open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.02.2002 N 80

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України

від 21.12.2001 N 591-р

З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21.12.2001 N 591-р ( 591-2001-р ) "Про заходи щодо зміцнення
матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних
закладів", зокрема, визначення потреби в технічному забезпеченні
та у спорудах і виробничих площах наукових установ та вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитації, в першу чергу тих,
що виконують дослідження, спрямовані на реалізацію пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити єдину форму подання результатів інвентаризації
приладів і обладнання, що використовуються для проведення наукових
досліджень, відповідних споруд і виробничих площ наукових установ
та вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (додається).
2. Департаменту координації наукових досліджень вищих
навчальних закладів та зведеного планування (Свіженко В.О.)
надіслати затверджену форму результатів інвентаризації
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній та галузевим академіям наук, у сфері управління
(складі) яких є наукові установи та вищі навчальні заклади
III-IV рівня акредитації.
3. Департаменту економіки та соціального розвитку
(Куліков П.М.) та департаменту координації наукових досліджень
вищих навчальних закладів та зведеного планування (Свіженко В.О.):
3.1. Протягом I кварталу 2002 р. провести інвентаризацію
приладів і обладнання, що використовується для проведення наукових
досліджень, відповідних споруд і виробничих площ в підвідомчих
організаціях МОН та підготувати інформацію про потребу в сучасних
приладах і обладнанні вітчизняного та іноземного виробництва, у
спорудах і виробничих площах.
3.2. Опрацювати результати інвентаризації, отримані від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
Національної та галузевих академій наук, у сфері управління
(складі) яких є наукові установи та вищі навчальні заклади
III-IV рівня акредитації.
3.3. Разом з Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції, Мінфіном України за результатами інвентаризації
підготувати узагальнену інформацію і визначити потребу в
технічному забезпеченні та у спорудах і виробничих площах наукових
установ та вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, в
першу чергу тих, що виконують дослідження, спрямовані на
реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
3.4. Підготувати та передати Кабінету Міністрів України
відповідну інформацію.
4. Департаменту економіки та соціального розвитку
(Куліков П.М.) передбачити кошти на забезпечення
інформаційно-програмного супроводження виконання п. п. 3.2, 3.3
цього наказу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Гуржія А.М.
Державний секретар В.О.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

08.02.2002 N 80

РОЗ'ЯСНЕННЯ

про заповнення "Довідки про стан

матеріально-технічної бази наукової

установи (вищого навчального закладу)"

1. Загальні положення
1.1. Інвентаризація стану матеріально-технічної бази наукових
установ і вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21.12.2001 N 591-р ( 591-2001-р ) "Про заходи щодо зміцнення
матеріально-технічної бази наукових установ та вищих навчальних
закладів".
1.2. "Довідку про стан матеріально-технічної бази" подають
усі госпрозрахункові та бюджетні наукові та конструкторські
організації, що мають самостійний баланс і є суб'єктами ЄДРПОУ, а
також вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації (далі -
організації).
1.3. Якщо організація має підпорядковані їй філії
(відділення), що знаходяться на балансі організації, то дані по
них включаються у Довідку організації; філії (відділення), які
мають власний баланс, заповнюють Довідку самостійно.
1.4. Дані про дослідно-експериментальні виробництва, що
знаходяться на балансі наукової організації, включаються у Довідку
організації. При цьому рядок 204 таблиці 2 "Загальна площа
будинків та приміщень" організація не заповнює. Дослідно-експериментальні виробництва, які мають власний
баланс, складають Довідку самостійно.
1.5. Заповнення Довідки проводиться на підставі даних
первинного бухгалтерського обліку та звітності (інвентарних карток
або книг обліку основних фондів, актів на списання основних фондів
та інших первинних документів обліку основних фондів). Ці дані
мають бути пов'язані з відповідними даними форми бухгалтерського
обліку "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства".
1.6. У Довідці показують всі основні фонди, які враховуються
на балансі основної діяльності організації, включаючи основні
фонди, що здані в оперативну оренду, безкоштовно надані та недіючі
(що знаходяться на консервації, в резерві тощо).
1.7. Заповнені Довідки організації подають до департаменту
координації наукових досліджень вищих навчальних закладів та
зведеного планування Міністерства освіти та науки України до
25.03.2002 р.
1.8. Усі вартісні показники наводять у тис. грн. з одним
десятковим знаком.
2. Порядок заповнення Довідки
2.1. У рядку 101 вказують загальну вартість основних фондів
наукової організації станом на 01.01.2002 р. 2.2. По рядках 102-106 загальна вартість основних фондів
розподіляється за основними їх групами: ряд. 102 - Будинки, споруди; ряд. 103 - Машини, устаткування; ряд. 104 - Вимірювальні прилади та лабораторне устаткування; ряд. 105 - Обчислювальна техніка; ряд. 106 - Інше. У графі 1 по рядках 101-106 наводять балансову, у гр. 2 -
залишкову вартість основних фондів.
2.3. У рядку 201 наводять дані про загальну площу будинків
(приміщень) наукової організації (вищого навчального закладу), яка
розподіляється по рядках 202-205 за призначенням: - дані про площу будинків (приміщень), що призначені для
наукової та науково-технічної діяльності, вказують у рядку 202; - для дослідно-експериментальних виробництв, що знаходяться
на балансі організації, - у рядку 203; - для дослідно-експериментальних виробництв, що мають власний
баланс, - у рядку 204 (при цьому слід звернути увагу, що дані у
рядку 204 заповнюють тільки дослідно-експериментальні виробництва,
що перебувають на власному балансі); - для навчального процесу - у рядку 205.
2.4. У гр. 1 по рядках 201-205 наводять площу власних,
у гр. 4 - орендованих будинків (приміщень).
2.5. Із загальної площі власних будинків (приміщень) по всіх
рядках виділяють площу будинків (приміщень), що потребує
капітального ремонту (гр. 2), а також площу будинків (приміщень),
що здані в оренду (гр. 3). Дані про виробничі площі, що потребують
капітального ремонту, заповнюються на підставі актів комісій по
перевірці стану споруд.
2.6. У рядках 206-208 довідково вказується кількість
працівників наукових організацій з розподілом за категоріями
персоналу.
2.7. У рядках 301-322 загальна кількість одиниць основних
засобів, що знаходяться на балансі наукової організації і (або) її
дослідної бази (машини, устаткування, прилади, засоби
обчислювальної техніки), розподіляється за видами машин,
устаткування, приладів та за термінами експлуатації у графах 1-4. Сума даних у гр. 1 : 4 дорівнює загальній кількості одиниць
основних засобів, що знаходяться на балансі наукової організації
(дослідної бази). Термін експлуатації машин, устаткування, приладів
визначається за роками їх виготовлення.
2.8. При розподілі машин та устаткування за видами у рядках
702-710 слід користуватися Класифікацією основних фондів ДК
013-97.
2.9. При розподілі вимірювальних та регулюючих приладів та
лабораторного устаткування за видами у рядках 312-320 слід
користуватися таблицею:
------------------------------------------------------------------ | Група (підгрупа) | Перелік приладів, що включаються до | | | групи (підгрупи) | ----+-------------------+---------------------------------------| 1. |Прилади | | |вимірювальні, | | |регулюючі та | | |лабораторне | | |устаткування | | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.1.|Прилади та |Мікроскопи. Апаратура для | |апаратура для |спектрального аналізу. Прилади та | |оптико-механічних |апаратура геодезичні, маркшейдерські, | |та лінійно-кутових |аерофотографічні та картографічні. | |вимірювань |Прилади для вимірювання розмірів у | | |машинобудуванні. | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.2.|Прилади |Прилади, системи та установки для | |електровимірювальні|вимірювання електричних та магнітних | | |величин. Прилади та пристрої | | |електровимірювальні та реєструючі | | |(амперметри, вольтметри, омметри, | | |ватметри, потенціометри, осцилографи, | | |перетворювачі, підсилювачі, | | |стабілізатори, трансформатори, | | |лічильники тощо). | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.3.|Прилади |Прилади для вимірювання сили струму, | |радіовимірювальні |напруги, параметрів компонентів мереж, | | |потужності, частоти і часу, різниці фаз| | |і часу запізнення. Прилади для виміру | | |і дослідження форми сигналу і спектра, | | |дослідження характеристик | | |радіопристроїв для імпульсних | | |вимірювань. Прилади для вимірювання | | |параметрів електронних пристроїв. | | |Прилади для вимірювання електричних і | | |магнітних властивостей матеріалів тощо.| ----+-------------------+---------------------------------------| 1.4.|Прилади вимірювання|Прилади для вимірювання та регулювання | |та регулювання |температури, тиску, кількості і витрат | |технологічних |рідин і газів | |процесів |тощо. Аналізатори. Прилади для | | |визначення складу і фізико-хімічних | | |властивостей речовин. Вологоміри. | | |Контрольно-вимірювальна і | | |випробувальна, апаратура зв'язку, | | |сигналізації і блокування тощо. | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.5.|Прилади для |Прилади метеорологічні, аерологічні, | |фізичних досліджень|гідрологічні, гідрометеорологічні. | | |Апаратура та устаткування для польових | | |та геофізичних досліджень. Прилади та | | |апаратура геологічні, гідрогеологічні. | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.6.|Прилади та машини |Прилади та машини для випробувань | |для вимірювання |матеріалів, для вимірювання деформацій,| |механічних величин.|контролю властивостей матеріалів, | |Прилади часу |вимірювання параметрів руху. Прилади | | |часу: годинники побутові та технічного | | |і спеціального призначення. | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.7.|Прилади медичні |Прилади медичні для функціональної | | |діагностики. Прилади та апаратура для | | |лікування. | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.8.|Засоби |Засоби для складання текстових | |автоматизації і |документів. Прилади і апаратура для | |автоматизації |копіювання документів. Засоби для | |управлінської та |креслення. Засоби телемеханіки. | |інженерно-технічної| | |праці. Засоби | | |телемеханіки | | ----+-------------------+---------------------------------------| 1.9.|Устаткування | | |спеціалізоване, | | |прилади зі скла, | | |кварцу, фарфору | | -----------------------------------------------------------------
2.10. Із загальної вартості машин, обладнання, приладів
виділяють перелік унікального (таблиці 4) та обладнання іноземного
виробництва (таблиця 5) із зазначенням року введення в
експлуатацію, балансової та залишкової вартості кожної з одиниць.
2.11. У таблиці 6 наводять перелік унікальних об'єктів, що
становлять національне надбання. Унікальний об'єкт - це єдиний в своєму роді об'єкт, що не має
аналогів в Україні. Науковий об'єкт, що становить національне надбання (далі -
об'єкт), - це унікальний об'єкт, що не піддається відтворенню,
втрата або руйнування якого матиме серйозні негативні наслідки для
розвитку науки та суспільства (постанова Кабінету Міністрів
України від 18.02.97 р. N 174 ( 174-97-п ). До об'єктів можуть бути віднесені: унікальні об'єкти
музейних, архівних фондів, колекції, особливо цінні та рідкісні
видання, інші пам'ятки історії та культури; інформаційні фонди;
дослідні установки та обладнання; природні заповідники, біосферні
заповідники, національні природні парки, заказники, пам'ятки
природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, інші природні
території та об'єкти і штучно створені об'єкти
природно-заповідного фонду; полігони та інші унікальні наукові
об'єкти. Рішення про віднесення об'єктів до таких, що становлять
національне надбання, приймає Кабінет Міністрів України.
2.12. У розділі "Розвиток матеріально-технічної бази" по
рядках 701-723 вказується орієнтовна потреба в основних засобах з
розподілом за видами машин, устаткування, приладів, засобів
обчислювальної техніки на 2003 рік (гр. 1, 2) і 2004-2008 рр. (гр.
3, 4), враховуючи профіль організації і тематику наукових
досліджень і розробок, що плануються до виконання у 2003 і
наступні роки, зокрема спрямованих на реалізацію пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки в Україні (Закон України "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", 11 липня 2001 р.,
N 2623-III ( 2623-14 ). Вартість необхідних машин, устаткування тощо визначається
орієнтовно на рівні їх вартості у поточному році.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

08.02.2002 N 80

------------------------------------------------------------------------ КОДИ | ----------------------------------------------------------------------| | | | | | | ------------+---------+---------+-------------+------------+----------| організації-|території| Форми |міністерства,| вищої | виду | складача - |за КОАТУУ|власності| іншого |організації-| науково- | ідентифіка- | | за КФВ |центрального |ідентифіка- |технічної | ційний код | | | органу |ційний код |діяльності| за ЄДРПОУ | | | виконавчої | ЄДРПОУ | за КВЕД | | | | влади за | | | | | | СПОДУ | | | ------------+---------+---------+-------------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------

Кому подається ___________________________________________________

(найменування)
__________________________________________________________________
Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ___________
__________________________________________________________________
Установа (заклад) ________________________________________________
Адреса організації (закладу) _____________________________________
Форма власності __________________________________________________
Вид науково-технічної діяльності (основний)

ДОВІДКА

про стан матеріально-технічної бази

наукової установи (вищого навчального

закладу) (станом на 01.01.2002 р.)

1. Загальна характеристика основних фондів
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------- | Код | Балансова | Залишкова | | рядка | | | --------------------------------+-------+-----------+-----------| А | Б | 1 | 2 | --------------------------------+-------+-----------+-----------| Загальна вартість основних | 101 | | | фондів, усього | | | | --------------------------------+-------+-----------+-----------| У тому числі: | | | | --------------------------------+-------+-----------+-----------| Будинки, споруди | 102 | | | --------------------------------+-------+-----------+-----------| Машини, устаткування | 103 | | | --------------------------------+-------+-----------+-----------| Вимірювальні та регулюючі | 104 | | | прилади; лабораторне | | | | устаткування | | | | --------------------------------+-------+-----------+-----------| Обчислювальна техніка | 105 | | | --------------------------------+-------+-----------+-----------| Інше (вказати) | 106 | | | -----------------------------------------------------------------
2. Загальна площа будинків та приміщень

(кв. м) ------------------------------------------------------------------------- | Код | Власних | З неї | Із |Орендованих| |рядка| будинків | потребує |загальної| будинків | | |(приміщень)|капітального| площі |(приміщень)| | | | ремонту | здано в | | | | | | оренду | | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| Загальна площа | 201 | | | | | будинків | | | | | | (приміщень) | | | | | | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| В тому числі | | | | | | призначених: | | | | | | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| для | 202 | | | | | науково-технічної | | | | | | діяльності | | | | | | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| для | | | | | | дослідно- | | | | | | експериментальних | | | | | | виробництв | | | | | | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| з них: | | | | | | що | 203 | | | | | знаходяться на | | | | | | балансі установи | | | | | | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| що мають власний | 204 | | | | | баланс | | | | | | -------------------+-----+-----------+------------+---------+-----------| для навчального | 205 | | | | | процесу | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Довідково: Кількість працівників, осіб:
які виконують НДДКР (206) __________
дослідно-експериментальних виробництв (207) __________
науково-педагогічних працівників (208) __________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: