open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 вересня 1993 р. N 774

Київ

Про заходи щодо поглиблення

переробки нафти

З метою забезпечення потреб України в моторних паливах за
рахунок поглиблення переробки і ефективнішого використання
нафтової сировини, а також поліпшення екологічного стану Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити розроблені Державним комітетом по нафті і газу
пропозиції про будівництво в 1993-1997 роках на основі
комплектного імпортного устаткування об'єктів глибокої переробки
нафти на нафтопереробних заводах, що дасть змогу збільшити глибину
переробки нафти з 53 до 72 відсотків, а відбір моторних палив - з
40 до 57 відсотків, згідно з додатком N 1.

2. Взяти до відома, що фінансування будівництва об'єктів
глибокої переробки нафти і реконструкції діючих виробництв буде
здійснюватися за рахунок власних коштів заводів (за їх згодою) і
залучення іноземного кредиту.

З метою забезпечення погашення вказаного кредиту звільнити
нафтопереробні заводи від обов'язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку валютних надходжень від експорту в 1994-1998 роках
щорічно до 2,5 млн. тонн технологічного палива, виробленого із
нафти, одержаної за прямими зв'язками або іншої продукції, що
виробляється підприємствами Державного комітету по нафті і газу,
за переліком, погодженим з Міністерством економіки.

3. Державному комітетові по нафті і газу та корпораціям
"Укрбуд" і "Укрмонтажспецбуд" здійснити проектування та
будівництво зазначених у цій постанові об'єктів на контрактній
основі.

4. Державному комітетові по нафті і газу:

забезпечити в процесі будівництва промислових об'єктів
здійснення заходів, спрямованих на доведення шкідливих викидів у
навколишнє природне середовище на нафтопереробних заводах до
гранично допустимих, а також на локалізацію джерел і ліквідацію
наслідків забруднення нафтопродуктами підземних вод на заводських
і прилеглих до них територіях, згідно з додатком N 2;

створити спеціальний інвестиційний фонд для фінансування
заходів щодо подальшого розвитку, технічного переозброєння і
екологізації нафтопереробної промисловості та за погодженням з
Міністерством економіки і Міністерством фінансів затвердити
порядок формування та використання цього фонду;

здійснити закупівлю зарубіжних технологій та устаткування на
конкурсній основі з поставкою їх у терміни, що забезпечують
введення в дію передбачених цією постановою об'єктів. Будівництво
об'єктів загальнозаводського призначення здійснити з використанням
вітчизняного устаткування.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.37

Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1993 р. N 774

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
глибокої переробки нафти, будівництво яких передбачається

із залученням зарубіжних фірм в 1993-1996 роках

—————————————————————————————————————————————————————————

|Вартість будівництва |

|—————————————————————+—

|млн. дола-| млн.крб. |

|рів США | |
—————————————————————————————————————————————————————————
______________1________________________2_________3_______

Лисичанський НПЗ
Комплекс каталітичного крекінгу-
вання сировини потужністю 2 млн.
тонн 2,5
Комплекс глибокої переробки ма-
зуту потужністю до 4 млн. тонн
(гідрокрекінг, вісбрекінг гудрону
та інші) 329 12200
Виробництво бітуму і покрівельних
матеріалів потужністю 400 тис.
тонн 16 10000
Об'єкти для охорони навколишнього
природного середовища і загально-
заводського господарства 11,5 30900

—————————————————————————————

Всього 359 53100

Кременчуцький НПЗ
Комплекс глибокої переробки мазу-
ту потужністю до 4 млн. тонн
(гідрокрекінг-каталітичний кре-
кінг, вісбрекінг гудрону та інші) 329 12200
Реконструкція блоку каталітичного
крекінгування ГК-3/1 N 2 із збі-
льшенням потужності до 1 млн. тонн 50 25000
Модернізація установок для вироб-
ництва масел 150 10165
Установка гідроочищення дизельно-
го палива потужністю 750 тис. тонн 12000
Об'єкти для охорони навколишнього
природного середовища і загально-
заводського господарства 5,0 15200

—————————————————————————————————

Всього 534 74565

Херсонський НПЗ
Комплекс гідроочищення дизельного
палива потужністю до 2 млн. тонн
(з виробництвом сірки) 70 1520
Об'єкти для охорони навколишнього
природного середовища і загально-
заводського господарства 15 1000

—————————————————————————————————

Всього 85 2520

Одеський НПЗ
Комплекс гідроочищення дизельного
палива потужністю 1,5 млн. тонн 52
(з виробництвом сірки) (залишок)
Об'єкти для охорони навколишнього
природного середовища і загально-
заводського господарства 5175

————————————————————————————————

Всього 52 5175

Дрогобицький НПЗ
Комплекс для виробництва неети-
льованого бензину в складі уста-
новок: 200
первинної переробки нафти
потужністю 3,4 млн. тонн
каталітичного риформування бензи-
ну з блоком ізомеризації потуж-
ністю 920 тис. тонн сировини
Комплекс для виробництва 75 тис.
тонн твердих парафінів і 300 тис.
тонн індустріальних масел 130
Об'єкти для охорони навколишнього
природного середовища і загально-
заводського господарства 1980

———————————————————————————————

Всього 330 1980

Надвірнянський НПЗ
Об'єкти для охорони навколишнього
природного середовища і загально-
заводського господарства 20 3400

————————————————————————————————

Всього 20 3400

——————————————————————————————————————————————

Разом 1380 140740

Продовження додатку N 1

——————————————————————————————————————————
Терміни будівництва|Збільшення виробництва
———————————————————|нафтопродуктів на рік
початок |закінчення|

| |
——————————————————————————————————————————
___4________5_________________6___________

1000 тис. тонн неети-

льованого бензину

1993 500 тис. тонн малосір-

чистого дизельного

палива

520 тис. тонн неети-

льованого бензину

1500 тис. тонн малосір-
1994 1997 чистого дизельного

палива

375 тис. тонн нафтобі-

туму
1994 1995 4 млн. кв. метрів покрі-

вельних матеріалів


1993 1996
——————————————————————————————————————————


520 тис. тонн неети-

льованого бензину

1500 тис. тонн малосір-
1994 1997 чистого дизельного

палива

150 тис. тонн неетильо-

ваного бензину
1994 1996

70 тис. тонн високоін-
1994 1997 дексних масел

забезпечення випуску
1994 1995 малосірчистого дизель-

ного палива в повному

обсязі

1993 1996
——————————————————————————————————————————


забезпечення випуску

малосірчистого дизель-
1994 1996 ного палива в повному

обсязі

1993 1996
——————————————————————————————————————————


передбачено постановою

Кабінету Міністрів Ук-

1994 раїни від 15 травня

1993 р. N 353


1993 1994
——————————————————————————————————————————


передбачено постановою

Кабінету Міністрів Ук-
1993 1996 раїни від 17 липня

1993 р. N 550

1995 1998


1993 1996
——————————————————————————————————————————

1993 1996
——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: Вартість будівництва подається у цінах 1993 року.

Терміни закінчення будівництва уточнюються у договорах

між замовником і підрядною організацією.

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1993 р. N 774

ПЕРЕЛІК

об'єктів і заходів, спрямованих на доведення

шкідливих викидів у навколишнє природне

середовище на нафтопереробних заводах до

гранично допустимих, а також локалізацію

джерел і ліквідацію наслідків забруднення

підземних вод

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Назва |Рік введення в

|експлуатацію
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Лисичанський НПЗ
Комплекс споруд для перехоплення підземних вод, 1995
забруднених нафтопродуктами, на основній площадці
заводу
Розширення мережі спостережних свердловин на 1993
заводській і прилеглих до неї територіях, а також
в районі Білогоровського і Малорязанківського
водозаборів
Комплекс інженерних заходів щодо захисту грунтових 1995
і поверхневих вод від забруднення нафтопродуктами
в районі балки Вовчої і р. Біленької
Комплекс заходів щодо зменшення споживання свіжої
води і підвищення ефективності роботи очисних спо-
руд:

блок зворотного водопостачання N 3 1993

установка ректифікації сульфідних стоків 1994

установка переробки нафтового шламу 1995

Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення 1994-
населення забруднених територій 1996
Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з 1994-
метою визначення шляхів поширення та масштабів за- 1996
бруднення підземних вод на території за межами за-
воду

Кременчуцький НПЗ
Комплекс споруд для перехоплення підземних вод, 1995
забруднених нафтопродуктами, на основній площадці
заводу
Винесення на поверхню трубопроводів зворотної води 1994
і напірної каналізації
Протифільтраційна кільцева завіса в районі ставків - " -
очисних споруд
Комплекс споруд для зменшення відкачування стоків
на ставок-випарник, поля фільтрації та підвищення
ефективності роботи очисних споруд:

біологічний ставок з насосною станцією повер- 1993

нення стоків в протипожежну мережу

установка біологічного очищення господарсько- 1994

побутових стоків

фільтрувальна станція зворотного стоку 1993

озонаторна станція стоків, що відкачуються на 1995

ставок-випарник

установка переробки нафтового шламу 1994

установка ректифікації сульфідних стоків - " -

Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення 1994-
населення забруднених територій 1996
Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з ме- 1994-
тою визначення шляхів поширення та масштабів заб- 1996
руднення підземних вод на території за межами за-
воду

Херсонський НПЗ
Поетапне відселення мешканців сел. Садового, розта-
шованого в межах санітарно-захисної зони заводу,
в тому числі:

першочергове відселення 12 сімей, що прожива- 1994

ють у найнебезпечнішій зоні, середньої школи і

профтехучилища

відселення решти мешканців сел. Садового 2000

Здійснення першочергових заходів щодо ліквідації
джерел надходження нафтопродуктів у гідролітосферу
на промплощадці заводу,
в тому числі:

механізація товарно-сировинного парку 1995

реконструкція очисних споруд з метою їх 1996

модернізації та збільшення потужності

реконструкція залізничних естакад наливу 1997

нафтопродуктів

Здійснення заходів щодо локалізації та очищення
гідролітосфери,
в тому числі:

проектування та будівництво гідравлічної 1997

завіси з водознижуючих свердловин в районі Хер-

сонського НПЗ

спорудження променевих дренажів в районі нали- 1996

вних естакад

створення мережі променевих дренажів в інших 2000

районах заводу

Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення 1994-
населення забруднених територій 1996

Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з 1994-
метою визначення шляхів поширення та масштабів за- 1996
бруднення підземних вод на території за межами за-
воду

Дрогобицький НПЗ
Комплекс заходів щодо захисту р. Тисьмениця від 1994
дренування нафтопродуктів

Реконструкція очисних споруд з метою ліквідації 1995
ставка-нагромаджувача стічних вод

Будівництво комплексу споруд для водозабезпечення 1994-
населення забруднених територій 1996

Проведення спеціальних гідрогеологічних робіт з 1994-
метою визначення шляхів поширення та масштабів за- 1996
бруднення підземних вод на території за межами за-
воду
————————————
Примітка. Рік введення в експлуатацію уточнюється у договорах між

замовником і підрядною організацією.

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу