open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 грудня 1993 р. N 1042

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )

Про затвердження Положення про управління

з питань торгівлі обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про управління з питань торгівлі
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, що додається.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Інд.23

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 грудня 1993 р. N 1042

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань торгівлі обласних, Київської

та Севастопольської міських державних адміністрацій

1. Управління з питань торгівлі обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій
(надалі-управління) є місцевим органом державної виконавчої влади,
створюється Представником Президента України в області, містах
Києві та Севастополі, підпорядковується МЗЕЗ і входить до складу
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій за принципом подвійного підпорядкування.

Управління реалізує державну політику щодо забезпечення
населення товарами широкого вжитку та здійснює контроль за
дотриманням вимог і правил торгівлі підприємствами торгівлі всіх
форм власності.

2. Управління у межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МЗЕЗ
та інших центральних органів державної виконавчої влади,
розпоряджень Представника Президента України в області, містах
Києві та Севастополі, рішень обласної, Київської та
Севастопольської міських Рад народних депутатів.

3. Основними завданнями управління є:

організація вивчення потреб торгівлі в матеріально-технічних
ресурсах, торговельно-технологічному обладнанні та надання
допомоги в їх задоволенні;

сприяння виконанню рішень Кабінету Міністрів України щодо
постачання товарів широкого вжитку для забезпечення
загальнодержавних потреб;

здійснення контролю за дотриманням нормативно-технічних вимог
і правил торгівлі підприємствами торгівлі всіх форм власності;

сприяння роздержавленню та приватизації підприємств і
організацій торгівлі, що перебувають у загальнодержавній та
комунальній власності.

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує торговельну діяльність, вивчає і прогнозує попит
населення на товари, розробляє та забезпечує реалізацію
пріоритетних напрямів розвитку торгівлі на відповідній території;

2) бере участь у формуванні державних ресурсів, визначенні
потреб у товарах широкого вжитку для задоволення попиту населення
та складанні регіонального замовлення на виробництво товарів, що
виготовляються на території області, міст Києва і Севастополя;

3) організує забезпечення підприємств торгівлі та
громадського харчування різних форм власності товарами, що
централізовано розподіляються з державних ресурсів, готує заявки
на їх виробництво, постачання і розподіл між споживачами,
повідомляє одержувачів про закріплення їх за постачальниками;

4) бере участь у координації роботи промислових підприємств
області, міст Києва і Севастополя, підприємств оптової торгівлі,
пов'язаної з розширенням виробництва і постачанням товарів
широкого вжитку, насиченням ними місцевого ринку, організує
здійснення поставок цих товарів підприємствам роздрібної торгівлі
області, міст Києва і Севастополя та позаринковим споживачам;

5) надає допомогу підприємствам торгівлі та громадського
харчування в пошуку додаткових товарних ресурсів, укладанні
договорів на постачання товарів і залученні у товарооборот
місцевих товарних ресурсів;

6) організує проведення ярмарків, аукціонів для закупівлі та
продажу товарів на обласному (міському) рівні;

7) готує пропозиції про формування державного замовлення на
постачання товарів народного споживання, організацію та
забезпечення його виконання;

8) бере участь в організації міжобласних і
зовнішньоекономічних зв'язків, сприянні розширенню
експортно-імпортних і товарообмінних операцій, вносить до
обласної, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій пропозиції про захист товарного ринку відповідної
території;

9) готує пропозиції про створення обласного резерву товарів
на випадок стихійного лиха та інших непередбачених обставин.
Взаємодіє з відповідними місцевими органами державної виконавчої
влади з питань мобілізаційної підготовки, забезпечення оборонних
потреб і підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі в
умовах надзвичайних ситуацій;

10) розробляє рекомендації щодо удосконалення форм і методів
торгівлі, організації фірмової та комісійної торгівлі, діяльності
ринків на території області, міст Києва і Севастополя;

11) вживає заходів до забезпечення на території області, міст
Києва і Севастополя торговельного обслуговування пільгового
контингенту населення;

12) установлює категорійність підприємствам громадського
харчування області, міст Києва і Севастополя;

13) розробляє програми інвестиційної політики і
науково-технічного прогресу в торгівлі області, містах Києві та
Севастополі, здійснює на договірних засадах з підприємствами
торгівлі різних форм власності централізацію коштів, що
залишаються в їх розпорядженні, для фінансування заходів,
пов'язаних з розвитком матеріально-технічної бази, виконанням
науково-технічних і соціальних програм;

14) сприяє забезпеченню підприємств торгівлі, що перебувають
на території області, міст Києва і Севастополя, сучасною
торговельною технікою і обладнанням;

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )

15) готує пропозиції про створення, реорганізацію і
ліквідацію підприємств торгівлі, що належать до комунальної
власності, а також зміну режиму роботи об'єктів торгівлі та
громадського харчування;

16) розглядає пропозиції про доцільність приватизації
об'єктів державної власності, пов'язаних з торговельним
обслуговуванням;

17) за дорученням державної адміністрації аналізує діяльність
підприємств, що здійснюють торговельну та
торговельно-посередницьку діяльність, і готує пропозиції
відповідним органам про необхідні зміни цих структур для створення
сприятливих умов конкуренції серед підприємств (підприємців) і
поліпшення торговельного обслуговування населення;

18) вивчає порядок формування цін на товари і вносить
пропозиції про його вдосконалення;

19) готує пропозиції про вдосконалення правового регулювання
торговельної діяльності та захисту прав споживачів;

20) бере безпосередню участь у вирішенні питання про надання
ліцензій на проведення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами;

21) здійснює разом з відповідними органами державної
виконавчої влади контроль за дотриманням підприємствами, що
здійснюють торговельне обслуговування, установчих документів,
нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, а також якістю і
безпечністю товарів народного споживання цих підприємств;

22) надає методичну, консультативну і організаційну допомогу
відповідним підрозділам районних державних адміністрацій,
виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам торгівлі
та громадського харчування різних форм власності з питань
застосування норм і правил торгівлі та інших питань, що належать
до компетенції управління;

23) надає у межах своєї компетенції відповідним органам
державної виконавчої влади інформацію з питань торгівлі та
громадського харчування;

24) сприяє забезпеченню підприємств торгівлі та громадського
харчування кваліфікованими кадрами, бере участь в організації
підготовки кадрів і підвищенні їх кваліфікації;

25) заслуховує звіти керівників державних підприємств
торгівлі та громадського харчування з питань, що належать до
компетенції управління;

26) організує і бере участь у проведенні обласних нарад,
семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань координації та
роботи суб'єктів підприємницької діяльності у сфері
виробництва товарів і їх реалізації, розвитку і впровадження нових
форм організації торгівлі та громадського харчування, підвищення
культури торговельного обслуговування населення;

27) розглядає звернення і пропозиції органів державної
виконавчої влади, господарських структур, громадських організацій,
засобів масової інформації та громадян з питань, що належать до
компетенції управління, приймає щодо них рішення, проводить прийом
громадян.

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 647 ( 647-96-п ) від 13.06.96 )

5. Управління має право:

1) залучати на договірних засадах наукові заклади і
висококваліфікованих спеціалістів для розроблення організаційних
заходів з питань торгівлі та громадського харчування, створювати
для цього тимчасові наукові, експертні робочі групи і колективи;

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів
державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
звітні дані й інформаційні матеріали, необхідні для виконання
покладених на управління завдань.

6. Управління при виконанні покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
підприємствами, установами, організаціями і громадськими
організаціями, розташованими на території області, міст Києва і
Севастополя.

Рішення управління з питань торгівлі та громадського
харчування, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для
виконання підприємствами, установами та організаціями всіх форм
власності.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади МЗЕЗ за поданням Представника Президента
України в області, містах Києві та Севастополі.

Начальник управління має заступників, яких призначає на
посаду і звільняє з посади Представник Президента України в
області, містах Києві та Севастополі.

8. Начальник управління:

керує діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
заступників начальника управління, керівників структурних
підрозділів за керівництво окремими ланками управління, а також за
роботу підприємств і організацій, що перебувають у віданні
управління;

затверджує структуру, штатний розпис управління і кошторис
витрат на його утримання, а також положення про структурні
підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

видає у межах компетенції управління накази, організує і
контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису
витрат;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління.

9. Для погодженого вирішення питань в управлінні може
утворюватися колегія у складі начальника (голова колегії),
заступників начальника управління за посадою, а також інших
працівників управління. Склад колегії затверджується МЗЕЗ.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій про
поліпшення діяльності та вирішення інших питань при управлінні
можуть створюватися наукові ради та комісії з представників
відповідних органів і підприємств за погодженням з ними.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.

11. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання управління затверджуються Представником
Президента України в області, містах Києві та Севастополі у межах
граничної чисельності, фонду оплати праці працівників та
асигнувань на утримання обласної, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу