open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А

від 24 листопада 1987 р. N 380

Київ

Питання Українського госпрозрахункового

зовнішньоторгового об'єднання при

Раді Міністрів УРСР
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів

Української РСР

N 172 ( 172-89-п ) від 28.06.89 )

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Українське госпрозрахункове
зовнішньоторгове об'єднання при Раді Міністрів УРСР
(З/О "Укрімпекс"), що додається.

2. Затвердити склад З/О "Укрімпекс" і структуру його апарату
управління згідно з додатками N 1 і 2.

3. Установити чисельність працівників апарату З/О "Укрімпекс"
та його фірм у кількості 64 одиниці (в тому числі апарат
управління об'єднання 38 одиниць) і граничні асигнування на його
утримання в 1987 році в сумі 33 тис. крб., з них ліміт витрат на
службові відрядження 2 тис. карбованців.

Генеральному директору З/О "Укрімпекс" затвердити штатний
розпис апарату об'єднання і кошторис видатків на його утримання.

4. Установити посадові оклади працівників З/О "Укрімпекс", не
передбачені схемою посадових окладів, у розмірах: головного
експерта представництва об'єднання в м. Москві - 240-250 крб. на
місяць, завідуючого курсами іноземних мов - 200 крб. на місяць.

5. Установити першому заступникові генерального директора
З/О "Укрімпекс" т. Вернигорову В.А. персональний оклад у розмірі
420 крб. на місяць та виділити у зв'язку з цим об'єднанню фонд
персональних надбавок до посадових окладів у сумі 90 крб. на
місяць.

6. Виділити З/О "Укрімпекс" на 1987 рік на утримання його
штату, придбання устаткування та інвентаря 33 тис. карбованців.

Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати
за рахунок резервного фонду Ради Міністрів УРСР.

Заступник Голови

Ради Міністрів УРСР Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Ради Міністрів УРСР

від 24 листопада 1987 р. N 380

ПОЛОЖЕННЯ

про Українське госпрозрахункове

зовнішньоторгове об'єднання при

Раді Міністрів УРСР

I. Загальні положення

1. Українське госпрозрахункове зовнішньоторгове об'єднання
при Раді Міністрів УРСР (надалі іменується З/О "Укрімпекс") є
республіканською зовнішньоторговою організацією і являє собою
єдиний господарський комплекс, що складається з окремих
спеціалізованих фірм та інших організацій.

З/О "Укрімпекс" здійснює експортні та імпортні операції по
номенклатурі товарів і послуг об'єднань, підприємств, організацій
республіканського і місцевого підпорядкування, включаючи
реалізацію продукції на експорт з ресурсів, які залишаються у
розпорядженні республіки (крім частини, формованої за рахунок
централізованих фондів), а також продукції, що входить до
переліків за міжурядовими угодами, виконує за господарськими
договорами з організаціями Державного комітету СРСР по зовнішніх
економічних зв'язках операції щодо подання технічної допомоги, в
тому числі на умовах підряду.

Керівництво діяльністю З/О "Укрімпекс" здійснюється Радою
Міністрів УРСР.

Контроль за додержанням об'єднанням на зовнішньому ринку
державних інтересів Радянського Союзу в установленому порядку
забезпечується Міністерством зовнішньої торгівлі СРСР і Державним
комітетом СРСР по зовнішніх економічних зв'язках.

2. З/О "Укрімпекс", використовуючи закріплене в його
оперативному управлінні або користуванні державне майно, здійснює
свою діяльність відповідно до плану економічного і соціального
розвитку УРСР на основі повного господарського розрахунку,
валютної самоокупності й самофінансування, виконує покладені на
нього обов'язки і користується правами, пов'язаними з цією
діяльністю, має самостійний баланс і є юридичною особою.

3. Спеціалізовані фірми З/О "Укрімпекс" не є юридичними
особами і керуються положенням, затверджуваним генеральним
директором об'єднання на основі Типового положення про
госпрозрахункову зовнішньоторгову фірму науково-виробничого,
виробничого об'єднання, підприємства, організації, затвердженого
постановою Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 1986 р. N 1526.
Спеціалізовані фірми мають право укладати за дорученням об'єднання
та від його імені зовнішньоторговельні угоди, господарські
договори з постачальниками товарів для експорту, замовниками
імпортних товарів та іншими організаціями.

4. Відносини З/О "Укрімпекс" з радянськими підприємствами й
організаціями будуються на основі господарських договорів і
регулюються чинним законодавством Союзу РСР і Української РСР.

5. З/О "Укрімпекс" здійснює свою діяльність у тісній
взаємодії з торговими представництвами СРСР і радниками з
економічних питань посольств СРСР.

6. З/О "Укрімпекс" має статут, затверджуваний Радою Міністрів
УРСР за погодженням з Міністерством зовнішньої торгівлі СРСР.

Об'єднання набуває пов'язаних з його діяльністю прав і
обов'язків і є юридичною особою з дня затвердження статуту.

Статут З/О "Укрімпекс" публікується в журналі "Внешняя
торговля".

7. Склад З/О "Укрімпекс", структура і штатна чисельність
працівників його апарату управління затверджуються Радою Міністрів
УРСР.

Штатний розпис апарату управління З/О "Укрімпекс"
затверджується в установленому порядку генеральним директором
об'єднання.

8. З/О "Укрімпекс" у порядку, встановленому законодавством
Союзу РСР і Української РСР, надається право:

укладати в межах своєї компетенції як в СРСР, так і за
кордоном угоди та інші юридичні акти, в тому числі кредитні й
вексельні, з установами, підприємствами, організаціями,
товариствами та окремими особами, виступати позивачем і
відповідачем у судах і арбітражах;

одержувати від міністерств і відомств УРСР, виконкомів
місцевих Рад народних депутатів, установ, підприємств і
організацій відомості, документи й матеріали, необхідні для
виконання функцій об'єднання;

здійснювати безпосередній зв'язок з міністерствами і
відомствами, а також з установами, підприємствами й організаціями
з питань, що належать до його компетенції;

будувати, придбавати, відчужувати, брати і здавати в найом як
в СРСР, так і за кордоном для здійснення своєї діяльності підсобні
підприємства, а також різне рухоме й нерухоме майно;

засновувати в разі необхідності за погодженням з
Міністерством фінансів СРСР і відповідно Міністерством зовнішньої
торгівлі СРСР або Державним комітетом СРСР по зовнішніх
економічних зв'язках у встановленому порядку як в СРСР, так і за
кордоном свої представництва, відділення, філіали, контори й
агентства, необхідні для здійснення своєї діяльності підприємства,
брати участь в організаціях, у тому числі в змішаних товариствах,
діяльність яких відповідає завданням об'єднання;

зноситися з додержанням діючого порядку з питань, що входять
до компетенції об'єднання, з іноземними установами, фірмами та їх
представниками, а також з іноземними громадянами.

9. З/О "Укрімпекс" відповідає по своїх зобов'язаннях тим
закріпленим за ним майном, на яке згідно з законодавством Союзу
РСР і Української РСР може бути звернено стягнення.

Держава, її органи й організації не відповідають по
зобов'язаннях З/О "Укрімпекс", а об'єднання не відповідає по
зобов'язаннях держави, її органів і організацій.

II. Основні завдання і функції З/О "Укрімпекс"

10. Основними завданнями З/О "Укрімпекс" є:

забезпечення разом з міністерствами і відомствами УРСР
реалізації завдань державних планів економічного і соціального
розвитку УРСР;

здійснення відповідно до встановлених планових завдань за
договорами й заявками заінтересованих міністерств і відомств УРСР,
об'єднань, підприємств і організацій експортних та імпортних
операцій по закріпленій номенклатурі товарів і послуг;

сприяння пріоритетному розвиткові економічних зв'язків з
соціалістичними країнами на основі принципів соціалістичного
інтернаціоналізму;

розвиток експорту товарів і послуг, поліпшення його структури
і розширення номенклатури за рахунок експорту товарів з більш
високим ступенем переробки, підвищення якості і
конкурентоспроможності експортних товарів, організація технічного
обслуговування проданих товарів;

одержання максимальної валютної виручки від експорту товарів
і послуг та економія валютних коштів при здійсненні
зовнішньоекономічних зв'язків;

вивчення і використання кон'юнктури товарних ринків за
номенклатурою об'єднання; підвищення ефективності
зовнішньоторговельних операцій, економне витрачання матеріальних
ресурсів, забезпечення своєчасного надходження валютної виручки, а
також підвищення вимог до якості і технічного рівня імпортних
товарів і послуг;

розвиток нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи
участь у створенні спільних підприємств і міжнародних об'єднань, і
сприяння та надання платних послуг, пов'язаних з
зовнішньоекономічною діяльністю;

надання заінтересованим міністерствам і відомствам,
об'єднанням, підприємствам і організаціям необхідної інформації;

удосконалення планування, управління, впровадження наукової
організації праці, підвищення ефективності праці працівників
об'єднання;

забезпечення правового захисту інтересів об'єднання"

11. Для виконання основних завдань З/О "Укрімпекс":

розробляє в установленому порядку проекти перспективних,
п'ятирічних і річних планів експорту й імпорту товарів та послуг,
забезпечує виконання затверджених планів;

здійснює експортні й імпортні операції по закріпленій
номенклатурі товарів і послуг, забезпечуючи насамперед виконання
зобов'язань по міжнародних договорах СРСР і Української РСР;

проводить переговори з іноземними фірмами й організаціями,
укладає контракти на експорт та імпорт товарів і послуг та
здійснює їх виконання;

розробляє і здійснює заходи по збільшенню експорту товарів і
послуг, поліпшенню його структури й розширенню номенклатури, а
також по збільшенню валютної виручки та економії коштів в
іноземній валюті;

укладає з об'єднаннями, підприємствами й організаціями
республіканського і місцевого підпорядкування господарські
договори на поставку експортної та імпортної продукції, надання
послуг і провадження різних видів робіт у рамках визначеного
статутом предмета діяльності, реалізує заявки міністерств,
відомств УРСР, об'єднань, підприємств і організацій по імпорту
товарів і послуг за рахунок наявних у них коштів валютних фондів
незалежно від включення таких закупок до плану імпорту товарів;

виконує за погодженням з відповідними міністерствами і
відомствами СРСР окремі зовнішньоторговельні операції за
номенклатурою товарів об'єднань, підприємств і організацій
союзного і союзно-республіканського підпорядкування;

забезпечує експортно-імпортні операції по прибережній і
прикордонній торгівлі (на умовах бартерних угод), асортиментний
товарообмін з зарубіжними країнами по лінії великих універсальних
магазинів;

здійснює експортні операції за рахунок лишків агропромислової
продукції, одержаної понад установлені державні завдання, та в
разі, якщо ця продукція не може бути реалізована в країні;

забезпечує виконання угоди про придунайську торгівлю між СРСР
і Австрією на основі широкого використання можливостей прибережної
торгівлі;

забезпечує розширення експорту продукції національних
промислів та ремесел;

сприяє розширенню іноземного туризму в Українській РСР і
надає платні послуги іноземним громадянам; ( Абзац одинадцятий
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів
Української РСР N 172 ( 172-89-п ) від 28.06.89 )

провадить своєчасні відрахування валютних коштів Раді
Міністрів УРСР, а також об'єднанням, підприємствам і організаціям
при продажу їх продукції на зовнішньому ринку;

забезпечує розвиток взаємовигідних контактів на комерційній
основі з зарубіжними країнами в галузі науки, культури, мистецтва,
в тому числі організаціями й інститутами Академії наук УРСР та
творчими спілками;

здійснює активну інформаційну і рекламну роботу з метою
розширення експорту товарів по своїй номенклатурі, організує
спеціалізовані виставки, бере участь у міжнародних ярмарках,
виставках;

бере участь у підготовці та погодженні проектів міжнародних
угод з країнами - членами РЕВ і господарських договорів з
організаціями цих країн з питань спеціалізації та кооперації
виробництва продукції по закріпленій за об'єднанням номенклатурі;

розробляє і проводить заходи, спрямовані на вдосконалення
перевезень зовнішньоторгових вантажів, та бере участь у розробці
заходів по поліпшенню їх зберігання і забезпеченню схоронності;

здійснює командирування і керує діяльністю спеціалістів
народного господарства, які направляються в установленому порядку
за кордон для ведення комерційних переговорів, обслуговування
машин, устаткування, приладів і предметів довгострокового
користування, що поставляються із СРСР, інспектування і приймання
імпортованої продукції, виконання монтажних та інших робіт по
закріпленій за об'єднанням номенклатурі, здійснює прийом іноземних
спеціалістів;

сприяє якнайшвидшому й ефективному освоєнню імпортного
устаткування, раціональному використанню сировини, матеріалів та
інших закуповуваних за кордоном товарів;

проводить порівняльний аналіз вітчизняної й аналогічної
зарубіжної нової техніки та іншої продукції за номенклатурою
товарів, закріпленою за З/О "Укрімпекс", та інформує міністерства
і відомства УРСР, об'єднання, підприємства й організації про
вимоги, що пред'являються до якості товарів на світовому ринку,
про товари, які користуються підвищеним попитом.

12. З/О "Укрімпекс" здійснює експортно-імпортні операції
самостійно або на договірній основі через зовнішньоторгові
об'єднання Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР, Державного
комітету СРСР по зовнішніх економічних зв'язках, міністерств і
відомств СРСР, які мають право виходу на зовнішній ринок, або
через зовнішньоторгові об'єднання інших союзних республік. При
укладанні господарських договорів об'єднання визначає найкращі
умови експортно-імпортних операцій, що забезпечують одержання
найбільших валютних коштів при експорті та економію валютних
затрат.

III. Управління З/О "Укрімпекс"

13. Управління З/О "Укрімпекс" здійснюється на основі
поєднання єдиноначальності і колегіальності в обговоренні та
вирішенні всіх питань по керівництву діяльністю об'єднання. З цією
метою створюється рада об'єднання. Склад ради, її компетенція
визначаються Радою Міністрів УРСР.

14. З/О "Укрімпекс" очолює генеральний директор, діючий на
основі єдиноначальності. Генеральний директор та його заступники
призначаються на посаду і звільняються з посади Радою Міністрів
УРСР.

15. Належні З/О "Укрімпекс" права і покладені на нього
обов'язки, пов'язані з його діяльністю, здійснюються генеральним
директором і за встановленим розподілом обов'язків його
заступниками та іншими службовими особами, а у випадках,
передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, -
спільно, за погодженням або з участю трудового колективу.

16. Генеральний директор З/О "Укрімпекс" організує роботу
об'єднання і несе повну відповідальність за його діяльність. З
цією метою генеральний директор:

здійснює керівництво оперативною діяльністю об'єднання,
включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням контрактів на
продаж і закупку товарів, подання технічної допомоги та інших
послуг, без довіреності діє від імені об'єднання, представляє його
у всіх установах, на підприємствах і в організаціях як у СРСР, так
і за кордоном, відповідно до чинного законодавства Союзу РСР і
Української РСР та цього Положення розпоряджається майном
об'єднання, укладає угоди та інші юридичні акти, видає
довіреності, відкриває в банках у встановленому порядку
розрахунковий та інші рахунки об'єднання;

у межах своєї компетенції видає накази, відповідно до
трудового законодавства приймає на роботу і звільняє з роботи
працівників, вживає заходів заохочення працівників об'єднання і
накладає на них стягнення.

17. Компетенція заступників генерального директора та інших
керівних працівників З/О "Укрімпекс" встановлюється його
генеральним директором.

Компетенція головного бухгалтера і начальника юридичного
відділу об'єднання визначається чинним законодавством.

Заступники генерального директора в межах своєї компетенції
без довіреності діють від імені об'єднання, представляють його в
усіх установах, на підприємствах і в організаціях як у СРСР, так і
за кордоном, укладають різні угоди та інші юридичні акти, а також
видають довіреності, крім довіреностей на укладання угод і на
право підпису векселів та інших грошових зобов'язань по зовнішній
торгівлі.

IV. Майно З/О "Укрімпекс"

18. Майно З/О "Укрімпекс" складається з основних і оборотних
засобів, що утворюють його статутний фонд, а також з фондів та
іншого майна, закріпленого за об'єднанням.

Майно, закріплене за З/О "Укрімпекс", відображається на його
самостійному балансі.

19. Прибуток З/О "Укрімпекс" утворюється як перевищення його
доходів над видатками, пов'язаними зі здійсненням
зовнішньоекономічної діяльності.

Доходи З/О "Укрімпекс" формуються за рахунок комісійної
винагороди, одержуваної ним як посередником у здійсненні
експортно-імпортних операцій.

Розмір комісійної винагороди об'єднання встановлюється Радою
Міністрів УРСР у процентах від вартості експортно-імпортних
товарів та послуг. Розмір комісійної винагороди зазначається поряд
з іншими реквізитами у договорі на поставку товарів на експорт чи
заявці на імпортну продукцію. Витрати, пов'язані з виплатою
комісійної винагороди, повністю відносяться на рахунок об'єднання,
підприємства, організації - постачальника чи замовника
експортно-імпортних товарів та послуг.

20. Прибуток З/О "Укрімпекс" використовується:

на відрахування в установленому порядку до державного
бюджету;

на сплату процентів за кредити банків;

на відрахування до фондів економічного стимулювання та до
фонду розвитку зовнішньоторговельної діяльності, на утворення
фінансового резерву.

21. У З/О "Укрімпекс" утворюються за встановленими
нормативами:

фонд розвитку зовнішньоторговельної діяльності;

фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва;

фонд матеріального заохочення.

22. До фонду розвитку зовнішньоторговельної діяльності
З/О "Укрімпекс", крім відрахувань від прибутку, спрямовується
також сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення
основних фондів і виручки від реалізації вибулого та зайвого
майна.

Кошти фонду розвитку зовнішньоторговельної діяльності
використовуються для фінансування капітальних вкладень на
впровадження нової техніки, оновлення основних фондів, придбання
транспортних засобів, удосконалення організації виробництва й
управлінської праці та інші заходи по розвитку і підвищенню
ефективності зовнішньоторговельної діяльності, а також на
погашення довгострокових кредитів банків, одержаних на проведення
зазначених заходів, та сплату процентів за ці кредити.

Кошторис витрачання фонду розвитку зовнішньоторговельної
діяльності складається з участю трудового колективу і
затверджується генеральним директором об'єднання разом з
профспілковим комітетом.

23. Кошти фонду соціально-культурних заходів і житлового
будівництва витрачаються трудовим колективом З/О "Укрімпекс"
самостійно. Затвердження кошторису витрачання зазначеного фонду
провадиться після обговорення трудовим колективом об'єднання
спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету. При
нестачі коштів фонду об'єднання може користуватися кредитами
банків з їх подальшим погашенням з цього фонду.

24. Преміювання працівників З/О "Укрімпекс" за рахунок коштів
фонду матеріального заохочення здійснюється відповідно до
положення про преміювання, розроблюваного об'єднанням самостійно і
затверджуваного за погодженням з Українським республіканським
комітетом профспілки працівників державних установ і Державним
комітетом УРСР по праці.

25. У З/О "Укрімпекс" створюється фінансовий резерв у розмірі
до 5 процентів від суми прибутку, спрямовуваної відповідно до
затверджених нормативів на утворення фонду розвитку
зовнішньоторговельної діяльності та фонду соціально-культурних
заходів і житлового будівництва. Кошти фінансового резерву
спрямовуються на додаткові затрати по вдосконаленню діяльності
об'єднання, виробниче і невиробниче будівництво, поповнення
недостачі власних оборотних коштів та інші цілі, крім витрат на
підвищення заробітної плати і премій працівників об'єднання.

26. Невикористані кошти фондів економічного стимулювання і
фінансового резерву вилученню та перерозподілу не підлягають і
можуть нагромаджуватися для використання в наступні роки.

27. З/О "Укрімпекс" провадить амортизаційні відрахування на
капітальний ремонт і на повне відновлення основних фондів.

28. Закріплені за З/О "Укрімпекс" будинки, споруди та інші
основні засоби можуть передаватися іншим підприємствам та
організаціям у порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і
Української РСР.

V. Права і обов'язки в галузі планування,

сприяння науково-технічному прогресу,

фінансів, кредитів, обліку і звітності

29. З/О "Укрімпекс", керуючись вказівками Ради Міністрів
УРСР, з урахуванням заявок заінтересованих міністерств і відомств
УРСР, виходячи з необхідності дальшого розширення
зовнішньоторговельних зв'язків та підвищення їх ефективності,
розробляє і в установленому порядку подає на затвердження проекти
перспективних, п'ятирічних та річних планів експорту й імпорту
товарів і послуг по закріпленій за об'єднанням номенклатурі,
враховуючи при цьому зобов'язання перед зарубіжними партнерами.

30. З/О "Укрімпекс" при розробці проектів планів керується
потребами і можливостями економіки республіки, інтересами
соціалістичних країн, необхідністю повнішого використання переваг
міжнародного поділу праці, сприятливої кон'юнктури світового
ринку, збільшення валютної виручки, вдосконалення структури
експорту і припинення нераціонального імпорту.

31. З/О "Укрімпекс" всемірно сприяє розширенню
взаємовигідного науково-технічного співробітництва з зарубіжними
країнами.

32. З/О "Укрімпекс" по закріпленій за ним номенклатурі
товарів розробляє рекомендації та пропозиції, спрямовані на
забезпечення підвищення якості і конкурентоспроможності експортних
товарів, здійснення поставок за кордон товарів, які відповідають
за своїми техніко-економічними показниками вищим досягненням
вітчизняної та зарубіжної техніки, на забезпечення імпорту
технічно найдосконаліших машин, устаткування, промислових виробів
та інших товарів, застосування яких забезпечує високий економічний
ефект.

З цією метою об'єднання систематично вивчає й аналізує
досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, напрями
науково-технічного прогресу за кордоном, патентні та ліцензійні
матеріали, зразки нової техніки, рекомендації по стандартизації і
стандарти, досвід експлуатації продукції, поставленої із СРСР, а
також закупленої за кордоном.

33. З/О "Укрімпекс" може укладати з іншими підприємствами й
організаціями договори на здійснення для нього науково-технічних
комплексних розробок, складання окремих проектів і надання
необхідних послуг.

34. З/О "Укрімпекс" розробляє пропозиції по впровадженню у
виробництво нових товарів для поставки за кордон, по вдосконаленню
товарної структури імпорту, з тим щоб максимально сприяти
прискоренню науково-технічного прогресу, повнішому задоволенню
попиту на різні товари, а також підвищенню народногосподарської
ефективності виробництва.

35. З/О "Укрімпекс" організує і проводить роботу по
фінансовому плануванню, розробляє і здійснює заходи по виконанню
завдань фінансового плану, по зміцненню господарського розрахунку,
планово-фінансової дисципліни, забезпечує виконання річних і
квартальних завдань по платежах до бюджету, своєчасне здійснення
розрахунків з банками, постачальниками, підрядчиками, замовниками
та з працівниками об'єднання по заробітній платі.

При розробці фінансового плану об'єднання забезпечує
максимальну мобілізацію внутрішніх резервів, зниження витрат обігу
і збільшення на цій основі нагромаджень.

36. З/О "Укрімпекс" відкриває в установленому порядку в
банках розрахунковий, спеціальний, позичковий та інші рахунки і
здійснює по них відповідні операції.

37. З/О "Укрімпекс" може користуватися в установленому
порядку банківським кредитом у радянській та іноземній валютах і
несе відповідальність за цільове використання та своєчасне
повернення його.

38. З/О "Укрімпекс" має право списувати з балансу машини,
устаткування, транспортні засоби та інше майно, що належить до
основних фондів, до закінчення амортизаційного строку їх служби у
тих випадках, коли вони стали непридатними через аварії або
стихійне лихо, якщо відновлення цього майна неможливе або
економічно недоцільне і воно не може бути реалізоване.

В інших випадках списання з балансу зазначеного майна
провадиться з дозволу Ради Міністрів УРСР.

39. З/О "Укрімпекс" веде бухгалтерський, оперативний і
статистичний облік; у встановленому порядку складає і подає
відповідним органам звітність по всіх видах діяльності об'єднання
за затвердженими формами і в установлені строки та несе
відповідальність за її достовірність; здійснює автоматизацію
обліково-обчислювальних робіт; впроваджує прогресивні методи
обліку; здійснює систематичний контроль і ревізії всіх сторін
виробничої і фінансової діяльності спеціалізованих фірм та інших
організацій, що входять до його складу.

40. Ревізія фінансово-господарської діяльності
З/О "Укрімпекс" провадиться відповідно до чинного законодавства не
рідше одного разу на рік.

VI. Реорганізація і ліквідація З/О "Укрімпекс"

41. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення) та
ліквідація З/О "Укрімпекс" провадяться відповідно до законодавства
Союзу РСР і Української РСР.

42. Порядок і строки ліквідації З/О "Укрімпекс"
встановлюються Радою Міністрів УРСР.

Ліквідація З/О "Укрімпекс" здійснюється ліквідаційною
комісією, призначеною Радою Міністрів УРСР, або за дорученням Ради
Міністрів УРСР генеральним директором об'єднання.

43. Ліквідаційна комісія або в належних випадках генеральний
директор З/О "Укрімпекс" вміщують у журналі "Внешняя торговля"
публікацію про ліквідацію об'єднання і про строк заявлення
кредиторами претензій. Незалежно від цього ліквідаційна комісія
або генеральний директор об'єднання зобов'язані за наявними у них
матеріалами виявити всі претензії кредиторів З/О "Укрімпекс",
повідомити їх про ліквідацію об'єднання.

Претензії до об'єднання задовольняються з його майна, на яке
за законом може бути звернено стягнення.

Претензії, виявлені і заявлені після закінчення строку,
встановленого для заявлення кредиторами своїх претензій,
задовольняються із залишку зазначеного майна, утворюваного після
задоволення виявлених претензій, а також претензій, заявлених в
установлений строк.

Претензії, не виявлені і не заявлені протягом строку
ліквідації, а також претензії, не задоволені за браком майна
об'єднання, вважаються погашеними. Також вважаються погашеними
повністю або у відповідній частині претензії, не визнані
ліквідаційною комісією або генеральним директором об'єднання, якщо
кредитори протягом 3-місячного строку з дня одержання повідомлення
про повне або часткове невизнання претензій не пред'являть позову
про задоволення претензій.

* * *

44. З/О "Укрімпекс" має круглу печатку з своїм найменуванням
і зображенням емблеми зовнішньоторгового об'єднання.

Додаток N 1

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 24 листопада 1987 р. N 380

СКЛАД

Українського госпрозрахункового

зовнішньоторгового об'єднання

при Раді Міністрів УРСР

Фірма "Дніпро"

Фірма "Україна"

Фірма "Кобзар"

Фірма "Укрприкордонторгівля"

Фірма "Укрмашімпорт"

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2

до постанови Ради Міністрів УРСР

від 24 листопада 1987 р. N 380

СТРУКТУРА

апарату управління Українського

госпрозрахункового зовнішньоторгового

об'єднання при Раді Міністрів УРСР

Планово-економічний відділ

Валютно-фінансовий відділ

Відділ кон'юнктури і цін

Інженерно-технічний відділ

Відділ реклами і виставок

Транспортний відділ

Відділ по роботі з країнами - членами РЕВ

Юридичний відділ

Бухгалтерія

Відділ кадрів

Відділ комерційних розрахунків

Відділ АСУ

Господарський відділ

Перший відділ

Канцелярія

Курси іноземних мов.

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу