open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 4 травня 1993 р. N 328

Київ

Питання Державного комітету України по

нагляду за охороною праці

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 754 (754-93-п) від 17.09.93

N 963 (963-93-п) від 27.11.93

N 684 ( 684-98-п ) від 18.05.98 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
нагляду за охороною праці, що додається.

2. З метою створення необхідних умов для роботи працівників
органів Державного комітету по нагляду за охороною праці та його
територіальних органів підприємствам, установам і організаціям,
підконтрольним цьому Комітетові, місцевим державним
адміністраціям:

безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх
обов'язків службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою
відомчою нормативно-технічною документацією з питань охорони
праці, необхідним спецодягом, захисними засобами на період
обстеження, транспортом для доставки їх на об'єкти, що
перевіряються;

виділяти на договірних засадах приміщення для службового і
спеціального автотранспорту;

забезпечувати зазначених працівників житловою площею з
комунальними послугами, паливом, телефонним зв'язком, усіма видами
соціально-побутового, культурного і медичного обслуговування, в
тому числі надавати місця в дошкільних виховних закладах, дитячих
оздоровчих таборах, будинках відпочинку та профілакторіях у
порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Підприємствам залізничного, авіаційного, автомобільного,
морського та річкового транспорту при виконанні посадовими особами
Державного комітету по нагляду за охороною праці та його
територіальних органів своїх обов'язків забезпечувати першочергово
їх квитками для проїзду.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 1991 р. N 218 ( 218-93-п )
"Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним
веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду" (ЗП України,
1991 р., N 11, ст.106).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.37

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 травня 1993 р. N 328

( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ

N 684 ( 684-98-п ) від 18.05.98 )

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет України по нагляду

за охороною праці

1. Державний комітет України по нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці,
здійснює державний нагляд за додержанням законодавчих та інших
нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами.

2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень
Комітет організує виконання актів законодавства України і
здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

Комітет узагальнює практику застосування актів законодавства
з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету
Міністрів України.

3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:

комплексне управління охороною праці на державному рівні;

здійснення державного нагляду за додержанням у процесі
трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативних актів
щодо безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, а також за
проведенням робіт по геологічному вивченню надр, їх охороною і
використанням, переробкою мінеральної сировини;

проведення експертизи проектної документації і видача
дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих
підприємств, об'єктів і засобів виробництва;

координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і
підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці;

розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з
питань нагляду та охорони праці.

4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього
завдань:

1) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади і профспілок національну програму
поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і
контролює її виконання;

2) здійснює управління Державним фондом охорони праці;

3) координує роботу міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та
об'єднань підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища;

4) організує і здійснює державний нагляд за:

додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих,
міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів щодо охорони
праці;

відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці
діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів,
устаткування, транспортних засобів і приладів, а також придбаних
за кордоном;

безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання, інших
засобів виробництва;

своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими
засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до
чинних нормативних актів;

виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією,
налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування,
транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами
нормативних актів про охорону праці;

відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів
виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а
також тих, що будуються і реконструюються;

виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням
та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;

повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх
розробки, умов будівництва та експлуатації підземних споруд,
захоронення шкідливих речовин, відходів виробництва, а також
правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для
промислового освоєння;

додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх
вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці
родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і
використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних
копалин;

забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів
при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних
корисних компонентів;

проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;

роботою служб внутрівідомчого контролю за станом охорони
праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів
підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

готовністю воєнізованих та інших професійних
аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до
локалізації й ліквідації аварій.

Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції
державний нагляд на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю
окремих підприємців. Порядок здійснення нагляду та перелік таких,
що контролюються, об'єктів Міноборони, МВС, Служби безпеки,
Прикордонних військ, Національної гвардії та інших військових
формувань, де працюють особи за трудовими договорами, визначаються
угодами між Держнаглядохоронпраці та зазначеними міністерствами і
відомствами. ( Абзац п'ятнадцятий підпункту четвертого пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 963 ( 963-93-п ) від 27.11.93 )

Періодичність обстеження підприємств та об'єктів
встановлюється Комітетом залежно від стану умов праці та
потенціальної небезпеки виробництва;

5) реєструє об'єкти газового комплексу, котельні установки і
посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої
води, підйомні споруди, склади вибухових матеріалів та інші
об'єкти, що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативних
актів;

6) проводить:

експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного
переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових
технологій, засобів виробництва, засобів колективного та
індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним
актам про охорону праці. Бере участь у прийнятті в експлуатацію
виробничих об'єктів;

вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ведення
робіт по геологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних
копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і
усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та споруди, а
також установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних
копалин, перероблюваної сировини та їх втрат;

технічний огляд і випробування об'єктів котлонагляду,
газового комплексу, підйомних споруд та інших об'єктів на їх
відповідність встановленим вимогам, контролює своєчасність
проведення такого огляду і випробувань підприємствами,
установами та організаціями;

7) видає:

дозволи на введення нових і реконструйованих об'єктів
виробничого та соціально-культурного призначення, а також на
початок роботи створених підприємств, виготовлення і передачу у
виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших
засобів виробництва, на впровадження нових технологій;
виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію,
налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і
посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари й гарячої
води, підйомних споруд, устаткування і технологічних об'єктів
газового комплексу;

гірничі відводи на всі види користування надрами (крім
видобування корисних копалин місцевого значення);

свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів
підприємствами й організаціями, дозволи на проведення підривних
робіт і виготовлення найпростіших вибухових речовин на місцях
робіт;

8) розробляє із залученням міністерств і відомств та
затверджує нові, переглядає, скасовує, припиняє чинність державних
міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, а
також інші нормативні акти відповідно до своїх повноважень;

9) погоджує:

стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні
документи на засоби виробництва і технологічні процеси, що містять
вимоги з охорони праці, а також правила та інструкції стосовно
робіт по вивченню, використанню і охороні надр, переробці
мінеральної сировини;

норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що
займаються видобуванням твердих, газоподібних корисних копалин і
гідромінеральних ресурсів;

питання забудови родовищ корисних копалин і списання їх
запасів з балансу підприємств ( крім корисних копалин місцевого
значення);

заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників і населення
у разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або
перевищення допустимих об'ємів їх зберігання;

10) організує разом з Держстандартом проведення сертифікації
машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів,
технологічних процесів і робіт, стандарти на які містять вимоги
щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей;

11) приймає нормативні акти про навчання з питань охорони
праці;

12) здійснює облік та аналіз аварій і нещасних випадків на
виробництві, розробляє на цій основі пропозиції про профілактику
аварійності й виробничого травматизму;

13) забезпечує проведення дослідницької роботи з питань
охорони праці й підвищення ефективності державного нагляду,
координує і погоджує тематичні плани науково-дослідних робіт;
здійснює контроль за реалізацією науково-технічних програм з
питань, що входять до його компетенції;

14) веде інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу,
телебачення, радіо та інші засоби масової інформації щодо вимог
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), про стан
аварійності й травматизму в суспільному виробництві;

15) видає технічну, інформаційно-довідкову (в тому числі
інформаційний бюлетень) та іншу літературу з безпеки праці,
охорони надр, наглядової діяльності;

16) розглядає пропозиції і запити громадян з питань, що
входять до компетенції Комітету;

17) бере участь в міжнародному співробітництві в галузі
охорони праці та використання надр, вивчає, узагальнює і поширює
світовий досвід, організує виконання міжнародних договорів і угод
з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

18) розробляє пропозиції про матеріальне і соціально-побутове
забезпечення працівників Комітету, підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управління, та вносить їх на
розгляд відповідних органів;

19) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній
власності підприємств, установ та організацій, що входять до сфери
управління Комітету:

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ та організацій, заснованих на
загальнодержавній власності, затверджує їх статути (положення),
контролює їх дотримання та приймає рішення у зв'язку з порушенням
статутів (положень);

укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням
закріпленого за підприємствами, установами й організаціями
державного майна;

дає згоду орендодавцю на передачу в оренду цілісних майнових
комплексів підприємств, установ та організацій, їх структурних
підрозділів, а також нежилих приміщень, погоджує істотні умови
договору оренди вказаних об'єктів;

дає згоду Фондові державного майна на створення спільних
підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного
фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;

готує разом з відповідними місцевими Радами народних
депутатів висновки та пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
розмежування державного майна між загальнодержавною,
республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю;

здійснює інші функції управління майном, передбачені чинним
законодавством.

5. Держнаглядохоронпраці має право:

1) безперешкодно в будь-який час проводити перевірку
підконтрольних підприємств щодо дотримання законодавства про
охорону праці та надр, отримувати від власника необхідні
пояснення, матеріали та інформацію;

2) залучати за погодженням з відповідними міністерствами,
іншими центральними органами державної виконавчої влади,
підприємствами (об'єднаннями підприємств) їх спеціалістів для
проведення перевірок підконтрольних підприємств та об'єктів;

3) надсилати (надавати) керівникам підприємств, а також їх
посадовим особам, керівникам структурних підрозділів Ради
Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів,
міністерств та інших центральних органів державної виконавчої
влади, місцевим державним адміністраціям обов'язкові для виконання
розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у
галузях охорони праці та користування надрами;

4) зупиняти експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих
виробництв, цехів і дільниць, робочих місць та обладнання до
усунення порушень вимог щодо охорони праці та використання надр,
що створює загрозу життю або здоров'ю працюючих;

5) притягати до адміністративної відповідальності
працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці, надр і ведення підривних робіт;

6) накладати штрафи на підприємства, установи і організації
незалежно від форм власності та господарювання у разі порушення
нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; ( Пункт
5 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 754 (754-93-п )
від 17.09.93 )

7) надсилати (подавати) власникам, керівникам підприємств
подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді
для вжиття заходів і передавати в необхідних випадках матеріали
органам прокуратури для притягання їх до кримінальної
відповідальності;

8) брати участь в перевірці знань з охорони праці у посадових
осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періодично один
раз на три роки;

9) перевіряти додержання встановленого порядку допуску
працівників до роботи, їх інструктажу, навчання безпечних методів
праці, перевірки знань з питань охорони праці. Відстороняти від
виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб, які не мають на це
права;

10) заслуховувати посадових осіб міністерств та інших
центральних органів державної виконавчої влади, а також
підприємств, установ і організацій з питань охорони праці та
використання надр;

11) припиняти випуск або вилучати дозволи на виготовлення
машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів
виробництва, технологічні процеси і ведення підривних робіт у разі
невідповідності їх вимогам нормативних актів про охорону праці;

12) проводити в установленому порядку технічне розслідування
обставин і причин аварій, випадків виробничого травматизму,
розкрадання, розкидання і втрат промислових вибухових матеріалів,
приймати за результатами розслідування обов'язкові для виконання
рішення з питань, віднесених до компетенції Держнаглядохоронпраці;

13) призначати в межах вимог чинних нормативних актів про
охорону праці проведення міністерствами, підприємствами,
установами й організаціями контрольних випробувань устаткування та
матеріалів, контрольних аналізів виробничого середовища,
технічного огляду устаткування, незалежної експертизи
проектно-конструкторської документації;

14) одержувати безплатно від міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, місцевих державних
організацій, підприємств, установ і організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на Держнаглядохоронпраці
завдань;

15) створювати в складі територіальних органів
госпрозрахункові підрозділи для проведення діагностики
устаткування, експертизи проектів, ліцензування і сертифікації
виробів, робіт і послуг, навчання та атестації спеціалістів.

6. Держнаглядохоронпраці при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також відповідними органами інших держав.

7. Держнаглядохоронпраці в межах своїх повноважень видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.

Комітет у разі необхідності видає разом з іншими центральними
органами державної виконавчої влади спільні акти.

Рішення Комітету з питань охорони праці та використання надр,
видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання
всіма міністерствами, центральними і місцевими органами державної
виконавчої влади, а також підприємствами, установами й
організаціями.

8. Державний комітет України по нагляду за охороною праці
очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів України.

Голова має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
голови провадиться головою.

Голова Держнаглядохоронпраці несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників голови, керівників підрозділів Комітету.

9. Для виконання своїх функцій Держнаглядохоронпраці створює
територіальні управління та інспекції. Державний нагляд за
охороною праці здійснюють державні інспектори та посадові особи
Комітету і вказаних територіальних органів.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держнаглядохоронпраці, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія в складі
голови (голова колегії), заступників голови за посадою, а також
інших працівників Держнаглядохоронпраці та його територіальних
органів.

Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
перспективних напрямів розвитку науки і техніки, спрямованих на
поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
вироблення єдиної політики державного нагляду за охороною праці у
Держнаглядохоронпраці створюється науково-технічна рада з учених і
висококваліфікованих фахівців.

Для координації робіт, пов'язаних з використанням вибухових
матеріалів у суспільному виробництві, при Держнаглядохоронпраці
утворюється міжвідомча рада з вибухової справи.

Склад науково-технічної ради і міжвідомчої ради з вибухової
справи і положення про них затверджуються головою Комітету.

12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держнаглядохоронпраці затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Структура центрального апарату Комітету затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.

13. Держнаглядохоронпраці і безпосередньо підпорядковані йому
територіальні органи є юридичними особами, мають самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням. Печатку з своїм
найменуванням мають також інспекції територіальних органів.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу