open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 вересня 1993 р. N 683

Київ

Про заходи реалізації Державної програми

боротьби із злочинністю

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити план заходів реалізації Державної програми
боротьби із злочинністю, затвердженої постановою Верховної Ради
України від 25 червня 1993 р., ( 3325-12 ) що додається.

Міністрам, головам державних комітетів установити особистий
контроль за виконанням зазначеного плану і доповідати про його хід
у встановлені терміни.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 вересня 1993 р. N 683

ПЛАН

заходів реалізації Державної програми боротьби із

злочинністю, затвердженої постановою Верховної Ради

України від 25 червня 1993 р.

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ і пункт Програми, | Виконавці | Термін

зміст заходу | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

РОЗДІЛ I

Пункт 4

Розробити концепцію розвитку Міносвіти листопад 1993 р.
юридичної освіти в умовах по- МВС
будови правової держави (виз- Служба безпеки
начити види навчальних закла- Мінюст
дів, місця їх розташування, Мінфін
програму навчання, необхідні Мінекономіки
для цього матеріально-техніч- Академія наук
ні та фінансові ресурси) разом з Генеральною

прокуратурою

Пункт 5

Вирішити питання розширення Мінюст березень 1994 р.
науково-дослідних установ су- МВС
дової експертизи для дослід- Мінекономіки
ження вибухових речовин і Мінфін
пристроїв, боєприпасів, спец- Служба безпеки
засобів, антикваріату, грошей разом з Генеральною
та інших цінних паперів, мате- прокуратурою
ріалів звуко- і відеозапису,
наркотичних препаратів, транс-
портних засобів, а також
проведення пожежно-технічної
експертизи

Пункт 7

Розробити і запровадити про- МВС 1993 - 1994 роки
граму інформатизації право- Мінюст
охоронних органів і судів на МОЗ
1993 - 1998 роки Мінфін

Мінекономіки

Служба безпеки

Академія наук

разом з Генераль

ною прокуратурою

і Верховним Судом

Рада Міністрів

Республіки Крим,

місцеві державні

адміністрації

Пункт 8

Підготувати та внести до Мінюст до 1 грудня
Кабінету міністрів України МВС 1993 р.
проекти Кримінального, Кри- Міносвіти
мінально-процесуального, Служба безпеки
Кримінально-виконавчого ко- Академія наук
дексів, Кодексу про адміні- разом з Верховним
стративні правопорушення Судом, Генеральною

прокуратурою

Пункт 9

Підготувати і подати на роз- Мінюст грудень 1993 р.
гляд Кабінету Міністрів Ук- МВС
раїни законопректи щодо: Мінекономіки

МОЗ
регулювання найважливіших Мінприроди
засад державної служби, форм Міноборони
власності, підприємницької, Мінфін
економічної та фінансової Академія наук
діяльності в умовах ринку Служба безпеки

разом з Верховним
боротьби з економічними і Судом, Генеральною
екологічними злочинами, ор- прокуратурою,
ганізованою злочинною діяль- Вищим арбітражним
ністю, корупцією, "відмива- судом
ням" коштів, здобутих зло-
чинним шляхом, незаконним
обігом наркотичних засобів

профілактики правопорушень,
участі населення в охороні
правопорядку, соціальної реа-
білітації хронічних алкого-
ліків і наркоманів, адміні-
стративного нагляду за осо-
бами, звільненими з місць
позбавлення волі, системи
органів та служб у справах
неповнолітніх

недержавної охоронної та
розшукової діяльності

створення військової міліції
в складі Збройних Сил
захисту потерпілих, свідків
та інших учасників кримі-
нального, цивільного і ар-
бітражного процесів

придбання та застосування
вогнепальної зброї

Пункт 10

Підготувати і внести на МВС листопад 1993 р.
розгляд Кабінету Міністрів Мінюст
України проекти: Мінприроди

МОЗ
статутів бойової служби Мінтранс
військ внутрішньої та кон- Служба безпеки
войної охорони, а також ви- Інститут держави і
конання покарань у місцях права
позбавлення волі та не по- Академія наук
в'язаних з позбавленням разом з Генеральною
волі прокуратурою
Положення про порядок про-
дажу, придбання, реєстра-
ції, обліку та застосування
спеціальних засобів само-
оборони, заряджених речови-
нами сльозоточивої та дра-
тівної дії
Правил дорожнього руху

Пункт 11

Підготувати пропозиції про МВС вересень 1993 р.
створення: Мінюст

Мінфін
державної служби охорони Інститут держави
при МВС і права

Академія наук
служби моральності у структурі
органів внутрішніх справ
фонду відшкодування збит- Мінфін - " -
ків громадянам, які потер- Мінекономіки
піли від злочинів і зло- МВС
вживань владою

РОЗДІЛ II

Пункт 4

Створити в обласних і про- Рада Міністрів друге півріччя
мислових центрах, інших Республіки Крим 1993 р. - перше
містах: місцеві, півріччя 1994 р.

державні

адміністрації
служби соціальної і психо- МВС
логічної допомоги сім'ям, МОЗ
які цього потребують Міносвіти

Академія наук
консультації для проведен-
ня роз'яснювальної роботи
серед батьків, підлітків і
молоді з психолого-педаго-
гічних, медичних, правових
питань

територіальні фонди соці-
альної підтримкі населення
із залученням міжнародної
гуманітарної допомоги, а
також гуманітарної допомоги
благодійних організацій і
окремих громадян України,
забезпечувати дійовий контроль
за їх використанням

За рахунок місцевих бюджетів
організувати подання натураль-
ної допомоги малозабезпеченим
сім'ям

Пункт 5

Розробити і подати на розгляд Мінмолодьспорт листопад 1993 р.
Кабінету Міністрів України Міносвіти
державну цільову програму МВС
"Молодь і дозвілля" Міноборони

Мінюст

Мінкультури

Пункт 7

З метою захисту моральності Мінкультури - " -
населення, насамперед дітей Міносвіти
та юнацтва, від впливу низько- Мінмолодьспорт
пробних зразків зарубіжної Держстандарт
кіновідеопродукції, що пропа- Укртелерадіокомпанія
гує культ жорстокості, насиль-
ства і розпусти, внести Кабі-
нетові Міністрів України про-
позиції щодо запровадження
порядку, за яким ввезення у
країну кіновідеопродукції на
будь-яких носіях здійснювалося
б лише за ліцензією Мінкуль-
тури, а показ фільмів у кіно-
мережі та на каналах телеба-
чення незалежно від форм влас-
ності - лише на підставі дер-
жавного прокатного сертифіка-
та Мінкультури

Пункт 8

Розробити механізм здійснення Мінкультури листопад 1993 р.
державного і громадського Міносвіти
контролю, який би зробив не- Мінмолодьспорт
можливим появу в засобах масо- Укртелерадіоком-
вої інформації, літературі, панія
кіно- і відеопродукції, що
публічно демонструється, пере-
дач і творів, які пропагують
насильство, жорстокість, сек-
суальну розпусту, а також на-
ціональну або расову ворожнечу

Пункт 14

Для запобігання масовому без- Мінпраці 1994 - 1995 роки
робіттю щорічно розробляти Мінсоцзахист
державні і регіональні програ- Рада Міністрів
ми зайнятості населення, забез- Республіки Крим
печувати їх неухильне виконан- місцеві державні
ня адміністрації

Пункт 15

Створити Українську інформа- Мінпраці березень 1995 р.
ційно-довідкову систему зайня- Мінсоцзахист
тості населення

Пункт 16

Розробити Концепцію державної Мінпраці листопад 1993 р.
системи професійної орієнта- Міносвіти
ції, на основі якої забезпечи- МОЗ
ти взаємодію державної служби Мінмолодьспорт
зайнятості з органами охорони Академія наук
здоров'я та освіти в галузі
професійної орієнтації населен-
ня

Пункт 17

З метою працевлаштування в Мінпраці 1993 - 1995 роки
умовах зростання безробіття Мінекономіки
осіб похилого віку, які цього Мінмолодьспорт
потребують, підлітків і молоді, Мінсоцзахист
використання на альтернативній Мінпром
основі жіночої праці передба- Мінфін
чити збільшення кількості ро- Рада Міністрів
бочих місць на діючих і ство- Республіки Крим
рюваних підприємствах із пайо- місцеві державні
вою участю іноземних інвесто- адміністрації
рів, а також розглянути питан-
ня про створення учнівсьих
кооперативів, забезпечення їх
необхідною технікою та облад-
нанням із залученням коштів
шефських підприємств і орга-
нізацій

Пункт 19

Розробити і подати на розгляд МОЗ вересень 1993 р.
Кабінету Міністрів України МВС
цільові програми Мінмолодьспорт

Міносвіти
боротьби з пияцтвом та алкого- Мінюст
лізмом (з урахуванням рекомен- Академія наук
дацій Європейського регіональ-
ного комітету Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров'я)

боротьби з наркоманією і неза- МВС серпень 1993 р.
конним обігом наркотичних за- МОЗ
собів Мінюст

Мінфін

Міносвіти

Мінмолодьспорт

Держмитком

Держкомкордон

Служба безпеки

Академія наук

разом з Генеральною

прокуратурою, Вер-

ховним Судом

Пункт 22

З метою поліпшення організа- МОЗ листопад 1993 р.
ції лікування від алкоголізму, МВС
наркоманії, а також сприяння Мінсоцзахист
соціальній адаптації осіб, разом з Генеральною
які втратили зв'язки з сім'єю прокуратурою, Вер-
і не мають постійного місця ховним Судом
проживання, вивчити та в разі
потреби вирішити питання пере-
дачі лікувально-трудових про-
філакторіїв, медичних витве-
резників і приймальників-роз-
подільників МВС відповідно до
системи МОЗ та Мінсоцзахисту

Пункт 25

Подати Кабінету Міністрів Ук- Міноборони II квартал
раїни пропозиції щодо ство- Держкомкордон 1994 р.
рення єдиної системи охорони МВС
всіх форм власності у складі: разом з Управлінням

державної охорони,
військової охорони - для охо- Національною гвардією
рони особливо важливих держав-
них об'єктів
державної служби охорони при МВС III квартал
МВС - для охорони на договір- разом із заінте- 1993 р.
них засадах об'єктів держав- ресованими ваними
ної та інших форм власності, міністерствами і
об'єктів життєзабезпечення відомствами
населених пунктів, кредитно-
фінансових і банківських уста-
нов, музеїв і картинних гале-
рей з особливо цінними колек-
ціями, коштів і цінних ванта-
жів під час їх перевезення,
а також фізичних осіб
відомчої охорони - для охорони Міненерго III квартал
власності підприємств і орга- Мінзв'язку 1994 р.
нізацій, вантажів під час пере- Мінкультури
везення залізницею, водним і Мінмашпром
повітряним транспортом Мінпром

Мінсільгосппрод
недержавних охоронних підпри- Мінтранс
ємств - для охорони за ліцен- Мінфін
зіями об'єктів колективної та МВС
приватної власності, а також
фізичних осіб

Пункт 26

Організувати на конкурсній ос- МВС 1993 - 1995 роки
нові розроблення технічних за- Мінпром
собів охорони та захисних при- Мінмашпром
строїв, у тому числі приладів Держстандарт
системи централізованого спо- ДКНТ
стеження, охоронної сигналі- Академія наук
зації, замків підвищеної сек-
ретності, куленепробивного
скла, протиугонних пристроїв
тощо. Налагодити виробництво
цих технічних засобів на рівні
світових стандартів. Стимулювати
створення в Україні спільних під-
приємств по виготовленню засобів
охорони та захисних пристроїв

Пункт 29

Збудувати на державних автомо- Мінтранс - " -
більних дорогах 15 комплексів МВС
дорожнього сервісу, в тому чис- Укршляхбуд
лі майданчики для тимчасового виконкоми місцевих
організованого зберігання транс- Рад народних депу-
портних засобів українських та татів, місцеві дер-
іноземних власників, з викори- жавні адміністрації
станням для цього можливостей
колоній-поселень МВС

Пункт 30

Запровадити перевірки (двічі МВС - " -
на рік) стану охорони та пожеж- Мінпром
ної безпеки на державних під- Мінмашпром
приємствах, базах, складах про- Мінсільгосппрод
довольчих і промислових товарів, Держкомнафтогаз
пально-мастильних матеріа- Рада Міністрів Респуб-
лів, тваринницьких фермах, ліки Крим
кормо- та зерносховищах, місцеві державні
інших об'єктах із значними адміністрації
матеріальними цінностями;
усувати виявлені недоліки та
вживати заходів для притяг-
нення винних осіб до вста-
новленої законом відпові-
дальності

Пункт 31

Провести інвентаризації Мінкультури 1993 - 1994 роки
культурних, історичних, за- МВС
гальнонаціональних цінностей Мінзв'язок
в музеях, картинних галереях Служба безпеки
та інших об'єктах, де вони Рада Міністрів Рес-
зберігаються. Оснастити ці публіки Крим
об'єкти сучасною охоронною місцеві державні
та протипожежною сигналіза- адміністрації
цією, промисловим телебачен-
ням, засобами оперативного
зв'язку. Встановити на най-
важливіших об'єктах пропуск-
ний режим. Підготувати пере-
лік і класифікований опис
викрадених історичних і
культурних цінностей, що
могли бути вивезені за кор-
дон, для відповідного інфор-
мування поліцейських служб
інших держав

Пункт 32

Провести впорядкування тери- Мінтранс 1993 - 1995 роки
торії всіх вантажних дворів, Мінзв'язок
причалів, контейнерних пунк- МВС
тів, складських приміщень, Укрзалізниця
інших об'єктів вантажного
господарства і забезпечити
їх охорону, оснащення охо-
ронною та протипожежною сиг-
налізацією, промисловим те-
лебаченням, засобами зв'язку,
запровадити у разі потреби
пропускний режим. Система-
тично перевіряти стан тех-
нічного оснащення цих об'єк-
тів, їх відповідність вимо-
гам надійного збереження
вантажів від розкрадань і
пожеж

РОЗДІЛ III

Пункт 2

Для підвищення оперативнос- МВС 1993 - 1994 роки
ті в роботі органів внутріш- Мінтранс
ніх справ розробити систему Мінзв'язок
використання можливостей Держжитлокомунгосп
чергових (диспетчерських) виконкоми місцевих Рад
служб підприємств, організа- народних депутатів,
цій та установ, у тому чис- місцеві державні адмі-
лі електронної пошти, для ністрації
екстреної передачі повідом-
лень про вчинення злочинів
і сприяння міліції в їх роз-
критті

Пункт 4

Вивчити існуючу практику МВС листопад 1993 р.
участі населення та громад- Мінюст
ських формувань у охороні Держкомкордон
громадського порядку і роз-
робити рекомендації з цього
питання та подати Кабінету
Міністрів України проект норма-
тивного акта щодо впровад-
ження доцільних форм орга-
нізації такої роботи

РОЗДІЛ 4

Пункт 1

Подати на розгляд Ка- МВС грудень 1993 р.
бінету Міністрів України Мінюст
план дій для боротьби з орга- Мінекономіки
нізованою злочинністю і ко- Держмитком
рупцією, їх проявами в еко- Академія наук
номічній діяльності, маючи разом з Генеральною
на меті передусім введення прокуратурою
у господарську діяльність
суворої звітності, надійний
захист сфери виробництва та
обігу від проникнення зло-
чинних угруповань, удоскона-
лення діяльності державних
органів, на які покладено
ведення боротьби з цими яви-
щами. З метою запобігання
припливу інвестованого капі-
талу, в тому числі іноземно-
го, який може бути пов'яза-
ний з прибутками від злочин-
ної діяльності, підготувати
і подати пропозиції щодо ви-
значення керівних принципів
по відношенню до інвестицій,
у першу чергу розгляду пи-
тання про доцільність вста-
новлення ліцензійного нагля-
ду за акціонерами та ство-
рення центру збирання аналі-
тичних даних для здійснення
контролю за великими фінан-
совими операціями та грошо-
вими переказами

Пункт 4

Організувати на базі юридич- Міносвіти вересень 1993 р.
них наукових установ і нав- МВС
чальних закладів (із залучен- Мінфін
ням висококваліфікованих фа- Мінюст
хівців і практичних працівни- Держмитком
ків у галузі фінансового, Служба безпеки
митного, податкового контро- Академія наук
лю) вивчення досвіду право- разом з Генеральною
творчої та правозастосовної прокуратурою
практики держав з традиційною
ринковою економікою

На основі цього дослідження - " - листопад 1993 р.
та аналізу стану економічно-
го розвитку України розроби-
ти і подати Кабінетові Міні-
стрів України проекти відпо-
відних нормативних актів

Пункт 6

Розробити:

методику визначення розмі- Мінюст травень 1994 р.
рів тіньової економіки та Мінекономіки
збитків, що завдаються держа- МВС
ві організованою злочинною Мінфін
діяльністю Академія наук

рекомендації щодо запобі- Мінфін квітень 1994 р.
гання незаконним банківським МВС
операціям і незаконному одер- Мінюст
жанню коштів і цінних паперів Національний банк

рекомендації щодо цивільно- Мінюст
та кримінально-правового за- Мінекономіки
хисту підприємницької діяль- МВС
ності Міносвіти

Інститут держави і

права Академії наук

систему захисту документів, Мінфін вересень 1994 р.
грошей, цінних паперів і пред- Мінкультури
метів, які мають історичну та МВС
художню цінність, від їх під- Мінюст
робки і крадіжки, а також екс- Служба безпеки
прес-методик для виявлення ДКНТ
підробок Національний банк

методики спрощеного кримі- МВС грудень 1994 р.
налістичного ототожнення про- Мінпром
мислового устаткування і то- Держмитком
варів, що виробляються на ньо- Мінюст
му, з метою встановлення дже- ДКНТ
рел надходження сировини, на- Служба безпеки
півфабрикатів, окремих вузлів Академія наук
тощо

методики експертного до- МОЗ жовтень 1994 р.
слідження нових наркотичних МВС
препаратів і експрес-методи Мінюст
виявлення наркотичної сирови- Держмитком
ни і препаратів під час про- Служба безпеки
ведення оперативно-розшукових Академія наук
дій

методики експертних до- Мінекономіки вересень 1994 р.
сліджень господарської діяль- Мінюст
ності в умовах ринкових від- Академія наук
носин

Пункт 8

Проаналізувати застосування Мінюст листопад 1993 р.
законів, які передбачають МВС
відповідальність за спекуля- разом з Генераль-
цію та незаконну торговельну ною прокуратурою
діяльність, про висновки по- і Верховним Судом
відомити Кабінетові Міністрів
України

Пункт 10

Провести на всіх промислових Мінпром вересень 1993 р.
об'єктах інвентаризацію ко- Мінмашпром
льорових і рідкоземельних ме- МВС
талів і забезпечити їх надій- Академія наук
ну охорону

Пункт 11

Вивчити порядок і законність МВС жовтень 1994 р.
взаєморозрахунків комерційних Держкомнафтогаз
структур з нафтопереробними Служба безпеки
заводами за зберігання і разом з Генеральною
переробку нафти та її похід- прокуратурою, Націо-
них. Перевірити зовнішньоеко- нальним банком, Дер-
номічну діяльність нафтопере- жавним експортно-ім-
робних заводів та комерційно- портним банком
виробничих об'єднань Держком-
нафтогазу. За результатами
перевірки прийняти рішення
згідно із законодавством, про
наслідки роботи поінформува-
ти Кабінет Міністрів України

Пункт 12

Здійснити перевірку цільового Мінфін лютий 1994 р.
використання коштів, у тому МВС
числі валютних, виділених у Мінчорнобиль
1993 році на ліквідацію на-
слідків Чорнобильської ката-
строфи. У разі виявлення по-
рушень вжити заходів згідно з
законом. Про наслідки поін-
формувати Кабінет Міністрів
України

Пункт 22

Вивчити обгрунтованість реа- МЗЕЗ березень 1994 р.
лізації спільними підприєм- Мінфін
ствами товарів невласного Мінекономіки
виробництва за кордон, до- МВС
цільність таких операцій, Служба безпеки
практику ціноутворення та разом з Генеральною
повноту валютних розрахун- прокуратурою
ків. У разі навмисного зани- Рада Міністрів Рес-
ження цін, неповноти надход- публіки Крим
ж ення валюти та інших зло- місцеві державні
вживань вживати передбачених адміністрації
законом заходів

Пункт 25

Внести до Кабінету Міністрів Мінюст листопад 1993 р.
України пропозиції щодо за- МВС
провадження порядку реєстра- Служба безпеки
ції акредитованих у країні місцеві державні
інофірм, їх представництв і адміністрації
спільних підприємств з іно-
земними інвестиціями лише
після попередньої інформації
Служби безпеки та МВС

РОЗДІЛ V

Пункт 3

Підготувати на основі екс- МЗС вересень 1993 р.
пертних оцінок і подати Кабі- Мінюст
нетові Міністрів України про- МВС
позиції щодо приєднання краї- разом з Генеральною
ни до Конвенції Ради Європи з прокуратурою і Вер-
питань видачі злочинців, вза- ховним Судом
ємодії у кримінальних справах,
пошуку, вилучення і конфіска-
ції прибутків від злочинної
діяльності, судочинства у кри-
мінальних справах, виконання
вироків, передачі в'язнів

Пункт 5

Внести пропозиції До Кабінету МВС жовтень 1993 р.
Міністрів України про забезпе- Мінфін
чення Національного централь- Мінекономіки
ного бюро Інтерполу в Україні Держкомресурсів
необхідною штатною чисельністю,
фінансовими та матеріально-
технічними ресурсами відповід-
но до рекомендацій Генерально-
го Секретаріату Міжнародної
організації кримінальної полі-
ції (Інтерполу)

Пункт 6

Внести пропозиції до Кабінету МВС грудень 1993 р.
Міністрів України про введен- МЗС
ня штатних посад представни- Мінфін
ків МВС у державах, з якими
Україна має спільні інтереси
у сфері боротьби із злочин-
ністю

РОЗДІЛ VI

Пункт 1

Розробити і подати на роз- МВС вересень 1993 р.
гляд Кабінету Міністрів Укра- Мінекономіки
їни програму приведення умов Мінфін
тримання засуджених, які від- МОЗ
бувають покарання у місцях Держкомресурсів
позбавлення волі, а також
осіб, що тримаються у слідчих
ізоляторах і лікувально-трудо-
вих профілакторіях, у відпо-
відність з міжнародними стан-
дартами. Забезпечити при цьому
збалансованість щорічних обся-
гів робіт з асигнуваннями, що
виділяються з державного бюд-
жету для потреб кримінально-
виконавчої системи

Пункт 5

Для розширення виробничо-
господарських зв'язків уста-
нов кримінально-виконавчої
системи, залучення підпри-
ємств народного господарства
до співробітництва з ними, а
також з метою забезпечення
повного працевлаштування за-
суджених, підвищення їх за-
робітної плати та поліпшення
матеріального забезпечення
підготувати і подати на роз-
гляд Кабінету Міністрів Ук-
раїни пропозиції про:

надання підприємствам і МВС вересень 1993 р.
організаціям пільг на прибу- Мінекономіки
ток, одержаний ними від реа- Мінфін
лізації продукції, виготов- Мінпраці
леної за участю установ кри- Національний банк
мінально-виконавчої системи

звільнення підприємств ви- - " - - " -
правно-трудових установ і лі-
кувально-трудових профілакто-
ріїв МВС від перерахування
прибуткового податку до бюд-
жету з тим, щоб прибутковий
податок із заробітної плати
працюючих в установах кримі-
нально-виконавчої системи за-
лишався в їх розпорядженні та
спрямовувався на утримання
цієї системи

визначення і затвердження - " - - " -
особливостей застосування
статті 4 Закону України "Про
підприємства в Україні" до
підприємств кримінально-вико-
навчої системи

звільнення виправно-трудо- - " - - " -
вих установ і лікувально-тру-
дових профілакторіїв МВС від
податку на добавлену вартість
робіт з будівництва об'єктів
цих установ

надання установам кримі- МВС вересень 1993 р.
нально-виконавчої системи Мінекономіки
відсоткових кредитів, у тому Мінфін
числі в рублях Мінпраці

Національний банк

Пункт 6

З метою акумулювання фінансо- МВС жовтень 1993 р.
вих ресурсів для тимчасового Мінфін
збільшення затрат на науково- Мінекономіки
дослідні, дослідно-конструк-
торські роботи, освоєння но-
вих технологій, видів продук-
ції, збільшення обсягів ви-
робництва внести на розгляд
Кабінету Міністрів України
питання про дозвіл установам
кримінально-виконавчої систе-
ми провадити відрахування до
спеціального фонду позабюд-
жетних коштів цільового при-
значення, що утворюється відпо-
відно до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 лю-
того 1992 р. N 77 "Про створення
Державного інноваційного фонду",
у розмірі до 2 відсотків
обсягу реалізації продукції.
Проаналізувати можливості
звільнення установ криміналь-
но-виконавчої системи від
перерахування зазначених кош-
тів до державного інновацій-
ного фонду

РОЗДІЛ VII

Пункт 1

З метою приведення навантажен- МВС листопад 1993 р.
ня працівників органів внут- Мінфін листопад 1994 р.
рішніх справ у відповідність
з науково обгрунтованими нор-
мами подати Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо збіль-
шення їх штатної чисельності

Пункт 2

Для забезпечення належної під- МВС листопад 1993 р.
готовки спеціалістів органів Міносвіти
внутрішніх справ подати Кабі- Мінфін
нетові Міністрів України про-
позиції про:
заснування на базі Львів-
ського училища внутрішніх справ
інституту підготовки юристів
для підрозділів міліції по бо-
ротьбі з організованою злочин-
ністю і захисту економіки від
злочинних посягань

створення в Інституті підго-
товки кадрів для установ по ви-
конанню покарань Української
академії внутрішніх справ від-
ділення з підготовки психологів
для пенітенціарної системи

доведення щорічної кількості
набору слухачів факультету під-
готовки слідчих у Харківському
інституті внутрішніх справ до
600 чоловік

заснування двох училищ мілі-
ції (на 900 чоловік змінного
складу кожне) для підготовки
спеціалістів карного розшуку та
дільничних інспекторів міліції

заснування двох училищ про-
фесійної підготовки працівників
патрульно-постової служби (на
360 чоловік змінного складу
кожне)

реорганізацію трьох училищ
професійної підготовки в училища
міліції для підготовки молодших
спеціалістів

виділення асигнувань на за-
вершення спорудження приміщень
Української академії внутріш-
ніх справ

Пункт 3

Внести до Кабінету Міністрів МВС жовтень 1993 р.
України пропозиції щодо ство- Держмитком
рення Центральних курсів під- Служба безпеки
вищення кваліфікації слідчих разом з Генеральною
прокуратури, органів внутріш- прокуратурою
ніх справ, служби безпеки і
працівників митних установ з
метою їх спеціалізації щодо
розслідування злочинів у сфе-
рі економіки, передусім зов-
нішньоекономічної, кредитно-
фінансової та банківської ді-
яльності

Пункт 8

Внести пропозиції до Кабінету МВС березень 1994 р.
Міністрів України про створен- Мінфін
ня в складі військ внутрішньої Держкомресурсів
і конвойної охорони багатоці-
льового вертольотного підроз-
ділу з метою підвищення мобіль-
ності органів внутрішніх справ
під час охорони громадського
порядку, розшуку злочинців і
виконання інших специфічних
завдань

Пункт 11

Внести до Кабінету Міністрів МВС листопад 1993 р.
України пропозиції про виді- Мінфін
лення пільгових кредитів під- Мінекономіки
приємствам, які беруть участь у Мінмашпром
виробництві озброєння, засобів Мінзв'язку
зв'язку, спецтехніки, речового Мінпром
та іншого майна для потреб МВС Національний банк

Пункт 12

Щорічно подавати Кабінетові МВС листопад 1993 р.
Міністрів України узгоджені у Мінфін листопад 1994 р.
встановленому порядку заявки Мінекономіки
про виділення коштів для прид-
бання озброєння, транспортних
засобів, речового майна та ін-
ших матеріально-технічних ре-
сурсів, а також для розроблен-
ня та виготовлення їх нових
видів

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу