open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2003 N 96

Про затвердження плану реалізації заходів

щодо імунопрофілактики населення

на 2002-2006 роки

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2002 року N 1566 ( 1566-2002-п ) "Про затвердження
Програми імунопрофілактики населення на 2002-2006 роки" з метою
комплексного вирішення проблем, пов'язаних з проведенням щеплень
населення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план реалізації заходів щодо виконання Програми
імунопрофілактики населення на 2002-2006 роки (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації, головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного,
залізничного та повітряного транспорту, головному лікарю ЦСЕС МОЗ
України, керівникам структурних підрозділів МОЗ, керівникам
науково-дослідних інститутів, підпорядкованих АМН України (за
згодою), керівникам державних підприємств, підпорядкованих МОЗ:
2.1. Прийняти відповідні Програми імунопрофілактики населення
на 2002-2006 роки на адміністративних територіях та забезпечити
реалізацію плану заходів щодо виконання Програми імунопрофілактики
населення на 2002-2006 роки.
2.2. Звіти про хід виконання заходів відповідно до профілю
роботи подавати Головному управлінню організації медичної допомоги
населенню та Головному санітарно-епідеміологічному управлінню до
1 січня 2003-2006 рр. для узагальнення, аналізу та підготовки
пропозицій.
2.3. Заслуховувати на колегіях органів охорони здоров'я
питання про стан імунопрофілактики населення.
3. Головному управлінню економіки МОЗ (Вовк М.Г.) здійснювати
видатки на фінансування заходів у межах асигнувань у Державному
бюджеті України, передбачених на виконання Програми
імунопрофілактики населення.
4. Головному управлінню організації медичної допомоги
населенню (Жданова М.П.), Головному санітарно-епідеміологічному
управлінню (Бережнов С.П.):
4.1. Готувати для подання в установленому порядку
узагальнений звіт про хід виконання заходів Програми до 1 березня
2003, 2004, 2005, 2006 років до Кабінету Міністрів України.
4.2. Щорічно заслуховувати на колегії Міністерства інформацію
про хід виконання зазначеного плану заходів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря, Головного державного санітарного
лікаря України Бобильову О.О., Першого заступника Державного
секретаря Гойду Н.Г.
Державний секретар Ю.В.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

04.03.2003 N 96

ПЛАН

реалізації заходів

щодо імунопрофілактики населення

на 2002-2006 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Зміст заходів | Термін | Відповідальні | з/п | | виконання | | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Організаційно-методичні заходи | щодо профілактики і боротьби з інфекційними хворобами, | керованими засобами специфічної профілактики: | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 1.1 | Розробляти та затверджувати | 2003-2006 рр. | МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я | | комплексні плани | щороку | обласних, Севастопольської міської | | імунопрофілактики населення, | | держадміністрацій, Головного управління | | в тому числі за епідемічними | | охорони здоров'я та медичного | | показаннями | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, ЦСЕС МОЗ України, | | | | Кримська РСЕС, обласні, Київська та | | | | Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС | | | | на водному, залізничному та повітряному | | | | транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 1.2 | Забезпечувати закупівлю | 2003-2006 рр. | Управління державних закупівель, Головне | | імунобіологічних препаратів, | щороку | управління економіки, ГСЕУ МОЗ України, | | включених до календаря | | ДП "Укрвакцина", МОЗ АР Крим, управління | | профілактичних щеплень та за | | охорони здоров'я обласних, | | епідемічними показаннями | | Севастопольської міської | | | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, Кримська РСЕС, | | | | обласні, Київська та Севастопольська | | | | міські СЕС, ЦСЕС на водному, | | | | залізничному та повітряному транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 1.3 | Здійснювати контроль за | постійно | Державне підприємство "Центр | | якістю імунобіологічних | | імунобіологічних препаратів", | | препаратів | | ГСЕУ МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 1.4 | Створити інформаційно- | 2003-2006 рр. | Український центр інформаційних | | комп'ютерну мережу та | щороку | технологій та Національного реєстру, | | програмне забезпечення для | | ГСЕУ МОЗ України | | моніторингу і прогнозування | | | | інфекційних хвороб | | | | (з визначенням заходів щодо | | | | імунопрофілактики) | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 1.5 | Переглянути діючі та | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | підготувати нові правила, | щороку | організації медичної допомоги населенню, | | методичні вказівки та | | ЦСЕС МОЗ України, НДІ епідеміологічного | | інструкції з питань | | профілю | | проведення профілактичних та | | | | протиепідемічних заходів з | | | | метою запобігання поширенню | | | | інфекційних хвороб, керованих| | | | засобами специфічної | | | | профілактики, діагностики, | | | | лікування цих захворювань | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 1.6 | З метою збільшення обсягу | 2003-2006 рр.| Головне управління організації | | охоплення населення | щороку | медичної допомоги населенню МОЗ України, | | щепленнями проти інфекційних | | ГСЕУ МОЗ України, МОЗ АР Крим, | | хвороб та розширення доступу | | управління охорони здоров'я обласних, | | його до послуг, пов'язаних з | | Севастопольської міської | | імунопрофілактикою, сприяти | | держадміністрацій, Головного управління | | діяльності кабінетів | | охорони здоров'я та медичного | | щеплення, в тому числі тих, | | забезпечення Київської міської | | що створені суб'єктами | | держадміністрації, Центральна СЕС | | підприємницької діяльності, | | МОЗ України, Кримська РСЕС, обласні, | | які мають відповідну ліцензію| | Київська та Севастопольська міські СЕС, | | на медичну практику | | ЦСЕС на водному, залізничному та | | | | повітряному транспорті | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 2. Удосконалення проведення профілактики | та протиепідемічних заходів, що здійснюються | з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, | керованих засобами специфічної профілактики: | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 2.1 | Забезпечити проведення | 2003-2006 рр.| Головне управління організації медичної | | профілактичних щеплень | щороку | допомоги населенню МОЗ України, ГСЕУ МОЗ | | згідно з календарем та за | | України, МОЗ АР Крим, управління охорони | | епідемічними показаннями, | | здоров'я обласних, Севастопольської | | звернувши особливу увагу на | | міської держадміністрацій, Головного | | своєчасність охоплення | | управління охорони здоров'я та медичного | | населення щепленнями проти | | забезпечення Київської міської | | дифтерії, правця, кашлюку, | | держадміністрації, Центральна СЕС МОЗ | | туберкульозу, кору, | | України, Кримська РСЕС, обласні, Київська | | епідемічного паротиту, | | та Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС на | | краснухи, вірусного | | водному, залізничному та повітряному | | гепатиту В, поліомієліту | | транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 2.2 | Забезпечити зниження рівня | 2003-2006 рр. | Головне управління організації медичної | | захворюваності на гепатит В | щороку | допомоги населенню МОЗ України, ГСЕУ МОЗ | | шляхом проведення щеплень | | України, МОЗ АР Крим, управління охорони | | новонароджених та груп | | здоров'я обласних, Севастопольської | | епідемічного ризику | | міської держадміністрацій, Головного | | | | управління охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, Центральна СЕС МОЗ | | | | України, Кримська РСЕС, обласні, | | | | Київська та Севастопольська міські СЕС, | | | | ЦСЕС на водному, залізничному та | | | | повітряному транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 2.3 | Продовжувати роботу з | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | практичного впровадження | щороку | організації медичної допомоги населенню, | | комбінованих вакцин | | ДП "Центр імунобіологічних препаратів", | | | | ЦСЕС МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 2.4 | Вивчити рівень | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | розповсюдженості інфекційної | щороку | організації медичної допомоги населенню, | | хвороби, що викликається | | ЦСЕС МОЗ України, НДІ епідеміологічного | | гемофільною паличкою типу b | | профілю | | (Hib) та необхідність | | | | проведення імунопрофілактики | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 2.5 | Забезпечити щорічне | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, МОЗ АР Крим, | | проведення передсезонної | щороку | управління охорони здоров'я обласних, | | імунопрофілактики грипу в | | Севастопольської міської | | групах епідемічного ризику | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, Головне управління | | | | організації медичної допомоги населенню | | | | МОЗ України, Центральна СЕС МОЗ України, | | | | Кримська РСЕС, обласні, Київська та | | | | Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС | | | | на водному, залізничному та повітряному | | | | транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 2.6 | Розробити комплекс заходів | постійно | ГСЕУ МОЗ України, МОЗ АР Крим, | | щодо подолання кору в Україні| | управління охорони здоров'я обласних, | | | | Севастопольської міської | | | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, Головне управління | | | | організації медичної допомоги населенню | | | | МОЗ України, Центральна СЕС МОЗ України, | | | | Кримська РСЕС, обласні, Київська та | | | | Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС | | | | на водному, залізничному та повітряному | | | | транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 2.7 | Проводити моніторинг | постійно | НДІ епідеміологічного профілю, | | імунного статусу населення у | | ЦСЕС МОЗ України, МОЗ АР Крим, | | регіонах. Реорганізувати | | управління охорони здоров'я обласних, | | систему обліку та звітності | | Севастопольської міської | | щодо моніторингу стану | | держадміністрацій, Головного управління | | захищеності населення від | | охорони здоров'я та медичного | | інфекційних хвороб, керованих| | забезпечення Київської міської | | засобами специфічної | | держадміністрації, Кримська РСЕС, | | профілактики | | обласні, Київська та Севастопольська | | | | міські СЕС, ЦСЕС на водному, залізничному | | | | та повітряному транспорті | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 3. Створення ефективної системи | транспортування і зберігання вакцин: | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 3.1 | Оснастити склади | 2004-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне економічне | | імунобіологічних препаратів, | щороку | управління МОЗ України, МОЗ АР Крим, | | кабінети щеплення | | управління охорони здоров'я обласних, | | лікувально-профілактичних та | | Севастопольської міської | | інших закладів холодильним | | держадміністрацій, Головного управління | | обладнанням та | | охорони здоров'я та медичного | | термоіндикаторами | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, ЦСЕС МОЗ України, | | | | Кримська РСЕС, обласні, Київська та | | | | Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС | | | | на водному, залізничному та повітряному | | | | транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 3.2 | Організувати курси підготовки| 2003-2006 рр.| ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | фахівців з питань | щороку | організації медичної допомоги населенню | | транспортування, зберігання і| | МОЗ України, МОЗ АР Крим, управління | | використання вакцин, | | охорони здоров'я обласних, | | безпечного проведення | | Севастопольської міської | | вакцинації | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, Центральна СЕС | | | | МОЗ України, Кримська РСЕС, обласні, | | | | Київська та Севастопольська міські СЕС, | | | | ЦСЕС на водному, залізничному та | | | | повітряному транспорті | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 4. Інформування населення про заходи профілактики | інфекційних хвороб, керованих засобами | специфічної профілактики: | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 4.1 | Впроваджувати широку | постійно | Прес-центр МОЗ України, ГСЕУ МОЗ України, | | популяризацію заходів | | Головне управління організації медичної | | імунопрофілактики через | | допомоги населенню МОЗ України, | | засоби масової інформації | | МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я | | | | обласних, Севастопольської міської | | | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, ЦСЕС МОЗ України, | | | | Кримська РСЕС, обласні, Київська та | | | | Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС на | | | | водному, залізничному та повітряному | | | | транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 4.2 | Підготувати і щороку | постійно | Прес-центр МОЗ України, ГСЕУ МОЗ України, | | видавати масовим тиражем | | Головне управління організації медичної | | просвітницькі матеріали з | | допомоги населенню МОЗ України, | | імунопрофілактики (пам'ятки, | | МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я | | буклети, звернення та | | обласних, Севастопольської міської | | плакати) | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, ЦСЕС МОЗ України, | | | | Кримська РСЕС, обласні, Київська та | | | | Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС на | | | | водному, залізничному та повітряному | | | | транспорті разом з комітетами Товариства | | | | Червоного Хреста | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 4.3 | Запровадити механізм | постійно | Прес-центр МОЗ України, ГСЕУ МОЗ України, | | підтримки кампаній | | Головне управління організації медичної | | мобілізації населення | | допомоги населенню МОЗ України, | | у період проведення днів | | МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я | | щеплень | | обласних, Севастопольської міської | | | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, ЦСЕС МОЗ України, | | | | Кримська РСЕС, обласні, Київська та | | | | Севастопольська міські СЕС, ЦСЕС на | | | | водному, залізничному та повітряному | | | | транспорті разом з комітетами Товариства | | | | Червоного Хреста | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 4.4 | Включити питання | постійно | Головне управління організації | | імунопрофілактики населення | | медичної допомоги населенню МОЗ України, | | до програм гігієнічного | | ГСЕУ МОЗ України, ЦСЕС МОЗ України, | | навчання та виховання | | МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я | | (медико-педагогічне навчання | | обласних, Севастопольської міської | | батьків з проблем охорони | | держадміністрацій, Головного управління | | здоров'я дітей різних вікових| | охорони здоров'я та медичного | | груп, курси здоров'я у | | забезпечення Київської міської | | загальноосвітніх і вищих | | держадміністрації, Кримська РСЕС, | | навчальних закладах) | | обласні, Київська та Севастопольська | | | | міські СЕС, ЦСЕС на водному, залізничному | | | | та повітряному транспорті разом | | | | з комітетами Товариства Червоного Хреста | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 5. Підготовка фахівців з імунопрофілактики: | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 5.1 | Забезпечувати підготовку | постійно | Головне управління освіти, науки | | лікарів та молодших медичних | | та інформаційно-аналітичного | | спеціалістів з | | забезпечення, Головне управління | | імунопрофілактики | | організації медичної допомоги населенню, | | | | ГСЕУ МОЗ України, ЦСЕС МОЗ України, | | | | МОЗ АР Крим, управління охорони здоров'я | | | | обласних, Севастопольської міської | | | | держадміністрацій, Головного управління | | | | охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, Кримська РСЕС, | | | | обласні, Київська та Севастопольська | | | | міські СЕС, ЦСЕС на водному, залізничному | | | | та повітряному транспорті | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 5.2 | Включити програми ВООЗ з | 2003-2006 рр. | Головне управління освіти, науки та | | різних аспектів | щорічно | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | імунопрофілактики до планів | | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | навчання медичних | | організації медичної допомоги населенню, | | працівників, які проводять | | ЦСЕС МОЗ України | | щеплення | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 5.3 | Організовувати семінари і | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | наради фахівців, | щорічно | організації медичної допомоги населенню, | | які займаються | | Управління міжнародних зв'язків, | | імунопрофілактикою, та брати | | ЦСЕС МОЗ України | | участь у міжнародних | | | | конференціях, семінарах з | | | | імунопрофілактики | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 5.4 | Видавати методичні матеріали | 2003-2006 рр. | Головне управління організації медичної | | з питань діагностики, | щорічно | допомоги населення, ГСЕУ МОЗ України, | | клініки, лікування, | | ЦСЕС МОЗ України, НДІ епідеміологічного | | епідеміології і профілактики | | профілю, МОЗ АР Крим, управління охорони | | інфекційних хвороб, керованих| | здоров'я обласних, Севастопольської | | засобами специфічної | | міської держадміністрацій, Головного | | профілактики | | управління охорони здоров'я та медичного | | | | забезпечення Київської міської | | | | держадміністрації, Кримська РСЕС, | | | | обласні, Київська та Севастопольська | | | | міські СЕС, ЦСЕС на водному, залізничному | | | | та повітряному транспорті разом з | | | | комітетами Товариства Червоного Хреста | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 6. Проведення наукових досліджень з імунопрофілактики: | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 6.1 | Запровадити стандартизацію | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | методів проведення | | освіти, науки та | | профілактичних та | | інформаційно-аналітичного забезпечення | | протиепідемічних заходів і | | МОЗ України, Науково-координаційне | | розробити систему індикаторів| | управління АМН України, Львівський НДІ | | для моніторингу епідемічної | | епідеміології та гігієни МОЗ України, | | ситуації з дифтерії та правця| | Інститут епідеміології та інфекційних | | | | хвороб ім. Л.В.Громашевського, Інститут | | | | мікробіології та імунології | | | | ім. І.І.Мечникова АМН України, | | | | профільні кафедри вищих медичних | | | | навчальних закладів та закладів | | | | післядипломної освіти МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.2 | Оцінити ефективність | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | календаря профілактичних | | освіти, науки та | | щеплень з урахуванням | | інформаційно-аналітичного забезпечення | | застосування моно- та | | МОЗ України, Головне управління | | комбінованих вакцин, | | організації медичної допомоги населенню | | оптимізувати схеми | | МОЗ України, Науково-координаційне | | проведення щеплень | | управління АМН України, Інститут | | | | епідеміології та інфекційних хвороб | | | | ім. Л.В.Громашевського, Інститут | | | | мікробіології та імунології | | | | ім. І.І.Мечникова АМН України, Львівський | | | | НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України, | | | | профільні кафедри вищих медичних | | | | навчальних закладів та закладів | | | | післядипломної освіти МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.3 | Дослідити епідеміологічні та | 2003-2006 рр. | Головне управління освіти, науки та | | серологічні аспекти | | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | захворюваності на кір та | | ГСЕУ, Головне управління організації | | провести оцінку ефективності | | медичної допомоги населенню МОЗ України, | | проведення щеплень | | Науково-координаційне управління | | | | АМН України, Інститут епідеміології | | | | та інфекційних хвороб | | | | ім. Л.В.Громашевського, Інститут | | | | мікробіології та імунології | | | | ім. І.І.Мечникова АМН України, | | | | профільні кафедри вищих медичних | | | | навчальних закладів та закладів | | | | післядипломної освіти МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.4 | Забезпечити підвищення | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | ефективності щеплень | | організації медичної допомоги населенню, | | населення шляхом | | Головне управління освіти, науки та | | застосування неспецифічних | | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | засобів імунопрофілактики | | Науково-координаційне управління | | | | АМН України, Інститут епідеміології та | | | | інфекційних хвороб | | | | ім. Л.В.Громашевського, Інститут | | | | мікробіології та імунології | | | | ім. І.І.Мечникова АМН України, | | | | Львівський НДІ епідеміології та гігієни | | | | МОЗ України, профільні кафедри вищих | | | | медичних навчальних закладів та закладів | | | | післядипломної освіти МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.5 | Провести оцінку стану | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | імунітету до поліомієліту у | | освіти, науки та | | дітей різних вікових груп | | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | після застосування живої та | | Науково-координаційне управління | | інактивованої поліомієлітної | | АМН України, Інститут епідеміології та | | вакцини | | інфекційних хвороб | | | | ім. Л.В.Громашевського, профільні кафедри | | | | вищих медичних навчальних закладів та | | | | закладів післядипломної освіти | | | | МОЗ України, ЦСЕС МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.6 | Вивчати питання генетичної | 2003-2006 рр. | Головне управління освіти, науки та | | мінливості збудника дифтерії | | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | залежно від проведених | | ГСЕУ МОЗ України, Науково-координаційне | | щеплень | | управління АМН України, Львівський НДІ | | | | епідеміології та гігієни МОЗ України, | | | | Інститут епідеміології та інфекційних | | | | хвороб ім. Л.В.Громашевського, профільні | | | | кафедри вищих медичних навчальних | | | | закладів та закладів післядипломної | | | | освіти МОЗ України, ЦСЕС МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.7 | Визначити рівень впливу | 2003-2006 рр. | ГСЕУ МОЗ України, Головне управління | | шкідливих виробничих | | освіти, науки та | | факторів на стан | | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | імунологічної реактивності у | | Головне управління організації медичної | | робітників галузі | | допомоги населенню МОЗ України, | | машинобудування та науково | | Науково-координаційне управління | | обгрунтувати заходи з | | АМН України, Інститут медицини праці, | | профілактики профзахворювань | | Інститут мікробіології та імунології | | і зниження рівня | | ім. І.І.Мечникова АМН України, Державне | | захворюваності на інфекційні | | підприємство - Харківський НДІ гігієни | | хвороби | | праці та профзахворювань, профільні | | | | кафедри вищих медичних навчальних | | | | закладів та закладів післядипломної | | | | освіти МОЗ України, ЦСЕС МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.8 | Визначити рівень імунітету до| 2003-2006 рр.| Головне управління освіти, науки та | | інфекційних хвороб, керованих| | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | засобами специфічної | | ГСЕУ МОЗ України, Науково-координаційне | | профілактики | | управління АМН України, Інститут | | | | епідеміології та інфекційних хвороб | | | | ім. Л.В.Громашевського, Інститут | | | | мікробіології та імунології | | | | ім. І.І.Мечникова АМН України, | | | | Львівський НДІ епідеміології та гігієни | | | | МОЗ України, профільні кафедри вищих | | | | медичних навчальних закладів та закладів | | | | післядипломної освіти МОЗ України, | | | | ЦСЕС МОЗ України | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 6.9.| Вивчити питання щодо | 2003-2006 рр. | Головне управління освіти, науки та | | поствакцинального імунітету | | інформаційно-аналітичного забезпечення, | | до вірусного гепатиту В у | | ГСЕУ МОЗ України, Науково-координаційне | | різних груп населення | | управління АМН України, Інститут | | | | епідеміології та інфекційних хвороб | | | | ім. Л.В.Громашевського, Інститут | | | | мікробіології та імунології | | | | ім. І.І.Мечникова АМН України, | | | | Львівський НДІ епідеміології та гігієни | | | | МОЗ України, профільні кафедри вищих | | | | медичних навчальних закладів та закладів | | | | післядипломної освіти МОЗ України, | | | | ЦСЕС МОЗ України | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 7. Розвиток міжнародного співробітництва: | ------------------------------------------------------------------------------------------------| 7.1 | Брати участь в укладенні та | постійно | ГСЕУ МОЗ України, Управління міжнародних | | виконанні міжнародних | | зв'язків, Головне управління організації | | договорів України з питань | | медичної допомоги населенню, | | профілактики, діагностики та | | ЦСЕС МОЗ України | | лікування інфекційних хвороб,| | | | керованих засобами | | | | специфічної профілактики | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 7.2 | Брати участь у реалізації | постійно | ГСЕУ МОЗ України, Управління міжнародних | | міжнародних проектів | | зв'язків, Головне управління організації | | (програм), спрямованих на | | медичної допомоги населенню, | | профілактику, діагностику та | | ЦСЕС МОЗ України | | лікування інфекційних хвороб,| | | | керованих засобами | | | | специфічної профілактики | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 7.3 | Забезпечити | постійно | ГСЕУ МОЗ України, Управління міжнародних | | взаємоінформування з ВООЗ у | | зв'язків, Головне управління організації | | питаннях інфекційної | | медичної допомоги населенню, | | захворюваності та | | ЦСЕС МОЗ України | | імунопрофілактики | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 7.4 | Налагодити зв'язки з | постійно | ГСЕУ МОЗ України, Управління міжнародних | | міжнародними центрами, які | | зв'язків, Головне управління організації | | вивчають проблеми | | медичної допомоги населенню, | | імунопрофілактики, контролю | | ЦСЕС МОЗ України | | за імунобіологічними | | | | препаратами щодо спільних | | | | наукових розробок, обміну | | | | фахівцями, проведення | | | | міжнародних семінарів та | | | | стажування фахівців | | | -----+------------------------------+---------------+-------------------------------------------| 7.5 | Забезпечити співробітництво | постійно | ГСЕУ МОЗ України, Управління міжнародних | | з міжнародними урядовими та | | зв'язків, Головне управління | | неурядовими організаціями | | організації медичної допомоги населенню, | | для отримання допомоги з | | ЦСЕС МОЗ України | | метою забезпечення виконання | | | | завдань цієї Програми | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник
Головного санепідуправління С.П.Бережнов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: