open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

( Указ втратив чинність на підстав Указу Президента

N 661/2002 ( 661/2002 ) від 25.07.2002 )

Про Тимчасове положення про кредитні

спілки в Україні( Додатково див. Указ Президента N 701/99 від 22.06.99 )

З метою залучення особистих заощаджень громадян для взаємного
кредитування та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5 Конституції
України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:

Затвердити Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні
(додається).


Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 20 вересня 1993 року

N 377/93

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 20 вересня 1993 року N 377/93

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про кредитні спілки в Україні

1. Це Положення визначає поняття кредитних спілок,
особливості їх створення та діяльності.

2. Кредитна спілка - це громадська організація, головною
метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом
залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.

Відносини щодо створення і діяльності кредитних спілок
регулюються Законом України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 )
з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

3. Діяльність кредитних спілок здійснюється на засадах
рівноправності їх членів; кожен член спілки, незалежно від розміру
грошового внеску, має право одного голосу при вирішенні питань
діяльності спілки.

4. Членами кредитної спілки, в тому числі її засновниками,
можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства, які постійно проживають в Україні, досягли 18
років, не обмежені судом у дієздатності та не перебувають у
місцях позбавлення волі.

5. Кредитні спілки можуть об'єднувати осіб за місцем їх
роботи, за місцем проживання, а також за професійною ознакою, за
ознаками членства у громадській організації, належності до
релігійної організації.

6. Кредитні спілки утворюються і діють з місцевим статусом.

7. Заснування кредитної спілки здійснюється шляхом укладення
її засновниками угоди, що визначає порядок та принципи створення
спілки, склад засновників, порядок підготовки проекту статуту
спілки та його затвердження.

Кредитна спілка може бути створена у складі не менш як 50
осіб.

8. Кредитна спілка діє на основі статуту.

Статут кредитної спілки повинен містити:

- назву кредитної спілки, її статус, юридичну адресу;

- склад, порядок утворення і діяльності органів управління
спілкою, порядок утворення філій та відділень спілки, їх
повноваження;

- умови і порядок прийому до спілки та вибуття з неї;

- права і обов'язки членів спілки;

- розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;

- порядок використання коштів спілки, в тому числі порядок і
умови надання кредитів членам спілки, розмір відрахувань та
порядок формування фондів, утворюваних спілкою, порядок звітності
та контролю;

- порядок припинення діяльності спілки і вирішення майнових
питань, пов'язаних з її ліквідацією.

У статуті кредитної спілки можуть передбачатися інші
положення, які стосуються діяльності кредитної спілки.

Статут кредитної спілки не повинен суперечити законодавству
України.

9. Легалізація кредитної спілки здійснюється шляхом її
реєстрації в порядку, передбаченому Законом України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ).

10. Для державної реєстрації кредитної спілки її засновники
подають заяву. До заяви додаються угода про заснування кредитної
спілки, статут кредитної спілки, відомості про склад статутних
органів, загальну чисельність членів кредитної спілки, документи
про сплату реєстраційного збору.

Відповідальність за відповідність законодавству України
документів, на підставі яких здійснюється реєстрація, несуть
кредитна спілка, що подає документи, та реєструючий орган. Статут
кредитної спілки з питань кредитування та розрахунків погоджується
з Національним банком України.

11. Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

- надає позички членам спілки, в тому числі під заставу майна
або майнових прав, та здійснює пов'язані з цим фінансово-кредитні
операції;

- приймає внески від членів спілки. Якщо розмір вступного,
членського внеску, місячного внеску члена спілки на повернення
позички перевищує двадцятикратний розмір мінімальної заробітної
плати, кредитна спілка зобов'язана зажадати від платника
декларацію про доходи;

- розподіляє доходи на вклади членів спілки пропорційно до
внесених ними коштів;

- створює фонди спілки, в тому числі позичковий та резервний,
зберігає кошти в установах банків;

- виступає поручителем виконання членами спілки зобов'язань
перед третіми особами;

- надає позички іншим кредитним спілкам, асоціаціям кредитних
спілок за наявності вільних коштів, використовує кошти на потреби
розвитку руху кредитних спілок з благодійною метою.

Кредитні спілки не можуть бути засновниками суб'єктів
підприємницької діяльності, крім випадків заснування засобів
масової інформації, займатися підприємницькою діяльністю, крім
продажу пропагандистських матеріалів, виробів із власною
символікою.

Кредитна спілка не може займатися іншою діяльністю, крім
передбаченої цим Положенням.

12. Найвищим керівним органом кредитної спілки є загальні
збори, які визначають структуру та повноваження виконавчих органів
спілки.

До виключного відання загальних зборів спілки належить
внесення змін і доповнень до статуту спілки, прийняття рішення про
припинення діяльності спілки.

13. Майно кредитної спілки складається з вступних та
членських внесків, надходжень від кредитних операцій спілки,
продажу пропагандистських матеріалів, виробів із власною
символікою, проведення свят, фестивалів, лекцій, інших
культурно-масових заходів та надходжень, одержаних на підставах,
не заборонених законом.

14. Доход кредитної спілки утворюється з надходжень від
кредитних операцій спілки, продажу пропагандистських матеріалів,
виробів із власною символікою, проведення свят, фестивалів,
лекцій, інших культурно-масових заходів після покриття
матеріальних витрат, сплати передбачених законодавством України
податків та інших платежів до бюджету. Доход, одержаний після
зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні спілки.

15. Для забезпечення фінансової стабільності кредитна спілка
утворює резервний фонд. Розмір резервного фонду та порядок його
формування визначаються статутом кредитної спілки.

Резервний фонд має становити 5-15 відсотків від коштів
спілки.

Резервний фонд використовується за рішенням загальних зборів
кредитної спілки.

Кредитна спілка може зберігати кошти резервного фонду на
депозитних рахунках у банках.

Розподіл коштів резервного фонду між членами спілки
здійснюється у разі ліквідації спілки в установленому порядку.

16. Позичковий фонд кредитної спілки утворюється за рахунок
вступних та членських внесків і використовується для надання позик
членам спілки. Розмір позичкового фонду затверджується загальними
зборами членів спілки.

Кредитна спілка може приймати до позичкового фонду
пожертвування від фізичних та юридичних осіб.

17. Вкладом члена кредитної спілки є вступний та членські
внески.

Вклад члена кредитної спілки становить його частку у майні
спілки.

Частина доходу спілки розподіляється на вклади її членів
пропорційно до внесених ними коштів.

У разі припинення членства з ініціативи члена спілки йому
сплачується вартість частини майна спілки, пропорційна його частці
у майні спілки.

18. Член кредитної спілки може взяти позичку у розмірі, що
визначається статутом спілки.

Позичка у частині, яка перевищує грошовий внесок члена
спілки, надається під заставу майна або майнових прав в
установленому порядку.

Підставою надання позички є заява члена кредитної спілки, у
якій вказується мета одержання позички, джерела та строк її
повернення.

Порядок розгляду заяви, надання позички, а також порядок та
умови повернення позички визначаються статутом кредитної спілки.

Статут може передбачати й інші положення стосовно надання
позичок кредитною спілкою.

19. Кредитні спілки мають право на добровільних засадах
засновувати або вступати між собою в асоціації, які діють з
місцевим або всеукраїнським статусом.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу