open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

( Розділи VII - XV )

( Тариф втратив чинність з дня набуття чинності Законом

N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001 )

Розділ VII

ПЛАСТМАСИ І ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК І ГУМОВІ ВИРОБИ

Група 39

Пластмаси і вироби з них
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
39.01 |Полімери етилену в первин-| | | |

|них формах | | | 5 | 10
39.02 |Полімери пропілену та ін- | | | |

|ших олефінів в первинних | | | |

|формах | | | 5 | 10
39.03 |Полімери стиролу в первин-| | | |

|них формах | | | 5 | 10
39.04 |Полімери вінілхлориду і | | | |

|інших галогенованих олефі-| | | |

|нів у первинних формах | | | 5 | 10
39.05 |Полімери вінілацетату та | | | |

|інших складних вінілових | | | |

|ефірів в первинних формах;| | | |

|полімери вінілу інші в пе-| | | |

|рвинних формах | | | 5 | 10
39.06 |Полімери акрилові в пер- | | | |

|винних формах | | | 5 | 10
39.07 |Поліацетали,полімери прос-| | | |

|тих ефірів і смоли епокси-| | | |

|дні інші в первинних фор- | | | |

|мах; полікарбонати, смоли | | | |

|алкідні, поліалілові і по-| | | |

|лімери складних ефірів ін-| | | |

|ші, в первинних формах | | | 5 | 10
39.08 |Поліаміди в первинних фор-| | | |

|мах | | | 5 | 10
39.09 |Смоли амінові, фенольні і | | | |

|поліуретани в первинних | | | |

|формах | | | 5 | 10
39.10.00.000|Силікони в первинних фор- | | | |

|мах | т | | 5 | 10
39.11 |Смоли нафтові, смоли кума-| | | |

|рон-інденові, політерпени,| | | |

|полісульфіди, полісульфони| | | |

|і продукти в первинних | | | |

|формах інші,вказані в при-| | | |

|мітці 3 до даної групи, в | | | |

|іншому місці не поіменова-| | | |

|ні | | | 5 | 10
39.12 |Целюлоза та її хімічні по-| | | |

|хідні в первинних формах, | | | |

|в іншому місці не поімено-| | | |

|вані | | | 5 | 10
39.13 |Полімери природні (наприк-| | | |

|лад, альгінова кислота) і | | | |

|полімери природні модифі- | | | |

|ковані (наприклад затвер- | | | |

|ділі протеїни, хімічні по-| | | |

|хідні натурального каучу- | | | |

|ку) в первинних формах, в | | | |

|іншому місці не поіменова-| | | |

|ні | | | 5 | 10
39.14.00.000|Смоли іонообмінні, отрима-| | | |

|ні на основі полімерів, | | | |

|вказаних в товарних пози- | | | |

|ціях 39.01 - 39.13, в пер-| | | |

|винних формах | т | | 5 | 10
39.15 |Відходи, обрізки і скрап | | | |

|пластмас | | | 5 | 10
39.16 |Моноволокно з поперчним | | | |

|перетином більше 1 мм, | | | |

|прутки, стержні і профілі,| | | |

|з обробленою або необроб- | | | |

|леною поверхнею, але не | | | |

|піддані іншій обробці, із | | | |

|пластмас | | | 5 | 10
39.17 |Труби, трубки, шланги,фі- | | | |

|тинги (наприклад, з'єднан-| | | |

|ня, коліна, фланці) із | | | |

|пластмас | | | 5 | 10
39.18 |Покриття пластмасові для | | | |

|підлоги,самоклеючі або не-| | | |

|самоклеючі, в рулонах або | | | |

|плитках; покриття пластма-| | | |

|сові для стін і стелі,вка-| | | |

|зані в примітці 9 до даної| | | |

|групи | | | 5 | 10
39.19 |Плити, листи, плівка,фоль-| | | |

|га, стрічки, смуги і інші | | | |

|форми із пластмас, плоскі,| | | |

|самоклеючі, в рулонах або | | | |

|не в рулонах | | | 5 | 10
39.20 |Плити, листи, плівки,фоль-| | | |

|га і смуги із пластмас ін-| | | |

|ші,непористі і неармовані,| | | |

|кульові, з підкладкою або | | | |

|з'єднані з іншими матеріа-| | | |

|лами аналогічним способом | | | 5 | 10
39.21 |Плити, листи, плівки,фоль-| | | |

|га і смуги із пластмас ін-| | | |

|ші | | | 5 | 10
39.22 |Ванни, душі, раковини, бі-| | | |

|де, унітази, сидіння і | | | |

|кришки для них,бачки злив-| | | |

|ні і вироби санітарно-тех-| | | |

|нічні із пластмас інші | | | 5 | 10
39.23 |Вироби пластмасові для | | | |

|транспортування і упаковки| | | |

|товарів; пробки, кришки, | | | |

|ковпаки і вироби для заку-| | | |

|порки із пластмас інші | | | 5 | 10
39.24 |Посуд столовий і кухонний,| | | |

|предмети домашнього вжит- | | | |

|ку і предмети туалету із | | | |

|пластмас інші | | | 5 | 10
39.25 |Деталі будівельні із | | | |

|пластмас, в іншому місці | | | |

|не поіменовані | | | 5 | 10
39.26 |Вироби із пластмас інші і | | | |

|вироби із інших матеріа- | | | |

|лів, вказані в товарних | | | |

|позиціях 39.01-39.14 | | | |

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 40

Каучук і гумові вироби
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
40.01 |Каучук натуральний, бала- | | | |

|та, гутаперча, гваюла,чикл| | | |

|та інші аналогічні природ-| | | |

|ні смоли в первинній формі| | | |

|або в плитах, листах або | | | |

|стрічках | | | 5 | 10
40.02 |Каучук синтетичний і фак- | | | |

|тис, отриманий із масел, в| | | |

|первинній формі або в пли-| | | |

|тах, листах або стрічках, | | | |

|суміші продуктів, вказаних| | | |

|в товарній позиції 40.01, | | | |

|з продуктами даної товар- | | | |

|ної позиції у первинній | | | |

|формі або в плитах, листах| | | |

|чи стрічках | | | 5 | 10
40.03.00.000|Девулканізована гума (ре- | | | |

|генерат) у первинній формі| | | |

|або в плитах, листах чи | | | |

|стрічках | т | | 5 | 10
40.04.00.000|Відходи, обрізки і скрап | | | |

|каучуку (крім твердого ка-| | | |

|учуку), порошки і гранули,| | | |

|отримані з них | т | | 5 | 10
40.05 |Каучук наповнений, невул- | | | |

|канізований в первинній | | | |

|формі або в плитах, листах| | | |

|чи стрічках | | | 5 | 10
40.06 |Форми (наприклад стержні, | | | |

|труби і фасонні фігурні | | | |

|профілі) і вироби (наприк-| | | |

|лад диски і кільця) з не- | | | |

|вулканізованого каучуку | | | |

|інші | | | 5 | 10
40.07.00.000|Нитки і корд гумовий | кг | | 5 | 10
40.08 |Плити, листи,стрічки і фа-| | | |

|сонні фігурні профілі з | | | |

|каучуку (крім твердої гу- | | | |

|ми) | | | 5 | 10
40.09 |Труби, шланги і рукава з | | | |

|гуми (крім твердої гуми) | | | |

|без фітингів або з фітин- | | | |

|гами (наприклад, з'єднан- | | | |

|нями, колінчатими трубка- | | | |

|ми, флянцями) | | | 5 | 10
40.10 |стрічки транспортні, паси | | | |

|або бельтінг з вулканізо- | | | |

|ваної гуми | | | 5 | 10
40.11 |Шини пневматичні гумові | | | |

|нові | | | 20 | 30
40.12 |Шини пневматичні гумові, | | | |

|відновлені або використо- | | | |

|вувані, змінні протектори | | | |

|шин і ободові стрічки гу- | | | |

|мові | | | 5 | 10
40.13 |Камери гумові | | | 5 | 10
40.14 |Вироби гігієнічні і фарма-| | | |

|цевтичні (включаючи соски)| | | |

|із вулканізованої гуми, | | | |

|крім твердої гуми або без | | | |

|них) | | | 5 | 10
40.15 |Вироби для оздоблення одя-| | | |

|гу та його аксесуари | | | |

|(включаючи рукавички) з | | | |

|вулканізованої гуми, крім | | | |

|твердої гуми для різнома- | | | |

|нітних цілей | | | 5 | 10
40.16 |Вироби з вулканізованої | | | |

|гуми (крім твердої гуми) | | | |

|інші | | | 5 | 10
40.17.00 |Гума тверда (наприклад | | | |

|ебоніт) в любій формі, у | | | |

|тому числі відходи і за- | | | |

|лишки | | | 5 | 10

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ VIII
ШКІРЯНА СИРОВИНА, ХУТРО, ХУТРОВА СИРОВИНА І ВИРОБИ З НИХ;
ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ І
ПОДІБНІ ЇМ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК (ЗА ВИНЯТКОМ КЕТГУТУ З

НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)

Група 41

Шкіряна сировина (крім хутра) і шкіра
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
41.01 |Шкіра великої рогатої ху- | | | |

|доби або тварин сімейства | | | |

|кінних (парена, солена,су-| | | |

|шена, зольна, пікльована | | | |

|або консервована іншим | | | |

|способом, але недублена,не| | | |

|вироблена під пергамент і | | | |

|не піддана подальшій обро-| | | |

|бці), з волосяним покровом| | | |

|або без волосяного покри- | | | |

|ву, спилок і неспилок | | | 5 | 10
41.02 |Шкіра овець або ягнят (па-| | | |

|рена, солона, суха, золь- | | | |

|на, пікльована або консер-| | | |

|вована іншим способом, але| | | |

|недублена, не вироблена | | | |

|під пергамент і не піддана| | | |

|подальшій обробці), з шер-| | | |

|стяним покривом або без | | | |

|шерстяного покриву, спилок| | | |

|і неспилок, крім поімено- | | | |

|ваних в примітці 1(В) до | | | |

|даної групи | | | 5 | 10
41.03 |Інші види шкіряної сирови-| | | |

|ни (парена, солона, суха, | | | |

|зольна, пікльована, або | | | |

|консервована іншим спосо- | | | |

|бом, але недублена, не ви-| | | |

|роблена під пергамент і не| | | |

|піддана подальшій оброб- | | | |

|ці), з волосяним покривом | | | |

|або без волосяного покри- | | | |

|ву, спилок і неспилок,крім| | | |

|видів, виключених приміт- | | | |

|кою 1(Б) або 1(В) до даної| | | |

|групи | | | 5 | 10
41.04 |Шкіра із шкурок великої | | | |

|рогатої худоби або із шкур| | | |

|тварин сімейства кінних | | | |

|без волосяного покриву, за| | | |

|винятком шкіри, що класи- | | | |

|фікується в товарних пози-| | | |

|ціях 41.08 або 41.09 | | | 5 | 10
41.05 |Шкіра із шкірок вівці або | | | |

|шкір ягнят без шерстяного | | | |

|покриву, крім шкіри, що | | | |

|класифікується в товарних | | | |

|позиціях 41.08 і 41.09 | | | 5 | 10
41.06 |Шкіра із козячих шкурок | | | |

|(козяча) без волосяного | | | |

|покриву, крім шкіри, що | | | |

|класифікується в товарних | | | |

|позиціях 41.08 і 41.09 | | | 5 | 10
41.07 |Шкіра із шкурок інших тва-| | | |

|рин без волосяного покри- | | | |

|ву, крім класифікованих в | | | |

|товарних позиціях 41.08 і | | | |

|41.09 | | | 5 | 10
41.08.00 |Замша (в тому числі фор- | | | |

|мальдегідно-жирового дуб- | | | |

|лення) | | | 5 | 10
41.09.00.000|Шкіра лакова, натуральна і| | | |

|імітація лакової шкіри; | | | |

|шкіра металізована |м2,т | | 5 | 10
41.10.00.000|Обрізки та інші відходи | | | |

|натуральної шкіри або | | | |

|штучної шкіри, на базі на-| | | |

|туральної шкіри або шкі- | | | |

|ряних волокон, непридатні | | | |

|для виробництва виробів із| | | |

|шкіри; шкіра в порошках, | | | |

|шкіряний пил і борошно | т | | 5 | 10
41.11.00.000|Шкіра штучна на базі нату-| | | |

|ральної шкіри або шкіряних| | | |

|волокон, в пластинах, лис-| | | |

|тах або стрічках, в руло- | | | |

|нах або не в рулонах |м2,т | | 5 | 10
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 42

Вироби з шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж;

дорожні речі, сумки і подібні їм товари; вироби

з кишок (за винятком кетгуту з натурального

шовку)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
42.01.00.000|Вироби шорно-сідельні та | | | |

|упряж для тварин (включаю-| | | |

|чи посторонки,поводки, на-| | | |

|колінники, намордники, по-| | | |

|пони, чепраки, перекидні | | | |

|суми,собачі попони та ана-| | | |

|логічні вироби,виготовлені| | | |

|із будь-якого матеріалу) | т | | 10 | 20
42.02 |Валізи, баули,дамські сум-| | | |

|ки, аташе-кейси, портфелі,| | | |

|учнівські ранці, футляри | | | |

|для окулярів, біноклів,фо-| | | |

|тоапаратів, зброї, кобура | | | |

|і аналогічні чохли; сумки | | | |

|дорожні, сумочки косметич-| | | |

|ні, рюкзаки, сумки госпо- | | | |

|дарські, портмоне,гаманці,| | | |

|футляри для географічних | | | |

|карт, портсигари, кисети, | | | |

|сумки для робочого інстру-| | | |

|менту, сумки спортивні, | | | |

|футляри для пляшок,шкатул-| | | |

|ки для дорогоцінностей, | | | |

|пудрениці, футляри для рі-| | | |

|зальних предметів і анало-| | | |

|гічні вироби, виготовлені | | | |

|з натуральної і штучної | | | |

|шкіри на базі натуральної | | | |

|шкіри або шкіряних воло- | | | |

|кон, із пластмас,текстиль-| | | |

|них матеріалів, фібри або | | | |

|шкіркартону, повністю або | | | |

|частково покритими цими | | | |

|матеріалами | | | 10 | 20
42.03 |Одяг, його окремі речі з | | | |

|натуральної шкіри або шту-| | | |

|чної шкіри на базі натура-| | | |

|льної шкіри і шкіряних во-| | | |

|локон | | | 10 | 20
42.04.00 |Вироби із натуральної шкі-| | | |

|ри або штучної шкіри на | | | |

|базі натуральної шкіри і | | | |

|шкіряних волокон, що вико-| | | |

|ристовуються в машинах,ме-| | | |

|ханічних пристроях або для| | | |

|інших технічних цілей | | | |
42.05.00.000|Вироби із натуральної шкі-| | | |

|ри або штучної шкіри на | | | |

|базі натуральної шкіри і | | | |

|шкіряних волокон інші | т | | 10 | 20
42.06 |Вироби з кишок (за винят- | | | |

|ком кетгуту шовкопряда), | | | |

|синюги,пузиря або сухожиль| | | |

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 43

Хутро, хутрова сировина, штучне хутро і вироби з них
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
43.01 |Сировина хутрова (включаю-| | | |

|чи голови, хвости та інші | | | |

|шматки або обрізки,придат-| | | |

|ні для виготовлення хутря-| | | |

|них виробів), крім шкіря- | | | |

|ної сировини, класифікова-| | | |

|ної в товарних позиціях | | | |

|41.01, 41.03 | | | 20 | 30
43.02 |Хутро, шкурки дублені або | | | |

|вироблені (включаючи голо-| | | |

|ви, хвости, лапи та інші | | | |

|шматки або обрізки хутря- | | | |

|них шкурок), зібрані або | | | |

|незібрані (без додавання | | | |

|інших матеріалів), крім | | | |

|класифікованих в товарній | | | |

|позиції 43.03 | | | 20 | 30
43.03 |Одяг хутряний, речі одягу | | | |

|та інші хутряні вироби | | | 20 | 30
43.04.00.000|Хутро штучне і вироби з | | | |

|нього | т | | 20 | 30

| | | | |

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ IX

ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ;

ПРОБКА І ВИРОБИ З НЕЇ; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ

ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОРЗИННІ ТА

ІНШІ ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ

Група 44

Деревина і вироби з неї; деревне вугілля
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
44.01 |Деревина паливна у вигляді| | | |

|колод, полін, суччя,в'язок| | | |

|хмизу або аналогічних ви- | | | |

|дах; тріски або стружка | | | |

|деревна; тирса або відходи| | | |

|деревини, агломеровані у | | | |

|вигляді колод, брикетів, | | | |

|гранул або в аналогічних | | | |

|видах | | | 2 | 5
44.02.00.000|Вугілля деревне (включаючи| | | |

|вугілля, отримане із шка- | | | |

|ралупи або горіхів), агло-| | | |

|мероване або неагломерова-| | | |

|не | | | 2 | 5
44.03. |Лісоматеріали необроблені,| | | |

|обкоровані або необкорова-| | | |

|ні, начорно брусові або | | | |

|небрусові | | | 2 | 5
44.04 |Деревина бондарна, баланси| | | |

|колоті, кілки і сваї заго-| | | |

|стрені, але не розпиляні | | | |

|поздовж; лісоматеріали об-| | | |

|тесані або необтесані, не-| | | |

|зогнуті і не оброблені ін-| | | |

|шим способом, що викорис- | | | |

|товується для виробництва | | | |

|ціпків, хлистів, ручок для| | | |

|парасольок, інструментів | | | |

|та аналогічних виробів,де-| | | |

|ревина лущена і стругана | | | |

|для корзинних та інших ви-| | | |

|робів | | | 2 | 5
44.05.00.000|Шерсть деревна; борошно | | | |

|деревне (деревина) | т | | 2 | 5
44.06 |Шпали дерев'яні для заліз-| | | |

|ничних і трамвайних колій | | | 2 | 5
44.07 |Лісоматеріали поздовж роз-| | | |

|пиляні або розколоті,стру-| | | |

|гані, лущені, обтесені або| | | |

|необтесані, прошліфовані | | | |

|або непрошліфовані, що ма-| | | |

|ють або не мають з'єднання| | | |

|в шип, завтовшки більше | | | |

|6 мм | | | 2 | 5
44.08 |Листи одношарової фанери і| | | |

|шпону для клеєної фанери | | | |

|(склеєні або несклеєні) та| | | |

|інша деревина, поздовжньо | | | |

|розпиляна,стругана або лу-| | | |

|щена, з проструганою або | | | |

|непроструганою, шліфованою| | | |

|або нешліфованою поверх- | | | |

|нею, що має або не має | | | |

|з'єднання в шип, завтовшки| | | |

|не більше 6 мм | | | 2 | 5
44.09 |Пиломатеріали (включаючи | | | |

|паркетні планки і фриз не-| | | |

|зібрані) у вигляді профі- | | | |

|льованого погонажу (з гре-| | | |

|бнями, пазами, шпунтовані,| | | |

|з стесаними краями, із | | | |

|з'єднаннями у вигляді на- | | | |

|півкруглої кальовки, фасо-| | | |

|нні, закруглені і т.д) по | | | |

|будь-якій з кромок або | | | |

|площин, простругані або | | | |

|непростругані, шліфовані | | | |

|або нешліфовані, з'єднані | | | |

|або не з'єднані в шип | | | 2 | 5
44.10 |Плити деревностружкові та | | | |

|аналогічні плити з дереви-| | | |

|ни або інших матеріалів | | | |

|рослинного походження, аг-| | | |

|ломерованих або неагломе- | | | |

|рованих смолами або іншими| | | |

|органічними зв'язуючими | | | |

|речовинами | | | 2 | 5
44.11 |Плити деревноволокнисті з | | | |

|деревини або інших матері-| | | |

|алів рослинного походжен- | | | |

|ня, з додаванням або без | | | |

|додавання смоли або інших | | | |

|органічних речовин | | | 2 | 5
44.12 |Фанера клеєна, панелі де- | | | |

|рев'яні фанеровані і ана- | | | |

|логічні матеріали з шару- | | | |

|ватої деревини | | | 2 | 5
44.13.00.000|Деревина пресована у виг- | | | |

|ляді плит, блоків або про-| | | |

|фільованих виробів |м3,т | | 2 | 5
44.14.00.000|Рами дерев'яні для картин,| | | |

|фотографій, дзеркал і ана-| | | |

|логічних предметів | м,т | | 2 | 5
44.15 |Ящики, клітки, барабани та| | | |

|аналогічна тара з дереви- | | | |

|ни; кабельні барабани де- | | | |

|рев'яні, піддони, піддони | | | |

|з бортами та інші наванта-| | | |

|жувальні щити | | | 2 | 5
44.16.00 |Бочки, бочонки, чани, кад-| | | |

|ки та інші бондарні вироби| | | |

|і їх частини з деревини, | | | |

|включаючи клепку | | | 2 | 5
44.17.00 |Інструменти,корпуси і руч-| | | |

|ки інструментів з дереви- | | | |

|ни, дерев'яні частини і | | | |

|ручки мітел і щіток, дере-| | | |

|в'яні колодки для чобіт і | | | |

|розтяжки для взуття | | | 2 | 5
44.18 |Вироби дерев'яні будівель-| | | |

|ні,включаючи пористі дере-| | | |

|в'яні панелі, паркет щито-| | | |

|вий збірний, гонт і дранку| | | |

|покрівель | | | 2 | 5
44.19.00.000|Речі столові і кухонні де-| | | |

|рев'яні | т | | 2 | 5
44.20 |Вироби дерев'яні мозаїчні | | | |

|та інкрустовані; шкатулки | | | |

|і коробки для ювелірних, | | | |

|ножових і аналогічних ви- | | | |

|робів дерев'яні; статуетки| | | |

|і інші декоративні вироби | | | |

|дерев'яні; дерев'яні пред-| | | |

|мети меблів, не вказані в | | | |

|групі 94 | | | 2 | 5
44.21 |Вироби дерев'яні інші | | | 2 | 5
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 45

Пробка і вироби з неї
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
45.01 |Пробка натуральна, необ- | | | |

|роблена або та, що пройшла| | | |

|первинну обробку; відходи | | | |

|пробки; подрібнена, грану-| | | |

|льована або молота пробка | | | 5 | 10
45.02.00.000|Пробка натуральна, з вида-| | | |

|леним зовнішнім шаром або | | | |

|начорно обрізана,у вигляді| | | |

|прямокутних або квадратних| | | |

|блоків, плит, листів або | | | |

|смуг (включаючи заготовки | | | |

|для виготовлення пробок,що| | | |

|мають незакруглені кромки)|т,м3 | | 5 | 10
45.03 |Вироби із натуральної | | | |

|пробки | | | 5 | 10
45.04 |Пробка агломерована (із | | | |

|зв'язуючою речовиною або | | | |

|без неї) і вироби з неї | | | 5 | 10

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 46

Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для

плетіння; корзинні вироби й інші плетені вироби
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
46.01 |Плетиво та аналогічні ви- | | | |

|роби із матеріалів для | | | |

|плетіння, з'єднані або не | | | |

|з'єднані в стрічки; мате- | | | |

|ріали для плетіння, плети-| | | |

|во та аналогічні вироби із| | | |

|матеріалів для плетіння, | | | |

|з'єднані в паралельні сму-| | | |

|ги або зіткані у вигляді | | | |

|аркушів, включаючи готові | | | |

|вироби (наприклад,килимки,| | | |

|циновки, ширми) | | | 5 | 10
46.02 |Корзинні і інші вироби, | | | |

|виготовлені безпосередньо | | | |

|із матеріалів для плетіння| | | |

|або із виробів, вказаних в| | | |

|товарній позиції 46.01;ви-| | | |

|роби з люфи | | | 5 | 10

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ Х

ПАПЕРОВА МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ РОСЛИННИХ

МАТЕРІАЛІВ; ПАПЕРОВІ І КАРТОННІ ВІДХОДИ ТА МАКУЛАТУРА;

ПАПІР, КАРТОН І ВИРОБИ З НИХ

Група 47

Паперова маса з деревини або інших волокнистих рослинних

матеріалів; паперові і картонні відходи та макулатура
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
47.01.00 |Маса деревна | | | 2 | 5
47.02.00.000|Целюлоза деревна, розчинні| | | |

|сорти | т | | 2 | 5
47.03 |Целюлоза деревна, натронна| | | |

|або сульфатна,крім розчин-| | | |

|них сортів | | | 2 | 5
47.04 |Целюлоза деревна, сульфіт-| | | |

|на, крім розчинних сортів | | | 2 | 5
47.05 |Напівцелюлоза | т | | 2 | 5
47.06 |Паперова маса з інших во- | | | |

|локнистих рослинних мате- | | | |

|ріалів | | | 2 | 5
47.07 |Макулатура і відходи папе-| | | |

|рові або картонні | | | 2 | 5

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 48
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу та картону
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Оди- | Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ниця | (у відсотках)
ГС | |вимі-|————————————————————

| |ру |префе- |піль-|повна

| | |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
48.01.00 |Папір газетний в рулонах | | | |

|або в аркушах | | | 5 | 10
48.02 |Папір і картон некрейдова-| | | |

|ні,що використовуються для| | | |

|письма, друкування або ін-| | | |

|ших графічних цілей; папір| | | |

|перфокартковий і папір для| | | |

|перфострічок,в рулонах або| | | |

|аркушах,крім паперу,вказа-| | | |

|ного в товарних позиціях | | | |

|48.01 і 48.03;папір і кар-| | | |

|тон ручного відливання | | | 5 | 10
48.03.00 |Папір туалетний, салфетки | | | |

|для обличчя, рушники, ска-| | | |

|терки та інші види паперу | | | |

|господарсько-побутового | | | |

|призначення, вата і полот-| | | |

|но із целюлози, включаючи | | | |

|креповані, тиснені, перфо-| | | |

|ровані,з фарбованою повер-| | | |

|хнею або з поверхневим ма-| | | |

|люнком в рулонах завширшки| | | |

|36 см або в прямокутних | | | |

|(включаючи квадратні) ар- | | | |

|кушах розміром, крайньою | | | |

|мірою однієї сторони біль-| | | |

|ше 36 см в розгорнутому | | | |

|стані | | | 5 | 10
48.04 |Крафт-папір і картон не- | | | |

|крейдовані в рулонах або в| | | |

|аркушах, крім вказаних в | | | |

|товарних позиціях 48.02 і | | | |

|48.03 | | | 5 | 10
48.05 |Папір і картон некрейдова-| | | |

|ні інші, в рулонах або в | | | |

|аркушах | | | 5 | 10
48.06 |Пергамент рослинний, папір| | | |

|жиронепроникний, калька, | | | |

|пергамін і інший глянцевий| | | |

|прозорий або напівпрозорий| | | |

|папір в рулонах або арку- | | | |

|шах | | | 5 | 10
48.07 |Папір і картон багатошаро-| | | |

|ві (виготовлені шляхом | | | |

|склеювання декількох плос-| | | |

|ких шарів паперу і карто- | | | |

|ну) без поверхневого по- | | | |

|криття або просочення, ар-| | | |

|мовані або неармовані, в | | | |

|рулонах або аркушах | | | 5 | 10
48.08 |Папір і картон гофровані | | | |

|(обклеєні або необклеєні | | | |

|гладкими зовнішніми арку- | | | |

|шами), скріплені, тиснені | | | |

|або перфоровані, в рулонах| | | |

|або в аркушах, крім вказа-| | | |

|них в товарних позиціях | | | |

|48.03 і 48.18 | | | 5 | 10
48.09 |Папір копіювальний,"само- | | | |

|копіювальний" та інший ко-| | | |

|піювальний і перевідний | | | |

|папір (включаючи покритий | | | |

|або просочений папір для | | | |

|трафаретів, копіювальних | | | |

|апаратів або офсетних дру-| | | |

|кованих пластин) з поверх-| | | |

|невим малюнком або без ма-| | | |

|люнка в рулонах завширшки | | | |

|більше 36 см або в прямо- | | | |

|кутних (включаючи квадрат-| | | |

|ні) аркушах, розміром, | | | |

|крайньою мірою, однієї | | | |

|сторони більше 36 см в | | | |

|розгорнутому стані | | | 5 | 10
48.10 |Папір і картон крейдовані | | | |

|з однієї або обох сторін | | | |

|каоліном (китайською гли- | | | |

|ною) або іншими неорганіч-| | | |

|ними речовинами,з викорис-| | | |

|танням зв'язуючих речовин | | | |

|або без будь-якого іншого | | | |

|покриття, в тому числі з | | | |

|пофарбованою, декорованою | | | |

|поверхнею або з друковани-| | | |

|ми зображеннями, в рулонах| | | |

|або аркушах | | | 5 | 10
48.11 |Папір, картон, целюлозна | | | |

|вата і полотно із целюлоз-| | | |

|них волокон просочені, з | | | |

|покриттям, з пофарбованою | | | |

|декорованою поверхнею або | | | |

|з нанесеним малюнком, в | | | |

|рулонах або аркушах, крім | | | |

|виробів, вказаних в пози- | | | |

|ціях 48.03, 48.09, 48.10 | | | |

|чи 48.18 | | | 5 | 10
48.12.00.000|Блоки, пити і пластини | | | |

|фільтрувальні з паперової | | | |

|маси | т | | 5 | 10
48.13 |Папір цигарковий нарізаний| | | |

|або ненарізаний за розмі- | | | |

|ром або у формі книжочок | | | |

|або трубок | | | 5 | 10
48.14 |Папір шпалерний та інші | | | |

|стінові покриття; папір | | | |

|прозорий для вікон | | | 5 | 10
48.15.00.000|Покриття для підлоги на | | | |

|основі паперу або картону,| | | |

|нарізані або ненарізані за| | | |

|розміром | т | | 5 | 10
48.16 |Папір копіювальний, "само-| | | |

|копіювальний" та інший ко-| | | |

|піювальний або перевідний | | | |

|папір (крім паперу, вказа-| | | |

|ного в товарній позиції | | | |

|48.09),трафарети для копі-| | | |

|ювальних апаратів і офсет-| | | |

|ні пластини з паперу, упа-| | | |

|ковані в коробки або без | | | |

|коробок | | | 5 | 10
48.17 |Конверти, листи-секретки, | | | |

|поштові листівки без ма- | | | |

|люнків і карточки для пе- | | | |

|реписки з паперу або кар- | | | |

|тону; коробки, сумки папе-| | | |

|рові, записні книжки з па-| | | |

|перу або картону, що міс- | | | |

|тять набори паперового | | | |

|канцелярського приладдя | | | 5 | 10
48.18 |Папір туалетний, носові | | | |

|хустинки, косметичні сал- | | | |

|фетки, рушники, скатерки, | | | |

|серветки для столу, дитячі| | | |

|пелюшки, тампони, прости- | | | |

|радла та інші вироби гос- | | | |

|подарсько-побутового, са- | | | |

|нітарно-гігієнічного і ме-| | | |

|дичного призначення; аксе-| | | |

|суари і прикраси для одягу| | | |

|і білизни з паперової ма- | | | |

|си, паперу, целюлози, вати| | | |

|або полотна із волокон це-| | | |

|люлози | | | 5 | 10
48.19 |Ящики, коробки, мішки,сум-| | | |

|ки та інша тара з паперу, | | | |

|картону, целюлозної вати і| | | |

|полотна із волокон целюло-| | | |

|зи; папки, лотки для лис- | | | |

|тів і аналогічні вироби, | | | |

|що використовуються в ус- | | | |

|тановах, магазинах і т. д.| | | 5 | 10
48.20 |Журнали реєстраційні, бух-| | | |

|галтерські книги, записні | | | |

|книжки, книги бланків, ор-| | | |

|дерів, квитанцій, блокноти| | | |

|для листів, пам'ятних за- | | | |

|писів, щоденники і анало- | | | |

|гічні вироби, зошити, кни-| | | |

|жечки промокального папе- | | | |

|ру, знімні палітурки,швид-| | | |

|козшивачі, папки,самокопі-| | | |

|ювальні ділові бланки і | | | |

|формуляри, поаркушно про- | | | |

|кладені копіювальні набори| | | |

|і інші канцелярські товари| | | |

|із паперу і картону; аль- | | | |

|боми для зразків або для | | | |

|колекцій, обкладинки для | | | |

|книг з паперу або картону | | | 5 | 10
48.21 |Ярлики і етикетки всіх ви-| | | |

|дів з паперу або картону,з| | | |

|друкованим текстом або ві-| | | |

|дображенням або без друко-| | | |

|ваного тексту і відобра- | | | |

|ження | | | 5 | 10
48.22 |Бобіни, катушки, копси, | | | |

|шпулі та аналогічні трима-| | | |

|чі з паперової маси, папе-| | | |

|ру або картону, перфорова-| | | |

|ні або неперфоровані, ар- | | | |

|мовані або неармовані | | | 5 | 10
48.23 |Папір, картон, целюлозна | | | |

|вата і полотно із целюлоз-| | | |

|них волокон інші, нарізані| | | |

|за форматом;вироби з папе-| | | |

|рової маси, паперу, карто-| | | |

|ну, целюлозної вати і по- | | | |

|лотна із целюлозних воло- | | | |

|кон інші | | | 5 | 10
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 49

Друковані книги, газети, репродукції та інші вироби

поліграфічної промисловості; рукописи, машинописні

тексти і план
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
49.01 |Друковані книги, брошури, | | | |

|листівки і аналогічні дру-| | | |

|ковані матеріали, зброшу- | | | |

|ровані або у вигляді окре-| | | |

|мих аркушів | | | 10 | 20
49.02 |Газети,журнали та інші пе-| | | |

|ріодичні видання, ілюстро-| | | |

|вані або неілюстровані, що| | | |

|містять або не містять ре-| | | |

|кламний матеріал | | | 10 | 20
49.03.00.000|Книги-картинки, книги для | | | |

|малювання або для розма- | | | |

|льовування, дитячі |кг,екз| | 5 | 10
49.04.00.000|Ноти, надруковані або ру- | | | |

|кописні, зброшуровані або | | | |

|незброшуровані, ілюстрова-| | | |

|ні або неілюстровані | кг | | 5 | 10
49.05 |Карти географічні, гідро- | | | |

|графічні, морські і будь- | | | |

|які інші карти, включаючи | | | |

|атласи, настінні карти,то-| | | |

|пографічні плани і глобуси| | | |

|віддруковані | | | 5 | 10
49.06.00.000|Плани і креслення для ар- | | | |

|хітектурних, інженерних, | | | |

|промислових, комерційних, | | | |

|топографічних або інших | | | |

|аналогічних цілей, що яв- | | | |

|ляють собою оригінали, ви-| | | |

|конані від руки; тексти | | | |

|рукописні; фоторепродукції| | | |

|на сенсибілізованому папе-| | | |

|рі і копії вищевказаних | | | |

|товарів |кг,шт | | 5 | 10
49.07 |Марки поштові, гербові або| | | |

|аналогічні негашені марки | | | |

|поточного або нового ви- | | | |

|пуску в країні, для якої | | | |

|вони призначені;папір гер-| | | |

|бовий; чекові книжки; бан-| | | |

|кноти; акції, облігації і | | | |

|аналогічні форми цінних | | | |

|паперів | | | 5 | 10
49.08 |Картки перевідні (декаль- | | | |

|команія) | | | 5 | 10
49.09.00.000|Листівки поштові друковані| | | |

|або ілюстровані; привіта- | | | |

|льні, запрошувальні і ана-| | | |

|логічні картки, ілюстрова-| | | |

|ні або неілюстровані, з | | | |

|конвертами або без конвер-| | | |

|тів, з прикрасами або без | | | |

|прикрас |кг,екз| | 5 | 10
49.10.00.000|Друковані календарі всіх | | | |

|видів, включаючи відривні | | | 5 | 10
49.11 |Продукція друкована інша, | | | |

|включаючи друковані репро-| | | |

|дукції і фотографії | | | 5 | 10

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XI

ТЕКСТИЛЬ І ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ

Група 50

Шовк
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
50.01.00.000|Кокони шовкопряда,придатні| | | |

|для розмотування | т | | 2 | 5
50.02.00.000|Шовк-сирець (некручений) | т | | 2 | 5
50.03 |Відходи шовкові (включаючи| | | |

|кокони, не придатні для | | | |

|розмотування, прядильні | | | |

|угари і розщипана сирови- | | | |

|на) | | | 2 | 5
50.04.00 |Пряжа шовкова (виключаючи | | | |

|пряжу із шовкових відхо- | | | |

|дів) не для продажу врозд-| | | |

|ріб | | | 2 | 5
50.05.00 |Пряжа із шовкових відхо- | | | |

|дів, не для продажу вроз- | | | |

|дріб | | | 2 | 5
50.06.00 |Пряжа шовкова і пряжа із | | | |

|шовкових відходів для про-| | | |

|дажу вроздріб; кетгут, | | | |

|одержаний із шовкопряда | | | 2 | 5
50.07 |Тканини з натурального | | | |

|шовку або із шовкових від-| | | |

|ходів | | | 2 | 5

| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 51

Вовна, тонкий і грубий волос тварин; пряжа із

кінського волосу і тканина
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————|—————
51.01 |Вовна, не піддана кардо- і| | | |

|гребнечесанню | | | 2 | 5
51.02 |Волос тварин,тонкий і гру-| | | |

|бий і не підданий кардо- і| | | |

|гребнечесанню | | | 2 | 5
51.03 |Відходи вовни, тонкого або| | | |

|грубого волосу тварин, | | | |

|включаючи прядильні від- | | | |

|падки виключаючи відновле-| | | |

|ну вовну | | | 2 | 5
51.04.00.000|Вовна відновлена або від- | | | |

|новлений тонкий або грубий| | | |

|волос тварин | т | | 2 | 5
51.05 |Вовна або тонкий чи грубий| | | |

|волос тварин,чесані (вклю-| | | |

|чаючи гребнечесану вовну | | | |

|у відпадках) | | | 2 | 5
51.06 |Пряжа вовняна апаратна, не| | | |

|упакована для продажу | | | |

|вроздріб | | | 2 | 5
51.07 |Пряжа вовняна гребнева, не| | | |

|розфасована для продажу| | | |

|вроздріб | | | 2 | 5
51.08 |Пряжа з тонкого волосу | | | |

|тварин (апаратна або гре-| | | |

|бінна), не розфасована для| | | |

|продажу вроздріб | | | 2 | 5
51.09 |Пряжа з вовни або тонкого| | | |

|волосу тварин для продажу| | | |

|вроздріб | | | 2 | 5
51.10.00.000|Пряжа з грубого волосу | | | |

|тварин або кінського | | | |

|(включаючи позументну | | | |

|пряжу з кінського волосу),| | | |

|призначену як для продажу| | | |

|вроздріб так і не розфасо-| | | |

|вана для продажу вроздріб | т | | 2 | 5
51.11 |Тканини з апаратної вовня-| | | |

|ної пряжі або апаратної | | | |

|пряжі з тонкого волосу | | | |

|тварин | | | 5 | 10
51.12 |Тканини з гребінної вов- | | | |

|няної пряжі або гребінної | | | |

|пряжі з тонкого волосу | | | |

|тварин | | | 5 | 10
51.13.00.000|Тканини з грубого волосу | | | |

|тварин або кінського во- | | | |

|лосу | м,м2 | | 5 | 10

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 52

Бавовна
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————|—————
52.01.00 |Волокно бавовняне, нечеса-| | | |

|не | | | 5 | 10
52.02 |Відходи бавовни (включаючи| | | |

|прядильні відпадки і роз- | | | |

|щипану сировину | | | 5 | 10
52.03.00.000|Волокно бавовняне, чесане | т | | 5 | 10
52.04 |Нитки бавовняні швейні, | | | |

|призначені і не призначені| | | |

|для продажу вроздріб | | | 5 | 10
52.05 |Пряжа бавовняна (крім | | | |

|швейних ниток), яка міс- | | | |

|тить по масі не менше 85%| | | |

|бавовни, не для продажу | | | |

|вроздріб | | | 5 | 10
52.06 |Пряжа бавовняна (крім | | | |

|швейних ниток, яка містить| | | |

|по масі менше 85% бавовни,| | | |

|не для продажу вроздріб | | | 5 | 10
52.07 |Пряжа бавовняна (крім | | | |

|швейних ниток), розфасова-| | | |

|на для продажу вроздріб | | | 2 | 5
52.08 |Тканини бавовняні, які | | | |

|містять по масі не менше | | | |

|85% бавовни, з поверхневою| | | |

|щільністю не більше 200 | | | |

|г/кв.м | | | 5 | 10
52.09 |Тканини бавовняні,які міс-| | | |

|тять по масі не менше 85% | | | |

|бавовни, з поверхневою | | | |

|щільністю більше 200 г/кв.| | | |

|м | | | 5 | 10
52.10 |Тканини бавовняні,які міс-| | | |

|тять по масі менше 85% ба-| | | |

|вовни з додаванням в ос- | | | |

|новному або виключно хі- | | | |

|мічних волокон,з поверхне-| | | |

|вою щільністю не більше | | | |

|200 г/кв.м | | | 5 | 10
52.11 |Тканини бавовняні, які | | | |

|містять по масі менше 85% | | | |

|бавовни з додаванням в ос-| | | |

|новному або виключно хі- | | | |

|мічних волокон, з поверх- | | | |

|невою щільністю більше 200| | | |

|г/кв.м | | | 5 | 10
52.12 |Тканини бавовняні інші | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 53

Інші рослинні текстильні волокна; паперова

пряжа і тканини з неї
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
53.01 |Волокно льняне, необробле-| | | |

|не або оброблене, але не | | | |

|прядене; начоси і відходи| | | |

|льону (включаючи прядильні| | | |

|відпадки і розщипану сиро-| | | |

|вину | | | 2 | 5
53.02 |Волокно конопляне| | | |

|(Cannabis sativa), необ-| | | |

|роблене, але непрядене;| | | |

|начоси та інші відходи ко-| | | |

|ноплі (включаючи прядильні| | | |

|відпадки і розщипану сиро-| | | |

|вину | | | 2 | 5
53.03 |Волокно джутове та інші| | | |

|луб'яні текстильні волокна| | | |

|(крім льону, коноплі і ра-| | | |

|ми), необроблені або об-| | | |

|роблені, але непрядені; їх| | | |

|начоси та інші відходи| | | |

|(включаючи прядильні від-| | | |

|падки або розщипану сиро-| | | |

|вину | | | 2 | 5
53.04 |Волокно сизаля та інші| | | |

|текстильні волокна рослин| | | |

|роду Agave, необроблені| | | |

|або оброблені, але непря-| | | |

|дені; їх начоси та інші| | | |

|відходи (включаючи пря-| | | |

|дильні відпадки і розщипа-| | | |

|ну сировину | | | 2 | 5
53.05 |Волокно кокосове, абака | | | |

|(манільська конопля) рами | | | |

|і інші текстильні волокна | | | |

|рослинного походження, в| | | |

|іншому місці не поіменова-| | | |

|ні, необроблені або оброб-| | | |

|лені, але не прядені;| | | |

|джгут, начоси та інші від-| | | |

|ходи цих волокон (включаю-| | | |

|чи прядильні відпадки і| | | |

|розщипану сировину | | | 2 | 5
53.06 |Пряжа льняна | | | 2 | 5
53.07 |Пряжа з джгута або інших | | | |

|луб'яних текстильних воло-| | | |

|кон, класифікованих в то-| | | |

|варній позиції 53.03 | | | 2 | 5
53.08 |Пряжа з інших текстильних | | | |

|волокон рослинного поход- | | | |

|ження; пряжа паперова | | | 2 | 5
53.09 |Тканини лляні | | | 5 | 10
53.10 |Тканини з джгута або інших| | | |

|луб'яних текстильних воло-| | | |

|кон, класифікованих в то- | | | |

|варній позиції 53.03 | | | 5 | 10
53.11.00 |Тканини з інших текстиль- | | | |

|них волокон рослинного по-| | | |

|ходження; тканини з папе-| | | |

|рової пряжі | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 54

Хімічні нитки
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
54.01 |Нитки швейні із хімічних | | | |

|ниток, які призначені або | | | |

|не призначені для продажу | | | |

|вроздріб | | | 5 | 10
54.02 |Нитки комплексні синтетич-| | | |

|ні (крім швейних ниток), | | | |

|не упаковані для продажу | | | |

|вроздріб, включаючи синте-| | | |

|тичні мононитки , з ліній-| | | |

|ною щільністю менше 67 де-| | | |

|цитекст | | | 5 | 10
54.03 |Нитки комплексні штучні| | | |

|(крім швейних ниток), не| | | |

|для продажу вроздріб,| | | |

|включаючи штучні мононит-| | | |

|ки, з лінійною щільністю| | | |

|менше 67 децитекс | | | 5 | 10
54.04 |Мононитки синтетичні з лі-| | | |

|нійною щільністю не менше| | | |

|67 децитекс і з розміром| | | |

|поперечного перетину не| | | |

|більше 1 мм; стрічка та| | | |

|аналогічні нитки (наприк-| | | |

|лад, штучна соломка) з| | | |

|синтетичних текстильних| | | |

|матеріалів, ширина яких не| | | |

|перевищує 5 мм | | | 5 | 10
54.05.00.000|Мононитки штучні з ліній-| | | |

|ною щільністю не менше 67| | | |

|децитекст і з розміром по-| | | |

|перечного перетину не| | | |

|більше 1 мм; стрічкові та| | | |

|аналогічні нитки (наприк-| | | |

|лад, штучна соломка) із| | | |

|штучних текстильних мате-| | | |

|ріалів, ширина яких не пе-| | | |

|ревищує 5 мм | | | 5 | 10
54.06 |Нитки комплексні хімічні| | | |

|(крім швейних ниток), для| | | |

|продажу вроздріб | | | 5 | 10
54.07 |Тканини з синтетичних| | | |

|комплексних ниток, включа-| | | |

|ючи тканини, вироблювані з| | | |

|матеріалів, класифікованих| | | |

|в товарній позиції 54.04 | | | 5 | 10
54.08 |Тканини із штучних комп-| | | |

|лексних ниток, включаючи| | | |

|тканини, вироблювані з ма-| | | |

|теріалів, класифікованих в| | | |

|товарній позиції 54.05 | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 55

Хімічні штапельні волокна
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
55.01 |Джгут з синтетичних комп- | | | |

|лексних ниток | | | 5 | 10
55.02.00 |Джгут з штучних комплекс-| | | |

|них ниток | | | 5 | 10
55.03 |Волокна штапельні синте-| | | |

|тичні, не піддані кордо - | | | |

|і гребне чесанню або іншій| | | |

|підготовці для прядіння | | | 5 | 10
55.04 |Волокна штапельні штучні,| | | |

|не піддані кордо- і гребне| | | |

|чесанню або іншій підго-| | | |

|товці для прядіння | | | 5 | 10
55.05 |Відходи хімічних волокон| | | |

|(включаючи начоси, пря-| | | |

|дильні відпадки і розщипа-| | | |

|ну сировину) | | | 5 | 10
55.06 |Волокна штапельні синте-| | | |

|тичні, які підлягають кор-| | | |

|до- і гребневому чесанню| | | |

|або іншій підготовці для| | | |

|прядіння | | | 5 | 10
55.07.00.000|Волокна штапельні штучні,| | | |

|не піддані кордо- і гребне| | | |

|чесанню або іншій підго-| | | |

|товці для прядіння | | | 5 | 10
55.08 |Нитки швейні з хімічних| | | |

|штапельних волокон, приз-| | | |

|начені і не призначені для| | | |

|продажу вроздріб | | | 5 | 10
55.09 |Пряжа з синтетичних шта-| | | |

|пельних волокон (крім| | | |

|швейних ниток) не для про-| | | |

|дажу вроздріб | | | 5 | 10
55.10 |Пряжа з штучних штапельних| | | |

|волокон (крім швейних ни-| | | |

|ток) не для продажу врозд-| | | |

|ріб | | | 5 | 10
55.11 |Пряжа з хімічних штапель-| | | |

|них волокон (крім швейних | | | |

|ниток), для продажу врозд-| | | |

|ріб | | | 5 | 10
55.12 |Тканини з синтетичних шта-| | | |

|пельних волокон, які міс-| | | |

|тять по масі не менше 85%| | | |

|цих волокон | | | 5 | 10
55.13 |Тканини з синтетичних шта-| | | |

|пельних волокон, які міс-| | | |

|тять по масі менше 85% цих| | | |

|волокон з додаванням в ос-| | | |

|новному або виключно баво-| | | |

|вни,які мають поверхневу| | | |

|щільність не більше 170 | | | |

|г/кв.м | | | 5 | 10
55.14 |Тканини з синтетичних шта-| | | |

|пельних волокон, які міс-| | | |

|тять по масі менше 85% цих| | | |

|волокон з додатком в ос-| | | |

|новному або виключно ба-| | | |

|вовни, які мають поверхне-| | | |

|ву щільність більше 170| | | |

|г/кв.м | | | 5 | 10
55.15 |Тканини синтетичних шта- | | | |

|пельних волокон інші | | | 5 | 10
55.16 |Тканини з штучних штапель-| | | |

|них волокон | | | 5 | 10

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 56

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна

пряжа; шпагат, канатні і мотузяні вироби, троси,

канати і вироби з них
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
56.01 |Вата з текстильної сирови-| | | |

|ни і вироби з неї; текс- | | | |

|тильні волокна, які не пе-| | | |

|ревищують по довжині 5 мм | | | |

|(пух), текстильний пил та| | | |

|вузлики | | | 5 | 10
56.02 |Фетр і повсть, просочені | | | |

|або непросочені, з пок- | | | |

|риттям або без покриття, | | | |

|дубльовані або недубльова-| | | |

|ні | | | 5 | 10
56.03 |Неткані матеріали, просо- | | | |

|чені або непросочені, з | | | |

|покриттям або без покрит- | | | |

|тя, дубльовані або недуб- | | | |

|льовані | | | 5 | 10
56.04 |Нитки і корд гумові, пок- | | | |

|риття текстилем; текстиль-| | | |

|на пряжа, стрічка і анало-| | | |

|гічні форми, які класифі-| | | |

|куються в товарних позиці-| | | |

|ях 54.04 або 54.05, про- | | | |

|сочені, покриті, прошаро-| | | |

|вані гумою або пластмасами| | | 5 | 10
56.05.00.000|Нитка металізована, деко-| | | |

|ративна або недекоративна,| | | |

|що є текстильною ниткою чи| | | |

|стрічкою або аналогічними| | | |

|формами, які класифікують-| | | |

|ся в товарних позиціях| | | |

|54.04 і 54.05, комбінована| | | |

|з металом, поданим у формі| | | |

|нитки, стрічки, обсипана| | | |

|або покрита металом | т | | 5 | 10
56.06 |Нитка позументна, стрічка| | | |

|або аналогічні форми, які| | | |

|класифікуються в товарній| | | |

|позиції 54.04 і 54.05, де-| | | |

|коративні (крім тих, які| | | |

|класифікуються в товарній| | | |

|позиції 56.05) і декора-| | | |

|тивна нитка з кінського| | | |

|волосу; синельна нитка| | | |

|(включаючи синель з пуху);| | | |

|фасонна петлиста пряжа | | | 5 | 10
56.07 |Шпагат, канатні і мотузяні| | | |

|вироби, канати і троси,| | | |

|плетені або неплетені,| | | |

|просочені або непросочені,| | | |

|покриті або непокриті, в| | | |

|оболочці або без оболочки| | | |

|з гуми чи пластмас | | | 5 | 10
56.08 |Сітки і сіті, плетені з| | | |

|шпагату, канатів, мотузок| | | |

|чи тросів; риболовні сіті| | | |

|та інші готові сіті з| | | |

|текстильних матеріалів | | | 5 | 10
56.09.00.000|Вироби з пряжі, стрічок і| | | |

|аналогічних форм, які кла-| | | |

|сифікуються в товарних по-| | | |

|зиціях 54.04 і 54.05; шпа-| | | |

|гат, канатні і мотузяні| | | |

|вироби, канати або троси,| | | |

|в іншому місці не поімено-| | | |

|вані | т | | 5 | 10

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 57

Килими та інші текстильні покриття для підлоги
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
57.01 |Килими та інші текстильні| | | |

|покриття для підлоги, оз-| | | |

|доблені і неоздоблені | | | 20 | 30
57.02 |Килими та інші текстильні| | | |

|покриття для підлоги, тка-| | | |

|нини, неголкопрошивні і| | | |

|нефлоровані, оздоблені і| | | |

|неоздоблені, включаючи| | | |

|"килим", "сумак", "керма-| | | |

|ні" і аналогічні килими| | | |

|ручної роботи | | | 20 | 30
57.03 |Килими та інші текстильні| | | |

|покриття для підлоги, гол-| | | |

|копрошивні, оздоблені або| | | |

|неоздоблені | | | 20 | 30
57.04 |Килими та інші текстильні| | | |

|покриття для підлоги повс-| | | |

|ті, неголкопрошивні і неф-| | | |

|локовані, оздоблені або| | | |

|неоздоблені | | | 20 | 30
57.05.00 |Килими та інші текстильні| | | |

|покриття для підлоги, оз-| | | |

|доблені чи неоздоблені | | | 20 | 30

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 58

Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом;

мереживо, гобелени, оздоблювальні матеріали; вишивки
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
58.01 |Тканини ворсові і штапель-| | | |

|ні, крім тих, що класифі-| | | |

|куються в товарних позиці-| | | |

|ях 58.02 і 58.06 | | | 10 | 20
58.02 |Тканини махрові і рушнико-| | | |

|ві та аналогічні махрові| | | |

|тканини, крім вузьких тка-| | | |

|нин, які класифікуються в| | | |

|товарній позиції 58.06,| | | |

|тканини з прошивним вор-| | | |

|сом, крім тих, що класифі-| | | |

|куються в товарній позиції| | | |

|57.03 | | | 10 | 20
58.03 |Тканини перевивочного пе-| | | |

|реплетення, крім вузьких | | | |

|тканин, які класифікуються| | | |

|в товарній позиції 58.06 | | | 10 | 20
58.04 |Тюль та інші сітчасті тка-| | | |

|нини, за винятком трико-| | | |

|тажного полотна, машинного| | | |

|чи ручного в'язання і| | | |

|"кроше"; мереживо в шмат-| | | |

|ку, стрічках або окремими| | | |

|орнаментами | | | 10 | 20
58.05.00.000|Меблево-декоративні візе-| | | |

|рунчасті тканини ручної| | | |

|роботи (типу гобеленів| | | |

|бельгійських, обюсонських,| | | |

|бове і аналогічних гобеле-| | | |

|нів) і гобелени, вишиті| | | |

|голкою (наприклад, дрібним| | | |

|стібком-петі пуан, хрести-| | | |

|ком), оздоблені або неоз-| | | |

|доблені | м,м2 | | 10 | 20
58.06 |Вузькі тканини, крім тих,| | | |

|що класифікуються в товар-| | | |

|ній позиції 58.07; вузькі| | | |

|тканини безутокові, з па-| | | |

|ралельних і склеєних ниток| | | |

|або волокон (болдюк) | | | 10 | 20
58.07 |Етикетки, емблеми та ана-| | | |

|логічні вироби з текстиль-| | | |

|них матеріалів в шматках,| | | |

|стрічках чи викроєні, але| | | |

|не вишиті | | | 10 | 20
58.08 |Тасьма плетена в шматку;| | | |

|оздоблювальні матеріали| | | |

|без вишивки в куску, крім| | | |

|трикотажних, машинного чи| | | |

|ручного в'язання; китиці,| | | |

|помпони і аналогічні виро-| | | |

|би | | | 10 | 20
58.09.00.000|Тканини з металевих деко-| | | |

|ративних ниток і тканини з| | | |

|металізованої нитки, яка| | | |

|класифікується в товарній| | | |

|позиції 56.05, які вико-| | | |

|ристовуються в одязі, для| | | |

|оббивки меблів і для ана-| | | |

|логічних цілей, в іншому| | | |

|місці не поіменовані | м,м2 | | 10 | 20
58.10 |Вишивки в шматку, в стріч-| | | |

|ках або у вигляді окремих| | | |

|вишивок | | | 10 | 20
58.11.00.000|Стьобані текстильні мате-| | | |

|ріали в шматку, які скла-| | | |

|даються з одного або кіль-| | | |

|кох шарів текстильних ма-| | | |

|теріалів, з'єднаних з| | | |

|прокладкою прошиванням або| | | |

|іншими способами, крім ви-| | | |

|шивки, що класифікується в| | | |

|товарній позиції 58.10 | м2,кг| | 10 | 20

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 59

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям,

дубльовані; технічні вироби з них
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
59.01 |Тканини текстильні просмо-| | | |

|лені або накрохмалені, які| | | |

|використовуються для виго-| | | |

|товлення палітурок та ана-| | | |

|логічних цілей; калька;| | | |

|полотняна або прозора тка-| | | |

|нина для малювання; заг-| | | |

|рунтоване полотно для жи-| | | |

|вопису, бортівки і анало-| | | |

|гічні тканини для каркасів| | | |

|капелюхів | | | 10 | 20
59.02 |Тканина кордова з високо-| | | |

|міцних та інших поліамід-| | | |

|них, поліефірних і віскоз-| | | |

|них ниток для шин | | | 10 | 20
59.03 |Тканини текстильні, крім| | | |

|вказаних в позиції 59.02,| | | |

|просочені, з покриттям,| | | |

|дубльовані пластмасами | | | 10 | 20
59.04 |Лінолеум, викроєний або| | | |

|невикроєний по формі, ма-| | | |

|теріали для покрить для| | | |

|підлоги на текстильній ос-| | | |

|нові, викроєні або невик-| | | |

|роєні по формі | | | 10 | 20
59.05.00 |Шпалери з текстильних ма-| | | |

|теріалів | | | 10 | 20
59.06 |Текстильні матеріали про-| | | |

|гумовані, крім тканин, що| | | |

|класифікуються в товарній| | | |

|позиції 50.02 | | | 10 | 20
59.07.00.000|Матеріали текстильні, пок-| | | |

|риті чи просочені способа-| | | |

|ми, раніше не пойменовани-| | | |

|ми; розмальовані полотна| | | |

|для театральних декорацій,| | | |

|для художніх студій і ана-| | | |

|логічних цілей | м2 | | 10 | 20
59.08.00.000|Фітілі текстильні, ткані,| | | |

|плетені або трикотажні для| | | |

|ламп, керосинок, запальни-| | | |

|чок, свічок та аналогічних| | | |

|виробів; ковпачки для ламп| | | |

|розжарювання та трубчасте| | | |

|трикотажне полотно для га-| | | |

|зових горілок, з просочкою| | | |

|або без неї | кг | | 10 | 20
59.09.00 |Текстильні шланги і анало-| | | |

|гічні текстильні трубки з| | | |

|арматурою або з приладдям| | | |

|з інших матеріалів або без| | | |

|них | | | 10 | 20
59.10.00.000|Паси, стрічки транспортер-| | | |

|ні або бельтінг з текс-| | | |

|тильних матеріалів, армо-| | | |

|вані або неармовані мета-| | | |

|лом чи іншими матеріалами | т, м | | 10 | 20
59.11 |Текстильні матеріали і ви-| | | |

|роби для технічних цілей,| | | |

|згадане в примітці 7 до| | | |

|даної групи | | | 10 | 20
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 60

Трикотажне полотно машинного та ручного в'язання
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
60.01 |Полотно ворсове (в тому | | | |

|числі з довгим ворсом) і | | | |

|махрове полотно, трикотаж-| | | |

|не машинного та ручного | | | |

|в'язання | | | 10 | 20
60.02 |Інше полотно трикотажне | | | |

|машинного та ручного в'я- | | | |

|зання | | | 10 | 20

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 61

Одяг й речі одягу трикотажні
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
61.01 |Пальто, включаючи плащі з | | | |

|капюшоном, куртки теплі (в| | | |

|тому числі лижні), вітрів-| | | |

|ки, штормівки та інший| | | |

|верхній одяг чоловічий і| | | |

|для хлопчиків, трикотаж-| | | |

|ний, крім того, що класи-| | | |

|фікується в товарній пози-| | | |

|ції 61.03 | | | 15 | 20
61.02 |Пальто, включаючи плащі з| | | |

|капюшоном, куртки теплі (в| | | |

|тому числі лижні), вітрів-| | | |

|ки, штормівки та інший| | | |

|верхній одяг жіночий і для| | | |

|дівчаток, трикотажний,| | | |

|крім того, що класифіку-| | | |

|ється в товарній позиції| | | |

|61.04 | | | 15 | 20
61.03 |Костюми, комплекти, піджа-| | | |

|ки, блейзери, брюки, ком-| | | |

|бінезони з нагрудниками і| | | |

|лямками, бриджі і шорти| | | |

|(крім купальних), трико-| | | |

|тажні, чоловічі і для| | | |

|хлопчиків | | | 15 | 20
61.04 |Костюми, комплекти, піджа-| | | |

|ки, плаття, спідниці,| | | |

|спідниці-брюки, брюки,| | | |

|комбінезони з нагрудниками| | | |

|і лямками, бриджі і шорти| | | |

|(крім купальних), трико-| | | |

|тажні, жіночі і для дівча-| | | |

|ток | | | 15 | 20
61.05 |Сорочки трикотажні, чоло-| | | |

|вічі і для хлопчиків | | | 15 | 20
61.06 |Блузи, сорочки і батники| | | |

|трикотажні, жіночі і для| | | |

|дівчаток | | | 15 | 20
61.07 |Білизна нижня чоловіча і| | | |

|для хлопчиків, трикотажна,| | | |

|включаючи піжами, купальні| | | |

|та домашні халати і подіб-| | | |

|ні вироби | | | 15 | 20
61.08 |Білизна нижня жіноча і для| | | |

|дівчаток, трикотажна,| | | |

|включаючи піжами, пеньюа-| | | |

|ри, купальні і домашні ха-| | | |

|лати і подібні вироби | | | 15 | 20
61.09 |Майки, фуфайки та анало-| | | |

|гічні вироби, трикотажні | | | 15 | 20
61.10 |Светри, пуловери, джемпе-| | | |

|ри, жилети і аналогічні| | | |

|вироби, трикотажні | | | 15 | 20
61.11 |Дитячий одяг і речі одягу| | | |

|до неї, трикотажні | | | - | -
61.12 |Костюми спортивні, лижні,| | | |

|купальні, трикотажні | | | 15 | 20
61.13.00 |Одяг трикотажний з полотна| | | |

|класифікованого в товарних| | | |

|позиціях 59.03, 59.06 або| | | |

|59.07 | | | 15 | 20
61.14 |Одяг трикотажний інший | | | 15 | 20
61.15 |Колготи, панчохи, гольфи,| | | |

|шкарпетки, послідники та| | | |

|інші панчішно-шкарпеткові| | | |

|вироби, включаючи еластич-| | | |

|ні панчохи для хворих з | | | |

|варикозним розширенням | | | |

|вен, і взуття без підме- | | | |

|ток, трикотажні | | | 15 | 20
61.16 |Рукавиці, рукавички і ми- | | | |

|тенки трикотажні | | | 15 | 20
61.17 |Інші готові речі одягу, | | | |

|трикотажні; деталі одягу | | | |

|і речі трикотажні | | | 15 | 20

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 62

Одяг і речі одягу текстильні (крім трикотажних)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
62.01 |Пальто, включаючи плащі з | | | |

|капюшоном, куртки теплі| | | |

|(включаючи лижні), вітрів-| | | |

|ки, штормівки та інший| | | |

|верхній одяг чоловічий і| | | |

|для хлопчиків, крім виро-| | | |

|бів, які класифікуються в| | | |

|товарній позиції 62.03 | | | 15 | 20
62.02 |Пальто, включаючи плащі з| | | |

|капюшоном, куртки теплі| | | |

|(включаючи лижні), вітрів-| | | |

|ки, штормівки та інший| | | |

|верхній одяг жіночий і для| | | |

|дівчаток, крім виробів, що| | | |

|класифікуються в товарній| | | |

|позиції 62.04 | | | 15 | 20
62.03 |Костюми, комплекти, піджа-| | | |

|ки, блейзери, брюки, ком-| | | |

|бінезони з нагрудниками і| | | |

|лямками, бриджі, шорти| | | |

|(крім купальників), чоло-| | | |

|вічі і для хлопчиків | | | 15 | 20
62.04 |Костюми, комплекти, піджа-| | | |

|ки, плаття, спідниці,| | | |

|спідниці-брюки, комбінезо-| | | |

|ни з нагрудниками і лямка-| | | |

|ми, бриджі і шорти (крім| | | |

|купальників), жіночі та| | | |

|для дівчаток | | | 15 | 20
62.05 |Сорочки чоловічі і для| | | |

|хлопчиків | | | 15 | 20
62.06 |Блузи, блузони і батники| | | |

|жіночі та для дівчаток | | | 15 | 20
62.07 |Білизна нижня чоловіча або| | | |

|для хлопчиків, включаючи| | | |

|піжами, купальні та домаш-| | | |

|ні халати і подібні вироби| | | 15 | 20
62.08 |Білизна нижня жіноча та| | | |

|для дівчаток, включаючи| | | |

|піжами, пеньюари, купальні| | | |

|та домашні халати та по-| | | |

|дібні вироби | | | 15 | 20
62.09 |Дитячий одяг і речі до | | | |

|нього | | | - | -
62.10 |Одяг, виготовлений з мате-| | | |

|ріалів, що класифікуються| | | |

|в товарних позиціях 56.02,| | | |

|56.03, 59.06 або 59.07 | | | 15 | 20
62.11 |Костюми спортивні, лижні і| | | |

|купальні та одяг інший | | | 15 | 20
62.12 |Бюстгалтери, пояси, корсе-| | | |

|ти, підтяжки, підв'язки та| | | |

|аналогічні вироби і їх| | | |

|частини, трикотажні або| | | |

|нетрикотажні | | | 15 | 20
62.13 |Хусточки | | | 15 | 20
62.14 |Шалі, хустки, кашне, ман-| | | |

|тильї, вуалі, вуалетки та | | | |

|інші аналогічні вироби | | | 15 | 20
62.15 |Краватки, краватки-мете- | | | |

|лики і шарфи | | | 15 | 20
62.16.00.000|Рукавиці, рукавички і ми-| пар, | | |

|тенки | кг | | 15 | 20
62.17 |Речі одягу інші; деталі| | | |

|одягу або речі одягу, крім| | | |

|тих, що класифікуються в| | | |

|товарній позиції 62.12 | | | 15 | 20
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 63

Інші готові текстильні вироби, комплекти;

ношений одяг і текстильні вироби; ганчір'я
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
63.01 |Ковдри і дорожні пледи | | | 15 | 20
63.02 |Білизна постільна, столо- | | | |

|ва, туалетна або кухонна | | | 15 | 20
63.03 |Гардини (включаючи драпі-| | | |

|рування), штори, світло-| | | |

|непроникні занавіски або| | | |

|оборки для ліжок | | | 15 | 20
63.04 |Вироби меблево-декоратив-| | | |

|ного оздоблення інші, крім| | | |

|тих,що класифікуються в| | | |

|товарній позиції 94.04 | | | 15 | 20
63.05 |Мішки та пакети пакувальні| | | 15 | 20
63.06 |Брезент, вітрила для чов-| | | |

|нів та яхт, навіси і тен-| | | |

|ти, спорядження для кем-| | | |

|пінгу | | | 15 | 20
63.07 |Інші готові вироби, вклю-| | | |

|чаючи викройки одягу | | | 15 | 20
63.08.00.000|Комплекти, що складаються| | | |

|з тканини і пряжі (з реча-| | | |

|ми для вишивання і без| | | |

|них) для виготовлення ки-| | | |

|лимів, гобеленів, скатер-| | | |

|тин, серветок чи аналогіч-| | | |

|них виробів для продажу| | | |

|вроздріб | | | 15 | 20
63.09.00.000|Одяг ношений і ношені ви-| | | |

|роби інші | кг | | 20 | 30
63.10 |Ганчір'я, відходи шпагату,| | | |

|мотузок, канатів і вироби| | | |

|з них, які були у вживан-| | | |

|ні, із текстильних матері-| | | |

|алів | | | 2 | 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————


Розділ XII

ВЗУТТЯ, ГОЛОВНІ УБОРИ, ПАРАСОЛЬКИ, СОНЦЕЗАХИСНІ

ПАРАСОЛЬКИ, ТРОСТИНИ СКЛАДНІ, ХЛИСТИ, БАТОГИ ТА ЇХ

ЧАСТИНИ, ОБРОБЛЕНЕ ПІР'Я ТА ВИРОБИ З НЬОГО,

ШТУЧНІ КВІТИ, ВИРОБИ З ЛЮДСЬКОГО ВОЛОССЯ

Група 64

Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
64.01 |Взуття, носкова частина| | | |

|якого закрита металевою| | | |

|захисною пластинкою | | | 15 | 20
64.02 |Інші види взуття на підош-| | | |

|ві і з верхом із гуми чи| | | |

|пластмаси | | | 15 | 20
64.03 |Взуття на підошві з гуми,| | | |

|полімерного матеріалу, на-| | | |

|туральної чи штучної шкіри| | | |

|з шкіряним верхом | | | 15 | 20
64.04 |Взуття на підошві з гуми,| | | |

|пластмаси, натуральної чи| | | |

|штучної шкіри або шкіряних| | | |

|волокон з верхом із текс-| | | |

|тильних матеріалів | | | 15 | 20
64.05 |інші види взуття | | | |
64.06 |Частини взуття, вкладні| | | |

|стельки, пригвинчувані| | | |

|каблуки та аналогічні| | | |

|предмети, а також їх час-| | | |

|тини | | | 15 | 20
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 65

Головні убори та їх частини
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
65.01.00.000|Фетрові ковпаки, болванки,| | | |

|плоскі та циліндричні за-| | | |

|готовки (в тому числі роз-| | | |

|різані чотирикутні заго-| | | |

|товки) для виготовлення| | | |

|капелюхів | шт | | 10 | 20
65.02.00.000|Капелюхові напівфабрикати,| | | |

|плетені або виготовлені| | | |

|шляхом з'єднання смужок з| | | |

|різних матеріалів, нефор-| | | |

|мовані і без полів, без| | | |

|підкладки і без оздоблення| шт | | 10 | 20
65.03.00 |Капелюхи та інші головні| | | |

|убори фетрові, виготовлені| | | |

|з капелюхових напівфабри-| | | |

|катів або плоских загото-| | | |

|вок, що класифікуються в| | | |

|товарній позиції 65.01, з| | | |

|підкладкою або без, з оз-| | | |

|добленням або без | | | 10 | 20
65.04.00.000|Капелюхи та інші головні| | | |

|убори, плетені або виго-| | | |

|товлені шляхом з'єднання| | | |

|смужок з різних матеріа-| | | |

|лів, з підкладкою або без,| | | |

|з оздобленням або без | | | |
65.05 |Капелюхи та інші головні| шт | | 10 | 20

|убори трикотажні з мережи-| | | |

|ва хутра та інших текс-| | | |

|тильних матеріалів, вигов-| | | |

|лених з одного шматка (але| | | |

|не смужок), з підкладкою | | | |

|або без, з оздобленням або| | | |

|без, сітка для волосся з | | | |

|будь-якого матеріалу з | | | |

|підкладкою або без, з оз-| | | |

|добленням або без | | | 10 | 20
65.06 |Інші головні убори з підк-| | | |

|ладкою або без, з оздоб-| | | |

|ленням або без | | | 10 | 20
65.07.00.000|Прокладки, підкладки, чох-| | | |

|ли, каркаси для капелюхів,| | | |

|козирки та ремінці для го-| | | |

|ловних уборів |шт,кг | | 10 | 20
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 66

Парасольки, тростини, тростини-сидіння, хлисти,

батоги та їх частини
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
66.01 |Парасольки від дощу і сон-| | | |

|ця (включаючи парасольки- | | | |

|тростинки,садові парасоль-| | | |

|ки і аналогічні вироби) | | | 10 | 20
66.02.00.000|Тростини, тростини-сидін- | | | |

|ня, батоги, хлисти і ана- | | | |

|логічні вироби | шт | | 10 | 20
66.03 |Частини, приналежності і | | | |

|оздоблення для виробів, | | | |

|класифікованих в товарних | | | |

|позиціях 66.01 і 66.02 | | | 10 | 20
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 67

Оброблене пір'я і пух та вироби з них; штучні квіти,

вироби з людського волосся
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
67.01.00.000|Шкіра та інші частини| | | |

|птиць, покриті пір'ям або | | | |

|пухом; пір'я, частини| | | |

|пір'я, пух і вироби з цих | | | |

|матеріалів (крім виробів, | | | |

|класифікованих в товарній | | | |

|позиції 05.05, і обробле-| | | |

|них стержнів пір'я | кг | | 10 | 20
67.02 |Штучні квіти, листя, фрук-| | | |

|ти та їх частини; вироби з| | | |

|штучних квітів, листя і| | | |

|фруктів | | | 10 | 20
67.03.00.000|Людське волосся розправле-| | | |

|не, витончене, знебарвлене| | | |

|або оброблене іншим спосо-| | | |

|бом, вовна, волосся тварин| | | |

|та інші текстильні матері-| | | |

|али, підготовлені для ви-| | | |

|робництва париків та ана-| | | |

|логічних виробів | кг | | 10 | 20
67.04 |Парики, бороди накладні, | | | |

|брови та вії, шиньони і| | | |

|аналогічні вироби з людсь-| | | |

|кого або тваринного волос-| | | |

|ся або з інших текстильних| | | |

|матеріалів; вироби з| | | |

|людського волосся, в іншо-| | | |

|му місці не пойменовані | | | 10 | 20
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XIII

ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ І

ПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ; КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО І

ВИРОБИ З НЬОГО

Група 68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди і

подібних матеріалів
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
68.01.00.000|Брущатка, бордюрне каміння| | | |

|і плити з природного каме-| | | |

|ню (крім сланцю) |м3,кг | | 5 | 10
68.02 |Камінь оброблений (крім| | | |

|сланцю для пам'ятників і| | | |

|будівництва) та вироби з| | | |

|нього, крім товарів, що| | | |

|класифікуються в товарній| | | |

|позиції 68.01; кубики для| | | |

|мозаїки та аналогічні ви-| | | |

|роби з природного каменю| | | |

|(включаючи сланець) на ос-| | | |

|нові або без основи; гра-| | | |

|нули, крихти і порошок з| | | |

|природного каменю (включа-| | | |

|ючи сланець), штучного за-| | | |

|барвлення | | | 5 | 10
68.03.00 |Сланець натуральний оброб-| | | |

|лений і вироби з натураль-| | | |

|ного сланцю | | | 5 | 10
68.04 |Жорна, камінь точильний,| | | |

|круги шліфувальні і анало-| | | |

|гічні вироби без рам, які| | | |

|призначені для шліфування,| | | |

|заточування, полірування,| | | |

|підгонки або різання; ка-| | | |

|мінь для ручного заточу-| | | |

|вання або полірування, йо-| | | |

|го частини з природного| | | |

|каменю, агломерованих| | | |

|природних або штучних аб-| | | |

|разивів чи з кераміки ра-| | | |

|зом з деталями з інших ме-| | | |

|талів чи без цих деталей | | | 5 | 10
68.05 |Природний або штучний аб-| | | |

|разивний порошок або зерно| | | |

|на тканинній, паперовій,| | | |

|картонній чи іншій основі,| | | |

|розрізаній чи зшитій, або| | | |

|обробленій іншим способом| | | |

|для отримання певної фор-| | | |

|ми, або необробленій | | | 5 | 10
68.06 |Шлаковата, мінеральна вата| | | |

|і аналогічні мінеральні| | | |

|вати, вспучений верми-| | | |

|куліт, вспучена глина,| | | |

|вспінений шлак та анало-| | | |

|гічні вспучені мінеральні| | | |

|продукти; суміші і вироби| | | |

|з теплоізоляційних, звуко-| | | |

|ізоляційних чи звукопогли-| | | |

|наючих матеріалів, крім| | | |

|виробів, вказаних в пози-| | | |

|ції 68.11, 68,12 чи групі | | | |

|69 | | | 5 | 10
68.07 |Вироби з асфальту чи ана-| | | |

|логічних матеріалів, нап-| | | |

|риклад, з нафтового бітуму| | | |

|або кам'яновугільного пека| | | 5 | 10
68.08.00.000|Панелі, плитка, блоки та| | | |

|аналогічні вироби з рос-| | | |

|линних волокон, соломи або| | | |

|стружки, трісок, частин,| | | |

|тирси або інших деревинних| | | |

|відходів, агломерованих з| | | |

|цементом, гіпсом та іншими| | | |

|мінеральними зв'язуючими| | | |

|речовинами | м2,т | | 5 | 10
68.09 |Вироби з гіпсу або сумішей| | | |

|на його основі | | | 5 | 10
68.10 |Вироби з цементу, бетону| | | |

|або штучного каменю,неар-| | | |

|мовані або армовані | | | 5 | 10
68.11 |Вироби з азбесту, цементу | | | |

|волокнами целюлози або| | | |

|аналогічних матеріалів | | | 5 | 10
68.12 |Волокно азбестове обробле-| | | |

|не, суміші на основі аз-| | | |

|бесту і карбонату магнію;| | | |

|вироби з цих сумішей або з| | | |

|азбесту (наприклад, нитки,| | | |

|тканини, одяг, головні| | | |

|убори, взуття, прокладки)| | | |

|армовані і неармовані,| | | |

|крім тих, що класифікують-| | | |

|ся в позиціях 68.11 або| | | |

|68.13 | | | 5 | 10
68.13 |Фрикційні матеріали або| | | |

|вироби з них (наприклад| | | |

|листи, рулони, стрічки,| | | |

|сигменти, диски, шайби,| | | |

|прокрадки) незмонтовані,| | | |

|що використовуються для| | | |

|виготовлення гальм, зчеп-| | | |

|лень або аналогічних| | | |

|пристроїв на основі азбес-| | | |

|ту, інших мінеральних ре-| | | |

|човин або целюлози разом з| | | |

|текстилем або іншими мате-| | | |

|ріалами чи без них | | | 5 | 10
68.14 |Слюда оброблена і вироби з| | | |

|неї, включаючи агломерова-| | | |

|ну або регенеровану слюду,| | | |

|на паперовій,картонній або| | | |

|іншій основі чи без неї | | | 5 | 10
68.15 |Вироби з каменю або інших| | | |

|мінеральних речовин (вклю-| | | |

|чаючи вироби з торфу), в| | | |

|іншому місці не пойменова-| | | |

|ні | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 69

Керамічні вироби
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
69.01.00 |Цегла, блоки, плитки та| | | |

|інші керамічні вироби з| | | |

|кремнистого кам'яного бо-| | | |

|рошна (наприклад, кізель-| | | |

|гуру,триполіту або діато-| | | |

|міту) або аналогічних| | | |

|кремнеземистих порід | | | 5 | 10
69.02 |Вогнетривкі цегла, блоки,| | | |

|плитки і подібні вогнет-| | | |

|ривкі керамічні будівельні| | | |

|матеріали, крім виборів| | | |

|з кремнеземистого кам'я-| | | |

|ного борошна або подібних| | | |

|кремнеземистих порід | | | 5 | 10
69.03 |Інші вогнетривкі керамічні| | | |

|вироби (наприклад, ретор-| | | |

|ти,тиглі, муфелі, насадки,| | | |

|заглушки, підпорки, про-| | | |

|бірні чашки, труби, труб-| | | |

|ки, кожухи, прутки, стерж-| | | |

|ні),крім виробів з кремне-| | | |

|земистого борошна або ана-| | | |

|логічних кремнеземистих| | | |

|порід | | | 5 | 10
69.04 |Цегла будівельна, блоки| | | |

|для підлоги, плитки несучі| | | |

|або облицювальні і анало-| | | |

|гічні вироби з кераміки | | | 5 | 10
69.05 |Черепиця покрівельна, де-| | | |

|фектори, парасольки для| | | |

|димоходів, архітектурні| | | |

|прикраси та інші будівель-| | | |

|ні деталі з кераміки | | | 5 | 10
69.06.00.000|Труби керамічні, трубопро-| | | |

|води ізоляційні, водовід-| | | |

|води та фітинги труб | | | 5 | 10
69.07 |Плити для мощення дорожніх| | | |

|покрить і плитки облицю-| | | |

|вальні для підлоги, печей,| | | |

|керамічні, неглазуровані; | | | |

|неглазуровані керамічні| | | |

|кубики для мозаїчних робіт| | | |

|і подібні вироби, на осно-| | | |

|ві або без неї | | | 5 | 10
69.08 |Плити для мощення дорожніх| | | |

|покрить і плитки для під-| | | |

|логи, печей і стін, кера-| | | |

|мічні, глазуровані; глазу-| | | |

|ровані керамічні кубики| | | |

|для мозаїчних робіт і по-| | | |

|дібні вироби, на основі| | | |

|або без неї | | | 5 | 10
69.09 |Посуд і вироби з кераміки| | | |

|лабораторно-хімічного | | | |

|призначення і для інших| | | |

|промислових цілей; жоло-| | | |

|би,трубки та інші місткос-| | | |

|ті, що використовуються в| | | |

|сільському господарстві;| | | |

|керамічні бутилі, глечики| | | |

|та аналогічні вироби, що| | | |

|використовуються для| | | |

|транспортування або паку-| | | |

|вання товарів | | | 5 | 10
69.10 |Раковини, умивальники,| | | |

|консолі раковин, ванни,| | | |

|біде, унітази, зливні бач-| | | |

|ки, пісуари і подібні са-| | | |

|нітарно-технічні вироби з| | | |

|кераміки | | | 5 | 10
69.11 |Посуд столовий, кухонний,| | | |

|інші господарські та туа-| | | |

|летні належності з фарфору| | | |

|фаянсу | | | 5 | 10
69.12.00 |Посуд столовий, кухонний,| | | |

|інші господарські речі ту-| | | |

|алету з кераміки, крім| | | |

|фарфору | | | 5 | 10
69.13 |Статуетки та інші прикраси| | | |

|з кераміки | | | 5 | 10
69.14 |Інші керамічні вироби | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 70

Скло і вироби з нього
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
70.01.00 |Бій скляний та інші відхо-| | | |

|ди і осколки скла; скло в| | | |

|блоках | | | 5 | 10
70.02 |Скло в формі куль (крім| | | |

|мікросфер, що включаються| | | |

|в товарну позицію 70.18),| | | |

|прутків або трубок, необ-| | | |

|роблене | | | 5 | 10
70.03 |Скло лите і прокатане, в| | | |

|листах або профільоване, з| | | |

|нанесеним абсорбуючим або| | | |

|відображаючим шаром чи без| | | |

|нього, але не оброблене| | | |

|будь-яким іншим способом | | | 5 | 10
70.04 |Скло тягнуте або дуте, в| | | |

|листах з абсорбуючим або | | | |

|відображаючим шаром чи| | | |

|без нього, але не обробле-| | | |

|ним іншим способом | | | 5 | 10
70.05 |Скло дзеркальне шліфоване| | | |

|або поліроване, в листах,| | | |

|з абсорбуючим або відобра-| | | |

|жаючим шаром чи без нього,| | | |

|але не оброблене іншим| | | |

|способом | | | 5 | 10
70.06 |Скло, що класифікується в| | | |

|товарних позиціях 70.03,| | | |

|70.04 або 70.05, гнуте,| | | |

|грановане, гравіроване,| | | |

|свердлене, емальоване, або| | | |

|оброблене іншим способом,| | | |

|не вставлене в раму або не| | | |

|комбіноване з іншими мате-| | | |

|ріалами | | | 5 | 10
70.07 |Скло безосколкове (включа-| | | |

|ючи загартоване або бага-| | | |

|тошарове скло) | | | 5 | 10
70.08.00 |Ізолятори скляні багатоша-| | | |

|рові | | | 5 | 10
70.09 |Дзеркала скляні в рамках і| | | |

|без рам, включаючи дзерка-| | | |

|ла заднього огляду | | | 5 | 10
70.10 |Бутлі, пляшки, флакони,| | | |

|глечики, горщики, банки,| | | |

|ампули та інші скляні| | | |

|місткості для зберігання і| | | |

|транспортування або упа-| | | |

|ковки товарів; банки кон-| | | |

|сервні скляні; пробки,| | | |

|кришки та інші аналогічні| | | |

|скляні вироби | | | 5 | 10
70.11 |Колби скляні (в тому числі| | | |

|кулясті і трубчасті) відк-| | | |

|риті і їх скляні частини,| | | |

|без фітингів, для елект-| | | |

|ричних ламп, електрон-| | | |

|но-променевих трубок або| | | |

|аналогічних виробів | | | 5 | 10
70.12 |Колби для посуди Дьюара і| | | |

|інших вакуумних посудин,| | | |

|скляні | | | 5 | 10
70.13 |Посуд столовий і кухонний,| | | |

|скляний, приналежності ту-| | | |

|алетні і канцелярські з| | | |

|скла, скляні вироби для| | | |

|домашнього оздоблення і| | | |

|аналогічні вироби (крім| | | |

|виробів, класифікованих в| | | |

|товарних позиціях 70.10| | | |

|або 70.18 | | | 10 | 20
70.14.00.000|Вироби скляні для сигналі-| | | |

|зації і елементи оптичні| | | |

|(крім тих, що класифіку-| | | |

|ються в товарній позиції| | | |

|70.15), що не піддаються| | | |

|оптичній обробці | т | | 5 | 10
70.15 |Стекла для годинників і| | | |

|аналогічні, стекла для| | | |

|окулярів, що корегують або| | | |

|не корегують зір, гнуті,| | | |

|увігнуті, порожнисті, оп-| | | |

|тично необроблені; порож-| | | |

|нисті скляні сфери та їх| | | |

|сегменти для виготовлення| | | |

|зазначених стекол | | | 5 | 10
70.16 |Блоки для мощення, плити,| | | |

|цегла, плитки та інші ви-| | | |

|роби з пресованого або ли-| | | |

|того скла, армовані або| | | |

|неармовані, що використо-| | | |

|вуються у будівництві,| | | |

|скляні кубики та інші не-| | | |

|великі скляні форми, на| | | |

|основі і без основи, для| | | |

|мозаїчних або аналогічних| | | |

|декоративних робіт, стекла| | | |

|для вітражів і аналогічні| | | |

|стекла; багатосотне і пі-| | | |

|носкло в формі блоків,| | | |

|плит, плиток і т. д. | | | 5 | 10
70.17 |Посуд скляний лаборатор-| | | |

|ний, гігієнічний чи фарма-| | | |

|цевтичний, градуйований чи| | | |

|неградуйований, каліброва-| | | |

|ний чи некалібрований | | | 5 | 10
70.18 |Намистини скляні, штучні| | | |

|перли, штучне дорогоцінне| | | |

|чи напівдорогоцінне камін-| | | |

|ня та аналогічні вироби з| | | |

|скла, вироби з скла, об-| | | |

|роблені паяльною лампою| | | |

|(крім біжутерії, мікросфе-| | | |

|ри із скла, діаметром не| | | |

|більше 1 мм) | | | 5 | 10
70.19 |Скловолокно (включаючи| | | |

|скловату) і вироби з нього| | | |

|(наприклад, пряжа, скло- | | | |

|тканина) | | | 5 | 10
70.20.00 |Вироби з скла різні | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XIV

ПЕРЛИ ПРИРОДНІ ЧИ КУЛЬТИВОВАНІ, ДОРОГОЦІННЕ ЧИ

НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ, ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ,

МЕТАЛИ, ОПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ,

ВИРОБИ З НИХ; БІЖУТЕРІЯ; МОНЕТИ

Група 71

Перли природні чи культивовані, дорогоцінне чи

напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали,

метали, оплаковавні дорогоцінними металами, і

вироби з них; біжутерія; монети
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
71.01 |Перли природні чи культи-| | | |

|вовани, оброблені чи необ-| | | |

|роблені, сортовані чи не-| | | |

|сортовані, але ненанизані| | | |

|і неоправлені; несортовані| | | |

|природні чи культивовані| | | |

|перли, тимчасово нанизані| | | |

|для зручності транспорту-| | | |

|вання | | | 5 | 10
71.02 |Алмази оброблені чи необ-| | | |

|роблені, але неоправлені і| | | |

|незакріплені | | | 5 | 10
71.03 |Дорогоцінне каміння (крім| | | |

|алмазів) і напівдорогоцін-| | | |

|не каміння, оброблене чи| | | |

|необроблене, сортоване чи| | | |

|несортоване, але ненаниза-| | | |

|не неоправлене і незакріп-| | | |

|лене; несортоване дорого-| | | |

|цінне каміння (крім алма-| | | |

|зів) і напівдорогоцінне| | | |

|каміння, тимчасово наниза-| | | |

|не для зручності транспор-| | | |

|тування | | | 5 | 10
71.04 |Дорогоцінне чи напівдоро-| | | |

|гоцінне каміння штучне чи| | | |

|регенероване, оброблене чи| | | |

|необроблене, сортоване чи| | | |

|несортоване, але ненаниза-| | | |

|не і незакріплене; несор-| | | |

|товане штучне чи регенеро-| | | |

|ване дорогоцінне чи напів-| | | |

|дорогоцінне каміння, тим-| | | |

|часово нанизане для зруч-| | | |

|ності транспортування | | | 5 | 10
71.05 |Дрібняк і порошок з при- | | | |

|родного чи штучного доро- | | | |

|гоцінного або напівдоро- | | | |

|гоцінного каміння | | | 5 | 10
71.06 |Срібло (включаючи срібло з| | | |

|гальванічним покриттям з| | | |

|золота чи платини) необ-| | | |

|роблене, напівоброблене чи| | | |

|у вигляді порошку | | | 5 | 10
71.07.00.000|Недорогоцінні метали,пла-| | | |

|ковані сріблом, напівоб-| | | |

|роблені | кг | | 5 | 10
71.08 |Золото, включаючи золото| | | |

|з гальванічним покриттям| | | |

|з платини) необроблене,| | | |

|напівоброблене чи у вигля-| | | |

|ді порошку | | | 5 | 10
71.09.00.000|Недорогоцінні метали або | | | |

|срібло, оплаковані золо-| | | |

|том, необроблені чи напі-| | | |

|воброблені | кг | | 5 | 10
71.10 |Платина необроблена, напі-| | | |

|воброблена чи у вигляді| | | |

|порошку | | | 5 | 10
71.11.00.000|Метали недорогоцінні,| | | |

|срібло чи золото оплакова-| | | |

|ні платиною, необроблені| | | |

|або напівоброблені | кг | | 5 | 10
71.12 |Відходи і брухт дорогоцін-| | | |

|них металів, оплакованих| | | |

|недорогоцінними металами | | | 5 | 10
71.13 |Ювелірні вироби та їх| | | |

|частини із дорогоцінних| | | |

|металів чи недорогоцінних| | | |

|метаплакованих дорогоцін-| | | |

|ними металами | | | 20 | 20
71.14 |Вироби золотих і срібних| | | |

|справ майстрів і їх части-| | | |

|ни із дорогоцінних металів| | | |

|і металів, плакованих до-| | | |

|рогоцінними металами | | | 20 | 30
71.15 |Інші вироби із дорогоцін-| | | |

|них металів, оплакованих| | | |

|дорогоцінними металами | | | 20 | 30
71.16 |Вироби з природних чи| | | |

|культивованих перлів, до-| | | |

|рогоцінного чи напівдоро-| | | |

|гоцінного каміння (природ-| | | |

|ного, штучного чи реконс-| | | |

|труйованого) | | | 20 | 30
71.17 |Біжутерія | | | 5 | 10
71.18 |Монети | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XV

НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ І ВИРОБИ З НИХ

Група 72

Чорні метали
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
72.01 |Чавун переробний і дзер-| | | |

|кальний в чушках, болван-| | | |

|ках і інших первинних фор-| | | 5 | 10

|мах | | | 5 | 10
72.02 |Феросплави | | | |
72.03 |Продукти прямого віднов-| | | |

|лення залізної руди та ін-| | | |

|ше губчасте залізо в кус-| | | |

|ках, обкатишах чи аналогі-| | | |

|чих формах; залізо з міні-| | | |

|мальним вмістом основного| | | |

|елемента за масою 99,94% в| | | |

|кусках, обкатишах і анало-| | | |

|гічних формах | | | 5 | 10
72.04 |Відходи і брухт чорних ме-| | | |

|талів; зливки з чорних ме-| | | |

|талів для переплавки (ших-| | | |

|тові зливки) | | | 5 | 10
72.05 |Гранули і порошок із пере-| | | |

|робного і дзеркального ча-| | | |

|вуну і чорних металів | | | 5 | 10
72.06 |Залізо і сталь нелегована| | | |

|в зливках чи інших первин-| | | |

|них формах (крім заліза,| | | |

|вказаного в товарній пози-| | | |

|ції 72.03) | | | 5 | 10
72.07 |Напівфабрикати із заліза| | | |

|та нелегованої сталі | | | 5 | 10
72.08 |Прокат плоский із заліза і| | | |

|нелегованої сталі завширш-| | | |

|ки не менше 600 мм, гаря-| | | |

|чекатаний, не плакований,| | | |

|без електролітичного чи| | | |

|іншого покриття | | | 5 | 10
72.09 |Прокат плоский із заліза і| | | |

|нелегованої сталі завширш-| | | |

|ки не менше 600 мм, холод-| | | |

|нокатаний (обтиснутий в| | | |

|холодному стані) не плако-| | | |

|ваний, без електролітично-| | | |

|го чи другого покриття | | | 5 | 10
72.10 |Прокат плоский із заліза і| | | |

|нелегованої сталі шириною| | | |

|не менше 600 мм, плакова-| | | |

|ний з електролітичним чи з| | | |

|іншим покриттям | | | 5 | 10
72.11 |Прокат плоский із заліза і| | | |

|нелегованої сталі завширш-| | | |

|ки менше 600 мм, не плако-| | | |

|ваний, без електролітично-| | | |

|го чи іншого покриття | | | 5 | 10
72.12 |Прокат плоский із заліза і| | | |

|нелегованої сталі завширш-| | | |

|ки менше 600 мм, плакова-| | | |

|ний з елетролітичним чи| | | |

|іншим покриттям | | | 5 | 10
72.13 |Прутки гарячекатані у| | | |

|вільно змотаних бунтах із| | | |

|заліза і нелегованої сталі| | | 5 | 10
72.14 |Прутки інші із заліза і| | | |

|нелегованої сталі, без по-| | | |

|дальшої обробки після ку-| | | |

|вання, гарячої прокатки,| | | |

|гарячого волочіння чи га-| | | |

|рячого пресування, включа-| | | |

|ючи прутки зігнуті після| | | |

|прокатки | | | 5 | 10
72.15 |Прутки інші із сталі і не-| | | |

|легованої сталі | | | 5 | 10
72.16 |Кутики, фасонні і спеці-| | | |

|альні профілі із заліза і| | | |

|нелегованої сталі | | | 5 | 10
72.17 |Дріт із заліза і нелегова-| | | |

|ної сталі | | | 5 | 10
72.18 |Сталь нержавіюча в зливках| | | |

|чи інших первинних формах;| | | |

|напівфабрикати із нержа- | | | |

|віючої сталі | | | 5 | 10
72.19 |Прокат плоский із нержаві-| | | |

|ючої сталі завширшки не| | | |

|менше 600 мм | | | 5 | 10
72.20 |Прокат плоский із нержаві-| | | |

|ючої сталі завширшки менше| | | |

|600 мм | | | 5 | 10
72.21.00 |Прутки із нержавіючої ста-| | | |

|лі, гарячекатані, у вільно| | | |

|змотаних бунтах | | | 5 | 10
72.22 |Прутки із нержавіючої ста-| | | |

|лі інші; куточки, фасонні| | | |

|і спеціальні профілі із| | | |

|нержавіючої сталі | | | 5 | 10
72.23.00 |Дріт із нержавіючої сталі | | | 5 | 10
72.24 |Сталь легована інша в| | | |

|зливках чи інших первинних| | | |

|формах; напівфабрикати із| | | |

|інших легованих сталей | | | 5 | 10
72.25 |Прокат плоский із інших| | | |

|легованих сталей завширшки| | | |

|не менше 600 мм | | | 5 | 10
72.26 |Прокат інший із інших ле-| | | |

|гованих сталей завширшки| | | |

|менше менше 600 мм | | | 5 | 10
72.27 |Прутки гарячекатані із ін-| | | |

|ших легованих сталей, у| | | |

|вільно змотаних бунтах | | | 5 | 10
72.28 |Прутки із інших легованих| | | |

|сталей; кутики, фасонні і| | | |

|спеціальні профілі із ін-| | | |

|ших легованих сталей;| | | |

|прутки порожнисті для бу-| | | |

|рильних робіт із легованої| | | |

|чи нелегованої сталі | | | 5 | 10
72.29 |Дріт із інших легованих| | | |

|сталей | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 73

Вироби із чорних металів
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
73.01 |Конструкції шпунтові із| | | |

|чорних металів, свердлені| | | |

|чи несвердлені, перфорова-| | | |

|ні чи неперфоровані, моно-| | | |

|літні чи виготовлені із| | | |

|збірних елементів; куточ-| | | |

|ки, фасонні і спеціальні| | | |

|профілі, зварні, із чорних| | | |

|металів | | | 5 | 10
73.02 |Вироби із чорних металів,| | | |

|що використовуються для| | | |

|залізничних чи трамвайних| | | |

|колій; рейки, контррейки і| | | |

|зубчасті рейки, перевідні| | | |

|рейки, хрестовини глухого| | | |

|перетину, перевідні штанги| | | |

|і інші поперечні з'єднан-| | | |

|ня, шпали, стикові наклад-| | | |

|ки і підкладки, клинки,| | | |

|опорні плити, гачкові рей-| | | |

|кові болти, подушки і роз-| | | |

|тяжки, станини, поперечки| | | |

|та інші деталі, призначені| | | |

|для з'єднання і скріплення| | | |

|рейок | | | 5 | 10
73.03 |Труби великих і малих діа-| | | |

|метрів і профілі порожнис-| | | |

|ті з ливарного чавуну | | | 10 | 20
73.04 |Труби великих і малих діа-| | | |

|метрів і профілі порожнис-| | | |

|ті, без швів, із сталі | | | 10 | 20
73.05 |Труби великих і малих діа-| | | |

|метрів інші (наприклад| | | |

|зварні, клепані або з'єд-| | | |

|нані аналогічним спосо-| | | |

|бом), з круглим внутрішнім| | | |

|і зовнішнім поперечним пе-| | | |

|ретином, зовнішній діаметр| | | |

|яких більше 406,4 мм, із| | | |

|чорних металів | | | 10 | 20
73.06 |Труби великих і малих діа-| | | |

|метрів, профілі порожнисті| | | |

|інші (наприклад, з відкри-| | | |

|тим швом чи зварні, клепа-| | | |

|ні чи з'єднані аналогічним| | | |

|способом) із чорних мета-| | | |

|лів | | | 10 | 20
73.07 |Фітинги для трубок (нап-| | | |

|риклад, муфти, коліна,| | | |

|фланці) із чорних металів | | | 5 | 10
73.08 |Металоконструкції із чор-| | | |

|них металів (крім збірних| | | |

|будівельних конструкцій,| | | |

|класифікованих в товарній| | | |

|позиції 94.06) та їх час-| | | |

|тини (наприклад, мости та| | | |

|їх секції, ворота шлюзів,| | | |

|башти, гратчасті щогли,| | | |

|перекриття для даху, буді-| | | |

|вельні ферми, двері, вікна| | | |

|і їх рами, пороги для две-| | | |

|рей, жалюзі балюстради,| | | |

|опори та їх колони); лис-| | | |

|ти, дротики, профілі, тру-| | | |

|би і аналогічні вироби з| | | |

|чорних металів, призначені| | | |

|для використання в метало-| | | |

|конструкціях | | | 5 | 10
73.09.00 |Резервуари, цистерни, по-| | | |

|судини, баки і аналогічні| | | |

|місткості із чорних мета-| | | |

|лів для різних речовин| | | |

|(крім стисненого чи зрід-| | | |

|женого газу, ємкістю біль-| | | |

|ше 330 л, з облицюванням| | | |

|або термоізоляцією чи без| | | |

|них, без механічного чи| | | |

|теплотехнічного обладнання| | | 5 | 10
73.10 |Цистерни, бочки, барабани,| | | |

|каністри, ящики і анало-| | | |

|гічні місткості із чорних| | | |

|металів для різних матері-| | | |

|алів (крім стиснутого чи| | | |

|зрідженого газу) місткістю| | | |

|не більше 300 л, з облицю-| | | |

|ванням або теплоізоляцією| | | |

|чи без них, без механічно-| | | |

|го або теплотехнічного об-| | | |

|ладнання | | | 5 | 10
73.11 |Місткість із чорних мета-| | | |

|лів для стисненого чи| | | |

|зрідженого газу | | | 5 | 10
73.12 |Скручений дріт, троси, ка-| | | |

|нати, плетені шнури і ана-| | | |

|логічні вироби із чорних| | | |

|металів, без електричної| | | |

|ізоляції | | | 5 | 10
73.13.00.000|Дріт колючий із чорних ме-| | | |

|талів; дріт для огорожі із| | | |

|чорних металів, плоский,| | | |

|колючий чи неколючий | т | | 5 | 10
73.14 |Тканина (включаючи суціль-| | | |

|ну стрічку), ґрати, сітки| | | |

|і огорожі із дроту; про-| | | |

|січно-витяжний лист із| | | |

|чорних металів | | | 5 | 10
73.15 |Ланцюги і їх частини із| | | |

|чорних металів | | | 5 | 10
73.16.00.000|Якор, рачки та їх частини| | | |

|із чорних металів | т | | 5 | 10
73.17.00 |Цвяхи, кнопки, креслярські| | | |

|кнопки, рифлені цвяхи,| | | |

|скоби (крім класифікованих| | | |

|в товарній позиції 83.05)| | | |

|і аналогічні вироби із| | | |

|чорних металів, з головка-| | | |

|ми або без головок із ін-| | | |

|ших матеріалів, крім виро-| | | |

|бів з мідними головками | | | 5 | 10
73.18 |Гвинти, болти, гайки, глу-| | | |

|харі, врутні гаки, заклеп-| | | |

|ки, шпонки, шплінти, шайби| | | |

|(в тому числі пружинячі і| | | |

|аналогічні вироби із чор-| | | |

|них металів | | | 5 | 10
73.19 |Голки швацькі, спиці для| | | |

|в'язання, шила,крючки в'я-| | | |

|зальні, голки декерні і| | | |

|аналогічні вироби для руч-| | | |

|ної роботи із чорних мета-| | | |

|лів, в іншому місці не по-| | | |

|іменовані | | | 5 | 10
73.20 |Пружини, ресори і листи| | | |

|для них із чорних металів | | | 5 | 10
73.23 |Печі опалювальні, опалю-| | | |

|вально-варильні, печі і| | | |

|плити кухонні (включаючи з| | | |

|вбудованими котлами цент-| | | |

|рального опалення), фри-| | | |

|тюрниці, жаровні, горілки| | | |

|для плит, підігрівачі для| | | |

|розігрівання їжі і анало-| | | |

|гічна побутова апаратура,| | | |

|неелектрична, із чорних | | | |

|металів та їх частини | | | 5 | 10
73.22 |Радіатори для центрального| | | |

|опалення неелектричні із| | | |

|чорних металів та їх час-| | | |

|тини; повітронагрівники і| | | |

|розподільні пристрої для| | | |

|подачі гарячого повітря| | | |

|(включаючи пристрої для| | | |

|подачі охолодженого чи| | | |

|кондиціонованого повітря),| | | |

|неелектричні, включаючи| | | |

|вентилятори чи повітродув-| | | |

|ки з приводом від двигуна| | | |

|із чорних металів | | | 5 | 10
73.23 |Вироби столові, кухонні і| | | |

|інші вироби для побутових| | | |

|потреб і їх частини із| | | |

|чорних металів; "шерсть"| | | |

|металева із чорних мета-| | | |

|лів; мочалки для чищення| | | |

|кухонного посуду, подушеч-| | | |

|ки для чищення і поліру-| | | |

|вання, рукавиці та анало-| | | |

|гічні вироби із чорних ме-| | | |

|талів | | | 5 | 10
73.24 |Обладнання санітарно-тех-| | | |

|нічне та його частини із| | | |

|чорних металів | | | 5 | 10
73.25 |Вироби литі інші із чорних| | | |

|металів | | | 5 | 10
73.26 |Вироби із чорних металів| | | |

|інші | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 74

Мідь і вироби з неї
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
74.01 |Штейн мідний; мідь цемен-| | | |

|таційна (мідь осаджена) | | | 2 | 5
74.02.00.000|Мідь нерафінована; мідні| | | |

|аноди для електричного ра-| | | |

|фінування | т | | 2 | 5
74.03 |Мідь рафінована і сплави| | | |

|мідні необроблені | | | 2 | 5
74.04.00 |Відходи і брухт мідні | | | 2 | 5
74.05.00.000|Лігатури на основі міді | | | 2 | 5
74.06 |Порошки і лусочки мідні | | | 2 | 5
74.07 |Прутки і профілі мідні | | | 2 | 5
74.08 |Дріт мідний | | | 2 | 5
74.09 |Плити, листи, смуги і| | | |

|стрічки мідні, завтовшки| | | |

|більше 0,15 мм | | | 2 | 5
74.10 |Фольга мідна (тиснена чи| | | |

|нетиснена, на основі чи| | | |

|без основи із паперу, кар-| | | |

|тону, пластмас чи анало-| | | |

|гічних матеріалів), зав-| | | |

|товшки (не рахуючи основи)| | | |

|не більше 0,15 мм | | | 2 | 5
74.11 |Труби мідні великих і ма-| | | |

|лих діаметрів | | | 2 | 5
74.12 |Фітинги мідні для труб| | | |

|(наприклад, коліна, флан-| | | |

|ці) | | | 2 | 5
74.13.00 |Скручений дріт, кабель,| | | |

|плетені шнури і аналогічні| | | |

|вироби із міді, без елект-| | | |

|ричної ізоляції | | | 2 | 5
74.14 |Тканина (включаючи суціль-| | | |

|ну стрічку), ґрати і сітки| | | |

|із мідного дроту; просіч-| | | |

|но-витяжний лист мідний | | | 2 | 5
74.15 |Цвяхи, кнопки, кнопки| | | |

|креслярські, скоби (крім| | | |

|класифікованих в товарній| | | |

|позиції 83.05) і аналогіч-| | | |

|ні вироби з міді чи із| | | |

|чорних металів з мідними| | | |

|головками; гвинти, болти,| | | |

|гайки, глухарі, гаки| | | |

|вкрутні, заклепки, шпонки,| | | |

|шплінти, шайби (включаючи| | | |

|пружинячі) і аналогічні| | | |

|вироби з міді | | | 2 | 5
74.16.00.000|Пружини мідні | кг | | 2 | 5
74.17.00.000|Прилади побутові для при-| | | 2 | 5

|готування і підігрівання| | | |

|їжі неелектричні та їх| | | |

|частини мідні | кг | | 2 | 5
74.18 |Вироби столові, кухонні чи| | | |

|інші побутові вироби та їх| | | |

|частини мідні; мочалки,| | | |

|скрепки, подушечки для чи-| | | |

|щення і полірування госпо-| | | |

|дарських предметів, рука-| | | |

|виці та аналогічні вироби| | | |

|з міді; санітарно-технічне| | | |

|обладнання і його частини| | | |

|з міді | | | 2 | 5
74.19 |Вироби з міді інші | | | 2 | 5

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 75

Нікель і вироби з нього
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
75.01 |Штейн нікелевий, агломера-| | | 2 | 5

|ти оксидів нікелю та інші| | | |

|проміжні продукти металур-| | | |

|гії нікелю | | | |
75.02 |Нікель необроблений | | | 2 | 5
75.03 |Відходи і брухт нікелеві | | | 2 | 5
75.04.00.000|Порошки і лусочки нікелеві| т | | 2 | 5
75.05 |Прутки, профілі і дріт ні-| | | |

|келеві | | | 2 | 5
75.06 |Плити, листи, смуги,| | | |

|стрічки і фольга нікелеві | | | 2 | 5
75.07 |Труби великих і малих діа-| | | |

|метрів чи фітинги для них| | | |

|(наприклад, муфти, коліна,| | | |

|фланці) нікелеві | | | 2 | 5
75.08.00 |Вироби з нікелю інші | | | 2 | 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 76

Алюміній і вироби з нього
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
76.01 |Алюміній необроблений | | | 2 | 5
76.02.00 |Відходи і брухт алюмінієві| | | 2 | 5
76.03 |Порошки і лусочки алюміні-| | | |

|єві | | | 2 | 5
76.04 |Прутки і профілі алюмініє-| | | |

|ві | | | 2 | 5
76.05 |Дріт алюмінієвий | | | 2 | 5
76.06 |Плити, листи, смуги і| | | |

|стрічки алюмінієві, зав-| | | |

|товшки більше 0,2 мм | | | 2 | 5
76.07 |Фольга алюмінієва (тиснена| | | |

|чи нетиснена, на основі чи| | | |

|без основи з паперу, кар-| | | |

|тону, пластмаси чи анало-| | | |

|гічних матеріалів), зав-| | | |

|товшки (не рахуючи основи)| | | |

|не більше 0,2 мм | | | 2 | 5
76.08 |Труби великих і малих діа-| | | |

|метрів алюмінієві | | | 2 | 5
76.09.00.000|Фітинги для труб (великих| | | |

|і малих діаметрів) алюмі-| | | |

|нієві (наприклад, муфти,| | | |

|коліна, фланці) | кг | | 2 | 5
76.10 |Металоконструкції алюміні-| | | |

|єві (крім збірних буді-| | | |

|вельних металоконструкцій,| | | |

|класифікованих в товарній| | | |

|позиції 94.06) та їх час-| | | |

|тини(наприклад, мости та| | | |

|їх секції, башти, гратчас-| | | |

|ті щогли, перекриття для| | | |

|даху, будівельні ферми,| | | |

|двері, вікна та їх рами,| | | |

|пороги для дверей, балюст-| | | |

|ради, опори і колони);| | | |

|листи, прутки, профілі,| | | |

|труби і аналогічні вироби| | | |

|алюмінієві, призначені для| | | |

|використання в будівельних| | | |

|металоконструкціях | | | 2 | 5
76.11.00.000|Резервуари, цистерни, бан-| | | |

|ки і аналогічні алюмінієві| | | |

|місткості для різних речо-| | | |

|вин(крім стисненого або| | | |

|зрідженого газу) ємкістю| | | |

|більше 300 л, з облицюван-| | | |

|ням чи без облицювання, з| | | |

|теплоізоляцією чи без теп-| | | |

|лоізоляції, без механічно-| | | |

|го чи теплотехнічного об-| | | |

|ладнання | шт. | | 2 | 5
76.12 |Цистерни, бочки, барабани,| | | |

|банки, ящики і аналогічні| | | |

|місткості (включаючи жорс-| | | |

|ткі чи розбірні циліндрич-| | | |

|ні) алюмінієві для| | | |

|будь-яких речовин (крім| | | |

|стисненого чи зрідженого| | | |

|газу) ємкістю не більше| | | |

|300 л, з облицюванням чи| | | |

|без облицювання, з теплоі-| | | |

|золяцією чи без теплоізо-| | | |

|ляції, без механічного чи-| | | |

|теплотехнічного обладнання| | | 2 | 5
76.13.00.000|Місткість для стисненого| | | |

|чи зрідженого газу алюмі-| | | |

|нієва | шт,т | | 2 | 5
76.14 |Дріт скручений, троси, ка-| | | |

|белі, шнури плетені і ана-| | | |

|логічні вироби із алюмінію| | | |

|без електричної ізоляції | | | 2 | 5
76.15 |Вироби столові, кухонні і| | | |

|інші вироби для побутових| | | |

|потреб та їх частини з| | | |

|алюмінію; мочалки для чи-| | | |

|щення кухонного посуду,| | | |

|подушечки для чищення і| | | |

|полірування, рукавиці і| | | |

|аналогічні вироби з алюмі-| | | |

|нію; санітарно-технічне| | | |

|обладнання і його частини| | | |

|з алюмінію | | | 5 | 10
76.16 |Вироби з алюмінію | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 77

Зарезервована на майбутнє

Група 78

Свинець і вироби з нього
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
78.01 |Свинець необроблений | | | 2 | 5
78.02.00 |Відходи і брухт свинцеві | | | 2 | 5
78.03.00.000|Прутки, профілі і дріт | | | |

|свинцеві | т | | 2 | 5
78.04 |Плити, листи, смуги, | | | |

|стрічки, фольга свинцеві; | | | |

|порошки і лусочки свинцеві| | | 2 | 5
78.05.00.000|Труби великого і малого| | | |

|діаметрів і фітинги для| | | |

|них (наприклад, муфти, ко-| | | |

|ліна, фланці) свинцеві | т | | 2 | 5
78.06.00 |Вироби з свинцю інші | | | 2 | 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 79

Цинк і вироби з нього
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
79.01 |Цинк необроблений | | | 2 | 5
79.02.00.000|Відходи і брухт цинкові | т | | 2 | 5
79.03 |Пил, порошки і лусочки| | | |

|цинкові | | | 2 | 5
79.04.00.000|Прутки, профілі і дріт| | | |

|цинкові | т | | 2 | 5
79.05 |Плити, листи, смуги, | | | |

|стрічки і фольга цинкові | | | 2 | 5
79.06.00.000|Труби великого і малого| | | |

|діаметрів і фітинги для| | | |

|них (наприклад, муфти, ко-| | | |

|ліна, фланці) цинкові | т | | 2 | 5
79.07 |Вироби з цинку інші | | | 2 | 5

| | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 80

Олово і вироби з нього
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
80.01 |Олово необроблене | | | 2 | 5
80.02.00.000|Відходи і брухт олов'яні | т | | 2 | 5
80.03.00.000|Прутки, профілі і дріт,| | | |

|олов'яні | т | | 2 | 5
80.04.00.000|Плити, листи смуги, стріч-| | | |

|ки олов'яні завтовшки| | | |

|більше 0,2 мм | т | | 2 | 5
80.05 |Фольга олов'яна (тиснена| | | |

|чи нетиснена, на основі чи| | | |

|без основи з паперу, кар-| | | |

|тону, пластмаси чи анало-| | | |

|гічних матеріалів основи)| | | |

|не більше 0,2 мм; порошки| | | |

|і лусочки олов'яні | | | 2 | 5
80.06.00.000|Труби великого і малого| | | |

|діаметрів і фітинги для| | | |

|них (наприклад. муфти, ко-| | | |

|ліна, фланці) олов'яні | т | | 2 | 5
80.07.00.000|Вироби з олова інші | т | | 2 | 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 81

Недорогоцінні метали інші; металокераміка;

вироби з них
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
81.01 |Вольфрам і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5
81.02 |Молібден і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5
81.03 |Тантал і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5
81.04 |Магній і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5
81.05 |Штейн кобальтовий і інші| | | |

|напівпродукти металургії| | | |

|кобальту; кобальт необроб-| | | |

|лений, його відходи і| | | |

|брухт, порошки | | | 2 | 5
81.06 |Вісмут і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 2 | 5
81.07 |Кадмій і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10
81.08 |Титан і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10
81.09 |Цирконій і вироби з нього,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10
81.10.00 |Сурма і вироби з неї,| | | |

|включаючи відходи і брухт | | | 5 | 10
81.11.00 |Марганець і вироби з ньо- | | | |

|го, включаючи відходи і | | | |

|брухт | | | 5 | 10
81.12 |Берилій, хром, германій,| | | |

|ванадій, галій, гафній,| | | |

|індій, ніобій, реній, та-| | | |

|лій і вироби з них, вклю-| | | |

|чаючи відходи і брухт | | | 5 | 10
81.13.00 |Металокераміка і вироби з| | | |

|неї, включаючи відходи і| | | |

|брухт | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 82
Інструмент, ножові вироби, ложки, виделки з недорогоцінних

металів; їх частини з недорогоцінних металів
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
82.01 |Інструмент ручний; лопати| | | |

|штикові і совкові, мотики,| | | |

|кирки, сапи, вила і граб-| | | |

|лі; сокири, сікачі і ана-| | | |

|логічний різальний інстру-| | | |

|мент, секатори всіх видів;| | | |

|коси, серпи, ножі для сі-| | | |

|нокосарок, ножиці садові,| | | |

|клини для розколювання де-| | | |

|рева та інший інструмент,| | | |

|що використовується в| | | |

|сільському господарстві,| | | |

|садівництві чи лісному| | | |

|господарстві | | | 5 | 10
82.02 |Пилки ручні (ножівки); по-| | | |

|лотна для пилок всіх видів| | | |

|(включаючи полотна для| | | |

|поздовжнього розпилювання,| | | |

|для прорізування пазів чи| | | |

|беззубі | | | 5 | 10
82.03 |Напилки, надфілі, рашпілі,| | | |

|кліщі (включаючи гостро-| | | |

|зубці), плоскогубці, паса-| | | |

|тижі, пінцети, щипчики,| | | |

|ножиці для розрізування| | | |

|металу, притрої трубовід-| | | |

|різні,ножиці болторізні,| | | |

|пробійники та аналогічний| | | |

|ручний інструмент | | | 5 | 10
82.04 |Ключі гайкові ручні (вклю-| | | |

|чаючи гайкові ключі з тер-| | | |

|сіометрами, але виключаючи| | | |

|воротки); змінні головки| | | |

|для гайкових ключів, з| | | |

|ручками або без них | | | 5 | 10
82.05 |Інструмент ручний (включа-| | | |

|ючи алмазні склорізи),| | | |

|в іншому місці не поімено-| | | |

|ваний; лампи паяльні; ле-| | | |

|щата, затискачі та анало-| | | |

|гічні вироби, крім прина-| | | |

|лежностей і деталей верс-| | | |

|татів; ковадла, горна пе-| | | |

|реносні, шліфувальні круги| | | |

|з рамами, з ручним або| | | |

|ножним приводом | | | 5 | 10
82.06.00.000|Інструмент ручний двох або| | | |

|більше найменувань, що| | | |

|класифікуються в товарних| | | |

|позиціях 82.02 - 82.05 в| | | |

|наборах, передбачених для| | | |

|продажу вроздріб |компл.| | 5 | 10
82.07 |Інструмент змінний для| | | |

|ручних знарядь, з механіч-| | | |

|ним приводом або без нього| | | |

|чи для верстатів (наприк-| | | |

|лад для пресування, штам-| | | |

|пування, нарізування різь-| | | |

|би,свердління, розточуван-| | | |

|ня, прошивки, фрезеруван-| | | |

|ня, токарної обробки або| | | |

|закрутки), включаючи інс-| | | |

|трумент для волочіння або| | | |

|пресування металу, інстру-| | | |

|мент для буріння скельних| | | |

|порід або грунтів | | | 5 | 10
82.08 |Ножі та леза для машин або| | | |

|механічних пристроїв | | | 5 | 10
82.09.00 |Пластини, бруски, наконеч-| | | |

|ники та аналогічні вироби| | | |

|для інструмента, не вста-| | | |

|новленого на ньому, з спе-| | | |

|чених карбідів металів або| | | |

|металокераміки | | | 5 | 10
82.10.00 |Прилади ручні механічні| | | |

|масою не більше 10 кг для| | | |

|приготування, обробки або| | | |

|подачі їжі і напоїв | | | 5 | 10
82.11 |Ножі з пилкоподібними або| | | |

|іншими різальними лезами| | | |

|(включаючи ножі для обрі-| | | |

|зування дерев), крім но-| | | |

|жів, що класифікуються в| | | |

|товарній позиції 82.08 і| | | |

|лез для них | | | 5 | 10
82.12 |Бритви і леза для них| | | |

|(включаючи заготовки для| | | |

|лез) | | | 5 | 10
82.13.00.000|Ножиці, включаючи кравець-| | | |

|кі, і леза для них | т | | 5 | 10
82.14 |Вироби різальні інші (нап-| | | |

|риклад, машинки для стриж-| | | |

|ки волосся, спеціальні но-| | | |

|жі для м'ясників або спе-| | | |

|ціальні кухонні ножі і сі-| | | |

|качі, ножі для паперу);| | | |

|манікюрні та педікюрні на-| | | |

|бори та інструменти (вклю-| | | |

|чаючи пилки для нігтів) | | | 5 | 10
82.15 |Ложки, виделки, ополоники,| | | |

|шумівки, лопаточки для| | | |

|тортів, ножі для риби,| | | |

|масла, щипці для цукру та| | | |

|аналогічні кухонні або| | | |

|столові прибори | | | 5 | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————

Група 83

Інші вироби з дорогоцінних металів, в іншому

місці не пойменовані
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Код товару | |Одини-| Ставка мита
згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках)
ГС | |виміру|———————————————————

| | |префе- |піль-|пов-

| | |ренцій-|гова |на

| | |на | |
————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————
83.01 |Замки висячі та врізні| | | |

|(діючі з допомогою ключа| | | |

|або кодової комбінації,| | | |

|електричні і неелектричні)| | | |

|з недорогоцінних металів;| | | |

|шпінгалети і рами з шпін-| | | |

|галетами, обладнані замка-| | | |

|ми з недорогоцінних мета-| | | |

|лів; ключі для вищезазна-| | | |

|чених виробів з недорого-| | | |

|цінних металів | | | 5 | 10
83.02 |Арматура, кріплення та| | | |

|аналогічні вироби з недо-| | | |

|рогоцінних металів, що ви-| | | |

|користовуються для виго-| | | |

|товлення меблів, дверей,| | | |

|драбин, вікон, штор у са-| | | |

|лонах транспортних засо-| | | |

|бів, шорних виробів, чемо-| | | |

|данів, ящиків, шкатулок та| | | |

|аналогічних виробів;| | | |

|кронштейни, вішалки для| | | |

|капелюхів та аналогічні| | | |

|вироби з недорогоцінних| | | |

|металів, ролики з армату-| | | |

|рою з недорогоцінних мета-| | | |

|лів, що закривають прист-| | | |

|рої для автоматичних две-| | | |

|рей | | | 5 | 10
83.03.00 |Сейфи броньовані або армо-| | | |

|вані, включаючи сейфи і| | | |

|двері банківських комор,| | | |

|ящики спеціально призначе-| | | |

|ні для зберігання грошей і| | | |

|документів і аналогічні| | | |

|вироби з недорогоцінних| | | |

|металів | | | 5 | 10
83.04.00.000|Шафи для досьє, ящики для| | | |

|ділових паперів, картотек,| | | |

|для зберігання печаток,| | | |

|лотки і підставки для па-| | | |

|перів та аналогічне кон-| | | |

|торське обладнання з недо-| | | |

|рогоцінних металів крім| | | |

|конторських меблів, що| | | |

|класифікуються в позиції| | | |

|94.03 | | | 5 | 10
83.05 |Арматура для швидкозшива-| | | |

|чів або папок, канцелярсь-| | | |

|кі затискачі і скріпки,| | | |

|індексні карткові показни-| | | |

|ки та аналогічні канце-| | | |

|лярські вироби з недорого-| | | |

|цінних металів; дротяні| | | |

|скоби в блоках для зшива-| | | |

|чів (наприклад, для канце-| | | |

|лярських цілей, оббивки| | | |

|меблів, упаковки) | | | 5 | 10
83.06 |Дзвони, гонги та аналогіч-| | | |

|ні вироби, неелектричні з| | | |

|недорогоцінних металів,| | | |

|статуетки та інші декора-| | | |

|тивні вироби з недорого-| | | |

|цінних металів; рамки для| | | |

|фотографій, картин та ана-| | | |

|логічні рамки з недорого-| | | |

|цінних металів, дзеркала з| | | |

|недорогоцінних металів | | | 5 | 10
83.07 |Труби гнучкі з недорого-| | | |

|цінних металів, з фітинга-| | | |

|ми або без них | | | 5 | 10
83.08 |Застібки, рами із застіб-| | | |

|ками, пряжки-застібки,| | | |

|гачки, петлі, кільця, віч-| | | |

|ка та аналогічні вироби з| | | |

|недорогоцінних металів, що| | | |

|використовуються для одя-| | | |

|гу, взуття, навісів, су-| | | |

|мок, дорожніх речей або| | | |

|інших готових виробів;| | | |

|заклепки трубчасті або| | | |

|роздвоєні з недорогоцінних| | | |

|металів; буси і блискітки | | | |

|з недорогоцінних металів | | | 5 | 10
83.09 |Пробки, ковпачки і кришки | | | |

|(включаючи корончасті| | | |

|пробки, ковпачки, що заг-| | | |

|винчуються і розливні| | | |

|пробки), закупорювальні| | | |

|кришки для пляшок, заглуш-| | | |

|ки нарізні, оболонки про-| | | |

|бок, пломби та інше паку-| | | |

|вальне приладдя з недоро-| | | |

|гоцінних металів | | | 5 | 10
83.10.00.000|Таблички з показниками,| | | |

|найменуваннями, адресами| | | |

|та аналогічні таблички,| | | |

|номери, літери та анало-| | | |

|гічні символи з недорого-| | | |

|цінних металів, крім виро-| | | |

|бів зазначених у позиції| | | |

|94.05 | | | 5 | 10
83.11 |Дріт, прут, труби, пласти-| | | |

|ни, електроди та аналогіч-| | | |

|ні вироби з недорогоцінних| | | |

|металів або з карбідів ме-| | | |

|талів, з покриттям або з| | | |

|сердечником з флюсових ма-| | | |

|теріалів, що використову-| | | |

|ються для паяння, в тому| | | |

|числі тугоплавким припоєм,| | | |

|зварюванням осадження ме-| | | |

|талів або карбідів мета-| | | |

|лів; дріт або прутки з аг-| | | |

|ломерованого порошку недо-| | | |

|рогоцінних металів, що ви-| | | |

|користовуються для металі-| | | |

|зації розпиленням | | | 5 | 10
————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу