open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 23 вересня 1993 р. N 790

Київ

Про Комплексну програму створення

єдиної національної системи зв'язку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити подані Міністерством зв'язку за участю
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Міністерства оборони, Міністерства економіки,
Міністерства внутрішніх справ та інших заінтересованих міністерств
і відомств Комплексну програму створення єдиної національної
системи зв'язку, а також план заходів щодо її реалізації
(додається).

Міністерству економіки і Міністерству фінансів при складанні
щорічних планів економічного і соціального розвитку та бюджету
України передбачати обсяги асигнувань і державних кредитів, які
спрямовуватимуться на капітальні вкладення для виконання
Комплексної програми.

2. Міністерству зв'язку, Міністерству оборони, Міністерству
внутрішніх справ, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерству
транспорту, Міністерству енергетики і електрифікації, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Державному комітетові з
матеріальних ресурсів, Державному комітетові по вугільній
промисловості, Державному комітетові по нафті і газу разом з
Академією наук утворити в місячний термін міжвідомчі робочі групи
для конкретизації окремих робіт плану заходів щодо реалізації
Комплексної програми створення єдиної національної системи
зв'язку.

3. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству зв'язку, Міністерству оборони,
Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством економіки,
Державним комітетом з матеріальних ресурсів і заінтересованими
міністерствами і відомствами забезпечити прискорення розроблення
та освоєння випуску на підприємствах країни технічних засобів
зв'язку, кабелю з мідними жилами і акумуляторів, необхідних для
реалізації зазначеної Комплексної програми.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.30

СХВАЛЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 вересня 1993 р. N 790

План заходів щодо реалізації Комплексної програми

створення єдиної національної системи зв'язку

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Зміст | Виконавці | Термін

| | виконання
—————————————————————————————————————————————————————————————————

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1. Утворення робочого органу голова МДКЗ IV квартал
при Міжвідомчій державній міністерства і 1993 р.
комісії зв'язку (МДКЗ) для відомства
координації робіт щодо ство-
рення єдиної національної
системи зв'язку (ЄНСЗ), ви-
рішення спірних питань вико-
ристання радіочастотних ре-
сурсів

2. Удосконалення структури уп- Мінзв'язку 1994-1995
равління в системі зв'язку рр.
загального користування

3. Удосконалення структури Мін- Мінмашпром IV квартал
машпрому з метою забезпечен- Мінекономіки 1993 р.
ня розроблення і виробництва Мінфін
підприємствами, що входять Держкомресурсів
до сфери його управління, Мінзв'язку
засобів телекомунікацій, Міноборони
зокрема сучасних засобів МВС
зв'язку, згідно з затвердже- Служба безпеки
ним МДКЗ переліком (у тому інші міністерства
числі в інтересах Міноборо- і відомства
ни, МВС, Служби безпеки), а
також допоміжних технічних
засобів, пов'язаних з прове-
денням оперативно-розшукових
заходів

4. Розроблення основних поло- МДКЗ IV квартал
жень створення ЄНСЗ Мінзв'язку 1994 р.

Академія наук

інші міністерства

і відомства

5. Забезпечення матеріальними Держкомресурсів постійно
ресурсами реалізації Комп- Мінекономіки
лексної програми, в першу інші міністерства
чергу передбаченого нею ви- і відомства
робництва кабелів з мідними
жилами та акумуляторів

6. Розроблення та здійснення МДКЗ 1994 рік
комплексу заходів для роз- Мінзв'язку
витку ринкових структур у Мінекономіки
телекомунікаціях і залучення Антимонопольний
їхніх коштів для розвитку комітет
ЄНСЗ інші міністерства

і відомства

7. Організація центру координа- Мінзв'язку I квартал
ції розроблення, виробництва Мінмашпром 1994 р.
і впровадження на мережах Академія наук
зв'язку оптичної техніки і МВС, Мінтранс
технології Міноборони

інші міністерства

і відомства

8. Складання та затвердження Мінмашпром IV квартал
переліку найважливіших нау- Мінзв'язку 1993 р.
ково-дослідних і дослідно- інші міністерства
конструкторських робіт, і відомства
спрямованих на створення ос- МДКЗ
новних технічних засобів
зв'язку

9. Підготовка планів викорис- Міноборони II квартал
тання всіх систем і мереж МВС 1994 р.
зв'язку України незалежно Служба безпеки
від їхньої належності з ме- Мінзв'язку
тою забезпечення обороноз- інші міністерства
датності та безпеки країни і відомства

10. Приведення чисельності пра- МВС IV квартал
цівників служби зв'язку сис- Мінфін 1993 р.
теми МВС у відповідність з
нормативами, що забезпечить
виконання покладених на неї
функцій і завдань

11. Підготовка планів викорис- Національний банк ---""---
тання систем і мереж зв'язку Мінзв'язку
для потреб національної пла- Служба безпеки
тіжної системи

ФІНАНСУВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЄНСЗ

12. Розроблення, затвердження і Мінзв'язку IV квартал
подання Кабінетові Міністрів Міноборони 1993 р.
України плану заходів дер- МВС
жавної підтримки Комплексної Мінекономіки
програми створення ЄНСЗ Мінфін

інші міністерства

і відомства

13. Державне фінансування в рам- Мінекономіки постійно
ках конверсії найважливіших Мінфін
науково-дослідних і дослід- Мінмашпром
но-конструкторських робіт, Мінзв'язку
спрямованих на створення ос- ДКНТ
новних технічних засобів інші міністерства
зв'язку (включаючи закупівлю і відомства
ліцензій), а також організа-
цію їх виробництва

14. Організація цільового фінан- Мінфін
сування урядового зв'язку, Мінекономіки
зв'язку МВС, Міноборони. МВС

Міноборони

Служба безпеки
————————————
Примітка. Виконання завдань, передбачених цим планом, Службою

безпеки, Національним банком і Академією наук,

здійснюватиметься за їхньою згодою.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу