open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

N 30/1 від 07.10.97
м.Київ

vd971007 vn30

( Рішення втратило чинність на підставі Рішення

Держкомісціннихпаперів

N 104 ( z0392-02 ) від 18.03.2002 )

Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості

чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів

інвестиційних компаній

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Держкомісціннихпаперів
N 103 ( z0334-99 ) від 11.05.99
N 238 ( z0843-99 ) від 18.11.99 )

З метою посилення регулювання діяльності щодо спільного
інвестування, підвищення ефективності захисту прав дрібних
інвесторів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про порядок оцінки вартості чистих
активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних
компаній.

2. Прес-центру (Шевкіна Л.В.) забезпечити опублікування цього
рішення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.

4. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) довести до відома
територіальних органів Комісії Положення про порядок оцінки чистих
активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних
компаній.

Голова Комісії О.Мозговий

Затверджено

рішенням Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку від 07.10.1997 р. N 30

Положення

про порядок оцінки вартості чистих активів

інвестиційних фондів і взаємних фондів

інвестиційних компаній
( Назва із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Держкомісціннихпаперів N 103 ( z0334-99 ) від 11.05.99 )

Положення про порядок оцінки чистих активів інвестиційних
фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній розроблено
відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ), Положення про
інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом
Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії" від 19 лютого 1994 року N 55/94, Указу Президента
України "Про внесення змін та доповнень до Положення про
інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 28 березня 1995
року N 265/95, Указу Президента України "Про внесення змін та
доповнень до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії" від 18 листопада 1995 року N 1080/95, Постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження "Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в Україні" від 3 квітня 1993
року N 250 ( 250-93-п ) зі змінами від 5 липня 1993 року
( 509-93-п ), 24 вересня 1993 року ( 804-93-п ), 21 березня 1994
року ( 175-94-п ), 14 серпня 1996 року ( 951-96-п ), наказів
Міністерства фінансів України "Про внесення змін і доповнень до
річної бухгалтерської звітністі підприємств" від 28 жовтня 1996
року N 231 ( z0657-96 ) та "Про квартальну бухгалтерську звітність
підприємств" від 10 лютого 1997 року N 30 ( z0035-97 ), Положення
про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і
регулювання їх діяльності, затвердженого наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 року N 9
( z0020-97 ) та Тимчасового положення про депозитарії та
депозитарну діяльність, затвердженого наказом Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 1996 року N 117
( z0318-96 ).

Це Положення визначає порядок оцінки чистих активів
інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) та
складання Довідки про вартість чистих активів інвестиційного фонду
(взаємного фонду інвестиційної компанії) з метою визначення ціни,
за якою розміщуються та викуповуються інвестиційні сертифікати, а
також визначення розміру винагороди інвестиційного керуючого.

1. Загальні положення

Інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі
закритого акціонерного товариства, що здійснює виключну діяльність
в галузі спільного інвестування.

Взаємний фонд інвестиційної компанії є філією інвестиційної
компанії, що утворюється за рішенням її вищого органу для
здійснення діяльності щодо спільного інвестування, має окремий
баланс для відокремленого обліку наявності та обігу майна
взаємного фонду, поточний рахунок і підлягає державній реєстрації
у порядку, передбаченому для реєстрації філій суб'єктів
підприємницької діяльності.

Активи інвестиційного фонду (взаємного фонду інвестиційної
компанії) - майно фонду, яке враховується при розрахунку чистих
активів, а саме: основні засоби та інші позаоборотні активи,
запаси і витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи.

Пасиви (Надалі - зобов'язання) інвестиційного фонду або
взаємного фонду інвестиційної компанії, які враховуються при
розрахунку чистих активів - визначені цим Положенням джерела
коштів інвестиційного фонду або взаємного фонду інвестиційної
компанії, які включають довгострокові пасиви, розрахунки та інші
пасиви, заборгованість по поточних виплатах учасникам та
акціонерам (для інвестиційних фондів).

Чистими активами інвестиційного фонду визнається вартість
активів, в які розміщено кошти засновників та учасників фонду, в
поточних цінах на момент оцінки.

Чисті активи інвестиційного фонду або взаємного фонду
інвестиційної компанії - показник, який визначається як різниця
між розмірами активів та зобов'язань фонду. При цьому, окремі
статті активів інвестиційного фонду або взаємного фонду
інвестиційної компанії для цілей визначення оцінкової вартості
чистих активів можуть переоцінюватись з урахуванням їх ринкової
вартості.

Вартість чистих активів обчислюється для:

взаємного фонду - у розрахунку на один інвестиційний
сертифікат, який знаходиться в обігу;

інвестиційного фонду - у розрахунку на акцію та інвестиційний
сертифікат, які знаходяться в обігу.

Кількість акцій та інвестиційних сертифікатів (для
інвестиційного фонду) та інвестиційних сертифікатів (для взаємного
фонду інвестиційної компанії), які знаходяться в обігу,
визначається як різниця між кількістю розміщених та викуплених
акцій та інвестиційних сертифікатів (для інвестиційного фонду) та
інвестиційних сертифікатів (для взаємного фонду інвестиційної
компанії).

Інвестиційні сертифікати пропонуються для розміщення та
викуповуються (для відкритих фондів) за ціною, яка дорівнює
вартості чистих активів в розрахунку на один інвестиційний
сертифікат (для взаємного фонду інвестиційної компанії) та на одну
акцію та інвестиційний сертифікат (для інвестиційного фонду), які
знаходяться в обігу, в терміни, встановлені інвестиційною
декларацією.

1.1. Періодичність проведення оцінки вартості чистих активів:

1.1.1. Регулярна оцінка. Регулярна оцінка вартості чистих
активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних
компаній проводиться спільно інвестиційним керуючим та
депозитарієм (зберігачем) щоквартально на перше число місяця,
наступного за звітним періодом.

Результати регулярної оцінки чистих активів відображаються у
Довідці про вартість чистих активів (Додаток N 1 до цього
Положення).

1.1.2. Систематична оцінка. Систематична оцінка здійснюється
інвестиційним керуючим самостійно з періодичністю, яка
встановлюється: для закритого фонду не рідше одного разу на
місяць, а для відкритих фондів - з урахуванням терміну викупу
інвестиційних сертифікатів, встановленого інвестиційною
декларацією.

Інвестиційний керуючий зобов'язаний проінформувати акціонерів
та учасників інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних
компаній про зміни періодичності проведення оцінки вартості чистих
активів.

В разі, коли вартість чистих активів фонду в розрахунку на
акцію та інвестиційний сертифікат для інвестиційного фонду та на
один інвестиційний сертифікат - для взаємного фонду зменшується до
90 відсотків номінальної вартості одної акції та інвестиційного
сертифікату для інвестиційного фонду та одного інвестиційного
сертифікату - для взаємного фонду, що знаходяться в обігу,
депозитарій (зберігач) цього фонду скликає позачергові збори
засновників (акціонерів) інвестиційного фонду (інвестиційної
компанії) та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку.

II. Склад активів та зобов'язань інвестиційного фонду

(взаємного фонду інвестиційної компанії)

2.1. Склад активів інвестиційного фонду (взаємного фонду
інвестиційної компанії), які підлягають оцінці при розрахунку
вартості чистих активів, визначений у розділі першому Довідки про
вартість чистих активів інвестиційного фонду (взаємного фонду
інвестиційної компанії) (Додаток N 1 до цього Положення).

До складу активів фонду, при розрахунку чистих активів, не
включається балансова вартість цінних паперів власного випуску,
вилучених (викуплених) фондом з обігу.

2.2. Склад зобов'язань інвестиційного фонду (взаємного фонду
інвестиційної компанії), які підлягають оцінці при визначенні
вартості чистих активів, визначений у розділі другому Довідки про
вартість чистих активів інвестиційного фонду (взаємного фонду
інвестиційної компанії) (Додаток N 1 до цього Положення).

До складу пасивів фонду при розрахунку чистих активів не
відносяться власні кошти - статутний фонд (капітал) (для
інвестиційного фонду), номінальна вартість розміщених
інвестиційних сертифікатів, додатковий капітал, доходи майбутніх
періодів, нерозподілений прибуток поточного та минулих років.

III. Порядок оцінки активів інвестиційного фонду

(взаємного фонду інвестиційної компанії)

3.1. Основні засоби, нематеріальні активи, малоцінні та
швидкозношувані предмети оцінюються за залишковою вартістю на дату
здійснення розрахунку.

3.2. Фінансові вкладення оцінюються наступним чином:

3.2.1. Цінні папери резидентів та нерезидентів, які
обертаються на організаційно-оформлених ринках, перелік яких
визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку та задовольняють вимогам листингу відповідного ринку,
оцінюються за їх ринковою вартістю, яка визначається за даними
останньої в звітному періоді офіційної котировки організаційно
оформленого ринку.

Обсяги продаж оцінюваних цінних паперів за звітний період
(або квартал, що передує даті оцінки) повинні становити не менш
ніж 1 відсоток від загальної емісії цих цінних паперів (окремо по
кожному виду цінних паперів, випущених відповідним емітентом), або
не менш ніж 10 тис.гривень (для облігацій внутрішньої державної
позики одного випуску не менш ніж 5% загальної суми випуску, або
не менше ніж 100 тис.грн.).

При цьому, ринкова вартість належних фондам цінних паперів,
що обертаються більш як на одному організаційно-оформленому ринку,
при розрахунку оціночної вартості оцінюється за найменшою з
останніх котировок, визначених на кожному з ринків у порядку,
передбаченому абзацем першим та другим цього пункту.

У разі, якщо інвестиційним керуючим здійснюється систематична
оцінка вартості чистих активів з періодичністю частішою за
місячну, цінні папери, які обертаються на організаційно-оформлених
ринках та задовольняють вимогам листингу, оцінюються за їх
поточною ринковою вартістю без врахування порогових величин,
передбачених абз.2 п.3.2.1, за даними останньої офіційної
котировки або публікації в пресі.

Порядок публікації організаційно оформленими ринками
інформації, необхідної для виконання процедур оцінки, передбачених
цим положенням, визначаються нормативними документами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.2.2. Вартість цінних паперів, що не може бути визначена в
порядку передбаченому пунктом 3.2.1 цього Положення, визначається
за їх балансовою вартістю станом на дату оцінки, з урахуванням
наступних особливостей.

Вартість цінних паперів емітентів, що визначені у
встановленому порядку банкрутами, вважається рівною нулю.

Вартість боргових цінних паперів визначається за формулою:

PV=D1/(1+R)^T1/365 + D2/(1+R)^T2/365+:..+Dn/(1+R)^Tn/365,

де:

PV - вартість цінного папера;

R - остання зафіксована на ринку доходність оцінюваного або
аналогічного цінного папера у річних відсотках;

Dn - сума n-ої виплати (під виплатою розуміється виплата
доходу та погашення цінного папера);

n - порядковий номер виплати;

Tn - термін часу від дати оцінки до моменту виплати n (в
днях).

Остання зафіксована на ринку доходність аналогічного цінного
папера визначається за даними останньої котировки аналогічних за
видом цінних паперів того самого емітента, що мають близький
термін погашення, якщо така котировка зафіксована пізніше
останньої котировки оцінюваного цінного папера. Під котировкою
розуміється офіційна котировка в одній з організаційно оформлених
систем за умови, що обсяг продажу цінного папера за 90 днів, що
передували дню цієї котировки, включаючи день котировки, досяг
обсягів, зазначених в пункті 3.2.1 або остання офіційна котировка
ціни пропозиції на купівлю цінного папера на організаційно
оформленому ринку, за умови одночасного існування на цьому ринку
котировок цін пропозиції на купівлю та продаж цінного папера та за
умови, що різниця між цими котировками не перевищувала 5% від
котировки ціни пропозиції на купівлю.

Близьким вважається термін погашення цінного папера, якщо між
цим терміном та терміном погашення оцінюваного цінного папера
різниця не перевищує 3 днів.

Остання зафіксована на ринку дохідність визначається як
значення R за якого, за умови розрахунку вартості цінного папера
на дату котировки за формулою (1), PV дорівнювало би ціні за
котировкою.

У разі відсутності котировок цін оцінюваного боргового
цінного папера та аналогічних цінних паперів, що відповідають
визначенню котировки, що наведена в абзаці 6 цього пункту,
вартість боргових цінних паперів визначається за їх балансовою
вартістю.

3.2.3. Приватизаційні папери оцінюються за їх номінальною
вартістю.

3.3. Оцінка вартості витрат, розрахунків з дебіторами,
грошових коштів проводиться за їх балансовою вартістю.

3.4. Балансова вартість цінних паперів, балансова вартість
валютних цінностей, майна фондів, вартість яких визначена в
іноземній валюті, підлягає перерахунку в національну валюту
України за офіційним курсом Національного банку України,
встановленим на дату, що передувала даті на яку проводиться
розрахунок вартості чистих активів, згідно з порядком встановленим
Положенням з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.02.96
N 29 ( z0082-96 ).

IV. Порядок оцінки зобов'язань інвестиційного фонду

(взаємного фонду інвестиційної компанії)

Оцінка зобов'язань інвестиційного фонду (взаємного фонду
інвестиційної компанії) проводиться за балансовою вартістю.
Балансова вартість зобов'язань фондів, вартість яких визначена в
іноземній валюті, підлягає перерахунку в національну валюту
України за офіційним курсом Національного банку України,
встановленим на дату, що передувала даті на яку проводиться
розрахунок про вартість чистих активів згідно з порядком
встановленим Положенням з бухгалтерського обліку операцій в
іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 14.02.96 N 29.

V. Оформлення звітності щодо розрахунку вартості чистих

активів інвестиційних фондів та взаємних фондів

інвестиційної компанії

Визначення загальної вартості чистих активів інвестиційного
фонду (взаємного фонду інвестиційної компанії) в розрахунку на
акцію та інвестиційний сертифікат, які знаходяться в обігу для
інвестиційного фонду та на один інвестиційний сертифікат для
взаємного фонду інвестиційної компанії, які знаходяться в обігу,
проводиться за формою згідно з додатком N 1 до цього порядку. До
розрахунку чистих активів додатково надається довідка про
фінансові вкладення фонду з розбивкою за емітентами за формою
згідно з додатком N 2. Вказані довідки (додатки NN 1 та 2)
підписуються для інвестиційних фондів - уповноваженими особами
інвестиційного керуючого та депозитарію (зберігача); для взаємного
фонду - уповноваженими особами інвестиційної компанії та
депозитарію (зберігача).

До звітності з чистих активів додатково подаються:
інвестиційним фондом - основні відомості про інвестиційний фонд
згідно з додатком 3; інвестиційною компанією - основні відомості
про інвестиційну компанію згідно з додатком 4. ( Розділ V
доповнено абзацом згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 238
( z0843-99 ) від 18.11.99 )
( Розділ V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 103 ( z0334-99 ) від 11.05.99 )

VI. Порядок подання звітності з чистих активів для

інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, які

здійснюють діяльність щодо спільного інвестування

Інвестиційні керуючі (в тому числі інвестиційні компанії)
щодо кожного інвестиційного фонду окремо, що перебуває в них на
управлінні (в тому числі щодо кожного взаємного фонду окремо - для
інвестиційних компаній), у місячний термін після закінчення
звітного кварталу зобов'язані подавати до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку такі відомості: ( Абзац перший
розділу VI в редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 103
( z0334-99 ) від 11.05.99 )

а) довідку про вартість чистих активів інвестиційного фонду
(взаємного фонду інвестиційної компанії) згідно з додатком N 1;

б) довідку про фінансові вкладення інвестиційного фонду та
взаємного фонду інвестиційної компанії згідно з додатком N 2;

в) баланс фонду та звіт про фінансові результати та їх
використання.

Після завершення фінансового року, але не пізніше 31-го
березня наступного року інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії подають до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку крім довідок, зазначених в пп. а), б) цього
розділу, річний баланс фонду, звіт про фінансові результати та їх
використання, звіт про фінансово-майновий стан фонду, підтверджені
незалежним аудитором або аудиторською фірмою. ( Абзац п'ятий
розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 103 ( z0334-99 ) від 11.05.99 )

Звітність по кожному взаємному фонду інвестиційної компанії
подається окремо.

Дані, зазначені в пп. "а", "б", "в", публікуються в одному з
друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, згідно з вимогами п.26 Положення про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії ( 55/94 ); супроводжувальний лист,
засвідчений печаткою та підписом емітента, та ксерокопії
зазначених публікацій подаються до центрального апарату Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку в такі терміни: за
перше півріччя звітного року - не пізніше 10 вересня звітного
року, за друге півріччя звітного року - не пізніше 10 березня
наступного за звітним роком. ( Абзац сьомий розділу VI в редакції
Рішень Держкомісціннихпаперів N 103 ( z0334-99 ) від 11.05.99,
N 238 ( z0843-99 ) від 18.11.99 )

Звітність за IV квартал не подається до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку. ( Розділ VI доповнено абзацом
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 103 ( z0334-99 ) від
11.05.99 )

У разі зміни даних, зазначених у додатках 3,4, та/або
відкриття філій (представництв) інвестиційний фонд (інвестиційна
компанія) у 10-денний термін подає до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та її територіальних органів
повідомлення, у якому повинні бути: ( Розділ VI доповнено абзацом
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 238 ( z0843-99 ) від
18.11.99 )

- назва інвестиційного фонду (інвестиційної компанії);
( Розділ VI доповнено абзацом згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 238 ( z0843-99 ) від 18.11.99 )

- код за ЄДРПОУ; ( Розділ VI доповнено абзацом згідно з
Рішенням Держкомісціннихпаперів N 238 ( z0843-99 ) від 18.11.99 )

- перелік змін, що відбулися. ( Розділ VI доповнено абзацом
згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 238 ( z0843-99 ) від
18.11.99 )

У разі ліквідації інвестиційного фонду/взаємного фонду
інвестиційної компанії (філії, представництва) інвестиційний фонд
(інвестиційна компанія) повинен у 3- денний термін з моменту
прийняття рішення про ліквідацію подати до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, а також до її відповідного
територіального органу повідомлення про ліквідацію. ( Розділ VI
доповнено абзацом згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 238
( z0843-99 ) від 18.11.99 )

VII. Державний контроль

Державний контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю
виконання розрахунку чистих активів та подання зазначеної в пункті
V цього Положення звітності здійснює Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку.

За неподання, несвоєчасне подання відомостей або подання
завідомо недостовірних відомостей до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, а також за оформлення зазначеної
звітності з порушенням вимог, установлених цим Положенням,
інвестиційні керуючі (в тому числі інвестиційні компанії) та
депозитарії інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних
компаній) несуть відповідальність згідно з Законом України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-вр ). ( Абзац другий розділу VII в редакції Рішення
Держкомісціннихпаперів N 103 ( z0334-99 ) від 11.05.99 )

Додаток N 1

до Положення про порядок оцінки

чистих активів інвестиційних фондів

взаємних фондів інвестиційної

компанії

Довідка

про вартість чистих активів

на 1 _________ 199_ р.

__________________________________________________________________
(повна назва інвестиційного фонду/взаємного фонду інвестиційної
компанії)

Юридична адреса: _________________________________________________

(повна назва інвестиційного фонду/взаємного фонду

інвестиційної компанії)

1. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн.):

——————————————————————————————————————————————————————————————————

|Код |На початок |На кінець

|рядка|звітного пері-|звітного пері-

|в ба-|оду |оду

|лансі|——————————————+——————————————

| |варті-|оціноч-|варті-|оціноч-

| |сть по|на вар-|сть по|на вар-

| |балан-|тість |балан-|тість

| |су | |су |
——————————————————————————————+—————+——————+———————+——————+———————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Активи фонду

1.1. Основні засоби за
залишковою вартістю (01-02) 010
1.2. Нематеріальні активи за
залишковою вартістю (04-02) 020
1.3. Малоцінні та
швидкозношувані предмети за
залишковою вартістю (12-13) 100
1.4. Довгострокові фінансові
вкладення (58) 040
в тому числі в цінних
паперах
1.5. Запаси (05,06,08) 080
1.7. Витрати майбутніх періо-
дів (31) 120
1.8. Капітальні вкладення (33) 030
1.9. Розрахунки з дебіторами:

а) по векселях одержаних

(59) 190

б) з бюджетом (68) 200

в) з персоналом за іншими

операціями (73) 210

г) по авансах виданих

(61) 220

ґ) з дочірніми підприєм-

ствами (78) 230

д) з іншими дебіторами

(70,71,74,76,79) 240

в тому числі:

приватизаційні папери в

розрахунках за об'єкти

приватизації;

внутрішньогосподарські

розрахунки
1.10. Короткострокові
фінансові вкладення (58) 250

в тому числі в цінні

папери
1.11. Грошові кошти:

а) каса (50) 260

б) розрахунковий

рахунок (51) 270

в) валютний рахунок (52) 280

г) інші кошти (54,55,56) 290

в тому числі:

приватизаційні папери

ощадні сертифікати
1.12. Інші оборотні активи 310
1.13. Разом активи фонду

(рядки 1.1-1.12)

2. Зобов'язання фонду

2.1.Відстрочена податкова
заборгованість (95) 450

Квартальна звітність:
2.2. Кредити банків (92) або 500

Річна звітність:
2.2. Довгострокові кредити 500
банків (92)

Квартальна звітність:
2.3. Позикові кошти (95) або 510

Річна звітність:
2.3. Довгострокові позикові 510
кошти (95)

Квартальна звітність:
2.4. Інші довгострокові пасиви 520

або

Річна звітність:
2.4 Довгострокові кредити та 520
позики, що не погашені в строк
2.5. Короткострокові кредити
банків (р.90) 600
2.6. Короткострокові позикові
кошти (р.95) 610
2.7. Короткострокові кредити
та позики, що не погашені в
строк 620
2.8. Розрахунки з кредиторами:
а) за товари, роботи і послуги,
термін сплати яких не настав
(60, 76) 630
б) за товари, роботи і послуги,
не сплачені в строк (60, 76)

640
в) по авансах одержаних (61)

660
г) з податкових розрахунків
(67) 665
ґ) з бюджетом (68) 670
д) по позабюджетних платежах
(65) 680
е) по страхуванню (69) 690
є) по оплаті праці (70) 700
ж) з дочірніми підприємствами
(78) 710
з) з учасниками (75) 715
и) з іншими кредиторами
(71, 76, 79) 720

2.9. Інші короткострокові
пасиви 740
2.10. Разом зобов'язання фонду
(рядки 2.1-2.9) Х

3. Вартість чистих активів
(рядки 1.13-2.10) Х
Для взаємного фонду інвести-
ційної компанії:
4. Кількість сертифікатів в
обігу на дату, на яку прово-
диться розрахунок (одиниць) Х Х Х
5. Кількість інвестиційних
сертифікатів (шт.):
розміщених серед юридичних
осіб;
розміщених серед фізичних осіб
6. Вартість чистих активів в
розрахунку на один інвести-
ційний сертифікат в обігу
(3:4) Х
Для інвестиційного фонду:
7. Кількість акцій та
інвестиційних сертифікатів
в обігу Х Х Х
8. Кількість інвестиційних
сертифікатів (шт.):
- розміщених серед юридичних
осіб
- розміщених серед фізичних
осіб
9. Вартість чистих активів
розрахунку на акцію та
інвестиційний сертифікат в
обігу (3:6) Х

Уповноважена особа Уповноважена особа
інвестиційного керуючого депозитарію (зберігача)
Підпис ______ (Прізвище) Підпис ______ (Прізвище)

М.П. М.П.
"___" _______ 19__ р. "___" _______19__ р.

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Держкомісціннихпаперів N 103 ( z0334-99 ) від 11.05.99, N 238
( z0843-99 ) від 18.11.99 )

Додаток N 2

до Положення про порядок оцінки

чистих активів інвестиційних фондів

і взаємних фондів інвестиційної

компанії

Довідка про фінансові вкладення інвестиційних фондів

та взаємних фондів інвестиційних компаній

(тис.грн.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
N |Вид цінних паперів|Балан-|Номіна-|Належ-| Оціночна вартість
п/п|з розбивкою по |сова |льна |ний |—————————————————————
|емітентах |варті-|варті- |доход |на кі-|на по-|приріст
| |сть |сть | |нець |чаток |(+)
| | | | |звіт- |звіт- |знижен-
| | | | |ного |ного |ня (-)
| | | | |періо-|періо-|
| | | | |ду |ду |
———+——————————————————+——————+———————+——————+——————+——————+———————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Акції
2 Облігації держав-
них внутрішніх по-
зик
3 Облігації місцевих
позик
4 Векселі
5 Ощадні сертифікати
6 Казначейські зобо-
в'язання
7 Інші
8 Всього короткостро-
кових фінансових
вкладень
9 Всього довгостроко-
вих фінансових
вкладень
10 Всього

Уповноважена особа Уповноважена особа
інвестиційного керуючого депозитарію (зберігача)
Підпис ___________ (Прізвище) Підпис ___________ (Прізвище)

М.П. М.П.
"___" _________ 19__ р. "___" _________ 19__ р.

Додаток 3

до Положення про порядок оцінки вартості

чистих активів інвестиційних фондів і

взаємних фондів інвестиційних компаній,

затвердженого рішенням Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку від

07.10.97 N 30/1, зі змінами та

доповненнями, затвердженими рішенням

Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 11.05.99 N103

Основні відомості про інвестиційний фонд

------------------------------------------------------------------
|Назва фонду | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Код за ЄДРПОУ | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Тип фонду | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Термін діяльності (для закритих фондів, | |
|у форматі дата/місяць/рік) | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Місцезнаходження фонду | |
| філій (кожної окремо) | |
| представництв (кожного окремо)| |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Телефон, факс фонду | |
| філій (кожної окремо) | |
| представництв (кожного окремо)| |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон інвестиційного керуючого | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон депозитарію фонду | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон зберігача фонду | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон аудитора фонду | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон реєстратора фонду | |
------------------------------------------------------------------
Підпис керівника
Печатка товариства
Дата заповнення

( Положення доповнено Додатком 3 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 238 ( z0843-99 ) від 18.11.99 )

Додаток 4

до Положення про порядок оцінки вартості

чистих активів інвестиційних фондів і

взаємних фондів інвестиційних компаній,

затвердженого рішенням Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку від

07.10.97 N 30/1, зі змінами та

доповненнями, затвердженими рішенням

Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 11.05.99 N103


Основні відомості про інвестиційну компанію

------------------------------------------------------------------
|Назва інвестиційної компанії | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Код за ЄДРПОУ | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Місцезнаходження інвестиційної компанії | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Телефон, факс інвестиційної компанії | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Назва взаємного фонду (кожного фонду окремо)| |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тип взаємного фонду (кожного фонду окремо) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Термін діяльності (для закритих фондів, у | |
|форматі дата/місяць/рік) | |
|(кожного фонду окремо) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Місцезнаходження взаємного фонду | |
|(кожного окремо) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Телефон, факс взаємного фонду | |
| філій (кожної окремо) | |
| представництв (кожного окремо)| |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон депозитарію взаємного фонду | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон зберігача взаємного фонду | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон аудитора взаємного фонду | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Найменування, місцезнаходження, | |
|телефон реєстратора взаємного фонду | |
------------------------------------------------------------------

Підпис керівника
Печатка товариства

( Положення доповнено Додатком 4 згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 238 ( z0843-99 ) від 18.11.99 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу