open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 квітня 2002 р. N 569

Київ

Про затвердження Статуту редакції

газети "Урядовий кур'єр"

Затвердити Статут редакції газети "Урядовий кур'єр"
(додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2002 р. N 569

СТАТУТ

редакції газети "Урядовий кур'єр"

Загальні положення

1. Редакція газети "Урядовий кур'єр" створена для підготовки,
випуску у світ газети, розповсюдження її серед передплатників, у
вільному продажу в Україні та за її межами.

2. Засновник газети - Кабінет Міністрів України.

3. Видавцем газети є редакція.

4. Газета виходить українською мовою.

5. Редакція у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-вр ), Законами України "Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"
( 540/97-вр ), "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації" ( 539/97-вр ), "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), іншими
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами Держкомінформу, міжнародними
договорами України у сфері інформації, а також цим Статутом.

6. Місцезнаходження редакції: м. Київ, вул. Садова, 1/14.

Мета, завдання та повноваження редакції

7. Основна мета редакції - всебічне висвітлення у газеті
діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади, актуальних
проблем державотворення і життя суспільства, питань науки і
культури, соціально-економічного та суспільно-політичного життя в
Україні та за кордоном, виконання затвердженої засновником
програми.

У своїй діяльності редакція незалежна від політичних партій
та громадських організацій.

8. Основні завдання редакції:

підготовка матеріалів до друку та випуск у світ газети:

опублікування законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України,
проектів нормативно-правових актів, зокрема таких, що потребують
всенародного обговорення, інформування читачів про діяльність
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших державних
органів, надання різноманітної інформації для задоволення
інтересів і потреб суспільства:

видання тематичних додатків до газети та збірників
нормативно-правових документів, коментарів до них, економічної,
юридичної і суспільно-політичної літератури, іншої друкованої
продукції.

9. Відповідно до мети діяльності та основних завдань
редакція:

поширює офіційну інформацію з найважливіших політичних,
соціальних та інших процесів, що відбуваються у державі;

оприлюднює офіційні документи Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших
органів державної влади з найважливіших питань внутрішньої і
зовнішньої політики;

висвітлює офіційну точку зору керівників держави з актуальних
питань;

збирає, обробляє і поширює інформацію про політичні,
соціально-економічні та інші події у світі:

створює видавничу базу;

укладає договори про видання та розповсюдження газети, інших
видань, засновником або видавцем яких є редакція:

провадить рекламну діяльність;

організовує і проводить виставки, лотереї відповідно до
законодавства;

створює торговельну мережу та провадить торговельну
діяльність для реалізації друкованої продукції;

провадить зовнішньоекономічну діяльність у порядку,
встановленому законодавством;

розвиває міжнародні контакти і зв'язки з метою збирання,
поширення інформації, обміну нею, вивчення досвіду роботи редакцій
газет за кордоном;

співпрацює з державними та недержавними іноземними
інформаційними агентствами, в тому числі проводить обмін на
паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими пунктами.

10. Редакція має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та
організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;

залучати до співробітництва інші засоби масової інформації,
підприємства, установи, організації, вчених, а також працівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади за погодженням з
їх керівниками;

залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів та
експертів, у тому числі іноземних, самостійно визначати умови
оплати їхньої праці;

придбавати чи орендувати майно юридичних та фізичних осіб;

купувати, продавати інформацію та проводити обмін нею;

утворювати тимчасові творчі колективи та інші організаційні
структури, які сприяють її творчо-виробничій діяльності;

визначати розмір і порядок виплати авторської винагороди за
підготовку матеріалів відповідно до законодавства;

визначати в установленому порядку розмір коштів, що
спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток редакції, оплату
праці її працівників;

брати участь у заснуванні засобів масової інформації;

самостійно визначати обсяг і ціну одного примірника газети та
додатків до неї, штатний розпис і свою структуру.

Юридичний статус редакції

11. Редакція є юридичною особою з дня її державної
реєстрації, має самостійний баланс, печатку та штамп із своїм
найменуванням, рахунки в установах банків, інші реквізити
юридичної особи.

12. Редакція є державним підприємством.

13. Фінансово-господарська діяльність редакції провадиться
відповідно до законодавства.

14. Редакція має право утворювати в установленому порядку
філіали, представництва, кореспондентські пункти в Україні та в
інших країнах, а також мати власних і спеціальних кореспондентів
(з числа українських та іноземних громадян).

Філіали, представництва та інші відокремлені структурні
підрозділи редакції діють на підставі затверджених нею положень.

Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються
на посаду та звільняються з посади головним редактором.

15. Редакція разом з іншими редакціями, інформаційними
агентствами, підприємствами та організаціями може створювати
спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності і
захисту своїх інтересів.

16. Редакція самостійно планує свою виробничо-господарську
діяльність виходячи з попиту на продукцію і послуги.

17. Редакція розробляє інвестиційні проекти та контролює їх
виконання, бере участь у залученні коштів вітчизняних і зарубіжних
інвесторів.

18. Редакція вживає заходів для розвитку
інформаційно-технічного співробітництва з іноземними установами та
організаціями у галузі преси, забезпечує виконання спільних
проектів, обмінюється в установленому порядку інформацією,
організовує навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

Майно редакції

19. Майно редакції складається з основних засобів, обігових
коштів, а також фінансових та інших активів, відображених у її
бухгалтерському балансі.

20. Майно та кошти редакції формуються за рахунок:

майна, переданого засновником;

субсидій і поточних трансфертів з державного бюджету;

доходів від реалізації продукції, рекламної діяльності,
надання інформаційних послуг, а також від інших видів діяльності;

банківських кредитів;

спонсорських та благодійних внесків від фізичних та юридичних
осіб;

інших джерел, не заборонених законодавством.

21. Майно редакції є державною власністю і закріплюється за
нею на праві повного господарського відання.

22. Редакція реалізує свою продукцію і послуги згідно із
законодавством за цінами, що встановлюються на договірній основі.

23. Редакція самостійно розпоряджається коштами, одержаними
від своєї діяльності, що залишаються після сплати податків та
інших обов'язкових платежів.

24. Редакція утворює відповідно до законодавства фонди,
необхідні для забезпечення її діяльності, кошти яких
використовуються нею самостійно.

Органи управління редакцією

25. Керівництво редакцією здійснює головний редактор.

26. Головний редактор:

організовує роботу і несе персональну відповідальність за
діяльність редакції;

керує поточною роботою редакції;

забезпечує виконання рішень засновника;

визначає організаційну структуру редакції та її штатний
розпис;

представляє редакцію у відносинах із засновником, авторами,
державними органами, об'єднаннями громадян і окремими громадянами;

визначає умови оплати праці працівників редакції,
кореспондентських пунктів, відділень, представництв;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації
працівників редакції;

приймає рішення про заохочення та накладення стягнення на
працівників;

діє від імені редакції, укладає угоди і контракти;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

у межах своєї компетенції видає накази, організовує та
контролює їх виконання.

У разі відсутності головного редактора його обов'язки виконує
перший заступник або один із заступників.

27. Головний редактор призначається на посаду та звільняється
з посади Кабінетом Міністрів України.

28. Перший заступник, заступники головного редактора,
відповідальний секретар, головний бухгалтер призначаються на
посаду та звільняються з посади головним редактором.

29. У редакції як дорадчий орган управління її діяльністю
утворюється редакційна колегія, яка допомагає головному
редакторові здійснювати поточне керівництво редакцією, вести
перспективне планування, визначати позиції газети з питань
діяльності редакції та розвитку її колективу.

До складу редакційної колегії, крім головного редактора,
входять його заступники, відповідальний секретар, головний
бухгалтер, голова профкому, редактори відділів та керівник
комп'ютерного центру редакції.

Рішення редакційної колегії набирає чинності після його
затвердження головним редактором.

Облік і звітність редакції

30. Редакція веде відповідно до законодавства бухгалтерський
облік, складає та подає фінансову, статистичну та іншу звітність.

Ліквідація та реорганізація редакції

31. Ліквідація та реорганізацій редакції проводиться
відповідно до законодавства.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу