open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

N 103 від 11.05.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

27 травня 1999 р.
vd990511 vn103 за N 334/3627

( Рішення втратило чинність на підставі Рішення

Держкомісціннихпаперів

N 104 ( z0392-02 ) від 18.03.2002 )

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок

оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних

фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням

Комісії від 07.10.97 N 30/1

Відповідно до Закону України "Про Державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) та з метою вдосконалення
механізму контролю за здійсненням діяльності по спільному
інвестуванню, а також для забезпечення більш ефективного захисту
прав інвесторів Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:

1. Назву Положення про порядок оцінки чистих активів
інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній,
затвердженого рішенням Комісії від 07.10.97 N 30/1
( v0030312-97 ), викласти в такій редакції: "Положення про порядок
оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних
фондів інвестиційних компаній".

2. Внести до Положення про порядок оцінки чистих активів
інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній,
затвердженого рішенням Комісії від 07.10.97 N 30/1, такі зміни та
доповнення:

а) розділ V після слів "довідка про фінансові вкладення
фонду" доповнити словами "з розбивкою за емітентами";

б) абзац 1 розділу VI викласти в такій редакції:
"Інвестиційні керуючі (в тому числі інвестиційні компанії) щодо
кожного інвестиційного фонду окремо, що перебуває в них на
управлінні (в тому числі щодо кожного взаємного фонду окремо - для
інвестиційних компаній), у місячний термін після закінчення
звітного кварталу зобов'язані подавати до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку такі відомості";

в) в абзаці 5 розділу VI число "30" замінити на число "31";

г) розділ VI доповнити абзацом: "Звітність за IV квартал не
подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку";

ґ) абзац 7 розділу VI викласти в такій редакції:

"Дані, зазначені в пп. "а", "б", "в", публікуються протягом
двох місяців після звітного періоду згідно з вимогами п.26
Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії; копії
надаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
протягом 10 днів з дня публікації в пресі Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку";

д) абзац 2 розділу VII викласти в такій редакції:

"За неподання, несвоєчасне подання відомостей або подання
завідомо недостовірних відомостей до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, а також за оформлення зазначеної
звітності з порушенням вимог, установлених цим Положенням,
інвестиційні керуючі (в тому числі інвестиційні компанії) та
депозитарії інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних
компаній) несуть відповідальність згідно з Законом України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-вр ).

3. Внести до додатка 1 до Положення про порядок оцінки чистих
активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних
компаній, затвердженого рішенням Комісії від 07.10.97 N 30/1
( v0030312-97 ), такі зміни та доповнення:

а) пункт 1 викласти в такій редакції: "Розрахунок вартості
чистих активів (тис. грн.)";

б) доповнити графу 1 після пункту 6 новим пунктом 7 такого
змісту: "Кількість інвестиційних сертифікатів (шт.):

- розміщених серед юридичних осіб;

- розміщених серед фізичних осіб".

У зв'язку з цим пункт 7 графи 1 вважати пунктом 8;

в) підпункт "д" пункту 1.9 вважати підпунктом "ґ". У зв'язку
з цим підпункт "е" вважати підпунктом "д";

г) у графі 1 пункту 2.1 текст "Розрахунки з учасниками" (75)
замінити текстом "Відстрочена податкова заборгованість (95)";

ґ) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Розрахунки з кредиторами:

а) за товари, роботи і послуги, термін сплати яких не настав
(60, 76) (код рядка 630);

б) за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60, 76)
(код рядка 640);

в) по авансах одержаних (61) (код рядка 660);

г) з податкових розрахунків (67) (код рядка 665);

ґ) з бюджетом (68) (код рядка 670);

д) по позабюджетних платежах (65) (код рядка 680);

е) по страхуванню (69) (код рядка 690);

є) по оплаті праці (70) (код рядка 700);

ж) з дочірніми підприємствами (78) (код рядка 710);

з) з учасниками (75) (код рядка 715);

и) з іншими кредиторами (71, 76, 79) (код рядка 720)".

4. Це рішення набуває чинності відповідно до чинного
законодавства України.

5. Управлінню регулювання інвестиційної діяльності (Юхно
М.Т.) разом з юридичним управлінням (Почепський Ф.М.) забезпечити
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

6. Прес-центру (Шевкіна Л.В.) забезпечити опублікування цього
рішення у встановленому порядку.

7. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) довести це рішення до
відома територіальних органів Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.

Голова Комісії О.Мозговий

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу