | |
|спеціальним фондом | 330 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Результати переоцінок | 340 | | |
|-------------------------------------+--------------------------|
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Довгострокові зобов'язання | 350 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Короткострокові позики | 360 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Поточна заборгованість за довгостро- | | | |
|ковими зобов'язаннями | 370 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Короткострокові векселі видані | 380 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Кредиторська заборгованість | 390 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки з постачальниками, | | | |
|підрядниками та замовниками за | | | |
|виконані роботи й надані послуги | 391 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки за спеціальними видами | | | |
|платежів | 392 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки із податків та платежів | 393 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки із страхування | 394 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки із заробітної плати | 395 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки зі стипендіатами | 396 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки з працівниками за безго- | | | |
|тівковими перерахуваннями | 397 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки за депозитними сумами | 398 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Розрахунки за іншими операціями | 399 | | |
|-------------------------------------+--------------------------|
| III. ДОХОДИ | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Доходи загального фонду | 400 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи державного бюджету | 401 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи місцевого бюджету | 402 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи спеціального фонду | 410 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи за коштами, отриманими як пла-| | | |
|та за послуги | 411 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи за іншими джерелами власних | | | |
|надходжень | 412 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи за іншими надходженнями | | | |
|спеціального фонду | 413 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи, спрямовані на покриття | | | |
|дефіциту загального фонду | 414 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи за витратами майбутніх | | | |
|періоді | 415 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|Доходи від реалізації продукції, | | | |
|виробів і виконаних робіт | 420 | | |
|-------------------------------------+-----+----------+---------|
|БАЛАНС | 430 | | |
------------------------------------------------------------------

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"

------------------------------------------------------------------
| Дебет |Код |Сума за |Кредит |Код |Сума за |
| |рядка |кошторисом| |рядка|кошторисом|
| |видатків| | | |видатків |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
|Віднесено на | 440 | |Залишок на | 530 | |
|рахунки 641, | | |початок року| | |
|642 | | | | | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
|Списано безна | 450 | |Надійшли | 540 | |
|дійних боргів | | |асигнування | | |
| | | |за загаль- | | |
| | | |ним фондом | | |
| | | |протягом | | |
| | | |року | | |
| | | |------------+-----+----------|
| | | |у тому | | |
| | | |числі з дер-| 541 | |
| | | |жавного | | |
| | | |бюджету | | |
| | | |------------+-----+----------|
| | | |з місцевого | 542 | |
| | | |бюджету | | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
|Списано | 460 | |Оприбуткова-| 550 | |
|недостач, | | |но залишків | | |
|матеріалів, | | |матеріалів | | |
|прийнятих на | | |------------+-----+----------|
|рахунок | | |Виплати, | 560 | |
|установи | | |здійснені в | | |
|--------------+--------+----------|централізо- | | |
| | 470 | |ваному | | |
|--------------+--------+----------|порядку | | |
| | | |розпоряднико| | |
| | | |коштів вищо-| | |
| | | |го рівня за | | |
| | | |рахунок | | |
| | 480 | |кошторису | | |
| | | |даної устан-| | |
| | | |ви | | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| | 490 | | | 570 | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| | | | | 580 | |
| | | |------------+-----+----------|
| | 500 | | | 590 | |
| | | |------------+-----+----------|
| | | | | 600 | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| | 510 | | Разом | 610 | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
|Разом | 520 | |Залишок за | 620 | |
| | | |рахунком на | | |
| | | |кінець квар-| | |
| | | |талу | | |
------------------------------------------------------------------

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"

(у частині інших надходжень)

------------------------------------------------------------------
| Дебет |Код |Сума за |Кредит |Код |Сума за |
| |рядка |кошторисом| |рядка|кошторисом|
| |видатків| | | |видатків |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| | | |Залишок на | | |
| | | |початок року| 630 | |
| | | |------------+-----+----------|
| | | |Надійшло | 640 | |
| | | |асигнувань | | |
| | | |за іншими | | |
| | | |надходження-| | |
| | | |ми спеціаль-| | |
| | | |ного фонду | | |
| | | |(одержаними | | |
| | | |за розподі- | | |
| | | |лами) | | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| | | |Надійшло | 650 | |
| | | |асигнувань, | | |
| | | |безпосере- | | |
| | | |дньо на ім'я| | |
| | | |установи, за| | |
| | | |іншими над- | | |
| | | |ходженнями | | |
| | | |спеціального| | |
| | | |фонду (одер-| | |
| | | |жаними без | | |
| | | |розподілів) | | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| | | | Разом | 660 | |
|--------------+--------+----------+------------+-----+----------|
| | | |Залишок за | 670 | |
| | | |рахунком на | | |
| | | |кінець квар-| | |
| | | |талу | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник
Головний бухгалтер
"____"___________ 200___ p.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 2

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про виконання загального фонду кошторису установи

за _____________________ 200__ р.

Форма N 2кд за ДКУД Коди
Установа _______________________________ за ЄДРПОУ -------------
Територія ______________________________ за КОАТУУ |-----------|
Галузь (вид діяльності) ________________ за ЗКГНГ |-----------|
Код та назва відомчої |-----------|
класифікації |-----------|
видатків головного |-----------|
розпорядника коштів ____________________ за СПОДУ -------------
Код та назва програмної
класифікації видатків
державного бюджету _____________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _______

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Код |Затверд-|План |Ліміти |Залишок|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| |економіч- |рядка|жено |асигну-|асигну- |на |коштів |видатки|видатки |на кінець|
| |ної класи-| |коштори-|вань на|вань |початок|за | | |звітного |
| |фікації | |сом на |звітний|звітного|року |звітний | | |періоду |
| |видатків | |рік |період |періоду | |період | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 020 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | | |
|і послуги | 1100 | 030 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 040 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | | |
|службовців | 1112 | 060 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Виплати по тимча- | | | | | | | | | | |
|совій непраце- | | | | | | | | | | |
|здатності | 1113 | 070 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 080 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання предме- | | | | | | | | | | |
|тів постачання і | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата| | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 090 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Предмети, матеріа-| | | | | | | | | | |
|ли, обладнання та | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 100 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 110 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Продукти харчува- | | | | | | | | | | |
|ння | 1133 | 120 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|М'який інвентар | | | | | | | | | | |
|та обмундирування | 1134 | 130 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата транспо- | | | | | | | | | | |
|ртних послуг та | | | | | | | | | | |
|утримання транс- | | | | | | | | | | |
|портних засобів | 1135 | 140 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 150 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | | | | |
|технічне обслуго- | | | | | | | | | | |
|вування обладнання| 1137 | 160 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 170 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | |
|видатки | 1139 | 180 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 190 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Матеріали, | | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт| | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | |
|державне значення | 1150 | 200 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата комунальних| | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | | | | |
|носіїв | 1160 | 210 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата теплопоста-| | | | | | | | | | |
|чання | 1161 | 220 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | | |
|чання і водовідве-| | | | | | | | | | |
|дення | 1162 | 230 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата електро- | | | | | | | | | | |
|енергії | 1163 | 240 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 250 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг| 1165 | 260 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 270 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | |
|розробки, державні| | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 280 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 290 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії і поточні| | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 300 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії та пото- | | | | | | | | | | |
|чні трансферти | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 310 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | |
|органам державного| | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 320 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 330 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 340 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Стипендії | 1342 | 350 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|населенню | 1343 | 360 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 370 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні видатки| 2000 | 380 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання основно-| | | | | | | | | | |
|го капіталу | 2100 | 390 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання обладна-| | | | | | | | | | |
|ння і предметів | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | |
|користування | 2110 | 400 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 410 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 420 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 430 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 440 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт, реконстру-| | | | | | | | | | |
|кція та реставра- | | | | | | | | | | |
|ція | 2130 | 450 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт| | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 460 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт| | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 470 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт| | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 480 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури,| | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 490 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Створення держа- | | | | | | | | | | |
|вних запасів і | | | | | | | | | | |
|резервів | 2200 | 500 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 510 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 520 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 530 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти органам| | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 540 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|населенню | 2430 | 550 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | | |
|кордон | 2440 | 560 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 570 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 580 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 590 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Інші видатки | 5000* | 600 | X | | X | X | X | X | X | X |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Керівник __________________ _________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________________ _________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"__________ 200__ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 3

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про виконання загального фонду кошторису установи

за ________________ 200__ р.

Форма N 2км за ДКУД Коди

-------------
Установа _____________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія ____________________________ за КОАТУУ |-----------|
Галузь (вид діяльності) ______________ за ЗКГНГ |-----------|
Код та назва тимчасової |-----------|
класифікації видатків |-----------|
місцевих бюджетів ____________________ -------------
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _______

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Код |Затверд-|План |Ліміти |Залишок|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| |економіч- |рядка|жено |асигну-|асигну- |на |коштів |видатки|видатки |на кінець|
| |ної класи-| |коштори-|вань на|вань |початок|за | | |звітного |
| |фікації | |сом на |звітний|звітного|року |звітний | | |періоду |
| |видатків | |рік |період |періоду | |період | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 020 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | | |
|і послуги | 1100 | 030 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 040 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | | |
|службовців | 1112 | 060 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Виплати по | | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | 1113 | 070 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 080 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання предме- | | | | | | | | | | |
|тів постачання і | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата| | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 090 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Предмети, | | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 100 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 110 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Продукти харчува- | | | | | | | | | | |
|ння | 1133 | 120 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|М'який інвентар | | | | | | | | | | |
|та обмундирування | 1134 | 130 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата транспорт- | | | | | | | | | | |
|них послуг та | | | | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | |
|засобів | 1135 | 140 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 150 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | | | | |
|технічне | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 160 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 170 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | |
|видатки | 1139 | 180 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 190 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Матеріали, | | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | |
|капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт та заходи | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | |
|державне значення | 1150 | 200 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата комуна- | | | | | | | | | | |
|льних послуг та | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1160 | 210 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата тепло- | | | | | | | | | | |
|постачання | 1161 | 220 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата | | | | | | | | | | |
|водопостачання і | | | | | | | | | | |
|водовідведення | 1162 | 230 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата | | | | | | | | | | |
|електроенергії | 1163 | 240 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 250 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг| 1165 | 260 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 270 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | |
|розробки, | | | | | | | | | | |
|державні програми | 1170 | 280 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 290 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії і поточні| | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 300 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії та поточ-| | | | | | | | | | |
|ні трансферти | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 310 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | |
|органам державного| | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 320 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 330 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 340 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Стипендії | 1342 | 350 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|населенню | 1343 | 360 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти| | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 370 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні видатки| 2000 | 380 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | | |
|основного капіталу| 2100 | 390 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | |
|користування | 2110 | 400 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 410 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 420 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 430 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 440 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт, | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | |
|та реставрація | 2130 | 450 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт та | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 460 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт та | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 470 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт та | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 480 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури,| | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 490 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Створення | | | | | | | | | | |
|державних запасів | | | | | | | | | | |
|і резервів | 2200 | 500 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання землі | | | | | | | | | | |
|і нематеріальних | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 510 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 520 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 530 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти органам| | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 540 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|населенню | 2430 | 550 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | | |
|кордон | 2440 | 560 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 570 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 580 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 590 | | | | | | | | |
|------------------+----------+-----+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+---------|
|Інші видатки | 5000* | 600 | X | | X | X | X | X | X | X |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Керівник ________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"_____________ 200__ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 4

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про використання коштів загального фонду

бюджету з міжнародної діяльності України

за ______________ 200__ р.

Коди

Форма N 2-валюта за ДКУД -------------

|-----------|
Установа ______________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія _____________________________ за КОАТУУ |-----------|
Галузь (вид діяльності) _______________ за ЗКГНГ |-----------|
Код відомчої |-----------|
класифікації видатків _________________ за СПОДУ -------------
Код та назва
програмної класифікації
видатків державного
бюджету _______________________________
Періодичність: місячна, квартальна
Одиниця виміру _______

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Затверджено|План |Ліміти |Залишок коштів|Надійшло |Курсова| Касові |Фактичні * |Залишок |
|економічної |кошторисом |асигнувань|асигнувань|на початок |коштів за |різниця| видатки |видатки |коштів |
|класифікації|на рік |на звітний|звітного |звітного |звітний | | | |на кінець |
|видатків | |період |періоду |року |період | | | |звітного |
| | | | | | | | | |періоду |
| | | | |--------------+-----------+-------+-----------+-----------+-----------|
| | | | |ін. | грн. |ін. |грн.| грн. |ін. |грн.|ін. |грн.|ін. |грн.|
| | | | |валюта | |валюта| | |валюта| |валюта| |валюта| |
|------------+-----------+----------+----------+-------+------+------+----+-------+------+----+------+----+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник __________________ __________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _________ 200__ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 5

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про надходження і використання коштів,

отриманих як плата за послуги,

що надаються бюджетними установами

за __________________ 200__ р.

Коди

Форма N 4-1кд за ДКУД -------------

|-----------|
Установа ______________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія _____________________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва відомчої |-----------|
класифікації видатків |-----------|
головного розпорядника -------------
коштів ________________________________ за СПОДУ
Код та назва програмної
класифікації видатків
державного бюджету ____________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код |Затвердже-|Залишок|Перера-|Нараховано|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| | |рядка |но кошто- |на |ховано |доходів |коштів |видатки|видатки |на кінець|
| | | |рисом на |початок|залишок| | | | |звітного |
| | | |рік |року | | | | | |періоду |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Надходження | | | | | | | | | | |
|коштів - усього | х | 010 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|За послуги, що | | | | | | | | | | |
|надаються бюджет- | | | | | | | | | | |
|ними установами | | | | | | | | | | |
|згідно з функціона-| | | | | | | | | | |
|льними повноваже- | | | | | | | | | | |
|ннями | х | 020 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Від господарської | | | | | | | | | | |
|та/або виробничої | | | | | | | | | | |
|діяльності | х | 030 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|За оренду майна | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | х | 040 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Від реалізації | | | | | | | | | | |
|майна | х | 050 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 060 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки |1000| 070 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | | |
|товари і послуги |1100| 080 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | X | | | |
|бюджетних установ |1110| 090 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Заробітна плата |1111| 100 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | X | | | |
|службовців |1112| 110 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Виплати по | | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | X | | | |
|непрацездатності |1113| 120 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | |
|заробітну плату |1120| 130 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | X | | | |
|матеріалів, | | | | | | | | | | |
|оплата послуг | | | | | | | | | | |
|та інші видатки |1130| 140 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Предмети, | | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | X | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | |
|інвентар |1131| 150 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | X | | | |
|матеріали |1132| 160 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Продукти | | | | | | | | | | |
|харчування |1133| 170 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|М'який інвентар | | | | | | | | | | |
|та обмундирування |1134| 180 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата | | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | X | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | |
|засобів |1135| 190 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | X | | | |
|послуги |1136| 200 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | X | | | |
|технічне | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | |
|обладнання |1137| 210 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Послуги зв'язку |1138| 220 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | X | | | |
|видатки |1139| 230 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | | |
|відрядження |1140| 240 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Матеріали, | | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | |
|капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт та заходи | | | | | | | X | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | |
|державне значення |1150| 250 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | X | | | |
|носіїв |1160| 260 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | | X | | | |
|чання |1161| 270 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | X | | | |
|дення |1162| 280 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата електро- | | | | | | | X | | | |
|енергії |1163| 290 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | | X | | | |
|газу |1164| 300 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | X | | | |
|комунальних послуг |1165| 310 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | X | | | |
|енергоносіїв |1166| 320 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | X | | | |
|програми |1170| 330 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | X | | | |
|зобов'язаннями |1200| 340 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | |
|трансферти |1300| 350 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії та поточні| | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | X | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310| 360 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | X | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | |
|рівнів |1320| 370 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | |
|населенню |1340| 380 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | X | | | |
|допомоги |1341| 390 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Стипендії |1342| 400 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | X | | | |
|населенню |1343| 410 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | |
|за кордон |1350| 420 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні видатки |2000| 430 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання основного| | | | | | | | | | |
|капіталу |2100| 440 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | | |
|предметів довго- | | | | | | | X | | | |
|строкового кори- | | | | | | | | | | |
|стування |2110| 450 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | X | | | |
|(придбання) |2120| 460 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | X | | | |
|(придбання) житла |2121| 470 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | X | | | |
|об'єктів |2122| 480 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) |2123| 490 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт, | | | | | | | X | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | |
|реставрація |2130| 500 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | X | | | |
|житлового фонду |2131| 510 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | X | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132| 520 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | X | | | |
|інших об'єктів |2133| 530 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | X | | | |
|історії та | | | | | | | | | | |
|архітектури |2134| 540 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Створення державних| | | | | | | X | | | |
|запасів і резервів |2200| 550 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | X | | | |
|активів |2300| 560 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | X | | | |
|трансферти |2400| 570 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | X | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410| 580 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | X | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | |
|рівнів |2420| 590 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | X | | | |
|населенню |2430| 600 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | X | | | |
|кордон |2440| 610 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | X | | | |
|бюджету розвитку |2450| 620 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | X | | | |
|видатки |3000| 630 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | X | | | |
|погашення |4000| 640 | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник _________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _________________ ____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

"___" ___________ 200____ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 6

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про надходження і використання коштів,

отриманих як плата за послуги,

що надаються бюджетними установами

за _____________ 200__ р.

Форма N 4-1км за ДКУД Коди

-------------
Установа _______________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія _____________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва тимчасової |-----------|
класифікації видатків |-----------|
місцевих бюджетів ___________________ |-----------|
Періодичність: квартальна -------------
Одиниця виміру _________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код |Затвердже-|Залишок|Перера-|Нараховано|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| | |рядка |но кошто- |на |ховано |доходів |коштів |видатки|видатки |на кінець|
| | | |рисом на |початок|залишок| | | | |звітного |
| | | |рік |року | | | | | |періоду |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Надходження | | | | | | | | | | |
|коштів - усього | х | 010 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|За послуги, що | | | | | | | | | | |
|надаються бюджетни-| | | | | | | | | | |
|ми установами | | | | | | | | | | |
|згідно з функціона-| | | | | | | | | | |
|льними повноваже- | | | | | | | | | | |
|ннями | х | 020 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Від господарської | | | | | | | | | | |
|та/або виробничої | | | | | | | | | | |
|діяльності | х | 030 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|За оренду майна | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | х | 040 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Від реалізації | | | | | | | | | | |
|майна | х | 050 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 060 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | X | | | |
|Поточні видатки |1000| 070 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на товари | | | | | | | X | | | |
|і послуги |1100| 080 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | X | | | |
|бюджетних установ |1110| 090 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Заробітна плата |1111| 100 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | X | | | |
|службовців |1112| 110 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Виплати по | | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | X | | | |
|непрацездатності |1113| 120 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | | X | | | |
|заробітну плату |1120| 130 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | | |
|предметів поста- | | | | | | | | | | |
|чання і мате- | | | | | | | X | | | |
|ріалів, оплата | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | |
|видатки |1130| 140 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Предмети, | | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | X | | | |
|інвентар |1131| 150 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | X | | | |
|матеріали |1132| 160 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Продукти | | | | | | | X | | | |
|харчування |1133| 170 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|М'який інвентар | | | | | | | X | | | |
|та обмундирування |1134| 180 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата транспорт- | | | | | | | | | | |
|них послуг та | | | | | | | | | | |
|утримання | | | | | | | X | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | |
|засобів |1135| 190 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | X | | | |
|послуги |1136| 200 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | |
|будівель; | | | | | | | X | | | |
|технічне | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | |
|обладнання |1137| 210 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Послуги зв'язку |1138| 220 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | X | | | |
|видатки |1139| 230 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | X | | | |
|відрядження |1140| 240 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Матеріали, | | | | | | | | | | |
|інвентар, будівни- | | | | | | | | | | |
|цтво, капітальний | | | | | | | | | | |
|ремонт та заходи | | | | | | | X | | | |
|спеціального при- | | | | | | | | | | |
|значення, що | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | |
|державне значення |1150| 250 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | X | | | |
|носіїв |1160| 260 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата тепло- | | | | | | | X | | | |
|постачання |1161| 270 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | X | | | |
|дення |1162| 280 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата електро- | | | | | | | X | | | |
|енергії |1163| 290 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | | X | | | |
|газу |1164| 300 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | X | | | |
|комунальних послуг |1165| 310 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | X | | | |
|енергоносіїв |1166| 320 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | X | | | |
|програми |1170| 330 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | X | | | |
|зобов'язаннями |1200| 340 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | |
|трансферти |1300| 350 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Субсидії та поточні| | | | | | | | | | |
|трансферти підпри- | | | | | | | X | | | |
|ємствам (установам,| | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310| 360 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | X | | | |
|рівнів |1320| 370 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | |
|населенню |1340| 380 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | |
|допомоги |1341| 390 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Стипендії |1342| 400 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | X | | | |
|населенню |1343| 410 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | X | | | |
|за кордон |1350| 420 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні видатки |2000| 430 | | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання основного| | | | | | | X | | | |
|капіталу |2100| 440 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | | |
|предметів довго- | | | | | | | X | | | |
|строкового кори- | | | | | | | | | | |
|стування |2110| 450 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | X | | | |
|(придбання) |2120| 460 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | X | | | |
|(придбання) житла |2121| 470 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | X | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | |
|об'єктів |2122| 480 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | X | | | |
|(придбання) |2123| 490 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт,| | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | X | | | |
|реставрація |2130| 500 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | X | | | |
|житлового фонду |2131| 510 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | X | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132| 520 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | X | | | |
|інших об'єктів |2133| 530 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | X | | | |
|історії та | | | | | | | | | | |
|архітектури |2134| 540 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Створення державних| | | | | | | X | | | |
|запасів і резервів |2200| 550 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | X | | | |
|активів |2300| 560 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | X | | | |
|трансферти |2400| 570 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | X | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410| 580 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | X | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | |
|рівнів |2420| 590 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | X | | | |
|населенню |2430| 600 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | X | | | |
|кордон |2440| 610 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | X | | | |
|бюджету розвитку |2450| 620 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | X | | | |
|видатки |3000| 630 | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+----------+--------+-------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | X | | | |
|погашення |4000| 640 | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ____________________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" __________ 200___ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 7

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про надходження і використання коштів,

отриманих за іншими джерелами власних

надходжень бюджетних установ

за _______________ 200__ р.

Форма N 4-2кд за ДКУД Коди

-------------
Установа ______________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія _____________________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва відомчої |-----------|
класифікації видатків |-----------|
головного розпорядника |-----------|
коштів ________________________________ за СПОДУ -------------
Код та назва програмної
класифікації видатків
державного бюджету ____________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код |Затвердже-|Залишок|Перера-|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| | |рядка |но кошто- |на |ховано |коштів |видатки |видатки |на кінець|
| | | |рисом на |початок|залишок| | | |звітного |
| | | |рік |року | | | | |періоду |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Надходження | | | | | | | | | |
|коштів - усього | х | 010 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Від отримання | | | | | | | | | |
|грантів та дарунків| х | 020 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Отримані на | | | | | | | | | |
|виконання окремих | | | | | | | | | |
|доручень | х | 030 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 040 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | |
|Поточні видатки |1000| 050 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | |
|і послуги |1100| 060 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | X | | | |
|бюджетних установ |1110| 070 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Заробітна плата |1111| 080 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | X | | | |
|службовців |1112| 090 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплати по | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | X | | | |
|непрацездатності |1113| 100 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | X | | | |
|заробітну плату |1120| 110 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання предметів| | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | X | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | |
|видатки |1130| 120 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Предмети, | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | X | | | |
|інвентар |1131| 130 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | X | | | |
|матеріали |1132| 140 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Продукти харчування|1133| 150 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|М'який інвентар та | | | | | | X | | | |
|обмундирування |1134| 160 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата транспортних| | | | | | | | | |
|послуг та утримання| | | | | | X | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|засобів |1135| 170 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | X | | | |
|послуги |1136| 180 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | X | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | |
|обладнання |1137| 190 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Послуги зв'язку |1138| 200 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших послуг| | | | | | | | | |
|та інші видатки |1139| 210 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | |
|відрядження |1140| 220 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Матеріали, | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | X | | | |
|спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | |
|державне значення |1150| 230 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | X | | | |
|носіїв |1160| 240 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | X | | | |
|чання |1161| 250 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | X | | | |
|дення |1162| 260 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата електро- | | | | | | X | | | |
|енергії |1163| 270 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | | | | |
|газу |1164| 280 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|комунальних послуг |1165| 290 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|енергоносіїв |1166| 300 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | X | | | |
|програми |1170| 310 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | X | | | |
|зобов'язаннями |1200| 320 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії і поточні | | | | | | X | | | |
|трансферти |1300| 330 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії та поточні| | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | X | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310| 340 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | X | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |1320| 350 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |1340| 360 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | |
|допомоги |1341| 370 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Стипендії |1342| 380 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | X | | | |
|населенню |1343| 390 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | X | | | |
|за кордон |1350| 400 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні видатки |2000| 410 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання основного| | | | | | | | | |
|капіталу |2100| 420 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | X | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | |
|користування |2110| 430 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | X | | | |
|(придбання) |2120| 440 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | X | | | |
|(придбання) житла |2121| 450 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | X | | | |
|об'єктів |2122| 460 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | X | | | |
|(придбання) |2123| 470 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт,| | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | X | | | |
|реставрація |2130| 480 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | X | | | |
|житлового фонду |2131| 490 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | X | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132| 500 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | X | | | |
|інших об'єктів |2133| 510 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | X | | | |
|архітектури |2134| 520 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Створення державних| | | | | | | | | |
|запасів і резервів |2200| 530 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | X | | | |
|активів |2300| 540 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | X | | | |
|трансферти |2400| 550 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | X | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410| 560 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | X | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |2420| 570 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | X | | | |
|населенню |2430| 580 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | X | | | |
|кордон |2440| 590 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | X | | | |
|бюджету розвитку |2450| 600 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | |
|видатки |3000| 610 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | X | | | |
|погашення |4000| 620 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ____________________ ________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ____________________ _________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ___________ 200___ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 8

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про надходження і використання коштів,

отриманих за іншими джерелами власних

надходжень бюджетних установ

за ____________________ 200__ р.

Форма N 4-2км за ДКУД Коди

-------------
Установа _______________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія ______________________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва тимчасової |-----------|
класифікації видатків |-----------|
місцевих бюджетів ______________________ |-----------|
Періодичність: квартальна -------------
Одиниця виміру _________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код |Затвердже-|Залишок|Перера-|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| | |рядка |но кошто- |на |ховано |коштів |видатки |видатки |на кінець|
| | | |рисом на |початок|залишок| | | |звітного |
| | | |рік |року | | | | |періоду |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Надходження | | | | | | | | | |
|коштів - усього | х | 010 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Від отримання | | | | | | | | | |
|грантів та дарунків| х | 020 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Отримані на | | | | | | | | | |
|виконання окремих | | | | | | | | | |
|доручень | х | 030 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 040 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | |
|Поточні видатки |1000| 050 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | |
|і послуги |1100| 060 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | X | | | |
|бюджетних установ |1110| 070 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Заробітна плата |1111| 080 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | X | | | |
|службовців |1112| 090 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплати по | | | | | | | | | |
|тимчасовій непраце-| | | | | | X | | | |
|здатності |1113| 100 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | X | | | |
|заробітну плату |1120| 110 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання предметів| | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | X | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | |
|видатки |1130| 120 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Предмети, | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | X | | | |
|інвентар |1131| 130 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | X | | | |
|матеріали |1132| 140 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Продукти харчування|1133| 150 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|М'який інвентар та | | | | | | X | | | |
|обмундирування |1134| 160 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата транспортних| | | | | | | | | |
|послуг та утримання| | | | | | X | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|засобів |1135| 170 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | X | | | |
|послуги |1136| 180 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | X | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | |
|обладнання |1137| 190 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Послуги зв'язку |1138| 200 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших послуг| | | | | | | | | |
|та інші видатки |1139| 210 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | |
|відрядження |1140| 220 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Матеріали, | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | X | | | |
|спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | |
|державне значення |1150| 230 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | X | | | |
|енергоносіїв |1160| 240 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата теплопо- | | | | | | | | | |
|стачання |1161| 250 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | X | | | |
|дення |1162| 260 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата електро- | | | | | | X | | | |
|енергії |1163| 270 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | X | | | |
|газу |1164| 280 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|комунальних послуг |1165| 290 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | X | | | |
|енергоносіїв |1166| 300 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | X | | | |
|програми |1170| 310 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | X | | | |
|зобов'язаннями |1200| 320 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії і поточні | | | | | | X | | | |
|трансферти |1300| 330 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії та поточні| | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | X | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310| 340 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | X | | | |
|рівнів |1320| 350 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | X | | | |
|населенню |1340| 360 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | |
|допомоги |1341| 370 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Стипендії |1342| 380 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | X | | | |
|населенню |1343| 390 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|за кордон |1350| 400 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні видатки |2000| 410 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання основного| | | | | | X | | | |
|капіталу |2100| 420 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | |
|предметів довго- | | | | | | X | | | |
|строкового | | | | | | | | | |
|користування |2110| 430 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | X | | | |
|(придбання) |2120| 440 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | X | | | |
|(придбання) житла |2121| 450 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | X | | | |
|об'єктів |2122| 460 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) |2123| 470 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт,| | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | X | | | |
|реставрація |2130| 480 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | X | | | |
|житлового фонду |2131| 490 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | X | | | |
|об'єктів |2132| 500 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | X | | | |
|інших об'єктів |2133| 510 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | X | | | |
|історії та | | | | | | | | | |
|архітектури |2134| 520 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Створення державних| | | | | | X | | | |
|запасів і резервів |2200| 530 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | X | | | |
|активів |2300| 540 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | X | | | |
|трансферти |2400| 550 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | X | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410| 560 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | X | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |2420| 570 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | X | | | |
|населенню |2430| 580 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | X | | | |
|кордон |2440| 590 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | X | | | |
|бюджету розвитку |2450| 600 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | |
|видатки |3000| 610 | | | | X | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | X | | | |
|погашення |4000| 620 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ______________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ______________ ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____" ___________ 200___ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 9

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про надходження і використання

інших надходжень спеціального фонду

за ___________________ 200__ р.

Форма N 4-3кд за ДКУД Коди

-------------
Установа ______________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія _____________________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва відомчої |-----------|
класифікації видатків |-----------|
головного розпорядника |-----------|
коштів ________________________________ за СПОДУ -------------
Код та назва програмної
класифікації видатків
державного бюджету ____________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код |Затвердже-|Залишок|Перера-|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| | |рядка |но кошто- |на |ховано |коштів |видатки |видатки |на кінець|
| | | |рисом на |початок|залишок| | | |звітного |
| | | |рік |року | | | | |періоду |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | | |
|Поточні видатки |1000| 020 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | |
|і послуги |1100| 030 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | |
|бюджетних установ |1110| 040 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Заробітна плата |1111| 050 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | |
|службовців |1112| 060 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплати по | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | | | |
|непрацездатності |1113| 070 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | | | | |
|заробітну плату |1120| 080 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання предметів| | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | |
|видатки |1130| 090 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Предмети, | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | |
|інвентар |1131| 100 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | |
|матеріали |1132| 110 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Продукти харчування|1133| 120 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|М'який інвентар | | | | | | | | | |
|та обмундирування |1134| 130 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата транспортних| | | | | | | | | |
|послуг та утримання| | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|засобів |1135| 140 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | |
|послуги |1136| 150 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | |
|обладнання |1137| 160 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Послуги зв'язку |1138| 170 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | |
|видатки |1139| 180 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | |
|відрядження |1140| 190 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Матеріали, | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | |
|державне значення |1150| 200 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | | | |
|носіїв |1160| 210 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | | | | |
|чання |1161| 220 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | | | |
|дення |1162| 230 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата електро- | | | | | | | | | |
|енергії |1163| 240 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | | | | |
|газу |1164| 250 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|комунальних послуг |1165| 260 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|енергоносіїв |1166| 270 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | |
|програми |1170| 280 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями |1200| 290 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | |
|трансферти |1300| 300 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії та поточні| | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310| 310 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |1320| 320 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |1340| 330 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | |
|допомоги |1341| 340 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Стипендії |1342| 350 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |1343| 360 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|за кордон |1350| 370 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні видатки |2000| 380 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання основного| | | | | | | | | |
|капіталу |2100| 390 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | |
|предметів довго- | | | | | | | | | |
|строкового | | | | | | | | | |
|користування |2110| 400 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) |2120| 410 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) житла |2121| 420 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів |2122| 430 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) |2123| 440 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт,| | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | |
|реставрація |2130| 450 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|житлового фонду |2131| 460 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132| 470 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|інших об'єктів |2133| 480 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | |
|архітектури |2134| 490 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Створення державних| | | | | | | | | |
|запасів і резервів |2200| 500 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | |
|активів |2300| 510 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти |2400| 520 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410| 530 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |2420| 540 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |2430| 550 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | |
|кордон |2440| 560 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку |2450| 570 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | |
|видатки |3000| 580 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | |
|погашення |4000| 590 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________ ___________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____" ______________ 200___ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 10

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про надходження і використання

інших надходжень спеціального фонду

за ____________________ 200__ р.

Форма N 4-3км за ДКУД Коди

-------------
Установа ______________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія _____________________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва тимчасової |-----------|
класифікації видатків |-----------|
місцевих бюджетів _____________________ |-----------|
Періодичність: квартальна -------------
Одиниця виміру _________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК |Код |Затвердже-|Залишок|Перера-|Надійшло|Касові |Фактичні|Залишок |
| | |рядка |но кошто- |на |ховано |коштів |видатки |видатки |на кінець|
| | | |рисом на |початок|залишок| | | |звітного |
| | | |рік |року | | | | |періоду |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні видатки |1000| 020 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | |
|і послуги |1100| 030 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата праці | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | |
|бюджетних установ |1110| 040 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Заробітна плата |1111| 050 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | |
|службовців |1112| 060 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплати по | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | | | |
|непрацездатності |1113| 070 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нарахування на | | | | | | | | | |
|заробітну плату |1120| 080 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання предметів| | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | |
|видатки |1130| 090 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Предмети, | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | |
|інвентар |1131| 100 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | |
|матеріали |1132| 110 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Продукти харчування|1133| 120 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | |
|обмундирування |1134| 130 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата транспортних| | | | | | | | | |
|послуг та утримання| | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | |
|засобів |1135| 140 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оренда та | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | |
|послуги |1136| 150 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | |
|обладнання |1137| 160 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Послуги зв'язку |1138| 170 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших послуг| | | | | | | | | |
|та інші видатки |1139| 180 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Видатки на | | | | | | | | | |
|відрядження |1140| 190 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Метеріали, | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | |
|державне | | | | | | | | | |
|значення |1150| 200 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | | | |
|носіїв |1160| 210 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | | | | |
|чання |1161| 220 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | | | |
|дення |1162| 230 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата електро- | | | | | | | | | |
|енергії |1163| 240 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата природного | | | | | | | | | |
|газу |1164| 250 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|комунальних послуг |1165| 260 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оплата інших | | | | | | | | | |
|енергоносіїв |1166| 270 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Дослідження і | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | |
|програми |1170| 280 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями |1200| 290 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | |
|трансферти |1300| 300 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Субсидії та поточні| | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |1310| 310 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |1320| 320 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |1340| 330 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | |
|допомоги |1341| 340 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Стипендії |1342| 350 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інші поточні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |1343| 360 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | |
|за кордон |1350| 370 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні видатки |2000| 380 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання основного| | | | | | | | | |
|капіталу |2100| 390 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | |
|предметів довго- | | | | | | | | | |
|строкового | | | | | | | | | |
|користування |2110| 400 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальне | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) |2120| 410 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) житла |2121| 420 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів |2122| 430 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | |
|(придбання) |2123| 440 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт,| | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | |
|реставрація |2130| 450 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|житлового фонду |2131| 460 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів |2132| 470 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | |
|інших об'єктів |2133| 480 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Реставрація | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | |
|архітектури |2134| 490 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Створення державних| | | | | | | | | |
|запасів і резервів |2200| 500 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | |
|активів |2300| 510 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти |2400| 520 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) |2410| 530 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів |2420| 540 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|населенню |2430| 550 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | |
|кордон |2440| 560 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Капітальні | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку |2450| 570 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | |
|видатки |3000| 580 | | | | | | | |
|-------------------+----+------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Кредитування з | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | |
|погашення |4000| 590 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник __________________ __________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________________ __________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ___________ 200__ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 11

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про заборгованість бюджетних установ

за _____________________ 200__ р.

Форма N 7кд за ДКУД Коди

-------------
Установа _______________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія ______________________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва відомчої |-----------|
класифікації видатків |-----------|
головного розпорядника |-----------|
коштів _________________________________ за СПОДУ -------------
Код та назва програмної
класифікації видатків
державного бюджету _____________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру _____________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| |еконо- |рядка|-----------------------------------------+-------------------------------------|
| |мічної | |на | на звітну дату | | | на звітну дату | |
| |класи- | |початок|------------------------| |на |---------------------| |
| |фікації | |року | | з неї: | списана|початок|всього |з неї: строк |списана|
| |видатків| | | |-----------------| |року | |позовної | |
| | | | |всього|строк |що пере-| | | |давності якої| |
| | | | | |позовної|буває на| | | |минув | |
| | | | | |давності|балансі | | | | | |
| | | | | |якої ми-|більше | | | | | |
| | | | | |нув |1 місяця| | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Доходи | х | 010 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки - всього | х | 020 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 030 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | | | |
|і послуги | 1100 | 040 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 050 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Заробітна плата | 1111 | 060 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | | | |
|службовців | 1112 | 070 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплати по | | | | | | | | | | | |
|тимчасовій непраце- | | | | | | | | | | | |
|здатності | 1113 | 080 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 090 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання предметів | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 100 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Предмети, матеріали,| | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 110 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 120 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Продукти харчування | 1133 | 130 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | 1134 | 140 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів| 1135 | 150 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 160 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 170 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 180 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки | 1139 | 190 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на | | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 200 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Матеріали, інвентар,| | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | | |
|державне значення | 1150 | 210 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | | | | | |
|носіїв | 1160 | 220 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання | 1161 | 230 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | | | | | |
|дення | 1162 | 240 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата електро- | | | | | | | | | | | |
|енергії | 1163 | 250 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата природного | | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 260 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | 1165 | 270 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 280 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 290 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 300 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 310 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 320 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 330 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 340 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 350 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Стипендії | 1342 | 360 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 1343 | 370 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 380 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні видатки | 2000 | 390 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання основного | | | | | | | | | | | |
|капіталу | 2100 | 400 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання обладнання| | | | | | | | | | | |
|і предметів | | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | | |
|користування | 2110 | 410 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальне | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 420 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 430 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 440 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 450 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | |
|реставрація | 2130 | 460 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 470 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 480 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 490 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Реставрація пам'яток| | | | | | | | | | | |
|культури, історії та| | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 500 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | 2200 | 510 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 520 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 530 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 540 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 550 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 2430 | 560 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти за кордон| 2440 | 570 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 580 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 590 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 600 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Всього | х | 610 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ___________________ __________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ __________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 12

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

Звіт

про заборгованість бюджетних установ

за _____________________ 200__ р.

Форма N 7км за ДКУД Коди

-------------
Установа ________________________________ за ЄДРПОУ |-----------|
Територія _______________________________ за КОАТУУ |-----------|
Код та назва тимчасової |-----------|
класифікації видатків |-----------|
місцевих бюджетів _______________________ |-----------|
Періодичність: квартальна -------------
Одиниця виміру _____________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код |Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| |еконо- |рядка|-----------------------------------------+-------------------------------------|
| |мічної | |на | на звітну дату | | | на звітну дату | |
| |класи- | |початок|------------------------| |на |---------------------| |
| |фікації | |року | | з неї: | списана|початок|всього |з неї: строк |списана|
| |видатків| | | |-----------------| |року | |позовної | |
| | | | |всього|строк |що пере-| | | |давності якої| |
| | | | | |позовної|буває на| | | |минув | |
| | | | | |давності|балансі | | | | | |
| | | | | |якої ми-|більше | | | | | |
| | | | | |нув |1 місяця| | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Доходи | х | 010 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки - всього | х | 020 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 030 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на товари і | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1100 | 040 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 050 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Заробітна плата | 1111 | 060 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | 1112 | 070 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплати по | | | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | 1113 | 080 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 090 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання предметів | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 100 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Предмети, матеріали,| | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 110 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 120 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Продукти харчування | 1133 | 130 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | 1134 | 140 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів| 1135 | 150 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 160 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 170 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 180 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки | 1139 | 190 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Видатки на | | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 200 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Матеріали, інвентар,| | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | |
|мають загально- | | | | | | | | | | | |
|державне значення | 1150 | 210 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата комунальних | | | | | | | | | | | |
|послуг та енерго- | | | | | | | | | | | |
|носіїв | 1160 | 220 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата теплопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання | 1161 | 230 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата водопоста- | | | | | | | | | | | |
|чання і водовідве- | | | | | | | | | | | |
|дення | 1162 | 240 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата електро- | | | | | | | | | | | |
|енергії | 1163 | 250 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата природного | | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 260 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | 1165 | 270 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 280 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 290 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 300 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 310 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 320 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 330 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 340 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 350 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Стипендії | 1342 | 360 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 1343 | 370 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 380 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні видатки | 2000 | 390 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання основного | | | | | | | | | | | |
|капіталу | 2100 | 400 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання обладнання| | | | | | | | | | | |
|і предметів довго- | | | | | | | | | | | |
|строкового користу- | | | | | | | | | | | |
|вання | 2110 | 410 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальне | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 420 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 430 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 440 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 450 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | |
|реставрація | 2130 | 460 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 470 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 480 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 490 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Реставрація | | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 500 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | 2200 | 510 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 520 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 530 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 540 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 550 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти населенню| 2430 | 560 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти за кордон| 2440 | 570 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 580 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 590 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 600 | | | | | | | | | |
|--------------------+--------+-----+-------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------------+-------|
|Всього | х | 610 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник ________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 13

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що

отримують кошти

державного та/або

місцевих бюджетів,

затвердженої наказом

Державного казначейства

України

від 29.03.2002 N 59

(у редакції наказу

Державного казначейства

України

від 17.06.2002 N 112

( z0530-02 )

Звіт

про фінансові зобов'язання бюджетних установ

за _____________________ 200__ р.

Форма N 8кд

Коди

-------------

за ДКУД |-----------|

за ЄДРПОУ |-----------|

за КОАТУУ |-----------|

за СПОДУ -------------

Установа ____________________________________________________

Територія ___________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника коштів ______________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________

Періодичність: квартальна

Одиниця виміру _____________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | Код |Затвердже-|Зобов'язання на початок року|Зняті з |Зареєстро-|Касові |Зобов'язання на звітну дату |
| |економічної | рядка|но кошто- |----------------------------|обліку |вані зо- |видатки|-------------------------------|
| |класифікації| |рисом на |зареєстровані |незареє- |фінансові|бов'язання| |зареєстровані |незареє- |
| |видатків | |рік |-----------------|стровані |зобов'я- |поточного | |--------------------|стровані |
| | | | |усього|з них |(кредитор-|зання |року | |всього| з них: |(кредитор-|
| | | | | |кредитор- |ська за- | | | | |-------------|ська за- |
| | | | | |ська |борогова- | | | | |креди- |фор- |борогова- |
| | | | | |заборго- |ність | | | | |торська|маль-|ність |
| | | | | |ваність | | | | | |забор- |ні | |
| | | | | | | | | | | |гова- |зобо-| |
| | | | | | | | | | | |ність |в'яз-| |
| | | | | | | | | | | | |ання | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 020 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки на товари | | | | | | | | | | | | | |
|і послуги | 1100 | 030 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 040 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | 1112 | 060 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплати по | | | | | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | 1113 | 070 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 080 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 090 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Предмети, | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 100 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 110 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Продукти харчування | 1133 | 120 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | 1134 | 130 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | | | | |
|засобів | 1135 | 140 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 150 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 160 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 170 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1139 | 180 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки на | | | | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 190 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Матеріали, | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | | |
|капітальний | | | | | | | | | | | | | |
|ремонт та заходи | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | | | |
|мають | | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | |
|значення | 1150 | 200 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | |
|та енергоносіїв | 1160 | 210 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|теплопостачання | 1161 | 220 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|водопостачання і | | | | | | | | | | | | | |
|водовідведення | 1162 | 230 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|електроенергії | 1163 | 240 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|природного | | | | | | | | | | | | | |
|газу | 1164 | 250 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | 1165 | 260 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 270 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 280 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 290 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 300 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 310 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 320 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 330 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 340 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Стипендії | 1342 | 350 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1343 | 360 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 370 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні видатки | 2000 | 380 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання основного | | | | | | | | | | | | | |
|капіталу | 2100 | 390 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | | | | |
|користування | 2110 | 400 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальне | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 410 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 420 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 430 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 440 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | | | |
|реставрація | 2130 | 450 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 460 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 470 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 480 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Реставрація | | | | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 490 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | 2200 | 500 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 510 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 520 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 530 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 540 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 2430 | 550 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | | | | | |
|кордон | 2440 | 560 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 570 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 580 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 590 | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник __________________ _______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер

__________________ _______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

"__" ____________ 200_ р.

( Додаток 13 в редакції Наказу Державного казначейства N 112
( z0530-02 ) від 17.06.2002 )

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 14

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що

отримують кошти державного

та/або місцевих бюджетів,

затвердженої наказом

Державного казначейства

України

від 29.03.2002 N 59

(у редакції наказу

Державного казначейства

України

від 17.06.2002 N 112

( z0530-02 )

Звіт

про фінансові зобов'язання бюджетних установ

за _____________________ 200_ р.

Форма N 8км

Коди

-------------

за ДКУД |-----------|

за ЄДРПОУ |-----------|

за КОАТУУ -------------

Установа ____________________________________________________

Територія____________________________________________________

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджету __________________________________________________________

Періодичність: місячна

Одиниця виміру _____________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | Код |Затвердже-|Зобов'язання на початок року|Зняті з |Зареєстро-|Касові |Зобов'язання на звітну дату |
| |економічної | рядка|но кошто- |----------------------------|обліку |вані зо- |видатки|-------------------------------|
| |класифікації| |рисом на |зареєстровані |незареє- |фінансові|бов'язання| |зареєстровані |незареє- |
| |видатків | |рік |-----------------|стровані |зобов'я- |поточного | |--------------------|стровані |
| | | | |усього|з них |(кредитор-|зання |року | |всього| з них: |(кредитор-|
| | | | | |кредитор- |ська за- | | | | |-------------|ська за- |
| | | | | |ська |борогова- | | | | |креди- |фор- |борогова- |
| | | | | |заборго- |ність | | | | |торська|маль-|ність |
| | | | | |ваність | | | | | |забор- |ні | |
| | | | | | | | | | | |гова- |зобо-| |
| | | | | | | | | | | |ність |в'яз-| |
| | | | | | | | | | | | |ання | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|Поточні видатки | 1000 | 020 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки на товари і | | | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1100 | 030 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата праці | | | | | | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | | | | | | |
|бюджетних установ | 1110 | 040 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Грошове утримання | | | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | 1112 | 060 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплати по | | | | | | | | | | | | | |
|тимчасовій | | | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | 1113 | 070 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Нарахування на | | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | 1120 | 080 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | 1130 | 090 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Предмети, | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали, | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання та | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар | 1131 | 100 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | 1132 | 110 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Продукти харчування | 1133 | 120 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|М'який інвентар та | | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | 1134 | 130 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних послуг | | | | | | | | | | | | | |
|та утримання | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | | | | | | | |
|засобів | 1135 | 140 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оренда та | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | |
|послуги | 1136 | 150 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, | | | | | | | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання | 1137 | 160 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 170 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших послуг | | | | | | | | | | | | | |
|та інші видатки | 1139 | 180 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Видатки на | | | | | | | | | | | | | |
|відрядження | 1140 | 190 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Матеріали, | | | | | | | | | | | | | |
|інвентар, | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | | | | | | | |
|мають | | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | |
|значення | 1150 | 200 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | |
|та енергоносіїв | 1160 | 210 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|теплопостачання | 1161 | 220 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|водопостачання і | | | | | | | | | | | | | |
|водовідведення | 1162 | 230 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|електроенергії | 1163 | 240 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата | | | | | | | | | | | | | |
|природного газу | 1164 | 250 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | 1165 | 260 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Оплата інших | | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | 1166 | 270 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Дослідження і | | | | | | | | | | | | | |
|розробки, державні | | | | | | | | | | | | | |
|програми | 1170 | 280 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплата процентів | | | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | 1200 | 290 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Субсидії і поточні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 1300 | 300 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 1310 | 310 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 1320 | 320 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1340 | 330 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Виплата пенсій і | | | | | | | | | | | | | |
|допомоги | 1341 | 340 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Стипендії | 1342 | 350 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Інші поточні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 1343 | 360 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|за кордон | 1350 | 370 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні видатки | 2000 | 380 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання | | | | | | | | | | | | | |
|основного капіталу | 2100 | 390 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання і | | | | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | | | | |
|користування | 2110 | 400 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальне | | | | | | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2120 | 410 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) житла | 2121 | 420 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2122 | 430 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Інше будівництво | | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | 2123 | 440 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт, | | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | | | |
|реставрація | 2130 | 450 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | 2131 | 460 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | 2132 | 470 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | |
|та реконструкція | | | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | 2133 | 480 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Реставрація | | | | | | | | | | | | | |
|пам'яток культури, | | | | | | | | | | | | | |
|історії та | | | | | | | | | | | | | |
|архітектури | 2134 | 490 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Створення державних | | | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | 2200 | 500 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Придбання землі і | | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | | | | | |
|активів | 2300 | 510 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | 2400 | 520 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | 2410 | 530 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти органам | | | | | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | | | | | |
|рівнів | 2420 | 540 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | |
|населенню | 2430 | 550 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти за | | | | | | | | | | | | | |
|кордон | 2440 | 560 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Капітальні | | | | | | | | | | | | | |
|трансферти до | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку | 2450 | 570 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Нерозподілені | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | 3000 | 580 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+------------+------+----------+------+----------+----------+---------+----------+-------+------+-------+-----+----------|
|Кредитування з | | | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням | | | | | | | | | | | | | |
|погашення | 4000 | 590 | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник __________________ _______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер

__________________ _______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

"__" ____________ 200_ р.

( Додаток 14 в редакції Наказу Державного казначейства N 112
( z0530-02 ) від 17.06.2002 )

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 15

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо звірки показників форм квартальної фінансової

звітності у 2002 році установами та організаціями,

що отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

------------------------------------------------------------------
| N |Показники, що зіставляються | N |Порівняльні показники |
|з/п | |з/п | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------

Форма N 1 "Баланс"
------------------------------------------------------------------
| 1 |Рядок 110, графи 3 і 4 | 1 |Форма N 1, рядок 112 |
| | | |мінус рядок 111, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 2 |Рядок 120, графи 3 і 4 | 2 |Форма N 1, рядок 122 |
| | | |мінус рядок 121, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 3 |Рядок 130, графи 3 і 4 | 3 |Форма N 1, рядок 132 |
| | | |мінус рядок 131, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 4 |Сума рядків 110, 120, 130, | 4 |Форма N 1, рядок 300, |
| |графи 3 і 4 | |графи 3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 5 |Рядок 150, графи 3 і 4 | 5 |Форма N 1, рядок 310, |
| | | |графи 3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 6 |Рядок 170, графи 3 і 4 | 6 |Форма N 1, сума рядків |
| | | |від 171 до 176, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 7 |Рядок 170, графа 3 | 7 |Форма N 7кд, рядок 610 |
| | | |графа 4 (форма N 7км, |
| | | |рядок 610, графа 4) * |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 8 |Рядок 170, графа 4 | 8 |Форма N 7кд, рядок 610, |
| | | |графа 5 (форма N 7км, |
| | | |рядок 610, графа 5) * |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 9 |Рядок 210, графи 3 і 4 | 9 |Форма N 1, сума рядків |
| | | |від 211 до 214, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 10 |Рядок 211 (220), графа 4 | 10 |Форма N 1, рядок 211 |
| | | |(220), графа 3, плюс |
| | | |форма N 2кд, рядок 010, |
| | | |графа 8 (форма N 2км, |
| | | |рядок 010, графа 8) |
| | | |мінус форма N 2кд, |
| | | |рядок 010, графа 9 |
| | | |(форма N 2км, рядок |
| | | |010, графа 9) ** |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 11 |Рядок 260, графи 3 і 4 | 11 |Форма N 1, сума рядків |
| | | |261 і 262, графи 3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 12 |Рядок 260, графа 4 | 12 |Форма N 1, рядок 260, |
| | | |графа 3, плюс форма |
| | | |N 2кд, рядок 010, графа |
| | | |10 плюс форма N 2км, |
| | | |рядок 010, графа 10 ** |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 13 |Рядок 261, графа 4 | 13 |Форма N 1, рядок 261, |
| | | |графа 3, плюс форма |
| | | |N 2кд, рядок 010, |
| | | |графа 10 ** |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 14 |Рядок 262, графа 4 | 14 |Форма N 1, рядок 262, |
| | | |графа 3, плюс форма |
| | | |N 2км, рядок 010, |
| | | |графа 10 ** |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 15 |Рядок 270, графи 3 і 4 | 15 |Форма N 1, сума рядків |
| | | |від 271 до 273, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 16 |Рядок 271, графа 4 | 16 |Форма N 1, рядок 271, |
| | | |графа 3 плюс форма |
| | | |N 4-1кд, рядок 060, |
| | | |графа 10 (форма N 4-1км,|
| | | |рядок 060, графа 10) |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 17 |Рядок 272, графа 4 | 17 |Форма N 1, рядок 272, |
| | | |графа 3 плюс форма |
| | | |N 4-2кд, рядок 040, |
| | | |графа 9 (форма N 4-2км, |
| | | |рядок 040, графа 9) |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 18 |Рядок 273, графа 4 | 18 |Форма N 1, рядок 273, |
| | | |графа 3 плюс форма |
| | | |N 4-3кд, рядок 010, |
| | | |графа 9 (форма N 4-3км, |
| | | |рядок 010, графа 9) |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 19 |Рядок 390, графи 3 і 4 | 19 |Форма N 1, сума рядків |
| | | |від 391 до 399, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 20 |Рядок 350 плюс рядок 360 плюс| 20 |Форма N 7кд, рядок 610, |
| |рядок 370 плюс рядок 380 плюс| |графа 9 (форма N 7км, |
| |рядок 390 мінус рядок 398, | |рядок 610, графа 9) * |
| |графа 3 | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 21 |Рядок 350 плюс рядок 360 плюс| 21 |Форма N 7кд, рядок 610, |
| |рядок 370 плюс рядок 380 плюс| |графа 10 (форма N 7км, |
| |рядок 390 мінус рядок 398, | |рядок 610, графа 10) * |
| |графа 4 | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 22 |Рядок 400, графи 3 і 4 | 22 |Форма N 1, сума рядків |
| | | |401 і 402, графи 3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 23 |Рядок 410, графи 3 і 4 | 23 |Форма N 1, сума рядків |
| | | |від 411 до 415, графи |
| | | |3 і 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 24 |Рядок 411, графа 4 | 24 |Форма N 4-1кд, рядок |
| | | |010, графа 7 (форма |
| | | |N 4-1км, рядок 010, |
| | | |графа 7) |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 25 |Рядок 412, графа 4 | 25 |Форма N 4-2кд, рядок |
| | | |010, графа 7 (форма |
| | | |N 4-2км, рядок 010, |
| | | |графа 7) |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 26 |Рядок 413, графа 4 | 26 |Форма N 4-3кд, рядок |
| | | |010, графа 7 (форма |
| | | |N 4-3км, рядок 010, |
| | | |графа 7) |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 27 |Рядок 540 довідки до форми | 27 |Форма N 2кд, рядок 010, |
| |N 1, графа 6 | |графа 8 плюс форма |
| | | |N 2км, рядок 010, графа |
| | | |8, плюс форма N |
| | | |2-валюта, підсумковий |
| | | |рядок, графа 8 ** |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 28 |Рядок 541 довідки до форми | 28 |Форма N 2кд, рядок 010, |
| |N 1, графа 6 | |графа 8, плюс форма |
| | | |N 2-валюта, підсумковий |
| | | |рядок, графа 8 ** |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 29 |Рядок 542 довідки до форми | 29 |Форма N 2км, рядок 010, |
| |N 1, графа 6 | |графа 8, плюс форма |
| | | |N 2-валюта, підсумковий |
| | | |рядок, графа 8 ** |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 30 |Рядок 640 плюс рядок 650 | 30 |Форма N 4-3кд, рядок |
| |довідки до форми N 1, | |010, графа 7 (форма |
| |графа 6 | |N 4-3км, рядок 010, |
| | | |графа 7) |
------------------------------------------------------------------
__________________

* Можуть мати розбіжності організації, що отримують кошти
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

** За наявності форми N 2-валюта, її дані додаються до форми
N 2кд та N 2км.

Форма N 2кд "Звіт про виконання загального

фонду кошторису установи"

Форма N 2км "Звіт про виконання загального

фонду кошторису установи"

------------------------------------------------------------------
| 1 |Форма N 2кд, рядок 010, графа| 1 |Довідка до форми N 1, |
| |8 плюс | |рядок 540, графа 6 |
| |форма N 2км, рядок 010, | | |
| |графа 8 * | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 2 |Форма N 2кд, рядок 010, | 2 |Довідка до форми N 1, |
| |графа 8 * | |рядок 541, графа 6 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 3 |Форма N 2км, рядок 010, графа| 3 |Довідка до форми N 1, |
| |8 * | |рядок 542, графа 6 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 4 |Форма N 2кд, рядок 010, графа| 4 |Форма N 1, рядок 211 |
| |9 (форма N 2км, рядок 010, | |(220), графа 3 плюс |
| |графа 9) | |форма N 2кд, рядок 010, |
| | | |графа 8 (форма N 2км, |
| | | |рядок 010, графа 8) |
| | | |мінус форма N 1, рядок |
| | | |211 (220), графа 4 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 5 |Форма N 2кд, рядок 010, графа| 5 |Форма N 1, рядок 260, |
| |10 (форма N 2км, рядок 010, | |графа 4 мінус графа 3 |
| |графа 10) * | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 6 |Форма N 2кд, рядок 010, | 6 |Форма N 1, рядок 261, |
| |графа 10 | |графа 4 мінус графа 3 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 7 |Форма N 2км, рядок 010, | 7 |Форма N 1, рядок 262, |
| |графа 10 | |графа 4 мінус графа 3 |
------------------------------------------------------------------
_____________________

* За наявності форми N 2-валюта, її дані додаються до форми
N 2кд та N 2км.

Форми N 4 звітів про надходження

і використання коштів спеціального фонду

------------------------------------------------------------------
| 1 |Форма N 4-1кд, рядок 060, | 1 |Форма N 1, рядок 271, |
| |графа 10 (форма N 4-1км, | |графа 4 мінус графа 3 |
| |рядок 060, графа 10) | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 2 |Форма N 4-2кд, рядок 040, | 2 |Форма N 1, рядок 272, |
| |графа 9 (форма N 4-2км, рядок| |графа 4 мінус графа 3 |
| |040, графа 9) | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 3 |Форма N 4-3кд, рядок 010, | 3 |Довідка до форми N 1, |
| |графа 7 (форма N 4-3км, рядок| |рядок 640 плюс рядок |
| |010, графа 7) | |650, графа 6 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 4 |Форма N 4-3кд, рядок 010, | 4 |Форма N 1, рядок 273, |
| |графа 9 (форма N 4-3км, рядок| |графа 4 мінус графа 3 |
| |010, графа 9) | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 5 |Форма N 4-1кд, рядок 010, | 5 |Форма N 1, рядок 411, |
| |графа 7 (форма N 4-1км, рядок| |графа 4 |
| |010, графа 7) | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 6 |Форма N 4-2кд, рядок 010, | 6 |Форма N 1, рядок 412, |
| |графа 7 (форма N 4-2км, рядок| |графа 4 |
| |010, графа 7) | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 7 |Форма N 4-3кд, рядок 010, | 7 |Форма N 1, рядок 413, |
| |графа 7 (форма N 4-3км, рядок| |графа 4 |
| |010, графа 7) | | |
------------------------------------------------------------------

Форма N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

Форма N 7км "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

------------------------------------------------------------------
| 1 |Форма N 7кд, рядок 610, | 1 |Форма N 1, рядок 170, |
| |графа 4 (форма N 7км, рядок | |графа 3 * |
| |610, графа 4) | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 2 |Форма N 7кд, рядок 610, | 2 |Форма N 1, рядок 170, |
| |графа 5 (форма N 7км, рядок | |графа 4 * |
| |610, графа 5) | | |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 3 |Форма N 7кд, рядок 610, | 3 |Форма N 1, рядок 350 |
| |графа 9 (форма N 7км, рядок | |плюс рядок 360 плюс |
| |610, графа 9) | |рядок 370 плюс рядок |
| | | |380 плюс рядок |
| | | |390 мінус рядок 398, |
| | | |графа 3 * |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 4 |Форма N 7кд, рядок 610, | 4 |Форма N 1, рядок 350 |
| |графа 10 (форма N 7км, | |плюс рядок 360 плюс |
| |рядок 610, графа 10) | |рядок 370 плюс рядок |
| | | |380 плюс рядок 390 |
| | | |мінус рядок 398, |
| | | |графа 4 * |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 5 |Форма N 7кд, рядок 610 | 5 |Форма N 7кд, сума |
| | | |рядків 010 і 020 |
|----+-----------------------------+----+------------------------|
| 6 |Форма N 7км, рядок 610 | 6 |Форма N 7км, сума |
| | | |рядків 010 і 020 |
------------------------------------------------------------------
________________

* Можуть мати розбіжності організації, що отримують кошти
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 16

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітносі установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів

ДОВІДКА

до КЕК 4000 "Кредитування з вирахуванням погашення"

за ____________________ 200___ рік
__________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації)
__________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника
коштів ___________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів _________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК | План на рік | Виконано |
| | |-------------------------| |
| | |загальний|спеціаль-|разом| |
| | |фонд |ний фонд | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Кредитування з | | | | | |
|вирахуванням | | | | | |
|погашення |4000| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Надання внушрішніх| | | | | |
|кредитів з вира- | | | | | |
|хуванням погашення|4100| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Надання внутрішніх| | | | | |
|кредитів |4110| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Надання кредитів | | | | | |
|органам державного| | | | | |
|управління інших | | | | | |
|рівнів |4111| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Надання кредитів | | | | | |
|підприємствам, | | | | | |
|установам, | | | | | |
|організаціям |4112| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Надання інших | | | | | |
|внутрішніх | | | | | |
|кредитів |4113| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Повернення | | | | | |
|внутрішніх | | | | | |
|кредитів |4120| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Повернення | | | | | |
|кредитів органами | | | | | |
|державного | | | | | |
|управління інших | | | | | |
|рівнів |4121| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Повернення | | | | | |
|кредитів | | | | | |
|підприємствами, | | | | | |
|установами, | | | | | |
|організаціями |4122| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Повернення інших | | | | | |
|внутрішніх | | | | | |
|кредитів |4123| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Надання зовнішніх | | | | | |
|кредитів з | | | | | |
|вирахуванням | | | | | |
|погашення |4200| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Надання зовнішніх | | | | | |
|кредитів |4210| | | | |
|------------------+----+---------+---------+-----+--------------|
|Повернення | | | | | |
|зовнішніх кредитів|4220| | | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник _____________ _______________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
відділу) _____________ _______________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"_____" ________________ 200__ рік

Начальник управління методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 17

до Інструкції про порядок

складання у 2002 році

квартальної фінансової

звітності установами та

організаціями, що отримують

кошти державного та/або

місцевих бюджетів,

затвердженої наказом

Державного казначейства

України

від 29.03.2002 N 59

(у редакції наказу

Державного казначейства

України

від 17.06.2002 N 112

( z0530-02 )

Довідка

про депозитні операції установ

за станом на "__" ____________ 200_ року

Установа ____________________________________________________

Код відомчої класифікації ___________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Депозитні операції з грошовими коштами |Депозитні операції |Інші депозитні |Усього |
| |-------------------------------------------------------| з матеріальними | операції | |
| |кошти, отримані у|власні надходження|грошові документи | цінностями | | |
| | тимчасове | установи | |-------------------+-----------------| |
| | розпорядження | | |сума |нормативно- |сума|нормативно- | |
| |-----------------+------------------+------------------| |правовий | |правовий | |
| |сума |нормативно-|сума |нормативно- |назва |нормативно-| |документ, | |документ, | |
| | |правовий | |правовий | |правовий | |згідно з | |згідно з | |
| | |документ, | |документ, | |документ, | |яким про- | |яким про- | |
| | |згідно з | |згідно з | |згідно з | |водяться | |водяться | |
| | |яким про- | |яким про- | |яким про- | |операції | |операції | |
| | |водяться | |водяться | |водяться | | | | | |
| | |операції | |операції | |операції | | | | | |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
|Рахунки в банках | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
|Національна валюта | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
|Іноземна валюта | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
|Рахунки в | | | | | | | | | | | |
|казначействі | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
|Національна валюта | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
|Розрахунки за | | | | | | | | | | | |
|депозитними сумами | | | | | | | | | | | |
|-------------------+-----+-----------+-----+------------+------+-----------+-----+-------------+----+------------+-------|
|Усього | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник __________________ _______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер

__________________ _______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

"__" ____________ 200_ р.

( Інструкцію доповнено Додатком 17 згідно з Наказом Державного
казначейства N 112 ( z0530-02 ) від 17.06.2002 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу