open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2012  № 1гн-2

Про внесення змін і доповнень до наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури
№ 15гн від 25.09.2012
№ 3гн від 07.11.2012
№ 4/1гн від 03.12.2012
№ 4гн від 19.12.2012
№ 4/2гн від 21.03.2013
№ 7гн від 12.04.2013
№ 10гн від 25.06.2013
№ 2/1гн від 25.01.2014
№ 11гн від 30.08.2014
№ 2гн від 15.09.2014
№ 9гн від 27.12.2014
№ 395 від 05.12.2016
№ 27 від 02.02.2017}

З метою удосконалення організації роботи, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" та з урахуванням структурних змін в органах прокуратури України, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни і доповнення до наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України:

1.1. У тексті усіх чинних наказів, розпоряджень, вказівок Генерального прокурора України, положень та інструкцій:

- слова "Дніпровський екологічний прокурор, військові прокурори регіонів та Військово-Морських Сил України", "Дніпровська екологічна прокуратура, військові прокуратури регіонів та Військово-Морських Сил України" у всіх відмінках замінити словами "спеціалізовані прокурори (на правах обласних)", "спеціалізовані прокуратури (на правах обласних)" у відповідних відмінках;

- слова "старші помічники прокурорів", "помічники прокурорів" у всіх відмінках замінити словами "старші прокурори прокуратур", "прокурори прокуратур" у відповідних відмінках;

- перед словами "Заступникам Генерального прокурора України" доповнити словами "Першому заступнику та".

2. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 26.12.2011 № 1гн "Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України":

2.1. У пункті 1 слова "міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам" замінити словами "прокурорам міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, прокурорам районів у містах".

2.2. У пункті 3.1 слова "військових, транспортних, природоохоронних, екологічних, інших" виключити.

2.3. У пункті 4.5 після слів "прокуратур обласного рівня" доповнити словами "і міст з районним поділом", слова "організаційне і методичне" замінити словом "загальне".

2.4. Пункт 4.6 виключити.

У зв'язку з цим, пункт 4.7 вважати пунктом 4.6.

2.5. У пункті 7.2 після слів "прокуратур міст з районним поділом визначати" доповнити словами "процедуру і методи управлінської діяльності", слова "та методичної" виключити.

2.6. У пункті 7.3 слова "старшим помічникам прокурорів" замінити словами "старшим прокурорам прокуратур міст", слова "прокурора міста" виключити.

2.7. Пункт 9.1 після слів "структурних підрозділів" доповнити словами "та прокурорам прокуратур міст з районним поділом".

2.8. У пункті 12 слова "а також прокурора міста з районним поділом" виключити.

2.9. У пункті 12.2:

- перше речення після слів "в організаційно-контрольних підрозділах" доповнити словами "у старших прокурорів прокуратур міст з районним поділом, відповідальних за здійснення організаційного забезпечення управлінських заходів";

- третє речення після слів "організаційно-контрольний підрозділ" доповнити словами "старшого прокурора прокуратури міста з районним поділом, відповідального за здійснення організаційного забезпечення управлінських заходів".

2.10. Пункт 15.7 після слів "про проведені" доповнити словами "прокуратурами вищого рівня".

2.11. У пункті 24:

- перший абзац після слів "і прокуратур обласного рівня" доповнити словами "старшим прокурорам прокуратур міст з районним поділом, відповідальним за здійснення організаційного забезпечення управлінських заходів, відповідно до компетенції";

- у другому абзаці після слів "прокурорів обласного рівня" доповнити словами "та міст з районним поділом";

- у п'ятому абзаці після слів "прокуратур обласного рівня" доповнити словами "та працівників прокуратур міст з районним поділом".

2.12. Пункт 25 після слів "організаційно-контрольних підрозділів" доповнити словами "на посади старших прокурорів прокуратур міст з районним поділом, відповідальних за здійснення організаційного забезпечення управлінських заходів".

{Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури N 1/3гн від 26.12.2005, до якого вносились зміни}

3. Внести такі зміни і доповнення до наказу Генерального прокурора України від 26.12.2005 № 1/3гн "Про організацію роботи з питань первинного обліку, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду за обліком злочинів":

3.1. У пункті 1.1 слова "Прокурорам областей" замінити словами "Прокурорам обласного рівня", слова "старших помічників" - словом "підрозділів".

3.2. Пункт 2 викласти у такій редакції:

"Підрозділам з питань статистики Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня".

3.3. У пункті 2.7 слова "Старшим помічникам прокурорів областей з питань статистики" замінити словами "Керівникам підрозділів з питань статистики прокуратур обласного рівня", слова "та аналітичної роботи" виключити.

3.4. У абзаці другому пункту 3 слова "старшим помічникам прокурорів областей" замінити словами "до підрозділів".

{Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокурора N 2гн від 15.12.2011, до якого вносились зміни}

4. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 15.12.2011 № 2гн "Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України":

4.1. У абзаці першому преамбули та абзаці третьому пункту 4.4 слова "а також військовим прокурорам гарнізонів" у відповідних відмінках виключити.

4.2. Абзац 2 пункту 2 та абзац 3 пункту 6 виключити.

У зв'язку з цим абзац 3 пункту 2 вважати абзацом 2.

4.3. У абзаці першому пункту 9 слова "Закону України "Про прокуратуру" замінити словами "Законів України "Про прокуратуру", "Про правила етичної поведінки".

4.4. Абзац перший пункту 10 після слів "Про засади запобігання і протидії корупції" доповнити словами "Про правила етичної поведінки".

5. Внести такі зміни до наказу Генерального прокурора України від 31.03.2006 № 740ц "Про посади номенклатури Генерального прокурора України":

5.1. В абзаці п'ятому пункту 1.3 слова "військові прокурори гарнізонів та прирівняні до них прокурори" замінити словами "та прирівняні до них спеціалізовані прокурори".

5.2. У пункті 8 слова "прокурори областей" замінити словами "прокурори обласного рівня".

6. Внести такі зміни та доповнення до Положення про порядок стажування в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 30.12.2009 № 80:

6.1. Пункт 5.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Як виняток та з дозволу керівника прокуратури обласного рівня, атестація працівників, які мають стаж роботи на посадах державних службовців в органах прокуратури понад один рік та виявили належний рівень професійної підготовки для самостійної роботи на посаді прокурора прокуратури чи слідчого, може проводитися без урахування строку стажування, визначеного у абзаці першому цього пункту".

У зв'язку з цим, абзаци 2 - 5 пункту 5.1 вважати відповідно абзацами 3 - 6.

{Пункт 7 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури № 3068ц від 19.12.2006, до якого вносились зміни}

7. Внести такі зміни до Інструкції про порядок присвоєння класних чинів працівникам органів прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 19.12.2006 № 3068ц:

7.1. Підпункт "б" пункту 3 наказу викласти у такій редакції:

"б) на прокурорів прокуратур областей, заступників начальників управлінь і відділів, прокурорів і старших прокурорів прокуратур у складі управлінь та відділів, слідчих, старших слідчих в особливо важливих справах прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних) - відповідно начальниками управлінь, відділів та старшими прокурорами прокуратур з відповідних питань прокурорської діяльності".

7.2. У підпункті "в" пункту 3 слова "старших помічників прокурорів" замінити словами "старших прокурорів прокуратур з відповідних питань прокурорської діяльності".

7.3. Підпункт "г" пункту 3 викласти у такій редакції:

"г) на прокурорів та старших прокурорів прокуратури у складі управлінь (відділів), слідчих, старших слідчих в особливо важливих справах, заступників начальників управлінь і відділів Генеральної прокуратури України - начальниками управлінь (відділів) Генеральної прокуратури України".

{Пункт 8 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокурора № 5 від 27.01.2012, до якого вносились зміни}

8. Внести такі зміни до Інструкції з обліку прокурорсько-слідчих кадрів в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 27.01.2012 № 5:

8.1. Пункт 1.4 Інструкції виключити.

У зв'язку з цим, пункти 1.5 - 1.9 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.8.

{Пункт 9 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокурора № 3гн від 12.04.2011, до якого вносились зміни}

9. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 12.04.2011 № 3гн "Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України":

9.1. У пункті 1 слова "Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави", "Головному управлінню військових прокуратур" і "Головному управлінню нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості" замінити словами "Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту, Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері".

9.2. Доповнити наказ пунктом 2.2 такого змісту:

"При здійсненні нагляду за додержанням законів органами державного контролю особливу увагу звертати на законність проведення ними перевірок суб'єктів господарювання, прийнятих рішень про зупинення їх господарської діяльності, анулювання ліцензій, інших заходів, якими неправомірно обмежуються законні права та інтереси таких суб'єктів".

У зв'язку з цим, пункти 2.2, 2.3 вважати відповідно пунктами 2.3, 2.4.

9.3. Доповнити наказ пунктом 3.2 такого змісту:

"3.2. Перевірки суб'єктів підприємницької діяльності здійснювати лише за мотивованою постановою, про винесення якої обов'язково інформувати керівника суб'єкта господарювання. Під час перевірок оригінали документів, як правило, вивчати на місці без їх вилучення, за потреби виготовляти копії. Не допускати зупинення діяльності суб'єктів господарювання засобами прокурорського реагування. За наявності достатніх для цього підстав звертатися з відповідними заявами до суду".

У зв'язку з цим, пункти 3.2, 3.3 вважати відповідно пунктами 3.3, 3.4.

9.4. Пункт 4 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"- конституційних засад підприємницької діяльності".

9.5. У першому реченні пункту 6 слова "митних правил" виключити.

9.6. Доповнити наказ пунктом 6.3 такого змісту:

"6.3. Проводити перевірки додержання законодавства у діяльності органів Державної митної служби України при провадженні у справах про порушення митних правил. Щодекадно перевіряти в митних органах законність адміністративного доставлення та затримання".

У зв'язку з цим, пункт 6.3 вважати пунктом 6.4.

9.7. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України безпосередньо здійснювати наглядові повноваження, передбачені пунктами 6.1, 6.3 та 6.4 цього наказу в діяльності центрального апарату Державної митної служби України, а також організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю підпорядкованих прокурорів із зазначених питань".

9.8. Пункти 7.1 - 7.2 наказу виключити.

9.9. У пункті 8 слова "військових, транспортних" замінити словами "воєнній та транспортній сферах".

10. Внести такі зміни до наказу Генерального прокурора України від 04.10.2011 № 3/2гн "Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин":

10.1. Пункт 4 наказу доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"- додержання вимог закону при здійсненні землеустрою та веденні державного земельного кадастру".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

10.2. У пункті 6 наказу слова Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави" замінити словами "Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту", а також після слів "охорони навколишнього природного середовища" доповнити словами "та земель транспорту".

10.3. У пункті 6.2 слова "Головному управлінню правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу" виключити, слова "Головному управлінню військових прокуратур, управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів" замінити словами "Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, Головному управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів".

10.4. У пункті 8.2 слова "Природоохоронним прокурорам" замінити словами "Спеціалізованим прокурорам з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері".

10.5. У пункті 8.3 слова "Транспортним, військовим прокурорам гарнізонів та прокурорам з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах" замінити словами "Спеціалізованим прокурорам з нагляду за додержанням законів у транспортній та воєнній сферах".

10.6. Пункт 9 наказу викласти у такій редакції:

"9. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору своїми наказами розмежовувати об'єкти та повноваження галузевих підрозділів, спеціалізованих прокурорів у сфері нагляду за додержанням законів у природоохоронній та транспортній сферах, екологічних, міських, районних, міжрайонних прокурорів при здійсненні правозахисної діяльності відповідно до положень цього наказу".

10.7. У пунктах 11, 14 - 16 наказу слова "природоохоронних прокуратур", "природоохоронних прокурорів" у всіх відмінках замінити словами "спеціалізованих прокуратур з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері", "спеціалізованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері" у відповідних відмінках.

{Пункт 11 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури № 4гн від 19.09.2005, до якого вносились зміни }

11. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19.09.2005 № 4гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство":

11.1. У абзаці першому пункту 2.3 слово "Прокурорам" замінити словами "Керівникам прокуратур", у абзаці другому цього ж пункту слово "Прокурор" замінити словами "Керівник прокуратури".

11.2. У пункті 3.1 слова "у тому числі Управлінням МВС України на транспорті та підпорядкованими йому лінійними управліннями залізниць", а також "управління нагляду за додержанням законів на транспорті" виключити, слова "відділи (старших помічників)" замінити словами "підрозділи".

11.3. Пункти 3.2 - 3.3 викласти у такій редакції:

"3.2. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, при провадженні дослідчих перевірок, дізнання та досудового слідства органами внутрішніх справ на транспорті, розслідуванням кримінальних справ слідчими спеціалізованих прокуратур з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері покласти на спеціалізованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, Головне управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України та на відповідні структурні підрозділи прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

3.3. Нагляд за розслідуванням кримінальних справ слідчими спеціалізованих прокуратур з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері покласти на спеціалізованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері та на підрозділи нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя".

11.4. У пункті 3.7 слова "на прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах або" та слова "якщо у системі прокуратур обласного рівня не створені спеціалізовані прокуратури" виключити.

11.5. Абзац перший пункту 6 після слів "зняття інформації з каналів зв'язку" доповнити словами "надання дозволу на направлення спеціальних підрозділів для забезпечення проведення слідчих дій у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про міліцію".

11.6. Доповнити пункт 6 абзацом третім наступного змісту:

"Дозвіл на направлення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення проведення слідчих дій у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про міліцію", надавати Генеральному прокурору України, його першому заступнику, заступникам відповідно до розподілу обов'язків, керівникам відповідних самостійних структурних підрозділів (у випадку розслідування кримінальної справи слідчими центральних апаратів органів досудового слідства), прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору або виконувачам їх обов'язків (у випадку розслідування кримінальної справи слідчими слідчих органів обласного та районного рівнів)".

11.7. У пункті 16 третє речення викласти у такій редакції:

"Висвітлювати у журналі "Вісник прокуратури" позитивний досвід розслідування окремих категорій злочинів, використання можливостей судових експертиз та інші проблемні питання".

{Пункт 12 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокурора №4/1гн від 19.09.2005, до якого вносились зміни}

12. Внести наступні зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19.09.2005 № 4/1гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність":

12.1. Підпункти 2, 3 пункту 2.1 виключити.

12.2. Пункт 2.1 доповнити підпунктом 2 такого змісту:

"2) Головному управлінню нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією:

- за спецпідрозділами центральних апаратів Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, Департаментом внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України, Управлінням внутрішньої безпеки Державної податкової служби України при проведенні оперативно-розшукової діяльності;

- за центральними апаратами Державної податкової та прикордонної служб України з питань протидії організованій злочинності при провадженні ними оперативно-розшукової діяльності".

У зв'язку з цим, підпункти 4 та 5 пункту 2 вважати відповідно підпунктами 3, 4.

12.3. Підпункт 3 пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"3) Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту - оперативними підрозділами МВС України, які ведуть боротьбу зі злочинністю та корупцією на транспорті".

12.4. У підпункті 4 пункту 2.1 перед словами "управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів" доповнити словом "Головному".

12.5. Підпункт 2 пункту 2.2 викласти у такій редакції:

"2) управлінням (відділам) нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю:

- за управліннями по боротьбі з організованою злочинністю Головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України, Головними відділами (відділами) по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головних управлінь (управлінь) Служби безпеки України, відділами Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України, відділами внутрішньої безпеки на залізницях Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України (за місцем їх розташування), відділами внутрішньої безпеки Управління внутрішньої безпеки Державної податкової служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при проведенні оперативно-розшукової діяльності;

- за регіональними підрозділами Державної податкової та прикордонної служб України з питань протидії організованій злочинності при провадженні ними оперативно-розшукової діяльності".

12.6. У підпункті 4 пункту 2.2 слова "Державної податкової адміністрації" замінити словами "Державної податкової служби".

12.7. Підпункти 5, 8 пункту 2.2 наказу виключити.

У зв'язку з цим, підпункти 6, 7 вважати відповідно підпунктами 5, 6, підпункти 9 - 11 вважати підпунктами 7 - 9.

{Пункт 13 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокуратура № 4/2гн від 19.09.2005, до якого вносились зміни}

13. Внести наступні зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19.09.2005 № 4/2гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, ведуть боротьбу з організованою злочинністю":

13.1. У абзаці першому пункту 2.1 слово "Управлінню" замінити словами "Головному управлінню", слова "Головного управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство" виключити.

13.2. Абзац другий пункту 2.1 після слів "з організованою злочинністю" доповнити словами "та Департаменту внутрішньої безпеки".

13.3. Пункт 2.1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"- Управління внутрішньої безпеки Державної податкової служби України".

У зв'язку з цим абзаци 4 - 9 пункту 2.1 вважати відповідно абзацами 5 - 9.

13.4. У абзаці п'ятому пункту 2.1 слово "Відділам" замінити словами "Управлінням (відділам)".

13.5. Доповнити пункт 2.1 абзацом десятим такого змісту:

"- управлінь (відділів) внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

13.6. У абзаці п'ятому підпункту "а" пункту 2.2 слово "адміністрації" замінити словом "служби", у абзаці шостому слова "Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної пенітенціарної служби".

13.7. У абзаці першому пункту 3 наказу слова "(крім військових прокуратур)" замінити словами "(крім прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері".

13.8. Абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

"Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері та підпорядкованим їм спеціалізованим прокурорам".

13.9. У абзаці другому пункту 5 слова "військових прокуратур" замінити словами "прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері".

13.10. Абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

"Головному управлінню нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, Генеральної прокуратури України, відповідним управлінням (відділам) прокуратур обласного рівня".

{Пункт 14 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокуратура № 5гн від 19.09.2005, до якого вносились зміни}

14. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 19.09.2005 № 5гн "Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення":

14.1. У пункті 3 слова "та прирівняних до них прокуратур" замінити словами "районних у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур".

14.2. Доповнити наказ пунктом 3.1 такого змісту:

"3.1. Для підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах стосовно неповнолітніх запровадити спеціалізацію. Участь у розгляді судами цих справ доручати прокурорам, які мають достатню кваліфікацію, досвід роботи та високі моральні якості".

14.3. Пункти 3.2, 3.4 виключити.

У зв'язку з цим, пункти 3.5, 3.6 вважати відповідно пунктами 3.4, 3.5.

14.4. У абзаці першому пункту 3.2 слова "Транспортним, природоохоронним, екологічним прокурорам та прокурорам з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах" замінити словами "Працівникам спеціалізованих прокуратур з нагляду за додержанням законів у транспортній, природоохоронній та воєнній сферах".

14.5. Пункт 4 після слів "на міськрайпрокурорів" доповнити словами "та прирівняних до них прокурорів спеціалізованих прокуратур".

15. Внести такі зміни до наказу Генерального прокурора України від 22.04.2004 № 7гн "Про організацію роботи з питань правового забезпечення в органах прокуратури" та затвердженої ним Інструкції про порядок ведення систематизації законодавства в органах прокуратури:

15.1. У пунктах 2, 7, 7.2, 7.5, 8, 9 наказу та пункті 1.2 Інструкції слова "відділ правового" замінити словами "управління правового та методичного".

15.2. У пункті 7.6 наказу слова "організаційно-контрольне управління" замінити словами "Головне управління організаційного та правового забезпечення", у пункті 8 слова "Управлінню справами" - словами "Головному управлінню забезпечення діяльності органів прокуратури".

{Пункт 16 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генерального прокурора № 7гн від 02.04.2012, до якого вносились зміни}

16. Внести такі зміни та доповнення до наказу Генерального прокурора України від 02.04.2012 № 7гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян":

16.1. У абзаці п'ятому пункту 5 слова "транспортних прокурорів" замінити словами "спеціалізованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері".

16.2. У абзаці першому пункту 6.1 слова "транспортним прокурорам" замінити словами "спеціалізованим прокурорам з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері".

16.3. У пункті 7 слова "районних, міських, міжрайонних та транспортних прокурорів" замінити словами "районних, міських, міжрайонних прокурорів та спеціалізованих прокурорів з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері".

16.4. У пункті 11 слова "Районним, міським, міжрайонним, а також транспортним прокурорам" замінити словами "Районним, міським, міжрайонним прокурорам, а також спеціалізованим прокурорам у сфері транспорту", слова "військовим прокурорам" замінити словами "прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері".

{Пункт 17 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури № 9гн від 21.06.2011, до якого вносились зміни}

17. Внести такі зміни до Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 21.06.2011 № 9гн:

17.1. У пункті 7.14 Інструкції слова "старших помічників прокурорів областей з питань статистики" замінити словами "підрозділів з питань статистики".

{Пункт 18 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури № 10гн від 21.06.2011, до якого вносились зміни}

18. Внести такі зміни і доповнення до наказу Генерального прокурора України від 21.06.2011 № 10гн "Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції":

18.1. У абзаці другому пункту 3 слова "та Державної податкової адміністрації" замінити словами "Державної податкової та митної служб".

18.2. У абзаці третьому пункту 3 слова "Головним управлінням правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України, транспортними прокуратурами, військовими прокуратурами регіонів, Військово-Морських Сил України та гарнізонів" замінити словами "Головним управлінням захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту, головним управлінням нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України, спеціалізованими прокуратурами у сфері транспорту та з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері".

18.3. У пункті 4 слова "Головному управлінню правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу Генеральної прокуратури України, відповідним структурним підрозділам прокуратур обласного рівня, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам" замінити словами "Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України, відповідним структурним підрозділам прокуратур обласного рівня, прокурорам міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, прокурорам районів у містах".

18.4. У пункті 5 слова "Головному управлінню правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу, управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України, відповідним структурним підрозділам прокуратур обласного рівня, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам" замінити словами "Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту, Головному управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України, відповідним структурним підрозділам прокуратур обласного рівня, прокурорам міст з районним поділом, міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам, прокурорам районів у містах".

18.5. У пункті 6 слова "Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави" замінити словами "Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту".

18.6. У пункті 9 наказу слова "Головному управлінню військових прокуратур Генеральної прокуратури України, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, військовим прокурорам гарнізонів" замінити словами "Головному управлінню нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України, спеціалізованим прокурорам з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері".

18.7. У пункті 13.1 слова "правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу прокуратур обласного рівня, старшим помічникам військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України з питань нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією" замінити словами "правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратур обласного рівня, старшим прокурорам прокуратур регіонів з нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією".

{Пункт 19 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури № 11гн від 14.07.2006, до якого вносились зміни}

19. Внести такі зміни і доповнення до наказу Генерального прокурора України від 14.07.2006 № 11гн "Про організацію роботи органів прокуратури України з реалізації принципу гласності":

19.1. Пункт 4.2 після слів "з управлінням правового" доповнити словами "та методичного".

19.2. У пункті 7 слова "Академії Генеральної прокуратури України" замінити словами "Національній академії прокуратури України".

{Пункт 20 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Генеральної прокуратури № 13гн від 21.11.2011, до якого вносились зміни}

20. Внести такі зміни до наказу Генерального прокурора України від 21.11.2011 № 13гн "Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України":

20.1. У пункті 4.3 слова "Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури України" замінити словами "Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок в органах прокуратури України".

21. Внести такі зміни до розпорядження Генерального прокурора України від 05.04.2011 № 42 "Про забезпечення законності при прийнятті рішень за матеріалами ревізій органів Державної фінансової інспекції України":

21.1. У пункті 3 слова "та прирівняним до них прокурорам, військовим прокурорам гарнізонів" замінити словами "та прирівняним до них спеціалізованим прокурорам", слова "Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави" замінити словами "Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту".

21.2. У пункті 3.1 слова "Головного управління військових прокуратур" замінити словами "Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері".

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам усіх рівнів, прокурорам міст, районів, районів у містах, міжрайонним прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції УкраїниВ. Пшонка

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: