open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального

прокурора України

30.12.2009 N 80

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок стажування в органах

прокуратури України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 75 ( v0075900-10 ) від 21.10.2010

N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до статті 46 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) це Положення визначає порядок відбору на стажування і
стажування претендентів на заміщення вакантних посад помічників
прокурорів, старших помічників прокурорів, слідчих, старших
слідчих (надалі - помічників прокурорів і слідчих) міських,
районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур (надалі -
прокуратур). Стажування є невід'ємною складовою процесу професійної
підготовки до роботи в органах прокуратури випускників вищих
юридичних навчальних закладів, юридичних факультетів та
магістрантів Національної академії прокуратури України (надалі -
претендентів).
1.2. Мета та завдання стажування: - комплектування кадрового складу органів прокуратури
фахівцями, які за своїми професійними, діловими та моральними
якостями і станом здоров'я найбільш придатні до виконання
службових обов'язків прокурорів і слідчих; - перевірка професійного рівня, ділових та моральних якостей
претендентів на роботу в органах прокуратури; - підготовка фахівців-стажистів до самостійної роботи на
посадах помічника прокурора чи слідчого прокуратури, забезпечення
оволодіння ними навиками прокурорсько-слідчої діяльності; - запобігання помилкам і можливим проявам суб'єктивізму в
доборі кадрів, іншим прорахункам у роботі з кадрового
забезпечення; - підвищення престижу служби в прокуратурі та її авторитету в
суспільстві; - забезпечення відповідності сучасним вимогам порядку доступу
до публічної служби в органах прокуратури.
2. Організація відбору претендентів на стажування
2.1. Для організації проведення відбору претендентів на
стажування наказами прокурорів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя утворюються комісії у складі: - голови комісії; - заступника голови; - відповідального секретаря; - членів комісії. Головою комісії призначається один із заступників прокурора
обласного рівня, а його заступником, як правило - керівник
кадрового підрозділу. До складу комісії включаються найбільш досвідчені та
авторитетні працівники. На засіданні комісії можуть бути
присутніми представники Генеральної прокуратури України.
2.2. Відбір проводиться у першу чергу серед випускників
базових вищих юридичних навчальних закладів та юридичних
факультетів, яких рекомендовано органами прокуратури на навчання.
2.3. З урахуванням поглибленої спеціалізованої підготовки
стажування магістрантів Національної академії прокуратури України
суміщається з проходженням ними виробничої практики.
2.4. До участі у відборі не допускаються особи, які були
засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих, визнані
в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, а
також ті, які не можуть бути згідно із законодавством прийняті на
роботу в органи прокуратури та на державну службу.
2.5. Прийом і розгляд документів на участь у відборі. 2.5.1. Для участі у відборі до кадрового підрозділу
прокуратури обласного рівня подаються такі документи: - письмова заява встановленого зразка; - завірена копія диплома про отримання відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня з додатком; - листок обліку кадрів; - автобіографія; - дві фотокартки розміром 4 х 6 см; - довідка органу державної податкової служби про присвоєння
ідентифікаційного номера; - завірена копія трудової книжки (за наявності); - відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання
фінансового характеру, у тому числі за кордоном; - довідка про перевірку особи на наявність судимості,
притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення; - довідки про загальний стан здоров'я та з
психоневрологічного і наркологічного диспансерів; - довідка про перебування у Єдиному державному реєстрі
юридичних та фізичних осіб - підприємців. Диплом про освіту, паспорт громадянина України, військовий
квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, трудову
книжку претендент пред'являє особисто. 2.5.2. Претенденти можуть також надавати додаткову інформацію
щодо освіти, практичних навиків, первинного досвіду роботи,
професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації
відповідних правоохоронних органів з місця проходження практики,
копію (тематику) магістерської роботи, матеріали практики, наукові
публікації тощо). 2.5.3. Кадровий підрозділ перевіряє надані документи на
відповідність претендентів загальним вимогам щодо громадянства
України, наявності необхідної вищої юридичної освіти, володіння
державною мовою, відповідності етапу здоров'я та відсутності
судимості. 2.5.4. Особи, які несвоєчасно надали документи або надали їх
не в повному обсязі чи такі, що не відповідають встановленим
вимогам, до участі у відборі не допускаються.
2.6. Формами відбору є: - спеціальна перевірка; - перевірка знань у формі професійного тестування; - психологічне тестування; - вивчення ділових і моральних якостей за характеризуючими
даними вузів, результатами психологічного дослідження, а також
висновками прокурорів за підсумками переддипломної практики; - співбесіди у кадрових та інших структурних підрозділах
прокуратури; - обговорення на засіданні комісії. 2.6.1. Спеціальній перевірці підлягають відомості, зазначені
у частині 2 статті 9 Закону України "Про засади запобігання та
протидії корупції" ( 1506-17 ) у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України. 2.6.2. Перевірка знань у формі тестування проводиться
кадровим підрозділом за рекомендованими Генеральною прокуратурою
України програмою і тестами. 2.6.3. Психологічні дослідження проводяться
спеціалістом-психологом за апробованими психологічними методиками,
які використовуються для визначення професійної придатності. 2.6.4. Метою вивчення ділових і моральних якостей за
характеризуючими даними вузів, результатами психологічного
дослідження, а також висновками прокурорів за підсумками
переддипломної практики є попереднє з'ясування придатності
претендента до прокурорської діяльності. 2.6.5. Співбесіди у кадрових та інших структурних підрозділах
прокуратури спрямовані на визначення стану професійної
підготовленості претендентів. їх результати відображаються у
відповідних листках співбесід. 2.6.6. На засіданні комісії керівником кадрового підрозділу
оголошуються результати перевірки знань, вивчення документів,
психологічного дослідження, характеристик вузів, підсумків
практики претендентів, спеціальної перевірки, співбесід, вносяться
пропозиції щодо рейтингу претендентів. 2.6.7. Претенденти завчасно повідомляються про час проведення
співбесід, тестувань, засідання комісії. 2.6.8. Рішення комісії приймається, як правило, відкритим
голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на її засіданні
членів. Воно вважається правочинним, якщо в голосуванні брало
участь не менш як дві третини від числа її членів. Засідання
комісії та прийняті рішення оформляються протоколом, який
підписується головуючим та відповідальним секретарем. 2.6.9. Комісія приймає рішення про затвердження рейтингового
списку претендентів для заміщення посад стажистів, яке
оголошується в день прийняття. 2.6.10. Призначення на посади стажистів проводиться наказом
прокурора обласного рівня згідно з визначеним комісією рейтингом.
3. Організація стажування
3.1. Стажування проводиться у міських, районних, міжрайонних
та прирівняних до них прокуратурах на умовах строкової трудової
угоди до одного року на посадах стажистів або стажистів на
вакантних посадах помічників прокурорів і слідчих. Кількість посад
стажистів та їх територіальне розміщення за необхідності
переглядається Генеральною прокуратурою України за поданнями
прокурорів обласного рівня. Стажування магістрантів Національної академії прокуратури
України проводиться під час виробничої практики. { Пункт 3.1
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 75 ( v0075900-10 ) від 21.10.2010 }
3.2. Час відпустки стажиста у зв'язку з вагітністю та
пологами, догляду за дитиною до строку стажування не включається.
3.3. Стажування претендентів на посади помічників прокурорів
і слідчих прокуратур проводиться за індивідуальними планами.
3.4. План стажування має передбачати вивчення законодавства,
яке регулює діяльність прокуратури, наказів Генерального прокурора
України, основних засад, форм, методів та специфіки наглядової та
слідчої роботи, опрацювання позитивного досвіду, методичних
рекомендацій, інформаційних листів Генеральної прокуратури України
та прокуратур обласного рівня з відповідних питань, освоєння
методик прокурорсько-слідчої діяльності, набуття професійних умінь
і навиків, необхідних для самостійної роботи помічником прокурора
чи слідчим.
3.5. Відповідальність за організацію стажування покладається
на керівників прокуратур обласного рівня та прирівняних до них
прокуратур, які: - організовують навчання стажистів у прокуратурах відповідно
до цього Положення та Положення про єдину систему підвищення
кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури
України, індивідуальних планів стажування, пов'язуючи їх навчання
з практичною діяльністю; - призначають керівниками стажування висококваліфікованих
прокурорсько-слідчих працівників (як правило, прокурорів чи їх
заступників); - підсумовують результати стажування, вживають заходів щодо
його удосконалення.
3.6. Безпосереднє керівництво стажуванням здійснюють міські,
районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори, які: - складають спільно зі стажистами індивідуальні плани
стажування з урахуванням вивчення матеріалів, які були предметом
розгляду комісій з відбору; - призначають наставників із числа найбільш кваліфікованих та
досвідчених працівників; - створюють належні умови для виконання планів стажування,
зокрема набуття необхідних професійних знань та практичних
навиків, і здійснюють контроль за їх виконанням; - заслуховують за необхідності на оперативних нарадах звіти
стажистів про хід стажування, проводять індивідуальну роботу,
спрямовану на відповідальне їх ставлення до виконання службових
обов'язків, дотримання прокурорської етики; - залучають стажистів до повсякденної конкретної діяльності
на всіх напрямах прокурорсько-слідчої роботи; - оцінюють кваліфікацію, володіння основними навиками
застосування законодавства за напрямами прокурорської діяльності і
слідства; - вивчають ділові і моральні якості; - перевіряють дотримання взятих зобов'язань щодо обмежень,
передбачених законами України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) та
"Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ); - після закінчення стажування готують проекти атестаційних
документів з висновком про підготовленість стажиста до самостійної
роботи на посаді помічника прокурора чи слідчого, обговорюють її
на оперативній нараді; - несуть персональну відповідальність за необ'єктивність та
необґрунтованість висновків характеристики ділових і особистих
якостей.
4. Права і обов'язки стажиста
4.1. Особи, які проходять стажування на посадах стажистів або
на вакантних посадах помічників прокурорів чи слідчих (надалі -
стажисти), мають однаковий правовий статус, права і обов'язки, у
тому числі щодо оплати праці. На стажистів поширюються правила внутрішнього трудового
розпорядку, права і пільги, встановлені для прокурорсько-слідчих
працівників. Відповідно до статті 55 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) їм видаються службові посвідчення.
4.2. Стажист має право: - спільно з досвідченими працівниками прокуратури бути
присутнім у судових засіданнях при розгляді кримінальних,
цивільних, адміністративних, господарських справ, готувати проекти
планів участі у судовому слідстві, обвинувальних промов, заяв,
позовів, адміністративних позовів до суду, апеляцій на вироки,
рішення та ухвали суду; - за дорученням прокурора вивчати кримінальні справи,
перевіряти законність та обгрунтованість постанов про відмову в
порушенні кримінальних справ, про зупинення та закриття
провадження у кримінальних справах, готувати за результатами
вивчення проекти відповідних висновків; - брати участь у проведенні перевірок, за дорученням
керівника самостійно виконувати окремі дії, відбирати пояснення,
готувати проекти документів прокурорського реагування та
розглядати звернення тощо; - бути присутнім при проведенні слідчим прокуратури слідчих
дій, готувати за його дорученням проекти протоколів, постанов та
обвинувальних висновків. В окремих випадках, після трьох місяців стажування на
відповідній посаді, за умови виявлення належної теоретичної
підготовленості, достатніх практичних навичок, високої
відповідальності, дисциплінованості та організованості за
дорученням прокурора стажист може самостійно проводити досудове
слідство, підтримувати державне обвинувачення в судах, а також
здійснювати представництво в суді інтересів громадян або держави.
{ Пункт 4.2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 75 ( v0075900-10 ) від 21.10.2010 }
4.3. Стажист зобов'язаний: - у повному обсязі та своєчасно виконувати заходи,
передбачені індивідуальним планом стажування; - оволодіти всіма напрямами прокурорсько-слідчої діяльності,
підготуватися до самостійної роботи; - набувати та удосконалювати професійні знання, уміння і
навики здійснення прокурорського нагляду, підтримання
обвинувачення, участі у судових засіданнях, розслідування
злочинів, підготовки документів прокурорського реагування,
поєднуючи професійне навчання з практичною діяльністю,
використовуючи при цьому позитивний досвід прокурорсько-слідчої
практики; - викопувати вказівки та доручення керівників і наставників,
додержуватись професійної етики і культури; - за результатами стажування скласти звіт про виконання
індивідуального плану.
4.4. За необхідності стажист може ініціювати перед керівником
питання про потребу у більш поглибленому стажуванні на тому чи
іншому напрямі роботи.
5. Підведення підсумків стажування
5.1. Відповідно до статті 46 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) та Положення про порядок атестації
прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України
стажисти підлягають атестуванню після закінчення стажування, але
не раніше 6 місяців від дня призначення на посаду. Як виняток та з дозволу керівника прокуратури обласного
рівня, атестація працівників, які мають стаж роботи на посадах
державних службовців в органах прокуратури понад один рік та
виявили належний рівень професійної підготовки для самостійної
роботи на посаді прокурора прокуратури чи слідчого, може
проводитися без урахування строку стажування, визначеного у абзаці
першому цього пункту. { Пункт 5.1 доповнено абзацом другим згідно
з Наказом Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від
12.07.2012 } Атестаційна комісія у разі необхідності може заслуховувати
звіт стажиста та його керівника про хід стажування. Атестування стажистів проводиться з метою оцінки стану їх
професійної підготовки та придатності за діловими і моральними
якостями до самостійної роботи на посаді помічника прокурора чи
слідчого. Атестування магістрантів Національної академії прокуратури
України проводиться після завершення виробничої практики -
стажування. У разі невиконання магістрантами Національної академії
прокуратури України індивідуального плану стажування у період
проходження виробничої практики за рішенням атестаційної комісії
строк стажування продовжується до одного року.
5.2. Після завершення стажування на кожного стажиста
складається характеристика ділових і особистих якостей та
біографічна довідка. У характеристиці відображається ступінь
професійної підготовки фахівця, його ділові і моральні якості,
організаторські та практичні навики, отримані під час стажування. Оцінка роботи стажиста, його ділових і особистих якостей має
бути конкретною, обґрунтованою та об'єктивною. У характеристиці
повинні вказуватися як позитивні його якості, так і недоліки у
роботі та поведінці стажиста, надаватися рекомендації з їх
усунення. Характеристика має містити висновок про готовність стажиста
до самостійної роботи на посаді помічника прокурора чи слідчого
або про продовження строку стажування в межах одного року. Атестаційні документи підлягають обговоренню у відповідному
колективі на оперативній нараді і подаються в атестаційну комісію
не пізніше як за 15 днів до часу проведення атестування.
5.3. Атестаційна комісія у присутності стажиста розглядає
його атестаційні документи, заслуховує з цього приводу керівника
стажування та робить висновок про підготовленість претендента до
самостійної роботи на посаді помічника прокурора чи слідчого.
5.4. Призначення осіб, які пройшли стажування, на посаду
помічника прокурора чи слідчого прокуратури можливе лише після
позитивного рішення атестаційної комісії. Одночасно з призначенням
на посаду вноситься подання Генеральному прокурору України про
присвоєння першого класного чину.
5.5. Якщо атестаційна комісія після закінчення річного
терміну стажування дійде висновку про невиконання стажистом плану
стажування через відсутність у нього належної професійної
підготовленості, необхідних ділових та моральних якостей, трудовий
договір з ним розривається у зв'язку із закінченням строку
трудового договору.
5.6. Загальне керівництво організацією стажування
покладається на Головне управління кадрового забезпечення
Генеральної прокуратури України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: